ORDONANTA nr. 79 din 28 august 2003 (*actualizată*)privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător(actualizată până la data de 4 septembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 4 septembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 529 din 11 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. II. 3 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Definiţii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementează modalităţile de control şi de recuperare a sumelor provenite din asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi a sumelor reprezentând fondurile de cofinantare aferente.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) neregula înseamnă orice abatere de la legalitate, regularitate şi conformitate, precum şi orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finanţare, memorandumurilor de înţelegere, acordurilor de finanţare privind asistenţa financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea Europeană, precum şi a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/ acorduri, rezultând dintr-o acţiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunităţii Europene şi/sau a bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004;-----------Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. b) frauda înseamnă orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătură cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III secţiunea 4^1 din Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a-f) şi i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având acelaşi efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate iniţial;-----------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. c) operatorul economic este persoana fizica sau juridică ori alte organe şi/sau entităţi constituite potrivit legii; d) creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda reprezintă sume de recuperat la bugetul Comunităţii Europene, la bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a fondurilor comunitare şi a sumelor de cofinantare aferente;-----------Litera d) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. e) agenţia de implementare este persoana juridică sau instituţia publică responsabilă cu implementarea proiectului, desemnată în cadrul memorandumului de finanţare încheiat între Guvernul României şi Comisia Europeană, care va întocmi actul de control cu valoare de titlu de creanta.------------Litera e) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I al Cap. II din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Obiectul controlului şi recuperării creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda şi autorităţi competente  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonanţe, activitatea de recuperare consta în exercitarea funcţiei administrative care conduce la stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda şi este reglementată de prezenta ordonanţă, precum şi de actele normative emise în aplicarea acesteia. (2) Constituie obiect al controlului şi recuperării creanţelor bugetare în sensul prezentei ordonanţe sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinantarea aferentă, ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, după caz, precum şi costurile bancare. (3) Titlul de creanta este actul/documentul prin care se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda, întocmit de agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, precum şi de Agenţia SAPARD în cadrul programului SAPARD, după cum urmează: a) actul/documentul de constatare şi stabilire a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare provenite din sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei, precum şi a accesoriilor acestora şi a costurilor bancare, care se emite de către agenţiile de implementare în cadrul programelor PHARE şi ISPA, precum şi de Agenţia SAPARD în cadrul programului SAPARD; b) hotărârea judecătorească executorie, prin care se stabileşte obligaţia de plată privind creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda; c) alte documente emise de organele competente, prin care, potrivit legii, se constata şi se individualizează creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda.------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I al Cap. II din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005. (4) Titlul de creanta constituie înştiinţare de plată şi va cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Codul de procedură fiscală, precum şi elemente specifice, acolo unde este necesar.------------Alin. (4) al art. 3 a fost modificat de pct. 2 al art. I al Cap. II din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005. (5) Titlul de creanta se aduce la cunoştinţa debitorului în conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscală, care reglementează comunicarea actului administrativ fiscal.------------Alin. (5) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I al Cap. II din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005.  +  Articolul 4 (1) Sunt competente sa gestioneze recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda, conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, autorităţile administraţiei publice centrale sau locale şi unităţile teritoriale ale acestora, după caz, precum şi alte instituţii publice abilitate de lege.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (2) Prin documentele prevăzute la art. 3 alin. (3) se stabilesc sumele plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din cofinantarea aferentă, ca urmare a neregulilor şi/sau fraudei, accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, după caz, precum şi costurile bancare, cadrul legal încălcat, precum şi persoanele obligate la plata acestora.  +  Secţiunea a 3-a Obligaţia şi răspunderea la plata  +  Articolul 5 (1) Plătitor al obligaţiei bugetare prevăzute la art. 3 alin. (2) este operatorul economic în calitate de debitor sau persoana care, potrivit legii, îl reprezintă sau care, în numele operatorului debitor, a beneficiat în mod necuvenit de sume din fonduri comunitare şi/sau din fonduri de cofinantare aferente ca urmare a unei nereguli şi/sau fraude. (2) În cazul în care obligaţia bugetară rezultată din nereguli şi/sau frauda nu a fost achitată de către persoanele prevăzute la alin. (1), sunt obligaţi la plata sumei datorate, după caz, în condiţiile legii: a) instituţia/persoana care îşi asuma obligaţia la plata a debitorului, printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în forma autentică, cu asigurarea unei garanţii reale la nivelul obligaţiei la plata; b) alte instituţii/persoane, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Modalităţi de stingere a creanţelor bugetare  +  Articolul 6Stingerea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda se realizează prin plata voluntara efectuată de către persoanele prevăzute la art. 5, deducerea din declaraţiile de cheltuieli ce vor urma, prin executare silită ori prin alte modalităţi prevăzute de lege.-----------Art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 529 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003.  +  Articolul 7 (1) Plata voluntara a creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda, prevăzute la art. 3 alin. (2), constatate şi stabilite de organele de inspecţie sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectuează de către debitori în lei, în conturile indicate de entitatile care au emis titlul de creanta.-----------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 5 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (2) Obligaţiile de plată ale debitorului înscrise în titlul de creanta, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor încheiate în cadrul memorandumurilor/ acordurilor de finanţare, se calculează în lei, utilizând-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ziua precedenta. Plata obligaţiilor prevăzute mai sus se face în lei, la termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată. Pentru neachitarea la termen a acestor obligaţii se datorează, în condiţiile legii, după acest termen, dobânzi şi penalităţi de întârziere, conform prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale.-----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.-----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 9-----------Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (2) Procedura de recuperare a sumelor plătite necuvenit din fondurile comunitare şi/sau din sumele de cofinantare aferente, precum şi a accesoriilor acestora şi a costurilor bancare nu influenţează în nici un mod exercitarea acţiunii penale în cazul în care neregulile sau fraudele constituie, potrivit legii penale, infracţiuni.  +  Articolul 10 (1) În cazul în care debitorul nu îşi plăteşte de bunăvoie obligaţiile de plată, actul/documentul comunicat debitorului, prin care se constata şi se stabileşte o obligaţie de plată provenită din sume plătite necuvenit din fonduri comunitare şi/sau din sume de cofinantare, precum şi accesoriile acestora vor fi transmise organelor competente, potrivit legii, ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia şi/sau celorlalţi creditori bugetari, după caz, care vor duce la îndeplinire măsurile asiguratorii şi vor efectua procedura de executare silită în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003republicată.-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004. (2) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda, actul/documentul prevăzut la art. 3 alin. (3), întocmit de organele de inspecţie sau de alte structuri de control abilitate de lege, constituie titlu executoriu în condiţiile legii. (3) Pentru creanţele bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda asupra cărora s-a pronunţat instanţa judecătorească, executarea silită se efectuează în temeiul hotărârii judecătoreşti care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. (4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (1) se plătesc/se virează în conturile indicate de entitatile care au emis titlul de creanta.-----------Alin. (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 10 al art. XXV, Secţiunea a-14-a, Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004.  +  Articolul 11Pentru recuperarea creanţelor bugetare rezultate din nereguli şi/sau frauda Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală şi ceilalţi creditori bugetari care administrează, potrivit legii, creanţele bugetului Comunităţii Europene şi ale bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) şi i) din Legea nr. 500/2002privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 45/2003privind finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul organelor teritoriale subordonate, sunt abilitaţi sa ducă la îndeplinire măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I al Cap. II din ORDONANTA nr. 53 din 25 august 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 1 septembrie 2005.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 12În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.  +  Articolul 13Prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 28 august 2003.Nr. 79.-----------