REGULAMENT din 7 septembrie 2005privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 19 septembrie 2005   +  Capitolul I Condiţiile de amplasare a construcţiilor şi competenţele instituţiilor abilitate pentru aprobarea scoaterii terenurilor din circuitul agricol  +  Articolul 1 (1) Amplasarea construcţiilor de orice fel se face conform prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe terenuri situate în intravilanul localităţilor stabilit conform legii; fac excepţie construcţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) ale art. 91 din legea menţionată, care pot fi amplasate şi pe terenuri situate în extravilanul localităţilor, cu precădere pe cele cu folosinţe neagricole sau cu folosinţe inferioare şi slab productive, cu respectarea prevederilor art. 92 din aceeaşi lege. (2) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol în condiţiile prevăzute de art. 92 alin. (1)-(4), (6) şi (7) şi ale art. 93-103 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, se face astfel: a) până la suprafaţa de 1 ha, scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole fără lucrări de îmbunătăţiri funciare, fără plantaţii viti-pomicole şi de clasa III-V de calitate se aprobă prin decizie a directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală pe baza avizului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară; b) pentru suprafeţe de 1-100 ha, scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor agricole din circuitul agricol fără lucrări de îmbunătăţiri funciare, fără plantaţii viti-pomicole şi de clasa III-V de calitate se aprobă de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin decizie a directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pe baza avizului Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară acordat prin oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; c) pentru suprafeţele de teren ce depăşesc 100 ha, aprobarea de scoatere din circuitul agricol se dă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul comun al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor. Achitarea taxelor aferente fondului de ameliorare a fondului funciar se face după aprobarea hotărârii Guvernului; d) scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor din extravilan de clasa I şi clasa a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, precum şi a celor plantate cu vii şi livezi din extravilan, prin extinderea intravilanului, se face pe bază de studii urbanistice (PUG sau PUZ) propuse de consiliile locale, cu respectarea condiţiilor privind conţinutul documentaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1); aprobarea se dă prin ordin al directorului executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, pe baza avizului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, dat, după caz, prin Direcţia consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor şi/sau prin Direcţia generală implementarea politici sectoriale şi de piaţă, cu achitarea taxelor prevăzute de lege; (3) Scoaterea terenurilor din circuitul agricol se face pe baza unei documentaţii întocmite conform prevederilor prezentului regulament. (4) Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară eliberează avizul în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei complete, iar direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală verifică şi aprobă documentaţia în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea avizului; nerespectarea acestor termene constituie abatere disciplinară.  +  Capitolul II Conţinutul documentaţiei pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol  +  Articolul 2 (1) Documentaţia pentru obţinerea aprobării de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan cuprinde: a) cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, după caz; b) extrasul de carte funciară pentru informare şi copia actului de proprietate sau a altui act de deţinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arendă, închiriere), însoţit de acordul proprietarului; c) documentaţia cadastrală; d) certificatul de urbanism, însoţit de planul de situaţie şi de planul de încadrare în zonă; planul de situaţie va evidenţia suprafaţa propusă pentru scoaterea din circuitul agricol; e) documentaţia pentru încadrarea terenului în clase de calitate; f) expertiza de evaluare a terenurilor efectuată de evaluatori atestaţi de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; g) copii ale documentelor de plată a taxelor de protecţie la Fondul de ameliorare a fondului funciar, virate în conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară; h) avizul de principiu favorabil al consiliului local pentru extinderea intravilanului, în cazul terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d); i) avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare; j) avizul Direcţiei consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor şi/sau al Direcţiei generale implementare politici sectoriale şi de piaţă, după caz, în cazul terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d); k) memoriul tehnic al lucrării, în care se descrie obiectivul de investiţii. (2) Scoaterea temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole se poate face pe o perioadă de maximum 2 ani, cu plata unei garanţii egale cu taxa pentru fondul de ameliorare a fondului funciar. (3) Avizul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară se emite prin verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c) şi g); direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală aprobă documentaţia pe baza avizului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, după verificarea actelor prevăzute la alin. (1) lit. a), d), e), f), g), h), i), j) şi k). (4) Plata taxelor de către persoanele fizice şi juridice solicitante se face în cuantum de 60% în conturile Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în cuantum de 40% în conturile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, astfel: a) Pentru Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale:- scoaterea definitivă, cont: RO39 TREZ 7005 057X XX00 0354;- scoaterea temporară, cont: RO62 TREZ 7005 066X XX00 0363; b) pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară:- scoaterea definitivă, cont: RO12 TREZ 7005 057X XX00 0355;- scoaterea temporară, cont: RO35 TREZ 7005 066X XX00 0364;  +  Articolul 3 (1) Documentaţia pentru obţinerea aprobării de scoatere din circuitul agricol a terenurilor situate în intravilan, aprobată prin PUG şi PUZ, cuprinde: a) cererea pentru aprobarea scoaterii din circuitul agricol, din partea beneficiarului sau a proprietarului, după caz; b) extrasul de carte funciară pentru informare şi copia actului de proprietate sau alt act de deţinere valabil încheiat (de exemplu: contract de concesiune, arendă, închiriere), însoţit de acordul proprietarului; c) documentaţia cadastrală; d) certificatul de urbanism, însoţit de planul de încadrare în zonă şi de planul de situaţie în care se evidenţiază suprafeţele solicitate pentru scoaterea din circuitul agricol; e) avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare. (2) Avizul Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor Funciare se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei complete. (3) Documentaţia necesară pentru obţinerea aprobării de scoatere a terenurilor din circuitul agricol, situate în extravilan şi intravilan, de la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală se întocmeşte în 3 exemplare. (4) Avizul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară se emite prin verificarea documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi c); direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală aprobă documentaţia pe baza avizului oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, după verificarea actelor prevăzute la alin. (1) lit. a), d) şi e).  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 4 (1) Documentaţia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b), se depune la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, care o avizează şi o înaintează spre aprobare direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală; direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală transmite proprietarului/beneficiarului decizia de aprobare. (2) Documentaţia pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) se depune la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, care o avizează şi o înaintează spre avizare direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală; aceasta transmite avizul comun către consiliul judeţean şi prefectură, cu obligaţia acestora de a transmite documentaţia, împreună cu proiectul hotărârii Guvernului, la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi la Ministerul Administraţiei şi Internelor în vederea promovării şi aprobării acesteia. (3) Documentaţia pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor destinate construirii, prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. d), se depune la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, care o avizează şi o înaintează direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală în vederea aprobării prin ordin al directorului executiv, dat cu avizul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, după caz, prin Direcţia consolidarea proprietăţii, reforma structurilor de exploatare şi conservarea solurilor şi/sau Direcţia generală de implementare politici sectoriale şi de piaţă, şi transmiterii aprobării către beneficiar/proprietar. (4) Pentru reintroducerea terenurilor în circuitul agricol se va elibera un aviz comun de către direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, pe baza unei documentaţii depuse la oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară. În cazul terenurilor pentru care s-a eliberat avizul comun de scoatere din circuitul agricol, taxele achitate pentru fondul de ameliorare a fondului funciar nu se restituie. (5) Documentaţia va conţine: a) cerere cu specificarea suprafeţei solicitate pentru introducere în circuitul agricol; b) aprobarea pentru scoaterea din circuitul agricol; c) planul de situaţie al întregului imobil, actualizat, pe care se va evidenţia atât suprafaţa scoasă din circuitul agricol, cât şi suprafaţa solicitată pentru reintroducere în circuitul agricol şi care va fi vizat spre neschimbare de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară; d) extras de carte funciară valabil la data depunerii documentaţiei şi copia actului de proprietate.  +  Articolul 5Documentaţiile pentru care s-au emis avizele de către direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente se aprobă conform normelor legale în vigoare la data emiterii avizelor.  +  Articolul 6Tarifele aferente analizei şi verificării documentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa la regulamentTARIFEaferente analizei şi verificăriidocumentaţiilor de scoatere a terenurilor din circuitul agricol
               
    Denumirea lucrăriiU.M.Suprafaţa - ha -În sarcinaValoarea tarifului perceput (RON)
    Regim normalRegim de urgenţă*)
    Analiza şi verificarea documentaţiilor de scoatere definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol, întocmirea şi eliberarea de acorduri-avize pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenului din circuitul agricol, precum şi analiza şi verificarea documentaţiilor de reintroducere în circuitul agricol.   Sub 1Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară2501.500
    1-505002.000
    Lucrare
    Peste 507003.000
    *) Tariful perceput pentru rezolvarea în regim de urgenţă, pentru care s-au stabilit termene conform prevederilor prezentului regulament, presupune eliberarea avizelor în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei.----