ORDIN nr. 897 din 7 septembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 897 din 7 septembrie 2005
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Nr. 798 din 16 septembrie 2005
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 19 septembrie 2005    Având în vedere dispoziţiile titlului IV "Modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare" şi ale titlului XII "Modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului agriculturi, alimentaţiei şi pădurilor nr. 5.120/441/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la scoaterea terenurilor din circuitul agricol, necesare amplasării obiectivelor de investiţii, şi a Regulamentului privind conţinutul documentaţiei pentru schimbarea categoriilor de folosinţă a terenurilor agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  AnexăREGULAMENT 07/09/2005