HOTĂRÎRE Nr. 189 din 31 martie 1995privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drenarea apelor subterane în zona centrala a municipiului Suceava, ansamblul <<Ştefan cel Mare>> şi zona magazinului Bucovina, strada Mihai Viteazul şi strada Alexandru cel Bun, judeţul Suceava"
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drenarea apelor subterane în zona centrala a municipiului Suceava, ansamblul <<Ştefan cel Mare>> şi zona magazinului Bucovina, strada Mihai Viteazul şi strada Alexandru cel Bun, judeţul Suceava", prevăzuţi în anexa*) la prezenta hotărâre. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinaţie, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Secretar de stat,şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmancap. Ministru de stat,ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat-------------------------