ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 88 din 23 decembrie 1997privind privatizarea societatilor comerciale(actualizată până la data de 24 iulie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997    ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 29 decembrie 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 24 iulie 2001, cu modificările și completările aduse de: ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 23 decembrie 1998**); ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 1 februarie 1999; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 37 din 2 aprilie 1999; LEGEA nr. 99 din 26 mai 1999; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 98 din 24 iunie 1999; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 150 din 14 octombrie 1999; ORDONANȚA DE URGENTA nr. 38 din 20 aprilie 2000; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 251 din 30 noiembrie 2000; ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000***); LEGE nr. 444 din 18 iulie 2001.**) Conform art. 12 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 56 din 23 decembrie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 30 decembrie 1998 la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se modifica, în mod corespunzător, prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 29 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 25 februarie 1998.***) Conform art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000 în tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 21 decembrie 1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, sintagma Fondul Proprietății de Stat se inlocuieste cu sintagma Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență stabilește cadrul juridic pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare, în baza următoarelor principii:a) asigurarea transparenței procesului de privatizare;b) formarea prețului de vânzare, în baza raportului dintre cerere și oferta;c) asigurarea egalității de tratament între cumpărători;d) reconsiderarea datoriilor societăților comerciale, în vederea sporirii atractivității ofertei de privatizare.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică:a) vânzării de acțiuni la societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, indiferent de numărul acțiunilor pe care le deține, inclusiv la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes național sau local;b) vânzării de active ale regiilor autonome și ale societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, inclusiv ale companiilor naționale și ale societăților naționale ori ale celorlalte societăți comerciale rezultate din reorganizarea unei regii autonome de interes național sau local.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 3În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) societăți comerciale înseamnă societățile comerciale înființate în baza prevederilor Legii nr. 15/1990privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, cu modificările ulterioare, societățile comerciale care au fost constituite de autoritățile administrației publice locale în baza Legii administrației publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, societățile naționale, companiile naționale și alte societăți comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome de interes național sau local;b) societăți comerciale de interes strategic înseamnă societățile naționale și companiile naționale; alte societăți comerciale cu capital majoritar de stat pot fi declarate de interes strategic prin hotărâre a Guvernului;c) acțiuni înseamnă valorile mobiliare emise de societăți comerciale; acțiunile pot fi ordinare sau preferențiale, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;d) active înseamnă bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăți comerciale sau regii autonome, care pot fi separate și organizate sa funcționeze independent, distinct de restul activității societății sau regiei, cum ar fi unități și subunitati de producție, de comerț sau de prestări de servicii, secții, ateliere, ferme, spații comerciale, spații de cazare sau de alimentație publică, spații pentru birouri sau alte bunuri de același gen, inclusiv terenul aferent acestora;e) cumpărător înseamnă orice persoană fizica sau juridică, română sau străină. Cumpărător nu poate fi o persoană juridică română de drept public sau o societate comercială la care statul român ori o autoritate a administrației publice locale deține mai mult de 33% din totalul acțiunilor cu drept de vot în adunarea generală a acționarilor;f) minister de resort înseamnă ministerul sau organul administrației publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societății comerciale sau sub a cărui autoritate funcționează regia autonomă;g) institutie publică implicata înseamnă Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului sau orice minister de resort ori, după caz, o autoritate a administrației publice locale, care are atribuții de privatizare a unei societăți comerciale;-----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.h) autoritatea de mediu competența este Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sau o agenție locală de protecție a mediului din subordinea acestui minister;i) dosar de prezentare înseamnă ansamblul de date și informații privitoare la o societate comercială sau la un activ, furnizate în scris potențialilor cumpărători de acțiuni sau de active;j) obligații de mediu reprezintă un set minim de obligații ce revin societăților comerciale care se privatizează sau care se transmit o dată cu vânzarea unui activ, din care rezultă obligația conformării cu legislația privind protecția mediului și care se includ de către instituția publică implicata în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de oferta publică. Aceste obligații se stabilesc de către autoritatea de mediu competența, în baza bilanțului de mediu elaborat în cadrul procesului de privatizare sau de vânzare a unui activ a cărui folosire are impact asupra mediului. Bilanțul va fi elaborat în condițiile stabilite prin normele metodologice emise în baza prezentei ordonanțe de urgență;k) agent de privatizare înseamnă orice persoană juridică, română sau străină, specializată în activități financiare, precum: bănci, societăți și fonduri de investiții, societăți financiare, societăți care prestează servicii de contabilitate, consultanța, intermediere pe piața valorilor mobiliare ori de lichidare și repartizare a patrimoniului social etc., precum și cabinete sau societăți profesionale de avocatura, indiferent dacă acestea acționează individual ori în asociere, cu mențiunea ca persoanele juridice străine se pot asocia cu o persoană juridică sau firma română din categoriile sus-menționate;l) închidere operațională înseamnă ansamblul operațiunilor de natura tehnica și organizatorică întreprinse de administratorii ori, după caz, lichidatorii societăților comerciale cu capital majoritar de stat, din împuternicirea adunării generale a acționarilor sau a consiliului de administrație, având ca finalitate încetarea activității economice a societății și conservarea activelor și a altor bunuri ale acesteia până la vânzarea lor potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență; închiderea operațională poate fi totală sau parțială, temporară sau definitivă;m) obligații bugetare înseamnă obligații rezultate din impozite, taxe, contribuții sau alte venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere sau penalități aferente acestora și dobânzi la credite garantate de stat, datorate către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale;n) creditor bugetar este titularul dreptului aferent unei obligații bugetare.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul IICompetentele și atribuțiile Guvernului, Agenției Române de Dezvoltare și ale instituțiilor publice implicate-----------Titlul cap. II a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 4Competentele și atribuțiile în legătură cu procesul de privatizare aparțin Guvernului, Agenției Române de Dezvoltare și instituțiilor publice implicate.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 4^1(1) Guvernul asigura înfăptuirea politicii de privatizare, coordonează și controlează activitatea ministerelor și instituțiilor publice, care au competente și atribuții în realizarea privatizării, ia măsuri obligatorii pentru accelerarea și finalizarea procesului de privatizare și răspunde în fața Parlamentului de îndeplinirea acestor obligații.(2) În acest scop Guvernul:a) aproba strategia naționala de privatizare;b) aproba elementele esențiale ale contractului de mandat, inclusiv metoda de vânzare și condițiile principale ale contractului ce urmează a fi încheiat de instituțiile publice implicate, respectiv de societățile comerciale, pentru vânzarea acțiunilor ori activelor unei societăți comerciale de interes strategic;c) acorda, de la caz la caz, scutiri, reduceri, amânări și/sau eșalonări la plata obligațiilor bugetare, pe baza propunerilor înaintate de către creditorii bugetari sau de către instituția publică implicata;d) ia orice alte măsuri în calitate de autoritate centrala de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.----------Art. 4^1 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 4^2(1) Agenția Română de Dezvoltare elaborează și promovează strategia de privatizare.(2) În acest scop Agenția Română de Dezvoltare:a) elaborează și supune Guvernului spre aprobare strategia naționala de privatizare prevăzută la art. 4^1 alin. (2) lit. a), pe baza propunerilor instituțiilor publice implicate, în scopul asigurării corelării cu strategiile de dezvoltare pe care le elaborează acestea;b) elaborează și supune Guvernului spre aprobare proiecte de acte normative în domeniul privatizării;c) poate acorda asistența tehnica în legătură cu privatizarea;d) atrage și promovează investițiile străine în scopul privatizării societăților comerciale;e) întocmește și supune aprobării Guvernului raportul anual cu privire la stadiul procesului de privatizare, pe baza rapoartelor de activitate elaborate de instituțiile publice implicate;f) centralizează datele privind derularea contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat sau de o autoritate a administrației publice locale și informează Guvernul în acest sens.(3) În vederea realizării atribuțiilor prevăzute la alin. (2) Agenția Română de Dezvoltare poate încheia contracte de consultanța cu persoane fizice ori juridice, precum și contracte de colaborare cu persoane fizice.(4) De asemenea, Agenția Română de Dezvoltare are dreptul să solicite, în scris, informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezentul articol, de la instituțiile publice implicate, precum și de la orice alta instituție publică centrala sau locală, de la registrele independente de evidenta a acționarilor, de la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale la care statul este acționar și de la regiile autonome.----------Art. 4^2 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 4^3(1) Instituția publică implicata realizează întregul proces de privatizare.(2) În acest scop instituția publică implicata:A. exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar a statului sau a autorităților administrației publice locale, având capacitatea de a imputernici reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor sa acționeze pentru:a) administrarea eficienta a societăților/companiilor naționale și a societăților comerciale pe care le are în portofoliu, în vederea sporirii atractivității, luând măsuri privind:- pregătirea și realizarea unor operațiuni organizatorice, tehnice, tehnologice, manageriale și financiare, destinate să asigure creșterea realizarilor tehnico-economice ale societății comerciale și diminuarea obligațiilor bugetare sau de alta natura;- restructurarea societăților comerciale prin fuziune, divizare, vânzare de active și conversie în acțiuni a datoriilor față de creditorii comerciali, precum și prin închidere operațională, totală sau parțială;- solicitarea acordării de înlesniri la plata obligațiilor bugetare și negocierea propunerilor în acest sens, care vor fi supuse aprobării potrivit legii;b) lichidarea societăților comerciale neprofitabile;B. ia toate măsurile necesare pentru realizarea procesului de privatizare a societăților comerciale:a) stabilește metoda adecvată de privatizare și o schimba în măsura în care este necesar;b) publică în presa scrisă și/sau în sistem electronic, pe plan local, național și/sau internațional, listele cuprinzând societățile comerciale care se privatizează;c) întocmește dosarul de prezentare, raportul de evaluare, prospectul de oferta publică sau alte documente ce prezintă relevanta în procesul de privatizare, potrivit prezentei ordonanțe de urgență și normelor metodologice emise în aplicarea acesteia;d) efectuează vânzarea, la prețul de piața, a acțiunilor emise de societățile comerciale;e) inițiază sau, după caz, aproba, în condițiile legii, vânzarea la prețul de piața a activelor din patrimoniul societăților comerciale și regiilor autonome, cu excepția celor supuse în mod obligatoriu procedurii de vânzare, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Litigiile privind contractele, convențiile, protocoalele și orice alte acte ori înțelegeri, încheiate de către instituțiile publice implicate în scopul de a pregati, efectua sau finaliza procesul de privatizare a unor societăți comerciale sau grupuri de societăți comerciale, sunt de competența secțiilor comerciale ale instanțelor judecătorești.-----------Art. 4^3 a fost introdus de pct. 6 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 5(1) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului este o institutie de interes public, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului, care acționează pentru diminuarea implicarii în economie a statului și a autorităților administrației publice locale, prin vanzarea acțiunilor acestora. Bugetul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului se formeaza integral din veniturile rezultate ca urmare a privatizarii societatilor comerciale, din dividende și din dobanzile aferente disponibilitatilor sale banesti, se aproba de către Guvern și se gestioneaza în regim extrabugetar.(2) Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului exercita atribuțiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societățile comerciale, altele decat cele de interes strategic, în cazul cărora aceste atribuții se exercită de către ministerele de resort. Guvernul poate hotari ca și în cazul unor asemenea societăți Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului sa exercite atribuțiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2). În cazul societatilor comerciale constituite în baza Legii administrației publice locale nr. 69/1991, atribuțiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se exercită de către autoritățile administrației publice locale.-----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 6(1) Conducerea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului este asigurata de un consiliu de administratie format din presedinte, vicepresedinte și 9 membri, numiti de către primul-ministru, persoane cu pregatire și cu experienta în domeniul comercial, financiar, juridic sau tehnic, dintre care unul este președintele Agentiei Române de Dezvoltare.---------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.----------Alin. (2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(3) Membrii consiliului de administrație pot fi revocați de către autoritatea care i-a numit.(4) Regulamentul de organizare și functionare a Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului se aproba prin hotărâre a Guvernului.---------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 7Controlul operațiunilor financiar-contabile ale Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului se realizează de trei cenzori. Cenzorii se numesc și se revoca de către primul-ministru, la propunerea ministrului finanțelor.----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 8----------Alin. (1) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 11 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(3) Activitatea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului se desfășoară pe principiul descentralizarii. În acest scop, societățile comerciale care fac parte din categoria întreprinderilor mici și mijlocii pot fi privatizare la nivelul sucursalelor teritoriale și al direcțiilor teritoriale judetene ale Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului.------------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Articolul 9(1) Veniturile încasate de instituțiile publice implicate din vânzarea acțiunilor emise de societățile comerciale și din dividende se vărsa la bugetul de stat sau, după caz, la bugetele locale, după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestor instituții și efectuate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență. Bugetele proprii privind activitatea de privatizare ale ministerelor de resort se aproba de către Guvern și se administrează în regim extrabugetar.----------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(2) Cheltuielile includ următoarele:a) cheltuielile proprii de organizare și functionare, care, în cazul instituțiilor publice implicate, altele decat Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, sunt limitate doar la cele efectuate în scopul privatizarii;-----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.b) cheltuielile legate de plată onorariilor pentru consultanți, agenți de privatizare sau firme de avocatura și cele pentru pregătirea și realizarea privatizării societăților comerciale;c) costurile implicate de închiderea operațională, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale;d) sumele plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garanțiilor acordate acestora de instituțiile publice implicate și/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretențiilor formulate de cumpărători, precum și despăgubirile cuvenite potrivit art. 31 alin. (4) și art. 32^4;e) sumele cu care instituțiile publice implicate participa la majorarea capitalului social al unor societăți comerciale în cazurile prevăzute de lege.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(3) Cheltuielile menționate la lit. a), b) și e) ale alineatului precedent sunt planificate la 20% din veniturile obținute din vânzări. În situația în care sumele rămase la dispoziția instituției publice implicate nu sunt îndestulătoare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), majorarea plafonului acestora se va face prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.-----------Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 38 din 20 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 178 din 25 aprilie 2000.(4^1) Companiile sau societățile naționale beneficiare de împrumuturi externe de la organisme internaționale, contractate de stat, care la rambursarea ratelor de capital, a dobânzilor și a altor costuri în valută nu își îndeplinesc obligațiile de plată conform acordurilor subsidiare de împrumut încheiate cu Ministerul Finanțelor, pot solicita, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, să fie suportate din fondurile realizate din privatizare.----------Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 14 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(5) În cazul în care societățile comerciale înființate prin decizie a autorităților administrației publice locale se privatizează de către Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, veniturile încasate din vanzarea acțiunilor se varsă la bugetul local, după deducerea unei cote de 10%, care rămâne la dispoziția Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului pentru acoperirea cheltuielilor legate de privatizare.-----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(5^1) Veniturile încasate de instituțiile publice implicate, altele decat Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, din vanzarea acțiunilor emise de societăți comerciale înființate prin decizie a autorităților administrației publice locale, se varsă la bugetul local după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (2), cu respectarea prevederilor alin. (3).-----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(6) Instituțiile publice implicate nu pot aloca fonduri și nu pot acorda credite societăților comerciale; de asemenea, ele nu pot cumpăra acțiuni emise de societăți comerciale ori active, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.----------Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(6^1) Instituțiile publice implicate au obligația sa deruleze fondurile rezultate din operațiuni de privatizare prin conturi deschise la trezoreria statului.---------Alin. (6^1) al art. 9 a fost modificat de pct. 17 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(6^2) Sumele aflate în conturi curente și în depozite bancare pe care Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit la bănci se vor transfera în contul acestuia, deschis la trezoreria statului. Se exceptează de la aceste prevederi depozitele constituite, în baza unor acte normative, pentru garantarea creditelor acordate unor agenti economici.----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(6^3) Operațiunile de încasări și plati sunt dispuse de către instituțiile prevăzute la alin. (6^1) pe răspunderea acestora.----------Alin. (6^3) al art. 9 a fost introdus de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999.(6^4) Dobânda pe care o va plati trezoreria statului către Fondul Proprietății de Stat pentru sumele prevăzute la alin. (6^1) și (6^2) se va stabili prin convenție încheiată între părți, în condițiile legii.----------Alin. (6^4) al art. 9 a fost introdus de articolul unic din ORDONANȚA DE URGENTA nr. 37 din 2 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 aprilie 1999.(7) Pe întreaga durata de funcționare, Fondul Proprietății de Stat este scutit de plată impozitului pe profit.------------*) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 29 ianuarie 1998.  +  Articolul 10(1) Controlul respectării de către instituția publică implicata a cadrului juridic aplicabil în materia privatizării, constatarea contravențiilor și stabilirea sancțiunilor se realizează de către Ministerul Finanțelor, în condițiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Determinarea metodei de privatizare și alegerea agentului de privatizare și/sau a cumparatorului, operațiunile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) lit. A, precum și legalitatea clauzelor din contractele incheiate de Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, incluzând, între altele, clauzele privitoare la prețul vanzarii, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai incasarea și folosirea, potrivit destinatiilor prevăzute de lege, a veniturilor cuvenite Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului.-----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(3) Membrii Consiliului de administratie și salariații Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru operațiunile acestuia, în afară de cazul în care faptele lor constituie infractiuni sau delicte civile. Membrii Consiliului de administratie și salariații Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului nu raspund pentru actiunile sau inactiunile agentilor de privatizare.-----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(4) Prevederile alin. (2) și (3) se aplică, în mod corespunzător, și celorlalte instituții publice implicate.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 18 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 11 a fost abrogat de pct. 19 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 12Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului se desfiinteaza în momentul în care Parlamentul constata, pe baza informațiilor prezentate de Guvern, ca privatizarea este un proces incheiat.----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Capitolul III Vânzarea de acțiuni  +  Secţiunea I Achiziții externe---------Titlul sect. I a cap. III a fost abrogată de pct. 20 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 13(1) Instituțiile publice implicate vand acțiunile prin următoarele metode:a) oferta publică;b) metode de vânzare specifice pieței de capital;c) negociere;d) licitație cu strigare sau în plic;e) certificate de depozit emise de bănci de investiții pe piața de capital internaționala;f) orice combinație a metodelor prevăzute la lit. a)-e).(2) În cazul în care instituția publică implicata decide sa formuleze o ofertă de vânzare, prețul de oferta va fi, de regula, egal cu valoarea nominală a acțiunilor, cu precizarea ca vânzarea se face la prețul de piața rezultat din raportul dintre cerere și oferta, indiferent de metoda de privatizare utilizata, fără a exista un preț minim de vânzare.(3) În scopul determinării principalelor elemente ale vânzării de acțiuni, instituția publică implicata va putea dispune întocmirea unui raport de evaluare.(4) Acțiunile se vor vinde la prețul de piața rezultat din raportul dintre cerere și oferta, chiar dacă acest preț este inferior celui rezultat din raportul de evaluare.(5) Ministerul Finanțelor, în numele și pe seama statului, poate stinge, cu acordul părților, obligațiile asumate de acesta în temeiul împrumuturilor externe contractate, prin transmiterea acțiunilor deținute de stat la societățile comerciale către deținătorii de obligațiuni de stat. Modalitățile de efectuare a acestei operațiuni se vor stabili prin normele metodologice care vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(6) Instituțiile publice implicate pot primi, în schimbul acțiunilor emise de societățile comerciale, obligațiuni sau alte instrumente garantate de stat, în condițiile stabilite de Guvern.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 21 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 14(1) Vânzarea va fi precedată de publicarea unui anunț de vânzare sau de formularea unei oferte irevocabile, valabilă cel puțin 30 de zile, dar nu mai mult de 180 de zile de la data publicării. În cazul vânzării unor pachete de acțiuni din capitalul social al unor bănci sau societăți comerciale mari, la propunerea instituției publice implicate, Guvernul poate dispune prelungirea termenului de valabilitate a ofertei.(2) Instituțiile publice implicate asigura publicarea anunțurilor și ofertelor de vânzare în presa locală, naționala de larga răspândire și/sau prin mijloace electronice și, după caz, într-un jurnal internațional, în condițiile stabilite prin normele metodologice ce vor fi elaborate în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(3) Vânzarea va fi precedată de întocmirea unui dosar de prezentare, în cazurile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Pentru societățile comerciale cotate la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, interne sau internaționale, oferta se va întocmi pe bază de prospect, în conformitate cu normele și instrucțiunile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare sau ale autorităților competente, după caz. Dosarul de prezentare va cuprinde și drepturile de proprietate industriala.(4) La cererea instituției publice implicate sau a agentului de privatizare, pentru stabilirea situației obligațiilor bugetare scadente ale societăților comerciale supuse privatizării, Ministerul Finanțelor Publice și celelalte entități care au în administrare bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale vor iniția procedura întocmirii unor rapoarte asupra naturii și cuantumului obligațiilor respective.-----------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 444 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 251/2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.(5) Pe baza rapoartelor Întocmite Ministerul Finanțelor Publice și celelalte entități care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale vor emite certificate de obligații bugetare, care vor preciza natura și cuantumul obligațiilor bugetare pe care le au Sn administrare la data raportului, pe baza documentelor contabile ale societății comerciale și a declarației pe propria răspundere a administratorilor acesteia că nu mai dispun de alte acte, documente, Înscrisuri neoperate Sn evidența contabilă.----------Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 444 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 251/2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.(6) Nici o alta obligație bugetară, scadenta la data raportului și neevidențiată în certificatul de obligații bugetare emis în conformitate cu alin. (5), nu mai este datorată bugetelor, dacă sumele necuprinse în certificatul de obligații bugetare nu sunt urmarea săvârșirii unor infracțiuni sau contravenții.---------Alin. (6) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 251 din 30 noiembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 12 decembrie 2000.(7) Termenele și etapele procedurii de Întocmire a raportului și de emitere a certificatului de obligații bugetare vor face obiectul reglementării normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.------------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 444 din 18 iulie 2001 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 251/2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 24 iulie 2001.(8) Prevederile alin. (4)-(7) se aplică indiferent de procentajul pe care îl reprezintă acțiunile ce fac obiectul vânzării în capitalul societății comerciale supuse privatizării.(9) La cererea potențialului cumpărător, în condițiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, instituția publică implicata și societatea comercială supusă privatizării sunt obligate să asigure accesul liber la toate datele și informațiile privind activitatea și situația patrimonială a societății comerciale, în scopul întocmirii de către acesta a propriului raport de expertiza asupra societății. Aceasta nu exclude posibilitatea ca instituția publică implicata sa negocieze și sa convină acordarea unor garanții cumpărătorului pentru daune specifice, incluzând, între altele, daune cauzate cumpărătorului prin faptul ca societatea este ținuta sa îndeplinească vreo obligație, inclusiv față de terți, sau suporta vreo pierdere ca rezultat al unor acte, fapte și operațiuni care nu au fost dezvăluite sau a căror aducere la îndeplinire ar implica costuri ce depășesc nivelul prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare și a căror cauza a existat la data încheierii contractului. Răspunderea instituției publice implicate este limitată în toate cazurile la prețul plătit efectiv de cumpărător. Statul garantează îndeplinirea obligațiilor de plată ale instituției publice implicate.(10) Pe parcursul derulării procesului de privatizare administratorii societății comerciale sunt obligați sa notifice imediat instituției publice implicate producerea oricărui act sau fapt de natura sa modifice datele cuprinse în dosarul de prezentare sau sa angajeze răspunderea societății.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 22 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 15Instituțiile publice implicate au dreptul sa contracteze cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, servicii de asistența de specialitate în domeniul privatizării, restructurării și lichidării. De asemenea, instituțiile publice implicate pot încheia contracte cu societăți de valori mobiliare, pentru vânzarea acțiunilor la bursele de valori sau pe alte piețe organizate, naționale ori internaționale, precum și cu bănci de investiții, pentru transferul și vânzarea unui portofoliu de acțiuni pe piața de capital internaționala, în baza certificatelor de depozit sau a altor instrumente financiare utilizate pe aceasta piața.----------Art. 15 a fost modificat de pct. 23 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 15^1(1) În vederea maririi sanselor de privatizare a societăților comerciale, instituțiile publice implicate pot accepta plata în rate a prețului acțiunilor vândute, în condițiile stabilite în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) În cazul vânzării cu plata în rate a prețului acțiunilor unei societăți comerciale de interes strategic, avansul nu va putea fi mai mic de 35% din prețul de vânzare, iar plata ratelor se va esalona pe o perioadă de maximum 3 ani.(3) Asupra acțiunilor vândute cu plata în rate se constituie un drept de gaj.(4) În cazul în care cumpărătorul nu plătește la scadenta doua rate succesive, contractul poate fi rezolvat.---------Art. 15^1 a fost introdus de pct. 24 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 15^2(1) În îndeplinirea atributiei prevăzute la art. 4^3 alin. (2) lit. A. a) instituția publică implicata înaintează fiecărui creditor bugetar o cerere privind acordarea de înlesniri, precum: scutiri, reduceri, amânări sau eșalonări la plata obligațiilor bugetare, datorate de societățile comerciale supuse privatizării către bugetul administrat de respectivul creditor bugetar.(2) Fiecare creditor bugetar este obligat sa negocieze împreună cu instituția publică implicata posibilitatea acordării înlesnirilor solicitate. În cazul în care acordarea acestor înlesniri nu este de competența creditorului bugetar, acesta este obligat sa înainteze Guvernului rezultatul negocierii în termen de 30 de zile de la data înregistrării unei astfel de solicitări și sa notifice instituției publice implicate îndeplinirea obligației respective.(3) Instituția publică implicata este abilitata de drept sa supună aprobării Guvernului rezultatul negocierilor în cazul în care creditorul bugetar nu respecta termenul prevăzut la alin. (2) pentru îndeplinirea acestei obligații.(4) Guvernul va decide cu privire la acordarea înlesnirilor solicitate în termen de 20 de zile de la data primirii rezultatului negocierilor.--------Art. 15^2 a fost introdus de pct. 24 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea a II-a Achiziții interne--------Titlul sect. a II-a a cap. III a fost abrogat de pct. 25 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 16(1) Pentru dobândirea dreptului de proprietate asupra acțiunilor emise de o societate comercială la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar, salariații, membrii consiliului de administrație sau pensionării cu ultimul loc de muncă la respectiva societate comercială pot constitui asociații potrivit prevederilor prezentei secțiuni.(2) Asociația este o persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, constituită din persoanele prevăzute la alineatul precedent, în scopul dobândirii de acțiuni emise de societățile comerciale.(3) În cadrul unei societăți comerciale se pot constitui una sau mai multe asociații, formate, după caz, din:a) salariați ai respectivei societăți comerciale și/sau pensionari cu ultimul loc de muncă la aceasta;b) membrii consiliului de administrație și salariați.  +  Articolul 17(1) Pot face parte dintr-o asociație următoarele categorii de salariați, după caz:a) salariații societății comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durata nedeterminată;b) salariații societății comerciale, cu contract individual de muncă încheiat pe durata determinata, cu program de lucru normal sau de cel puțin o jumătate de norma.(2) Persoanele prevăzute la art. 16 alin. (3) nu pot face parte decât dintr-o singura asociație.  +  Articolul 18Procedura de constituire și de lichidare a unei asociații, structura acesteia, drepturile și obligațiile membrilor săi sunt cele prevăzute în Legea nr. 21/1924, iar raporturile dintre o asociație și societatea comercială în cadrul căreia se înființează aceasta se reglementează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19(1) O asociație poate dobândi acțiuni ordinare sau preferențiale emise de o societate comercială dintre cele enumerate la art. 2.(2) Vânzarea se face la prețul de piața, în baza raportului dintre cerere și oferta, prin una dintre metodele prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) și d).---------Art. 19 a fost modificat de pct. 26 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 20 a fost abrogat de pct. 27 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 21(1) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secțiuni se înscriu în registrul acționarilor societății comerciale. Asociația va figura în registrul acționarilor și se va înscrie în Registrul comerțului la poziția "Acționari", până la plata integrală a prețului, având drept de vot în adunarea generală a acționarilor, în funcție de natura acțiunilor achiziționate: comune sau preferențiale.(2) Acțiunile dobândite în conformitate cu prevederile acestei secțiuni sunt transmise membrilor asociației numai după plata integrală a prețului.---------Alin. (3) al art. 21 a fost abrogat de pct. 28 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 22 a fost abrogat de pct. 29 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 23Asociația se dizolva în următoarele cazuri:a) când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat, toate datoriile contractate au fost plătite, iar acțiunile au fost distribuite membrilor asociației;b) când numărul membrilor săi scade sub 20. În acest caz, adunarea generală a asociației va putea hotari dizolvarea asociației numai după ce a stabilit, împreună cu Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului și cu ceilalti creditori, modalitatile de stingere a datoriilor, după caz.----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.  +  Capitolul IVVânzarea activelor societăților comerciale și ale regiilor autonome----------Titlul cap. 4 a fost modificat de pct. 30 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea I Vânzarea de active cu plata integrală----------Titlul sect. I a cap. IV a fost abrogat de pct. 31 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 24(1) Societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar pentru active aflate în proprietatea lor, cu aprobarea adunării generale a acționarilor sau a consiliului de administrație, după caz, în condițiile stabilite prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și regiilor autonome, cu aprobarea prealabilă a ministerului de resort sau, după caz, a autorității administrației publice locale.(3) Vânzarea activelor se face prin licitație deschisă cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut pe piața.(4) Prevederile art. 14 alin. (9) se aplică în mod corespunzător și societăților comerciale vânzătoare de active.(5) Prevederile prezentului articol se aplică și în cazul perfectarii unui contract de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, având ca obiect utilizarea activelor aparținând societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, dacă în contractul de leasing imobiliar nu s-a prevăzut altfel.----------Art. 24 a fost modificat de pct. 32 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 25 a fost abrogat de pct. 33 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 26(1) La cumpărarea de active potrivit art. 24 nu au dreptul sa participe reprezentanții instituțiilor publice implicate în adunările generale ale acționarilor, membrii consiliului de administrație și directorii executivi ai societăților comerciale sau ai regiilor autonome vânzătoare.(2) Sumele rezultate din vânzarea activelor potrivit art. 24 vor fi utilizate, în următoarea ordine, pentru:a) plata datoriilor către bugetul de stat și bugetele locale, inclusiv a datoriilor provenind din plățile efectuate de Ministerul Finanțelor în contul garanțiilor executate pentru credite interne și externe, precum și din credite externe contractate direct de stat din care s-au făcut subimprumuturi;b) plata datoriilor către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;c) plata altor datorii;d) efectuarea de investiții;e) finanțarea activităților cuprinse în obiectul de activitate;f) efectuarea cheltuielilor legate de îndeplinirea obligațiilor legale de conformare la cerințele de protecție a mediului, după caz;g) alte destinații.(3) Vânzarea activelor și utilizarea sumelor rezultate din aceasta vânzare se vor efectua cu respectarea drepturilor contractuale ale creditorilor a căror creanța este garantată cu ipoteca, gaj sau privilegiu asupra activului supus vânzării.(4) Sumele prevăzute la alin. (2) nu pot fi utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului societăților comerciale, cu excepția cazurilor prevăzute în convențiile internaționale la care România este parte.----------Art. 26 a fost modificat de pct. 34 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 27(1) Societățile comerciale și regiile autonome, care au în derulare contracte de locație de gestiune, de închiriere sau de asociere în participațiune, pot vinde sau încheia contracte de leasing imobiliar cu clauza irevocabilă de vânzare, prin negociere directa cu locatarii sau asociații în situațiile în care aceștia au efectuat investiții în activele pe care le utilizează reprezentând mai mult de 15% din valoarea acestor active. În acest caz, din prețul de vânzare se scade valoarea investițiilor pe bază de raport de evaluare acceptat de părți.(2) Vânzarea se desfășoară cu acordul instituției publice implicate.---------Art. 27 a fost modificat de pct. 35 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea a II-a Vânzarea de active cu plata în rate---------Titlul sect. a II-a cap. IV a fost abrogat de pct. 36 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 28Regiile autonome și societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar, cu acordul instituției publice implicate, pot vinde active cu plata în rate comercianților - persoane fizice, asociații familiale autorizate în baza Decretului-lege nr. 54/1990, cu modificările ulterioare, sau societăți comerciale constituite în temeiul Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, care se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, în condițiile legii.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 37 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 29 a fost abrogat de pct. 38 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 30 a fost abrogat de pct. 39 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VObligații de mediu și protecția salariaților----------Titlul cap. V a fost modificat de pct. 40 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 31(1) În cazul în care, ca urmare a transmiterii dreptului de proprietate asupra pachetului de acțiuni, cumpărătorul ar dobândi controlul asupra societății comerciale, acea societate trebuie să întocmească, în conformitate cu dispozițiile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență, un bilanț de mediu care este supus spre avizare autorității de mediu competente. Avizul va cuprinde obligațiile de mediu ce revin societății comerciale.(2) Autoritatea de mediu competența are obligația sa emita și sa comunice avizul în termen de 15 zile de la data primirii bilanțului de mediu. În cazul necomunicarii avizului în termenul legal, societatea comercială este considerată ca își desfășoară activitatea în deplina conformitate cu cerințele legale în vigoare privind protecția mediului.(3) Pe baza bilanțului de mediu avizat potrivit alin. (2) instituția publică implicata are obligația sa includă în dosarul de prezentare sau, după caz, în prospectul de oferta publică obligațiile de mediu ce trebuie să fie îndeplinite de către societatea comercială.(4) Instituțiile publice implicate sunt obligate sa îl despăgubească pe cumpărător, în limita prețului plătit de acesta, respectiv societatea comercială, după caz, pentru prejudicii suferite ca urmare a stabilirii în sarcina societății a unor obligații de conformare cu normele privind protecția mediului sau a unor raspunderi datorate poluarii mediului din activități trecute, care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare ori în prospectul de oferta publică. Statul garantează plata de către instituțiile publice implicate a despăgubirilor prevăzute mai sus.(5) Dispozițiile alin. (1)-(3) sunt aplicabile și în cazul vânzării de active, atâta timp cat asemenea active fac parte din patrimoniul unei societăți comerciale sau regii autonome ce desfășoară o activitate calificată, în conformitate cu legislația în vigoare, ca având un impact negativ asupra mediului.(6) În toate cazurile societatea comercială este obligată sa îl despăgubească pe cumpărător pentru prejudiciile suferite ca urmare a stabilirii în sarcina acestuia a unor obligații de conformare cu normele privind protecția mediului care nu au fost prevăzute în dosarul de prezentare a activului.----------Art. 31 a fost modificat de pct. 41 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32(1) Salariații societăților comerciale ale căror acțiuni fac obiectul transferului dreptului de proprietate beneficiază de măsurile de protecție socială prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 48/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 51/1998.----------Alin. (2) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999.----------Alin. (3) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999.----------Alin. (4) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999.----------Alin. (5) al art. 32 a fost abrogat de pct. 5 de la lit. A din Anexa 1 a ORDONANTEI DE URGENTA nr. 98 din 24 iunie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 29 iunie 1999.(6) Salariații disponibilizați vor beneficia de măsurile prevăzute în programele de recalificare și reintegrare profesională finanțate din fondul special constituit în acest scop la dispoziția Guvernului, potrivit art. 9 alin. (4).---------Art. 32 a fost modificat de pct. 42 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul V^1Situația unor imobile deținute de societățile comerciale care fac obiectul privatizării------------Cap. V^1 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^1(1) Societățile comerciale care dețin terenuri ce sunt necesare pentru desfășurarea activității în conformitate cu obiectul lor de activitate și al căror regim juridic urmează să fie clarificat vor continua sa folosească aceste terenuri până la clarificarea regimului lor juridic.(2) Societățile comerciale se privatizează fără a include în capitalul social valoarea terenului prevăzut la alin. (1).(3) După clarificarea regimului juridic terenurile clasificate ca aparținând domeniului public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, rămân în folosința societăților comerciale privatizate sau care urmează a fi privatizate, pe baza unei concesiuni acordate de autoritatea competentă, pentru perioada maxima prevăzută de lege. Prin derogare de la dispozițiile Legii nr. 219/1998privind regimul concesiunilor, metoda, procedura și documentația necesare pentru acordarea concesiunilor vor fi prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență. Terenurile clasificate ca aparținând domeniului privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, pot fi concesionate în condițiile prevăzute mai sus, închiriate sau oferite societății comerciale spre a fi cumpărate.(4) Criteriile generale pentru stabilirea redeventei, a chiriei și a prețului de vânzare se determina prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.---------Art. 32^1 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^2(1) Capitalul social al societăților comerciale cărora li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se majorează de drept cu valoarea terenurilor menționate în certificat.(2) Administratorii sunt obligați sa înregistreze majorarea capitalului social la registrul comerțului în termen de 60 de zile de la data emiterii certificatului, societatea comercială fiind scutită de plată taxelor și a oricăror alte obligații legate de aceasta operațiune.(3) În cazul în care eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor nu a fost urmată, anterior privatizării, de majorarea corespunzătoare a capitalului social sau dacă certificatul se eliberează după privatizare, capitalul social se majorează de drept cu valoarea terenurilor, care va fi considerată aport în natura al statului sau al unei unități administrativ-teritoriale, după caz, în schimbul căruia se vor emite acțiuni suplimentare ce vor reveni de drept instituției publice implicate. Cumpărătorul are un drept de opțiune la cumpărarea de la instituția publică implicata, la un preț convenit în contractul inițial de vânzare a acțiunilor ori, în lipsa unei clauze în acest sens, la prețul plătit de cumpărător pentru pachetul inițial de acțiuni, reactualizat în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea acestei ordonanțe de urgență, a unui număr de acțiuni suplimentare reprezentând un procent din acțiunile nou-emise egal cu cota de participare a cumpărătorului la capitalul social la data când s-a emis certificatul sau la data achiziționării pachetului inițial de acțiuni, după caz. Cumpărătorul își poate exercita aceasta opțiune în termen de doua luni de la data înregistrării majorării capitalului social. Transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor nou-emise are loc în momentul plății integrale a acțiunilor.(4) Până la expirarea termenului de exercitare a dreptului de opțiune, drepturile de vot conferite de acțiunile emise în conformitate cu prevederile alin. (3) sunt suspendate.(5) Adunarea generală care decide emiterea acțiunilor suplimentare corespunzătoare valorii terenului poate să hotărască convertirea automată a acestora în acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot, pe data expirării termenului de exercitare a dreptului de opțiune ori, după caz, la data rezolutiunii contractului de vânzare-cumpărare a acțiunilor.---------Art. 32^2 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^3Orice alt acționar al societății comerciale, care nu este parte la un contract de vânzare-cumpărare de acțiuni care să prevadă altfel, poate să exercite dreptul de opțiune prevăzut la art. 32^2 alin. (3) în aceleași condiții și în schimbul aceluiași preț ca și cumpărătorul.-----------Art. 32^3 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^4(1) Instituțiile publice implicate asigura repararea prejudiciilor cauzate societăților comerciale privatizate sau în curs de privatizare prin restituirea către foștii proprietari a bunurilor imobile preluate de stat.(2) Instituțiile publice implicate vor plati societăților comerciale prevăzute la alin. (1) o despăgubire care să reprezinte echivalentul bănesc al prejudiciului cauzat prin restituirea în natura a imobilelor deținute de societatea comercială către foștii proprietari prin efectul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.(3) Despăgubirea prevăzută la alin. (2) se stabilește de comun acord cu societățile comerciale, iar în caz de divergenta, prin justiție.(4) Imobilele preluate de stat în baza unor legi, acte administrative sau hotărâri judecătorești de confiscare, constând în terenuri și clădiri evidențiate în patrimoniul societăților comerciale privatizate sau în curs de privatizare, în absenta cărora realizarea obiectului de activitate al acestor societăți comerciale este împiedicată în asemenea măsura încât, ca urmare a acestei restituiri, societatea comercială nu ar mai putea să-și continue activitatea și ar urma să fie supusă dizolvării și lichidării, nu vor fi restituite în natură.(5) În cazul în care prin hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă societățile comerciale sunt obligate la plata echivalentului bănesc al imobilelor, instituțiile publice implicate vor plati direct fostului proprietar suma prevăzută în hotărâre.(6) Statul garantează îndeplinirea de către instituțiile publice implicate a obligațiilor prevăzute în prezentul articol.-----------Art. 32^4 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul V^2Dispoziții speciale privind închiderea operațională și vânzarea activelor nerentabile, fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale supuse privatizării----------Cap. V^2 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea I Închiderea operațională și vânzarea activelor nerentabile----------Secțiunea I a cap. V^2 a fost introdusă de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^5Vor fi supuse închiderii operaționale toate activele pentru care din procesul de exploatare și valorificare a produselor și serviciilor pe care le realizează nu se pot recupera cel puțin cheltuielile aferente, cu excepția celor a căror exploatare nu poate fi oprită în temeiul unor dispoziții legale ori care sunt integrate într-un proces tehnologic complex, dacă pe ansamblul exploatării acestuia se realizează profit. În acest scop este interzisă compensarea pierderilor dintr-un sector de activitate al societății comerciale cu veniturile obținute din alt sector. Nu se considera compensare cota-parte cu care sectorul care are pierderi a contribuit la realizarea acestor venituri.--------Art. 32^5 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^6(1) Activele închise operațional sunt supuse în mod obligatoriu vânzării, iar salariații vor fi disponibilizați, cu acordarea drepturilor compensatorii prevăzute de lege.(2) Consiliul de administrație are obligația de a publică anunțul de vânzare și data ținerii licitației pentru vânzarea activului, în termen de cel mult 60 de zile de la data luării deciziei de închidere operațională, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele aduse societății comerciale.---------Art. 32^6 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^7(1) Vânzarea activului se face pe bază de licitație publică cu strigare, potrivit prevederilor normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Dacă activul nu poate fi vândut, acesta va fi dezmembrat și/sau casat.(3) Sumele rezultate din vânzarea activului la licitație sau din valorificarea în urma dezmembrarii și/sau casării se utilizează potrivit art. 26 alin. (2) și (3).----------Art. 32^7 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea a II-a Dispoziții comune privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea----------Secțiunea a II-a cap. V^2 a fost introdusă de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^8În scopul accelerării procesului de privatizare a societăților comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale deține cel puțin 50% +1 din capitalul social, fuziunea, divizarea, dizolvarea voluntara și lichidarea sunt supuse dispozițiilor prevăzute în prezentul capitol.----------Art. 32^8 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^9(1) Reprezentanții instituțiilor publice implicate în adunarea generală a acționarilor din societățile comerciale prevăzute la art. 32^8 vor solicita consiliului de administrație sa pregătească și sa supună adunării generale o evaluare a posibilităților și a consecințelor economice ale fuziunii, divizării sau dizolvării și lichidării societății comerciale, precum și proiectul hotărârii de fuziune, divizare sau dizolvare.(2) Consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor, care se va întruni în termen de maximum 60 de zile de la data solicitării prevăzute la alin. (1) pentru a decide asupra fuziunii sau divizării ori în termen de cel mult 30 zile de la aceeași dată pentru a hotărî asupra dizolvării și lichidării, precum și pentru a aproba, în fiecare caz în parte, proiectele actelor adiționale ori constitutive necesare.(3) Convocarea va fi publicată într-un cotidian național de larga difuzare și într-unul dintre ziarele de larga răspândire din localitatea în care se afla sediul societății comerciale, cu cel puțin 15 zile înainte de data întrunirii adunării generale.(4) În cazul în care pe ordinea de zi figurează dizolvarea și lichidarea societății comerciale, consiliul de administrație este obligat sa pregătească și sa pună la dispoziție acționarilor, la sediul societății, cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii adunării generale, situația detaliată a tuturor debitelor societății, cu indicarea creditorilor și a termenului la care creanțele acestora au devenit sau vor deveni scadente.(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale este necesară prezenta acționarilor care să reprezinte cel puțin jumătate din participarea la capitalul social, iar hotărârile se iau cu majoritatea absolută a voturilor.(6) În termen de doua zile de la data adoptării sale, hotărârea adunării generale a acționarilor se depune la registrul comerțului și se publică într-un cotidian național de larga difuzare și, după caz, într-un cotidian internațional, precum și prin mijloace electronice.-----------Art. 32^9 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^10(1) Societățile comerciale prevăzute la art. 32^8 se dizolva de drept în cazul în care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenta - cu excepția celor din salarii - și care, insumate, depășesc 50% din activ.(2) Prin excepție de la prevederile alineatului precedent, până la data de 1 ianuarie 2000 dispozițiile acestui articol se aplică numai societăților comerciale care au datorii neonorate în termen de 60 de zile de la scadenta - cu excepția celor din salarii - și care, insumate, depășesc 120% din activ, iar în perioada 1 ianuarie-1 august 2000, numai societăților comerciale ale căror datorii sus-menționate depășesc 85% din activ.(3) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, respectiv de la data de 1 ianuarie 2000 ori 1 august 2000, conform distincțiilor stabilite la alin. (2), reprezentanții instituțiilor publice implicate în adunarea generală a acționarilor vor solicita comisiei de cenzori sa întocmească și să prezinte consiliului de administrație al societății comerciale, în termen de 30 de zile, un raport privind situația datoriilor restante ale acesteia.(4) În termen de 20 de zile de la primirea raportului comisiei de cenzori consiliul de administrație va convoca adunarea generală a acționarilor în vederea constatării dizolvării de drept a societății comerciale și începerii procedurii de lichidare. Prevederile art. 32^9 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător.(5) În cazul societăților comerciale de interes strategic sau al celor aflate într-un stadiu avansat al procesului de privatizare, Guvernul va putea decide, la propunerea instituției publice implicate, continuarea activității societății comerciale până la o dată ulterioară.----------Art. 32^10 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^11În termen de 30 de zile de la data la care adunarea generală a aprobat fuziunea sau divizarea ori dizolvarea voluntara sau a constatat intervenita dizolvarea de drept a societății, consiliul de administrație va definitivă documentele necesare. Hotărârea consiliului de administrație emisă în acest scop va menționa și termenul prevăzut la art. 32^29, în care acționarii minoritari și/sau creditorii comerciali pot formula cerere în anulare sau, după caz, opoziție.----------Art. 32^11 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^12(1) Hotărârea consiliului de administrație prevăzută la art. 32^11 și, după caz, actele adiționale sau constitutive, semnate de președintele consiliului, se depun la registrul comerțului, împreună cu celelalte documente necesare, în vederea înregistrării, într-o singura etapa, a mențiunilor privind fuziunea sau divizarea, respectiv a mențiunii privind dizolvarea societății.(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) se publică potrivit art. 32^9 alin. (6), care se aplică în mod corespunzător.----------Art. 32^12 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Secţiunea a III-a Lichidarea--------Secțiunea a III-a cap. V^2 a fost introdusă de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^13(1) În termen de 5 zile de la publicarea hotărârii de dizolvare și lichidare, prevăzută la art. 32^9 alin. (6) ori, după caz, la art. 32^10 alin. (4), consiliul de administrație este obligat sa o notifice, prin curier poștal rapid, cu confirmare de primire, creditorilor cunoscuți ai societății și sa publice doua anunțuri consecutive într-un cotidian național de larga difuzare și, după caz, într-un cotidian internațional, precum și prin mijloace electronice. În notificare și în anunțuri se precizează valoarea totală a datoriilor societății, astfel cum rezultă din evidentele sale financiar-contabile, creanțele care se compensează total sau parțial cu debite ale creditorului față de societate, ordinea de preferința a creanțelor stabilită conform art. 32^21 alin. (1), precum și termenul limita în care creditorii își pot manifesta intenția valorificării creanțelor potrivit prevederilor prezentului capitol, prin depunerea unei declarații de creanțe, chiar mai înainte de a ajunge la scadenta. Acest termen nu va putea fi mai mic de 15 zile și nu va putea depăși 20 de zile de la data publicării ultimului anunț.(2) Creditorii care depun declarații de creanțe alcătuiesc asociația creditorilor, în cadrul căreia hotărârile se adoptă cu majoritate absolută de voturi. Votul fiecărui creditor este proporțional cu ponderea creanței sale în totalitatea creanțelor aparținând creditorilor asociați. Asociația creditorilor nu constituie persoana juridică. Organizarea și funcționarea asociației creditorilor vor fi reglementate prin normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(3) Dreptul de a contesta existenta sau întinderea unei creanțe ori rangul acesteia în ordinea de preferința se stinge în termen de 20 de zile de la publicarea ultimului anunț.------------Art. 32^13 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^14(1) Dispozițiile prezentei secțiuni se aplică și societăților prevăzute la art. 20 din Legea nr. 64/1995, cu excepția cazului în care tribunalul admite în principiu lichidarea societății și repartizarea activului în condițiile Legii nr. 64/1995, la cererea creditorilor care, împreună sau separat, dețin creanțe reprezentând cel puțin 51% din totalul datoriilor evidențiate în situațiile financiar-contabile ale societății și care au depus declarații de creanțe. Cererea se introduce în termen de 20 de zile de la data publicării ultimului anunț prevăzut la art. 32^13 alin. (1), sub sancțiunea decăderii. În astfel de situații dispozițiile privitoare la reorganizarea societății insolvabile nu se aplică.(2) În ziua următoare expirării termenului prevăzut la alineatul precedent societatea supusă lichidării va depune la tribunalul în a cărui circumscripție teritorială își are sediul situația la zi a tuturor debitelor înregistrate în evidentele sale financiar-contabile, indiferent de data scadentei acestora, precum și situația centralizata a tuturor declarațiilor de creanțe, depuse în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1).(3) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) președintele tribunalului sau, după caz, judecătorul desemnat în acest scop va hotărî în camera de consiliu, fără citarea părților, asupra admisibilității în principiu a cererii creditorilor. Hotărârea se motiveaza în toate cazurile și poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare.---------Art. 32^14 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^15(1) Nici o dobânda, penalitate, majorare de întârziere sau cheltuiala similară nu va putea fi adăugată creanțelor negarantate sau părților negarantate din creanțele garantate, începând cu data depunerii hotărârii de dizolvare la registrul comerțului.(2) Pe aceeași dată se suspenda judecata tuturor acțiunilor în pretenții, judiciare sau extrajudiciare, îndreptate împotriva societății, termenele de prescripție a acțiunilor de realizare a creanțelor aparținând creditorilor acesteia, precum și orice procedura de executare silită pornită împotriva ei, acestea urmând a fi reluate în cazul în care adunarea generală a acționarilor revine asupra hotărârii de lichidare. Adunarea generală nu va putea reveni asupra măsurii de lichidare, dacă a hotărât închiderea operațională totală a societății sau dacă societatea s-a dizolvat de drept, potrivit art. 32^10.---------Art. 32^15 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^16(1) Lichidatorul se numește de către instituția publică implicata, pe bază de licitație, în termen de 60 de zile de la data depunerii hotărârii de dizolvare la registrului comerțului.(2) Agentul de privatizare care exercită atribuțiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) cu privire la societatea comercială supusă lichidării poate îndeplini funcția de lichidator, potrivit mandatului acordat sau pe baza unei solicitări adresate instituției publice implicate, fără a mai fi necesară organizarea unei licitații.(3) Contractul de angajare a lichidatorului va fi semnat și va intră în vigoare în termen de doua zile de la adjudecarea licitației, sub sancțiunea nulității.(4) Lichidatorul va intră în funcție după depunerea semnăturii la registrul comerțului și a specimenului de semnătura în banca, în ziua următoare semnării contractului sau de angajare.(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în funcție a lichidatorului se va efectua predarea-preluarea patrimoniului și a documentelor societății, potrivit prevederilor art. 247 alin. (4) din Legea nr. 31/1990privind societățile comerciale, republicată, care va fi certificată de către cenzori. La data îndeplinirii acestei formalități funcția administratorilor încetează.(6) În cazul admiterii în principiu a cererii formulate de creditori în temeiul art. 32^14 alin. (1), numirea lichidatorului potrivit prezentului articol va fi supusă validării de către judecătorul-sindic.-----------Art. 32^16 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^17Lichidatorul are obligația ca, în cel mult 15 zile de la data intrării în funcție, sa întocmească tabelul de creanțe ce se depune la sediul societății pentru a putea fi consultat de către creditori.---------Art. 32^17 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^18(1) În cazul în care intervine o cauza de încetare a contractului de angajare a lichidatorului, acesta ori, după caz, succesorul sau în drepturi este obligat sa notifice de îndată situația aparuta instituției publice implicate, cu excepția cazului în care aceasta i-a notificat cauza de încetare a contractului.(2) În cazul societăților dizolvate de drept potrivit art. 32^10, instituția publică implicata va putea cere rezilierea contractului de angajare a lichidatorului și la solicitarea temeinic justificată a asociației creditorilor.(3) În situația încetării contractului de angajare a lichidatorului, instituția publică implicata va proceda fie la numirea în calitate de lichidator a urmatorului clasat în urma licitației organizate potrivit prevederilor art. 32^16, fie la numirea unui mandatar special care să administreze patrimoniul societății până la numirea unui nou lichidator în conformitate cu dispozițiile art. 32^16 , dar nu mai mult de 60 de zile de la data încetării funcției lichidatorului al cărui mandat a încetat.(4) Dispozițiile art. 32^16 alin. (4), (5) și (6) se aplică în mod corespunzător în situațiile prevăzute la alin. (3).(5) Lichidatorul al cărui contract a încetat, până la predarea patrimoniului către mandatarul special sau către noul lichidator, ori mandatarul special, pe timpul îndeplinirii funcției sale, nu poate efectua nici un act de lichidare și nici o operațiune asupra patrimoniului societății, cu excepția actelor de conservare și administrare.--------Art. 32^18 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^19(1) Vânzarea bunurilor se face pe bază de licitație deschisă cu strigare, în condițiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Bunurile se adjudeca la cel mai mare preț oferit.(3) Contractul de vânzare a bunului adjudecat se încheie, sub sancțiunea nulității, în termen de 5 zile de la data adjudecării licitației. Lichidatorul poate prelungi acest termen cu cel mult 5 zile.(4) Contractul va putea prevedea plata prețului bunurilor în rate, cu condiția ca plata ratelor să fie asigurată în condițiile prevăzute în normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(5) Prevederile art. 32^7 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.----------Art. 32^19 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^20(1) Creditorii, cu excepția acționarilor, își pot depune creanța drept preț, în condițiile prevăzute de normele metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Bunurile sau activele asupra cărora poarta un privilegiu, un drept de gaj sau de ipoteca pot fi adjudecate numai în contul creanței privilegiate sau garantate prin gaj sau ipoteca, în afară de cazul în care creditorul având rang util și necontestat renunța în scris la dreptul sau.(3) Prin adjudecarea bunurilor în contul creanțelor nu se poate aduce atingere ordinii de preferința prevăzute în prezenta ordonanță de urgență.----------Art. 32^20 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^21(1) Pentru acoperirea pasivului social lichidatorul va efectua plati în contul creanțelor creditorilor, indiferent dacă acestea sunt sau nu ajunse la scadenta, din sumele obținute în urma vânzării bunurilor mobile și imobile ale societății și a valorificării creanțelor față de terți, în următoarea ordine de preferința:a) pentru acoperirea cheltuielilor aferente vânzării sau îndeplinirii procedurii de lichidare;b) pentru achitarea salariilor;c) pentru realizarea creanțelor creditorilor în favoarea cărora societatea a constituit un drept de gaj sau de ipoteca asupra bunurilor sale mobile sau imobile, din sumele obținute prin vânzarea acestor bunuri; aceste prevederi se aplică și în ceea ce privește privilegiile speciale;d) în contul creanțelor statului sau ale autorităților administrației publice locale, provenite din impozite, taxe și alte obligații fiscale stabilite conform legii, din contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și la fondurile speciale;e) în contul creanțelor statului, provenite din sumele plătite de către Ministerul Finanțelor pentru garanțiile la credite interne și externe executate, precum și pentru credite externe contractate direct de stat, din care s-au făcut subimprumuturi;f) în contul creanțelor rezultând din împrumuturi acordate de stat, inclusiv în contul creanțelor rezultate din împrumuturile acordate pentru plata gazelor și a energiei electrice, conform reglementărilor în vigoare la data acordării împrumutului;g) în contul creditorilor chirografari;h) în contul acționarilor.(2) Creanțele rezultate din contractele de vânzare de bunuri ale societății cu plata în rate și garanțiile ce le însoțesc se pot cesiona creditorilor în contul sumelor cuvenite acestora; creditorii vor notifica cumpărătorului și garantului preluarea contractului și a garanției.(3) Repartizarea către creditorii prevăzuți la lit. a)-g) a sumelor rezultate din vânzare se efectuează la fiecare 3 luni, iar către creditorii menționați la lit. h), numai după satisfacerea integrală a tuturor celorlalte creanțe.(4) Nici o distribuire de sume către creditori nu se va putea face mai înainte de rămânerea definitivă a hotărârilor prin care s-au soluționat cererile formulate în conformitate cu art. 32^13 alin. (3) ori de la soluționarea recursului prevăzut la art. 32^14 alin. (3).---------Art. 32^21 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^22Lichidatorul este împuternicit să efectueze cheltuieli și sa disponibilizeze personal în limitele necesare pentru funcționarea societății și sa urmărească realizarea creanțelor acesteia față de terți. Eventualele disponibilități existente la finele perioadei de lichidare, care nu rezultă din vânzarea bunurilor la licitații, se împart în ordinea prevăzută pentru repartizarea sumelor rezultate din licitații.-----------Art. 32^22 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^23(1) Creditorii pot constitui provizioane deductibile fiscal pentru acoperirea pierderilor rezultate din nerealizarea totală sau parțială a creanțelor din sumele repartizate în urma lichidării debitorului. Diminuarea sau anularea provizioanelor se efectuează pe baza unor certificate eliberate de lichidator, la închiderea lichidării, creditorilor neindestulati, care vor avea înscrisă diferența de creanța rămasă neacoperita.(2) Creditorii ale căror creanțe au fost prezentate după expirarea termenului de depunere a declarațiilor de creanțe, dar nu mai târziu de închiderea lichidării, vor lua parte la distribuire în mod proporțional numai din sumele eventual rămase după plata creanțelor înregistrate în termen. În acest caz prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.----------Art. 32^23 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^24(1) După distribuirea sumelor rezultate din valorificarea tuturor bunurilor societății, creditorii ale căror creanțe nu au fost acoperite integral, lichidatorul sau camera de comerț și industrie teritorială pot sesiza tribunalul competent în vederea anulării unor acte juridice ale societății sau angajării răspunderii membrilor organelor de conducere ale acesteia.(2) Soluționarea acestor acțiuni va profita creditorilor prevăzuți la art. 32^23.----------Art. 32^24 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^25(1) În termen de 20 de zile de la ultima licitație cenzorii întocmesc și supun aprobării instituției publice implicate un raport cu privire la ansamblul operațiunilor lichidării. Aprobarea raportului are ca efect liberarea lichidatorului.(2) După aprobare, lichidatorul va asigura depunerea raportului la sediul societății pentru informarea acționarilor, iar după 15 zile de la depunere, înregistrarea acestuia la registrul comerțului, data la care societatea se radiază de drept fără nici o alta formalitate.----------Art. 32^25 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^26Actele, registrele și ștampila societății se predau de lichidator instituției publice implicate, care poate continua, pe cont propriu și în interes propriu, urmărirea creanțelor societății față de terți, rămase neexecutate la data lichidării.----------Art. 32^26 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^27La data radierii societății din registrul comerțului încetează de drept orice acțiune îndreptată împotriva acesteia.----------Art. 32^27 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul V^3Soluționarea litigiilor----------Cap. V^3 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^28Termenul de prescripție pentru introducerea cererii prin care se ataca o operațiune sau un act prevăzut în prezenta ordonanță de urgență ori se valorifica un drept conferit de aceasta este de 3 luni de la data la care reclamantul a cunoscut sau trebuia sa cunoască existenta operațiunii sau actul atacat ori de la data nașterii dreptului.--------Art. 32^28 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^29Termenul de prescripție pentru introducerea cererilor în anulare și a opozițiilor împotriva hotărârilor prevăzute la art. 32^9 este de 10 zile de la data publicării hotărârii consiliului de administrație, adoptată în temeiul acestora. În cazul hotărârilor prevăzute la art. 32^10, termenul curge de la data publicării acestora în conformitate cu dispozițiile art. 32^9 alin. (6).-----------Art. 32^29 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^30(1) Cererea în anulare și opoziția nu suspenda executarea hotărârii atacate. La cerere, pentru motive întemeiate, instanța poate decide suspendarea, dacă se depune o cauțiune egala cu 1% din valoarea capitalului social al societății comerciale supuse fuziunii, divizării sau lichidării ori, după caz, egala cu o pătrime din valoarea creanței, dar nu mai mult de 200.000.000 lei. Cauțiunea se restituie numai în cazul admiterii acțiunii. Plafonul maxim al cauțiunii va putea fi reactualizat periodic prin hotărâre a Guvernului.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și cererilor prevăzute la art. 32^13 alin. (3). În acest caz cauțiunea este de o pătrime din valoarea creanței contestate, fără a depăși plafonul maxim prevăzut la alin. (1).----------Art. 32^30 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 32^31(1) Cererile prevăzute la art. 32^13 alin. (3), la art. 32^28 și la art. 32^29 sunt de competența curții de apel și se judeca de urgenta și cu precădere.(2) Dacă sunt motive întemeiate pentru care părțile nu sunt în măsura să își prezinte apărările în mod complet, instanța va putea, în mod excepțional, sa acorde un termen în cunoștința de cel mult 7 zile.(3) Instanța este obligată sa pronunțe hotărârea în termen de 5 zile de la închiderea dezbaterilor și sa comunice părților hotărârea motivată în cel mult 10 zile de la pronunțare.(4) Hotărârea instanței poate fi atacată numai cu recurs.-----------Art. 32^31 a fost introdus de pct. 43 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VI Sancțiuni  +  Articolul 33(1) Constituie contravenții la normele din prezenta ordonanță de urgență următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infracțiuni:a) nerespectarea regulilor de publicitate pentru vânzarea acțiunilor și a activelor;b) neintocmirea bilanțului de mediu în termenul prevăzut de lege;c) neincluderea anumitor bunuri din patrimoniul unei societăți comerciale în oferta de vânzare și în raportul de evaluare ori includerea unor bunuri fictive în oferta de vânzare și în raportul de evaluare, cu scopul vadit de a influența prețul de oferta;d) neînregistrarea majorării de capital în termenul prevăzut de lege;e) atribuirea unui pachet de acțiuni unei persoane în dăuna altor persoane care au formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare;f) divulgarea de informații confidențiale unor terți cu privire la intenția de vânzare a unui portofoliu de acțiuni, în scopul influentarii prețului de oferta sau pentru a favoriza un cumpărător potențial în dăuna altor persoane;g) nerespectarea termenelor și a procedurii de întocmire și eliberare a certificatului de sarcini fiscale;h) neîndeplinirea obligației de a notifica actele și faptele prevăzute la art. 14 alin. (10);i) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^6 alin. (2) pentru publicarea anunțului de vânzare a activelor nerentabile;j) omisiunea de a convoca adunarea generală a acționarilor în termenul prevăzut la art. 32^9 alin. (2) sau la art. 32^10 alin. (4);k) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^10 alin. (3) pentru solicitarea raportului comisiei de cenzori ori a termenului prevăzut la art. 32^9 alin. (4), la art. 32^10 alin. (3) sau la art. 32^14 alin. (2) pentru depunerea situației privind debitele societății;l) nepublicarea hotărârilor adunării generale a acționarilor ori ale consiliului de administrație potrivit art. 32^9 alin. (6), art. 32^10 alin. (4) sau art. 32^12;m) nerespectarea termenului prevăzut la art. 32^11 pentru definitivarea documentelor necesare fuziunii, divizării sau dizolvării societății;n) nerespectarea termenului de numire a lichidatorului;o) nerespectarea termenului de notificare a creditorilor și de publicare a anunțurilor în conformitate cu prevederile art. 32^13 alin. (1);p) nerespectarea de către lichidator sau, după caz, de către mandatarul special a termenelor prevăzute la art. 32^16 alin. (4) și (5) și la art. 32^17.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;b) cele prevăzute la lit. b)-f), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei;c) cele prevăzute la lit. g)-p), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) sancțiunile se aplică individual personalului instituției publice implicate, evaluatorilor sau personalului autorității de mediu competente, al ministerului de resort, al Ministerului Finanțelor sau al direcției generale a finanțelor publice și controlului financiar de stat competente, administratorilor, cenzorilor, mandatarilor speciali sau lichidatorilor societăților comerciale.(4) În cazul societăților de brokeri și al agenților de privatizare, amenda va fi de la 1.000.000.000 lei la 2.000.000.000 lei.(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) și h)-p) se fac de către Ministerul Finanțelor împreună cu personalul autorității de mediu competente, dacă nu s-a întocmit un bilanț de mediu, ori, după caz, de către Comisia Naționala a Valorilor Mobiliare, pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. f), sau de către Departamentul de Control al Guvernului, pentru contravenția prevăzută la alin. (1) lit. g).(6) Amenzile prevăzute la alin. (2) se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.(7) Contravențiilor prevăzute în prezentul articol li se aplică dispozițiile Legii nr. 32/1968privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările ulterioare, cu excepția art. 25, 26 și 27.-----------Art. 33 a fost modificat de pct. 44 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VIIReguli speciale privind privatizarea anumitor societăți comerciale----------Titlul cap. VII a fost modificat de pct. 45 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 34(1) În cazul privatizării societăților comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome și în cazul altor societăți comerciale de interes strategic, Guvernul are opțiunea de a păstra o acțiune nominativă de control al statului, stabilind totodată și cine va exercita drepturile ce decurg din aceasta calitate.---------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 46 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.(2) Acțiunea nominativă de control conferă statului următoarele drepturi:a) numirea în consiliul de administrație a 1-2 reprezentanți;b) posibilitatea de a se opune, în adunarea generală a acționarilor sau în consiliul de administrație, luării deciziilor care privesc gajarea sau ipotecarea activelor, dizolvarea și lichidarea în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990*), cu modificările ulterioare, schimbarea obiectului de activitate, precum și fuziunea prin absorbție, dacă asemenea decizii ar putea afecta protecția consumatorilor, activitatea societății comerciale prin favorizarea unui terț, protecția concurentei sau în cazul în care ar aduce atingere intereselor naționale.(3) Acțiunea nominativă de control poate fi transformata într-o acțiune comuna, prin hotărâre a Guvernului.------------*) Legea nr. 31/1990 a fost republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 29 ianuarie 1998.  +  Articolul 34^1(1) Privatizarea băncilor se desfășoară potrivit prevederilor Legii nr. 83/1997pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar. Vânzarea acțiunilor emise de societățile bancare la care statul este acționar se va desfășura conform oricărei metode prevăzute de prezenta ordonanță de urgență.(2) Privatizarea societăților comerciale din turism se desfășoară potrivit Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 32/1998privind privatizarea societăților comerciale din turism.---------Art. 34^1 a fost introdus de pct. 47 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VII^1Agenții de privatizare  +  Articolul 34^2(1) În scopul accelerării procesului de privatizare, instituțiile publice implicate pot delega unor agenți de privatizare exercițiul anumitor drepturi, inclusiv orice atribuție prevăzută la art. 4^3 alin. (2), cu excepția încheierii contractului de vânzare de acțiuni. Agenții de privatizare vor prezenta, la cererea instituției publice implicate mandante, rapoarte cu privire la activitățile efectuate și vor exercita în mod exclusiv pe perioada mandatului atribuțiile delegate. Mandatul se acordă în legătură cu privatizarea unei societăți comerciale sau a unui grup de societăți comerciale, cuprinse în programe speciale de privatizare prin hotărâre a Guvernului ori selectate în conformitate cu prevederile normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) În termen de 15 zile de la primirea propunerii de vânzare de acțiuni, formulată de agentul de privatizare, instituția publică implicata mandanta este obligată sa încheie contractul de vânzare de acțiuni sau sa comunice motivul refuzului. În cazul nerespectării acestui termen, propunerea de contract este considerată acceptată și agentul de privatizare este împuternicit sa încheie contractul.(3) Agenții de privatizare se pot grupa în baza unui contract de asociere temporară pe obiect sau a unui contract de societate cu răspundere limitată ori pe acțiuni. În cazul asocierilor temporare pe obiect, asociații desemnează asociatul coordonator, împuternicit sa participe la procedura de selecție în vederea acordării mandatului prevăzut în prezentul capitol.  +  Articolul 34^3În exercitarea atribuțiilor ce le revin, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, în legătură cu o societate comercială sau cu un grup de societăți comerciale, agenții de privatizare acționează în numele și pe seama instituțiilor publice implicate și au, potrivit mandatului acordat, toate drepturile aferente acțiunilor acestor societăți comerciale, inclusiv exercițiul puterilor și beneficiile speciale acordate instituțiilor publice implicate prin prezenta ordonanță de urgență și prin normele metodologice emise în aplicarea acesteia, cu excepția dreptului la dividende și a oricărui drept de preferința.  +  Articolul 34^4(1) Instituția publică implicata va organiza, în condiții de publicitate la nivel național și internațional, selectarea prin licitație a agenților de privatizare, cu care se vor încheia contracte de mandat, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Indiferent ca acționează individual ori asociați, agenții de privatizare trebuie să întrunească anumite cerințe minime de calificare, incluzând experiența în privatizari internaționale și/sau în privatizari sau în alte tranzacții din România, cu luarea în considerare a veniturilor brute sau, în cazul asocierilor, a veniturilor brute consolidate ale membrilor în anul anterior datei emiterii ofertei.(3) Guvernul va numi o comisie pentru evaluarea tehnica și economică a ofertelor depuse de agenții de privatizare. La evaluarea ofertelor se va avea în vedere, între altele, și nivelul onorariilor solicitate de agenții de privatizare. Comisia are atribuția de a întocmi procesul-verbal de licitație și hotărârea de selectare a ofertei celei mai convenabile.(4) În cazul societăților comerciale de interes strategic, elementele esențiale ale contractului de mandat se supun spre aprobare Guvernului.(5) Instituția publică implicata încheie contractul de mandat în termen de 15 zile de la data hotărârii comisiei prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 34^5(1) Onorariul agenților de privatizare include o componenta fixa și componente variabile în funcție de costurile efective și de aducerea la îndeplinire a mandatului, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanțe de urgență.(2) Membrii asociați sunt răspunzători solidar pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligațiilor prevăzute în contractul de mandat.-----------Cap. VII^1 a fost introdus de pct. 48 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Capitolul VIII Dispoziții tranzitorii și finale----------Art. 35 a fost abrogat de pct. 49 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 36(1) Procedurile de privatizare aflate în curs de derulare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor continua cu recunoasterea valabilității actelor și a etapelor consumate până la această dată, potrivit dispozițiilor legale anterioare. Sunt considerate proceduri de privatizare aflate în curs de derulare: vanzarile de acțiuni, dacă au fost aprobate de Consiliul de administratie al Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, și vanzarile de active, în cazul în care s-au publicat anunturile de organizare a licitațiilor. Ofertele ale caror termene au fost depășite ca urmare a neconsumarii etapei de negociere se prelungesc cu 30 de zile.------------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(2) Sistemul de facilități privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziția societăților comerciale privatizate, potrivit Legii nr. 55/1995, cu modificările ulterioare, inclusiv sistemul de virare la bugetul de stat, la Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului și la bugetele locale, potrivit ordonanțelor de urgenta ale Guvernului nr. 15/1997 și nr. 59/1997, se aplică numai pentru contractele care au fost încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile alin. (2) se aplică și în cazul societăților comerciale privatizate prin negociere directa, fără caiet de sarcini, precum și în cazul societăților comerciale privatizate către investitori străini care nu au primit certificat de investitor, ori s-a prevăzut restituirea în valută a sumelor care se lasă cu titlu gratuit.(4) Pentru contractele în curs de negociere ori pentru situațiile în care etapa selectiei achizitorului potențial nu s-a consumat, în baza metodei de privatizare fixate initial, Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului poate conveni cu achizitorul perfectarea contractelor fără a include sistemul de facilități privind sumele care se lasă cu titlu gratuit la dispoziția societatii comerciale privatizate. În acest caz, eventualele datorii înregistrate de societatea comerciala care se privatizează se deduc din prețul acțiunilor care se vand, fără a afecta valoarea investitiilor la care se obliga cumparatorul, iar eventualele diferente la datorii vor fi reesalonate cu acordul creditorilor.----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.(5) Sumele aflate în conturi curente și în depozite bancare, pe care Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului le-a deschis sau le-a constituit, inclusiv dobanzile încasate și aferente acestor sume, urmeaza regimul juridic stabilit până la intrarea în vigoare a acestei ordonante de urgenta.----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.----------Art. 37 a fost abrogat de pct. 50 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.---------Art. 38 a fost abrogat de pct. 51 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 39(1) Sumele rezultate din vanzarea cu plata în rate a acțiunilor emise de societățile comerciale la care statul este acționar, devenite scadente la data desfiintarii Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, ratele aferente creditelor de restructurare acordate în baza Legii nr. 58/1991și Legii nr. 55/1995și devenite exigibile după această dată, precum și orice alte venituri financiare cuvenite Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului revin statului și se varsă la bugetul de stat.(2) Sumele rezultate din vanzarea acțiunilor emise de societăți comerciale privatizate prin programele de privatizare-pilot, initiate de către Agentia Naționala pentru Privatizare, înainte de organizarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului și a celor cinci Fonduri ale Proprietății Private, revin statului, în proportie de 70%, după desfiintarea Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului și, respectiv, a Fondurilor Proprietății Private, sau societatilor rezultate în urma transformarii acestora.(3) Urmarirea executarii contractelor de vanzare cu plata în rate, a creditelor de restructurare acordate și devenite exigibile, precum și a oricăror alte venituri financiare cuvenite Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului, după data desfiintarii acestuia, se realizează de către Ministerul Finanțelor prin organele financiare teritoriale.----------Sintagma "Fondul Proprietății de Stat" a fost înlocuită cu sintagma "Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului" potrivit art. 6, alin. (2) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 296 din 30 decembrie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 30 decembrie 2000.-----------Art. 40 a fost abrogat de pct. 52 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 41(1) Prevederile cap. IV se aplică și societăților comerciale cu răspundere limitată la care statul sau o autoritate a administrației publice locale sunt asociați, cu excepția art. 13 alin. (1) lit. a), b), d), e) și f).(2) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență privind vânzarea de active ale societăților comerciale și regiilor autonome se aplică și în cazul vânzării activelor altor persoane juridice cu capital majoritar de stat, stabilite prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 41 a fost modificat de pct. 53 al art. 1 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999.  +  Articolul 42Instituțiile publice, regiile autonome și societățile comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar nu au dreptul sa participe la cumpărări de acțiuni sau active, sub sancțiunea nulității contractelor de vânzare-cumpărare, sub rezerva prevederilor art. 3 lit. e).  +  Articolul 43În termen de cel mult 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României va fi reglementată situația bunurilor cu destinație comercială care au intrat în patrimoniul statului prin legi și prin alte acte normative de naționalizare.  +  Articolul 44(1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Legea nr. 58/1991, Legea nr. 77/1994, Legea nr. 55/1995, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (3), art. 5, art. 6 alin. (1) și (8), precum și art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 30/1997, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, precum și art. 4, art. 5, art. 7 alin. (2) lit. e), art. 11, art. 12, art. 14 alin. (2) și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 83/1997 se abroga.(2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.---------NOTA C.T.C.E.:Art. 2 din Titlul I al LEGII nr. 99 din 26 mai 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 236 din 27 mai 1999 prevede:"ART. 21. Vanzarile de acțiuni și vanzarile de active aflate în curs de desfășurare la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor continua, potrivit prevederilor acesteia, cu recunoasterea valabilității actelor și a etapelor consumate.2. Privatizarea societatilor comerciale de interes strategic, precum și a societatilor comerciale înființate conform Legii administrației publice locale nr. 69/1991, ale caror acțiuni sunt în portofoliul Fondului Proprietății de Stat la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se va efectua în continuare de către Fondul Proprietății de Stat, cu excepția cazului în care Guvernul decide altfel.3. În cazul societatilor comerciale rezultate din reorganizarea, până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, a regiilor autonome de interes local, atribuțiile prevăzute la art. 4^3 alin. (2) se vor exercita de către institutia publică implicata în al carei portofoliu se afla actiunile emise de acestea.4. Administratorii societatii comerciale careia i s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt obligati sa inregistreze la registrul comerțului majorarea de drept a capitalului social potrivit art. 32^2 alin. (1), în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, societatea comerciala fiind scutita de plată taxelor și a oricăror alte obligații legate de aceasta operațiune.5. Toate societățile comerciale, indiferent de structura capitalului social, cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor întocmi și vor inainta ministerelor de resort, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, documentatiile necesare în vederea eliberarii certificatului.6. Ministerele de resort vor elibera societatilor comerciale prevăzute la pct. 5 certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor și vor transmite Fondului Proprietății de Stat o copie de pe certificat în termen de 5 zile de la data emiterii acestuia.7. Prevederile secțiunii a III-a a cap. V^2 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 se aplică și societatilor la care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, este în curs procedura de lichidare voluntara potrivit Legii nr. 31/1990.8. Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiuni:a) neinregistrarea majorarii capitalului în termenul prevăzut la pct. 4;b) neremiterea documentatiei necesare pentru intocmirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 5;c) neintocmirea și/sau necomunicarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor în termenul prevăzut la pct. 6.Constatarea și sanctionarea acestor contraventii se efectueaza potrivit art. 33 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 88/1997.9. Dispozitiile prezentului titlu nu se aplică pentru terenurile care intra sub incidența art. 9, art. 22, art. 35 alin. (2), art. 38, art. 39, art. 44 alin. (1), art. 45, art. 46 și art. 48 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de stat,ministrul justiției,Dinu Ianculescu,secretar de statMinistrul reformei,președintele Consiliuluipentru Reforma,Ilie SerbanescuMinistrul privatizării,Valentin M. IonescuMinistrul finanțelor,Daniel Daianu-----------