ORDONANŢA nr. 25 din 26 iulie 2001(*actualizată*)privind infiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A.(actualizată până la data de 8 mai 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 mai 2003 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002; LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Compania Naţionala de Investiţii «C.N.I.» - S.A., denumita în continuare C.N.I., societate comercială pe acţiuni, sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. (2) C.N.I. este persoana juridică română, se organizează şi funcţionează ca societate comercială pe acţiuni care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu. (3) Statutul C.N.I. va fi întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, şi cu alte prevederi legale şi va fi aprobat prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei. (4) C.N.I. poate înfiinţa sucursale, reprezentante, agenţii şi alte subunitati în ţara şi în străinătate, în condiţiile legii. (5) Filiale ale C.N.I. pot fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea adunării generale extraordinare a acţionarilor.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.  +  Articolul 2Capitalul social iniţial al C.N.I. este de 4.000.000.000 lei, împărţit în 160.000 de acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare de 25.000 lei, şi se constituie prin participarea cu aport de capital, în numerar, a societăţilor comerciale prevăzute în anexa, conform legii.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.  +  Articolul 3C.N.I. poate deţine în proprietate, prin concesionare sau închiriere, bunuri imobile şi mobile, după caz, pe care le utilizează în vederea realizării scopului şi obiectului sau de activitate.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.  +  Articolul 4Abrogat.-----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.  +  Articolul 5C.N.I. desfăşoară activităţi de interes public sau social pe baza programelor de interes public ori social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.-----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.  +  Articolul 6 (1) C.N.I. are, în principal, ca obiect de activitate: a) executarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei; b) urmărirea asigurării resurselor financiare pentru programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, ce cuprind programe de investiţii, lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare; c) elaborarea de propuneri către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei privind programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor; d) realizarea unor operaţiuni de marketing, publicitate, reclama, editare de publicaţii şi imprimate în domeniul sau de activitate; e) achiziţionarea, realizarea sau vânzarea de tehnologie în domeniul sau de activitate; f) realizarea sau vânzarea de proiecte în domeniul sau de activitate; g) prestarea de servicii specifice pentru investitorii care finanţează realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor. (2) Construcţiile de interes public sau social executate prin C.N.I. vor fi amplasate pe terenuri proprietate publică sau privată a statului ori a autorităţilor publice locale şi/sau pe terenuri proprietate privată a unor persoane fizice sau juridice, în funcţie de sursa de finanţare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (3) Realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor se face de C.N.I. prin procedura de achiziţii publice, în condiţiile legii. (4) Supravegherea proiectării şi executării construcţiilor şi derulării programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, precum şi recepţia lucrărilor respective executate se realizează de către C.N.I.-----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.  +  Articolul 7Sursele de finanţare pentru realizarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor administrate de C.N.I. se constituie din:------------Partea introductivă a art. 7 a fost modificată de pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003. a) venituri proprii realizate din activităţile desfăşurate; b) credite interne, credite externe garantate de stat sau cu garanţie guvernamentală, în condiţiile legii; c) donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, române sau străine; d) alte surse legal constituite.  +  Articolul 8 (1) Pentru derularea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor, aprobate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, C.N.I. va întocmi programe anuale, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale care îi pun la dispoziţie terenuri cu acces la utilitatile necesare. (2) Aprobarea documentaţiilor tehnico-economice ale obiectivelor incluse în programele prevăzute la alin. (1) se face în condiţiile legii. (3) Pentru asistenţa tehnica asigurata de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de investiţii, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor de construcţii-montaj. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate. (4) Pentru asistenţa tehnica asigurata de C.N.I. în pregătirea şi derularea programelor de lucrări de reparaţii curente şi capitale, consolidări şi alte lucrări similare, inclusiv pentru plata personalului de supraveghere pe parcursul realizării acestora, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 5% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri ale C.N.I. şi se încasează pe măsura decontării lucrărilor executate.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.  +  Articolul 9 (1) C.N.I. îşi stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Programele de interes public sau social în domeniul construcţiilor, finanţate prin Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care vor fi derulate prin C.N.I. se stabilesc prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.  +  Articolul 10C.N.I. poate contracta credite garantate de stat, credite cu garanţie guvernamentală sau credite garantate cu bunurile deţinute în proprietate pentru realizarea unor programe de investiţii proprii privind construirea unor obiective de interes public sau social pe care le poate exploata în regim de închiriere sau le poate înstrăina în condiţiile legii, dar fără a afecta desfăşurarea programelor de interes public sau social în domeniul construcţiilor.-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.  +  Articolul 11 (1) Personalul necesar în vederea desfăşurării activităţii C.N.I. se încadrează în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003. (2) Conducerea executivă a C.N.I. este asigurata de directorul general, care este şi preşedintele consiliului de administraţie. Directorul general este numit de ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, care îi stabileşte şi salariul.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002.  +  Articolul 12 (1) C.N.I. este condusă de adunarea generală a acţionarilor. (2) Atribuţiile adunării generale a acţionarilor sunt prevăzute în statutul C.N.I.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.  +  Articolul 13 (1) Adunarea generală a acţionarilor alege consiliul de administraţie al C.N.I. (2) Atribuţiile consiliului de administraţie şi cele ale preşedintelui acestuia sunt stabilite prin statutul C.N.I.  +  Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi poate fi modificată prin hotărâre a Guvernului.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 169 din 5 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 8 mai 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat  +  Anexa 1LISTAcuprinzând societăţile comerciale participante la realizareacapitalului social iniţial al Companiei Naţionale deInvestiţii «C.N.I.» - S.A.1. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Maritime Constanta» - S.A.: 1 miliard lei2. Societatea Naţionala de Transport Feroviar de Marfa «C.F.R. Marfa» - S.A.: 1 miliard lei3. Compania Naţionala «Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni» - S.A.: 1,250 miliarde lei4. Compania Naţionala «Administraţia Canalelor Navigabile» - S.A. Constanta: 500 milioane lei5. Compania Naţionala «Administraţia Porturilor Dunării Maritime» - S.A. Galaţi: 250 milioane lei.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, conform modificării aduse de pct. 13 al aceluiaşi act normativ.  +  Anexa 2Eliminată.----------Anexa 2 a fost eliminată indirect de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 117 din 15 martie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 2002, prin înlocuirea celor două anexe cu una singură.-------