ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 31 mai 2001 (*actualizata*)privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuintelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice(actualizata până la data de 14 decembrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 decembrie 2001 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către LEGEA nr. 717 din 4 decembrie 2001.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanelor prevăzute la art. 2, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, li se pot atribui temporar imobile cu destinaţia de locuinta de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a Regiei Autonome "Locato". (2) Atribuirea imobilelor de către Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi de Regia Autonoma "Locato" se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau a instituţiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent. (3) Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi Regia Autonoma "Locato", în calitate de locatori, sunt autorizate sa incheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinte de serviciu. (4) Contractele de închiriere se incheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act aditional. (5) Nu pot fi atribuite locuintele care sunt revendicate de fostii proprietari.-----------Alin. (5) al art. 1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 717 din 4 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001.  +  Articolul 2 (1) Pot beneficia de locuinţa de serviciu, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică numite sau funcţii asimilate funcţiilor de demnitate publică, precum şi secretarii generali, directorii generali şi persoanele care sunt încadrate pe funcţii din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice. (2) Nu beneficiază de locuinţa de serviciu persoanele care au domiciliul sau deţin în proprietate imobile cu destinaţia de locuinţa în municipiul Bucureşti.-----------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 717 din 4 decembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 14 decembrie 2001.  +  Articolul 3 (1) Chiria pentru imobilele cu destinaţia de locuinta de serviciu, atribuite potrivit art. 1 alin. (1), se stabileste în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor şi stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinaţia de locuinte. (2) Chiria şi cheltuielile de întreţinere a locuintelor de serviciu se suporta de beneficiarii prevăzuţi la art. 2.  +  Articolul 4 (1) Contractul de închiriere inceteaza de drept la data încetării calităţii care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu. (2) La data rezilierii contractului de închiriere beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum şi de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.  +  Articolul 5Nu pot face obiectul inchirierii imobilele care, potrivit legii, au destinaţia de locuinta de protocol şi nici alte imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a Regiei Autonome "Locato".  +  Articolul 6 (1) Imobilele care intra sub incidenţa prevederilor prezentei ordonante de urgenta nu pot fi instrainate, sub sancţiunea nulitatii absolute a actului de instrainare. (2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subinchiriate de locatari, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere.  +  Articolul 7Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la cazarea persoanelor care ocupa functii de demnitate publică numite şi a persoanelor care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publică din Hotărârea Guvernului nr. 160/2001 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situaţii speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 15 ianuarie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban MihailescuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu----------------