HOTĂRÂRE nr. 902 din 4 august 2005 privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 758 din 19 august 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5 pct. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel» este instituție publică cu personalitate juridică, coordonată de prim-ministru, prin Cancelaria Prim-Ministrului. (la 07-09-2016, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 625 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016. ) (2) Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», denumit în continuare Institutul, are sediul în municipiul București. (la 03-12-2014, Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014. )  +  Articolul 2Abrogat. (la 29-08-2012, Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. )  +  Articolul 3Institutul are ca obiect de activitate identificarea, culegerea, arhivarea, cercetarea, publicarea documentelor și rezolvarea unor probleme științifice referitoare la Holocaust, elaborarea și implementarea de programe educaționale și culturale privind acest fenomen istoric. (la 29-08-2012, Art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. )  +  Articolul 4Pentru realizarea obiectului de activitate prevăzut la art. 3 Institutul are următoarele atribuții principale:a) desfășoară proiecte de cercetare, de educație și culturale, în țară și în străinătate, pe bază de contracte, pentru aprofundarea cunoașterii fenomenului Holocaustului; (la 29-08-2012, Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. ) b) achiziționează sau primește ca donații orice mărturie, publicație ori document privind Holocaustul sau în legătură cu acesta; (la 29-08-2012, Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. ) c) identifică, aduce în țară și conservă documentele privind Holocaustul din România, în original sau în copie, pe orice suport, răspândite în diferite țări ale lumii;d) constituie o arhivă care să cuprindă publicațiile, cărțile, colecțiile de reviste, ziare, manifeste și alte înscrisuri care au legătură cu Holocaustul din România, alcătuind și instrumente de lucru în domeniu;e) lansează proiecte de istorie orală, în scopul salvării memoriei istorice a Holocaustului;f) organizează manifestări științifice consacrate Holocaustului și contribuie la reprezentarea cercetării naționale în acest domeniu în întâlnirile științifice internaționale;g) finanțează editarea, tipărirea și publicarea de memorii, cărți, studii, articole, corespondență, memorie fotografică și video, colecții de documente, albume fotografice referitoare la Holocaust;h) organizează și sprijină realizarea de acțiuni cu caracter științific, social-cultural și educațional privind Holocaustul, pe bază de proiect; (la 03-12-2014, Lit. h) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014. ) i) constituie un punct de referință și de comunicare cu supraviețuitorii Holocaustului;j) contribuie prin expertiză la conservarea patrimoniului spiritual al comunităților din România afectate în perioada Holocaustului;k) inițiază, prin Secretariatul General al Guvernului, și avizează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate. (la 03-12-2014, Lit. k) a art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014. ) l) inițiază acțiuni cu caracter cultural, științific, educațional și legal pentru protejarea memoriei victimelor Holocaustului; (la 07-09-2016, Lit. l) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 625 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016. ) m) coordonează activitățile în vederea realizării unui muzeu de istorie al evreilor din România. (la 07-09-2016, Lit. m) a art. 4 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 625 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016. )  +  Articolul 4^1Pentru acțiunile prevăzute la art. 4 lit. f) și h) se pot acoperi următoarele cheltuieli:a) cazare și masă în unități hoteliere și pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport pentru participanții la acțiuni, programe și proiecte realizate. Limita maximă pentru mese oficiale, precum și cheltuielile pentru cafea, apă, sucuri se stabilesc potrivit dispozițiilor prevăzute la pct. I lit. A și C din anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare; (la 18-10-2021, Litera a) din Articolul 4^1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.126 din 14 octombrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 18 octombrie 2021 ) b) premii, onorarii, achiziții de bunuri și servicii, inclusiv servicii de organizare a expozițiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferințelor, congreselor, amenajarea spațiilor unde acestea se desfășoară, în condițiile legii;c) editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoționale, filme documentare și filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass-media și pe internet, consultanță în gestionarea și evaluarea proiectelor, consultanță în relații cu publicul, realizarea de campanii de informare publică și promovarea imaginii, operațiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoționale, abonamente, chirie și alte servicii. (la 03-12-2014, Art. 4^1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014. )  +  Articolul 5(1) Institutul este condus de un director general, funcție asimilată din punctul de vedere al salarizării cu funcția de secretar de stat, în condițiile legii, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului. (la 07-09-2016, Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 625 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016. ) (2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituției pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, cu instituții și organizații, precum și cu persoanele fizice și juridice din țară sau din străinătate.(3) Directorul general al Institutului este ordonator terțiar de credite.(4) Directorul general al Institutului numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul din cadrul instituției. (la 29-08-2012, Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. ) (5) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general al Institutului emite decizii.  +  Articolul 6Pe lângă Institut se organizează și funcționează:a) Consiliul științific, organ consultativ științific de specialitate, cu rolul de a stabili obiectivele de activitate ale Institutului și de a aviza rapoartele acestuia, este format dintr-un număr de până la 31 de personalități reprezentative și recunoscute în domeniul studierii Holocaustului; președintele Consiliului științific asigură promovarea programelor Institutului și monitorizează activitatea de dezvoltare și cercetare științifică acestuia, pe plan intern și internațional; membrii Consiliului științific sunt numiți de către directorul general al Institutului și nu sunt salarizați;b) Colegiul de onoare, format din personalități ale vieții publice interne și internaționale, cu competențe și merite în domeniul studierii Holocaustului; Colegiul de onoare acționează ca o interfață între Institut și membrii societății civile din țară sau din străinătate, având rol de reprezentare; membrii Colegiului de onoare sunt numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea directorului general al Institutului, și nu sunt salarizați.c) Comitetul consultativ pentru realizarea unui muzeu al evreilor din România; membrii Comitetului consultativ sunt numiți de directorul general al Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România «Elie Wiesel», cu acordul Șefului Cancelariei Prim-Ministrului, și nu sunt salarizați; (la 07-09-2016, Lit. c) a art. 6 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 625 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016. ) (la 03-12-2014, Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014. )  +  Articolul 7(1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 22. (la 14-10-2022, Alineatul (1) din Articolul 7 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 14 octombrie 2022 ) (1^1) Structura organizatorică a Institutului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 03-12-2014, Alin. (1^1) al art. 7 a fost introdus de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014. ) (2) Personalul Institutului este salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului unei instituții de specialitate a administrației publice centrale din subordinea Guvernului. (la 29-08-2012, Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. ) (3) Pentru realizarea atribuțiilor sale Institutul poate folosi și colaboratori externi.(4) Regulamentul intern de organizare și funcționare al Institutului se aprobă prin decizie a directorului general. (la 03-12-2014, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.066 din 26 noiembrie 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 3 decembrie 2014. ) (5) Structura posturilor pe compartimente, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin decizie a directorului general al Institutului. (la 29-08-2012, Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 8 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. )  +  Articolul 8(1) Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează din venituri proprii și din subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. (la 29-08-2012, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 9 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. ) (2) Veniturile proprii necesare realizării activităților specifice se pot realiza din:a) editarea și vânzarea de cărți, publicații, lucrări și studii de specialitate;b) cofinanțări de programe și proiecte;c) realizarea și valorificarea de studii și proiecte, precum și din efectuarea de prestări servicii;d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;e) sponsorizări și donații, în condițiile legii;f) alte activități specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice. (la 30-08-2011, Art. 8 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 843 din 17 august 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 611 din 30 august 2011. )  +  Articolul 9Abrogat. (la 29-08-2012, Art. 9 a fost abrogat de pct. 10 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. )  +  Articolul 10Pentru realizarea activităților specifice, Institutul are în dotare un număr de două autoturisme și un microbuz pentru transport de persoane și de marfă, cu un consum maxim normat de carburanți conform legislației. (la 29-08-2012, Art. 10 a fost modificat de pct. 11 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. )  +  Articolul 11Abrogat. (la 29-08-2012, Art. 11 a fost abrogat de pct. 12 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 866 din 23 august 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 29 august 2012. )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul culturii și cultelor,
  Monica Octavia Muscă
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Lucian Leuștean,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 4 august 2005.Nr. 902.  +  AnexăNumărul maxim de posturi aprobat = 22 (la 14-10-2022, sintagma: Numărul maxim de posturi aprobat = 21 a fost înlocuită de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.241 din 12 octombrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1001 din 14 octombrie 2022 )
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului
  din România "Elie Wiesel"
  ┌──────────────┐ │ COLEGIU DE │ ┌────────────┐ ┌───┤ ONOARE │ │ CONSILIU │ │ └──────────────┘ │ ȘTIINȚIFIC ├───┐ ┌──────────────┐ │ ┌──────────────┐ └────────────┘ │ │ DIRECTOR │ │ │ COMITET │ ┌────────────┐ ├─────┤ GENERAL ├─────┼───┤ CONSULTATIV │ │ CONSILIU ├───┘ └───────┬──────┘ │ │ MUZEU │ │ DIRECTOR │ │ │ └──────────────┘ └────────────┘ │ │ ┌──────────────┐ │ └───┤ COMITET │ │ │ EDUCAȚIONAL │ │ └──────────────┘ ┌────────────────────────┼───────────────────────────────┐ ┌───────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ ┌───────┴───────┐ │ SERVICIU │ │ COMPARTIMENT │ │ SERVICIU │ │ CERCETARE - │ │ FINANCIAR - │ │ COMUNICARE ȘI │ │ ȘTIINȚIFICĂ │ │ CONTABIL │ │ ADMINISTRARE │ └────────┬──────┘ └───────────────┘ └─────────┬─────┘ │ │ ┌──────────────┼────────────┐ ┌──────────────┬────────────┴─┬─────────────┬─────────────┐ │ │ │ │ │ │ │ │┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐┌─────┴──────┐ ┌───────┴───────┐┌─────┴──────┐┌──────┴─────┐┌──────┴──────┐┌─────┴───────┐│Compartiment││Compartiment││Compartiment│ │ Compartiment ││Compartiment││Compartiment││Compartiment ││Compartiment ││ cercetare ││ editare ││ bibliotecă │ │relații publice││ secretariat││ resurse ││ tehnic- ││ muzeal ││științifică ││ ││ și arhivă │ │ și programe ││ și arhivă ││ umane și ││administrativ││ ││ ││ ││ istorică │ │ cultural- ││ ││ salarizare ││ ││ ││ ││ ││ │ │ educative ││ ││ ││ ││ │└────────────┘└────────────┘└────────────┘ └───────────────┘└────────────┘└────────────┘└─────────────┘└─────────────┘----------Anexa a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 625 din 31 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 7 septembrie 2016, conform pct. 7 al art. I din același act normativ.
  ------