ORDONANTA nr. 83 din 28 august 2003 (*actualizata*)privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tarile terte(actualizata până la data de 17 iunie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 30 august 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 iunie 2004 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 524 din 11 decembrie 2003; ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 şi LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutie, precum şi al art. 1 pct. II.17 din Legea nr. 279/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă reglementeaza: a) modul de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de marfuri supuse controalelor veterinare; b) condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontiera responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din tarile terte.  +  Articolul 2Prevederile prezentei ordonante se aplică la frontiera României, în punctele de trecere a frontierei în care se vor constitui viitoarele posturi de inspecţie la frontiera Uniunii Europene.  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonante, expresiile de mai jos se definesc după cum urmeaza: a) post de inspecţie la frontiera, denumit în continuare PIF - oricare post de inspecţie responsabil pentru controalele veterinare, situat în imediata vecinatate a unui punct de intrare pe teritoriul României, intr-o zona desemnata de autorităţile vamale în conformitate cu reglementarile vamale, care corespunde principiilor privind organizarea controalelor sanitare veterinare pentru animalele vii, produsele de origine animala şi alte produse supuse controalelor sanitare veterinare, provenind din tari terte, introduse în România şi a caror lista se aproba prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care raspund de administratia publică, agricultura, alimentatie, silvicultura, protectia mediului şi transport; b) tara terta - orice alt stat decat statele cu care România a incheiat acorduri, conventii sau alte înţelegeri internationale privind eliminarea controlului la frontiera; c) punct de trecere a frontierei - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat; d) administrator - Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor.-----------Lit. d) a art. 3 a fost modificata prin pct. 1 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Lit. d) a art. 3 a fost modificata prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 4 (1) Pentru a fi incluse în lista posturilor de inspecţie la frontiera aprobate pentru controlul animalelor vii, al produselor de origine animala şi al altor produse supuse controalelor sanitar-veterinare, PIF trebuie să corespunda condiţiilor generale şi speciale stabilite de Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor prin ordin al presedintelui acesteia. (2) În functie de asigurarea condiţiilor prevăzute de reglementarile veterinare, un PIF poate fi agreat numai pentru anumite tipuri de marfuri supuse controalelor veterinare şi, în consecinţa, poate avea în structura unul sau mai multe centre de inspecţie. (3) Spatiile, facilitatile, echipamentele şi instalatiile PIF trebuie mentinute în stare de curăţenie permanenta. Spatiile de inspecţie trebuie să fie igienizate şi dezinfectate permanent, în functie de necesităţi, medicul veterinar inspector responsabil de post având posibilitatea de a solicita igienizari şi dezinfectii suplimentare.-----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Alin. (1) al art. 4 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 5 (1) Închiderea temporara sau permanenta a PIF sau a unui centru de inspecţie din structura acestuia, precum şi reactualizarea listei punctelor de inspecţie la frontiera în care sunt organizate controale sanitar-veterinare se fac prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care raspund de administratia publică, agricultura, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor, silvicultura, protectia mediului şi transport. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţii deosebite privind apararea sănătăţii publice, sănătăţii animale, precum şi datorita altor riscuri majore, autoritatea veterinara centrala a României poate dispune, prin decizie, închiderea temporara a unui PIF sau a unui centru de inspecţie.-----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat prin pct. 3 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Alin. (1) al art. 5 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 6Tipurile de marfuri care sunt supuse controlului sanitar-veterinar pentru fiecare PIF se vor stabili prin ordin comun al autorităţilor publice centrale care raspund de administratia publică, agricultura, alimentatie, de domeniul sanitar-veterinar şi al sigurantei alimentelor, silvicultura, protectia mediului şi transport.-----------Art. 6 a fost modificat prin pct. 4 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Art. 6 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 7Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizeaza şi funcţionează în cadrul PIF, în structura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.-----------Art. 7 a fost modificat prin art. unic din LEGEA nr. 524 din 11 decembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 15 decembrie 2003.Art. 7 a fost modificat prin pct. 5 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Art. 7 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 8Sediile centrale ale PIF sunt stabilite în punctele de lucru cu traficul cel mai crescut la data emiterii prezentei ordonante.  +  Articolul 9Atribuţiile personalului angajat în PIF se vor stabili prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.-----------Art. 9 a fost modificat prin pct. 6 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Art. 9 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 10Coordonarea şi controlul activităţii tehnice şi administrative a PIF, competentele şi responsabilitatile pe linie de comanda sunt stabilite prin ordin al presedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.-----------Art. 10 a fost modificat prin pct. 7 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Art. 10 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 11 (1) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Directia Generală a Vamilor vor propune spre dezbatere Grupului Interministerial Roman pentru Managementul Integrat al Frontierei strategia de implementare a prevederilor prezentei ordonante. (2) Strategia de implementare va fi supusă dezbaterii altor institutii, inclusiv asociaţiilor profesionale interesate, în principal celor ce desfăşoară activităţi legate de comertul international cu marfuri specifice. (3) După realizarea dezbaterilor menţionate, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţionala a Vamilor vor elabora norme metodologice pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante, privind strategia pe termen lung, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului şi vor cuprinde raspunderile şi termenele, incadrate în strategia naţionala privind aderarea la Uniunea Europeana, pentru cei responsabili cu construirea, echiparea şi asigurarea de personal pentru viitoarele PIF de interes naţional.-----------Alin. (3) al art. 11 a fost modificat prin pct. 8 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 11 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 12Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este responsabila pentru finantarea proiectarii şi construirii PIF prevăzute în strategia pe termen lung.-----------Art. 12 a fost modificat prin pct. 9 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Art. 12 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 13Imobilele necesare constituirii şi funcţionarii PIF vor fi dobandite în proprietatea publică a statului în unul dintre modurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, şi vor fi date în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.-----------Art. 13 a fost modificat prin pct. 10 al art. 55 din ORDONANTA nr. 42 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 94 din 31 ianuarie 2004.Art. 13 a fost modificat prin pct. 70 al art. 1 din LEGEA nr. 215 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 14 iunie 2004.  +  Articolul 14La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 15Prezenta ordonanţă va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Ilie Sarbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistru delegat pentru administratia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 28 august 2003.Nr. 83.------------