ORDIN nr. 1.054 din 27 iulie 2005privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 110/2005
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 16 august 2005    Având în vedere prevederile art. 13 din Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 110/2005,în conformitate cu dispoziţiile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei,ministrul justiţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 110/2005, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi, Direcţia integrare europeană, cooperare euroatlantică şi programe, Direcţia drept internaţional, cooperare judiciară şi afaceri juridice externe şi Direcţia economică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 3Ordinul ministrului justiţiei nr. 462/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 20 noiembrie 1998, se abrogă.p. Ministrul justiţiei,Katalin Barbara Kibedi,secretar de statBucureşti, 27 iulie 2005.Nr. 1.054/C.  +  Anexa REGULAMENTde aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi platainterpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superioral Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pelângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul NaţionalAnticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţelejudecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi deexecutori judecătoreşti, cu modificările şi completărileulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 şi prin OrdonanţaGuvernului nr. 11/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 110/2005  +  Capitolul I Autorizarea interpreţilor şi traducătorilor  +  Articolul 1Autorizarea interpreţilor şi traducătorilor care pot efectua traduceri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti se face în condiţiile prevăzute la art. 3, 3^1 şi 4 din Legea nr. 178/1997, modificată şi completată prin Legea nr. 281/2004 şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 110/2005, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2Cererea de autorizare ca interpret şi traducător, însoţită de actele doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 sau la art. 3^1 alin. (1) şi (2) din lege, se adresează ministrului justiţiei.  +  Articolul 3 (1) Cererea de autorizare, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 sau la art. 3^1 alin. (1) şi (2) din lege, se depune la Registratura unică a Ministerului Justiţiei. Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi emiterea autorizaţiilor se realizează de Direcţia publicitate mobiliară, notari publici, executori, traducători şi interpreţi din cadrul Ministerului Justiţiei, denumită în continuare direcţia de specialitate. (2) În situaţiile prevăzute la art. 3^1 din lege, direcţia de specialitate va verifica documentele emise/eliberate de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European de origine ori de provenienţă a străinului. (3) În cazul în care există dubii cu privire la aceste documente, direcţia de specialitate va solicita punctul de vedere al Direcţiei integrare europeană, cooperare euroatlantică şi programe sau al Direcţiei drept internaţional, cooperare judiciară şi afaceri juridice externe. (4) În cazul în care va fi necesar se va contacta autoritatea străină indicată pe document pentru a confirma/infirma valabilitatea acestuia. (5) În situaţiile prevăzute la art. 3^1 alin (2) din lege, diploma de licenţă sau echivalentă va fi recunoscută de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (6) Străinul, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, va face dovada stabilirii în România cu carnetul de identitate sau cu legitimaţia de şedere temporară.  +  Articolul 4 (1) Interpreţii şi traducătorii sunt autorizaţi prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea direcţiei de specialitate, în termen de cel mult 60 de zile de la data prezentării de către solicitant a tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale. (2) Traducătorii şi interpreţii autorizaţi sunt obligaţi să răspundă la solicitările instanţelor judecătoreşti şi ale organelor de urmărire penală. Absenţa nejustificată la două solicitări în termen de un an atrage încetarea calităţii de traducător şi interpret. (3) În cazul în care solicitantul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege sau cererea formulată nu este însoţită de actele doveditoare, Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, comunică persoanei interesate refuzul de autorizare sau, după caz, necesitatea completării dovezilor impuse de lege. (4) Ordinul ministrului justiţiei privind autorizarea ca traducător şi interpret se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, în raport cu volumul cererilor primite. (5) În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării autorizaţiei de traducător şi interpret, la cererea titularului autorizaţiei, direcţia de specialitate va elibera un duplicat al acesteia. Solicitantul va depune anexat la cererea sa o declaraţie pe propria răspundere în care va indica motivul solicitării. (6) În vederea eliberării duplicatului, pe lângă cererea formulată în acest sens, solicitantul va depune următoarele documente: a) în cazul autorizaţiei deteriorate sau pierdute:- dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei într-un cotidian de largă circulaţie; b) în cazul autorizaţiei furate:- dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei într-un cotidian de largă circulaţie;- copia certificată pentru conformitate de pe reclamaţia făcută la poliţie. (7) În conţinutul duplicatului se va reproduce integral cuprinsul autorizaţiei de traducător şi interpret, iar în locul semnăturii originale se vor menţiona numele de familie şi prenumele semnatarului. Pe duplicat vor figura: menţiunea "DUPLICAT", data eliberării acestuia, ştampila organului emitent, numele, prenumele şi semnătura reprezentantului acestuia. Duplicatul are aceeaşi forţă probantă ca şi originalul.  +  Articolul 5 (1) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 6^1 din lege, în termen de 60 de zile de la data autorizării, interpreţii şi traducătorii vor depune la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază cererea de înregistrare, la care vor ataşa autorizaţia de traducător şi interpret, în original şi în copie, specimenul de semnătură şi modelul ştampilei. Aceştia pot desfăşura activitatea de traducător şi interpret în circumscripţiile tuturor tribunalelor. (2) La comunicarea autorizaţiei, interpreţilor şi traducătorilor li se vor aduce la cunoştinţă obligaţia prevăzută în art. 4 alin. (2), precum şi sancţiunea neîndeplinirii acesteia. (3) Înregistrarea traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi se va efectua într-un registru special ţinut de un grefier delegat în acest scop de preşedintele tribunalului. (4) "Registrul traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi de către Ministerul Justiţiei" va conţine următoarele rubrici: numărul curent, numele şi prenumele traducătorului şi interpretului, data înregistrării, numărul autorizaţiei şi data eliberării, limba străină/limbile străine pentru care este autorizat ca traducător şi interpret, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, numărul de telefon, adresa de e-mail. Registrul se va putea ţine pe suport hârtie şi/sau în format electronic. (5) Pe versoul autorizaţiei grefierul delegat va face menţiunea: "Înregistrat la Tribunalul ................ sub numărul ............, la data de ...............", pe care o va semna şi o va ştampila. (6) Persoanele prevăzute la art. 3^1 alin. (3) şi (5) din lege, pentru a presta activitate de traducător şi interpret, vor fi înregistrate, la cerere, de Ministerul Justiţiei şi de tribunalul în circumscripţia căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa, într-un registru separat denumit "Registrul traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi într-un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European". Acest registru va conţine, după caz, aceleaşi rubrici ca registrul prevăzut la alin. (4), precum şi o rubrică privind numărul şi data luării în evidenţă la Ministerul Justiţiei. Traducătorii şi interpreţii prevăzuţi la art. 3^1 alin. (3) şi (5) din lege pot desfăşura activitatea în circumscripţiile tuturor tribunalelor. (7) Cererea adresată ministrului justiţiei, respectiv preşedintelui tribunalului, va cuprinde: numele şi prenumele solicitantului, domiciliul sau reşedinţa, numărul de telefon, precum şi limba în şi din care este autorizat să efectueze traduceri. (8) Cererea adresată ministrului justiţiei va fi însoţită de următoarele acte: a) traducerea legalizată a atestatului de traducător şi interpret în specialitatea ştiinţe juridice, eliberat de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European de origine ori de provenienţă, supralegalizată sau cu apostila autorităţii competente, după caz; b) copia paşaportului, pentru cetăţeanul străin care nu s-a stabilit în România; c) copia carnetului de identitate sau a legitimaţiei de şedere temporară, pentru cetăţeanul străin stabilit în România. (9) Cererea adresată preşedintelui tribunalului va fi însoţită de dovada luării în evidenţă la Ministerul Justiţiei, de specimenul de semnătură şi de modelul ştampilei. (10) Cererea însoţită de actele doveditoare se poate depune personal sau prin poştă. (11) În cazul în care interpreţii şi traducătorii îşi schimbă numele, domiciliul, reşedinţa sau numărul de telefon, au obligaţia să aducă la cunoştinţă această situaţie, în termen de 60 de zile de la data modificării, Ministerului Justiţiei şi tribunalului unde sunt luaţi în evidenţă. Dovada îndeplinirii acestei obligaţii se poate face cu recipisa de predare a scrisorii recomandate la oficiul poştal sau cu un exemplar al comunicării, înregistrat la Ministerul Justiţiei şi la tribunal. (12) În situaţiile în care interpreţii şi traducătorii autorizaţi au fost luaţi în evidenţă la curţile de apel, în temeiul Legii nr. 281/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de Ministerul Justiţiei, curţile de apel vor transmite listele cuprinzând aceste persoane tribunalelor din circumscripţia lor.  +  Articolul 6 (1) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei întocmeşte listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi, precum şi cu cei prevăzuţi la art. 6^1 alin. (4) din lege, pe care le comunică Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie şi curţilor de apel. (2) Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va comunică listele cu interpreţii şi traducătorii autorizaţi parchetelor din subordine. (3) Curţile de apel vor transmite pe suport hârtie sau în format electronic aceste liste tribunalelor şi judecătoriilor din circumscripţiile lor. (4) Listele se comunică, de asemenea, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care le vor aduce la cunoştinţă, după caz, organelor de cercetare penală din subordine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocaţi şi birourilor de executori judecătoreşti. (5) Instanţele judecătoreşti vor solicita Ministerului Justiţiei traducători şi interpreţi autorizaţi pentru limbile străine care nu figurează pe listele curţii de apel în circumscripţia cărora funcţionează. (6) Listele cuprinzând traducătorii şi interpreţii autorizaţi şi înregistraţi la tribunale vor fi ţinute de grefa fiecărei instanţe, la dispoziţia completelor de judecată. (7) Listele cuprinzând traducătorii şi interpreţii autorizaţi vor fi comunicate şi Ministerului Finanţelor Publice, în vederea impozitării.  +  Articolul 7 (1) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei ţine evidenţa interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi şi a celor a căror autorizare a încetat, potrivit legii, şi actualizează listele, în funcţie de autorizarea unor noi persoane sau de încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat şi de modificările de nume, domiciliu sau reşedinţă a traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi. (2) Listele actualizate se comunică organelor prevăzute la art. 6.  +  Capitolul II Efectuarea de traduceri pe bază de contract civil pentru prestări de servicii  +  Articolul 8 (1) În scopul îndeplinirii unor atribuţii date prin lege în competenţa lor, precum şi pentru realizarea unor acţiuni de cooperare internaţională ori a unor manifestări ştiinţifice cu participare internaţională, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul Naţional Anticorupţie pot angaja, prin contracte civile pentru prestări de servicii, interpreţi, traducători şi societăţi care au în obiectul de activitate efectuarea de traduceri în şi din limbi străine. (2) Contractul civil pentru prestări de servicii se încheie între ordonatorul principal de credite şi traducător şi interpret sau societatea care are în obiectul de activitate efectuarea de traduceri în şi din limbi străine. (3) Competenţa încheierii contractelor civile pentru prestări de servicii prevăzute la alin. (1) se deleagă directorilor (şefilor de secţii) care solicită traducerea, potrivit atribuţiilor direcţiei (secţiei) lor, prin ordin al ministrului justiţiei, al secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi al procurorului general al Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz. (4) Clauzele care determină stabilirea valorii prestaţiei trebuie convenite, pe cât posibil, după criteriul evitării cheltuielilor inutile, prin selecţia timpilor de efectuare a traducerilor, fără ca prin aceasta să se înlăture cerinţele privind calitatea şi celeritatea. (5) Pentru valabilitatea contractului civil pentru prestări de servicii se cer avizele Direcţiei economice şi Direcţiei contencios din cadrul Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 9Selectarea interpreţilor şi a traducătorilor se face de către beneficiarii prestaţiei, numai dintre persoanele autorizate în acest scop şi înregistrate la tribunale.  +  Articolul 10 (1) Pentru traducerea lucrărilor privind cooperarea judiciară internaţională, pentru asigurarea traducerii sau interpretării necesare acţiunilor de cooperare internaţională, precum şi pentru acţiuni de protocol internaţional, Direcţia drept internaţional, cooperare judiciară şi afaceri juridice externe ori, după caz, Biroul de presă, protocol şi cooperare cu organizaţii neguvernamentale poate selecta grupuri de traducători autorizaţi sau societăţi care au în obiectul de activitate efectuarea de traduceri în şi din limbi străine, în special pentru limbile folosite frecvent, cu care să coopereze în mod uzual în beneficiul calităţii şi al celerităţii. (2) Contractele civile pentru prestări de servicii, în situaţiile prevăzute la alin. (1), pot fi încheiate pe grupuri de traducători, pe categorii de lucrări şi/sau pe perioade, urmând a se respecta toate celelalte condiţii de fond şi de formă stabilite de lege.  +  Articolul 11După efectuarea prestaţiei pentru care a fost încheiat contractul civil pentru prestări de servicii, beneficiarul prestaţiei întocmeşte un proces-verbal care se semnează de acesta şi de traducător şi interpret sau de reprezentantul societăţii care are în obiectul de activitate efectuarea de traduceri în şi din limbi străine, care a efectuat prestaţia.  +  Articolul 12 (1) Calculul valorii şi plata prestaţiei efectuate de traducător şi interpret sau de societatea care are în obiectul de activitate efectuarea de traduceri în şi din limbi străine se fac de către Direcţia economică din cadrul Ministerului Justiţiei sau de către compartimentul de specialitate corespunzător din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetului Naţional Anticorupţie, după caz, pe baza contractului civil pentru prestări de servicii şi a procesului-verbal, completate cu datele necesare privind întinderea şi condiţiile efectuării prestaţiei, comunicate de beneficiarii prestaţiilor. (2) Valoarea prestaţiei se stabileşte în baza tarifelor prevăzute prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice, plata urmând a se face în termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentaţiei, dacă prin contractul civil pentru prestări servicii nu se prevăd alte condiţii.  +  Articolul 13Consilierii juridici din cadrul Direcţiei drept internaţional, cooperare judiciară şi afaceri juridice externe desemnaţi de ministrul justiţiei vor supralegaliza, la cerere, semnăturile traducătorilor actelor judiciare sau notariale estimate a produce efecte în străinătate.  +  Articolul 14Interpreţii şi traducătorii autorizaţi, precum şi interpreţii şi traducătorii angajaţi ai societăţilor care au în obiectul de activitate efectuarea de traduceri în şi din limbi străine, care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu pentru efectuarea lucrărilor solicitate de Ministerul Justiţiei şi de Consiliul Superior al Magistraturii, beneficiază de cheltuieli de transport, cazare şi diurnă, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în unităţile bugetare.  +  Capitolul III Efectuarea de traduceri la solicitarea instanţelor judecătoreşti, a parchetelor de pe lângă acestea şi a organelor de cercetare penală  +  Articolul 15 (1) Instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală utilizează interpreţi şi traducători în condiţiile stabilite de Codul de procedură penală sau de Codul de procedură civilă, de Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, precum şi în condiţiile stabilite de tratatele internaţionale ratificate de România, folosind tarifele prevăzute prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice. (2) Desemnarea interpreţilor şi a traducătorilor de către organele prevăzute la alin. (1) se face dintre persoanele autorizate, prevăzute în listele întocmite potrivit art. 5 din lege, prin încheiere sau prin ordonanţă, după caz. Prin aceeaşi încheiere sau ordonanţă se stabilesc: obiectul prestaţiei, termenul, condiţiile de efectuare a acesteia, tariful aplicabil, precum şi alte elemente necesare efectuării lucrării. (3) Onorariul cuvenit se va stabili, după prestarea serviciului solicitat, printr-o nouă încheiere sau, după caz, ordonanţă. (4) Organele prevăzute la alin. (1) vor comunică în scris, în mod explicit, persoanei desemnate potrivit alin. (2) serviciile solicitate, după cum urmează: a) felul prestaţiei: interpretare sau traducere, după caz; b) limba străină din care sau în care urmează a se efectua prestaţia, cu specificarea limbii străine, potrivit diferenţierilor prevăzute la art. 7 din lege. Sunt considerate limbi străine de circulaţie internaţională, în sensul prezentului regulament, limbile engleză, franceză, germană, spaniolă şi rusă; c) pentru interpreţi: locul unde urmează a fi efectuată prestaţia, data şi ora de începere a acesteia; d) pentru traducători: locul şi termenul de predare a traducerii, precum şi numărul de pagini de tradus; e) locul şi intervalul orar în care poate avea acces la dosarul cauzei în vederea documentării; f) orice alte informaţii considerate ca fiind necesare traducătorului şi interpretului, cum ar fi: activitatea la care va participa (prezentarea materialului de urmărire penală; luarea declaraţiei, confruntarea etc.), natura cauzei. (5) În cazul infracţiunilor flagrante sau când activitatea se desfăşoară în afara programului normal de lucru, instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi organele de cercetare penală pot face comunicarea prevăzută la alin. (4) către persoanele desemnate ca interpreţi şi traducători, după caz, în vederea îndeplinirii prestaţiei solicitate, prin orice mijloace rapide de comunicare cu valoare doveditoare.  +  Articolul 16 (1) Efectuarea prestaţiei de către interpret şi traducător, precum şi valoarea acesteia, stabilită potrivit ordinului comun al ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice, se consemnează de instanţa de judecată în încheierea de şedinţă sau, după caz, de organul de urmărire penală, în ordonanţă. (2) O copie a actelor prevăzute la alin. (1), conformă cu originalul, va fi trimisă, prin grija instanţei sau, după caz, a organului de urmărire penală, compartimentului economico-administrativ al tribunalului sau al parchetului de pe lângă acesta din circumscripţia teritorială în care îşi are sediul instanţa sau organul de urmărire penală la care s-a efectuat prestaţia, în vederea efectuării plăţii.  +  Articolul 17 (1) Interpreţii şi traducătorii care se deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu pentru efectuarea lucrărilor solicitate de instanţele judecătoreşti, de parchetele de pe lângă acestea şi de organele de cercetare penală au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedură penală. (2) În cadrul procesului civil se vor aplica traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi dispoziţiile Codului de procedură civilă.  +  Articolul 18Utilizarea interpreţilor şi a traducătorilor de către notari publici, avocaţi sau executori judecătoreşti, în scopul exercitării profesiei, se efectuează în condiţiile prevăzute de actele normative care reglementează activităţile acestor categorii de profesii.  +  Articolul 19Prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 233/C/1996 pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu contravin prevederilor prezentului regulament, vor putea fi aplicate.  +  Articolul 20 (1) Legalizarea semnăturii traducătorilor se taxează potrivit actelor normative privind taxele notariale de timbru şi timbrul judiciar, iar onorariile cuvenite notarilor publici care folosesc traducători autorizaţi, angajaţi în cadrul birourilor, vor fi cele stabilite de Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi aprobate de ministrul justiţiei, potrivit legislaţiei notariale. (2) Plata prestaţiilor traducătorilor autorizaţi, efectuate la cererea persoanelor interesate, va fi suportată de cei care le-au solicitat, pe bază de negociere.  +  Articolul 21Pentru relaţia cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se încheie un document distinct.-------