ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 12 decembrie 2002 (*actualizată*)privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţa naţionala(actualizată până la data de 15 mai 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 15 mai 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003; LEGEA nr. 146 din 5 mai 2004.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii. Obiective  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general şi a procedurilor pentru derularea operaţiunilor compensatorii, constând în compensaţii economice, stabilite prin contractul de achiziţie ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externa, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, cu condiţia ca aceste achiziţii să depăşească pragul valoric stabilit la art. 5.  +  Articolul 2Derularea operaţiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri şi contracte economice, a căror încheiere este guvernata de următoarele principii: a) stabilitatea preţului - obligaţia de a introduce clauze compensatorii pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o creştere a preţului de cumpărare; b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cat şi pentru economia României; c) dezvoltarea - propunerile trebuie să induca o creştere a unei afaceri sau a unei tranzacţii noi; d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achiziţie prevăzute la art. 5; e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligaţii ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligaţia compensatorie este îndeplinită de către o persoană fizica sau juridică desemnată de contractant.---------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 3Prin introducerea şi derularea operaţiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României şi crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătăţirea situaţiei balanţei comerciale prin: a) recuperarea, integrală sau parţială, a fondurilor investite în achiziţiile de tehnica militară; b) susţinerea industriei româneşti, în general, şi a celei de apărare, în special;---------Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. c) creşterea aportului de valuta atât prin exportul produselor de apărare, cat şi al altor produse şi servicii ale economiei româneşti sau prin investiţii de capital străin;----------Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. d) obţinerea de tehnologie moderna;---------Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. e) crearea de noi oportunitati de afaceri şi promovarea investiţiilor şi a colaborării în activitatea de cercetare ştiinţifică;---------Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. f) creşterea calităţii şi productivitatii în industrie; g) creşterea competitivitatii internaţionale a economiei româneşti.  +  Secţiunea a 2-a Definiţii  +  Articolul 4În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles: a) operaţiuni compensatorii - un set de compensaţii economice utilizate în practica comercială internationala sub denumirea de offset, ca o condiţie pentru achiziţionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piaţa externa, în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale; b) operaţiuni compensatorii directe - participarea agenţilor economici români la realizarea de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse ce fac obiectul contractului de achiziţie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea şi exploatarea în bune condiţii a echipamentelor şi produselor achiziţionate. Operaţiunile compensatorii directe se pot realiza în următoarele forme:- producţia sub licenta - producţia de echipamente, tehnica, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informaţie tehnica de la contractant către agenţi economici români;- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părţi sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achiziţie, cu sau fără licenta de producţie acordată de către contractant;- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obliga ca în contul obligaţiei compensatorii sa cumpere de la agenţi economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele şi materialele livrate;- transferul de tehnologie - transferarea de cunoştinţe, asistenţa tehnica sau alte activităţi de transfer tehnologic, care să permită obţinerea de noi capacităţi sau creşterea competitivitatii pieselor de schimb şi a componentelor; c) operaţiuni compensatorii indirecte - compensaţii economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achiziţie. Operaţiunile compensatorii indirecte se pot realiza în următoarele forme:- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achiziţie;- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant şi un agent economic român la o valoare echivalenta;- cumpărările în avans - forma a operaţiunilor compensatorii indirecte, prin care contractantul cumpara produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achiziţie, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autorităţii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achiziţie;- asistenţa în marketing - activităţi de sprijinire a agenţilor economici români în pătrunderea pe pieţele externe;- asistenţa financiară - activităţi legate de furnizarea sau sprijinirea obţinerii de fonduri pentru un agent economic român, în vederea realizării de exporturi;- alte activităţi în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionata, precum: transferul de tehnologie şi know-how, cooperare în cercetare şi dezvoltare, noi investiţii, înfiinţarea de companii mixte, asistenţa pentru crearea de noi locuri de muncă, asistenţa pentru întreprinderi mici şi mijlocii; d) contract de achiziţie - contractul de achiziţie în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, semnat între o autoritate contractantă şi un contractant şi care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 5; e) contractant - orice ofertant care poate fi persoana juridică străină, reprezentant al unei persoane juridice străine în România sau un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate, căruia i se atribuie contractul de achiziţie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislaţia română în vigoare; f) autoritate contractantă - autoritate publică sau instituţie publică, de interes naţional sau local, astfel cum este definită în legislaţia română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achiziţie; g) Agenţia de compensare pentru achiziţii de tehnică specială, denumită în continuare Agenţia - instituţie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, având ca obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru executarea operaţiunilor compensatorii;---------Lit. g) a art. 4 a fost modificată de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 146 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 12 mai 2004. h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligaţia de compensare; i) tranzacţie prin compensare - orice acord încheiat între contractant şi un agent economic român, avizat de Agenţie pentru executarea obligaţiei de compensare; j) obligaţie de compensare - obligaţia contractantului de a face compensaţii economice în proporţie de cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie; k) valoarea obligaţiei de compensare - valoarea totală a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achiziţie în România; aceasta valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligaţie de compensare la valoarea contractului de achiziţie; l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate ori executate în România, rezultate în urma derulării operaţiunilor compensatorii, mai puţin costul tuturor materiilor prime, materialelor şi serviciilor importate de contractant şi, dacă este cazul, de o parte eligibilă, şi profiturile şi beneficiile distribuite contractantului şi transferate în afară tarii; m) valoarea tranzacţiei prin compensare - valoarea unei tranzacţii individuale prin compensare, avizată de Agenţie şi calculată ca valoare adăugată local de o tranzacţie prin compensare, înmulţită cu multiplicatorul de compensare; n) multiplicator de compensare - coeficientul maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importanţa majoră pentru economia românească, stabilit prin hotărâre a Guvernului; o) credit de compensare - partea din valoarea obligaţiei de compensare realizată de contractant la un moment dat, direct sau indirect; p) creditare - procesul de scădere a valorii creditului de compensare din valoarea obligaţiei de compensare, stabilită prin programul de compensare; r) contul contractantului - înregistrarea facuta de Agenţie a stadiului în care se afla îndeplinirea obligaţiilor de compensare ale contractantului, prin urmărirea şi înregistrarea creditului curent.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Domeniul de aplicare  +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică pentru îndeplinirea obligaţiilor de compensare rezultate din contractul de achiziţie din import de către autoritatea contractantă de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, a căror valoare depăşeşte, individual sau cumulat, 3 milioane de euro.---------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 146 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 12 mai 2004.  +  Articolul 6 (1) Valoarea obligaţiei de compensare trebuie să fie cel puţin 80% din valoarea contractului de achiziţie. (2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achiziţie atrage revizuirea valorii obligaţiei de compensare, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris, prin acordul părţilor. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a notifica Agenţiei eventualele modificări ale valorii contractului de achiziţie. (4) Valoarea obligaţiei de compensare se exprima în moneda stabilită prin contractul de achiziţie. (5) Pentru achiziţii, în caz de urgenta sau stare de necesitate, Guvernul, la propunerea Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligaţiei de compensare.---------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 7Perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în funcţie de valoarea obligaţiei şi de complexitatea acesteia, dar fără să depăşească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achiziţie.--------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Capitolul II Cadrul instituţional  +  Articolul 8 (1) Agenţia este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pe o perioadă de un an de la începerea activităţii. După expirarea acestui termen, finanţarea Agenţiei se asigură din venituri proprii, iar bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia se aprobă prin hotărâre a Guvernului.---------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 146 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 12 mai 2004. (2) Agenţia are următoarele atribuţii principale:----------Lit. a) a alin. (2) al art. 8 a fost abrogată de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. b) supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operaţiunilor de compensare şi a valorilor multiplicatorilor de compensare rezultaţi ca urmare a analizei prioritatilor de dezvoltare a României;----------Lit. b) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate; d) urmărirea tranzacţiilor unde pot fi luate în considerare operaţiuni compensatorii;---------Lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. e) furnizarea de informaţii contractanţilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor compensatorii şi executarea obligaţiilor de compensare, cu respectarea legislaţiei privind informaţiile clasificate;--------Lit. e) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. f) colaborarea cu autorităţile contractante, pentru a asigura o buna corelare între prevederile contractului de achiziţie şi cele ale acordurilor compensatorii;---------Lit. f) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. g) analizarea şi supunerea spre aprobare Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii şi a documentelor-cadru (acordul-cadru de compensare şi planul de afaceri);---------Lit. g) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. h) asigurarea de asistenţa potenţialilor contractanţi în identificarea de oportunitati pentru executarea obligaţiilor de compensare;---------Lit. h) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. i) elaborarea, întreţinerea şi actualizarea permanenta a unei baze de date cu privire la agenţii economici români, la produsele şi serviciile româneşti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare a României, pot beneficia de programe de compensare;---------Lit. i) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. j) analizarea documentelor înaintate de către contractant şi calcularea valorii creditului curent anual; k) evaluarea, la sfârşitul perioadei de compensare, a stadiului de îndeplinire a obligaţiei de compensare şi prezentarea de propuneri Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), în vederea luării unei decizii;---------Lit. k) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. l) notificarea îndeplinirii obligaţiilor de compensare de către contractant;---------Lit. l) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. m) analizarea rapoartelor trimestriale şi anuale depuse de contractanţi, elaborarea de sinteze şi rapoarte pe baza acestora, prezentarea de recomandări comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) cu privire la măsurile ce trebuie luate ca urmare a situaţiilor identificate; n) elaborarea strategiei României privind operaţiunile compensatorii, pe care o supune aprobării Comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1);---------Lit. n) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 9 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând şi căile şi măsurile de atingere a obiectivelor pe perioade viitoare, raport prezentat spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1). (3) Organizarea şi funcţionarea Agenţiei se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.--------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 9 (1) Comisia mixtă pentru compensarea achiziţiilor de tehnică specială, denumită în continuare Comisia, se constituie prin decizie a primului-ministru şi este alcătuită din: ministrul economiei şi comerţului, ministrul apărării naţionale, ministrul finanţelor publice, ministrul afacerilor externe, ministrul administraţiei şi internelor, directorul Serviciului Român de Informaţii, directorul Serviciului de Informaţii Externe şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. Ministrul economiei şi comerţului are şi calitatea de preşedinte al Comisiei.---------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 146 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 12 mai 2004. (2) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Industriei şi Resurselor, prin reprezentanţi desemnaţi prin ordin al ministrului.(2^1) Membrii Comisiei pot dispune, în condiţiile legii, mandatarea specială a altor persoane, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din calitatea de membru.--------Alin. (2^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 12 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. 3) Comisia ia hotărâri cu votul a minimum jumătate plus unu din membrii săi.--------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 146 din 5 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 12 mai 2004. (4) Principalele atribuţii ale Comisiei sunt următoarele: a) aprobarea strategiei României privind operaţiunile compensatorii; b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operaţiunile compensatorii, şi a multiplicatorilor de compensare propuşi de Agenţie; c) aprobarea acordului-cadru de compensare şi a planului de afaceri; d) luarea de decizii în privinta includerii în programul de compensare a tranzacţiei prin compensare şi aprobarea valorii acesteia; e) certificarea încheierii tranzacţiilor prin compensare şi, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agenţie; f) aprobarea raportului anual al Agenţiei; g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor de compensare şi prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului.---------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 13 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Capitolul III Procedura de atribuire a contractului de achiziţie, de semnare a acordului-cadru, de aprobare a planului de afaceri şi de executare a obligaţiei de compensare---------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 14 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Secţiunea 1 Procedura de atribuire a contractului de achiziţie  +  Articolul 10În baza strategiei de dezvoltare economică şi a politicii industriale şi de export a României, Comisia, la propunerea Agenţiei, stabileşte domeniile care beneficiază prioritar de derularea operaţiunilor compensatorii.---------Art. 10 a fost modificat de pct. 15 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 11 (1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotărâre a Guvernului, Agenţia propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor de compensare, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiază de derularea operaţiunilor compensatorii.---------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Guvernul, la propunerea Comisiei, aproba ierarhia sectoarelor economice prin hotărâre.  +  Articolul 12Pentru contractele de achiziţie prevăzute la art. 5, autoritatea contractantă are obligaţia ca, în anunţul de intenţie pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, să facă menţiunea necesităţii introducerii clauzei de compensare. De asemenea, notifica Agenţiei intenţia de a realiza achiziţii care intra sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă.----------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 13Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie, candidaţii sau ofertanţii contacteaza Agenţia pentru o corecta informare asupra condiţiilor şi procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor de compensare şi executarea obligaţiilor de compensare.---------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 14La elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractantă include şi specificaţii cu privire la clauza de compensare, de care Agenţia va tine cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de compensare.---------Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea contractantă notifica participanţilor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie, care, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, trebuie să cuprindă o clauza de compensare, despre aceasta obligaţie. (2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achiziţie prin una dintre procedurile legale nu poate invoca necunoaşterea obligaţiei de a derula operaţiuni compensatorii şi nu poate refuza îndeplinirea acestei obligaţii.---------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 16În contractul de achiziţie se menţionează expres obligaţia contractantului de a executa operaţiuni compensatorii.---------Art. 16 a fost modificat de pct. 21 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 17Ofertele depuse de participanţii la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie trebuie să conţină următoarele informaţii cu privire la operaţiunile compensatorii: a) informaţii cu privire la experienta contractantului referitoare la operaţiuni compensatorii; b) declaraţie privind acceptarea obligaţiei de compensare şi a penalitatilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă în cazul neîndeplinirii obligaţiilor; c) tipurile de operaţiuni compensatorii ce vor fi utilizate; d) alte informaţii pe care contractantul le considera utile.--------Art. 17 a fost modificat de pct. 22 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 18Obligaţia de compensare devine efectivă de la data semnării contractului de achiziţie.--------Art. 18 a fost modificat de pct. 23 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Secţiunea a 2-a Semnarea acordului-cadru de offsetSemnarea acordului-cadru de compensare---------Titlul Secţiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 24 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 19 (1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achiziţie, contractantul semnează acordul-cadru de compensare, prin care îşi recunoaşte obligaţia de a executa operaţiuni compensatorii şi prevederile generale ale acestei obligaţii. (2) Acordul-cadru de compensare se aproba de Comisie şi se semnează de către contractant şi de Agenţie. (3) Acordul-cadru de compensare cuprinde, în mod obligatoriu, clauze referitoare la: valoarea obligaţiei de compensare, perioada în care obligaţia de compensare trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de operaţiune compensatorie - directa sau indirecta, domeniile care vor beneficia de operaţiuni compensatorii, garanţiile bancare de buna execuţie a contractului, declaraţia privind acceptarea necondiţionată a penalitatilor şi a prevederilor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi alte informaţii pe care contractantul le considera utile.--------Art. 19 a fost modificat de pct. 25 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Secţiunea a 3-a Aprobarea planului de afaceri  +  Articolul 20 (1) După semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul elaborează planul de afaceri, având la baza prevederile acordului-cadru de compensare.---------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea şi funcţionarea efectivă a afacerii în perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligaţiei de compensare.---------Alin. (2) al art. 20 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (3) Planul de afaceri cuprinde informaţii cu privire la: a) descrierea detaliată a afacerii, produselor sau sistemelor implicate; b) planul de implementare; c) planuri de marketing; d) situaţiile financiare previzionate; e) forta de muncă utilizata; f) alte informaţii cerute de Agenţie. (4) Planul de afaceri trebuie depus la Agenţie, în vederea avizării de către aceasta şi a aprobării de către Comisie, în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare.----------Alin. (4) al art. 20 a fost modificat de pct. 26 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 21 (1) Agenţia evalueaza planul de afaceri şi, dacă îl avizează, îl propune spre aprobare Comisiei; după decizia luată de către Comisie Agenţia notifica contractantului dacă planul de afaceri a fost aprobat. (2) Dacă planul de afaceri prezentat nu este avizat sau nu este aprobat, contractantul reevalueaza planul de afaceri şi îl supune din nou analizei. (3) Planul de afaceri trebuie aprobat de către Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentării acestuia.---------Alin. (3) al art. 21 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (4) Întârzierile în executarea obligaţiei de compensare, cauzate de propunerea de către contractant a unor planuri de afaceri neadecvate, pot atrage penalităţi pentru neimplicare.---------Alin. (4) al art. 21 a fost modificat de pct. 27 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 22Prin regulamente emise de către Agenţie se stabilesc formulare-tip, atât pentru acordul-cadru de compensare, cat şi pentru planul de afaceri, care conţin informaţii minimale pe care contractantul trebuie să le prezinte Agenţiei.--------Art. 22 a fost modificat de pct. 28 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Secţiunea a 4-a Executarea obligaţiei offsetExecutarea obligaţiei de compensare----------Titlul Secţiunii a 4-a a Cap. III a fost modificat de pct. 29 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 23 (1) Executarea obligaţiei de compensare începe efectiv din momentul semnării acordului cu contractantul. (2) Executarea obligaţiei de compensare se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul-cadru de compensare, a unui credit curent egal cu valoarea obligaţiei de compensare. (3) Contractantul poate câştiga un credit de compensare viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligaţii de compensare viitoare.--------Art. 23 a fost modificat de pct. 30 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 24Executarea obligaţiei de compensare se poate realiza şi prin intermediul unei asocieri între contractant şi o persoană fizica sau juridică română, care vizează unul sau mai multe dintre domeniile în care România promovează operaţiunile compensatorii.---------Art. 24 a fost modificat de pct. 31 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 25 (1) Anual contractantul prezintă Agenţiei o serie de documente contabile, stabilite prin regulamente emise de Agenţie, care să reflecte rezultatele asocierii mixte şi ale propriei activităţi. (2) Situaţiile prezentate trebuie să conţină informaţii necesare pentru calcularea valorii adăugate local. (3) Contractantul şi beneficiarul român al operaţiunii compensatorii răspund de veridicitatea datelor prezentate Agenţiei.  +  Articolul 26 (1) Determinarea creditului curent, câştigat pentru fiecare an la fiecare tranzacţie, se face prin înmulţirea valorii adăugate local pentru fiecare tranzacţie cu multiplicatorii de compensare aferenţi; suma creditelor obţinute pentru fiecare tranzacţie reprezintă creditul curent anual. (2) După aprobarea de către Agenţie, creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligaţia de compensare se va reduce în mod corespunzător. (3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligaţiei de compensare, contractantul şi-a îndeplinit în totalitate aceasta obligaţie.---------Art. 26 a fost modificat de pct. 32 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 27 (1) Îndeplinirea obligaţiilor contractantului se urmăreşte separat pe cele două categorii de operaţiuni compensatorii, directe şi indirecte. (2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de operaţiuni compensatorii, obţinută în final, depăşeşte valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditata în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de operaţiuni compensatorii. (3) Depasirile obligaţiilor de compensare se menţin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de compensare.---------Art. 27 a fost modificat de pct. 33 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 28 (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligaţiei de compensare, Agenţia evalueaza stadiul îndeplinirii obligaţiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordurilor de compensare. (2) Situaţia rezultată din evaluare este supusă aprobării Comisiei, care decide dacă contractantul şi-a îndeplinit obligaţiile sau dacă acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligaţiei de compensare.---------Art. 28 a fost modificat de pct. 34 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Capitolul IV Evaluarea şi raportarea stadiului executării obligaţiilor de compensare---------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 35 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 29Evaluarea stadiului executării obligaţiei de compensare se face trimestrial şi anual.---------Art. 29 a fost modificat de pct. 36 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 30Contractantul elaborează şi supune spre analiza Agenţiei: a) raportul trimestrial privind exporturile realizate, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit; b) raportul anual privind toate angajamentele sale de compensare, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.---------Lit. b) a art. 30 a fost modificată de pct. 37 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 31Raportul trimestrial cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligaţiei de compensare;---------Lit. a) a art. 31 a fost modificată de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. b) valoarea obligaţiei de compensare şi a creditului de compensare pe fiecare tip de operaţiuni compensatorii şi pe total;---------Lit. b) a art. 31 a fost modificată de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. c) valoarea exportului realizat, exprimată în aceeaşi moneda ca şi contractul de achiziţie; d) denumirea tarii şi a companiei către care s-a făcut exportul; e) tipul şi cantitatea de mărfuri şi servicii exportate; f) suma valorii adăugate local; g) denumirea şi sediul producătorilor de mărfuri, furnizorilor de servicii sau executanţilor de lucrări exportate; h) o copie a declaraţiei vamale, arătând valoarea de export realizată, şi o declaraţie din care să reiasă ca exporturile respective sunt realizate în cadrul programului de compensare;----------Lit. h) a art. 31 a fost modificată de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. i) o copie de pe declaraţia agentului economic român, din care să reiasă ca sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului de compensare;--------Lit. i) a art. 31 a fost modificată de pct. 38 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. j) alte informaţii cerute de Agenţie.  +  Articolul 32Raportul anual cuprinde cel puţin următoarele informaţii: a) partea de operaţiune compensatorie realizată până la momentul raportului (valori globale pe ani);----------Lit. a) a art. 32 a fost modificată de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. b) partea de operaţiune compensatorie realizată pe parcursul perioadei raportului (separat, pe tipul de operaţiune compensatorie realizată);----------Lit. b) a art. 32 a fost modificată de pct. 39 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. c) suma totală a operaţiunilor compensatorii realizate şi a celor care nu pot fi realizate, împreună cu motivele care au condus la o astfel de situaţie; d) alte informaţii cerute de Agenţie.  +  Articolul 33În urma rapoartelor prezentate, precum şi a documentelor înaintate de către contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agenţia pregăteşte şi supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligaţiei de compensare.----------Art. 33 a fost modificat de pct. 40 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Capitolul V Răspunderea contractuală  +  Articolul 34 (1) Dacă obligaţiile de compensare nu sunt îndeplinite la termen şi în modul cerut, contractantul va plati părţii române penalităţi de întârziere de 0,01% pe zi din suma neobtinuta prin operaţiunea compensatorie.---------Alin. (1) al art. 34 a fost modificat de pct. 41 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Plata penalitatilor prevăzute la alin. (1) nu scuteşte contractantul de răspunderea ce îi revine pentru pierderile cauzate părţii române din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale.  +  Articolul 35În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de compensare, contractantul va emite către Agenţie o scrisoare de garanţie bancară de buna execuţie a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligaţiei asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de compensare.---------Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 36Valoarea obligaţiei de compensare corespunzătoare unui an şi nerealizata se reportează pentru anul următor.---------Art. 36 a fost modificat de pct. 43 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 37Contractantul care nu îşi executa angajamentele de compensare este exclus de la o alta procedura de atribuire a unui contract de achiziţie ce implica şi executarea unei obligaţii de compensare pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de compensare executat necorespunzător.---------Art. 37 a fost modificat de pct. 44 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 38 (1) Contractantul este exonerat de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a angajamentelor contractuale, dacă aceste situaţii sunt determinate de forta majoră. (2) Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat de evenimente de forta majoră.  +  Articolul 39 (1) Contractantul aduce la cunoştinţa Agenţiei, în termen de 5 zile, producerea evenimentului de forta majoră şi face dovada producerii acestuia, precum şi a efectelor asupra executării obligaţiei de compensare, în termen de 15 zile de la apariţia cazului de forta majoră; în caz contrar, contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutari datorate acestor factori ca şi când culpa ar fi a sa.----------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Agenţia are dreptul să facă investigaţiile necesare referitoare la intervenţia cazului de forta majoră, precum şi a întârzierii, executării necorespunzătoare sau neexecutării obligaţiilor contractuale. (3) Dacă Agenţia constata ca a avut loc un eveniment de forta majoră, aceasta prelungeşte durata programului de compensare cu o perioadă rezonabila de timp, în funcţie de circumstanţe.---------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 45 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (4) În cazul prevăzut la alin. (3) nu se aplică penalităţi pentru perioada extinsă.  +  Articolul 40Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă, în scopul executării obligaţiei de compensare, persoane care fac parte din Agenţie sau Comisie ori care au făcut parte în momentul analizarii acordurilor de compensare ale respectivului contractant, sub sancţiunea nulităţii contractului de muncă.----------Art. 40 a fost modificat de pct. 46 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 41Agenţia are obligaţia de a întocmi dosarul operaţiunilor compensatorii, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor de compensare, precum şi documentele ce atesta modul de executare a obligaţiilor de compensare, inclusiv rapoartele trimestriale şi anuale.--------Art. 41 a fost modificat de pct. 47 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 42Dosarul se păstrează de către Agenţie atât timp cat executarea obligaţiei de compensare este în derulare, dar nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii executării obligaţiei respective.---------Art. 42 a fost modificat de pct. 48 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 43La cerere, dosarul operaţiunilor compensatorii este pus la dispoziţie oricărei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informaţie sa nu fie divulgată, dacă dezvaluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, a contravenţiilor sau infracţiunilor.----------Art. 43 a fost modificat de pct. 49 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Capitolul VI Infracţiuni, contravenţii şi sancţiuni---------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 50 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 43^1 (1) Furnizarea de informaţii contractantului, care s-au dovedit de natura sa îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor de compensare sau a unei tranzacţii prin compensare, precum şi în cadrul executării obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) Înţelegerea contractantului cu membri ai Agenţiei sau ai Comisiei sau cu agenţi economici români, în scopul denaturarii rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor de compensare sau de executare a obligaţiei de compensare, constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale.---------Art. 43^1 a fost introdus de pct. 51 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 44Constituie contravenţii şi se sancţionează următoarele fapte: a) reducerea, în mod intentionat, de către autoritatea contractantă a valorii contractului de achiziţie, astfel încât să se sustragă obligaţiei aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) efectuarea unei achiziţii din import de produse, servicii sau lucrări pentru sistemul naţional de apărare, a căror valoare depăşeşte 5 milioane euro, cu eludarea sau încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;---------Lit. c) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.---------Lit. d) a art. 44 a fost abrogată de pct. 52 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 45 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 44 se sancţionează cu amendă de la 80.000.000 lei la 400.000.000 lei.---------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 53 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 44 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice.  +  Articolul 46 (1) În cazul săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 43^1 alin. (2), precum şi al contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b) din vina contractantului, acestuia i se va interzice participarea la orice alta achiziţie în România pe o durată de 5 ani.---------Alin. (1) al art. 46 a fost modificat de pct. 54 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de reprezentanţii Agenţiei, desemnaţi de conducătorul acesteia. (3) Sancţiunea prevăzută la alin. (1) se aplică cumulativ cu amendă prevăzută la art. 45. (4) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi sancţiunea aplicată se vor publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achiziţii publice, pe cheltuiala contravenientului; în acest scop Agenţia va dispune plata acestor cheltuieli.  +  Articolul 47 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia celei prevăzute la art. 46 alin. (1). (2) Agenţii constatatori ai contravenţiilor vor notifica Agenţia în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârşirii contravenţiei prevăzute la art. 44 lit. b), în vederea aplicării de către Agenţie a sancţiunii prevăzute la art. 46.---------Alin. (2) al art. 47 a fost modificat de pct. 55 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 48În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, se aplică dispoziţiile din dreptul comun.  +  Articolul 49 (1) Acordurile de compensare şi tranzacţiile sunt interpretate, aplicate şi executate în conformitate cu legile române.--------Alin. (1) al art. 49 a fost modificat de pct. 56 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003. (2) Litigiile decurgând din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de instanţele române competente, în conformitate cu legile române.  +  Articolul 50Costurile pentru activităţile premergătoare operaţiunii compensatorii şi pentru executarea obligaţiei de compensare sunt suportate în întregime de către contractant.---------Art. 50 a fost modificat de pct. 57 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 51Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Economiei şi Comerţului răspund pentru promovarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă în străinătate.---------Art. 51 a fost modificat de pct. 58 al art. unic din LEGEA nr. 354 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 18 iulie 2003.  +  Articolul 52Agenţii economici români angajaţi în derularea operaţiunilor compensatorii beneficiază de facilităţi fiscale, în special de înlesnirea obţinerii de credite prin acordarea dreptului de a utiliza scrisoarea de garanţie depusa de contractant pentru fiecare tranzacţie ca instrument de garanţie, prin acordarea unor perioade de graţie pentru creditele obţinute, scutiri de taxe şi, după caz, de amânarea plăţii unor datorii către bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 53În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Industriei şi Resurselor şi a Ministerului Finanţelor Publice, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.  +  Articolul 54Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan Popescup. Ministrul apărării naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusMinistrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul dezvoltării şi prognozei,Gheorghe Romeo Leonard CazanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 decembrie 2002.Nr. 189.------------