NORME METODOLOGICE din 28 februarie 2002 (*actualizate*)privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale(actualizate până la data de 30 decembrie 2004)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 30 decembrie 2004 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 2.303 din 14 decembrie 2004.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, abrevierile utilizate au urmatoarele semnificatii: a) ISO - Organizaţia Internationala de Standardizare; b) SSL - Protocol de comunicare securizata prin Internet. (2) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii utilizati au urmatoarele definitii: a) Sistem - Sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale; b) entitate fiscala - autoritate a administraţiei publice locale însărcinată cu colectarea taxelor şi impozitelor locale; c) utilizator - persoana fizica sau juridica, română ori străină, care beneficiaza de serviciile Sistemului; d) pagina web - document electronic, accesibil prin Internet; e) Navigator Internet - program pentru calculator care permite vizualizarea paginilor web.  +  Articolul 2Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul corespunzător implementarii Sistemului prin punerea în valoare a posibilitatilor şi avantajelor pe care tehnologia informatiei le ofera pentru dezvoltarea economico-sociala, asigurand coerenta, siguranţa şi operativitatea Sistemului.  +  Articolul 3Prezentele norme metodologice se adreseaza contribuabililor, autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor financiare.  +  Articolul 4În vederea asigurarii operarii Sistemului entitatea fiscala are urmatoarele responsabilităţii: a) punerea la dispoziţie utilizatorilor a unui sistem care să permită incasarea taxelor şi impozitelor locale prin mijloace electronice; b) întreţinerea şi operarea Sistemului; acest sistem va permite contribuabililor sa consulte lista taxelor şi impozitelor locale datorate, precum şi lista detaliata a plăţilor efectuate după punerea în functiune a Sistemului; c) sa furnizeze servicii de consultanţă şi suport tehnic cu privire la utilizarea Sistemului şi la tranzactiile ce se desfăşoară prin intermediul Sistemului; d) sa supravegheze şi sa controleze respectarea normelor legale în vigoare de către cei care utilizeaza Sistemul.  +  Articolul 5 (1) Entitatea fiscala va adopta acele proceduri de utilizare care să asigure confidentialitatea, integritatea, accesul şi disponibilitatea permanenta a datelor pe parcursul transmiterii şi stocarii acestora, în conformitate cu legislatia în vigoare. (2) Toţi utilizatorii Sistemului au obligaţia să respecte procedurile stabilite de entitatea fiscala în scopul asigurarii nivelului de securitate necesar bunei desfăşurări a operaţiunilor în cadrul acestuia.  +  Articolul 6 (1) Utilizatorii Sistemului sunt obligati sa utilizeze procedurile de autentificare stabilite de entitatea fiscala. (2) Entitatea fiscala are obligaţia de a asigura prin intermediul procedurilor de autentificare pe care le stabileste identificarea emitentului unui mesaj, integritatea datelor în timpul transmiterii acestora sau în timpul stocarii lor, precum şi confidentialitatea informaţiilor transmise.  +  Articolul 7În scopul promovarii competitiei, entitatea fiscala are obligaţia de a adopta solutiile care utilizeaza standarde deschise.-----------Art. 7 a fost modificat prin pct. 1 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 2.303 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.  +  Articolul 8În scopul asigurarii securitatii Sistemului entitatea fiscala trebuie să ia toate masurile necesare implementarii mecanismelor de non-repudiere, pentru a garanta integritatea şi originea tranzactiilor din punctul de vedere al expeditorului.  +  Articolul 9În scopul asigurarii securitatii datelor entitatea fiscala trebuie să ia toate masurile necesare pentru stocarea în deplina siguranţa a datelor şi documentelor utilizate de Sistem. Orice document va fi stocat astfel încât să se pastreze originea, destinaţia şi momentul transmiterii sale prin intermediul Sistemului.  +  Articolul 10În scopul asigurarii integritatii şi securitatii datelor şi a documentelor entitatea fiscala trebuie să ia toate masurile necesare care ţin de aceasta, pentru asigurarea securitatii comunicatiei dintre Sistem şi utilizatorii săi.  +  Articolul 11 (1) Entitatea fiscala are obligaţia sa informeze cetatenii, prin intermediul Sistemului, cu privire la oblibaţiile fiscale şi la tipul de taxe şi impozite pe care acestia le pot achita şi prin mijloace electronice. (2) Entitatea fiscala pune la dispoziţie utilizatorilor facilitatile Sistemului fără a percepe taxe. (3) Entitatea fiscala este obligata sa furnizeze informatia gestionata, la cerere, gratuit, celorlalte institutii ale administraţiei publice, dacă acestea sunt abilitate legal de a detine, prelucra sau folosi informatia solicitata.  +  Articolul 12Orice contribuabil poate folosi Sistemul după inregistrarea sa ca utilizator.  +  Articolul 13Sistemul trebuie să fie disponibil 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămâna.  +  Capitolul 2 Registrul electronic al taxelor şi impozitelor locale  +  Articolul 14 (1) Entitatea fiscala are obligaţia de a crea şi de a menţine Registrul electronic al taxelor şi impozitelor locale, denumit în continuare Registrul Sistemului. (2) Registrul Sistemului contine informaţii referitoare exclusiv la contribuabilii inregistrati ca utilizatori ai Sistemului. (3) Registrul Sistemului trebuie să faca menţiune despre: a) taxele şi impozitele locale datorate; b) taxele şi impozitele locale platite ulterior datei punerii în functiune a Sistemului.  +  Articolul 15 (1) Structura Registrului Sistemului, pentru fiecare utilizator înregistrat al Sistemului, este urmatoarea: a) date de identificare - codul numeric personal, numele şi prenumele platitorului, precum şi alte nume purtate anterior, dacă se aplică; b) adresa completa - judet, oras, sector, strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, cod postal, telefon; c) lista impozitelor şi taxelor datorate, detaliate pe unitate impozabila şi roluri fiscale; d) lista plăţilor efectuate ulterior datei punerii în functiune a Sistemului. (2) Lista impozitelor şi taxelor datorate, prevăzută la alin. (1) lit. c), contine: a) tipul impozitului/taxei, conform legislaţiei în vigoare; b) denumirea impozitului/taxei; c) suma de plată; d) numărul/data notificarii platii; e) contul în care se face plata; f) data scadentei; g) majorarile şi penalitatile prevăzute în cazul intarzierilor; h) facilităţi - reduceri în cazul efectuării platii într-un interval prestabilit; i) suma de plată la data curenta; j) evidenta stingerii acestor obligaţii pe măsura plăţilor efectuate de către contribuabil. (3) Lista plăţilor efectuate, prevăzută la alin. (1) lit. d), contine: a) date de identificare a platitorului, dacă aceste informaţii sunt disponibile; b) tipul impozitului/taxei, conform legislaţiei în vigoare; c) denumirea impozitului/taxei; d) suma de plată; e) numărul/data notificarii platii; f) numărul avizului de plată; g) banca şi contul în care s-a efectuat plata, dacă aceste informaţii sunt disponibile; h) data înregistrării platii.  +  Articolul 16 (1) Datele continute, procesate şi stocate în Registrul Sistemului au statut de date cu caracter personal, prin asimilarea persoanelor juridice în categoria persoane identificabile în sensul art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date. (2) Orice utilizator are acces exclusiv la informaţiile din Registrul Sistemului privind propria persoana.  +  Articolul 17 (1) Registrul Sistemului este actualizat cel puţin o dată pe zi. (2) Entitatea fiscala are responsabilitatea actualizarii Registrului Sistemului în condiţiile de securitate cerute de lege.  +  Capitolul 3 Inregistrarea în Sistem  +  Articolul 18 (1) Inregistrarea ca utilizator al Sistemului se face în urma unei cereri adresate entitatii fiscale, conform formularului prezentat în anexa nr. 1. (2) În cel mult două zile lucratoare de la data înregistrării cererii solicitantul este introdus în lista de utilizatori ai Sistemului şi se genereaza elemente de identificare şi autentificare în Sistem pentru acesta. (3) Entitatea fiscala trebuie să asigure confidentialitatea elementelor de identificare şi autentificare în Sistem ale tuturor utilizatorilor.  +  Articolul 19 (1) Elementele de identificare şi autentificare în Sistem se inmaneaza solicitantului în plic inchis, stampilat de către entitatea fiscala. (2) Inmanarea plicului se face numai după verificarea identităţii solicitantului. (3) Utilizatorul este obligat să solicite noi elemente de identificare şi autentificare în Sistem, dacă observa ca plicul a fost desigilat. (4) Prin acceptarea elementelor de identificare şi autentificare în Sistem solicitantul îşi asuma responsabilitatea controlului acestora şi a luării unor măsuri pentru a preveni pierderea, dezvaluirea sau utilizarea neautorizata.  +  Articolul 20 (1) În caz de expunere a elementelor de identificare şi autentificare în Sistem, utilizatorul în cauza trebuie să solicite schimbarea acestora printr-o cerere adresata entitatii fiscale. Formatul cererii este prezentat în anexa nr. 2. (2) În cel mult două zile lucratoare de la data înregistrării cererii se genereaza noi elemente de identificare şi autentificare în Sistem pentru solicitant.  +  Capitolul 4 Conectarea la Sistem  +  Articolul 21 (1) Conectarea la Sistem se poate face pe Internet, prin intermediul paginii web a entitatii fiscale, pe baza elementelor de identificare şi autentificare în Sistem. (2) Sistemul va permite accesul cetateanului la aplicatiile având continut de informaţii şi servicii, atât de la calculatorul personal, cat şi de la terminale publice specializate, instalate în locuri de interes comunitar. (3) Entitatea fiscala va asigura accesul utilizatorilor la facilitatile Sistemului. (4) Pagina web principala a entitatii fiscale va contine informaţii cu privire la taxele şi impozitele locale, calendarul taxelor, modalitatea de calcul, informaţii generale cu privire la Sistem, trimiteri către pagini web ale administraţiei publice locale şi centrale, informaţii despre băncile atestate în Sistem, informaţii cu privire la perioada în care se face actualizarea Registrului Sistemului, un ghid de utilizare a Sistemului, precum şi alte informaţii utile utilizatorilor Sistemului.  +  Articolul 22Conectarea la Sistem se va face utilizandu-se un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu nivelul de securitate al protocolului SSL, versiunea 3.  +  Articolul 23 (1) După autentificare utilizatorul are acces în citire la inregistrarile aferente lui din Registrul Sistemului. (2) Conţinutul informational prevăzut la alin. (1) are urmatoarea structura: a) antet conţinând datele personale ale contribuabilului; b) lista impozitelor şi taxelor datorate, în format tabelar, conform structurii prevăzute la art. 15 alin. (2); c) lista plăţilor efectuate, în format tabelar, conform structurii prevăzute la art. 15 alin. (3).  +  Articolul 24Decuplarea de la Sistem se face automat la închiderea Navigatorului Internet.  +  Capitolul 5 Efectuarea plăţilor  +  Articolul 25 (1) Fiecare cetatean are dreptul de a alege modalitatea prin care efectueaza plata taxelor şi impozitelor locale prin mijloace electronice. (2) Registrul Sistemului va semnala efectuarea platii cel mai tarziu la prima actualizare după inregistrarea efectuării platii la entitatea fiscala. (3) În vederea actualizarii datelor din Registrul Sistemului entitatea fiscala va opera documentele de plată primite din sistemul bancar, în baza unor conventii incheiate între entitatea fiscala şi tertii cărora utilizatorii le pot ordona plati în contul taxelor şi impozitelor locale, în mod similar operarii documentelor în cazul platii în numerar la ghiseu.  +  Articolul 26 (1) Utilizatorii vor fi informati cu privire la modalitatile de plată şi condiţiile efectuării acesteia, stabilite prin convenţia prevăzută la art. 25 alin. (3). (2) Stabilirea datei de efectuare a platii se face după cum urmeaza: a) în cazul în care utilizatorul a ordonat plata unui tert, stabilirea datei se face în baza convenţiei dintre tert şi entitatea fiscala, conform art. 25 alin. (3); b) dacă plata se face în numerar la ghiseu, data de efectuare a platii se considera data curenta. (3) Acordarea facilitatilor şi calculul penalitatilor se fac pe baza datei prevăzute la alin. (2).  +  Capitolul 6 Alte precizări  +  Articolul 27Entitatea fiscala are dreptul de a subcontracta o parte din activităţile implicate în exploatarea Sistemului, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 7 Condiţii tehnice minimale  +  Articolul 28 (1) Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor şi taxelor locale, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilitatea implementarii Sistemului. (2) Sistemul trebuie să satisfaca urmatoarele condiţii tehnice minimale: a) arhitectura Sistemului trebuie să fie pe 3 niveluri; b) Sistemul trebuie să fie functional 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămâna; în acest sens solutia trebuie să gestioneze o baza de date replicata ce contine toate informaţiile din Registrul Sistemului; c) accesul în Sistem trebuie să se faca pe baza elementelor de identificare şi autentificare; d) Sistemul trebuie să permită introducerea de noi utilizatori şi generarea pentru acestia a elementelor de identificare şi autentificare; e) Sistemul trebuie să foloseasca un protocol cu nivel de securitate cel puţin egal cu protocolul SSL, versiunea 3; f) Sistemul trebuie să menţină un istoric al operaţiunilor efectuate de utilizatori; g) Registrul Sistemului trebuie să fie disponibil pe Internet, fiecare utilizator având acces exclusiv la informaţiile aferente lui; h) Sistemul trebuie să asigure actualizarea Registrului Sistemului cel puţin o dată pe zi; i) conţinutul paginii web a entitatii fiscale trebuie să corespunda prevederilor prezentelor norme metodologice; j) Sistemul trebuie să permită conectarea simultana a cel puţin 500 de utilizatori; k) decuplarea de la Sistem trebuie să se realizeze automat la închiderea Navigatorului Internet; l) arhitectura hardware şi software trebuie să fie scalabila; m) Sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale trebuie să asigure un nivel corespunzător de securitate comunicatiilor, tranzactiilor şi datelor. Standardele recunoscute sunt ultimele variante ale ISO/IEC 15408-1,2,3 şi ISO 17799 sau standardele care le inlocuiesc; n) structura Registrului Sistemului trebuie să corespunda prevederilor prezentelor norme metodologice; o) interfata web trebuie să fie prietenoasa, permitand exploatarea comoda şi eficienta a facilitatilor Sistemului; p) Sistemul trebuie să asiste utilizatorul, cel puţin prin utilizarea unor texte explicative.-----------Lit. m) a alin. (2) al art. 28 a fost modificata prin pct. 2 al art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 2.303 din 14 decembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.  +  Capitolul 8 Dispozitii finale  +  Articolul 29Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------Subsemnatul .......(numele şi prenumele)......, cod numeric personal .................................., domiciliat în orasul .............., judeţul/sectorul ..................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ......, cod postal ............., telefon ............................, solicit inregistrarea ca utilizator al Sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.Data...............Semnatura.....................  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------Subsemnatul .........(numele şi prenumele).........., cod numeric personal ...................., domiciliat în orasul ...................., judeţul/sectorul ................, str. ..................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., cod postal ........., telefon .............................., solicit inlocuirea elementelor de identificare şi autentificare în Sistemul electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale, din motive de securitate.Data................Semnatura.................------------