ORDONANTA nr. 18 din 24 ianuarie 2002 (*actualizata*)privind functionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta(actualizata până la data de 18 iulie 2005)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 iulie 2005 cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 iulie 2005.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. VI.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonante, termenii şi expresiile de mai jos au urmatorul înţeles: a) apel de urgenta - orice chemare sau solicitare de ajutor, realizata prin mijloacele stabilite prin prezenta ordonanţă; b) furnizor de servicii - contractantul, persoana juridica, stabilit prin hotărâre a Guvernului, care va implementa în România Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta, în conformitate cu prevederile contractului de achiziţie publică; c) numar unic pentru apeluri de urgenta - 112; d) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta - serviciile de dispecerizare şi de coordonare a interventiei, în caz de urgenta, a personalului specializat, pe teritoriul României; e) serviciile specializate de interventie - serviciile de interventie rapida ale politiei, pompierilor, ambulantei, precum şi altele stabilite prin hotărâre a Guvernului, care au obligaţia sa actioneze în cazul apelurilor de urgenta.-----------Art. 1 a fost modificat prin pct. 1 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 2În România operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta este Serviciul de Telecomunicatii Speciale.-----------Art. 2 a fost modificat prin pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 3Abrogat.-----------Art. 3 a fost abrogat prin pct. 3 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 4Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta funcţionează permanent.-----------Art. 4 a fost modificat prin pct. 4 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 5 (1) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta are urmatoarele atribuţii principale: a) primeste şi înregistrează automat apelurile de urgenta comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirma şi localizeaza, pe cat posibil, apelurile primite; b) analizeaza, directioneaza şi transmite operativ apelurile de urgenta serviciilor specializate de interventie, iar în functie de natura evenimentelor şi de consecintele acestora, şi autorităţilor competente; c) transmite imediat, în cazul producerii dezastrelor, apelurile, datele şi informaţiile primite Secretariatului tehnic permanent de pe lângă Comisia guvernamentala de aparare împotriva dezastrelor; d) primeste şi înregistrează datele şi informaţiile privind evolutia evenimentelor şi a interventiilor; e) centralizeaza, stocheaza şi pune la dispoziţie autorităţilor abilitate datele privind apelurile de urgenta gestionate. (2) Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta asigura, conform legii, receptionarea apelurilor de urgenta şi în limbile minoritatilor naţionale din unitatea administrativ-teritoriala şi, după caz, în una dintre limbile de circulatie internationala.-----------Lit. b) şi c) ale alin. (1) şi alin. (2) al art. 5 au fost modificate prin pct. 5 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 6 (1) Serviciile specializate în interventii la apelurile de urgenta au urmatoarele atribuţii principale: a) asigura permanent, prin dispeceratele proprii, preluarea apelurilor de urgenta transmise de dispeceratul pentru apeluri de urgenta; b) alerteaza de îndată personalul de interventie; c) mentin legătură cu fortele şi mijloacele dislocate la locul evenimentului. (2) Pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) serviciile specializate incheie protocoale cu furnizorul de servicii.-----------Lit. a) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata prin pct. 6 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 7 (1) În România se introduce 112 ca numar unic pentru apeluri de urgenta în retelele publice de telefonie. (2) Numărul unic pentru apeluri de urgenta va fi utilizat în paralel cu celelalte numere telefonice naţionale pentru anuntarea urgentelor, pentru o perioadă de 9 luni de la data finalizarii instalarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta. (3) Apelul de urgenta este netaxabil.-----------Alin. (1) şi (2) ale art. 7 au fost modificate prin pct. 7 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.Alin. (2) al art. 7 a fost modificat prin art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 iulie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 18 iulie 2005.  +  Articolul 8 (1) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toţi operatorii publici de telefonie fixa, care furnizeaza aceste servicii de comunicatii, să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la orice post telefonic fix pe care îl opereaza, până la desfiintarea circuitului telefonic respectiv. (2) În cuprinsul avizului de comunicare asupra datei de desfiinţare a circuitului telefonic, conform alin. (1), se va preciza în mod clar şi faptul ca de la data respectiva utilizatorul nu va mai beneficia de posibilitatea de a telefona la numărul unic pentru apeluri de urgenta. (3) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei va supraveghea ca toţi operatorii publici de telefonie fixa care furnizeaza aceste servicii de comunicatii să asigure primirea şi retransmiterea automata a apelului de urgenta de la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de modul în care se realizează taxarea apelurilor şi a convorbirilor de la aceste posturi telefonice.-----------Alin. (1) şi (2) ale art. 8 au fost modificate prin pct. 8 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 9Operatorii publici de telefonie mobila, care furnizeaza aceste servicii de comunicatii, au obligaţia să asigure primirea şi retransmiterea apelului de urgenta de la orice aparat telefonic pentru comunicatii mobile, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv.-----------Art. 9 a fost modificat prin pct. 9 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 9^1Operatorii publici de telefonie existenti la data finalizarii instalarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta vor introduce în termen de 30 de zile de la această dată numărul unic pentru apeluri de urgenta.-----------Art. 9^1 a fost introdus prin pct. 10 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 10Eliberarea sau prelungirea licentelor pentru operatorii publici de telefonie se condiţioneaza de asigurarea introducerii numarului unic pentru apeluri de urgenta în conformitate cu prevederile prezentei ordonante.  +  Articolul 11 (1) Operatorii publici de telefonie fixa sau mobila, care furnizeaza servicii de comunicatii în România, au obligaţia de a pune la dispoziţie operatorului Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, gratuit şi în timp util, toate numerele de telefon, numele şi adresele din bazele lor de date, actualizate lunar. (2) Operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta este obligat să asigure confidentialitatea şi securitatea bazelor de date puse la dispoziţia lui potrivit alin. (1), conform legilor în vigoare. (3) Furnizorul de servicii este obligat să asigure, conform legilor în vigoare, confidentialitatea şi securitatea bazelor de date cu care intră în contact.-----------Art. 11 a fost modificat prin pct. 11 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 12Personalul necesar în vederea infiintarii şi funcţionarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta se selecteaza şi se perfectioneaza de către furnizorul de servicii.  +  Articolul 13 (1) Pentru finantarea funcţionarii Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta şi în vederea recuperării investitiilor efectuate de către furnizorul de servicii pentru implementarea Sistemului naţional pentru apeluri de urgenta se instituie un tarif care se colecteaza de către furnizorul de servicii de la operatorii publici de telefonie. (2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii. (3) Furnizorul de servicii suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei dintre postul de la care se efectueaza apelul de urgenta şi dispeceratul pentru apeluri de urgenta corespunzător, precum şi pentru cele legate de realizarea comunicatiei necesare între dispeceratul pentru apeluri de urgenta şi dispeceratele serviciilor specializate de politie, pompieri şi ambulanta. (4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, va întocmi proiectul de norme metodologice privind colectarea fondurilor reprezentand sumele corespunzătoare tarifului prevăzut la alin. (1), pe care îl va supune spre aprobare Guvernului.-----------Art. 13 a fost modificat prin pct. 12 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 14 (1) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta au obligaţia de a solicita în scris avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu solutia tehnica implementata la dispeceratul pentru apeluri de urgenta de către furnizorul de servicii. (2) Avizul tehnic se acordă de operatorul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenta, cu precizarea aspectelor de incompatibilitate.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat prin pct. 13 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 15 (1) În gestionarea apelurilor de urgenta furnizorul de servicii poate incheia conventii cu organizaţii neguvernamentale şi cu alte servicii comunitare, constituite ca persoane juridice, potrivit legii. (2) Persoanele juridice constituite conform alin. (1), interesate în realizarea comunicatiei cu Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenta, suporta cheltuielile pentru acoperirea costurilor legate de realizarea comunicatiei între dispeceratele corespunzătoare de urgenta şi serviciile specializate în interventii din cadrul persoanelor juridice respective.-----------Art. 15 a fost modificat prin pct. 14 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 16Se interzice utilizarea numarului 112 în scopuri ce nu reprezinta apeluri de urgenta.-----------Art. 16 a fost modificat prin pct. 15 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 17Incalcarea dispoziţiilor prezentei ordonante atrage raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala, după caz.  +  Articolul 18 (1) Constituie contraventii, potrivit prevederilor prezentei ordonante, urmatoarele fapte şi se sancţionează după cum urmeaza: a) apelarea abuziva sau alertarea falsa a dispeceratului pentru apeluri de urgenta - cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) nerespectarea de către operatorii publici de telefonie a obligaţiilor prevăzute la art. 8, 9, 9^1 şi 11 - cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; c) neindeplinirea de către furnizorul de servicii a obligaţiilor privind securitatea şi confidentialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 11, dacă nu este savarsita în astfel de condiţii încât sa constituie infractiune - cu amendă de la 15.000.000 lei la 500.000.000 lei. (2) Constatarea contraventiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează, după caz, de ofiteri şi subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, de pompierii militari sau de către primari, iar în cazul amenzii prevăzute la alin. (1) lit. b), de către personalul abilitat din cadrul Ministerului Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei.(2^1) Constatarea contraventiei şi aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează de către autoritatea de supraveghere, în sensul Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, sau de către alte organe abilitate de lege, după caz. (3) Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei va putea delega competentele prevăzute la alin. (2) unei persoane juridice de drept public cu atribuţii în domeniul comunicatiilor. (4) Dispozitiile prezentei ordonante, referitoare la contraventii, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu excepţia celor ale art. 28.-----------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin pct. 16 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.Alin. (2^1) al art. 18 a fost introdus prin pct. 17 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.  +  Articolul 19Cuantumul amenzilor prevăzute la art. 18 poate fi actualizat ţinându-se seama de indicele de inflatie, prin hotărâre a Guvernului.-----------Art. 19 a fost introdus prin pct. 18 al art. 1 din LEGEA nr. 398 din 14 iunie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul comunicatiilorşi tehnologiei informatiei,Dan NicaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu----------