ORDONANŢĂ nr. 128 din 31 august 2000 (*actualizată*)privind stabilirea unor tarife pentru serviciile prestate în regim de urgenta pentru persoanele fizice şi juridice de către Ministerul de Interne**)(actualizată până la data de 30 octombrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 2 septembrie 2000. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 octombrie 2002, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002.**) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. B pct. 2 din Legea nr. 125/2000 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Pentru serviciile prestate către persoanele fizice şi/sau juridice în regim de urgenta de Ministerul de Interne, prin unităţile sale, se instituie tarifele de urgenta prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.-----------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002. (2) Tarifele se percep pentru prestarea serviciilor, la cererea expresă a persoanei de a fi efectuate în regim de urgenta.-----------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002. (3) Tarifele se achită, pe bază de chitanţa, înainte de efectuarea serviciului corespunzător, la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi.-----------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002. (4) În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în termenele prevăzute în anexa tarifele se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau sa presteze aceste activităţi, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului. (5) Cuantumul tarifelor prevăzute în anexa poate fi actualizat în funcţie de rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei. (6) Sumele încasate corespunzător tarifelor de urgenta reprezintă venituri extrabugetare ale Ministerului de Interne, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.-----------Alin. (6) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.  +  Articolul 2În nota din anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, cu modificările ulterioare, se introduc punctele 3, 4 şi 5 cu următorul cuprins:"3. Pentru serviciile prevăzute la lit. A, C, D şi E, prestate în regim de urgenta, se percep tarife suplimentare de 100.000 lei, care se achită anticipat, pe bază de chitanţa, la casieriile unităţilor care prestează aceste activităţi. În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenta, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.-----------Pct. 3 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.În situaţia în care prestaţiile nu sunt efectuate în regim de urgenta, tarifele suplimentare se restituie de către casieriile unităţilor care trebuiau să efectueze prestaţiile, procedându-se la anularea chitanţei, la solicitarea expresă a persoanei care a cerut prestarea serviciului.4. Prin regim de urgenta, în sensul pct. 2 şi 3, se înţelege prestarea serviciilor pe loc sau în termen de 48 de ore.5. Sumele încasate din prestările de servicii efectuate în regim de urgenta, corespunzătoare tarifelor suplimentare, vor fi reţinute integral de către Ministerul de Interne ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.-----------Pct. 5 al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de interne,Constantin Dudu IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexă                                     LISTA            cuprinzând serviciile prestate în regim de urgenta către            persoanele fizice şi juridice de Ministerul de Interne,             prin unităţile sale, şi tarifele de urgenta percepute                     pentru desfăşurarea acestor activităţi-------------------------------------------------------------------------------                   Termenul de Cuantumul tarifului Actele normativeNr. Denumirea efectuare a (lei) în baza cărora secrt. prestaţiei prestaţiei -------------------- se efectuează                ----------------- în regim în regim prestaţiile                 în regim în regim normal de urgenta reglementate                  normal de ur-                           genţă-------------------------------------------------------------------------------1. Avizarea de 30 de 5 zile 200.000 500.000 a) Decretul nr. 328/1966urgenta a zile privind circulaţia peefectuării drumurile publice, repu-lucrărilor şi blicat, cu modificărilea amplasării ulterioareobiectivelor - art. 2 şi 5;social-economice b) Regulamentul pentruîn zona drumului aplicarea Decretului nr.public 328/1966 privind circu-                                                       latia pe drumurile publi-                                                       ce şi pentru stabilirea                                                       şi sancţionarea contra-                                                       ventiilor în acest                                                       sector, aprobat prin                                                       H.C.M. nr. 772/1966,                                                       republicat, cu                                                       modificările ulterioare                                                       - art. 4;                                                       c) Ordonanţa Guvernului                                                       nr. 43/1997 privind                                                       regimul drumurilor,                                                       republicată, cu                                                       modificările ulterioare                                                       - art. 30, 44 şi 52-------------------------------------------------------------------------------2. Autorizaţia 30 de 15 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 17/1996pentru cumpărarea zile privind regimul armelorarmei la titularul de foc şi al muniţiilorde permis - art. 10, 11, 14, 54                                                       şi 55-------------------------------------------------------------------------------3. Autorizaţia de 30 de 15 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996funcţionare la zile privind regimul armelormagazinele care de foc şi al muniţiilorcomercializează - art. 54 şi 55arme, în condiţiileîn care acesteaau fost avizatede organele deprotecţie a muncii-------------------------------------------------------------------------------4. Eliberarea 30 de 15 zile 2.000.000 5.000.000 a) Legea nr. 17/1996avizului de zile privind regimul armelorfuncţionare de foc şi al muniţiilorpentru - art. 53, 54 şi 55atelierele dereparat arme-------------------------------------------------------------------------------5. Eliberarea 30 de 15 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 17/1996unui nou zile privind regimul armelorpermis de de foc şi al muniţiilorarma - art. 24-------------------------------------------------------------------------------6. Înscrierea 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996de arme în zile privind regimul armelorpermisul de arma de foc şi al muniţiilor                                                       - art. 17;                                                       b) Hotărârea Guvernului                                                       nr.679/1997 pentru                                                       aprobarea Regulamentului                                                       armelor de foc şi al                                                       muniţiilor - art. 4-------------------------------------------------------------------------------7. Radierea de 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996arme din permi- zile privind regimul armelorsul de arma de foc şi al muniţiilorşi evidente - art. 17 alin. 2;                                                       b) Hotărârea Guvernului                                                       nr.679/1997 pentru                                                       aprobarea Regulamentului                                                       armelor de foc şi al                                                       muniţiilor - art. 4-------------------------------------------------------------------------------8. Schimbări de 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 17/1996domiciliu în zile privind regimul armelorpermisul de de foc şi al muniţiilorarma şi - art. 23evidente-------------------------------------------------------------------------------9. Eliberarea 30 de 15 zile 2.000.000 5.000.000 a) Legea nr. 126/1995autorizaţiei de zile privind regimuldeţinere a materiilor explozive,materiilor cu modificărileexplozive ulterioare - art. 8 şi                                                       11-------------------------------------------------------------------------------10. Avizari 30 de 15 zile 50.000 100.000 a) Legea nr. 126/1995artificieri zile privind regimul materi-                                                       ilor explozive, cu                                                       modificările ulterioare                                                       - art. 25 şi 27-------------------------------------------------------------------------------11. Avizarea/ 30 de 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996autorizarea zile privind regimul armelorsocietăţilor de foc şi al muniţiilorcomerciale pentru - art. 53, 54, 66 şi 67a efectuaoperaţiuni cuarme de focşi muniţii-------------------------------------------------------------------------------12. Acordarea 30 de 15 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996avizului pentru zile privind regimul armelorincluderea în de foc şi al muniţiilorobiectul de - art. 54 şi 55activitate asocietăţilorcomerciale aoperaţiunilorcu arme de focşi muniţii-------------------------------------------------------------------------------13. Acordarea 30 de 10 zile 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 17/1996avizului pe zile privind regimul armelorlicentele de de foc şi al muniţiilorimport-export - art. 66;pentru armele b) Hotărârea Guvernuluide foc, muniţii nr. 679/1997 pentruşi materii aprobarea Regulamentuluiexplozive armelor de foc şi al                                                       muniţiilor - art. 41;                                                       c) Legea nr. 126/1995                                                       privind regimul                                                       materiilor explozive,                                                       cu modificările                                                       ulterioare - art. 2-------------------------------------------------------------------------------14. Avizarea 30 de 10 zile 500.000 1.000.000 a) Legea nr. 18/1996planurilor de zile privind paza obiecti-paza pentru velor, bunurilor şiagenţii economici valorilor, cu                                                       modificările ulterioare                                                       - art. 5-------------------------------------------------------------------------------15. Eliberarea 10 3 zile 2.000 50.000 a) Legea nr. 7/1972unui certificat zile privind cazierulde cazier judiciar - art. 16judiciar-------------------------------------------------------------------------------16. Aviz pentru 30 de 10 zile 300.000 500.000 a) Ordonanţa de urgentaexecutarea unor zile a Guvernului nr.105/2001activităţi pe privind frontiera deadâncimea de stat a României -art.39500 m de lalinia de frontierăcătre interior,cum sunt:mineritul,exploatările deţiţei, de gaze,de ape minerale,de ape termale,exploatărileforestiere,balastiere sau decariere, lucrărilede îmbunătăţirifunciare şiirigaţii,indiguirile,lucrările sauconstrucţiile pecursurile de apa,lucrările deasigurare acondiţiilor denavigaţie,construcţiile şiamenajărileturistice, deagrement sau dealta natura,cercetările sauprospectarilegeologice-------------------------------------------------------------------------------17. Aviz pentru 15 zile 2 zile 50.000 100.000 a) Ordonanţa de urgentadesfăşurarea a Guvernului nr.105/2001activităţilor de privind frontiera depescuit industrial stat a României - art.40şi sportiv în apelede frontieră, apelemaritime interioareşi în mareateritorială-------------------------------------------------------------------------------18. Aviz pentru 15 2 zile 50.000 200.000 a) Ordonanţa de urgentadesfăşurarea zile a Guvernului nr.105/2001unor activităţi privind frontiera dede agrement şi stat a Românieisportive, altele - art. 42 alin.(1)decât pescuitulsportiv în apelede frontieră-------------------------------------------------------------------------------19. Aviz pentru 30 de 5 zile 200.000 300.000 a) Ordonanţa de urgentadesfăşurarea zile a Guvernului nr.105/2001activităţii de privind frontiera devânătoare stat a Românieiorganizată pe - art. 44 alin.(2)adâncimea de 500m de la fasia deprotecţie afrontierei de stat,la frontieraexterna sau laculoarul defrontiera lafrontiera interna,către interior-------------------------------------------------------------------------------20. Aviz pentru 30 de 15 zile 500.000 1.000.000 a) Ordonanţa de urgentadesfăşurarea, zile a Guvernului nr.105/2001în punctele de privind frontiera detrecere a stat a Românieifrontierei de - art. 45 alin.(1)stat, a altoractivităţi decâtefectuareacontrolului defrontiera-------------------------------------------------------------------------------21. Activitatea 7 zile 48 de 100.000 125.000 a) Legea nr. 100/1998de examinare ore privind asistenţa depsihologică sănătate publicădesfăşurata de - art. 26 şi 34Centrul dePsihologie alMinisterului deInterne-------------------------------------------------------------------------------22. Autorizare 30 de 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 18/1996societăţi zile privind pazaspecializate de obiectivelor, bunurilorpaza şi valorilor, cu                                                       modificările ulterioare                                                       - art. 21, 22 şi 22^1                                                       alin.(1)-------------------------------------------------------------------------------23. Autorizare 30 de 15 zile 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 18/1996persoane fizice zile privind pazaşi juridice obiectivelor, bunurilorspecializate în şi valorilor, cuproiectarea, modificările ulterioareproducerea, - art. 33instalarea şiîntreţinereamijloacelortehnice de alarma-------------------------------------------------------------------------------24. Autorizarea 45 zile 20 de 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996titularului zile privind regimul armelorpentru port arma de foc şi al muniţiilorşi eliberare - art. 16permise-------------------------------------------------------------------------------25. Autorizarea 30 de 10 1.000.000 3.000.000 a) Legea nr. 17/1996pentru zile zile privind regimul armeloramplasarea, de foc şi al muniţiilorconstruirea şi - art. 35omologareapoligoanelor detir-------------------------------------------------------------------------------26. Eliberarea 30 de 15 50.000 100.000 a) Legea nr. 126/1995unei noi zile zile privind regimulautorizaţii de materiilor explozive, cudeţinere a modificările ulterioaremateriilor - art. 11explozive-------------------------------------------------------------------------------27. Eliberarea 30 de 15 1.000.000 2.000.000 a) Legea nr. 126/1995autorizaţiei zile zile privind regimulpentru depozite materiilor explozive,de materii cu modificărileexplozive ulterioare - art. 9----------------------------------------------------------------------------------------Anexa a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 570 din 23 octombrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 30 octombrie 2002.-------