LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizata*)privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia(actualizata până la data de 17 aprilie 2000*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 24 noiembrie 1998. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 aprilie 2000, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public.  +  Articolul 2Statul sau unitatile administrativ-teritoriale exercita posesia, folosinţă şi dispoziţia asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în condiţiile legii.  +  Articolul 3 (1) Domeniul public este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele stabilite în anexa care face parte integrantă din prezenta lege şi din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public şi sunt dobandite de stat sau de unitatile administrativ-teritoriale prin modurile prevăzute de lege. (2) Domeniul public al statului este alcătuit din bunurile prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constitutie, din cele prevăzute la pct. I din anexa, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public naţional, declarate ca atare prin lege. (3) Domeniul public al judetelor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. II din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public judetean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului judetean, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional. (4) Domeniul public al comunelor, al oraşelor şi al municipiilor este alcătuit din bunurile prevăzute la pct. III din anexa şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional ori judetean.  +  Articolul 4Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.Asupra acestor bunuri statul sau unitatile administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată.  +  Articolul 5 (1) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică este reglementat de prezenta lege, dacă prin legi organice speciale nu se dispune altfel. (2) Dreptul de proprietate privată al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept comun, dacă legea nu dispune altfel.  +  Articolul 6 (1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi bunurile dobandite de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, dacă au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor internationale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat. (2) Bunurile preluate de stat fără un titlu valabil, inclusiv cele obtinute prin vicierea consimtamantului, pot fi revendicate de fostii proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparatie. (3) Instantele judecătorești sunt competente sa stabileasca valabilitatea titlului.  +  Capitolul 2 Regimul juridic al proprietăţii publice  +  Articolul 7Dreptul de proprietate publică se dobandeste: a) pe cale naturala; b) prin achizitii publice efectuate în condiţiile legii; c) prin expropriere pentru cauza de utilitate publică; d) prin acte de donatie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judetean sau de consiliul local, după caz, dacă bunul în cauza intră în domeniul public; e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publică; f) prin alte moduri prevăzute de lege.  +  Articolul 8 (1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a consiliului local. (2) Hotărârea de trecere a bunurilor poate fi atacata, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ competenţa în a carei raza teritoriala se afla bunul. (3) Trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societatilor comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar, se poate face numai cu plata şi cu acordul adunarii generale a acţionarilor societatii comerciale respective. În lipsa acordului mentionat, bunurile societatii comerciale respective pot fi trecute în domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauza de utilitate publică şi după o justa şi prealabila despăgubire.  +  Articolul 9 (1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului în domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, după caz, prin hotărâre a Guvernului. (2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.  +  Articolul 10 (1) Dreptul de proprietate publică inceteaza, dacă bunul a pierit ori a fost trecut în domeniul privat. (2) Trecerea din domeniul public în domeniul privat se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, dacă prin Constitutie sau prin lege nu se dispune altfel. (3) Hotărârea de trecere a bunului în domeniul privat poate fi atacata în condiţiile art. 8 alin. (2).  +  Articolul 11 (1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, după cum urmeaza: a) nu pot fi instrainate; ele pot fi date numai în administrare, concesionate sau inchiriate, în condiţiile legii; b) nu pot fi supuse executarii silite şi asupra lor nu se pot constitui garantii reale; c) nu pot fi dobandite de către alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul posesiei de buna-credinta asupra bunurilor mobile. (2) Actele juridice incheiate cu incalcarea prevederilor alin. (1) privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absoluta.  +  Articolul 12 (1) Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a prefecturilor, a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a altor institutii publice de interes naţional, judetean sau local. (2) Darea în administrare se realizează, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. (3) Titularul dreptului de administrare poate să posede, sa foloseasca bunul şi sa dispună de acesta, în condiţiile actului prin care i-a fost dat bunul în administrare. Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dacă titularul sau nu-şi exercită drepturile şi nu-şi executa oblibaţiile nascute din actul de transmitere. (4) În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţa titularul acestui drept va sta în nume propriu. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sa arate instanţei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare raspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestei obligaţii. De asemenea, neindeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. (5) În litigiile prevăzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanţelor, iar unitatile administrativ-teritoriale, de către consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, în fiecare caz, presedintelui consiliului judetean sau primarului. Acesta poate desemna un alt functionar de stat sau un avocat care să-l reprezinte în faţa instanţei. (6) Dispozitiile alin. (4) şi (5) sunt aplicabile şi în litigiile privitoare la dreptul de concesiune, închiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau inchiriate.  +  Articolul 13 (1) Servitutile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai în măsura în care aceste servituti sunt compatibile cu uzul sau interesul public caruia îi sunt destinate bunurile afectate. (2) Servitutile valabil constituite anterior intrarii bunului în domeniul public se mentin în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 14 (1) Inchirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aproba, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde clauze de natura să asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului acestuia. (2) Contractul de închiriere se poate incheia, după caz, cu orice persoană fizica sau juridica, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare.  +  Articolul 15Concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publică se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Sumele încasate din inchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. (2) În cazul în care contractul de închiriere se incheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa incaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilita, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local prin care s-a aprobat inchirierea.  +  Articolul 17Statul şi unitatile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, în folosinţă gratuita, pe termen limitat, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.  +  Capitolul 3 Dispozitii finale  +  Articolul 18Evidenta contabil-financiară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale se tine distinct în contabilitate, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor şi aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 19 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public se întocmeşte în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (2) În termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Administratie Publică Locala va elabora, pe baza propunerilor consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau ale consiliilor locale, după caz, normele tehnice pentru intocmirea inventarului, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 20 (1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte, după caz, de ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale care au în administrare asemenea bunuri. (2) Centralizarea inventarului mentionat la alin. (1) se realizează de către Ministerul Finanţelor şi se supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 21 (1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale se întocmeşte, după caz, de comisii special constituite, conduse de presedintii consiliilor judetene, respectiv de primarul general al municipiului Bucureşti sau de primari. (2) Inventarele intocmite potrivit prevederilor alin. (1) se insusesc, după caz, de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliile locale. (3) Inventarele astfel insusite se centralizeaza de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi se trimit Guvernului, pentru ca, prin hotărâre, să se ateste apartenenta bunurilor la domeniul public judetean sau de interes local.  +  Articolul 22Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile publice centrale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, sunt obligate sa faca inregistrarea operaţiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 23Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judetelor, comunelor, oraşelor sau al municipiilor sunt de competenţa instanţelor de contencios administrativ.  +  Articolul 24În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanţelor va elabora normele metodologice prevăzute la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul 25În acceptiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprinsa în art. 477 din Codul civil, se înţelege domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, după caz.  +  Articolul 26În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Guvernul va elabora un proiect de lege privind restituirea în natura sau în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.  +  Articolul 27Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României. Pe aceeasi data se abroga orice dispoziţie contrara.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM SPINEANUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ANDREI CHILIMAN  +  Anexa LISTAcuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritorialeI. Domeniul public al statului este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant;2. spatiul aerian;3. apele de suprafaţa, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, apele subterane, apele maritime interioare, faleza şi plaja marii, cu bogatiile lor naturale şi cu potentialul energetic valorificabil, marea teritoriala şi fundul apelor maritime, caile navigabile interioare;4. padurile şi terenurile destinate impaduririi, cele care servesc nevoilor de cultura, de productie ori de administratie silvica, iazurile, albiile paraielor, precum şi terenurile neproductive incluse în amenajamentele silvice, care fac parte din fondul forestier naţional şi nu sunt proprietate privată;5. terenurile care au apartinut domeniului public al statului înainte de 6 martie 1945; terenurile obtinute prin lucrari de indiguiri, de desecari şi de combatere a eroziunii solului; terenurile institutelor şi statiunilor de cercetari stiintifice şi ale unităţilor de invatamant agricol şi silvic, destinate cercetării şi producerii de seminte şi de material saditor din categoriile biologice şi de animale de rasa;6. parcurile naţionale;7. rezervatiile naturale şi monumentele naturii;8. patrimoniul natural al Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii";9. resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, împreună cu platoul continental;10. infrastructura cailor ferate, inclusiv tunelele şi lucrarile de arta;11. tunelele şi casetele de metrou, precum şi instalatiile aferente acestuia;12. drumurile naţionale - autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale europene, principale, secundare;13. canalele navigabile, cuvetele canalului, constructiile hidrotehnice aferente canalului, ecluzele, apararile şi consolidarile de maluri şi de taluzuri, zonele de siguranţă de pe malurile canalului, drumurile de acces şi teritoriile pe care sunt realizate acestea;14. retelele de transport al energiei electrice;15. spectre de frecventa şi retelele de transport şi de distribuţie de telecomunicatii;16. canalele magistrale şi retelele de distribuţie pentru irigatii, cu prizele aferente;17. conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere şi al gazelor naturale;18. lacurile de acumulare şi barajele acestora, în cazul în care activitatea de producere a energiei electrice este racordata la sistemul energetic naţional, sau cele cu transe pentru atenuarea undelor de viitura;19. digurile de aparare împotriva inundaţiilor;20. lucrarile de regularizare a cursurilor de ape;21. cantoanele hidrotehnice, statiile hidrologice, meteorologice şi de calitate a apelor;22. porturile maritime şi fluviale, civile şi militare - terenurile pe care sunt situate acestea, diguri, cheiuri, pereuri şi alte constructii hidrotehnice pentru acostarea navelor şi pentru alte activităţi din navigatia civila, bazine, acvatorii şi senale de acces, drumuri tehnologice în porturi, monumente istorice aflate în porturi, cheiuri şi pereuri situate pe malul cailor navigabile, în fără incintelor portuare destinate activităţilor de navigatie;23. terenurile destinate exclusiv instructiei militare;24. pichetele de graniceri şi fortificatiile de aparare a tarii;25. pistele de decolare, aterizare, caile de rulare şi platformele pentru îmbarcare-debarcare situate pe acestea şi terenurile pe care sunt amplasate;26. statuile şi monumentele declarate de interes public naţional;27. ansamblurile şi siturile istorice şi arheologice;28. muzeele, colectiile de arta declarate de interes public naţional;29. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea: Parlamentul, Presedintia, Guvernul, ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice subordonate acestora; instantele judecătorești şi parchetele de pe lângă acestea; unităţi ale ministerului Apararii Naţionale şi ale Ministerului de Interne, ale serviciilor publice de informaţii, precum şi cele ale Directiei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi prefecturile, cu excepţia celor dobandite din venituri proprii extrabugetare, care constituie proprietatea privată a acestora.----------------*) NOTA CTCE:Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I şi III conform prevederilor art. I."La pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:Baza materiala a instituţiilor de invatamant superior de stat este de drept proprietatea acestora.Pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 prevede:Baza materiala a unităţilor de invatamant special şi a celorlalte unităţi de invatamant din subordinea Ministerului Educatiei Naţionale, ale caror cheltuieli de întreţinere, functionare şi dezvoltare se finanţează de la bugetul de stat, face parte din domeniul public al statului şi se afla în administrarea inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.II. Domeniul public judetean este alcătuit din urmatoarele bunuri:1. drumurile judetene;2. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul judetean şi aparatul propriu al acestuia, precum şi instituţiile publice de interes judetean, cum sunt: biblioteci, muzee, spitale judetene şi alte asemenea bunuri, dacă nu au fost declarate de uz sau interes public naţional sau local;3. retelele de alimentare cu apa realizate în sistem zonal sau microzonal, precum şi statiile de tratare cu instalatiile, constructiile şi terenurile aferente acestora.III. Domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din urmatoarele bunuri*):1. drumurile comunale, vicinale şi strazile;2. pieţele publice, comerciale, targurile, oboarele şi parcurile publice, precum şi zonele de agrement;3. lacurile şi plajele care nu sunt declarate de interes public naţional sau judetean;4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, gaze, statiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile şi terenurile aferente;5. terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea consiliul local şi primaria, precum şi instituţiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile şi altele asemenea;6. locuintele sociale;7. statuile şi monumentele, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;8. bogatiile de orice natura ale subsolului, în stare de zacamant, dacă nu au fost declarate de interes public naţional;9. terenurile cu destinatie forestiera, dacă nu fac parte din domeniul privat al statului şi dacă nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;10. cimitirele orăşeneşti şi comunale.------------*) Art. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 17 aprilie 2000 prevede că: "Lista cuprinzand unele bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, anexa la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaza la pct. I şi III conform prevederilor art. I."La pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 30 din 14 aprilie 2000 se menţionează:Terenurile şi cladirile în care îşi desfăşoară activitatea unitatile de invatamant preuniversitar - gradinite, scoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri scolare, seminarii teologice, scoli profesionale şi scoli postliceale - fac parte din domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în a caror raza îşi desfăşoară activitatea.Schimbarea destinatiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de invatamant preuniversitar se poate realiza numai cu avizul ministrului educatiei naţionale.De asemenea, tot la pct. 2 al art. 1 din acelasi act normativ se menţionează urmatoarele:"Constructiile destinate învăţământului, realizate din fondurile alocate de la bugetele locale, vor face parte din domeniul public al unităţii administrative care a alocat fondurile."-----------------