LEGE nr. 64 din 22 iunie 1995 (*republicată*) (**actualizata**)privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului(actualizata până la data de 25 martie 2005**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ______________*) Republicată în temeiul dispoziţiilor art. VIII alin. (1) din Legea nr. 149/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului, precum şi a altor acte normative cu incidenţa asupra acestei proceduri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 12 mai 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 64/1995 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 decembrie 1999 şi a fost rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 89 din 28 februarie 2000, iar ulterior a mai fost modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 2 februarie 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 82/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 martie 2003.---------------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 64 din 22 iunie 1995.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege se aplică urmatoarelor categorii de persoane aflate în insolventa şi care vor fi denumite în continuare debitori: a) comerciantii:1. societăţile comerciale;2. cooperativele de consum şi cooperativele mestesugaresti, denumite în continuare organizaţii cooperatiste, asociaţiile teritoriale ale cooperativelor de consum şi mestesugaresti, constituite potrivit Decretului-lege nr. 66/1990 privind organizarea şi functionarea cooperatiei mestesugaresti, cu modificările ulterioare, respectiv Legii nr. 109/1996 privind organizarea şi functionarea cooperatiei de consum şi a cooperatiei de credit, cu modificările ulterioare, precum şi societăţile cooperative;3. persoanele fizice care acţionează individual sau în asociaţii familiale; b) societăţile agricole; c) grupurile de interes economic. (2) Prin insolventa se înţelege acea stare a patrimoniului debitorului, caracterizata prin incapacitatea vadita de plată a datoriilor exigibile cu sumele de bani disponibile.  +  Articolul 2Scopul legii este instituirea unei proceduri pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolventa, fie prin reorganizarea activităţii acestuia sau prin lichidarea unor bunuri din averea lui până la stingerea pasivului, fie prin faliment.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, averea debitorului cuprinde totalitatea bunurilor şi drepturilor patrimoniale ale acestuia - inclusiv cele dobandite în cursul procedurii stabilite de prezenta lege - care pot face obiectul unei executari silite, în condiţiile Codului de procedura civila.  +  Articolul 4 (1) Toate cheltuielile aferente procedurii instituite prin prezenta lege vor fi suportate din averea debitorului. (2) Plăţile se vor face dintr-un cont deschis la o unitate a unei bănci, pe bază de dispozitii emise de debitor sau, după caz, de administrator, iar în cursul falimentului, de lichidator. (3) Disponibilitatile banesti vor putea fi pastrate într-un cont special de depozit bancar. (4) În lipsa disponibilitatilor în contul debitorului se va utiliza fondul de lichidare, constituit din taxele platite de persoanele fizice şi/sau juridice registrului comerţului pentru serviciile prestate de acesta. (5) Fondul prevăzut la alin. (4) va fi constituit prin majorarea cu 10% a taxelor percepute de oficiile registrului comerţului.  +  Capitolul II Participantii la procedura reorganizarii judiciare şi a falimentului  +  Articolul 5 (1) Organele care aplica procedura sunt: instantele judecătorești, judecatorul-sindic, administratorul şi lichidatorul. (2) Organele prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor şi operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum şi realizarea în condiţiile legii a drepturilor şi obligaţiilor celorlalţi participanti la aceste acte şi operaţiuni.  +  Secţiunea 1 Instantele judecătorești  +  Articolul 6Toate procedurile prevăzute de prezenta lege, cu excepţia recursului prevăzut la art. 8, sunt de competenţa exclusiva a tribunalului în a cărui raza teritoriala se afla sediul debitorului, astfel cum figurează acesta în registrul comerţului, respectiv în registrul societatilor agricole, şi sunt exercitate de un judecator-sindic desemnat de preşedintele tribunalului în condiţiile art. 9.  +  Articolul 7 (1) Citarea părţilor, precum şi comunicarea sau notificarea oricărui alt act de procedura se fac, de regula, în condiţiile prevăzute la art. 85-94 din Codul de procedură civila. (2) Prin excepţie, indeplinirea actelor menţionate la alin. (1) se va face prin publicitate, în cazurile expres prevăzute de lege.  +  Articolul 8 (1) Curtea de apel va fi instanţa de recurs, pentru hotărârile date de judecatorul-sindic, în baza art. 11. (2) Termenul de recurs este de 10 zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu prevede altfel. (3) Recursul va fi judecat de completuri specializate, în termen de 30 de zile de la inregistrarea dosarului la curtea de apel. Citarea părţilor se face prin publicitate. În vederea solutionarii recursului, se trimit la curtea de apel în copie certificata, sub semnatura grefierului-sef al tribunalului, numai actele care intereseaza rezolvarea recursului. (4) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură civila, cu modificările şi completările ulterioare, hotărârile judecatorului-sindic nu vor putea fi suspendate de instanţa de recurs. (5) Prevederile alin. (4) nu se aplică în cazul judecarii recursului împotriva urmatoarelor hotărâri ale judecatorului-sindic: a) hotărârea de respingere a contestaţiei debitorului, facuta în temeiul art. 38 alin. (5); b) hotărârea prin care se decide intrarea în faliment, pronunţată în condiţiile art. 106; c) hotărârea de solutionare a contestaţiei la planul de distribuire a fondurilor obtinute din lichidare şi din incasarea de creante, facuta în temeiul art. 121. (6) Pentru toate cererile de recurs formulate împotriva hotărârilor pronuntate de judecatorul-sindic în cadrul procedurii deschise împotriva unui debitor se constituie un singur dosar.  +  Secţiunea a 2-a Judecatorul-sindic  +  Articolul 9Judecatorul-sindic este nominalizat, în fiecare caz, de preşedintele tribunalului, dintre judecatorii desemnaţi ca judecatori-sindici, în temeiul art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992*) pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare.__________*) Art. 12 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească a fost abrogat prin Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, prevederile acestuia fiind preluate de art. 50 din noua reglementare.  +  Articolul 10În indeplinirea indatoririlor sale judecatorul-sindic va putea desemna, prin încheiere, persoane de specialitate, stabilindu-le şi retributia. Retributiile vor fi platite în conformitate cu art. 4.  +  Articolul 11 (1) Principalele atribuţii ale judecatorului-sindic, în cadrul prezentei legi, sunt: a) darea hotărârii de deschidere a procedurii; b) judecarea contestaţiei debitorului împotriva cererii introductive a creditorilor pentru începerea procedurii; c) desemnarea, prin hotărâre, a administratorului sau a lichidatorului, stabilirea atribuţiilor acestora, controlul asupra activităţii lor şi, dacă este cazul, inlocuirea lor; d) judecarea cererilor de a se ridica debitorului dreptul de a-şi mai conduce activitatea; e) judecarea acţiunilor introduse de administrator sau de lichidator pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial, anterioare deschiderii procedurii; f) judecarea contestatiilor debitorului ori ale creditorilor împotriva masurilor luate de administrator sau de lichidator; g) confirmarea planului de reorganizare sau, după caz, de lichidare, după votarea lui de către creditori; h) hotărârea de a se continua activitatea debitorului, în caz de reorganizare; i) solutionarea obiectiilor la rapoartele trimestriale şi la cel final ale administratorului sau ale lichidatorului; j) autentificarea actelor juridice incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesară forma autentica; k) darea hotărârii de inchidere a procedurii. (2) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberarii în sedintele de judecată prezidate de judecatorul-sindic nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucratoare urmatoare, fără o noua instiintare, procedandu-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor.  +  Articolul 12Hotărârile judecatorului-sindic sunt definitive şi executorii. Ele pot fi atacate separat cu recurs.  +  Articolul 13În orice stadiu al procedurii, tribunalul poate inlocui un judecator-sindic cu altul, prin încheiere motivata, data în Camera de consiliu.  +  Secţiunea a 3-a Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor  +  Articolul 14 (1) Adunarea creditorilor va fi convocata şi prezidata de către administrator sau, după caz, de către lichidator, dacă legea sau judecatorul-sindic nu dispune altfel; secretariatul sedintelor adunarilor creditorilor este în sarcina administratorului sau, după caz, a lichidatorului. (2) Creditorii cunoscuti vor fi convocati de administrator sau de lichidator în cazurile prevăzute de lege şi ori de cate ori va fi necesar. (3) Adunarea creditorilor va fi convocata şi la cererea creditorilor detinand creante în valoare de cel puţin 30% din valoarea totala a acestora.  +  Articolul 15 (1) Convocarea creditorilor va trebui sa cuprindă ordinea de zi a sedintei. (2) Orice deliberare asupra unei chestiuni necuprinse în convocare este nula, cu excepţia cazului în care la sedinta participa titularii tuturor creanţelor. (3) Creditorii pot fi reprezentati în adunare prin împuterniciţi, pentru fiecare adunare, cu procura speciala şi legalizata sau, în cazul creditorilor bugetari şi al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unităţii. (4) Nu se va ţine seama de declaratiile scrise trimise de creditori, cu excepţia cazurilor în care legea admite votul prin adeziune. În cazul în care este permisa votarea prin corespondenta, creditorii îşi pot transmite votul printr-un inscris în format electronic caruia i s-a incorporat, atasat sau asociat o semnatura electronică extinsa, bazata pe un certificat calificat valabil. (5) La sedintele adunarii creditorilor vor participa 2 delegaţi ai salariatilor debitorului, votand pentru creantele reprezentand salariile şi alte drepturi banesti. (6) Dacă examinarea chestiunilor supuse deliberarii creditorilor nu se poate finaliza intr-o singura zi, deliberarea va continua de drept în prima zi lucratoare urmatoare, fără o noua instiintare, procedandu-se astfel în continuare până la rezolvarea tuturor chestiunilor. (7) Procesul-verbal al adunarii creditorilor va fi semnat de preşedintele sedintei şi va cuprinde în rezumat dezbaterile tinute, votul creditorilor pentru fiecare chestiune şi deciziile adoptate.  +  Articolul 16 (1) În cadrul sedintelor adunarii creditorilor acestia vor putea desemna un comitet al creditorilor şi vor avea dreptul sa analizeze situaţia debitorului, rapoartele intocmite de comitetul creditorilor, masurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi sa propuna, motivat, şi alte măsuri. (2) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majorare speciala, sedintele vor avea loc în prezenta titularilor de creante insumand cel puţin 30% din valoarea totala a creanţelor împotriva averii debitorului, iar deciziile adunarii creditorilor se adoptă cu votul titularilor unei majoritati, prin valoare, a creanţelor prezente. (3) Calculul valorii totale a creanţelor prevăzute la alin. (2) împotriva averii debitorului se va determina prin raportare la urmatoarele criterii: a) ulterior afisarii tabelului definitiv şi până la confirmarea unui plan de reorganizare, astfel cum reiese din cuprinsul tabelului definitiv; b) ulterior confirmarii planului de reorganizare şi până la afisarea tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din planul de reorganizare confirmat; şi c) ulterior afisarii tabelului definitiv consolidat, astfel cum reiese din cuprinsul acestuia. (4) Planul de reorganizare va fi supus votului adunarii creditorilor, în condiţiile stabilite la art. 99.  +  Articolul 17 (1) Judecatorul-sindic va desemna, dacă este necesar, în raport cu proportiile cazului, un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creantele garantate şi chirografare cele mai mari, prin valoare, inscrisi în lista prevăzută la art. 33, 39, respectiv art. 40. (2) Desemnarea se va face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie după prezentarea sau intocmirea listei de creditori, dacă lista nu este disponibila la data deschiderii procedurii. (3) În cadrul primei şedinţe a adunarii creditorilor acestia vor putea alege un comitet format din 3-7 creditori dintre cei cu creante garantate şi cei chirografari, care se ofera voluntar; comitetul astfel desemnat va inlocui comitetul desemnat anterior de judecatorul-sindic. (4) Dacă nu se va obtine majoritatea necesară, judecatorul-sindic va putea desemna comitetul potrivit criteriilor prevăzute la alin. (1) sau va putea menţine comitetul desemnat anterior. (5) În cursul activităţii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenţa comitetului creditorilor sau a unui delegat al acestuia.  +  Articolul 18 (1) Comitetul creditorilor face parte dintre cei indreptatiti ca, atunci când debitorul nu şi-a declarat intentia de reorganizare în condiţiile art. 33, respectiv art. 39, ori nu a fost propus de debitor sau nu a fost confirmat un plan de reorganizare, sa ceara judecatorului-sindic sa ridice debitorului dreptul de administrare. (2) Comitetul creditorilor poate fi autorizat de judecatorul-sindic să introducă acţiuni pentru anularea unor transferuri cu caracter patrimonial - facute de debitor în frauda creditorilor -, atunci când astfel de acţiuni nu au fost introduse de administrator sau de lichidator.  +  Secţiunea a 4-a Adunarea generală a membrilor sau asociatilor/acţionarilor. Reprezentantul membrilor sau asociatilor/acţionarilor  +  Articolul 19 (1) Pe perioada desfăşurării procedurii prevăzute de prezenta lege adunarea generală a asociatilor/acţionarilor va fi convocata ori de cate ori se va considera necesar şi va fi prezidata de administrator sau lichidator, dacă legea ori judecatorul-sindic nu dispune altfel. (2) Adunarea generală a asociatilor/acţionarilor va fi convocata şi la cererea asociatilor/acţionarilor reprezentand cel puţin 10% din capitalul social sau o cota mai mica, dacă în actul constitutiv se prevede astfel. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător adunarii generale a membrilor grupurilor de interes economic şi, respectiv, ai societatilor cooperative; în cazul acestor persoane juridice, procentul prevăzut la alin. (2) se raporteaza la numărul membrilor acestora. (4) Membrilor sau, după caz, asociatilor/acţionarilor li se vor notifica, în condiţiile legii, în mod obligatoriu: a) hotărârea de deschidere a procedurii; b) propunerea de indeplinire a unor acte, operaţiuni şi plati care depasesc condiţiile obisnuite de exercitare a activităţii curente; c) solicitarea de intrare în faliment, precum şi hotărârea judecatorului-sindic de intrare în faliment a debitorului; d) propunerea de vanzare în bloc sau de vanzare a imobilelor; e) raportul final şi bilantul general, intocmite de lichidator; f) hotărârea de inchidere a procedurii.  +  Articolul 20 (1) În cadrul sedintelor adunarii generale a membrilor sau, după caz, a asociatilor/acţionarilor, acestia vor desemna, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, care să le reprezinte interesele şi vor avea dreptul sa analizeze situaţia debitorului, rapoartele intocmite de reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociatilor/acţionarilor, masurile luate de administrator sau de lichidator şi efectele acestora şi sa propuna, motivat, şi alte măsuri. (2) Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate speciala, sedintele vor avea loc în prezenta asociatilor/ acţionarilor reprezentand cel puţin jumătate din capitalul social, iar deciziile se adoptă cu majoritate simpla, raportata la capitalul social reprezentat. În toate cazurile însă deciziile se adoptă doar cu votul asociatilor/acţionarilor reprezentand cel puţin o treime din capitalul social. (3) Pentru grupurile de interes economic şi, respectiv, societăţile cooperative, procentele prevăzute la alin. (2) se raporteaza la numărul membrilor acestora. (4) Comunicarea sau notificarea oricărui act de procedura către membri sau, după caz, asociaţi/actionari se realizează la adresa reprezentantului membrilor ori, după caz, al asociatilor/acţionarilor, aleasa de acesta. (5) Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/acţionarilor este imputernicit sa exercite orice drepturi ori atribuţii pe care le poate exercita debitorul persoana fizica, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că acestea vor fi exercitate de membri sau, după caz, asociaţi/actionari, individual ori în alte condiţii. (6) În cazurile prevăzute la art. 19 alin. (4) lit. b), c), d) şi e), reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/acţionarilor va putea formula obiectii în condiţiile stabilite de lege, dar nu va participa la exercitarea votului pentru aprobarea masurilor respective, dacă un astfel de vot este prevăzut de lege.  +  Articolul 21 (1) Judecatorul-sindic va desemna un reprezentant dintre primii 3 asociaţi/actionari titulari ai părţilor sociale/acţiunilor cele mai mari, prin valoare. (2) Desemnarea se va putea face fie prin hotărârea de deschidere a procedurii, fie ulterior. (3) În cadrul primei şedinţe a adunarii generale a asociatilor/acţionarilor sau ulterior, acestia vor putea alege, pe cheltuiala lor, un reprezentant, persoana fizica sau juridica; reprezentantul astfel desemnat va inlocui reprezentantul desemnat anterior de judecatorul-sindic. (4) În cursul activităţii sale judecatorul-sindic va putea cere asistenţa reprezentantului asociatilor/acţionarilor sau a unui delegat al acestuia. (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică, în mod corespunzător, în ceea ce priveste desemnarea reprezentantului membrilor grupului de interes economic sau, după caz, ai societatilor cooperative.  +  Articolul 22Reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/acţionarilor poate îndeplini urmatoarele atribuţii: a) propunerea de desemnare a unui administrator; b) consultarea cu administratorul sau lichidatorul cu privire la desfăşurarea şi administrarea procedurii; c) examinarea actelor savarsite de debitor, administrator sau lichidator, a activităţii şi situaţiei financiare a debitorului, precum şi a posibilităţii de continuare a activităţii acestuia; d) formularea şi negocierea unui plan de reorganizare, precum şi informarea şi consilierea membrilor sau, după caz, a asociatilor/acţionarilor cu privire la conţinutul oricărui alt plan propus; e) efectuarea oricăror alte activităţi necesare pentru protejarea intereselor membrilor sau, după caz, ale asociatilor/acţionarilor.  +  Secţiunea a 5-a Administratorul  +  Articolul 23 (1) În cadrul primei şedinţe a adunarii creditorilor sau ulterior, creditorii care deţin cel puţin 50% din valoarea totala a creanţelor pot decide desemnarea unui administrator - persoana fizica sau societate comerciala -, stabilindu-i şi remuneratia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului. (2) Creditorii nemultumiti pot contesta decizia prevăzută la alin. (1), în termen de 3 zile, la judecatorul-sindic, care va solutiona, de urgenta şi deodata, toate contestaţiile printr-o încheiere prin care va desemna administratorul propus de creditori sau, după caz, va menţine administratorul desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (3) Dacă în termenul stabilit la alin. (2) decizia adunarii creditorilor nu este contestata, judecatorul-sindic, printr-o încheiere, va desemna administratorul propus de creditori, dispunand totodata încetarea atribuţiilor administratorului pe care l-a desemnat prin hotărârea de deschidere a procedurii. (4) Administratorul, persoana fizica sau societate comerciala, inclusiv reprezentantul acesteia, trebuie să aibă calitatea de practician în reorganizare şi lichidare, în condiţiile legii. (5) Nu poate fi desemnat administrator sau lichidator persoana fizica care nu poate fi fondator, administrator, director, cenzor sau reprezentant al unei societăţi comerciale, potrivit art. 6 alin. (2) şi art. 138 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (6) În situaţiile prevăzute la art. 149 din Legea nr. 31/1990, republicată, administratorul/lichidatorul are obligaţia de abtinere. În cazul neconformarii, persoana interesata poate initia procedura recuzarii, conform dispoziţiilor Codului de procedura civila, care se aplică în mod corespunzător. (7) Înainte de desemnarea sa administratorul trebuie să faca dovada ca este asigurat pentru raspundere profesionala, prin subscrierea unei polite de asigurare valabile care să acopere eventualele prejudicii cauzate în indeplinirea atribuţiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii administratorului pe perioada exercitarii calităţii sale. (8) Este interzis administratorului, sub sancţiunea revocarii din functie şi a repararii eventualelor prejudicii cauzate, sa diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare.  +  Articolul 24Principalele atribuţii ale administratorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la aparitia stării de insolventa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila, precum şi asupra posibilităţii reale de reorganizare efectiva a activităţii debitorului ori a motivelor care nu permit reorganizarea şi supunerea acelui raport judecatorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului; b) intocmirea actelor prevăzute la art. 33 alin. (1), în cazul în care debitorul nu şi-a indeplinit obligaţia respectiva inauntrul termenelor legale, precum şi verificarea, corectarea şi completarea informaţiilor cuprinse în actele respective, când acestea au fost prezentate de debitor; c) elaborarea planului de reorganizare a activităţii debitorului, în functie de cuprinsul raportului mentionat la lit. a) şi în condiţiile şi termenele prevăzute la art. 91; d) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; e) conducerea integrală, respectiv în parte, a activităţii debitorului, cu precizarea expresa, în acest caz, a atribuţiilor sale şi a condiţiilor de efectuare a plăţilor din contul averii debitorului; f) stabilirea datelor sedintelor adunarii creditorilor; g) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale incheiate de debitor şi a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; h) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea masurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; i) sesizarea de urgenta a judecatorului-sindic în cazul în care constata că nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative; j) menţinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; k) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; l) urmarirea incasarii creanţelor referitoare la bunurile din averea debitorului sau la sumele de bani transferate de către debitor înainte de deschiderea procedurii; m) cu condiţia confirmarii de către judecatorul-sindic, incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale; n) sesizarea judecatorului-sindic în legătură cu orice problema care ar cere o solutionare de către acesta; o) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecatorul-sindic, cu excepţia celor prevăzute de lege în competenţa exclusiva a acestuia.  +  Articolul 25 (1) Administratorul va depune la dosarul cauzei un raport lunar, cuprinzand descrierea modului în care s-a achitat de atribuţiile sale, precum şi justificarea cheltuielilor efectuate în condiţiile art. 120 alin. (1) şi art. 122. (2) Debitorul persoana fizica, reprezentantul membrilor sau al asociatilor/acţionarilor, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesata pot face contestaţie împotriva masurilor luate de administrator. (3) Contestaţia trebuie să fie înregistrată în termen de 5 zile de la depunerea raportului prevăzut la alin. (1). (4) Judecatorul-sindic va solutiona contestaţia, în termen de 10 zile de la inregistrarea ei, în Camera de consiliu, cu citarea contestatorului şi a administratorului, putand, dacă va considera necesar, sa suspende executarea masurii contestate.  +  Articolul 26 (1) Judecatorul-sindic va sanctiona cu amendă judiciara de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei refuzul, fără motive temeinice, al practicianului în reorganizare şi lichidare de a accepta desemnarea ca administrator. (2) În exercitarea atributiei de control prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. c) judecatorul-sindic poate desfiinta masurile ilegale luate de administrator, chiar dacă nu au fost contestate, putand, dacă va considera necesar, sa citeze în Camera de consiliu administratorul şi persoanele interesate. (3) În orice stadiu al procedurii, pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate dispune, prin încheiere, inlocuirea administratorului. (4) În vederea adoptarii masurii menţionate la alin. (3), judecatorul-sindic îi va cita în Camera de consiliu pe administrator şi comitetul creditorilor. (5) Judecatorul-sindic va sanctiona administratorul cu amendă judiciara de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei în cazul în care acesta, din culpa sau cu rea-credinta, nu îşi indeplineste sau indeplineste cu intarziere atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de judecatorul-sindic. (6) Dacă prin fapta prevăzută la alin. (5) administratorul a cauzat un prejudiciu, judecatorul-sindic va putea, la cererea oricarei părţi interesate, sa-l oblige pe administrator la acoperirea prejudiciului produs. (7) În cazul amenzilor şi al despăgubirii prevăzute la alin. (1), (5) şi (6), urmeaza a se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 108^4 şi 108^5 din Codul de procedură civila.  +  Articolul 27În vederea indeplinirii atribuţiilor sale administratorul va putea desemna persoane de specialitate. Numirea şi nivelul retributiilor acestor persoane vor fi supuse aprobării judecatorului-sindic.  +  Secţiunea a 6-a Lichidatorul  +  Articolul 28 (1) În cazul în care dispune trecerea la faliment, judecatorul-sindic va desemna un lichidator, aplicandu-se, în mod corespunzător, art. 23, 25, 26, 27 şi art. 101 alin. (5). (2) Atribuţiile administratorului inceteaza la momentul stabilirii atribuţiilor lichidatorului de către judecatorul-sindic. (3) Poate fi desemnat lichidator şi administratorul desemnat anterior.  +  Articolul 29Principalele atribuţii ale lichidatorului, în cadrul prezentei legi, sunt: a) examinarea activităţii debitorului în raport cu situaţia de fapt şi intocmirea unui raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la insolventa, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila, şi supunerea acelui raport judecatorului-sindic într-un termen stabilit de acesta, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea lichidatorului, dacă un raport cu acest obiect nu fusese întocmit anterior de administrator; b) conducerea activităţii debitorului; c) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, precum şi a unor transferuri cu caracter patrimonial, a unor operaţiuni comerciale incheiate de debitor şi a constituirii unor garantii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; d) aplicarea sigiliilor, inventarierea bunurilor şi luarea masurilor corespunzătoare pentru conservarea lor; e) menţinerea sau denuntarea unor contracte incheiate de debitor; f) verificarea creanţelor şi, atunci când este cazul, formularea de obiectiuni la acestea; g) urmarirea incasarii creanţelor din averea debitorului, rezultate din transferul de bunuri sau de sume de bani efectuat de acesta inaintea deschiderii procedurii; h) primirea plăţilor pe seama debitorului şi consemnarea lor în contul averii debitorului; i) vanzarea bunurilor din averea debitorului în conformitate cu prevederile prezentei legi; j) incheierea de tranzactii, descarcarea de datorii, descarcarea fidejusorilor, renuntarea la garantii reale sub condiţia confirmarii de către judecatorul-sindic; k) sesizarea judecatorului-sindic cu orice problema care ar cere o solutionare de către acesta; l) orice alte atribuţii stabilite prin încheiere de către judecatorul-sindic.  +  Articolul 30 (1) Actele incheiate de lichidator, pentru a caror validitate este necesară forma autentica, vor fi supuse autentificarii judecatorului-sindic. (2) Judecatorul-sindic va pronunţă o încheiere de autentificare, în baza careia actul va putea fi inscris în registrele de publicitate.  +  Capitolul III Procedura  +  Secţiunea 1 Cererile introductive  +  Articolul 31 (1) Procedura va începe pe baza unei cereri introduse la tribunal de către debitor sau de către creditori. (2) Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurarilor vor putea introduce cerere împotriva persoanelor juridice aflate sub supravegherea şi controlul acestora, care, potrivit datelor de care autorităţile respective dispun, indeplinesc criteriile prevăzute de dispozitiile legale speciale pentru pornirea procedurii prevăzute de prezenta lege.§ 1. Cererea debitorului  +  Articolul 32 (1) Debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la aparitia stării de insolventa. (2) Va putea sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi şi debitorul în cazul caruia aparitia stării de insolventa este iminenta. (3) Cererile persoanelor juridice vor fi semnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta. (4) Introducerea prematura şi cu rea-credinta de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage raspunderea patrimoniala a debitorului persoana fizica sau a reprezentantilor legali ai persoanelor juridice debitoare, pentru prejudiciile pricinuite.  +  Articolul 33 (1) Cererea debitorului va trebui să fie însoţită de urmatoarele acte: a) bilantul şi copii de pe registrele contabile curente; b) o lista completa a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi ruleaza fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate; c) o lista a numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creantele acestora: certe sau sub condiţie, lichide sau nelichide, scadente sau nescadente, necontestate sau contestate, aratandu-se suma, cauza şi drepturile de preferinta; d) o lista cuprinzand plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 120 de zile anterioare formulării cererii introductive; e) contul de profit şi pierderi pe anul anterior depunerii cererii; f) o lista a membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociatilor cu raspundere nelimitata, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandita; g) o declaratie prin care debitorul îşi arata intentia de intrare în faliment sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii sau prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale; dacă aceasta declaratie nu va fi depusa până la expirarea termenului stabilit la alin. (2), se prezuma ca debitorul este de acord cu începerea falimentului; h) o declaratie pe propria raspundere sau un certificat de la registrul societatilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului în a cărui raza teritoriala se afla domiciliul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive. (2) Dacă debitorul nu dispune la momentul înregistrării cererii de vreuna dintre informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) şi h), el va putea inregistra acea informatie la tribunal, în termen de 10 zile; dacă nu o va face, cererea sa va fi respinsa.  +  Articolul 34 (1) În cazul unei cereri introduse de o societate în nume colectiv sau în comandita, acea cerere nu va fi considerata ca fiind facuta şi de asociaţii cu raspundere nelimitata sau, în condiţiile art. 36-38, şi împotriva lor. (2) O cerere introdusa de un asociat cu raspundere nelimitata sau împotriva acestuia pentru datoriile sale va fi fără efecte juridice cu privire la societatea în nume colectiv sau în comandita din care face parte. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, în privinta cererilor introduse de grupurile de interes economic sau de membrii acestora.  +  Articolul 35Nu vor fi primite de tribunal cererile de reorganizare ale debitorilor, care în ultimii 5 ani precedenti au mai facut o astfel de cerere sau au fost obiectul unei astfel de cereri introduse de creditori.§ 2. Cererile creditorilor  +  Articolul 36 (1) Orice creditor care are una sau mai multe creante certe, lichide şi exigibile poate introduce la tribunal o cerere împotriva unui debitor care este prezumat în insolventa din cauza încetării plăţilor faţă de acesta timp de cel puţin 30 de zile, în urmatoarele condiţii: a) dacă creantele izvorasc din raporturi de muncă sau raporturi obligationale civile, acestea trebuie să aibă un cuantum superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive; b) în celelalte cazuri creantele trebuie să aibă un cuantum superior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro, calculat la data formulării cererii introductive; c) în cazul unui creditor care detine creante din ambele categorii menţionate la lit. a) şi b), cuantumul total al creanţelor trebuie să fie superior valorii insumate a 6 salarii medii pe economie, stabilite în condiţiile legii şi calculate la data formulării cererii introductive. (2) Dacă între momentul formulării cererii de către un creditor şi cel al judecarii acestei cereri de către judecatorul-sindic sunt formulate cereri de către alti creditori, judecatorul sindic va dispune conexarea acestora şi va stabili indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) referitoare la cuantumul minim al creanţelor în raport cu valoarea însumată a creanţelor tuturor creditorilor care au formulat cereri. (3) Dacă s-a deschis o procedură într-un dosar, celelalte eventuale dosare aflate pe rol, cu acelasi obiect, vor fi conexate la primul dosar.  +  Articolul 37După inregistrarea unei cereri introductive, preşedintele tribunalului va nominaliza de îndată judecatorul-sindic, potrivit art. 9.  +  Secţiunea a 2-a Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii  +  Articolul 38 (1) Dacă cererea debitorului corespunde condiţiilor stabilite la art. 32, 33 şi 35, judecatorul-sindic va pronunţă o încheiere de deschidere a procedurii, pe care o va notifica în condiţiile art. 75. În cazul în care creditorii se opun deschiderii procedurii în termen de 15 zile de la publicarea notificarii, judecatorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati debitorul şi creditorii care se opun deschiderii procedurii, în urma careia va solutiona, deodata, printr-o sentinta, toate opozitiile. (2) În termen de 48 de ore de la inregistrarea cererii creditorilor, judecatorul-sindic va comunică cererea, în copie, debitorului şi va dispune afisarea unei copii la usa instanţei. (3) Dacă, în termen de 5 zile de la primirea copiei, debitorul contesta ca ar fi în stare de insolventa, în condiţiile stabilite la art. 36, judecatorul-sindic va tine, în termen de 10 zile, o sedinta la care vor fi citati debitorul şi creditorii care au introdus cererea. (4) La cererea debitorului, judecatorul-sindic îi poate obliga pe creditorii care au introdus cererea sa consemneze, în termen de 15 zile, la o banca, o cautiune de cel mult 10% din valoarea creanţelor. Cautiunea va fi restituita creditorilor, dacă cererea lor va fi admisa. Dacă cererea va fi respinsa, cautiunea poate fi folosita pentru a acoperi pagubele suferite de debitor. Dacă nu este consemnata în termen cautiunea, cererea introductiva va fi respinsa. (5) Dacă judecatorul-sindic stabileste ca debitorul este în stare de insolventa, îi va respinge contestaţia şi va deschide procedura printr-o sentinta. (6) Dacă judecatorul-sindic stabileste ca debitorul nu este în stare de insolventa, respinge cererea creditorilor şi dispune ca sentinta să fie afisata la usa instanţei. În cazul respingerii cererii, aceasta va fi considerata ca lipsita de orice efect chiar de la inregistrarea ei. (7) Dacă debitorul nu contesta în termenul prevăzut la alin. (3) ca ar fi în stare de insolventa, judecatorul-sindic va da o sentinta de deschidere a procedurii.  +  Articolul 39În termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, potrivit art. 38 alin. (5) sau (7), debitorul este obligat să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1).  +  Articolul 40Dacă debitorul nu a prezentat informaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. b), c), d), e) şi h) sau le-a prezentat în mod necorespunzator, administratorul poate, pe cheltuiala averii debitorului, sa angajeze, în condiţiile legii, unul sau mai mulţi experti de specialitate care, folosind bilantul, registrele contabile şi documentele contabile şi extracontabile ale debitorului, să le intocmeasca sau, după caz, să le corecteze cu maxima urgenta.  +  Articolul 41Prin hotărârea de deschidere a procedurii judecatorul-sindic va desemna un administrator, stabilindu-i atribuţiile, potrivit art. 24, precum şi remuneratia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 42De la data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.  +  Articolul 43 (1) Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie, de orice fel, poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii menţionate la art. 42 cu privire la creanta sa şi valorificarea imediata, în cadrul procedurii, a bunului asupra caruia poarta garantia sau dreptul de retentie, în una dintre urmatoarele situaţii:A. a) atunci când valoarea obiectului garantiei este pe deplin acoperita de valoarea totala a creanţelor şi părţilor de creante garantate cu acel obiect; şi b) obiectul garantiei nu prezinta o importanţa vitala pentru reusita unei reorganizari care, în cazul concret, ar avea sanse efective de realizare;B. atunci când nu exista o protecţie corespunzătoare a creantei garantate în raport cu obiectul garantiei, datorita:- diminuarii valorii obiectului garantiei sau existentei unui pericol real ca aceasta sa sufere o diminuare apreciabila;- diminuarii valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior, ca urmare a acumularii dobanzilor, majorarilor şi penalitatilor de orice fel la o creanta garantata cu rang superior;- lipsei unei asigurări a obiectului garantiei împotriva riscului pieirii sau deteriorării. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. B judecatorul-sindic va putea respinge cererea de ridicare a suspendarii formulata de creditor, dacă administratorul/debitorul propune în schimb adoptarea uneia sau mai multor măsuri menite a oferi o protecţie corespunzătoare creantei garantate a creditorului, precum: a) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru acoperirea diminuarii valorii obiectului garantiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior; b) efectuarea de plati periodice în favoarea creditorului, pentru satisfacerea dobanzilor, majorarilor şi penalitatilor de orice fel şi, respectiv, pentru reducerea capitalului creantei sub cota de diminuare a valorii obiectului garantiei ori a valorii părţii garantate dintr-o creanta cu rang inferior; c) novatia obligaţiei de garantie prin constituirea unei garantii suplimentare, reale sau personale, ori prin substituirea obiectului garantiei cu un alt obiect. (3) Reclamantul intr-o cerere de ridicare a suspendarii trebuie să faca dovada faptului prevăzut la alin. (1) lit. A.a), ramanand debitorului/administratorului sau altei părţi interesate sarcina producerii dovezii contrare şi, respectiv, a celorlalte elemente.  +  Articolul 44Deschiderea procedurii suspenda orice termene de prescriptie a acţiunilor prevăzute la art. 42. Termenele vor reincepe să curgă după 30 de zile de la închiderea procedurii.  +  Articolul 45Nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala nu va putea fi adăugată creanţelor nascute anterior deschiderii procedurii şi negarantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie, de orice fel, sau părţilor negarantate din creantele garantate cu astfel de garantii, de la data deschiderii procedurii, în afară de cazul în care, prin programul de plată a creanţelor cuprins în planul de reorganizare, se deroga de la prevederile de mai sus.  +  Articolul 46 (1) După ce s-a dispus deschiderea procedurii potrivit art. 38, este interzis administratorilor debitorilor persoane juridice, sub sancţiunea nulitatii, sa instraineze, fără acordul judecatorului-sindic, actiunile ori părţile lor sociale sau de interes, deţinute la debitorul*) care face obiectul acestei proceduri. (2) Judecatorul-sindic va dispune indisponibilizarea acţiunilor ori a părţilor sociale sau de interes, potrivit alin. (1), în registrele speciale de evidenta sau în conturile înregistrate electronic.---------------*) RECTIFICAREA nr. 64 din 22 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 25 martie 2005 prevede:" - la art. 46 alin. (1), în loc de: "... deţinute de debitorul..." se va citi: "... deţinute la debitorul...".  +  Articolul 47Debitorul are obligaţia de a pune la dispoziţie administratorului sau, după caz, lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzand plăţile şi transferurile patrimoniale facute de el în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii.  +  Articolul 48 (1) După ramanerea irevocabila a hotărârii de deschidere a procedurii, toate actele şi corespondenta emise de debitor, administrator sau lichidator vor cuprinde, în mod obligatoriu şi cu caractere vizibile, în limbile română, engleza şi franceza, menţiunea "în insolventa". (2) După intrarea în reorganizare judiciara sau faliment, actele şi corespondenta vor purta, în condiţiile menţionate la alin. (1), menţiunea "în reorganizare judiciara" sau, după caz "în faliment". (3) Prejudiciile suferite de tertii de buna-credinta, ca urmare a nerespectarii obligaţiei menţionate la alin. (1) şi (2), vor fi reparate în mod exclusiv de persoanele care au incheiat actele ca reprezentanti legali ai debitorului, fără a fi atinsa averea debitorului.  +  Articolul 49 (1) În afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de judecatorul-sindic, toate actele, operaţiunile şi plăţile efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii sunt nule. (2) Debitorul şi/sau, după caz, administratorul sunt obligati sa intocmeasca şi sa pastreze regulat o lista cuprinzand toate actele şi operaţiunile incheiate după deschiderea procedurii, cu precizarea naturii şi valorii acestora şi a datelor de identificare ale cocontractantilor.  +  Articolul 50 (1) Deschiderea procedurii ridica debitorului dreptul de administrare - constand în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administra bunurile din avere şi de a dispune de acestea -, dacă acesta nu şi-a declarat, în condiţiile art. 33 alin. (1) lit. g) sau, după caz, ale art. 39, intentia de reorganizare. (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi bunurilor pe care debitorul le-ar dobandi ulterior deschiderii procedurii. (3) Judecatorul-sindic va putea ordona ridicarea, în tot sau în parte, a dreptului de administrare al debitorului o dată cu desemnarea unui administrator, indicand totodata şi condiţiile de exercitare a acestuia. (4) Dreptul de administrare al debitorului inceteaza de drept la data la care se dispune începerea falimentului. (5) Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/acţionarilor pot oricand adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, având ca justificare pierderile continue din averea debitorului sau lipsa probabilitatii de realizare a unui plan rational de activitate. (6) Judecatorul-sindic va examina în termen de 15 zile cererea prevăzută la alin. (5), intr-o sedinta la care vor fi citati debitorul, creditorii, administratorul, comitetul creditorilor şi reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/acţionarilor.  +  Articolul 51 (1) Judecatorul-sindic va da dispozitii tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi sa nu dispună de acestea fără un ordin al său sau al administratorului/lichidatorului. (2) Incalcarea dispoziţiilor judecatorului-sindic, menţionate la alin. (1), atrage raspunderea băncilor pentru prejudiciul creat, precum şi o amenda judiciara de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 52 (1) Pe perioada în care debitorul sau/şi administratorul exercita dreptul de administrare, acesta poate îndeplini orice acte şi operaţiuni - inclusiv utilizarea, vanzarea şi inchirierea de bunuri - şi poate efectua plati, dacă toate acestea se încadrează în condiţiile obisnuite de exercitare a activităţii curente. (2) Actele, operaţiunile şi plăţile care depasesc condiţiile menţionate la alin. (1) vor putea fi autorizate de judecatorul-sindic; acesta va convoca o sedinta în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocarii. (3) În cadrul sedintei prevăzute la alin. (2), judecatorul-sindic va solutiona toate contestaţiile şi va decide, prin încheiere, asupra cererii formulate de debitor/administrator. (4) În cazul propunerilor de instrainare a bunurilor din averea debitorului grevate de garantii, se va ţine seama de prevederile art. 43 referitoare la acordarea unei protectii corespunzătoare creantei garantate.  +  Articolul 53Dacă la data deschiderii procedurii un act juridic nu devenise opozabil tertilor, inscrierile, transcrierile, intabularile şi orice alte formalitati specifice necesare acestui scop, efectuate după data deschiderii procedurii, sunt fără efect faţă de masa creditorilor, cu excepţia cazului în care cererea sau sesizarea, legal formulata, a fost primita de instanţa, autoritatea sau institutia competenţa cel mai tarziu în ziua premergatoare hotărârii de deschidere a procedurii.  +  Articolul 54Deschiderea procedurii de insolventa nu afectează dreptul unui creditor de a invoca compensarea creantei sale cu cea a debitorului asupra sa, atunci când condiţiile prevăzute de lege în materie de compensare legala sunt indeplinite la data deschiderii procedurii.  +  Articolul 55Bunurile instrainate de administrator sau lichidator, în exercitiul atribuţiilor sale prevăzute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum ipoteci, garantii reale mobiliare sau drepturi de retentie, de orice fel, ori măsuri asiguratorii.  +  Articolul 56 (1) Administratorul va întocmi şi va supune judecatorului-sindic, în termenul stabilit de judecatorul-sindic, dar care nu va putea depăşi 60 de zile de la desemnarea administratorului, un raport amanuntit asupra cauzelor şi imprejurarilor care au dus la aparitia insolventei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabila. (2) Raportul va indica dacă exista o posibilitate reala de reorganizare efectiva a activităţii debitorului ori, după caz, motivele care nu permit reorganizarea şi, în acest caz, propunerea de intrare în faliment. (3) Raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului va fi supus aprobării adunarii generale a creditorilor la prima sedinta a acesteia. (4) Judecatorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la primirea raportului prevăzut la alin. (3), publicarea unui anunt referitor la raport în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în doua ziare cu larga difuzare, cu indicarea datei sedintei adunarii creditorilor şi a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de către notarul public, comunicata prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal cu cel puţin 3 zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului. (5) Administratorul va asigura posibilitatea consultării raportului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau, după caz, la registrul societatilor agricole şi va fi comunicata debitorului.  +  Articolul 57 (1) În cadrul primei şedinţe a adunarii creditorilor, administratorul îi va informa pe creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris cu privire la raportul prin care se propune intrarea în faliment a debitorului. (2) Adunarea creditorilor va aproba raportul prevăzut la alin. (1) prin votul titularilor a cel puţin două treimi din creantele prezente la vot. (3) În baza hotărârii adunarii creditorilor de aprobare a raportului prevăzut la alin. (1), judecatorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment a debitorului în condiţiile art. 106. (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul în care, până la data primei şedinţe a adunarii creditorilor, a fost admis un plan de reorganizare de către judecatorul-sindic.  +  Secţiunea a 3-a Situaţia unor acte juridice ale debitorului  +  Articolul 58Actiunile introduse de administrator în aplicarea dispoziţiilor prezentei secţiuni sunt scutite de taxele de timbru. Toate actiunile şi cererile introduse de lichidatorul judiciar sunt scutite de plată taxei de timbru.  +  Articolul 59Masurile prevăzute în prezenta secţiune se aplică atât în cazurile de reorganizare sau de lichidare conform unui plan, cat şi în cele de faliment.  +  Articolul 60Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic acţiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii.  +  Articolul 61 (1) Administratorul sau, după caz, lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic acţiuni pentru anularea constituirilor sau transferurilor de drepturi patrimoniale către terti şi pentru restituirea de către acestia a bunurilor transmise şi a valorii altor prestatii executate, realizate de debitor prin urmatoarele acte: a) acte de transfer cu titlu gratuit, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; sunt exceptate sponsorizarile în scop umanitar; b) operaţiuni comerciale în care prestatia debitorului depăşeşte vadit pe cea primita, efectuate în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii; c) acte incheiate, în cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, cu intentia tuturor părţilor implicate în acestea de a sustrage bunuri de la urmarirea de către creditori sau de a le leza în orice alt fel drepturile; d) acte de transfer de proprietate către un creditor pentru stingerea unei datorii anterioare sau în folosul acestuia, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă suma pe care creditorul ar putea sa o obtina în caz de faliment al debitorului este mai mica decat valoarea actului de transfer; e) constituirea ori perfectarea unei garantii reale pentru o creanta care era chirografara, în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii; f) plăţile anticipate ale datoriilor, efectuate în cele 120 de zile anterioare deschiderii procedurii, dacă scadenta lor fusese stabilita pentru o dată ulterioară deschiderii procedurii. (2) Urmatoarele operaţiuni, incheiate în anul anterior deschiderii procedurii, cu persoane aflate în raporturi juridice cu debitorul, vor putea, de asemenea, să fie anulate şi prestaţiile recuperate, dacă sunt în paguba creditorilor: a) cu un asociat comanditat sau cu un asociat detinand cel puţin 20% din capitalul societatii comerciale ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a asociatilor, atunci când debitorul este respectiva societate în comandita, respectiv o societate agricola, în nume colectiv sau cu raspundere limitata; b) cu un membru sau administrator, atunci când debitorul este un grup de interes economic; c) cu un acţionar detinand cel puţin 20% din actiunile debitorului ori, după caz, din drepturile de vot în adunarea generală a acţionarilor, atunci când debitorul este respectiva societate pe acţiuni; d) cu un administrator, director sau un membru al organelor de supraveghere a debitorului, societate cooperativa, societate pe acţiuni, cu raspundere limitata sau, după caz, societate agricola; e) cu orice altă persoană fizica ori juridica, detinand o pozitie dominantă asupra debitorului sau activităţii sale; f) cu un coindivizar asupra unui bun comun.  +  Articolul 62 (1) Actiunea pentru anularea unui transfer patrimonial, potrivit art. 60 sau 61, poate fi introdusa de administrator/lichidator în termen de un an de la data expirarii termenului stabilit pentru intocmirea raportului prevăzut la art. 24 lit. a), dar nu mai tarziu de 18 luni de la data deschiderii procedurii. (2) Judecatorul-sindic poate autoriza comitetul creditorilor să introducă o astfel de actiune, dacă administratorul/ lichidatorul nu o face.  +  Articolul 63Prin excepţie de la dispozitiile art. 61, nu se va putea cere anularea unui transfer cu caracter patrimonial, facut de către debitor în cursul desfăşurării normale a activităţii sale.  +  Articolul 64 (1) Tertul dobanditor în cadrul unui transfer patrimonial, anulat conform art. 62, va trebui sa restituie averii debitorului bunul transferat sau, dacă bunul nu mai exista, valoarea acestuia de la data transferului efectuat de către debitor. (2) Tertul dobanditor, care a restituit averii debitorului bunul sau valoarea bunului ce-i fusese transferat de către debitor, va avea împotriva averii o creanta de aceeasi valoare, cu condiţia ca tertul sa fi acceptat transferul cu buna-credinta şi fără intentia de a-i împiedica, intarzia ori insela pe creditorii debitorului. (3) Tertul dobanditor cu titlu gratuit de buna-credinta va restitui bunurile în starea în care se gasesc, iar în lipsa acestora, va restitui diferenţa de valoare cu care s-a îmbogăţit. În caz de rea-credinta, tertul va restitui, în toate cazurile, întreaga valoare, precum şi fructele percepute.  +  Articolul 65 (1) Administratorul, lichidatorul sau comitetul creditorilor va putea intenta actiune pentru a recupera de la subdobanditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor numai dacă subdobanditorul nu a platit valoarea corespunzătoare a bunului şi cunostea sau trebuia sa cunoasca faptul ca transferul initial este susceptibil de a fi anulat. (2) În cazul în care subdobanditorul este sot, ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv al debitorului, se prezuma relativ ca acesta a cunoscut imprejurarea mentionata la alin. (1).  +  Articolul 66 (1) Cererea pentru anularea unui transfer cu caracter patrimonial se va nota, din oficiu, în registrele de publicitate aferente. (2) O persoana obtinand un titlu sau dobandind o garantie ori un alt drept real asupra bunului respectiv, după efectuarea unei astfel de notari, va avea titlul sau dreptul sau condiţionat de dreptul de a fi recuperat bunul.  +  Articolul 67 (1) În vederea cresterii la maximum a valorii averii debitorului, administratorul/lichidatorul poate să menţină sau sa denunte orice contract, inchirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atâta timp cat aceste contracte nu vor fi fost executate în totalitate ori substantial de către toate părţile implicate. Administratorul/lichidatorul trebuie să răspundă, în termen de 30 de zile, unei notificari a contractantului, prin care i se cere sa opteze pentru menţinerea ori denuntarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, administratorul/lichidatorul nu va mai putea cere executarea contractului, acesta fiind socotit denuntat. (2) În cazul denuntarii unui contract, o actiune pentru despăgubiri poate fi introdusa de către contractant împotriva debitorului. (3) Administratorul/lichidatorul va putea menţine contractele de credit şi va putea, cu acordul cocontractantilor, să le modifice clauzele, astfel încât acestea să asigure echivalenta viitoarelor prestatii ale debitorului. Modificările vor fi supuse aprobării judecatorului-sindic, care va avea în vedere dacă ele sunt atât în folosul averii debitorului, cat şi în cel al averii creditorilor. (4) Dacă vânzătorul unui bun imobil a retinut titlul de proprietate până la plata integrală a pretului vanzarii, vanzarea va fi considerata executata de către vânzător şi nu va fi supusă prevederilor alin. (1). (5) Un contract de muncă sau de închiriere, în calitate de locatar, va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. (6) Intr-un contract prevazand plati periodice din partea debitorului, menţinerea contractului nu îl va obliga pe administrator/lichidator sa faca plati restante pentru perioadele anterioare deschiderii procedurii. Pentru astfel de plati pot fi formulate cereri împotriva debitorului.  +  Articolul 68Dacă un bun mobil, vandut debitorului şi neplatit de acesta, era în tranzit la data deschiderii procedurii şi bunul nu este inca la dispoziţia debitorului şi nici alte părţi nu au dobândit drepturi asupra lui, atunci vânzătorul îşi poate lua inapoi bunul. În acest caz toate cheltuielile vor fi suportate de către vânzător şi el va trebui sa restituie debitorului orice avans din pret. Dacă vânzătorul admite ca bunul să fie livrat, el va putea recupera preţul prin înscrierea creantei sale în tabelul de creante. Dacă administratorul/lichidatorul cere ca bunul să fie livrat, el va trebui sa ia măsuri să se plateasca din averea debitorului intregul pret datorat în baza contractului.  +  Articolul 69Dacă debitorul este parte într-un contract prevazand transferul anumitor marfuri, titluri reprezentative ale marfurilor sau active financiare, cotate pe o piaţa reglementata de marfuri, servicii şi instrumente financiare derivate, la o anumita data sau într-o perioadă determinata de timp, şi scadenta cade sau perioada se termina după data deschiderii procedurii, diferenţa dintre preţul de cumparare şi preţul cotat, la data mentionata mai sus, pe piaţa reglementata respectiva sau pe pieţele locului de livrare ori, dacă nu poate fi stabilit locul, la cea mai apropiata piaţa reglementata, va trebui să fie plătită averii debitorului, dacă aceasta este creditoare, şi va fi înscrisă în tabelul de creante, dacă este o obligaţie a averii debitorului.  +  Articolul 70Dacă un comisionar, care detine titluri pentru bunuri ce urmeaza a fi primite ori pentru marfa, devine subiectul unei cereri introductive, comitentul va fi indreptatit să-şi ia inapoi titlurile ori marfa sau sa ceara ca valoarea lor să fie plătită de către comisionar.  +  Articolul 71 (1) Dacă un debitor detine marfa în calitate de consignatar sau orice alt bun care aparţine altuia, la data înregistrării cererii introductive, a expirarii termenului pentru contestarea cererii creditorilor de către debitor sau a respingerii contestaţiei debitorului împotriva acestei cereri, proprietarul va avea dreptul să-şi recupereze bunul, dacă este ingaduit asa ceva prin contract, în afară de cazul în care debitorul are un drept de garantie valabil asupra bunului. (2) Dacă la una dintre datele menţionate la alin. (1) marfa nu este în posesiunea debitorului şi el nu o poate recupera de la deţinătorul actual, proprietarul va fi indreptatit să aibă creanta înregistrată în tabelul de creante, cu valoarea pe care marfa o avea la acea data. Dacă debitorul este în posesiunea marfii la acea data, dar a pierdut ulterior posesiunea, proprietarul poate cere ca întreaga valoare a marfii să fie înscrisă în tabelul de creante.  +  Articolul 72Faptul ca un proprietar al unui imobil inchiriat este debitor în prezenta procedura nu va desfiinta contractul de închiriere, în afară de cazul în care va fi fost stipulat astfel. Cu toate acestea, administratorul/lichidatorul poate să refuze să asigure prestarea oricăror servicii datorate de proprietar chiriasului pe timpul inchirierii. În acest caz chiriasul poate evacua cladirea şi poate introduce o actiune sau poate detine în continuare imobilul, scazand din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar. Dacă chiriasul alege sa continue a detine imobilul, el nu va fi indreptatit la vreo actiune în despăgubiri împotriva debitorului, ci va avea numai dreptul de a scadea din chiria pe care o plateste costul serviciilor datorate de proprietar.  +  Articolul 73Administratorul/lichidatorul poate să denunte un contract prin care debitorul s-a obligat să efectueze anumite servicii specializate sau cu caracter strict personal, în afară de cazul în care creditorul accepta efectuarea prestatiei de către o persoană desemnata de administrator/lichidator.  +  Articolul 74 (1) Dacă un asociat dintr-o societate agricola, societate în nume colectiv, societate în comandita ori cu raspundere limitata sau actionarul unei societăţi pe acţiuni este debitor intr-o procedură prevăzută de prezenta lege şi dacă implicarea debitorului intr-o astfel de procedura nu atrage dizolvarea acelei societăţi, administratorul/lichidatorul poate cere lichidarea drepturilor debitorului în acea societate, potrivit ultimei situaţii financiare aprobate, sau poate propune ca debitorul să fie pastrat ca asociat, dacă ceilalti asociaţi sunt de acord. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, în cazul membrilor societatilor cooperative şi ai grupurilor de interes economic.  +  Secţiunea a 4-a Primele măsuri  +  Articolul 75 (1) În urma deschiderii procedurii, administratorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor în conformitate cu art. 33 sau art. 39 ori, după caz, întocmită în condiţiile art. 40, debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societatilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. (2) Dacă creditorii cu sediul sau cu domiciliul în strainatate au reprezentanti în tara, notificarea va fi trimisa acestora din urma. (3) Notificarea prevăzută la alin. (1) se va publică totodata, pe cheltuiala averii debitorului, într-un ziar de larga circulatie.  +  Articolul 76 (1) Notificarea va cuprinde: a) termenul limita de depunere, de către creditori, a opozitiilor la hotărârea de deschidere a procedurii, pronunţată ca urmare a cererii formulate de debitor, în condiţiile art. 38 alin. (1), precum şi termenul de solutionare a opozitiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora; b) termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 60 de zile de la deschiderea procedurii, precum şi cerinţele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerata valabila; c) termenul de verificare a creanţelor, intocmire, afisare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b); d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. c); e) locul, data şi ora primei şedinţe a adunarii creditorilor. (2) Sedinta de intrunire a adunarii creditorilor va fi convocata la un termen situat în primele 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1) lit. d). (3) În functie de circumstantele cauzei şi pentru motive temeinice, judecatorul-sindic va putea hotari o majorare a termenelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d) cu maximum 30, 15, respectiv 15 zile.  +  Articolul 77Dacă debitorul are bunuri supuse transcriptiei, inscriptiei sau înregistrării în registrele de publicitate, va fi trimisa instanţelor, autorităţilor sau instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune.  +  Articolul 78 (1) Cu excepţia salariatilor ale caror creante vor fi înregistrate de administrator conform evidentelor contabile, toţi ceilalti creditori, ale caror creante sunt anterioare datei de deschidere a procedurii, vor depune cererea de admitere a creanţelor în termenul fixat în hotărârea de deschidere a procedurii; declaratiile de creante vor fi înregistrate într-un registru care se va pastra la grefa tribunalului. (2) Prevederile alin. (1) se aplică, în mod corespunzător, titularilor de acţiuni la purtator. (3) Cererea de admitere a creanţelor trebuie facuta chiar dacă acestea nu sunt stabilite printr-un titlu. (4) Creantele nescadente sau sub condiţie la data deschiderii procedurii vor fi admise provizoriu la masa credala şi vor fi indreptatite sa participe la distribuiri de sume în măsura ingaduita de prezenta lege. (5) Sunt considerate sub condiţie şi acele creante care pot fi valorificate împotriva debitorului numai după executarea unui codebitor principal.  +  Articolul 79 (1) Cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorata, temeiul creantei, precum şi menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinta sau garantii. (2) La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creantei şi ale actelor de constituire de garantii. (3) Posesorii de titluri de valoare la ordin sau la purtator pot solicita administratorului restituirea titlurilor originale şi pastrarea la dosar a unor copii certificate de acesta. Administratorul va face menţiunea pe original despre prezentarea acestora. Originalele vor fi prezentate din nou la orice repartitie de sume între creditori, precum şi la exercitarea votului în adunarea creditorilor.  +  Articolul 80 (1) Toate creantele vor fi supuse procedurii de verificare prevăzute de prezenta lege, cu excepţia creanţelor constatate prin titluri executorii. (2) Nu sunt supuse acestei proceduri creantele bugetare rezultand dintr-un titlu executoriu necontestat în termenele prevăzute de legi speciale. (3) Prin creante bugetare, în sensul prezentei legi, se înţelege creantele izvorate din impozite, taxe, contribuţii, amenzi şi alte venituri bugetare, precum şi accesoriile acestora, respectiv dobanzi, penalităţi şi penalităţi de intarziere. (4) Toate creantele prezentate pentru a fi admise şi înregistrate la grefa tribunalului vor fi prezumate valabile şi corecte dacă nu sunt contestate de către debitor, administrator sau creditori.  +  Articolul 81 (1) Administratorul va proceda de îndată la verificarea fiecarei cereri şi a documentelor depuse şi va putea efectua o cercetare amanuntita pentru a stabili legitimitatea, valoarea exacta şi prioritatea fiecarei creante. (2) În vederea indeplinirii atributiei prevăzute la alin. (1), administratorul va putea solicita explicatii de la debitor, va putea sa poarte discutii cu fiecare creditor, solicitandu-i, dacă considera necesar, informaţii şi documente suplimentare.  +  Articolul 82Creantele negarantate şi părţile negarantate ale creanţelor garantate, care nu sunt scadente la data înregistrării cererii de admitere, vor fi inscrise în tabelul de creante cu întreaga lor valoare, însă, în cursul falimentului, orice distribuire de suma pentru astfel de creante se va face cu observarea dispoziţiilor art. 124.  +  Articolul 83 (1) Creantele constand în obligaţii, care nu au fost calculate în valoare monetara sau a caror valoare este supusă modificarii, vor fi calculate de către administrator şi inscrise în tabelul de creante cu valoarea nominala pe care ele o aveau la data deschiderii procedurii. Judecatorul-sindic va decide asupra oricarei contestatii împotriva calculului facut de administrator pentru astfel de creante. (2) Creantele exprimate în valută vor fi înregistrate la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naţionale a României existent la data deschiderii procedurii.  +  Articolul 84O creanta a unui creditor cu mai mulţi debitori solidari va fi înscrisă în toate tabelele de creante ale debitorilor cu valoarea nominala, până va fi complet acoperita. Nici o reducere a sumei creantei prevăzute în tabelul de creante nu va fi facuta în vreunul dintre tabelele de creante ale debitorilor, până ce creditorul a fost deplin satisfacut, în numerar sau în bunuri. Dacă totalul sumelor distribuite creditorului, în toate actiunile cu debitorii, va depăşi totalul sumei care îi este datorata, acesta va trebui sa restituie sumele primite în plus, care vor fi reinscrise ca fonduri în averea debitorilor, proportional cu sumele pe care fiecare dintre debitori le-a platit peste ceea ce era datorat.  +  Articolul 85 (1) Un creditor care, înainte de inregistrarea unei cereri de admitere, a primit o plata parţială pentru creanta sa de la un codebitor sau de la un fidejusor al debitorului poate avea creanta înscrisă în tabelul de creante numai pentru partea pe care nu a incasat-o inca. (2) Un codebitor sau un fidejusor, care este indreptatit la restituire ori la despăgubire din partea debitorului pentru suma plătită, va fi trecut în tabelul de creante cu suma pe care a platit-o creditorului. În acest caz, creditorul comun are dreptul de a cere sa i se plateasca, până la achitarea integrală a creantei sale, cota cuvenita codebitorului sau fidejusorului, ramanand creditor al acestuia doar pentru suma neachitata. (3) Codebitorul sau fidejusorul debitorului, care pentru asigurarea regresului sau are asupra bunurilor acestuia un drept de garantie, concura la masa credala, pentru a face posibila realizarea garantiei sale, dar preţul obţinut din vanzarea bunurilor grevate va fi atribuit creditorului, scazandu-se din suma ce este datorata.  +  Articolul 86 (1) Ca rezultat al verificărilor facute, administratorul va întocmi şi va inregistra la tribunal un tabel preliminar cuprinzand toate creantele împotriva averii debitorului, precizand ca sunt: chirografare, garantate, cu prioritati, sub condiţie sau nescadente şi aratand pentru fiecare numele/denumirea creditorului, suma pentru care s-a cerut verificarea şi suma cu care a fost trecut în tabel. (2) La creantele garantate cu un drept de preferinta se vor arata titlul din care izvoraste preferinta, rangul acesteia şi motivele pentru care creantele sau drepturile de preferinta au fost trecute parţial în tablou sau au fost inlaturate. (3) Tabelul preliminar va fi, totodata, afisat de grefa la usa instanţei, intocmindu-se în acest sens un proces-verbal de afisare, şi va fi comunicat debitorului. (4) O dată cu afisarea tabelului, administratorul va trimite imediat notificari creditorilor, ale caror creante sau drepturi de preferinta au fost trecute parţial în tabelul preliminar sau inlaturate, precizand totodata şi motivele.  +  Articolul 87 (1) Debitorul, creditorii şi orice altă parte interesata vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele şi drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar al creanţelor. (2) Contestaţiile trebuie depuse la tribunal cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilita, prin sentinta de deschidere a procedurii, pentru definitivarea tabelului de creante. (3) La termenul stabilit prin sentinta de deschidere a procedurii pentru definitivarea tabelului de creante, judecatorul-sindic va solutiona deodata, printr-o singura sentinta, toate contestaţiile, chiar dacă pentru solutionarea unora ar fi nevoie de administrare de probe; în acest din urmă caz, judecatorul-sindic poate să admita, în tot sau în parte, creantele, în mod provizoriu, la masa credala, atât în ceea ce priveste deliberarile, cat şi repartitiile. (4) Dacă se admite creanta fără dreptul de preferinta pretins, aceasta va participa la repartitiile sumelor obtinute din valorificarea bunurilor negrevate de garantii. (5) Din sumele care s-ar obtine din valorificarea bunurilor supuse dreptului de preferinta contestat se va consemna partea ce s-ar cuveni acelei creante.  +  Articolul 88 (1) După ce toate contestaţiile la creante au fost solutionate, administratorul va inregistra, de îndată, la tribunal şi va avea grija să fie afisat la sediul acestuia tabelul definitiv al tuturor creanţelor împotriva averii debitorului, aratand suma, prioritatea şi situaţia - garantata sau negarantata - a fiecarei creante. (2) După inregistrarea tabelului definitiv, numai titularii creanţelor înregistrate în tabelul definitiv pot sa participe la votul asupra planului de reorganizare, la adunările creditorilor şi la orice repartitii de sume în caz de faliment.  +  Articolul 89 (1) După expirarea termenului de depunere a contestatiilor, prevăzut la art. 87 alin. (2), şi până la închiderea procedurii, orice parte interesata poate face contestaţie împotriva trecerii unei creante sau a unui drept de preferinta în tabloul definitiv al creanţelor, în cazul descoperirii existentei unui fals, dol sau erori esentiale care au determinat admiterea creantei sau a dreptului de preferinta, precum şi în cazul descoperirii unor titluri hotaratoare şi până atunci necunoscute. (2) Judecarea contestaţiei se va face de judecatorul-sindic, după citarea contestatorului şi a celorlalte părţi interesate. (3) Până la judecarea irevocabila a contestaţiei, judecatorul-sindic va putea declara creanta sau dreptul de preferinta contestat ca admis numai provizoriu.  +  Articolul 90 (1) Cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispoziţiilor art. 7, titularul de creante anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 76 alin. (1) lit. b), este decazut, cat priveste creantele respective, din urmatoarele drepturi:1. dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunarii creditorilor;2. dreptul de a participa la distribuirile de sume în cadrul reorganizarii şi falimentului;3. dreptul de a-şi realiza creantele împotriva debitorului sau a membrilor ori asociatilor cu raspundere nelimitata ai persoanei juridice debitoare, ulterior inchiderii procedurii, sub rezerva ca debitorul sa nu fi fost condamnat pentru bancruta simpla sau frauduloasa ori sa nu i se fi stabilit raspunderea pentru efectuarea de plati ori transferuri frauduloase. (2) Decaderea va putea fi invocata oricand, de orice parte interesata, pe cale de actiune sau excepţie.  +  Secţiunea a 5-a Planul  +  Articolul 91 (1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în condiţiile de mai jos: a) debitorul, o dată cu formularea cererii sale introductive sau ulterior, până la afisarea tabelului definitiv al creanţelor, dacă acesta şi-a prezentat intentia de reorganizare în condiţiile prevăzute la art. 33, respectiv art. 39; b) administratorul, de la data desemnarii sale şi până la implinirea unui termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv al creanţelor; c) comitetul creditorilor, reprezentantul membrilor sau, după caz, al asociatilor/acţionarilor, în termen de 30 de zile de la data afisarii tabelului definitiv al creanţelor. (2) La cererea oricarei părţi interesate, judecatorul-sindic poate scurta, pentru motive temeinice, perioadele prevăzute la alin. (1). (3) Planul va prevedea fie reorganizarea şi continuarea activităţii debitorului, fie lichidarea unor bunuri din averea acestuia. (4) Nu vor putea propune un plan de reorganizare debitorul care, într-un interval de 5 ani anterior formulării cererilor introductive, a mai fost subiect al procedurii instituite în baza prezentei legi şi nici debitorul care a fost condamnat definitiv pentru: bancruta frauduloasa, gestiune frauduloasa, abuz de incredere, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, infractiuni de fals ori infractiuni prevăzute în Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare. (5) Nerespectarea termenelor prevăzute la alin. (1) conduce la decaderea părţilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare şi, ca urmare, la trecerea, din dispoziţia judecatorului-sindic, la faliment.  +  Articolul 92 (1) Planul de reorganizare va indica perspectivele de redresare în raport cu posibilitatile şi specificul activităţii debitorului, cu mijloacele financiare disponibile şi cu cererea pieţei faţă de oferta debitorului şi va cuprinde măsuri concordante cu interesele creditorilor şi ale membrilor sau asociatilor/acţionarilor, precum şi cu ordinea publică, inclusiv în ceea ce priveste modalitatea de selecţie, desemnare şi inlocuire a administratorilor şi directorilor. (2) Planul de reorganizare va indica modalitatea şi termenele la care se face lichidarea totala sau parţială a pasivului pentru fiecare creditor inscris în tabloul final de creante. (3) Executarea planului de reorganizare nu va putea depăşi 2 ani, socotiti de la data confirmarii. (4) Planul de reorganizare va menţiona: a) categoriile de creante care nu sunt defavorizate; b) tratamentul categoriilor de creante defavorizate; c) dacă şi în ce măsura debitorul, membrii grupului de interes economic, asociaţii din societăţile în nume colectiv şi asociaţii comanditati din societăţile în comandita vor fi descarcati de raspundere; d) ce despăgubiri urmeaza a fi oferite titularilor tuturor categoriilor de creante, în comparatie cu valoarea estimativa ce ar putea fi primita prin distribuire în caz de faliment; valoarea estimativa se va calcula la data propunerii planului. (5) Planul va specifică masurile adecvate pentru punerea sa în aplicare, cum ar fi:A. pastrarea, în intregime sau în parte, de către debitor, a conducerii activităţii sale, inclusiv dreptul de dispoziţie asupra bunurilor din averea sa, cu supravegherea activităţii sale de către un administrator desemnat în condiţiile legii;B. obtinerea de resurse financiare pentru susţinerea realizării planului şi sursele de provenienţă ale acestora;C. transmiterea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului către una sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituite anterior sau ulterior confirmarii planului;D. fuziunea debitorului sau absorbirea sa cu sau de către o altă persoană juridica;E. lichidarea tuturor sau a unora dintre bunurile averii debitorului, separat sau în bloc, libere de orice sarcini, sau distribuirea acestora către creditorii debitorului, în contul creanţelor pe care acestia le au faţă de averea debitorului;F. modificarea sau stingerea garantiilor reale, cu acordarea obligatorie, în beneficiul creditorului garantat, a unei garantii sau protectii echivalente, în condiţiile prevăzute de art. 43 alin. (2) lit. c);G. prelungirea datei scadentei, precum şi modificarea ratei dobanzii, penalitatii sau a oricarei alte clauze din cuprinsul contractului sau a celorlalte izvoare ale obligaţiilor sale;H. modificarea actului constitutiv al debitorului, vizand inclusiv majorarea capitalului social;I. emiterea de titluri de valoare de către debitor sau oricare dintre persoanele menţionate la lit. C. şi D., în condiţiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare şi pieţele reglementate*), prin urmatoarele metode:____________*) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare şi pieţele reglementate a fost abrogata şi inlocuita prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004. a) în schimbul urmatoarelor categorii de bunuri: numerar, drepturi reale principale, drepturi de proprietate intelectuala, titluri de valoare; b) prin conversie a creanţelor; sau c) prin orice alta metoda adecvata;J. inserarea în actul constitutiv al debitorului - persoana juridica - sau al persoanelor menţionate la lit. C. şi D. a unor prevederi; a) de prohibire a emiterii de acţiuni fără drept de vot; b) de determinare, în cazul diferitelor categorii de acţiuni ordinare, a unei distributii corespunzătoare a votului între aceste categorii; şi c) în cazul categoriilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar faţă de alte categorii de acţiuni, de reglementare satisfăcătoare a numirii administratorilor reprezentand categoriile de acţiuni respective în ipoteza neonorarii obligaţiei de plată a dividendelor. (6) Amanarile, esalonarile, scutirile sau reducerile la plata obligaţiilor bugetare se inscriu în plan în condiţiile prevăzute de legea speciala în materie. (7) Pentru neachitarea obligaţiilor bugetare datorate atât înainte, cat şi după deschiderea procedurii de reorganizare judiciara, debitorul datorează majorări de intarziere şi penalităţi de intarziere conform legii speciale în materie, până la data achitarii acestora sau, după caz, până la data intrarii în faliment.  +  Articolul 93 (1) În vederea administrarii eficiente a procedurii, planul poate desemna o categorie separata de creante, compusa numai din creante chirografare având o valoare redusa, valoare pe care judecatorul-sindic o considera adecvata. (2) Planul va stabili acelasi tratament pentru fiecare creanta din cadrul unei categorii distincte, cu excepţia cazului în care deţinătorul unei creante din categoria respectiva consimte un tratament mai puţin favorabil pentru creanta sa.  +  Articolul 94 (1) Respectand prevederile art. 92, planul de reorganizare va putea sa: a) defavorizeze orice categorie de creante chirografare sau garantate; b) menţină sau sa denunte, în condiţiile art. 67-74, orice contract la care debitorul este parte; c) prevada realizarea unei tranzactii cu privire la creantele debitorului faţă de terti; d) prevada vanzarea totala sau parţială a bunurilor din averea debitorului şi distribuirea sumelor de bani obtinute către creditori; e) modifice drepturile titularilor de creante garantate sau chirografare ori sa lase nemodificate drepturile aferente oricarei categorii de creante. (2) În cazul în care debitorul este persoana fizica, planul propus nu poate prevedea utilizarea, sub orice formă, sau înstrăinarea bunurilor acestuia, exceptate, total sau parţial, de la executare silita, decat în condiţiile dispoziţiilor legale.  +  Articolul 95 (1) Se prezuma ca o categorie de creante este defavorizata de plan dacă, pentru oricare dintre creantele categoriei respective, planul prevede o modificare fie a creantei, fie a condiţiilor de realizare a acesteia. (2) Nu se considera modificare a creantei sau a condiţiilor de realizare a acesteia situaţia în care planul propus prevede revenirea la condiţiile de realizare a creantei anterioare survenirii evenimentelor care au condus la modificarea condiţiilor respective, cum ar fi neplata uneia sau mai multor rate scadente ale unui împrumut, la termenele şi în condiţiile stipulate în contract, care conduce la accelerarea platii intregului rest al imprumutului.  +  Articolul 96Dacă proiectul planului de reorganizare, în vederea redresarii prin continuarea activităţii, prevede restrangeri de personal din ratiuni economice, se vor indica masurile deja luate şi se vor expune actiunile şi perspectivele de natura sa duca la reorientarea profesionala a personalului.  +  Articolul 97 (1) Cate o copie de pe planul propus va fi depusa la grefa tribunalului şi la registrul comerţului sau, după caz, la registrul societatilor agricole şi va fi comunicata debitorului, administratorului, comitetului creditorilor şi reprezentantului membrilor sau, după caz, al asociatilor/ acţionarilor. (2) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta, în termen de 20 de zile de la inregistrarea planului la tribunal, la care vor fi citati cei care au propus planul şi persoanele menţionate la alin. (1) şi în care planul va fi admis sau respins de judecatorul-sindic, după audierea persoanelor citate. (3) Judecatorul-sindic va putea admite un plan propus de părţile legal indreptatite, care contine toate informaţiile şi care denota sanse obiective de realizare. Judecatorul-sindic poate să ceara parerea unui expert practician în reorganizare şi lichidare autorizat, confirmand posibilitatea de realizare a planului, înainte de admiterea lui. Plata expertului va fi suportata din averea debitorului. (4) Dacă mai multe planuri au fost propuse şi admise la intervale relativ scurte de timp, judecatorul-sindic va cauta să le supuna împreună la vot în adunarea creditorilor.  +  Articolul 98 (1) După admiterea planului, judecatorul-sindic va dispune convocarea adunarii creditorilor într-un termen cuprins între 30 şi 45 de zile, dar nu mai devreme de afisarea tabelului definitiv al creanţelor. Debitorul şi administratorul vor fi convocati. (2) Judecatorul-sindic va dispune, în termen de 48 de ore de la admitere, publicarea unui anunt referitor la propunerea planului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în doua ziare cu larga raspandire, cu indicarea celui care l-a propus, a datei când se va vota cu privire la plan şi a faptului ca este admisibila votarea prin scrisoare, cu legalizarea semnaturii creditorului de către notarul public, comunicata prin orice mijloace şi înregistrată la tribunal cu cel puţin 5 zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului, precum şi a datei de confirmare a planului, care va avea loc în maximum 15 zile de la data exprimarii votului asupra planului. (3) Actionarii şi creditorii cu titluri de valoare la purtator vor trebui să depună originalele la administrator cu cel puţin 5 zile înainte de data fixata pentru exprimarea votului, sub sancţiunea decaderii din dreptul de a vota. (4) Din momentul publicarii, toate părţile interesate vor fi socotite ca au cunoştinţa despre plan şi data de exprimare a votului. În toate cazurile, debitorul va asigura posibilitatea consultării planului la sediul sau, pe cheltuiala solicitantului.  +  Articolul 99 (1) La inceputul sedintei de vot, judecatorul-sindic va informa creditorii prezenţi despre voturile valabile primite în scris. (2) Creditorii cu creante subordonate, membrii, asociaţii şi actionarii pot participa la sedinta, dar pot vota cu privire la plan doar în cazul în care acesta le acorda mai puţin decat ar primi în cazul falimentului. (3) Nu vor fi incluse în cvorum şi nu vor participa la votarea asupra planului de reorganizare, propus de debitorul persoana fizica, creantele al caror titular este sot, ruda sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu debitorul. (4) Fiecare creanta beneficiaza de un drept de vot, pe care titularul acesteia îl exercita în categoria de creante din care face parte creanta respectiva. (5) Sub rezerva prevederilor art. 93 alin. (1), urmatoarele creante constituie categorii distincte de creante, care voteaza separat: a) fiecare creanta garantata care depăşeşte 10% din valoarea tuturor creanţelor împotriva averii debitorului; b) toate celelalte creante garantate; c) creantele menţionate la art. 122 pct. 3; d) creantele menţionate la art. 122 pct. 4; e) creantele menţionate la art. 122 pct. 5; f) creantele creditorilor chirografari. (6) Creantele urmatoarelor categorii de persoane vor constitui categorii distincte de creante şi vor participa la vot, în cazul în care titularii acestora sunt indreptatiti sa voteze conform alin. (2): a) titularii fiecarei categorii de creante subordonate, în conformitate cu prevederile art. 122 pct. 9; b) membrii, asociaţii şi actionarii, pentru drepturile reziduale derivand din calitatea lor. (7) Un plan va fi socotit acceptat de către o categorie de creante dacă în categoria respectiva planul este acceptat în urmatoarele condiţii cumulative: a) de către o majoritate de două treimi din valoarea creanţelor din acea categorie; b) de către cel puţin jumătate din numărul titularilor de creante din categoria respectiva. (8) În cazul categoriilor de creante care nu sunt defavorizate de plan, se considera ca acestea au acceptat planul şi nu e necesară votarea planului de către creantele categoriei respective. (9) În cazul în care planul prevede că, pentru creantele dintr-o anumita categorie, nu se va primi nimic, se considera ca acestea au respins planul şi nu e necesară votarea planului de către creantele categoriei respective.  +  Articolul 100 (1) La data stabilita, un plan va fi confirmat de către judecatorul-sindic, dacă sunt intrunite cumulativ urmatoarele condiţii:A. cel puţin 3 dintre categoriile de creante menţionate la art. 99 alin. (5) accepta sau sunt socotite ca accepta planul, cu condiţia ca minimum una dintre categoriile defavorizate sa accepte planul;B. fiecare categorie defavorizata de creante care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan;C. fiecare creanta care a respins planul va fi supusă unui tratament corect şi echitabil prin plan. (2) Tratament corect şi echitabil exista atunci când sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) nici una dintre categoriile care resping planul şi nici o creanta care respinge planul nu primesc mai puţin decat ar fi primit în cazul falimentului; b) nici o categorie sau nici o creanta aparţinând unei categorii nu primeste mai mult decat valoarea totala a creantei sale; c) în cazul în care o categorie defavorizata respinge planul, nici un membru, asociat, acţionar sau categorie de creante cu rang inferior categoriei defavorizate neacceptante, astfel cum rezultă din ordinea de prioritate prevăzută la art. 122, nu primeste nimic. Se considera ca membrii, asociaţii sau actionarii nu primesc nimic şi în cazul în care planul prevede că acestia vor primi o valoare cel mult egala cu o noua contribuţie financiară pe care au efectuat-o în favoarea debitorului, până la data confirmarii planului, cu titlu irevocabil şi nesupusa vreunei alte condiţii decat cea a confirmarii planului. (3) Doar un singur plan de reorganizare va fi confirmat. (4) Dacă în condiţiile alin. (1) pot fi confirmate mai multe planuri, judecatorul-sindic va confirma planul debitorului. Dacă planul debitorului nu intruneste condiţiile prevăzute la alin. (1), judecatorul-sindic va confirma planul care este acceptat de cele mai multe categorii defavorizate. (5) Confirmarea unui plan de reorganizare împiedica propunerea, admiterea, votarea sau confirmarea oricărui alt plan.  +  Articolul 101 (1) Când hotărârea care confirma un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizata în mod corespunzător; creantele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul unei executari silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă împotriva debitorului. (2) Creditorii conserva actiunile lor, pentru întreaga valoare a creanţelor, împotriva codebitorilor şi fidejusorilor debitorului, chiar dacă au votat pentru acceptarea planului. (3) Dacă nici un plan nu este confirmat şi termenul pentru propunerea unui plan, în condiţiile art. 91, a expirat, judecatorul-sindic va dispune începerea de îndată a procedurii falimentului, în condiţiile art. 106 şi urmatoarele. (4) Remuneratiile persoanelor angajate în temeiul art. 10, al art. 23 alin. (1), al art. 27, al art. 28 şi al art. 97 alin. (3) şi alte cheltuieli administrative vor fi achitate la momentul prevăzut, după caz, de lege, cu excepţia cazurilor în care părţile interesate ar accepta, în scris, alte termene de plată. Planul trebuie să precizeze cum va fi asigurata aceasta plata. (5) Plata va putea fi facuta trimestrial, pe bază de acte legale.  +  Secţiunea a 6-a Reorganizarea  +  Articolul 102 (1) În urma confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul îşi va conduce activitatea sub supravegherea administratorului şi în conformitate cu planul confirmat, până când judecatorul-sindic va dispune, motivat, ca reorganizarea sa inceteze şi să se treaca la faliment, în condiţiile art. 106 şi urmatoarele. (2) În cazul reorganizarii unei persoane juridice, aceasta va fi condusa de persoanele legal imputernicite sa o reprezinte, sub supravegherea administratorului. Actionarii, asociaţii şi membrii cu raspundere limitata nu au dreptul de a interveni în conducerea activităţii ori în administrarea averii debitoarei, cu excepţia şi în limita cazurilor expres şi limitativ prevăzute în lege şi în planul de reorganizare. (3) Debitorul va fi obligat sa indeplineasca, fără intarziere, schimbările de structura prevăzute în plan.  +  Articolul 103 (1) Orice furnizor de servicii - electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice sau altele asemenea - nu are dreptul, în perioada de reorganizare, sa schimbe, sa refuze ori sa intrerupa temporar un astfel de serviciu către debitor sau către averea debitorului. (2) Prin derogare de la alin. (1), judecatorul-sindic poate, la cererea furnizorului, sa dispună ca debitorul să depună o cautiune la o banca, ca o condiţie pentru indatorirea furnizorului de a-i presta serviciile sale, în timpul desfăşurării procedurii prevăzute în prezenta lege. O astfel de cautiune nu va putea depăşi 30% din costul serviciilor prestate debitorului şi neachitate.  +  Articolul 104 (1) Dacă debitorul nu se conformeaza planului sau desfăşurarea activităţii aduce pierderi averii sale, administratorul, comitetul creditorilor sau oricare dintre creditori, precum şi reprezentantul membrilor ori, după caz, al asociatilor/acţionarilor poate solicita oricand judecatorului-sindic sa aprobe intrarea în faliment, în condiţiile art. 106 şi urmatoarele. (2) Inregistrarea cererii menţionate la alin. (1) nu suspenda continuarea activităţii debitorului până când judecatorul-sindic nu hotaraste asupra ei, printr-o încheiere. (3) Dacă judecatorul-sindic aproba o astfel de cerere, modificările aduse creanţelor prin planul de reorganizare rămân definitive.  +  Articolul 105 (1) Debitorul sau, după caz, administratorul va trebui să prezinte, trimestrial, rapoarte judecatorului-sindic asupra situaţiei financiare a averii debitorului. Rapoartele vor fi înregistrate la grefa tribunalului şi debitorul sau, după caz, administratorul va notifica aceasta tuturor creditorilor, în vederea consultării rapoartelor. (2) De asemenea, administratorul va prezenta şi situaţia cheltuielilor efectuate pentru bunul mers al activităţii, în vederea recuperării acestora, potrivit art. 101 alin. (4). Asupra acestei cereri judecatorul-sindic se va pronunţă prin încheiere. (3) Creditorii vor fi convocati la sfârşitul fiecarui trimestru pentru a asculta raportul şi darea de seama contabila.  +  Secţiunea a 7-a Falimentul  +  Articolul 106 (1) Judecatorul-sindic va decide, prin încheiere, intrarea în faliment în urmatoarele cazuri:A. a) debitorul şi-a declarat intentia de a intră în faliment ori nu şi-a declarat intentia de reorganizare; şi b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art. 91, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;B. a) debitorul şi-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori planul propus de acesta nu a fost acceptat şi confirmat; şi b) nici unul dintre celelalte subiecte indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, în condiţiile prevăzute la art. 91, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat şi confirmat;C. oblibaţiile de plată şi celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite, în condiţiile stipulate prin planul confirmat, sau desfăşurarea activităţii debitorului în decursul reorganizarii aduce pierderi averii sale;D. a fost aprobat raportul administratorului prin care se propune intrarea în faliment a debitorului, potrivit art. 57. (2) Prin incheierea prin care se decide intrarea în faliment, judecatorul-sindic va pronunţă dizolvarea societatii debitoare şi va dispune: a) ridicarea dreptului de administrare al debitorului; b) desemnarea unui lichidator, precum şi stabilirea atribuţiilor şi a remuneratiei acestuia, în conformitate cu criteriile aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) termenul maxim de predare a gestiunii averii de la debitor/administrator către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, mentionata la art. 49 alin. (2); d) intocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maximum 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzand numele şi adresele creditorilor şi toate creantele acestora la data intrarii în faliment, cu indicarea celor nascute după deschiderea procedurii; e) notificarea intrarii în faliment. (3) Incheierea va indica şi termenele prevăzute la art. 107 alin. (2). (4) Prevederile art. 45 se aplică în mod corespunzător în ceea ce priveste creantele existente la data intrarii în faliment. (5) După intrarea în faliment, dispozitiile art. 75-90 vor fi aplicate, dacă este necesar, în mod corespunzător, în ceea ce priveste creantele nascute între data deschiderii procedurii şi data intrarii în faliment, precum şi procedura de admitere a acestora.  +  Articolul 107 (1) Lichidatorul va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusa de debitor/ administrator, mentionata la art. 106 alin. (2) lit. d), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societatilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Dispozitiile alin. (2) şi (3) ale art. 75 se aplică în mod corespunzător. (2) Notificarea va cuprinde: a) termenul-limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creanţelor menţionate la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar, care va fi de maximum 45 de zile de la data intrarii în faliment, precum şi cerinţele pentru ca o creanta înregistrată să fie considerata valabila; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la alin. (3), intocmire, afisare şi comunicare a tabelului preliminar al acestora, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. a); c) termenul de depunere la tribunal a contestatiilor, care va fi de cel puţin 10 zile înainte de data stabilita, prin incheierea de intrare în faliment, pentru definitivarea tabelului suplimentar; d) termenul de definitivare a tabelului suplimentar al creanţelor menţionate la alin. (3) şi de intocmire a tabelului definitiv consolidat, care nu va depăşi 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la lit. b). (3) Vor fi supuse verificării toate creantele asupra averii debitorului, nascute după data deschiderii procedurii. (4) Creantele admise în tabelul definitiv de creante, în condiţiile art. 88, nu vor mai fi supuse verificării; titularii acestor creante vor putea sa formuleze contestatii cu privire la creantele şi drepturile de preferinta trecute de administrator în tabelul preliminar prevăzut la alin. (2) lit. b). (5) Tabelul definitiv consolidat va cuprinde totalitatea creanţelor admise împotriva averii debitorului, existente la data intrarii în faliment, cu respectarea dispoziţiilor art. 108. (6) Titularilor de creante nascute după deschiderea procedurii, care nu depun cererea de admitere a creanţelor în termenul prevăzut la alin. (2) lit. a), li se aplică, în mod corespunzător, prevederile art. 90.  +  Articolul 108În cazul intrarii în faliment după confirmarea unui plan de reorganizare, titularii creanţelor participa la distribuiri cu valoarea acestora, astfel cum au fost prezentate în planul confirmat, mai puţin cota încasată în cursul reorganizarii.  +  Articolul 109Garantiile reale şi personale constituite pentru indeplinirea obligaţiilor asumate prin planul de reorganizare rămân valabile în favoarea creditorilor pentru plata sumelor datorate acestora potrivit planului de reorganizare.  +  Articolul 110 (1) Creditorii nu sunt obligati sa restituie sumele încasate în cursul reorganizarii. (2) Actele cu titlu gratuit, efectuate între data confirmarii planului de reorganizare şi intrarea în faliment, vor fi anulate. (3) Celelalte acte efectuate în intervalul mentionat la alin. (2), exceptandu-le pe cele facute cu respectarea dispoziţiilor art. 52 alin. (1) şi (2) şi pe cele permise expres de planul de reorganizare, sunt prezumate ca fiind în frauda creditorilor şi vor fi anulate, cu excepţia cazului în care cocontractantul dovedeste buna sa credinta la momentul incheierii actului.§ 1. Măsuri premergatoare lichidarii  +  Articolul 111 (1) Vor fi puse sub sigilii: magazinele, magaziile, depozitele, birourile, corespondenta comerciala, arhiva, dispozitivele de stocare şi prelucrare a informatiei, contractele, marfurile şi orice alte bunuri mobile aparţinând averii debitorului. (2) Nu vor fi puse sub sigilii: a) obiectele care vor trebui valorificate de urgenta, spre a se evita deteriorarea lor materiala sau pierderea din valoare; b) registrele de contabilitate; c) cambiile şi alte titluri de valoare scadente sau care urmeaza a fi scadente în scurt timp, precum şi actiunile ori alte titluri de participatie ale debitorului, care vor fi luate de lichidator pentru a fi încasate sau pentru a efectua activităţile de conservare cerute; d) numerarul pe care lichidatorul îl va depune la banca în contul averii debitorului. (3) Când debitorul are bunuri şi în alte judete, judecatorul-sindic va trimite notificari tribunalelor din acele judete, în vederea sigilarii de urgenta a bunurilor. (4) Documentele intocmite de alte tribunale, certificand ca sigiliile au fost aplicate, vor fi trimise judecatorului-sindic. (5) În timpul actiunii de sigilare, lichidatorul va lua masurile necesare pentru conservarea bunurilor.  +  Articolul 112 (1) Dacă averea debitorului poate fi inventariata complet intr-o singura zi, lichidatorul va putea proceda imediat la inventariere, fără a aplica sigiliile. În toate celelalte cazuri el va proceda la inventariere în cel mai scurt timp posibil. Debitorul va trebui să fie de faţa şi sa asiste la inventar, dacă judecatorul-sindic dispune astfel. Dacă debitorul nu se va prezenta, el nu va putea contesta datele din inventar. (2) Lichidatorul, pe măsura desfăşurării inventarierii, ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar.  +  Articolul 113 (1) Inventarul va trebui sa descrie toate bunurile debitorului, chiar şi pe cele nepuse sub sigiliu, şi sa indice valoarea lor aproximativa la data inventarului. La cererea comitetului creditorilor sau a lichidatorului, judecatorul-sindic poate numi un expert, pe cheltuiala averii debitorului, pentru evaluarea bunurilor. (2) Actul de inventar va fi semnat de lichidator, de debitor şi de expert, dacă este cazul.§ 2. Efectuarea lichidarii  +  Articolul 114 (1) Lichidarea bunurilor din averea debitorului va fi efectuata de lichidator sub controlul judecatorului-sindic. (2) Cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, lichidarea va începe de îndată după finalizarea de către lichidator a inventarierii bunurilor din averea debitorului. Bunurile vor putea fi vandute în bloc - ca un ansamblu în stare de functionare - sau individual. Dacă bunurile nu se pot vinde prin negociere directa, acestea vor fi vandute la licitaţie, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civila, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Lichidatorul va angaja în numele debitorului un evaluator, persoana fizica sau juridica, ce va evalua bunurile din averea debitorului, în conformitate cu standardele internationale de evaluare. (4) În functie de circumstantele cauzei şi pe cat posibil, bunurile din averea debitorului vor fi evaluate atât individual, cat şi în bloc; prin bloc, ca ansamblu functional, se înţelege o parte sau toate bunurile debitorului, necesare pentru desfăşurarea unei afaceri, pentru care un cumparator ofera un pret nedefalcat pe bunurile componente.  +  Articolul 115 (1) În caz de necesitate sau utilitate invederata a vanzarii în bloc, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport în care vor fi indicate, descrise şi evaluate bunurile ce urmeaza a fi vandute împreună, precizandu-se şi sarcinile de care, eventual, sunt grevate, insotit de propuneri vizand modalitatile de vanzare. O copie de pe raport va fi depusa la grefa tribunalului, unde va putea fi studiata de orice parte interesata. (2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde propuneri privind modalitatea de vanzare în bloc, după cum urmeaza: a) vanzare prin negociere directa către un cumparator deja identificat, cu precizarea condiţiilor minime ale contractului, cum ar fi preţul şi modalitatea de plată; b) vanzare prin negociere directa, fără cumparator identificat, cu precizarea pretului minim propus. În acest caz, lichidatorul poate negocia preţul concret al vanzarii bunurilor, iar dacă preţul minim nu se poate obtine, adunarea creditorilor se va intruni din nou pentru a decide dacă preţul minim initial scade sau urmeaza să se treaca la vanzarea individuala a bunurilor; c) vanzare prin licitaţie, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civila, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor în termen de maximum 20 de zile de la data primirii sesizarii lichidatorului, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului. (4) În cazul în care vanzarea în bloc nu este necesară, iar cumparatorul nu este identificat în mod ferm prin raport, adunarea creditorilor poate fixa un pret minim la care bunurile se pot vinde în bloc. Dacă acest pret nu este obţinut, iar adunarea creditorilor nu decide altfel, bunurile vor fi vandute individual. (5) Dacă adunarea creditorilor aproba raportul, judecatorul-sindic va da, printr-o încheiere, dispoziţie lichidatorului să efectueze actele şi operaţiunile de lichidare, în condiţiile propuse în raport. (6) Prevederile alin. (1)-(5) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru autorizarea vanzarii în bloc a creanţelor deţinute de debitor împotriva unor terte persoane.  +  Articolul 116 (1) Imobilele vor putea fi vandute direct, în urma propunerii lichidatorului, aprobata de judecatorul-sindic. (2) Propunerea lichidatorului va trebui sa identifice imobilul prin situaţia de pe teren şi prin datele din registrele de publicitate imobiliara şi sa arate sarcinile de care este grevat. (3) Judecatorul-sindic va convoca o sedinta, în termen de maximum 20 de zile de la data primirii cererii, notificand propunerea debitorului şi creditorilor cu garantii reale asupra bunului şi instiintandu-i despre posibilitatea de a depune contestatii motivate cu cel puţin 5 zile înainte de data convocarii. (4) În cadrul sedintei prevăzute la alin. (3), judecatorul-sindic va solutiona toate contestaţiile şi va decide, prin încheiere, asupra propunerii formulate de lichidator; incheierea va fi notificata celor menţionaţi la alin. (3), dacă nu au dat urmare citarii, afisata la imobilul care urmeaza a fi vandut şi publicată în doua ziare locale de larga difuzare. (5) Vanzarea va putea fi facuta, sub sancţiunea nulitatii, numai după 20 de zile de la data ultimei publicari în ziar.  +  Articolul 117Veniturile obtinute din administrarea cladirilor sau a altor bunuri ale averii debitorului vor fi depuse în contul averii acestuia şi vor fi impartite creditorilor în acelasi timp cu preţul obţinut din vanzarea acelor bunuri.  +  Articolul 118Valorile mobiliare vor fi vandute în condiţiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002*).__________*) A se vedea nota de la art. 92.  +  Articolul 119Lichidatorul va incheia contracte de vanzare-cumparare; sumele realizate din vanzari vor fi depuse în contul prevăzut la art. 4 alin. (2) şi recipisele vor fi predate judecatorului-sindic.  +  Articolul 120 (1) Fondurile obtinute din vanzarea bunurilor din averea debitorului, grevate, în favoarea creditorului, de ipoteci, gajuri sau alte garantii reale mobiliare ori drepturi de retentie, de orice fel, vor fi distribuite în urmatoarea ordine:1. taxe, timbre şi orice alte cheltuieli aferente vanzarii bunurilor respective, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea acestor bunuri, precum şi plata retributiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 28;2. creantele creditorilor garantati, cuprinzand tot capitalul, dobanzile, majorarile şi penalitatile de orice fel, precum şi cheltuielile. (2) În cazul în care sumele realizate din vanzarea acestor bunuri ar fi insuficiente pentru plata în intregime a respectivelor creante garantate, creditorii vor avea, pentru diferenţa, creante chirografare care vor veni în concurs cu cele cuprinse în categoria corespunzătoare, potrivit naturii lor, prevăzute la art. 122, şi vor fi supuse dispoziţiilor art. 45. Dacă după plata sumelor prevăzute la alin. (1) rezultă o diferenţa în plus, aceasta va fi depusa, prin grija lichidatorului, în contul averii debitorului. (3) Un creditor cu creanta garantata este indreptatit sa participe la orice distribuire de suma, facuta inaintea vanzarii bunului supus garantiei lui. Sumele primite din acest fel de distribuiri vor fi scazute din cele pe care creditorul ar fi indreptatit să le primeasca ulterior din preţul obţinut prin vanzarea bunului supus garantiei sale, dacă aceasta este necesar pentru a împiedica un astfel de creditor sa primeasca mai mult decat ar fi primit dacă bunul supus garantiei sale ar fi fost vandut anterior distribuirii.§ 3. Distribuirea sumelor realizate în urma lichidarii  +  Articolul 121 (1) La fiecare 3 luni, calculate de la data începerii lichidarii, lichidatorul va prezenta judecatorului-sindic un raport asupra fondurilor obtinute din lichidare şi din incasarea de creante şi un plan de distribuire între creditori. Raportul va prevedea şi plata retributiei sale şi a celorlalte cheltuieli, menţionate la art. 122 pct. 1. (2) Pentru motive temeinice, judecatorul-sindic poate prelungi cu cel mult o luna sau poate scurta termenul de prezentare a raportului şi a planului de distribuire. Planul de distribuire va fi înregistrat la grefa tribunalului şi lichidatorul va notifica aceasta fiecarui creditor. O copie de pe raport şi o copie de pe planul de distribuire vor fi afisate la usa tribunalului. (3) Orice creditor poate formula contestatii la raport şi la plan, în termen de 10 zile de la afisare. O copie de pe contestaţie se comunică, de urgenta, lichidatorului şi debitorului. (4) În termen de 20 de zile de la afisare, judecatorul-sindic va tine cu lichidatorul, cu debitorul şi cu creditorii o sedinta în care va solutiona, deodata, prin sentinta, toate contestaţiile.  +  Articolul 122Creantele vor fi platite, în cazul falimentului, în urmatoarea ordine:1. taxele, timbrele şi orice alte cheltuieli aferente procedurii instituite prin prezenta lege, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea şi administrarea bunurilor din averea debitorului, precum şi plata remuneratiilor persoanelor angajate în condiţiile art. 10, art. 23 alin. (1), art. 27, art. 28 şi ale art. 97 alin. (3), sub rezerva celor prevăzute la art. 101 alin. (4);2. creantele reprezentand creditele, cu dobanzile şi cheltuielile aferente, acordate de institutii de credit după deschiderea procedurii, precum şi creantele rezultand din continuarea activităţii debitorului după deschiderea procedurii;3. creantele izvorate din raporturi de muncă, pe cel mult 6 luni anterioare deschiderii procedurii;4. creantele bugetare;5. creantele reprezentand sumele datorate de către debitor unor terti în baza unor obligaţii de întreţinere, alocatii pentru minori sau de plată a unor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;6. creantele reprezentand sumele stabilite de judecatorul-sindic pentru întreţinerea debitorului şi a familiei sale, dacă acesta este persoana fizica;7. creantele reprezentand credite bancare, cu cheltuielile şi dobanzile aferente, cele rezultate din livrari de produse, prestări de servicii sau alte lucrari, precum şi din chirii;8. alte creante chirografare;9. creantele subordonate, în urmatoarea ordine de preferinta: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de către un asociat sau acţionar detinand cel puţin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot în adunarea generală a asociatilor, ori, după caz, de către un membru al grupului de interes economic; b) creantele izvorand din acte cu titlu gratuit;10. creantele membrilor, asociatilor sau acţionarilor persoanei juridice debitoare, derivand din dreptul rezidual al calităţii lor, în conformitate cu prevederile legale şi statutare.  +  Articolul 123Sumele de distribuit între creditori în acelasi rang de prioritate vor fi acordate proportional cu suma alocata pentru fiecare creanta, prin tabelul mentionat la art. 107 alin. (2) lit. d).  +  Articolul 124 (1) Titularilor de creante dintr-o categorie li se vor putea distribui sume numai după deplina indestulare a titularilor de creante din categoria ierarhic superioara, potrivit ordinii prevăzute la art. 122. (2) În cazul insuficientei sumelor necesare acoperirii valorii integrale a creanţelor cu acelasi rang de prioritate, titularii acestora vor primi o cota falimentara, reprezentand suma proporţională cu procentul pe care creanta lor îl detine în categoria creanţelor respective.  +  Articolul 125În cazul în care bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăţi în nume colectiv sau în comandita nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat al creanţelor, împotriva grupului sau societatii, judecatorul-sindic va autoriza executarea silita, în condiţiile legii, împotriva asociatilor cu raspundere nelimitata sau, după caz, membrilor, pronuntand o sentinta definitivă şi executorie, care va fi pusa în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.  +  Articolul 126Cu ocazia distribuirilor partiale urmatoarele sume vor fi consemnate:1. sume proportionale datorate creditorilor ale caror creante sunt supuse unei condiţii suspensive care nu s-a realizat inca;2. sume proportionale, datorate proprietarilor de titluri la ordin sau la purtator şi care au originalele titlurilor, dar nu le-au prezentat;3. sume proportionale, datorate creanţelor admise provizoriu;4. rezervele destinate sa acopere cheltuielile viitoare ale averii debitorului.  +  Articolul 127Pentru creditorii cu creante inscrise în tabelul de creante, cărora li s-au alocat sume numai parţial, sau cu creante sub condiţie suspensiva şi care au luat parte la distribuire, sumele cuvenite vor fi pastrate la banca, într-un cont special de depozit, până ce situaţia lor va fi lamurita.  +  Articolul 128 (1) După ce bunurile din averea debitorului au fost lichidate, lichidatorul va supune judecatorului-sindic un raport final împreună cu un bilant general; copii de pe acestea vor fi comunicate tuturor creditorilor şi debitorului şi vor fi afisate la usa tribunalului. Judecatorul-sindic va convoca adunarea creditorilor la un termen de maximum 30 de zile de la afisarea raportului final. Creditorii pot formula obiectii la raportul final cu cel puţin 5 zile înainte de data convocarii. (2) La data sedintei, judecatorul-sindic va solutiona, prin încheiere, toate obiectiunile la raportul final, îl va aproba sau va dispune, dacă este cazul, modificarea corespunzătoare a acestuia. (3) Creantele care la data înregistrării raportului final vor fi inca sub condiţie nu vor participa la vreo distribuire.  +  Articolul 129După ce judecatorul-sindic aproba raportul final al lichidatorului acesta va trebui sa faca distribuirea finala a tuturor fondurilor din averea debitorului. Fondurile nereclamate în termen de 90 de zile de către cei indreptatiti la ele vor fi depuse de către lichidator la banca, în contul averii debitorului, iar extrasul de cont, la tribunal. Ele vor putea fi folosite în condiţiile art. 4 alin. (4).  +  Secţiunea a 8-a Închiderea procedurii  +  Articolul 130În orice stadiu al procedurii prevăzute de prezenta lege, judecatorul-sindic va putea da o sentinta de inchidere a procedurii, dacă se constată că nu exista bunuri în averea debitorului ori ca acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative şi nici un creditor nu se ofera sa avanseze sumele corespunzătoare.  +  Articolul 131 (1) O procedura de reorganizare prin continuarea activităţii sau lichidare pe bază de plan va fi inchisa, printr-o sentinta, în urma indeplinirii tuturor obligaţiilor de plată asumate în planul confirmat. Dacă o procedură începe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi inchisa în conformitate cu alin. (2). (2) O procedura de faliment va fi inchisa atunci când judecatorul-sindic a aprobat raportul final, când toate fondurile sau bunurile din averea debitorului au fost distribuite şi când fondurile nereclamate au fost depuse la banca. În urma unei cereri a lichidatorului, judecatorul-sindic va pronunţă o sentinta, închizând procedura, iar în cazul persoanelor juridice dispunand şi radierea acestora.  +  Articolul 132Judecatorul-sindic va pronunţă o sentinta de inchidere a procedurii chiar înainte ca bunurile din averea debitorului sa fi fost lichidate în intregime, dacă creantele au fost complet acoperite prin distribuirile facute.  +  Articolul 133 (1) În cazul procedurii deschise în urma formulării cererii introductive de către debitor, în condiţiile art. 32, dacă judecatorul-sindic constata, la expirarea termenului pentru inregistrarea cererilor de admitere a creanţelor, că nu s-a depus nici o cerere, va pronunţă o sentinta de inchidere a procedurii şi de revocare a hotărârii de deschidere a procedurii. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), închiderea procedurii nu produce efectele prevăzute la art. 136. Cu toate acestea, operaţiunile de administrare, legal facute asupra averii debitorului, îşi vor produce efectele, iar drepturile dobandite până la revocare rămân neatinse.  +  Articolul 134Sentinta de inchidere a procedurii va fi notificata de judecatorul-sindic debitorului, tuturor creditorilor, membrilor sau, după caz, asociatilor/acţionarilor, directiei teritoriale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societatilor agricole unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, şi se va afisa în extras la sediul tribunalului.  +  Articolul 135Prin închiderea procedurii judecatorul-sindic, administratorul/lichidatorul şi toate persoanele care i-au asistat sunt descarcati de orice indatoriri sau responsabilităţii cu privire la procedura, debitor şi averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociaţi.  +  Articolul 136 (1) Prin închiderea procedurii de faliment, debitorul persoana fizica va fi descarcat de oblibaţiile pe care le avea înainte de intrarea în faliment, însă sub rezerva de a nu fi gasit vinovat de bancruta frauduloasa sau de plati ori transferuri frauduloase; în astfel de situaţii el va fi descarcat de obligaţii numai în măsura în care acestea au fost platite în cadrul procedurii, cu excepţia cazului prevăzut la art. 90 alin. (1) pct. 3. (2) Nu beneficiaza de descarcarea de obligaţii prevăzută la alin. (1) debitorul persoana fizica care a beneficiat, intr-o procedură de reorganizare sau de faliment anterioara, de o măsura similara, intervenita cu cel mult 5 ani anterior deschiderii procedurii subsecvente. (3) Pe data confirmarii unui plan de reorganizare, debitorul este descarcat de diferenţa dintre valoarea obligaţiilor pe care le avea înainte de confirmarea planului şi cea prevăzută în plan, cu excepţia cazului în care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) planul de reorganizare al debitorului persoana fizica prevede lichidarea totala sau substantiala a bunurilor din averea debitorului; b) planul prevede că debitorul nu va mai continua activitatea comerciala după executarea planului; şi c) la momentul confirmarii planului, debitorul nu ar beneficia de măsura descarcarii de obligaţii în cazul în care s-ar afla intr-o procedură de faliment. (4) Descarcarea de obligaţii a debitorului nu atrage descarcarea de obligaţii a fidejusorului sau codebitorului principal.  +  Capitolul IV Raspunderea membrilor organelor de conducere  +  Articolul 137 (1) Judecatorul-sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, să fie suportata de către membrii organelor de conducere - administratori, directori, cenzori şi de orice altă persoană - care au contribuit la ajungerea debitorului în aceasta situaţie, prin una dintre urmatoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; b) au facut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; c) au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea în mod vadit persoana juridica la încetarea de plati; d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea; e) au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au marit, în mod fictiv, pasivul acesteia; f) au folosit mijloace ruinatoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul intarzierii încetării de plati; g) în luna precedenta încetării plăţilor au platit sau au dispus să se plateasca cu preferinta unui creditor, în dauna celorlalţi creditori. (2) Aplicarea dispoziţiilor alin. (1) nu inlatura aplicarea legii penale pentru faptele care constituie infractiuni.  +  Articolul 138Sumele depuse potrivit art. 137 alin. (1) vor intra în averea debitorului şi vor fi destinate, în caz de reorganizare, completarii fondurilor necesare continuarii activităţii debitorului, iar în caz de faliment, acoperirii pasivului.  +  Articolul 139În vederea luării masurilor prevăzute la art. 137, judecatorul-sindic va dispune măsuri asiguratorii, din oficiu sau la sesizarea facuta de către administrator/ lichidator, de către oricare dintre creditori, membri sau, după caz, asociaţi/actionari.  +  Articolul 140 (1) Executarea silita împotriva persoanelor prevăzute la art. 137 alin. (1) se efectueaza potrivit Codului de procedura civila, cu excepţia cazurilor în care legea speciala dispune altfel. (2) După închiderea procedurii falimentului, sumele rezultate din executarea silita vor fi depuse într-un cont bancar distinct la dispoziţia judecatorului-sindic pentru distribuirea acestor sume, în condiţiile legii.  +  Capitolul V Infractiuni şi pedepse  +  Articolul 141 (1) Constituie infractiunea de bancruta simpla şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă neintroducerea sau introducerea tardiva, de către debitorul persoana fizica ori reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii în termenul prevăzut la art. 32. (2) Constituie infractiunea de bancruta frauduloasa şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la art. 282 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, fapta persoanei care: a) falsifica, sustrage sau distruge evidentele debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3, lit. b) şi c) ori ascunde o parte din activul averii acestora; b) infatiseaza datorii inexistente sau prezinta în registrele debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3, lit. b) şi c), în alt act sau în situaţia financiară, sume nedatorate, fiecare dintre aceste fapte fiind savarsite în vederea diminuarii aparente a valorii activelor; c) instraineaza, în frauda creditorilor, în caz de insolventa a debitorilor prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. a) pct. 2 şi 3, lit. b) şi c), o parte insemnata din active.  +  Articolul 142 (1) Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevăzută la art. 214 alin. 1 din Codul penal*), se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 8 ani, atunci când este savarsita de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia. (2) Infractiunea de gestiune frauduloasa, prevăzută la art. 214 alin. 2 din Codul penal*), se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani, atunci când este savarsita de administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia, dacă fapta nu constituie o infractiune mai grava.___________*) În conformitate cu prevederile Legii nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, care va intra în vigoare în termen de un an de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, sediul materiei pentru infractiunea de gestiune frauduloasa îl constituie art. 258. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.  +  Articolul 143 (1) Insusirea, folosirea sau traficarea de către administratorul ori lichidatorul averii debitorului, precum şi de către orice reprezentant sau prepus al acestuia de bani, valori ori alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza constituie infractiunea de delapidare şi se pedepseste cu inchisoare de la un an la 15 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) În cazul în care delapidarea a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este inchisoarea de la 10 ani la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. (3) Tentativa infracţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseste.  +  Articolul 144Fapta persoanei care, în nume propriu sau prin persoane interpuse, solicita inregistrarea unei cereri de admitere a unei creante inexistente asupra averii debitorului se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  +  Articolul 145Refuzul debitorului persoana fizica sau al administratorului, directorului, directorului executiv sau reprezentantului legal al debitorului, persoana juridica, de a pune la dispoziţie judecatorului-sindic, administratorului sau lichidatorului judiciar, în condiţiile prevăzute la art. 39, documentele şi informaţiile prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a)-f) sau impiedicarea acestora, cu rea-credinta, de a întocmi documentaţia respectiva se pedepseste cu inchisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă.  +  Articolul 146Infractiunile prevăzute la art. 141-145 se judeca în prima instanţa de tribunal, cu celeritate.  +  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 147Dispozitiile prezentei legi se completeaza, în măsura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila şi ale Codului comercial român.  +  Articolul 148Cuantumul amenzii**) stabilite la art. 51 alin. (2) se va modifica periodic prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele inflatiei.___________**) Art. 148, fost art. 128^1, asa cum a fost introdus prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2002, nemodificat ulterior, avea urmatoarea redactare:"Cuantumul amenzilor stabilite la art. 32 alin. (2) şi art. 40^2 alin. (2) şi (4) se va modifica periodic prin hotărâre a Guvernului, în functie de indicele inflatiei".Alin. (2) al art. 32, care stabilea o amenda în sarcina debitorului, a fost abrogat prin dispozitiile art. I pct. 45 din Legea nr. 149/2004. Art. 32 a devenit prin renumerotare art. 39.Alin. (2) al art. 40^2, care stabilea o amenda în sarcina oficiilor postale, statiilor de cale ferata, antrepozitelor, depozitelor portuare şi altor locuri de inmagazinare din circumscripţia în care debitorul are domiciliul profesional/sediul social ori filiale sau sucursale, a fost abrogat prin dispozitiile art. I pct. 53 din Legea nr. 149/2004. Art. 40^2 a devenit prin renumerotare art. 51.  +  Articolul 149Procedura aplicabila regiilor autonome aflate în stare de insolventa se va stabili prin lege speciala.  +  Articolul 150 (1) Prezenta lege intră în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică la 60 de zile de la data intrarii ei în vigoare***).__________***) Legea nr. 64/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995. (2) Pe data aplicarii prezentei legi se abroga:- art. 695-888 (Cartea a III-a - Despre faliment) şi art. 936-944 (Dispozitiuni speciale de procedura în materie de faliment) din Codul comercial român;- art. 34-38 (Dispozitiuni relative la faliment) din Regulamentul pentru punerea în aplicare a Codului comercial român, publicat în Monitorul Oficial nr. 126 din 10 septembrie 1887.  +  Articolul 151Procedurile falimentare deschise până la data punerii în aplicare a prezentei legi vor continua să fie administrate şi lichidate potrivit dispoziţiilor Codului comercial român._______________