LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*actualizată*)cadastrului şi a publicităţii imobiliare(actualizată până la data de 25 iulie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.Titlul IRegimul general al cadastrului şi publicităţii imobiliare-------------Titlul I a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cadastrul general este sistemul unitar şi obligatoriu de evidenta tehnica, economică şi juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul tarii. (2) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, construcţia şi proprietarul. (3) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar. (4) Prin parcela se înţelege suprafaţa de teren cu aceeaşi categorie de folosinţă. (5) Sistemul de evidenta al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (4) şi (5) ale art. 1 au fost introduse de pct. 3 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 2 (1) Cadastrul general se organizează la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale: comuna, oraş, municipiu, judeţ şi la nivelul întregii tari. (2) Prin sistemul de cadastru general se realizează: a) identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale, a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe harti şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice; b) abrogată; c) identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor şi a altor deţinători legali de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară cu caracter definitiv; d) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corecta a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.-------------Litera b) a art. 2 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Literele a), c) şi d) ale alin. (2) al art. 2 au fost modificate de pct. 5 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 3 (1) Se înfiinţează Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumita în continuare Agenţia Naţionala, ca instituţie publică cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu, aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiţiei. (2) La nivelul fiecărui judeţ şi în municipiul Bucureşti se înfiinţează oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unităţi cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea actualelor oficii judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti şi a birourilor de carte funciară.(2^1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, se înfiinţează birouri de cadastru şi publicitate imobiliară, denumite în continuare birouri teritoriale, în subordonarea oficiilor teritoriale. Modul de organizare şi funcţionare, numărul precum şi arondarea birourilor teritoriale pe unităţi administrativ-teritoriale, se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale. (3) Se înfiinţează Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale, prin reorganizarea Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie. (4) Agenţia Naţionala este condusă de un consiliu de administraţie format din 9 membri, incluzând reprezentanţi din sectorul public şi privat, numiţi exclusiv pe criterii de competenţa profesională, dintre care unul este directorul general al Agenţiei Naţionale şi preşedinte al consiliului de administraţie. (5) Membrii consiliului de administraţie şi directorul general sunt numiţi şi revocaţi din funcţie de ministrul administraţiei şi internelor. (6) Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi competentele consiliului de administraţie şi ale directorului general se vor stabili prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale, care se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (7) Directorul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile ordonatorului principal de credite, prin emiterea de ordine cu caracter individual şi normativ. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi reprezintă Agenţia Naţionala pe plan intern şi internaţional.----------------Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.Alin. (2) al art. 3 a fost introdus de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.Alin. (2) şi (7) ale art. 3 au fost modificate de pct. 6 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 4Abrogat.---------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001, modificat de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.Art. 4 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.  +  Capitolul 2 Organizarea activităţii de cadastruOrganizarea activităţii de cadastru  +  Articolul 5Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigura înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii tari;a^1) controlează executarea lucrărilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetectie la nivelul întregii tari; b) elaborează regulamente şi norme, promovează tehnici, procedee şi metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene conform progreselor ştiinţifice şi tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei şi publicităţii imobiliare; c) autorizeaza persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, pe teritoriul României, în condiţiile legii speciale care reglementează înfiinţarea uniunii profesionale a acestora; d) organizează şi administrează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi baza de date a sistemului de cadastru general; e) asigura, în condiţiile legii, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale;e^1) asigura executarea şi actualizarea hartilor oficiale; f) avizează conţinutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice destinate uzului public; g) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice de sinteza privind terenurile şi construcţiile; h) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul sau de activitate. i) abrogată; j) participa la organizarea şi coordonarea măsurătorilor în vederea aplicării legilor funciare; k) avizează tehnic expertizele efectuate de către experţii judiciari în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instanţelor de judecată. Avizele menţionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agenţia Naţionala şi Ministerul Justiţiei; l) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate; m) asigura înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; n) asigura înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil;n^1) asigura formarea şi specializarea personalului de specialitate în publicitate imobiliară prin intermediul Institutului Naţional al Registratorilor; structura, organizarea şi modul de administrare ale institutului se stabilesc şi se aproba prin hotărâre de Guvern, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. o) îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.-----------------Literele i) şi j) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.Litera a) a art. 5 a fost modificată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Litera i) a art. 5 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Literele a^1), k), l), m), n) şi o) ale art. 5 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Litera k) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.Literele a^1), b), c), d), e), f), j) şi k) ale art. 5 au fost modificate de pct. 8 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Litera e^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 9 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Litera n^1) a art. 5 a fost introdusă de pct. 10 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile şi răspunderile oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi ale Centrului Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetectie se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (2) Recepţia lucrărilor, executate de persoanele fizice şi juridice autorizate în condiţiile ari 5 lit. c), se realizează de către Agenţia Naţionala, sau de oficiile teritoriale, după caz. (3) În cadrul oficiilor teritoriale funcţionează baza de date a cadastrului.----------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Alin. (2) şi (3) ale art. 6 au fost modificate de pct. 11 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 7Instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale pot executa, cu mijloace proprii, lucrările de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie şi cartografie necesare apărării tarii şi păstrării ordinii publice, conform, normelor tehnice ale Agenţiei Naţionale.--------------Art. 7 a fost modificat de pct. 12 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 8Datele geodezice şi cartografice interesand apărarea tarii, ordinea publică şi siguranţa naţionala se păstrează, după caz, de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Paza, Serviciul de Informaţii Externe şi persoanele juridice din sectorul de apărare.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 13 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigura integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii se constituie din: a) încasări din servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) închirieri de spaţii şi aparatura; d) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii; e) dobânzi aferente disponibilităţilor din conturi şi din depozite; f) alte venituri. (3) Tarifele şi încasările prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) nu sunt purtătoare de T.V.A. şi se deduc din taxa notarială de timbru, fiind incluse în cazul operaţiunilor de publicitate imobiliară în taxa notarială de timbru, pentru actele translative ale dreptului de proprietate sau constitutive ale dezmembramintelor acestuia; aceste tarife nu pot depăşi 80% din valoarea taxei notariale de timbru.(3^1) În cazul serviciilor de publicitate imobiliară pentru care nu se percepe taxa de timbru, tarifele se vor stabili prin ordinul ministrului administraţiei şi internelor cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. (4) Taxele de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele Agenţiei Naţionale şi pe chitantierele puse la dispoziţie de către aceasta pe baza unei negocieri între Agenţia Naţionala de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţionala a Notarilor Publici şi care va face obiectul protocolului de colaborare.(4^1) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliară pot fi încasate şi de alte instituţii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agenţia Naţionala. (5) Tarifele se stabilesc, se modifica şi se actualizează prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale. (6) Veniturile încasate se virează în contul Agenţiei Naţionale deschis la Trezoreria Statului. (7) Agenţia Naţionala poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului sau de activitate. (8) Agenţia Naţionala poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege. (9) Agenţia Naţionala întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (10) Excedentele anuale se reportează în anul bugetar următor. (11) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţionala, îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului şi publicităţii imobiliare, finanţat prin împrumut de la Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implica împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat, asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei. (12) Agenţia Naţionala va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţionala. (13) Cadastrul general se realizează pe baza planului anual propus de Agenţia Naţionala împreună cu ministerele interesate şi aprobat de Guvern; sumele destinate introducerii lucrărilor de cadastru general reprezintă subvenţii de la bugetul de stat prevăzute în bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi virate în contul Agenţiei Naţionale cu unica destinaţie. (14) Organele şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale precum şi alte persoane fizice şi juridice interesate, care au fonduri disponibile pentru introducerea lucrărilor de cadastru general în afară planului anual aprobat de Guvern, vor încheia un acord de colaborare cu Agenţia Naţionala privind caietul de sarcini, modalităţile de verificare, recepţie, şi înscriere în sistemul de publicitate imobiliară şi folosirea acestor informaţii.-------------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Art. 9 a fost modificat de pct. 3 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 14 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (3^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 15 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 16 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (13) şi (14) ale art. 9 au fost introduse de pct. 17 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul 3 Realizarea, întreţinerea şi avizarea lucrărilor de cadastruRealizarea, întreţinerea şi avizarea lucrărilor de cadastru  +  Articolul 10 (1) Funcţia tehnica a cadastrului general se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziţiei configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe destinaţii, categorii de folosinţă şi pe proprietari, precum şi ale construcţiilor. (2) În cadrul funcţiei economice a cadastrului general se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor şi calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacţii imobiliare. (3) Funcţia juridică a cadastrului general se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi prin înscrierea în cartea funciară.-------------Alin. (2) şi (3) ale art. 10 au fost modificate de pct. 18 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 11 (1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale - comuna, oraş şi municipiu - lucrările tehnice de cadastru constau în: a) stabilirea, potrivit legii, a hotarelor unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor intravilane componente; b) identificarea amplasamentelor imobilelor pe baza actelor de proprietate sau, în lipsa acestora, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar şi determinarea formei şi dimensiunilor tuturor imobilelor din cuprinsul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale; c) consemnarea litigiilor de hotare aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti; d) întocmirea documentelor tehnice cadastrale. (2) Delimitarea şi marcarea hotarelor administrative ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin.(1) precum şi limitele intravilanelor localităţilor se face de către comisia stabilită în acest scop prin ordinul prefectului; regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de delimitare se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 19 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 12 (1) Documentele tehnice ale cadastrului general, care se vor întocmi la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, sunt: a) registrul cadastral al imobilelor; b) indexul alfabetic al proprietarilor; c) registrul cadastral al proprietarilor; d) planul cadastral şi anexele la partea I a cărţii funciare. (2) Deţinătorii de imobile sunt obligaţi să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru general, sa admită, în condiţiile legii, amplasarea, pe sol sau pe construcţii, a semnelor şi semnalelor geodezice şi să asigure protecţia şi conservarea acestora, (3) Baza de date poate fi redactată şi arhivata şi sub forma de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor, având aceleaşi efecte juridice şi forta probanta echivalenta cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate. (4) Primării localităţilor au obligaţia sa înştiinţeze deţinătorii imobilelor, în scris, prin afişare şi prin alte mijloace de publicitate, să permită accesul specialiştilor pentru executarea lucrărilor de cadastru sau, după caz, să se prezinte personal pentru a da lămuriri privitoare la imobile şi a participa la identificarea şi marcarea limitelor acestora. Dacă deţinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se face în lipsa acestora. (5) După finalizarea lucrărilor de teren, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, datele obţinute se prelucreaza, se înregistrează în documentele tehnice ale cadastrului, se receptioneaza şi se introduc în baza de date cadastrale. Datele definitorii ale fiecărui imobil se transmit de către oficiul teritorial, consiliului local, care are obligaţia să le aducă la cunoştinţa deţinătorilor prin înştiinţare scrisă şi prin afişare la sediul primăriei. (6) Contestaţiile cu privire la exactitatea datelor comunicate, însoţite de documente doveditoare, pot fi prezentate de deţinători, în scris, în termen de 60 de zile de la înştiinţarea scrisă, oficiului teritorial care le va soluţiona în termen de 30 de zile. Cei nemultumiti de modul de soluţionare a contestaţiilor de către oficiul teritorial pot face plângere la judecătoria în a carei raza de competenţa teritorială se afla imobilul, în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor. (7) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea cadastrului general pe un teritoriu administrativ şi expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 20 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 13 (1) Planul cadastral conţine reprezentarea grafica a datelor din registrele cadastrale, referitoare la imobilele din cadrai unităţilor administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi municipii - şi se păstrează la oficiul teritorial. (2) Registrele, planurile cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare vor sta la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărţilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale. O copie a acestora se păstrează în arhiva oficiilor teritoriale. Un exemplar din planurile şi registrele cadastrale se transmite cu titlul gratuit la consiliile locale. (3) Planurile, registrele cadastrale şi anexele la partea I a cărţii funciare se ţin la zi, în concordanta cu documentaţiile cadastrale întocmite pentru înscrierea actelor şi faptelor juridice, în baza cererilor şi comunicărilor făcute potrivit legii. (4) Abrogat. (5) Abrogat.-------------Alin. (4) şi (5) ale art. 13 au fost abrogate de pct. 21 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 13 au fost modificate de pct. 22 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 14 (1) Abrogat. (2) Agenţia Naţionala şi oficiile teritoriale din subordine au obligaţia de a furniza, la cerere, organelor abilitate, evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.-------------Alin. (1) al art. 14 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 15Completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale necesare întocmirii şi ţinerii la zi a planurilor cadastrale şi hartilor topografice se realizează sub coordonarea Agenţiei Naţionale.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 25 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 16Abrogat.-------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 17Oficiul teritorial controlează avizează şi receptioneaza după caz, lucrările de geodezie, topografie, cadastru şi cartografie.-----------------Art. 17 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001, modificat de LEGEA nr. 78 din 26 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.Art. 17 a fost modificat de pct. 27 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 18Abrogat.---------------Art. 18 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 19Modul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei şi cartografiei se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, cu consultarea uniunii profesionale înfiinţată ptiu lege specială.---------------Art. 19 a fost modificat de pct. 29 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Titlul IIPublicitate imobiliară  +  Capitolul 1 Evidenta cadastral-juridicăEvidenta cadastral-juridică  +  Articolul 20 (1) Publicitatea imobiliară intemeiata pe sistemul de evidenta al cadastrului general are ca obiect înscrierea în cartea funciară a actelor şi faptelor juridice referitoare la imobilele din acelaşi teritoriu administrativ şi se realizează de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.(1^1) Abrogat.(1^2) Abrogat.(1^3) Abrogat.(1^4) Abrogat.(1^5) Abrogat. (2) Una sau mai multe parcele alăturate, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând aceluiaşi proprietar, formează imobilul definit la art. 1 alin. (3), se identifica printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară. (3) Abrogat. (4) Cărţile funciare întocmite şi numerotate pe teritoriul administrativ al fiecărei localităţi alcătuiesc, împreună, registrul cadastral de publicitate imobiliară al acestui teritoriu, ce se tine de către biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a cărui raza teritorială de activitate este situat imobilul respectiv. (5) Acest registru se întregeşte cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numărul cadastral al imobilelor şi numărul de ordine al cărţilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor şi cu o mapa în care se păstrează cererile de înscriere, împreună cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Alin. (1^1), (1^2), (1^3), (1^4) şi (1^5) ale art. 20 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Alin. (1^2) şi (1^3) ale art. 20 au fost modificate de pct. 4 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.Alin. (1^1)-(1^5) şi (3) ale art. 20 au fost abrogate de pct. 30 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (2), (4) şi (5) ale art. 20 au fost modificate de pct. 31 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 20^1 (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiţi în continuare registratori, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de aceasta. (2) Numărul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. (3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui registrator - şef iar în cadrul birourilor teritoriale în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiţi prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs. (4) Poate fi numita registrator persoana care îndeplineşte în mod cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română şi are capacitatea drepturilor civile; b) este licenţiat în drept; c) nu are antecedente penale; d) se bucura de o buna reputaţie; e) cunoaşte limba română; f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea funcţiei; g) a îndeplinit timp de 5 ani funcţia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani funcţia de notar, judecător, procuror, avocat, consilier juridic sau alta funcţie de specialitate juridică. (5) Absolvenţii Institutului Naţional al Registratorilor au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacă acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului. (6) Până la data organizării concursului, registratorii pot fi numiţi din cadrul angajaţilor serviciilor de publicitate imobiliară care, deşi nu îndeplinesc condiţiile de studii, au cel puţin 5 ani de experienta în domeniul publicităţii imobiliare. (7) Registratorul răspunde pentru activitatea sa în condiţiile legii. (8) În cadrul Agenţiei Naţionale funcţionează Direcţia de publicitate imobiliară care organizează, coordonează şi controlează activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectării legilor şi reglementărilor în materie.--------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 32 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 21Cartea funciară este alcătuită din titlu, indicind numărul ei şi numele localităţii în care este situat imobilul, precum şi din trei părţi:A. Partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde: a) numărul de ordine şi cel cadastral al imobilului; b) suprafaţa imobilului, destinaţia, categoriile de folosinţă şi, după caz, construcţiile; c) planul imobilului cu vecinătăţile, descrierea imobilului şi inventarul de coordonate al amplasamentului, pentru fiecare imobil în parte, constituie anexa la partea I, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale. d) abrogată.B. Partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate, care cuprinde: a) numele proprietarului; b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum şi menţionarea înscrisului pe care se intemeieaza acest drept; c) stramutarile proprietăţii; d) servituţile constituite în folosul imobilului; e) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la proprietate; f) orice modificări, îndreptări sau însemnări ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cărţii funciare, cu privire la înscrierile făcute.C. Partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate şi sarcini, care va cuprinde: a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosinţă, abitaţie, servituţile în sarcina fondului aservit, ipoteca şi privilegiile imobiliare, precum şi locaţiunea şi cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani; b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum şi acţiunile privitoare la drepturile reale înscrise în aceasta parte; c) sechestrul, urmărirea imobilului sau a veniturilor sale; d) orice modificări, îndreptate sau însemnări ce s-ar face cu privire la înscrierile făcute în aceasta parte. Datele din cartea funciară pot fi redate şi arhivate şi sub forma de înregistrări pe microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleaşi efecte juridice şi forta probatoare echivalenta cu înscrisurile în baza cărora au fost redate.--------------Literele a), b) şi c) de la lit. A a alin. (1) al art. 21 au fost modificate de pct. 33 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Litera d) de la lit. A a alin. (1) al art. 21 a fost abrogată de pct. 34 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 22 (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-a constituit ori s-au transmis în mod valabil. (2) Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului dreptului; acest consimţământ nu este necesar dacă dreptul se stinge prin moartea titularului dreptului sau prin împlinirea termenului arătat în înscriere; dacă dreptul ce urmează să fie radiat este grevat în folosul unei persoane, radierea se va face cu păstrarea dreptului acestei persoane. (3) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative, vor înlocui acordul de voinţa cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Alin. (1), (2) şi (3) ale art. 22 au fost modificate de pct. 35 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 23Modificarea conţinutului unui drept ce grevează un drept real imobiliar se înscrie, dacă legea nu dispune altfel, potrivit regulilor stabilite pentru dobindirea şi stingerea drepturilor reale.  +  Articolul 24Înscrierea unui drept se poate efectua numai: a) împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează să fie facuta; b) împotriva aceluia care, înainte de a fi înscris, şi-a grevat dreptul, dacă amindoua înscrierile se cer deodată.  +  Articolul 25Dacă mai multe persoane şi-au cedat succesiv una celeilalte dreptul real asupra unui imobil, iar înscrierile nu s-au făcut, cel din urma îndreptăţit va putea cere înscrierea dobândirilor succesive o dată cu aceea a dreptului sau, dovedind prin înscrisuri originale întreg sirul actelor juridice pe care se intemeieaza înscrierile.  +  Articolul 26Înscrierile întemeiate pe obligaţiile defunctului se vor putea face şi după ce dreptul moştenitorului a fost înscris, în măsura în care se dovedeşte ca moştenitorul este ţinut de aceste obligaţii.  +  Articolul 27 (1) Înscrierile în cartea funciară îşi vor produce efectele de opozabilitate faţă de terţi de la data înregistrării cererilor; ordinea înregistrării cererilor va determina rangul inscrierilor. (2) Dacă mai multe cereri de înscriere a drepturilor reale au fost depuse deodată la biroul teritorial, ele vor primi provizoriu acelaşi rang, urmând ca instanţa sa hotărască asupra rangului fiecăreia. (3) Dacă au fost depuse deodată mai multe cereri având ca obiect înscrierea mai multor drepturi de ipoteca asupra aceluiaşi imobil, ele vor primi acelaşi rang.---------------Art. 27 a fost modificat de pct. 36 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 28 (1) Dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale sunt opozabile faţă de terţi, fără înscrierea în cartea funciară, când provin din succesiune, ascensiune, vînzare silită şi uzucapiune. Aceste drepturi se vor înscrie, în prealabil, dacă titularul înţelege sa dispună de ele.(2)În aceleaşi condiţii sunt opozabile faţă de terţi şi drepturile reale dobîndite de stat şi de orice persoană, prin efectul legii, prin expropriere sau prin hotărâri judecătoreşti. (3) Titularul drepturilor dobândite prin modurile enumerate, nu poate însă dispune de ele, decât după ce acestea au fost înscrise în prealabil în cartea funciară. (4) Înscrierile sunt de trei feluri: a) intabularea, având ca obiect înscrierea definitivă a drepturilor reale; b) înscrierea provizorie a drepturilor reale sub condiţia justificarii ulterioare; c) notarea, având ca obiect, înscrierea drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice referitoare la starea şi capacitatea persoanelor, acţiunilor şi căilor de atac în justiţie, precum şi a măsurilor de indisponibilizare, în legătură cu imobilele din cartea funciară.---------------Alin. (3) şi (4) ale art. 28 au fost introduse de pct. 37 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 29 (1) Cel care s-a obligat sa strămute sau sa constituie în folosul altuia un drept real asupra unui imobil, este dator să-i predea toate înscrisurile necesare pentru înscrierea acelui drept. (2) Dacă un drept înscris în cartea funciară se stinge, titularul este obligat sa predea celui îndreptăţit înscrisurile necesare radierii. (3) În situaţia în care cel obligat nu preda înscrisurile, persoana interesată va putea solicita instanţei sa dispună înscrierea în cartea funciară. Hotărârea instanţei de judecată va suplini consimţământul la înscriere al părţii care are obligaţia, de a preda înscrisurile necesare înscrierii. (4) Dreptul la acţiunea în prestaţie tabulară este imprescriptibil (5) Acţiunea în prestaţie tabulară se va indrepta şi împotriva terţului dobanditor înscris în cartea funciară, dacă simt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a) actul juridic în baza căruia se solicita prestaţia tabulară să fie încheiat anterior celui în baza căruia a fost înscris dreptul terţului în cartea funciară; b) terţul sa fi dobândit imobilul cu titlu gratuit sau, dacă l-a dobândit cu titlu oneros, să fie de rea credinţa.---------------Art. 29 a fost modificat de pct. 38 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 30Dobinditorul anterior poate cere instanţei judecătoreşti sa acorde înscrierii sale rang preferenţial faţă de înscrierea efectuată la cererea unui terţ, care a dobândit ulterior imobilul cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinţa la data încheierii actului.  +  Articolul 31Abrogat.---------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 39 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 32 (1) Înscrierea provizorie devine opozabilă terţilor cu rangul determinat de cererea de înscriere" sub condiţie şi în măsura justificarii ei, (2) Înscrierea provizorie poate fi cerută în următoarele situaţii: a) când dreptul real ce se cere a fi înscris este afectat de o condiţie suspensivă; b) când se solicita intabularea unui drept real în temeiul unei hotărâri judecătoreşti ce nu a rămas irevocabilă; c) dacă se dobândeşte un drept tabular care, anterior, a fost înscris provizoriu; d) dacă debitorul a consemnat sumele pentru care a fost înscrisă ipoteca ori privilegiul imobiliar; e) dacă pentru soluţionarea cererii sunt necesare înscrisuri suplimentare, care nu aduc însă atingere fondului dreptului ce se cere a fi înscris şi nu fundamentează noi capete de cerere. (3) În acest din urmă caz, solicitantul va fi înştiinţat pentru a depune într-un termen stabilit, după caz, de registrator, înscrisurile necesare, sub sancţiunea radierii înscrierii provizorii. Dacă înscrisurile vor fi depuse în termenul fixat, se va proceda la justificarea înscrierii provizorii, printr-o încheiere data de registratorul de carte funciară. (4) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţământului celui în contra căruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciară, în situaţia ultimului caz de înscriere provizorie menţionat. (5) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se va face în baza consimţământului dat în forma autentică al titularului dreptului de ipoteca ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitivă şi irevocabilă.---------------Art. 32 a fost modificat de pct. 40 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 33Dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real, în condiţiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu buna-credinţa, cît timp nu se dovedeşte contrariul.Dacă un drept s-a radiat din cartea funciară, se prezuma ca acel drept nu exista.  +  Articolul 34 (1) Cuprinsul cărţii funciare, în afară ingradirilor şi excepţiilor legale, se considera exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobândit cu buna-credinţa un drept real înscris în cartea funciară. (2) Dobanditorul este considerat de buna-credinţa dacă, la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul sau, nu a fost notată nici o acţiune prin care se contesta cuprinsul cărţii funciare, sau dacă din titlul transmiţătorului şi din cuprinsul cărţii funciare nu reiese vreo neconcordanta între aceasta şi situaţia juridică reală.---------------Art. 34 a fost modificat de pct. 41 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 35Efectul de opozabilitate al inscrierilor este inoperant cu referire la: a) suprafaţa terenurilor, destinaţia, categoria de folosinţă, valoarea sau alte asemenea aspecte; b) restrictii aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinătate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologica, sistematizarea localităţilor şi alte asemenea aspecte.---------------Art. 35 a fost modificat de pct. 42 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 35^1 (1) În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinta înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. (2) Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. (3) Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenta dreptului care poarta asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate. (4) Rectificarea inscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabila prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. (5) Erorile materiale săvârşite cu prilejul inscrierilor în cartea funciară pot fi îndreptate la cerere sau din oficiu. (6) Procedura de rectificare a inscrierilor în cartea funciară, a modificărilor şi cea de îndreptare a erorilor materiale se va stabili prin regulament aprobat de directorul general al Agenţiei Naţionale.---------------Art. 35^1 a fost introdus de pct. 43 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 36Orice persoană interesată poate cere rectificarea inscrierilor din cartea funciară, dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă s-a constatat ca:1. înscrierea sau actul în temeiul căruia s-a efectuat înscrierea nu a fost valabil;2. dreptul înscris a fost greşit calificat;3. nu mai sunt întrunite condiţiile de existenta a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea;4. înscrierea din cartea funciară nu mai este în concordanta cu situaţia reală actuala a imobilului.  +  Articolul 37Acţiunea în rectificare, sub rezerva prescripţiei dreptului material la acţiunea în fond, va fi imprescriptibila.Faţa de tertele persoane care au dobândit cu buna-credinţa un drept real prin donaţie sau legat, acţiunea în rectificare nu se va putea porni decît în termen de 10 ani, socotiţi din ziua când s-a înregistrat cererea lor de înscriere, cu excepţia cazului în care dreptul material la acţiunea în fond nu s-a prescris mai înainte.  +  Articolul 38Acţiunea în rectificare, intemeiata pe nevalabilitatea înscrierii, a titlului ce a stat la baza acesteia sau pe gresita calificare a dreptului înscris, se va putea indrepta şi împotriva terţelor persoane care şi-au înscris un drept real, dobândit cu buna credinţa şi prin act juridic cu titlu oneros, bazându-se pe cuprinsul cărţii funciare, în termen de trei ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulată de dobanditorul nemijlocit al dreptului a cărui rectificare se cere, afară de cazul când dreptul material la acţiunea de fond nu s-a prescris.---------------Art. 38 a fost modificat de pct. 44 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 39Hotărârea prin care s-a admis rectificarea unei înscrieri nu va fi opozabilă persoanelor împotriva cărora acţiunea nu a fost admisă.Dacă acţiunea în rectificare a fost înscrisă în cartea funciară, hotărârea judecatoresca va fi opozabilă şi terţelor persoane care au dobândit dreptul după înscriere.  +  Articolul 40Actele şi faptele juridice, privitoare la drepturile personale, la starea şi capacitatea persoanelor în legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară, vor putea fi înscrise la cerere, cu efect de opozabilitate pentru terţe persoane.---------------Art. 40 a fost modificat de pct. 45 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 41Proprietarul unui imobil poate cere ca intenţia sa de a instraina sau de a ipoteca să fie înscrisă, aratind, în acest din urmă caz, suma ce urmează să se garanteze prin ipoteca.Dacă se săvârşeşte înstrăinarea sau ipotecarea, dreptul înscris va avea rangul înscrierii intentiei.  +  Articolul 42Înscrierea intentiei de a instraina sau de a ipoteca îşi pierde efectul prin trecerea unui termen de doua luni de la data înregistrării cererii.Anul, luna şi ziua în care înscrierea îşi pierde efectul vor fi arătate atât în înscriere, cît şi în încheierea care a ordonat-o.  +  Articolul 43 (1) Orice persoană poate cerceta cartea funciară şi celelalte evidente care alcătuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliară, cu excepţia evidentelor care privesc siguranţa naţionala. (2) La cerere, se vor elibera extrase, certificate sau copii certificate conform cu originalul de pe cărţile funciare, planuri sau înscrisuri, cu dovada plăţii tarifelor legale. (3) Nici o autoritate nu va putea cere trimiterea originalului cărţii funciare sau a planurilor de identificare a imobilelor. (4) Mapa înscrisurilor privind înscrierea atacată poate fi cercetata de către instanţa de judecată şi organele de cercetare penală, în condiţiile legii.---------------Alin. (1), (2) şi (4) ale art. 43 au fost modificate de pct. 46 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 44 (1) Imobilul înscris în cartea funciară se poate modifica prin alipiri, dezlipiri sau prin mărirea sau micşorarea întinderii acestuia. (2) Imobilul se modifica prin dezlipiri, dacă se desparte o parcela de un imobil. Dezlipirea unui imobil sau a unei părţi dintr-un imobil, se face împreună cu sarcinile care grevează imobilul. Imobilul grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt imobil, ci va forma, în caz de dezlipire, un imobil separat.---------------Art. 44 a fost modificat de pct. 47 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 45 (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă o parcela trece dintr-o carte funciară în alta, sau reinscrieri, dacă, dezlipindu-se o parcela, aceasta se va trece în aceeaşi carte funciară ca un imobil de sine statator. (2) Dacă se transcrie o parte din parcela într-o alta carte funciară, se va forma un imobil distinct cu număr cadastral nou, iar restul se înscrie în vechea carte funciară, cu menţionarea noului număr cadastral şi a suprafeţei imobilului, iar dacă toate imobilele înscrise într-o carte funciară au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redescrisă pentru noi înscrieri.---------------Art. 45 a fost modificat de pct. 48 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 46Mai mulţi proprietari nu pot fi înscrişi în aceeaşi carte funciară decât dacă se găsesc în cazul coproprietatii, caz în care se va arata partea indiviză a fiecărui proprietar.---------------Art. 46 a fost modificat de pct. 49 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 47 (1) Dacă un imobil cu construcţie - condominiu -, din care unele părţi sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeşte o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie, şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate fi reprezentată din apartamente sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu şi un tronson cu una sau mai multe scări, din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comuna. (2) Dreptul de proprietate comuna forţată şi perpetua pe părţile comune ale unui imobil se valorifica numai împreună cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei părţi determinate din acesta.---------------Art. 47 a fost modificat de pct. 50 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 48 (1) Imobilele ce aparţin domeniului public şi domeniului privat al statului sau, după caz, al unităţii administrativ-teritoriale, se vor înscrie în cărţi funciare speciale ale unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevăzute de lege. (2) Cărţile funciare speciale se ţin de către birourile teritoriale ale oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară.---------------Art. 48 a fost modificat de pct. 51 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul 2 Procedura de înscriere în cartea funciarăProcedura de înscriere în cartea funciară  +  Articolul 49 (1) Cererea de înscriere în cartea funciară se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial şi va fi însoţită de înscrisul original sau de copia legalizată de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere; copia legalizată se va păstra în mapa biroului de cadastru şi publicitate imobiliară. (2) În cazul hotărârii judecătoreşti, se va prezenta o copie legalizată, cu menţiunea ca este definitivă şi irevocabilă. (3) Cererile de înscriere se vor inregistra de îndată în registrul de intrare, cu menţionarea datei şi a numărului care rezultă din ordinea cronologică a depunerii lor. (4) Dacă mai multe cereri au fost depuse deodată la acelaşi birou teritorial, drepturile de ipoteca şi privilegiile vor avea acelaşi rang, iar celelalte drepturi vor primi numai provizoriu rang egal, urmând ca prin judecata să se hotărască asupra rangului şi asupra radierii încheierii nevalabile. (5) Înscrierile în cartea funciară se efectuează la cererea părţilor interesate, cu excepţia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se îndreaptă la biroul unde se afla cartea funciară în care urmează să se facă înscrierea. (6) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi cerută de orice persoană care, potrivit înscrisului original, hotărârii judecătoreşti sau hotărârii autorităţii administrative, urmează sa strămute, sa constituie, sa modifice, sa dobândească sau sa stinga un drept tabular. (7) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini pot fi cerute: a) de mandatarul general al celui îndrituit; b) de oricare dintre titularii aceluiaşi drept. (8) Creditorul a cărui creanta certa şi exigibilă este dovedită printr-un înscris sau printr-o hotărâre judecătorească, ori în cazurile anume prevăzute de lege printr-o decizie a autorităţii administrative, va putea cere instanţei, în numele şi în folosul debitorului sau, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini. (9) Debitorul care a plătit valabil creanta ipotecară a unui cesionar neînscris în cartea funciară poate cere radierea ipotecii, dacă înfăţişează înscrisul original al cesiunii şi chitanţa doveditoare a plăţii.---------------Art. 49 a fost modificat de pct. 52 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 50 (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineşte următoarele condiţii: a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege; b) indica numele părţilor; c) individualizează imobilul printr-un identificator unic; d) este însoţit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română; e) este însoţit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului. (2) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numărului cadastral al imobilului şi al cărţii funciare, precum şi a părţii cărţii funciare în care urmează a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica poziţiile ce au fost radiate şi numele celui în favoarea sau împotriva căruia s-au făcut înscrierile, indiferent de felul lor. (3) În cazul, în care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentaţii cadastrale întocmite şi recepţionate conform prevederilor prezentei legi.--------------Alin. (1) al art. 50 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Partea introductivă şi litera a) a alin. (1) al art. 50 au fost modificate de pct. 5 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.Art. 50 a fost modificat de pct. 53 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 51Dacă se constată că cererea de înscriere în cartea funciară nu întruneşte condiţiile legale, se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia precum şi în cartea funciară.--------------Art. 51 a fost modificat de pct. 54 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 52 (1) Încheierea se comunică celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum şi celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciară, cu privire la imobilul în cauza, în termen de 15 de zile de la pronunţarea încheierii, dar nu mai târziu, de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Încheierea de înscriere sau de respingere poate fi atacată cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la biroul teritorial. Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial şi se va înscrie din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat sa înainteze plângerea judecătoriei în a carei raza de competenţa teritorială se afla imobilul, însoţită de dosarul încheierii şi copia cărţii funciare. (3) Hotărârea pronunţată de judecătorie poate fi atacată cu apel. (4) Hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă se comunică, din oficiu, biroului teritorial de către instanţa care s-a pronunţat ultima asupra fondului. (5) Înscrierea facuta în temeiul acestei hotărâri judecătoreşti îşi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial. (6) În cazul respingerii plângerii prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, notările făcute se radiază din oficiu.--------------Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Alin. (2) al art. 52 a fost modificat de pct. 6 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.Alin. (1), (2), (3) şi (4) ale art. 52 au fost modificate de pct. 55 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (5) şi (6) ale art. 52 au fost introduse de pct. 56 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 53 (1) Înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitivă şi irevocabilă sau pe cale amiabila, în baza unei declaraţii date în forma autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale. (2) Prevederile art. 52 se vor aplica în mod corespunzător.---------------Alin. (1) ale art. 53 a fost modificat de pct. 57 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 54 (1) În cazul în care o carte funciară urmează a fi întocmită ori completată prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nici o alta carte funciară, precum şi în cazul în care o carte funciară a fost distrusa, pierdută ori a devenit nefolosibila, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea şi reconstituirea, după caz, se face de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesaţi pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile şi documentaţiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauza, precum şi situaţia dreptului de proprietate. (2) Încheierea poate fi atacată, după caz, în condiţiile art. 52 alin. 2.---------------Alin. (1) ale art. 54 a fost modificat de pct. 58 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 55 (1) Erorile materiale săvârşite cu prilejul inscrierilor sau radierilor se pot indrepta, prin încheiere motivată, de către registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu comunicarea acesteia persoanei interesate. (2) În acest caz se vor aplica, prin asemănare, dispoziţiile art. 38-40.---------------Alin. (1) ale art. 55 a fost modificat de pct. 59 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 56 (1) Notarul public care a întocmit actul privitor la un drept tabular este obligat sa ceara din oficiu înscrierea în cartea funciară la biroul teritorial în a carei raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligaţii se va face menţiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moştenitor. Menţiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau exista documentaţie cadastrala. La autentificarea actelor prin care se constituie, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, certificat de sarcini. Pe perioada valabilităţii extrasului de carte funciară pentru autentificare, registratorul nu va efectua nici un fel de înscriere în cartea funciară, cu excepţia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. (2) Instanţa judecătorească va transmite, în termen de 3 zile, hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă, constitutivă sau declarativă asupra unui drept real sau imobiliar, la biroul de carte funciară al judecătoriei în a carei raza de activitate se afla imobilul. (3) Instanţa judecătorească nu va trece la dezbaterea în fond a acţiunii privind desfiinţarea actului juridic supus înscrierii, dacă acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciară.--------------Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Alin. (1) al art. 56 a fost modificat de pct. 7 din LEGEA nr. 499 din 12 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.069 din 17 noiembrie 2004.Alin. (1) ale art. 56 a fost modificat de pct. 60 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 56^1 (1) Dreptul de proprietate dobândit prin construire se va putea înscrie în cartea funciară pe baza unui certificat eliberat de primăria localităţii unde este situat imobilul, prin care se atesta, când este cazul, faptul ca proprietarul a edificat construcţiile în conformitate cu autorizaţia de construire eliberata potrivit legii, precum şi a unei documentaţii cadastrale. (2) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul său, sau asupra cotei părţi aparţinând unui coproprietar. Dacă ipoteca s-a constituit asupra unei părţi din construcţie, ea va fi înscrisă atât asupra acesteia cat şi asupra cotei corespunzătoare din părţile comune indivize. (3) Ipoteca constituită asupra unui bun viitor se poate intabula în condiţiile legii privind creditul ipotecar pentru investiţiile imobiliare, dacă în prealabil a fost notată existenta autorizaţiei de construire şi notarea procesului verbal de recepţie parţială. (4) În toate cazurile când prin lege se acordă un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legală pentru garantarea vreunui drept sau creanţe, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciară, cu excepţia situaţiei în care părţile renunţa în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, în temeiul înscrisului din care rezultă creanta privilegiată sau care conferă dreptul de a lua o inscripţie ipotecară. (5) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevăzută în înscris; dacă creanta nu este determinata, pentru suma maxima arătată în cerere, precum şi cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu şi capata rang numai în condiţiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei menţiuni în această lege, ele primesc rang potrivit dispoziţiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor. (6) Când în înscrisul doveditor al vânzării se invedereaza ca preţul nu a fost plătit ori nu a fost plătit în întregime, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzătorului. (7) Dacă vânzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu. (8) Dispoziţiile alin. (4) se vor aplica în mod corespunzător în cazul schimbului sau împărţelii, pentru diferenţa de valoare datorată în bani. (9) Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împărţelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare. (10) Dacă ipoteca creanţei novate a fost rezervată pentru garantarea noii creanţe, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novatiunii. (11) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere înscrierea strămutării dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea.-----------------Art. 56^1 a fost introdus de pct. 61 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 57Abrogat.--------------Art. 57 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.  +  Titlul III Dispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finaleDispoziţii tranzitorii, sancţiuni şi dispoziţii finale  +  Capitolul 1 Dispoziţii tranzitoriiDispoziţii tranzitorii  +  Articolul 58 (1) Înscrierile făcute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcripţiuni şi inscriptiuni, în cărţile funciare şi în cărţile de publicitate funciară, înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi vor produce şi după această dată efectele prevăzute, cu excepţia cazurilor în care drepturile de proprietate şi celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii. (2) Toate documentele de evidenta şi publicitate imobiliară se preiau şi se conserva de către birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a căror rază de activitate se afla imobilele. (3) Executarea silită imobiliară va urma dispoziţiile Codului de procedura civilă şi pentru actele de executare începute potrivit Legii LX din anul 1881, cu modificările aduse prin Legea nr. 54 din anul 1912.-----------------Alin. (2) al art. 58 a fost modificat de pct. 62 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 59Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intrării în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcripţiuni şi inscriptiuni or, după caz, neînscris în cartea funciară, îşi produce efectele la data înscrierii în cartea funciară, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privată, valabil încheiat, va fi luat în considerare dacă are data certa anterioară intrării în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.-----------------Art. 59 a fost modificat de pct. 63 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 60 (1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărţile funciare sau, după caz, în cărţile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărţi, cu respectarea şi în condiţiile dispoziţiilor prezentei legi. (2) În regiunile de transcripţiuni şi inscriptiuni imobiliare, până la deschiderea cărţii funciare, privilegiile şi ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor şi veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale, precum şi acţiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară. (3) În cazul înscrierii unei construcţii, a dezmembrarii sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-Lege nr. 115/1938, precum şi pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o noua carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi.--------------Art. 60 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 27 mai 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iunie 2004.Art. 60 a fost modificat de pct. 64 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 61 (1) Actele şi faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciară. În aceleaşi condiţii, se vor înscrie şi titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va ataşa documentaţia cadastrala la care se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizica sau juridică autorizata de Agenţia Naţionala sau de oficiile teritoriale, după caz. Conţinutul documentaţiei cadastrale şi modul de întocmire al acesteia se stabilesc de către Agenţia Naţionala. (2) Abrogat. (3) Abrogat.--------------Alin. (1) al art. 61 a fost modificat de pct. 65 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Alin. (2) şi (3) ale art. 61 au fost abrogate de pct. 66 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 62Modul de înscriere a imobilelor aparţinând instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al siguranţei naţionale se va stabili de către aceste organe, împreună cu Agenţia Naţionala.--------------Art. 62 a fost modificat de pct. 67 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 63Dacă se constata unele diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală din teren, rezultată din măsurătorilor executate pentru întocmirea cadastrului general, consiliile locale vor înştiinţa pe proprietarii interesaţi.Plusurile şi minusurile de teren de pe aceeaşi unitate administrativ-teritorială se compensează între proprietarii în cauza.Plusurile şi minusurile de teren se stabilesc de către persoanele autorizate care efectuează măsurătorile şi se comunică celor în cauza şi primarilor.  +  Articolul 64Orice neintelegeri cu privire la identificarea şi măsurarea parcelelor de teren, precum şi cu privire la proprietarii acestora, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti.  +  Articolul 65 (1) Agenţia Naţionala întocmeşte, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale. (2) Persoanele autorizate privind desfăşurarea activităţii de realizare şi de verificare a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografei de către persoanele fizice şi juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.--------------Art. 65 a fost modificat de pct. 68 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul 2 SancţiuniSancţiuni  +  Articolul 66 (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţionala, este împuternicit sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau construcţii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în condiţiile prezentei legi; b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de execuţie pentru realizarea lucrărilor de cadastru, a celor geodezice, topografice şi fotogrammetrice, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza şi persoanelor juridice din sectorul de apărare; c) refuzul de a pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale sau instituţiilor subordonate a documentaţiilor de specialitate utilizabile la lucrările de cadastru de către cei care le deţin, cu excepţia Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Paza şi persoanelor juridice din sectorul de apărare; d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna ştiinţa a datelor, documentelor şi informaţiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agenţiei Naţionale ori unităţilor subordonate fără acordul acestora, după caz; e) executarea lucrărilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie şi teledetectie fără avizele de execuţie eliberate de Agenţia Naţionala sau de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, după caz; f) realizarea şi verificarea lucrărilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, fără autorizaţie legală; g) nerespectarea sau încălcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor şi standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei, precum şi din domeniul publicităţii imobiliare; h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenta, multiplicarea şi păstrarea datelor şi documentelor cu caracter secret; i) întocmirea de acte translative de proprietate fără extras de carte funciară. (3) Faptele prevăzute la lit. a) şi b) se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) - i) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei. (4) Amenzile se aplică persoanelor fizice şi juridice, după caz, şi se vor actualiza prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza indicilor de inflaţie stabiliţi de Institutul Naţional de Statistica.--------------Art. 66 a fost modificat de pct. 69 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 67 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către Agenţia Naţionala, prin împuterniciţii săi. (2) Contravenţiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Degradarea sau distragerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment şi a semnalelor din reţeaua geodezica naţionala, amplasate în subsol, pe sol sau pe construcţii sau împiedicarea unor măsuri de conservare a acestor bunuri, constituie infracţiune de distrugere şi se pedepseşte potrivit prevederilor art. 217 din Codul penal. (4) De asemenea, constituie infracţiune de tulburare de posesie şi se pedepseşte, potrivit prevederilor art. 220 din Codul penal, modificarea cu intenţie a materializarilor limitelor de proprietate, înfiinţarea sau mutarea semnelor de hotar şi a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, căilor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice şi miniere, fără aprobarea prevăzută de lege.--------------Art. 67 a fost modificat de pct. 70 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul 3 Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 68 (1) În termen de 10 zile de la data definitivării lucrărilor de introducere sau întreţinere a cadastrului general pe o unitate administrativ-teritorială - comuna, oraş sau municipiu, oficiul teritorial transmite birourilor teritoriale documentele tehnice cadastrale de pe teritoriul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în vederea întocmirii din oficiu a cărţilor funciare ale imobilelor. (2) Oficiile teritoriale şi birourile teritoriale realizează, păstrează şi asigura conservarea copiilor de siguranţă de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie şi publicitate imobiliară, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.--------------Art. 68 a fost modificat de pct. 71 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 68^1Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate se realizează de către autorităţile publice centrale care răspund de domeniile respective.--------------Art. 68^1 a fost introdus de pct. 72 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 69Abrogat.----------------Art. 69 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.  +  Articolul 70Abrogat.--------------Art. 70 a fost abrogat de pct. 73 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 71 (1) Informaţiile referitoare la reţeaua geodezica naţionala, hartile oficiale, cadastrul general şi publicitatea imobiliară sunt informaţii publice şi reprezintă bun proprietate publică a statului şi sunt în administrarea Agenţiei Naţionale prin unităţile subordonate. Aceste informaţii se pot consulta şi sunt accesibile oricăror persoane fizice sau juridice contra cost, cu excepţia informaţiilor privind siguranţa naţionala. (2) Informaţiile menţionate mai sus pot fi consultate gratuit de către autorităţile publice centrale şi locale în vederea realizării proiectelor de interes naţional.-----------------Art. 71 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 17 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 23 mai 2001.Art. 71 a fost modificat de pct. 74 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 72 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României. (2) La data finalizarii lucrărilor de cadastru general şi a registrelor de publicitate imobiliară pentru întreg teritoriul administrativ al unei unităţi administrativ-teritoriale îşi încetează aplicabilitatea, pentru teritoriul respectiv, următoarele dispoziţii legale:- art. 1.801, 1.802 şi 1.816-1.823 din Codul civil;- art. 710-720 din Codul de procedură civilă, cu excepţia prevederilor referitoare la amanet;- Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1930 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri;- Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silită imobiliară, cu modificările ulterioare. (3) După definitivarea cadastrului la nivelul întregii tari, se abroga:- art. 1.801, 1.802 şi 1.816-1.823 din Codul civil;- art. 710-720 din Codul de procedură civilă, cu excepţia prevederilor referitoare la amanet;- Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispoziţiilor referitoare la cărţile funciare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;- Legea nr. 242 din 12 iulie 1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărţi de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu modificările ulterioare;- Decretul nr. 2.142 din 12 iunie 1938 pentru funcţionarea cărţilor funduare centrale pentru căile ferate şi canaluri;- Legea LX din anul 1881 privitoare la executarea silită imobiliară, cu modificările ulterioare. (4) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:- art. 37-43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicată în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificările ulterioare;- anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înfiinţarea colectivelor de lucrări cadastrale;- Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica şi cartografica, precum şi procurarea, deţinerea şi folosirea datelor şi documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;- orice alte dispoziţii contrare prezentei legi.------------------Partea introductivă a alin. (2) al art. 72 a fost modificată de pct. 75 al art. I din Titlul XII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 8 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU------------------