LEGE nr. 240 din 15 iulie 2005privind societăţile de microfinantare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 26 iulie 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca scop crearea cadrului necesar organizării, funcţionarii şi dezvoltării societăţilor de microfinantare.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) societate de microfinantare - persoana juridică constituită cu scopul de a acorda microcredite şi care nu poate desfăşura activităţi de atragere de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public, în sensul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată; b) microcredit - împrumutul acordat la cererea solicitanţilor - persoane fizice sau juridice - în lei, în echivalentul de până la 25.000 euro, cu o perioadă de rambursare de maximum 60 de luni, destinat dezvoltării unor proiecte, activităţi sau afaceri, sustinerii proiectelor de dezvoltare comunitara sau economică, a iniţiativelor comunităţilor locale şi a programelor sociale, în scopul îmbunătăţirii standardului de viaţa al comunităţilor locale; c) solicitant - persoana fizica sau juridică care prezintă unei societăţi de microfinantare o cerere însoţită de o propunere fundamentată pentru iniţierea şi dezvoltarea unei activităţi aducatoare de venit; d) beneficiar - persoana fizica sau juridică căreia societatea de microfinantare i-a acordat un microcredit în condiţiile prezentei legi; e) activităţi de microfinantare - acordarea de microcredite către beneficiari, potrivit termenilor şi condiţiilor negociate cu solicitanţii, din fonduri proprii, împrumutate sau atrase de la instituţii financiare ori organizaţii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit reglementărilor în vigoare.  +  Capitolul II Înfiinţarea societăţilor de microfinantare  +  Articolul 3Societăţile de microfinantare sunt societăţi financiare care se constituie ca societăţi comerciale pe acţiuni şi se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi şi ale Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată.  +  Articolul 4 (1) Obiectul principal de activitate al societăţilor de microfinantare consta, exclusiv, în acordarea de microcredite din fonduri proprii, împrumutate sau atrase de la instituţii financiare ori organizaţii donatoare sau din resurse financiare publice, potrivit legii. (2) Societăţile de microfinantare pot avea ca obiect secundar de activitate acordarea de servicii pentru dezvoltarea economică a beneficiarilor de microcredite, incluzând servicii de consultanţa, informare, educare şi instruire de specialitate. (3) În vederea realizării activităţilor prevăzute la alin. (1) şi (2), o societate de microfinantare poate desfăşura următoarele operaţiuni: a) sa imprumute sau sa atragă fonduri rambursabile ori nerambursabile de la entităţi rezidente sau nerezidente; b) sa accepte în garanţie depozite constituite de beneficiari, cu condiţia ca sumele constituite ca garanţie să fie depozitate într-o instituţie de credit - persoana juridică română sau la sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine autorizate de Banca Naţionala a României; c) sa încheie acte juridice având ca obiect bunurile imobile şi mobile dobândite în urma executării voluntare sau silite a garanţiilor constituite la acordarea microcreditului; d) sa administreze fonduri publice acordate drept fonduri pentru microcredite de către agenţiile guvernamentale. (4) Societăţile de microfinantare vor putea realiza activitatea prevăzută la alin. (3) lit. d), cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea agentiilor de credit în vederea administrării fondurilor pentru acordarea de microcredite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 376/2002, cu modificările ulterioare. (5) Contractarea de împrumuturi şi acceptarea de depozite în garanţie, potrivit alin. (3) lit. a) şi b), nu constituie activităţi de acceptare de depozite şi nu necesita autorizarea Băncii Naţionale a României, în înţelesul Legii nr. 58/1998, republicată. (6) În situaţiile în care beneficiarul microcreditului nu respecta contractul de microcredit, societatea de microfinantare poate dobândi sumele constituite ca depozit în garanţie, potrivit alin. (3) lit. b), ca urmare a executării voluntare sau silite, putând folosi sumele respective pentru acordarea de microcredite. (7) O societate de microfinantare va desfăşura exclusiv activităţile menţionate în prezentul articol şi nu va putea acorda credite ipotecare, conform Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările ulterioare, sau credite de consum, în sensul Legii nr. 58/1998, republicată, şi al reglementărilor Băncii Naţionale a României privind creditul ipotecar şi creditul de consum.  +  Articolul 5Înfiinţarea societăţilor de microfinantare se notifica Băncii Naţionale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comerţului. Documentaţia necesară în vederea notificării consta în actul constitutiv semnat de acţionari şi în dovada înmatriculării la registrul comerţului.  +  Articolul 6Societăţile de microfinantare sunt obligate sa notifice Băncii Naţionale a României orice modificare intervenita cu privire la documentaţia depusa iniţial.  +  Articolul 7 (1) Capitalul social minim al societăţilor de microfinantare este echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro. (2) Capitalul social minim al societăţilor de microfinantare trebuie să fie vărsat integral, în forma bănească, la momentul subscrierii. (3) Acţiunile emise de societăţile de microfinantare nu pot fi decât acţiuni nominative.  +  Articolul 8 (1) Denumirea unei societăţi de microfinantare va include sintagma societate de microfinantare sau abrevierea acesteia. Termenul de microfinantare poate fi folosit în denumire, antet, acte emise, reclame sau în publicitate numai de către societăţile de microfinantare. (2) O societate de microfinantare nu poate folosi în denumire, antet sau în acte emise cuvintele banca, naţional, stat, român sau orice derivate ale acestora sau orice alte cuvinte care ar induce publicul în eroare cu privire la statutul ori activităţile şi operaţiunile societăţii de microfinantare. (3) Entitatile care nu intra sub incidenţa prezentei legi nu pot folosi în denumire, antet sau în acte emise sintagma societate de microfinantare sau orice derivat al acesteia care ar induce publicul în eroare cu privire la desfăşurarea de activităţi de microfinantare în baza prezentei legi.  +  Capitolul III Funcţionarea societăţilor de microfinantare  +  Articolul 9 (1) Societatea de microfinantare elaborează norme interne de creditare, care trebuie să conţină şi cerinţe prudentiale în vederea desfăşurării activităţii, astfel încât să se asigure confidenţialitatea datelor şi a informaţiilor furnizate de beneficiari şi exercitarea unei activităţi în conformitate cu regulile unei practici solide şi prudente. (2) Societatea de microfinantare are obligaţia sa organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfăşurarea activităţii sale în conformitate cu cerinţele legale şi prudentiale.  +  Articolul 10 (1) Fiecare societate de microfinantare angajează, în condiţiile legii, un auditor financiar independent. Nu poate fi angajata în aceasta calitate decât o societate de audit financiar, autorizata în condiţiile legii sa desfăşoare aceasta activitate în România. (2) Auditorul financiar independent: a) întocmeşte un raport anual cu privire la situaţiile financiare ale societăţii de microfinantare, care să reflecte poziţia financiară a acesteia, performanţele financiare şi fluxurile de trezorerie; b) analizează procedurile controlului intern şi, dacă apreciază ca acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări societăţii de microfinantare pentru remedierea acestora; c) acorda societăţii de microfinantare asistenţa financiar-contabila, cu respectarea reglementărilor specifice şi a principiului independentei, în conformitate cu legislaţia aplicabilă acesteia; d) auditeaza normele interne de creditare şi formulează opinia sa cu privire la conţinutul acestora, pe care o înscrie într-un raport special întocmit în acest scop; e) desfăşoară orice alte activităţi prevăzute de legislaţia în vigoare privind activitatea de audit financiar.  +  Articolul 11Societatea de microfinantare păstrează confidenţialitatea tuturor operaţiunilor pe care le desfăşoară, inclusiv cu privire la identitatea şi informaţiile puse la dispoziţie de beneficiar, cu excepţia prevederilor art. 16.  +  Articolul 12În cauzele penale, la solicitarea scrisă a procurorului sau a instanţei judecătoreşti ori, după caz, a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului, societăţile de microfinantare vor furniza informaţii de natura secretului profesional.  +  Articolul 13 (1) Orice persoană implicata în activitatea societăţii de microfinantare este obligată sa păstreze confidenţialitatea şi secretul profesional. (2) Personalul societăţii de microfinantare nu poate utiliza în folos personal sau al unui terţ informaţiile pe care le deţine ori de care a luat cunoştinţa în orice mod. (3) Personalul unei societăţi de microfinantare nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui nici în timpul activităţii, nici după încetarea acesteia, informaţii ori date care, devenite publice, ar dăuna intereselor sau prestigiului societăţii de microfinantare ori vreunui client al acesteia. (4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile şi persoanelor care obţin informaţii de natura celor prevăzute la alin. (3) din rapoartele ori din documentele de orice fel ale societăţii de microfinantare. (5) Încălcarea prevederilor prezentului articol poate fi sesizată de către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Activitatea de microfinantare se derulează exclusiv prin conturi deschise de societăţile de microfinantare la instituţii de credit - persoane juridice române, precum şi la sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine autorizate de Banca Naţionala a României sa funcţioneze pe teritoriul României.  +  Articolul 15 (1) În mod individual sau în cadrul asociaţiilor profesionale societăţile de microfinantare îşi pot constitui un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparţinând societăţilor de microfinantare. (2) Statutul corpului executorilor proprii ai societăţilor de microfinantare se reglementează prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 16Societăţile de microfinantare sunt obligate sa prevadă în normele interne de creditare reguli cu privire la profilul beneficiarului, criteriile şi condiţiile acordării creditului şi cerinţele de prudentialitate cu privire la expunerea faţă de un debitor şi expunerea agregata.  +  Articolul 17Societăţile de microfinantare sunt obligate să raporteze anual Băncii Naţionale a României structura portofoliului de microcredite.  +  Articolul 18Societăţile de microfinantare sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare şi la Biroul de credit, în conformitate cu reglementările în domeniu.  +  Capitolul IV Contractul de microcredit şi protecţia beneficiarilor  +  Articolul 19Principiile care stau la baza acordării de microcredite către beneficiari sunt: a) fundamentarea iniţierii sau dezvoltării unor proiecte, activităţi sau afaceri, inclusiv a proiectelor de dezvoltare comunitara ori economică, a iniţiativelor comunităţilor locale şi a programelor sociale; b) asigurarea transparenţei operaţiunilor de microfinantare şi a tratamentului egal al beneficiarilor, prin punerea la dispoziţie celor interesaţi a tuturor informaţiilor referitoare la termenii şi condiţiile microfinantarii şi prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie a solicitanţilor de microcredite; c) interzicerea condiţionarii acordării microcreditului de acceptarea de către beneficiar a unor servicii ce nu au legătură cu microcreditul; d) efectuarea activităţilor de publicitate şi reclama cu respectarea principiilor liberei concurente şi a intereselor economice ale beneficiarilor.  +  Articolul 20 (1) Societatea de microfinantare va prezenta solicitanţilor de microcredite, anterior semnării contractului de microcredit, toate condiţiile acestuia. (2) Contractul de microcredit trebuie să cuprindă cel puţin dispoziţii referitoare la: a) dobânda; b) dobânzile penalizatoare; c) comisioanele şi tarifele aplicabile; d) costul serviciilor conexe oferite de societatea de microfinantare; e) modul de plată a împrumutului; f) garanţiile reale şi/sau personale; g) destinaţia şi modul de utilizare a microcreditului; h) clauza de confidenţialitate; i) răspunderea părţilor pentru încălcarea contractului de microcredit; j) toate celelalte costuri care cad în sarcina beneficiarilor de microcredite. (3) Beneficiarii au dreptul de a rambursa anticipat microcreditul primit. Condiţiile cu privire la rambursarea anticipata a microcreditului trebuie prevăzute în contractul de microcredit printr-o clauza distinctă. (4) Contractele de microcredit, precum şi garanţiile reale şi personale constituite în scopul garantarii microcreditului constituie titlu executoriu.  +  Articolul 21Este interzisă condiţionarea acordării microcreditelor de: a) cumpărarea sau vânzarea acţiunilor societăţii de microfinantare, indiferent sub ce forma; b) acceptarea de către beneficiar a altor servicii care nu au legătură cu microcreditul; c) gajarea acţiunilor sau părţilor sociale ale beneficiarului, în vederea garantarii datoriilor societăţii de microfinantare.  +  Capitolul V Prevederi contabile şi fiscale  +  Articolul 22Societăţile de microfinantare vor organiza şi vor conduce contabilitatea proprie, aplicând în mod corespunzător prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, precum şi normele Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea reglementărilor contabile, armonizate cu Standardele internaţionale de contabilitate.  +  Articolul 23Societăţile de microfinantare constituie, regularizează şi utilizează provizioane specifice de risc de credit, cărora le sunt aplicabile reglementările legale în vigoare.  +  Capitolul VI Asocierea societăţilor de microfinantare  +  Articolul 24 (1) Societăţile de microfinantare se pot constitui în asociaţii profesionale care să le reprezinte interesele colective, precum şi interesele beneficiarilor de microcredite faţă de autorităţile publice, sa analizeze probleme de interes comun în domeniul microfinantarii, sa promoveze cooperarea, sa informeze membrii asociaţiei şi publicul în legătură cu operaţiunile şi activităţile de microfinantare şi sa organizeze servicii de interes comun, în condiţiile legii. (2) Societăţile de microfinantare pot adera la asociaţii internaţionale de profil, cu respectarea obligaţiilor ce decurg din actele constitutive. (3) Asociaţiile profesionale prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a monitoriza performanţele societăţii de microfinantare, precum şi de a calcula şi publică indicatorii de performanţă, cu o frecventa cel puţin anuală.  +  Articolul 25Desfăşurarea activităţii financiare a societăţilor de microfinantare, cu respectarea normelor legale contabile şi fiscale aplicabile acestora, este supusă controlului organelor abilitate ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile legii.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 26Organizaţiile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, desfăşoară activităţi de microfinantare vor lua măsuri de conformare cu cerinţele acesteia, după cum urmează: a) asigurarea nivelului capitalului social minim al societăţii de microfinantare, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi; b) asigurarea formei juridice, a denumirii şi auditului financiar ale societăţii de microfinantare, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi; c) aplicarea celorlalte prevederi din prezenta lege, de la data intrării în vigoare a acesteia.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 15 iulie 2005.Nr. 240.-----------