LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 (*actualizată*)privind statutul judecătorilor şi procurorilor**)(actualizată până la data de 25 iulie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 25 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 124 din 24 noiembrie 2004; DECIZIA nr. 433 din 21 octombrie 2004; LEGEA nr. 71 din 7 aprilie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005.**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Titlul I Dispoziţii general  +  Capitolul INotiuni şi principii----------Titlul Cap. I din Titlul I a fost modificat de pct. 2 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 1Magistratura este activitatea judiciară desfăşurată de judecători în scopul infaptuirii justiţiei şi de procurori în scopul apărării intereselor generale ale societăţii, a ordinii de drept precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.Art. 2 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 3 (1) Judecătorii numiţi de Preşedintele României sunt inamovibili, în condiţiile prezentei legi. (2) Judecătorii inamovibili pot fi mutati prin transfer, delegare, detaşare sau promovare, numai cu acordul lor, şi pot fi suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (3) Judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi trebuie să fie impartiali.----------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Orice persoană, organizaţie, autoritate sau instituţie este datoare să respecte independenta judecătorilor.----------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 4 (1) Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucura de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii.----------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Procurorii care se bucura de stabilitate pot fi mutati prin transfer, detaşare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în condiţiile prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 5 (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure suprematia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi sa participe la formarea profesională continua.----------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Judecătorii nu pot refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta.  +  Capitolul II Incompatibilităţi şi interdicţii  +  Articolul 6 (1) Funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii. (2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de actul de justiţie în cazuri care presupun existenta unui conflict între interesele lor şi interesul public de infaptuire a justiţiei sau de apărare a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia cazurilor în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţa, în scris, colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului parchetului şi s-a considerat ca existenta conflictului de interese nu afectează îndeplinirea impartiala a atribuţiilor de serviciu. (3) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi sa dea, anual, o declaraţie pe proprie răspundere în care să menţioneze dacă soţul, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea, inclusiv, exercita o funcţie sau desfăşoară o activitate juridică ori activităţi, de investigare sau cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora. Declaraţiile se înregistrează şi se depun la dosarul profesional.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 6^1 (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să facă o declaraţie autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind apartenenţa sau neapartenenta ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca poliţie politica. (2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifica declaraţiile prevăzute la alin. (1). Rezultatele verificărilor se ataşează la dosarul profesional. (3) Dispoziţiile Legii nr. 187/1999privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politica se aplică în mod corespunzător.----------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 6^2 (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) completează, anual, o declaraţie autentică, pe proprie răspundere potrivit legii penale, din care să rezulte că nu sunt lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de informaţii. (3) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii verifica, din oficiu sau la sesizarea Consiliul Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, realitatea declaraţiilor prevăzute la alin. (2). (4) Încălcarea dispoziţiilor alin. (1) conduce la eliberarea din funcţia deţinută, inclusiv cea de judecător sau procuror.----------Art. 6^2 a fost introdus de pct. 9 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 7 (1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis: a) sa desfăşoare activităţi comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) sa desfăşoare activităţi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de alta natura; c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome; d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii şi procurorii pot fi acţionari sau asociaţi ca urmare a legii privind privatizarea în masa.----------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 8 (1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din partide sau formaţiuni politice şi nici sa desfăşoare sau sa participe la activităţi cu caracter politic. (2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi ca în exercitarea atribuţiilor să se abţină de la exprimarea sau manifestarea, în orice mod, a convingerilor lor politice.----------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 9 (1) Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul. (2) Judecătorii şi procurorii nu pot sa dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe sau parchete decât acelea în cadrul cărora îşi exercită funcţia şi nu pot îndeplini orice alta activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat. (3) Judecătorilor şi procurorilor le este permis sa pledeze, în condiţiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale ascendenţilor şi descendenţilor, ale soţilor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar şi în asemenea situaţii însă judecătorilor şi procurorilor nu le este ingaduit să se folosească de calitatea pe care o au pentru a influenţa soluţia instanţei de judecată sau a parchetului şi trebuie să evite a se crea aparenta ca ar putea influenţa în orice fel soluţia.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 10 (1) Judecătorii şi procurorii pot participa la elaborarea de publicaţii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic. (2) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internaţionale. (3) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Titlul II Cariera magistraţilorCariera judecătorilor şi procurorilor-----------Denumirea Titlului II a fost modificată de pct. 14 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul IAdmiterea în magistratura şi formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor-----------Titlul Cap. I din Titlul II a fost modificat de pct. 15 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 11Admiterea în magistratura a judecătorilor şi procurorilor se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputatii.-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 16 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 12Admiterea în magistratura şi formarea profesională iniţială în vederea ocupării funcţiei de judecător şi procuror se realizează prin Institutul Naţional al Magistraturii.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 17 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 13 (1) Admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparenţei şi egalităţii, exclusiv pe bază de concurs. (2) La concursul pentru admiterea la Institutul Naţional al Magistraturii se poate înscrie persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are cetăţenia română, domiciliul în România şi capacitate deplina de exerciţiu; b) este licentiata în drept; c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;-----------Litera c) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 18 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. d) cunoaşte limba română; e) este apta, din punct de vedere medical şi psihologic, pentru exercitarea funcţiei. Comisia medicală se numeşte prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii.-----------Litera e) a alin. (2) al art. 13 a fost modificată de pct. 19 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 14 (1) Concursul de admitere se organizează anual la data şi locul stabilite de Institutul Naţional al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfăşurare a concursului de admitere şi numărul de locuri scoase la concurs se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.-----------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 20 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^1) Datele prevăzute la alin. (1) se aduc la cunoştinţa şi printr-un comunicat care se publică în trei cotidiene centrale.------------Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 21 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^2) Pentru înscrierea la concursul prevăzut la alin. (1), candidatul plăteşte o taxa al carei cuantum se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.------------Alin. (1^2) al art. 14 a fost introdus de pct. 21 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileşte în fiecare an numărul de cursanţi, în funcţie de posturile de judecători şi procurori vacante, precum şi de cele care vor fi înfiinţate. (3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor şi comisia de soluţionare a contestaţiilor sunt numite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidaţilor şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) se realizează de comisia de admitere.-------------Alin. (3) al art. 14 a fost modificat de pct. 22 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Rezultatele concursului se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 22 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Candidaţii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestaţii în termen de 3 zile de la afişare la comisia de soluţionare a contestaţiilor. Aceasta le va soluţiona în termen de 3 zile. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă, dispoziţiile alin. (4) fiind aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 15 (1) Cursanţii Institutului Naţional al Magistraturii au calitatea de auditori de justiţie. (2) Formarea profesională iniţială în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii consta în pregătirea teoretică şi practica a auditorilor de justiţie pentru a deveni judecători sau procurori. (3) Durata cursurilor de formare profesională a auditorilor de justiţie este de 2 ani. După primul an de cursuri, auditorii de justiţie optează, în ordinea mediilor şi în raport cu numărul posturilor, pentru funcţia de judecător sau procuror. (4) În perioada cursurilor, auditorii de justiţie efectuează stagii de practica în cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, asista la şedinţele de judecată şi la activitatea de urmărire penală, pentru a cunoaşte în mod direct activităţile pe care le desfăşoară judecătorii, procurorii şi personalul auxiliar de specialitate.------------Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de pct. 23 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Programul de formare profesională a auditorilor de justiţie se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 16 (1) Auditorii de justiţie beneficiază de o bursa având caracterul unei indemnizaţii lunare corespunzătoare funcţiei de judecător stagiar şi procuror stagiar, în raport cu vechimea pe care o au ca auditori.------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 24 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Bursa auditorilor de justiţie prevăzută la alin. (1) are natura şi regimul juridic al unui drept salarial şi se stabileşte pe baza indemnizaţiei brute prevăzute de lege pentru, judecătorii şi procurorii stagiari, la care se vor calcula retinerile pentru obţinerea indemnizaţiei nete, urmând a se vira obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor la asigurările sociale de stat, precum şi obligaţia angajatorului şi a asiguraţilor privind contribuţia la asigurările sociale de sănătate. Auditorii de justiţie beneficiază de indemnizaţie şi în perioada vacantelor.------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 24 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (3) Indemnizaţiile auditorilor de justiţie se plătesc din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.(3^1) Auditorii de justiţie beneficiază de drepturile prevăzute de art. 78 alin. (4) şi (5), care se aplică în mod corespunzător.------------Alin. (3^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 25 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Perioada în care o persoană a avut calitatea de auditor de justiţie, dacă a promovat examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror.------------Alin. (4) al art. 16 a fost modificat de pct. 24 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi auditorilor de justiţie proveniţi din alte tari, pe baza înţelegerilor încheiate cu ministerele de justiţie din ţările respective.  +  Articolul 17 (1) Abaterile disciplinare ale auditorilor de justiţie de la îndatoririle ce le revin potrivit legii sau Regulamentului Institutului Naţional al Magistraturii se sancţionează disciplinar.(1^1) Constituie abateri disciplinare: a) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor ce le revin; b) atitudinile ireverentioase faţă de colegi, personalul de instruire şi de conducere al Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi faţă de persoanele cu care intră în contact în perioada efectuării stagiului; c) absentele nemotivate de la cursuri, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o luna.------------Alin. (1^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 26 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Sancţiunile disciplinare aplicabile auditorilor de justiţie sunt: a) avertismentul; b) diminuarea bursei cu până la 15% pe o perioadă de la o luna la 3 luni;------------Litera b) a alin. (2) al art. 17 a fost modificată de pct. 27 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.b^1) diminuarea bursei proporţional cu numărul absentelor nemotivate, dacă acestea depăşesc 8 ore într-o luna;-------------Litera b^1) a alin. (2) al art. 17 a fost introdusă de pct. 28 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. c) exmatricularea din Institutul Naţional al Magistraturii. (3) Avertismentul se aplică, în scris, de directorul Institutului Naţional al Magistraturii şi poate fi contestat la consiliul ştiinţific al institutului. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. b), b^1) şi c) se aplică de consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.-------------Alin. (4) al art. 17 a fost modificat de pct. 29 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Hotărârile consiliului ştiinţific prevăzute la alin. (4) pot fi atacate la instanţa de contencios administrativ şi fiscal competenţa.-------------Alin. (5) al art. 17 a fost modificat de pct. 29 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (6) În cazul exmatricularii din Institutul Naţional al Magistraturii, cel sancţionat este obligat sa restituie indemnizaţia şi cheltuielile de şcolarizare. (7) Procedura de constatare a abaterilor şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare se stabileşte prin Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii.  +  Articolul 18 (1) După încheierea cursurilor în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, auditorii de justiţie susţin un examen de absolvire, constând în probe teoretice şi practice, prin care se verifica însuşirea cunoştinţelor necesare exercitării funcţiei de judecător sau de procuror. (2) Auditorii de justiţie care au promovat examenul prevăzut la alin. (1) vor fi numiţi, potrivit legii, de regula, în funcţiile pentru care au optat după primul an de cursuri în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Auditorii de justiţie care nu promovează examenul de absolvire se pot prezenta încă o dată pentru susţinerea acestuia la următoarea sesiune organizată de Institutul Naţional al Magistraturii. În cazul în care auditorul de justiţie nu se prezintă, în mod nejustificat, la examen sau nu promovează examenul în a doua sesiune, el nu poate fi numit ca judecător sau procuror şi este obligat sa restituie bursa şi cheltuielile de şcolarizare.------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 30 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 19 (1) Absolvenţii Institutului Naţional al Magistraturii sunt obligaţi sa îndeplinească timp de 6 ani funcţia de judecător sau de procuror. (2) În cazul în care un absolvent al Institutului Naţional al Magistraturii este eliberat din funcţie înainte de expirarea perioadei de 6 ani, din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, el este obligat sa restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate cu formarea sa, proporţional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 31 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul IIJudecătorii stagiari şi procurorii stagiari------------Titlul Cap. II din Titlul II a fost modificat de pct. 32 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 20 (1) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari sunt numiţi în funcţie de către Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza mediei generale, obţinută prin însumarea celor trei medii de la sfârşitul fiecărui an de studiu şi de la examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari pot fi numiţi în funcţie numai la judecătorii sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea. (3) Judecătorii stagiari se bucura de stabilitate.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 33 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 21 (1) Durata stagiului este de 1 an.------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 34 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) În perioada stagiului, judecătorii şi procurorii sunt obligaţi sa continue formarea profesională, sub coordonarea unui judecător sau procuror anume desemnat de preşedintele judecătoriei sau, după caz, de prim-procurorul parchetului de pe lângă această instanţă. (3) Conducerea instanţelor şi a parchetelor este obligată să asigure toate condiţiile pentru buna desfăşurare a stagiului.  +  Articolul 22 (1) Judecătorii stagiari judeca: a) cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea executării silite, investirea cu formula executorie şi luarea unor măsuri asiguratorii; b) litigiile patrimoniale având ca obiect plata unei sume de bani sau predarea unui bun, în cazul în care valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 100 milioane lei; c) plângerile împotriva proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor contravenţionale; d) somaţia de plată; e) reabilitarea; f) constatarea intervenţiei amnistiei ori graţierii; g) infracţiunile prevăzute la art. 279 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură penală.------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 35 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Procurorii stagiari au dreptul sa pună concluzii în instanţa, să efectueze şi să semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucura de stabilitate. (3) Soluţiile procurorilor stagiari sunt contrasemnate de procurorii care îi coordonează.-------------Alin. (3) al art. 22 a fost introdus de pct. 36 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 23 (1) Judecătorul sau procurorul care răspunde de coordonarea judecătorilor stagiari sau, după caz, a procurorilor stagiari întocmeşte trimestrial un referat de evaluare individuală privind însuşirea cunoştinţelor practice specifice activităţii de judecător sau de procuror. (2) În vederea prezentării la examenul de capacitate, ultimul, referat de evaluare individuală cuprinde avizul consultativ al preşedintelui curţii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe lângă aceasta.---------------Art. 23 a fost modificat de pct. 37 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 24 (1) După încheierea perioadei de stagiu, judecătorii şi procurorii stagiari sunt obligaţi să se prezinte la examenul de capacitate. În cazul în care judecătorul stagiar sau procurorul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat să se prezinte la sesiunea următoare.---------------Alin. (1) al art. 24 a fost modificat de pct. 38 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Lipsa nejustificată de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calităţii de judecător stagiar sau de procuror stagiar. În aceasta situaţie, judecătorul sau procurorul stagiar este obligat sa restituie bursa de auditor de justiţie şi cheltuielile de şcolarizare efectuate pentru formarea sa profesională.---------------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 38 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (3) Persoana care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate susţine acest examen dacă de la încheierea stagiului până la data fixată pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător. (4) După trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevăzute la alin. (3) sunt obligate să efectueze din nou stagiul, potrivit legii.  +  Articolul 25 (1) Examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari se organizează anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Data, locul şi modul de desfăşurare a examenului de capacitate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii şi se comunică instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru examenul de capacitate. (3) Cererile de înscriere la examenul de capacitate, însoţite de referatele de evaluare şi de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, se depun la Consiliul Superior al Magistraturii în termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.---------------Art. 25 a fost modificat de pct. 39 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 26 (1) Comisia pentru examenul de capacitate al judecătorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din judecători de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (2) Comisia pentru examenul de capacitate al procurorilor şi comisia pentru soluţionarea contestaţiilor sunt alcătuite din procurori de la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii.---------------Art. 26 a fost modificat de pct. 40 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 27 (1) Examenul de capacitate consta în verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice prin probe scrise şi orale. (2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constituţionale ale statului de drept, instituţiile de baza ale dreptului, organizarea judiciară şi Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. La susţinerea probelor orale participa cel puţin 3 membri ai comisiilor prevăzute la art. 26.---------------Alin. (2) al art. 27 a fost modificat de pct. 41 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (3) Probele cu caracter practic constau în soluţionarea de spete şi întocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecători şi procurori, în funcţie de specificul activităţii acestora.  +  Articolul 28 (1) Rezultatele examenului de capacitate se înscriu în tabelul de clasificare a candidaţilor, care se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii.---------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 42 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^1) Contestaţiile pentru examenul de capacitate cu privire la probele scrise se trimit la Institutul Naţional al Magistraturii, în termen de 72 de ore de la afişarea rezultatelor, de către candidaţi, curţile de apel sau parchetele de pe lângă acestea. Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 zile. Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor este irevocabilă, dispoziţiile alin. (1) fiind aplicabile în mod corespunzător.---------------Alin. (1^1) al art. 28 a fost introdus de pct. 43 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^2) Notarea la probele orale este definitivă.---------------Alin. (1^2) al art. 28 a fost introdus de pct. 43 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) După întocmirea tabelului de clasificare a candidaţilor, Consiliul Superior al Magistraturii validează examenul de capacitate, în prima şedinţa care urmează afişării rezultatelor. (3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, în tot sau în parte, examenul de capacitate în cazurile în care constata că nu au fost respectate condiţiile prevăzute de lege sau de regulament privind organizarea examenului sau ca exista dovada săvârşirii unor fraude.  +  Articolul 29 (1) După validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă aceste instanţe se publică de îndată, separat pentru judecători şi procurori, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se afişează la sediile instanţelor şi parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.------------Alin. (1) al art. 29 a fost modificat de pct. 44 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Candidaţii declaraţi admişi la examenul de capacitate au dreptul, în ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, în termen de 15 zile libere de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 44 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (3) Candidatului care nu şi-a exercitat dreptul de alegere a postului în termenul prevăzut la alin. (2) i se propune, din oficiu, un post de către Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie. (4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, în următoarea ordine, candidatul care funcţionează la instanţa sau parchetul pentru care a optat ori cel care are o vechime mai mare în magistratura.------------Alin. (4) al art. 29 a fost modificat de pct. 44 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Repartizarea pe posturi se afişează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instanţelor şi al parchetelor, se comunică persoanelor interesate şi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (6) În circumscripţiile instanţelor şi parchetelor unde o minoritate naţionala are o pondere de cel puţin 50% din numărul locuitorilor, la medii egale, au prioritate candidaţii cunoscători ai limbii acelei minorităţi.-------------Alin. (6) al art. 29 a fost introdus de pct. 45 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul IIINumirea judecătorilor şi procurorilor-------------Titlul Cap. III din Titlul II a fost modificat de pct. 46 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 30 (1) Judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate. (3) Preşedintele României poate refuza o singură dată numirea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al Magistraturii. (4) În situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţială, are obligaţia sa motiveze opţiunea şi sa o comunice de îndată Preşedintelui României. (5) În perioada dintre data validării examenului de capacitate şi data intrării în vigoare a actului de numire de către Preşedintele României, judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate primesc salariul corespunzător funcţiei imediat superioare celei de judecător sau procuror stagiar.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 47 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 30^1Poate fi numita judecător sau procuror militar persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru intrarea în magistratura, după dobândirea calităţii de ofiţer activ în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.-------------Art. 30^1 a fost introdus de pct. 48 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 31 (1) Pot fi numiţi în magistratura, pe bază de concurs, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2), persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător, procuror şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1), avocaţii, notarii, asistenţii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cadrele didactice din învăţământul juridic superior acreditat, cu o vechime în specialitate de cel puţin 5 ani, precum şi magistraţii-asistenţi la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie cu o vechime de cel puţin 5 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile. (2) Concursul prevăzut la alin. (1) se organizează anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii, pentru ocuparea posturilor vacante de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea. (3) În termen de cel mult 30 de zile de la data validării concursului prevăzut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Preşedintelui României numirea în funcţia de judecător sau, după caz, de procuror a candidaţilor admişi. (4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (5) Persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător sau procuror cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite, fără concurs, în funcţia de judecător sau procuror. (6) Persoanele prevăzute la alin. (5) pot fi numite la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (7) Persoanele care au îndeplinit funcţia de magistrat-asistent la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie cel puţin 10 ani şi care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, precum şi avocaţii cu o vechime în profesie de cel puţin 10 ani, pot fi numite, fără concurs, la judecătorii sau parchetele care funcţionează pe lângă acestea. (8) Persoanele care îndeplinesc condiţia de la alin. (5) şi (7) prin cumularea vechimii în funcţia de judecător, procuror sau în profesia de avocat, pot fi numite judecător sau procuror, fără concurs, la instanţe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcţionat, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (9) În vederea numirii în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine un interviu în faţa secţiei corespunzătoare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. (10) Pentru a fi numite în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) trebuie să îndeplinească şi condiţiile prevăzute de art. 13 alin. (2). (11) Preşedintele României poate refuza o singură dată numirea judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1). Refuzul, motivat se comunică de îndată Consiliului Superior al Magistraturii. (12) În situaţia în care Consiliul Superior al Magistraturii susţine propunerea iniţială, are obligaţia sa motiveze opţiunea şi sa o comunice de îndată Preşedintelui României. (13) După numirea în funcţia de judecător sau procuror, persoanele prevăzute la alin. (1), (5), (7) şi (8) sunt obligate să urmeze, pe o perioadă de 6 luni, un curs de formare profesională în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii care va cuprinde în mod obligatoriu elemente de drept comunitar. (14) Persoanele prevăzute la alin. (5), (7) şi (8) vor susţine, la finalizarea cursului prevăzut la alin. (13), un examen pentru verificarea cunoştinţelor. Nepromovarea examenului atrage eliberarea din funcţie, cu obligaţia restituirii indemnizaţiilor primite în perioada în care au urmat cursurile. (15) Judecătorii Curţii Constituţionale care, la data numirii, aveau funcţia de judecător sau de procuror au dreptul, la încetarea mandatului, sa revină la postul deţinut anterior.-------------Art. 31 a fost modificat de pct. 49 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 32 (1) Înainte de a începe să-şi exercite funcţia, judecătorii şi procurorii depun următorul juramant: "Jur sa respect Constituţia şi legile tarii, sa apar drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei, să-mi îndeplinesc atribuţiile cu onoare, constiinta şi fără partinire. Asa să-mi ajute Dumnezeu!" Referirea la divinitate din formula jurământului se schimba potrivit credinţei religioase a judecătorilor şi procurorilor şi este facultativă.--------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 50 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Refuzul depunerii jurământului atrage, de drept, nulitatea numirii în funcţie. (3) Jurământul se depune în şedinţa solemna, în faţa judecătorilor instanţei sau, după caz, a procurorilor parchetului la care a fost numit judecătorul sau procurorul, după citirea actului de numire.-------------Alin. (3) al art. 32 a fost modificat de pct. 51 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Depunerea jurământului se consemnează într-un proces-verbal, care se semnează de conducătorul instanţei sau, după caz, al parchetului şi de doi dintre judecătorii sau procurorii prezenţi, precum şi de cel care a depus jurământul.-------------Alin. (4) al art. 32 a fost modificat de pct. 51 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Depunerea jurământului nu este necesară în cazul transferului sau al promovării judecătorului ori procurorului în alta funcţie.-------------Alin. (5) al art. 32 a fost modificat de pct. 51 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.------------Alin. (6) al art. 32 a fost abrogat de pct. 52 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul IVFormarea profesională continua şi evaluarea periodică a judecătorilor şi procurorilor-------------Titlul Cap. IV din Titlul II a fost modificat de pct. 53 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 33 (1) Formarea profesională continua a judecătorilor şi procurorilor constituie garanţia independentei şi imparţialităţii în exercitarea funcţiei. (2) Formarea profesională continua trebuie să ţină seama de dinamica procesului legislativ şi consta, în principal, în cunoaşterea şi aprofundarea legislaţiei interne, a documentelor europene şi internaţionale la care România este parte, a jurisprudenţei instanţelor judecătoreşti şi a Curţii Constituţionale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice, în abordarea multidisciplinara a instituţiilor cu caracter de noutate, precum şi în cunoaşterea şi aprofundarea unor limbi străine şi operarea pe calculator.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 54 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 34Responsabilitatea pentru formarea profesională continua a judecătorilor şi procurorilor revine Institutului Naţional al Magistraturii, conducătorilor instanţelor sau parchetelor la care aceştia îşi desfăşoară activitatea, precum şi fiecărui judecător şi procuror, prin pregătire individuală.-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 55 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 35 (1) Judecătorii şi procurorii participa, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continua organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, de instituţii de învăţământ superior din ţara sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională. (2) Judecătorii şi procurorii au obligaţia de a urma în cadrul programelor de formare profesională continua un curs intensiv pentru invatarea sau aprofundarea unei limbi străine şi un curs intensiv pentru iniţierea sau aprofundarea cunoştinţelor de operare pe calculator organizate de Institutul Naţional al Magistraturii sau de instanţele judecătoreşti sau parchete, de instituţii de învăţământ superior din ţara sau din străinătate, precum şi de alte instituţii de specialitate. (3) Consiliul Superior al Magistraturii aproba anual, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, programul de formare profesională continua a judecătorilor şi procurorilor. (4) Formarea profesională continua a judecătorilor şi procurorilor se realizează ţinând seama de necesitatea specializării lor.-------------Art. 35 a fost modificat de pct. 56 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 36 (1) În cadrul fiecărei curţi de apel şi în cadrul fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel se organizează periodic activităţi de formare profesională continua, constând în consultări, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului Naţional al Magistraturii. Tematica acestora se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii. (2) Preşedintele curţii de apel sau, după caz, procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel desemnează judecătorii, respectiv procurorii care răspund de organizarea activităţii de formare profesională continua a judecătorilor şi procurorilor de la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia acesteia, respectiv de la parchetul de pe lângă curtea de apel şi parchetele subordonate.-------------Art. 36 a fost modificat de pct. 57 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 37 (1) Pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de competenţa profesională şi de performanţă judecătorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani unei evaluări privind eficienta, calitatea activităţii şi integritatea, obligaţia de formare profesională continua şi absolvirea unor cursuri de specializare, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor numiţi în funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor manageriale. (2) Prima evaluare a judecătorilor şi procurorilor se face la 2 ani de la numirea în funcţie. (3) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se face de comisii constituite prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecători şi procurori, formate din preşedintele instanţei sau, după caz, conducătorul parchetului, secţiei sau direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţiei sau Parchetului Naţional Anticoruptie, precum şi din 2 judecători sau procurori desemnaţi de colegiul de conducere. (4) Din comisiile pentru evaluarea procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi Parchetului Naţional Anticoruptie fac parte şi Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi, respectiv, Procurorul General al Parchetului Naţional Anticoruptie care răspund direct de performanţele acestor structuri. (5) Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (6) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor se aproba prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii.-------------Art. 37 a fost modificat de pct. 58 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 38 (1) Prin raportul de evaluare a activităţii profesionale a judecătorului sau procurorului întocmit de comisiile prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfăcător sau nesatisfăcător.--------------Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de pct. 59 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Judecătorii sau procurorii nemultumiti de calificativul acordat pot face contestaţie la secţia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la comunicare. (3) În soluţionarea contestaţiei, secţiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducătorului instanţei sau parchetului ori comisiilor sau persoanelor prevăzute la art. 37 alin. (3) sau (4) orice informaţii pe care le considera necesare, iar citarea judecătorului sau procurorului pentru a fi audiat este obligatorie.--------------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 59 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Hotărârile secţiilor pot fi atacate la plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Hotărârile plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca instanţa de judecată, sunt definitive şi irevocabile.  +  Articolul 39 (1) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul nesatisfăcător sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.-------------Alin. (1) al art. 39 a fost modificat de pct. 60 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Judecătorii şi procurorii care primesc calificativul satisfăcător în urma a doua evaluări consecutive sunt obligaţi să urmeze pentru o perioadă cuprinsă între 3 şi 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul Naţional al Magistraturii.-------------Alin. (2) al art. 39 a fost modificat de pct. 60 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (3) Cursurile prevăzute la alin. (1) şi (2) se încheie prin susţinerea unui examen, în condiţiile prezentei legi. (4) Judecătorul sau procurorul care primeşte în urma a doua evaluări consecutive calificativul nesatisfăcător sau care nu a promovat examenul prevăzut la alin. (3) este eliberat din funcţie pentru incapacitate profesională de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.-------------Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 60 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 40 (1) Evoluţia carierei de judecător sau procuror se consemnează în fişa din dosarul profesional, care se întocmeşte şi se păstrează de Consiliul Superior al Magistraturii.-------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 61 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Datele conţinute în dosarul profesional sunt confidenţiale, în condiţiile prevăzute de lege. (3) Judecătorii şi procurorii au acces la propriul dosar profesional şi pot obţine copii ale actelor existente în dosar.-------------Alin. (3) al art. 40 a fost modificat de pct. 61 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-------------Art. 41 a fost abrogat de pct. 62 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul VPromovarea judecătorilor şi procurorilor şi numirea în funcţiile de conducere-------------Titlul Cap. V din Titlul II a fost modificat de pct. 63 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Secţiunea 1 Promovarea în funcţii de execuţie la tribunale, curţi de apel şi la parchetePromovarea la tribunale, curţi de apel şi la parchete-------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. V a fost modificat de pct. 64 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 65 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 43 (1) Promovarea judecătorilor şi procurorilor se face numai prin concurs organizat la nivel naţional, în limita posturilor vacante existente la tribunale şi curţi de apel sau, după caz, la parchete. (2) Concursul pentru promovarea judecătorilor şi procurorilor se organizează, anual sau ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. (3) Comisia pentru promovarea judecătorilor este alcătuită din judecători, de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, judecători de la curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (4) Comisia pentru promovarea procurorilor este alcătuită din procurori de la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi formatori din Institutul Naţional al Magistraturii, numiţi prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii. (5) Data, locul, modul de desfăşurare a concursului şi posturile vacante pentru care se organizează concurs se comunică tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin curţile de apel şi parchete, şi se publică pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi în trei cotidiene centrale, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 66 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 44 (1) Pot participa la concursul de promovare la instanţele sau parchetele imediat superioare, judecătorii şi procurorii care au avut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc următoarele condiţii minime de vechime: a) 5 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de tribunal sau tribunal specializat şi procuror la parchetul de pe lângă tribunal sau la parchetul de pe lângă tribunalul specializat; b) 6 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţiile de judecător de curte de apel şi procuror la parchetul de pe lângă aceasta; c) 8 ani vechime în funcţia de judecător sau procuror, pentru promovarea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie.-------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 67 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.(1^1) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare şi perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat.-------------Alin. (1^1) al art. 44 a fost introdus de pct. 68 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Consiliul Superior al Magistraturii verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 45Judecătorii şi procurorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 44 pot participa la concurs, în vederea promovării pe loc, în limita numărului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii.-------------Art. 45 a fost modificat de pct. 69 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 46 (1) Concursul de promovare consta în probe scrise, cu caracter teoretic şi practic. (2) Probele constau în: a) în funcţie de specializare, una dintre următoarele materii: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar şi fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional privat; b) jurisprudenta Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenta Curţii Constituţionale; c) jurisprudenta Curţii Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenta Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene; d) procedura civilă sau procedura penală, în funcţie de specializarea judecătorului sau procurorului. (3) Procedura de desfăşurare a concursului, inclusiv modalitatea de contestare a rezultatelor este prevăzută în Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor. (4) Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 46 a fost modificat de pct. 70 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 47În termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotărâre, promovarea judecătorilor şi procurorilor declaraţi admişi.-------------Art. 47 a fost modificat de pct. 71 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Accesul la funcţiile de conducere din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi parchetelorNumirea în funcţiile de conducere din cadrul judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel şi parchetelor corespunzătoare-------------Titlul Secţiunii a-2-a din Cap. V a fost modificat de pct. 72 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 48 (1) Numirea în funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte la judecătorii, tribunale, tribunale specializate şi curţi de apel se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Pot participa la concurs sau examen judecătorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege. (3) Judecătorii îşi depun candidaturile însoţite de orice alte acte considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii. (4) Concursul sau examenul consta în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi în probe scrise privind managementul, comunicarea, resursele umane, capacitatea candidatului de a lua decizii şi de a-şi asuma răspunderea, rezistenta la stres şi un test psihologic. (5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2 judecători de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuti în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management. (6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Institutului Naţional al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii şi la sediile instanţelor judecătoreşti, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia. (7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului şi numeşte judecătorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (8) Numirea judecătorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (9) Numirea judecătorilor în celelalte funcţii de conducere se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanţei. (10) Nu pot fi numiţi în funcţii de conducere judecătorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori judecătorii care au un interes personal, ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. (11) Judecătorii care participa la concurs sau examen, precum şi cei propuşi pentru o funcţie de conducere sunt obligaţi sa dea o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 şi nici nu au colaborat cu acestea, precum şi o declaraţie de interese care se actualizează anual sau în termen de 15 zile de la apariţia unei schimbări sau de la data la care judecătorul a luat cunoştinţa despre aceasta. (12) Înainte de numirea în funcţiile de conducere, Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifica şi comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorul a făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau a colaborat cu acestea. (13) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instanţele judecătoreşti este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile instanţelor judecătoreşti. (14) Numirea în funcţii de conducere potrivit prezentului articol se face în termen de cel mult 6 luni de la data la care acestea devin vacante.-------------Art. 48 a fost modificat de pct. 73 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 48^1 (1) Numirea în funcţiile de procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie sau prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie şi de adjuncţi ai acestora, se face numai prin concurs sau examen organizat, ori de câte ori este necesar, de Consiliul Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii. (2) Pot participa la concurs sau examen procurorii care au calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani şi îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege. (3) Procurorii îşi depun candidaturile însoţite de orice alte acte considerate relevante, în termen de 20 de zile de la publicarea datei concursului sau examenului, la Institutul Naţional al Magistraturii. (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (5) Comisia de examinare este numita de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii şi este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuti în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management. (6) Data, locul, precum şi Regulamentul de organizare a concursului sau examenului elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii şi se afişează pe pagina de internet a Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, a Institutului Naţional al Magistraturii, a Consiliului Superior al Magistraturii, a Ministerului Justiţiei şi la sediile parchetelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării acestuia. (7) Consiliul Superior al Magistraturii validează rezultatul concursului sau examenului şi numeşte procurorii în funcţiile de conducere în termen de 15 zile de la data afişării rezultatelor finale. Dispoziţiile art. 29 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (8) Numirea procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concurs, sau, după caz, au fost declaraţi admişi la examen în funcţiile pentru care au candidat, se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (9) Numirea în celelalte funcţii de conducere la parchete se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. (10) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (9) este necesară recomandarea conducătorului parchetului unde urmează să fie numit procurorul. (11) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) şi (14) se aplică în mod corespunzător şi în cazul, numirii procurorilor în funcţiile de conducere. (12) Evidenta posturilor vacante de conducere de la parchete este publică şi disponibilă permanent pe paginile de internet ale Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii şi Ministerului Justiţiei, precum şi prin afişare la sediile parchetelor.-------------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 74 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 49 (1) Pentru numirea în funcţii de conducere, sunt necesare următoarele condiţii minime de vechime: a) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de judecătorie, prim-procuror al parchetului de pe lângă judecătorie şi adjunct al acestuia, o vechime de 5 ani în funcţia de judecător sau procuror; b) pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte de tribunal sau tribunal specializat, precum şi preşedinte de secţie la tribunal, prim-procuror al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, adjunct al acestuia şi procuror şef secţie al parchetului de pe lângă tribunal sau al parchetului de pe lângă tribunalul pentru minori şi familie, o vechime de 6 ani în funcţia de judecător sau procuror; c) pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, preşedinte de secţie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe lângă curtea de apel şi adjunct al acestuia, procuror şef secţie al parchetului de pe lângă curtea de apel, o vechime de 8 ani în funcţia de judecător sau procuror. (2) La calcularea vechimii prevăzute la alin. (1) se ia în considerare şi perioada în care judecătorul sau procurorul a fost avocat. (3) Pentru numirea în funcţii de conducere, judecătorul şi procurorul trebuie să aibă dreptul sa funcţioneze la instanţa sau, după caz, parchetul la care urmează să fie numit în funcţia de conducere.-------------Art. 49 a fost modificat de pct. 75 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 50 (1) La încetarea mandatului funcţiei de conducere judecătorii sau procurorii pot ocupa, în condiţiile prevăzute de art. 48, art. 48^1 şi art. 49, o funcţie de conducere la aceeaşi instanţa sau la acelaşi parchet ori la alta instanţa sau parchet ori revin la instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţa sau parchet unde au dreptul sa funcţioneze potrivit legii. (2) Revocarea din funcţia de conducere a judecătorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a preşedintelui instanţei, pentru următoarele motive: a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere; b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor şi aptitudinile manageriale; c) în cazul aplicării uneia dintre sancţiunile disciplinare. (3) La verificarea organizării eficiente a activităţii vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criza, raportul resurse investite-rezultate obţinute, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul instanţelor sau parchetelor. (4) La verificarea comportamentului şi comunicării vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu judecătorii, procurorii, personalul auxiliar, justiţiabilii, persoanele implicate în actul de justiţie, alte instituţii, mass-media, asigurarea accesului la informaţiile de interes public din cadrul instanţei sau parchetului şi transparenta actului de conducere. (5) La verificarea asumării responsabilităţii vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, implementarea strategiilor naţionale şi secventiale în domeniul justiţiei şi respectarea principiului distribuirii aleatorii sau, după caz, al repartizării pe criterii obiective a cauzelor. (6) La verificarea aptitudinilor manageriale vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapida de decizie, rezistenta la stres, autoperfectionarea, capacitatea de analiza, sinteza, previziune, strategie şi planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapida. (7) Revocarea din funcţia de conducere a procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea adunării generale ori a conducătorului parchetului, pentru motivele prevăzute la alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 76 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Secţiunea a 3-a Promovarea în funcţia de judecător la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi accesul la funcţiile de conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi JustiţiePromovarea în funcţia de judecător la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi numirea în funcţiile de conducere din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticoruptie-------------Titlul Secţiunii a-3-a din Cap. V a fost modificat de pct. 77 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 51 (1) Promovarea în funcţia de judecător la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie se face de către Consiliul Superior al Magistraturii, dintre persoanele care au îndeplinit funcţia de judecător în ultimii 2 ani la tribunale sau curţi de apel, au obţinut calificativul foarte bine la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar, s-au remarcat în activitatea profesională şi au o vechime în funcţia de judecător sau procuror de cel puţin 12 ani. (2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător. (3) Evidenta posturilor vacante de judecător la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie este publică şi disponibilă permanent pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (4) Judecătorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de judecător la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, însoţite de orice înscrisuri considerate relevante, în termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant, la colegiul de conducere al înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care le analizează şi le înaintează Consiliului Superior al Magistraturii, însoţite de un raport consultativ asupra promovării, în termen de 10 zile de la primire.-------------Art. 51 a fost modificat de pct. 78 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 52 (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi preşedinţii de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt numiţi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care au funcţionat la această instanţă cel puţin 2 ani. (2) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) decât motivat, aducând la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului. (3) Numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1) se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată. (4) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător. (5) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) îşi pot depune candidaturile pentru funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ori preşedinte de secţie, la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 30 de zile de la data la care funcţia de preşedinte, vicepreşedinte sau preşedinte de secţie a devenit vacanta. (6) Revocarea din funcţie a preşedintelui, a vicepreşedintelui sau a preşedinţilor de secţii ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face de către Preşedintele României la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, care se poate sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor sau la cererea adunării generale a instanţei, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 52 a fost modificat de pct. 79 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 53 (1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie, adjunctii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjunctii acestora, sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, dintre procurorii care au o vechime minima de 10 ani în funcţia de judecător sau procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii, o singură dată. (2) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător. (3) Preşedintele României poate refuza motivat numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1), aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. (4) Revocarea procurorilor din funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către Preşedintele României, la propunerea ministrului justiţiei care se poate sesiza din oficiu, la cererea adunării generale sau, după caz a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie ori a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 53 a fost modificat de pct. 80 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 53^1 (1) Numirea în celelalte funcţii de conducere în cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Parchetului Naţional Anticoruptie se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, de către Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie sau a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticoruptie, după caz. (2) Pentru numirea în funcţiile de conducere prevăzute la alin. (1) este necesară recomandarea conducătorului secţiei ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetului Naţional Anticoruptie, unde urmează să fie numit procurorul. (3) Dispoziţiile art. 48 alin. (10)-(12) se aplică în mod corespunzător. (4) Revocarea din funcţiile de conducere a procurorilor numiţi potrivit alin. (1) se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie ori, după caz, a Procurorului General al Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru motivele prevăzute la art. 50 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător. (5) Propunerea prevăzută la alin. (4) poate fi formulată din oficiu sau la sesizarea adunărilor generale ori a conducătorilor secţiilor ori, după caz, al direcţiei din cadrul Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie sau Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 53^1 a fost introdus de pct. 81 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 54La încetarea mandatului pentru funcţiile de conducere prevăzute la art. 52, 53 şi 53^1, judecătorii sau procurorii revin la instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţa sau parchet unde au dreptul sa funcţioneze potrivit legii.-------------Art. 54 a fost modificat de pct. 82 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul VIDelegarea, detasarea şi transferul--------------Titlul Cap. VI din Titlul II a fost modificat de pct. 83 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 55 (1) În cazul în care o judecătorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate funcţiona normal din cauza absentei temporare a unor judecători, existenţei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, preşedintele curţii de apel, la propunerea preşedintelui respectivei instanţe din circumscripţia acelei curţi de apel, poate delega, judecători de la alte instanţe din circumscripţia menţionată, cu acordul scris al acestora. (2) Delegarea judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi tribunale specializate în circumscripţia altei curţi de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel în circumscripţia căreia se cere delegarea şi cu avizul preşedintelui curţii de apel unde aceştia funcţionează. (3) Delegarea judecătorilor curţilor de apel se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui curţii de apel. (4) Delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii se dispune, cu acordul scris al acestora, de Consiliul Superior al Magistraturii, până la ocuparea funcţiei prin numire în condiţiile prezentei legi. (5) Delegarea în funcţiile de conducere de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie a judecătorilor de la această instanţă, se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, cu acordul scris al acestora, la propunerea preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (6) Delegarea judecătorilor se poate face pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an şi poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile. (7) În interesul serviciului, procurorii pot fi delegaţi, cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcţii de conducere, de către Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, la parchetele din cadrul Ministerului Public pe o perioadă de cel mult 90 de zile într-un an. (8) Delegarea procurorilor poate fi prelungită, cu acordul scris al acestora, cel mult încă 90 de zile. (9) Pe perioada delegării judecătorii şi procurorii beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care sunt delegaţi. Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este delegat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti.-------------Art. 55 a fost modificat de pct. 83 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 56 (1) Consiliul Superior al Magistraturii dispune detasarea judecătorilor şi procurorilor, cu acordul scris al acestora, la alte instanţe sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Justiţiei sau la unităţile subordonate acestuia ori la alte autorităţi publice, în orice funcţii, inclusiv cele de demnitate publică numite, la solicitarea acestor instituţii. (2) Durata detaşării este cuprinsă între 6 luni şi 3 ani. Detasarea se prelungeşte o singură dată, pentru o durată de până la 3 ani, în condiţiile prevăzute la alin. (1). (3) În perioada detaşării, judecătorii şi procurorii îşi păstrează calitatea de judecător sau procuror şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul detaşat. Când salariul şi celelalte drepturi băneşti prevăzute pentru funcţia în care este detaşat judecătorul sau procurorul sunt inferioare, acesta îşi păstrează indemnizaţia de încadrare lunară şi celelalte drepturi băneşti. (4) Perioada detaşării constituie vechime în funcţia de judecător sau procuror. (5) După încetarea detaşării, judecătorul sau procurorul revine în funcţia deţinută anterior.-------------Art. 56 a fost modificat de pct. 83 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 57Detasarea nu se poate face la instanţe sau parchete de nivel superior celor la care judecătorul sau procurorul are dreptul sa funcţioneze potrivit legii.-------------Art. 57 a fost modificat de pct. 83 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 58Transferul judecătorilor şi procurorilor de la o instanţa la alta instanţa sau de la un parchet la alt parchet ori la o instituţie publică se aproba, la cererea celor în cauza, de Consiliul Superior al Magistraturii.-------------Art. 58 a fost modificat de pct. 83 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 59 (1) La cererea motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror, iar procurorii în funcţia de judecător, prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta lege. (2) Pentru numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1), candidaţii vor susţine un interviu în faţa secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul procurorilor care solicită numirea ca judecători şi, respectiv, a secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în cazul judecătorilor care solicită numirea ca procuror. (3) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţiile prevăzute la alin. (1) decât motivat, aducând la cunoştinţa Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.-------------Art. 59 a fost modificat de pct. 83 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul VIISuspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de judecător şi procuror-------------Titlul Cap. VII din Titlul II a fost modificat de pct. 84 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 60 (1) Judecătorul sau procurorul este suspendat din funcţie în următoarele cazuri: a) când a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa prin ordonanţa sau rechizitoriu; b) când suferă de o boala psihică, care îl împiedica să-şi exercite funcţia în mod corespunzător. (2) Suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii. (3) În perioada suspendării din funcţie, judecătorului şi procurorului nu i se plătesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime în magistratura. (4) În perioada suspendării din funcţie, judecătorului sau procurorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute la art. 6 şi 7.-------------Art. 60 a fost modificat de pct. 85 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 61 (1) În cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunică de îndată judecătorului sau procurorului şi conducerii instanţei sau parchetului unde acesta funcţionează hotărârea prin care s-a dispus suspendarea din funcţie. (2) Dacă se dispune scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale, achitarea sau încetarea procesului penal faţă de judecător sau procuror, suspendarea din funcţie încetează, iar acesta este repus în situaţia anterioară, i se plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada suspendării din funcţie şi i se recunoaşte vechimea în magistratura pentru această perioadă.-------------Art. 61 a fost modificat de pct. 86 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 62 (1) În cazul prevăzut la art. 60 alin. (1) lit. b), boala psihică se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea preşedintelui instanţei sau a conducătorului parchetului ori a colegiilor de conducere, iar suspendarea din funcţie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate, numita în condiţiile art. 13 alin. (2) lit. e). (2) După expirarea perioadei prevăzute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize poate hotărî încetarea suspendării şi repunerea în funcţie a judecătorului sau procurorului, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibila, propune eliberarea din funcţie potrivit legii. (3) În perioada suspendării, judecătorului sau procurorului i se plătesc drepturile de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.-------------Art. 62 a fost modificat de pct. 87 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 63 (1) Judecătorii şi procurorii sunt eliberaţi din funcţie în următoarele cazuri: a) demisie; b) pensionare, potrivit legii; c) transfer într-o alta funcţie, în condiţiile legii; d) incapacitate profesională; e) ca sancţiune disciplinară; f) condamnarea definitivă a judecătorului sau procurorului pentru o infracţiune; g) încălcarea dispoziţiilor art. 6^2; h) nepromovarea examenului prevăzut la art. 31 alin. (14); i) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit.a), c) şi e). (2) Eliberarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor se dispune prin decret al Preşedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Trecerea în rezerva sau în retragere a judecătorilor şi procurorilor militari se face în condiţiile legii, după eliberarea din funcţie de către Preşedintele României. În caz de pensionare sau de transfer, eliberarea din funcţie se face după trecerea în rezerva sau, după caz, în retragere. (4) Eliberarea din funcţie a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii. (5) În cazul în care judecătorul sau procurorul cere eliberarea din funcţie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia sa devină efectivă, dacă prezenta judecătorului sau procurorului este necesară. (6) Judecătorul sau procurorul eliberat din funcţie din motive neimputabile îşi păstrează gradul profesional dobândit în ierarhia instanţelor sau a parchetelor.-------------Art. 63 a fost modificat de pct. 88 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul VIII Magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie  +  Articolul 65 (1) Prim-magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi şefi şi magistraţii-asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se bucura de stabilitate.-------------Alin. (1) al art. 65 a fost modificat de pct. 90 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Magistraţii-asistenţi sunt numiţi şi promovati în funcţie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe bază de concurs. (3) Condiţiile generale de numire a magistraţilor-asistenţi sunt cele prevăzute pentru funcţia de judecător şi procuror.-------------Alin. (3) al art. 65 a fost modificat de pct. 90 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (4) Dispoziţiile prezentei legi privind incompatibilităţile şi interdicţiile, formarea profesională continua şi evaluarea periodică, drepturile şi îndatoririle, precum şi răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor se aplică în mod corespunzător şi magistraţilor-asistenţi.--------------Alin. (4) al art. 65 a fost introdus de pct. 91 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 66 (1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistraţii-asistenţi şefi cu o vechime de cel puţin 4 ani în aceasta funcţie. (2) Magistraţii-asistenţi şefi gradul III sunt promovati dintre magistraţii-asistenţi cu cel puţin 3 ani vechime în aceasta funcţie. După o perioadă de 2 ani ca magistraţi-asistenţi şefi pot fi trecuţi în gradul II şi după alţi 5 ani în gradul I. (3) Magistraţii-asistenţi gradul III sunt numiţi fără concurs dintre judecătorii sau procurorii cu o vechime în magistratura de cel puţin 4 ani. După o perioadă de 3 ani în aceasta funcţie, magistraţii-asistenţi pot fi trecuţi în gradul II, iar după alţi 3 ani în gradul I. (4) Magistraţii-asistenţi gradul III pot fi numiţi, prin concurs, şi dintre avocaţi, notari, precum şi grefieri cu studii superioare juridice de la curţile de apel şi Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, cu o vechime de cel puţin 5 ani.-------------Alin. (4) al art. 66 a fost modificat de pct. 92 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 67 (1) Prim-magistratul-asistent are următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea magistraţilor-asistenţi din secţii şi a funcţionarilor din Cancelaria Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; b) ia parte la şedinţele Secţiilor Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale Completului de 9 judecători, ca instanţa disciplinară. (2) Prim-magistratul-asistent are şi alte atribuţii stabilite prin Regulamentul privind organizarea administrativă şi funcţionarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 68Magistraţii-asistenţi şefi au următoarele atribuţii: a) participa la şedinţele de judecată ale secţiilor şi ale Completului de 9 judecători; b) repartizează magistraţii-asistenţi care participa la şedinţele de judecată; c) asigura ţinerea în bune condiţii a evidentelor secţiilor şi realizarea la timp a tuturor lucrărilor.  +  Articolul 69Magistraţii-asistenţi participa la şedinţele de judecată ale secţiilor.  +  Articolul 70Magistraţii-asistenţi care participa la şedinţele de judecată ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie redactează încheierile, participa cu vot consultativ la deliberări şi redactează hotărâri, conform repartizării făcute de preşedinte pentru toţi membrii completului de judecată.  +  Articolul 71Magistraţii-asistenţi aduc la îndeplinire orice alte sarcini încredinţate de Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, de vicepreşedinte sau de preşedintele secţiei.  +  Titlul III Drepturile şi îndatoririle magistraţilorDrepturile şi îndatoririle judecătorilor şi procurorilor---------------Denumirea Titlului III a fost modificată de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 72Stabilirea drepturilor judecătorilor şi procurorilor se face ţinându-se seama de locul şi rolul justiţiei în statul de drept, de răspunderea şi complexitatea funcţiei de judecător şi procuror, de interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de lege pentru aceste funcţii şi urmăreşte garantarea independentei şi imparţialităţii acestora.-------------Art. 72 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 73 (1) Pentru activitatea desfăşurată, judecătorii şi procurorii au dreptul la o remuneraţie stabilită în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, cu funcţia deţinută, cu vechimea în magistratura şi cu alte criterii prevăzute de lege. (2) Drepturile salariale ale judecătorilor şi procurorilor nu pot fi diminuate sau suspendate decât în cazurile prevăzute de prezenta lege. Salarizarea judecătorilor şi procurorilor se stabileşte prin lege specială. (3) Salarizarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se stabileşte prin legea privind indemnizaţiile pentru persoanele care ocupa funcţii de demnitate publică. (4) Judecătorii şi procurorii militari sunt militari activi şi au toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate. (5) Salarizarea şi celelalte drepturi cuvenite judecătorilor şi procurorilor militari se asigura de Ministerul Apărării Naţionale, în concordanta cu prevederile legislaţiei privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti şi cu reglementările referitoare la drepturile materiale şi băneşti specifice calităţii de militar activ şi, respectiv, de salariat civil al acestui minister. (6) Acordarea gradelor militare şi înaintarea în grad a judecătorilor şi procurorilor militari se fac potrivit normelor aplicabile cadrelor permanente din Ministerul Apărării Naţionale.-------------Art. 73 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 74 (1) Consiliul Superior al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a apara judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta independenta sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. (2) Judecătorii sau procurorii care considera ca independenta şi imparţialitatea le sunt afectate în orice mod prin acte de imixtiune în activitatea profesională se pot adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune măsurile necesare, conform legii.-------------Art. 74 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 75Judecătorii şi procurorii sunt liberi sa organizeze sau sa adere la organizaţii profesionale locale, naţionale sau internaţionale, în scopul apărării intereselor lor profesionale, precum şi la cele prevăzute de art. 10 alin. (3).-------------Art. 75 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 76 (1) Judecătorii şi procurorii în funcţie sau pensionari au dreptul de a li se asigura măsuri speciale de protecţie împotriva amenintarilor, violentelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei, familiile sau bunurile lor. (2) Măsurile speciale de protecţie, condiţiile şi modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 77 (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază de asigurare pentru risc profesional, realizată din fondurile bugetare ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ale Ministerului Justiţiei, Ministerului Public sau, în cazul judecătorilor şi procurorilor militari, din fondurile Ministerului Apărării Naţionale, pentru viaţa, sănătate şi bunuri, dacă sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, în limita veniturilor pentru anii lucrati în aceste funcţii, dar nu în mai mult de 15 ani de activitate. (2) La eliberarea din funcţie, asigurarea prevăzută la alin. (1) încetează. (3) Asigurarea prevăzută la alin. (1) se realizează în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii*). (4) Judecătorii şi procurorii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevăzută la alin. (1). (5) Prin hotărâre a Guvernului, se poate înfiinţa Casa de asigurări a judecătorilor şi procurorilor.-------------Art. 77 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Art. II, alin. (3) din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005 prevede:"(3) În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, se va adopta hotărârea Guvernului prevăzută la art. 77 alin. (3) din Legea nr. 303/2004."  +  Articolul 78 (1) Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de un concediu de odihnă plătit de 35 de zile lucrătoare. (2) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate în ţara sau în străinătate, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate şi de doctorat, precum şi la concedii fără plata, potrivit Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor. (3) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (4) În perioada concediului de creştere a copilului în vârsta de până la 2 ani, judecătorii sau procurorii au dreptul la o indemnizaţie în cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate în ultimele 6 luni anterioare datei de la care se acordă acest concediu. (5) Judecătorii şi procurorii în activitate sau pensionari, precum şi soţul sau sotia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei la asigurările sociale. (6) Judecătorii şi procurorii au dreptul la închirierea locuinţelor de serviciu. Locuintele de serviciu aflate în proprietatea sau administrarea Ministerului Justiţiei şi unităţilor subordonate, precum şi cele aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Public nu pot fi cumpărate de judecători, procurori sau orice alţi salariaţi ai acestor instituţii. (7) În cazul pensionării pentru limita de vârsta, titularul contractului de închiriere prevăzut la alin. (6) şi după caz, soţul, ori sotia acestuia, îşi păstrează drepturile locative pe tot parcursul vieţii.-------------Art. 78 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 79Judecătorii şi procurorii beneficiază anual de 6 călătorii în ţara dus-întors, gratuite, la transportul pe calea ferată clasa I, auto, naval şi aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 călătorii în ţara dus-întors, în cazul în care deplasarea se efectuează cu autoturismul.-------------Art. 79 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 80 (1) Judecătorii şi procurorii cu vechime continua în magistratura de 20 de ani beneficiază, la data pensionării sau a eliberării din funcţie pentru alte motive neimputabile de o indemnizaţie egala cu 7 indemnizaţii de încadrare lunare brute, care se impozitează potrivit legii. (2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată în decursul carierei de judecător sau procuror şi se înregistrează, potrivit legii. (3) Modul de calcul al vechimii continue în magistratura se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul decesului judecătorului sau procurorului aflat în activitate. În acest caz, de indemnizaţie beneficiază soţul/sotia şi copiii care se afla în întreţinerea acestuia la data decesului.-------------Art. 80 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 81 (1) Judecătorii şi procurorii cu o vechime de cel puţin 25 de ani în magistratura beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni de activitate înainte de data pensionării. (2) Judecătorii şi procurorii sunt pensionaţi la cerere, înainte de împlinirea vârstei prevăzute de lege şi beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în aceste funcţii. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi perioadele în care judecătorul sau procurorul a exercitat profesia de avocat, fără ca ponderea acestora să poată fi mai mare de 10 ani. (3) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea de 25 de ani în funcţia de judecător sau procuror, la cuantumul pensiei se adauga câte 1%, fără a se putea depăşi venitul brut avut la data pensionării. (4) De pensia de serviciu beneficiază şi judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratura între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei prevăzut la alin. (1) fiind micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală. (5) Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) numai în funcţia de judecător sau procuror beneficiază de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o alta ocupaţie. În acest caz, pensia se stabileşte pe baza drepturilor salariale pe care le are un judecător sau procuror în funcţie în condiţii identice de vechime şi nivel al instanţei sau parchetului. (6) De prevederile alin. (5) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din funcţia de judecător sau procuror din motive neimputabile. (7) Judecătorii şi procurorii militari pot opta între pensia de serviciu sau pensia militară de serviciu. (8) Judecătorii şi procurorii care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit alin. (1), (2) şi (4) pot cumula pensia de serviciu cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, indiferent de nivelul veniturilor respective.-------------Art. 81 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 82Judecătorii şi procurorii de la toate instanţele, precum şi magistraţii-asistenţi de la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) nu pot fi mentinuti în funcţie după împlinirea vârstei de pensionare prevăzută de lege.-------------Art. 82 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 83Soţul supravieţuitor şi copiii judecătorilor şi procurorilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiază de pensie de urmaş dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru aceasta de Legea nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 83 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 84 (1) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public al asigurărilor sociale se suporta din bugetul de stat. (2) Pensiile de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor, precum şi pensiile de urmaş prevăzute la art. 83 se actualizează anual în raport cu media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni a judecătorilor şi procurorilor în activitate. (3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică şi judecătorilor sau procurorilor pensionari, precum şi persoanelor care beneficiază de pensia de urmaş prevăzută la art. 83.-------------Art. 84 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 85Constituie vechime în magistratura perioada în care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) sau magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător financiar inspector, procuror financiar şi consilier în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau personal de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1), precum şi perioada în care a fost avocat, notar, asistent judiciar, jurisconsult, consilier juridic sau a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în aparatul Parlamentului, Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, Avocatului Poporului, Curţii de Conturi sau al Consiliului Legislativ.-------------Art. 85 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 86 (1) Pe durata îndeplinirii funcţiei, personalul de specialitate juridică din Ministerul Justiţiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul Naţional de Criminologie şi din Institutul Naţional al Magistraturii este asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle, inclusiv susţinerea examenului de admitere, evaluarea activităţii profesionale, susţinerea examenului de capacitate şi de promovare, dispoziţiile prezentei legi aplicându-se în mod corespunzător, cu excepţia dreptului prevăzut de art. 81 alin. (2). (2) Stabilirea faptelor care constituie abateri disciplinare, precum şi a procedurii de cercetare şi aplicare a sancţiunilor disciplinare se fac prin ordin al conducătorilor autorităţilor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 86 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 87 (1) Pentru merite deosebite în activitate, judecătorii şi procurorii pot fi distinşi cu Diploma Meritul Judiciar. (2) Diploma Meritul Judiciar se acordă de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, pentru judecători şi la propunerea ministrului justiţiei, pentru procurori.-------------Art. 87 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 88Modelul diplomei şi modul de confectionare a acesteia se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de către ministrul justiţiei.-------------Art. 88 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 89 (1) Judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor în profesie şi în societate. (2) Relaţiile judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi în societate se bazează pe respect şi buna-credinţa.-------------Art. 89 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 90 (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi sa rezolve lucrările în termenele stabilite şi să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora şi să respecte secretul profesional. (2) Judecătorul este obligat sa păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor la care a participat, inclusiv după încetarea exercitării funcţiei.-------------Art. 90 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 91 (1) Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să aibă, în timpul şedinţelor de judecată, ţinuta vestimentara corespunzătoare instanţei la care funcţionează. (2) Ţinuta vestimentara se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi se asigura în mod gratuit.-------------Art. 91 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 92Judecătorii şi procurorii sunt obligaţi să prezinte, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege, declaraţia de avere şi declaraţia de interese.-------------Art. 92 a fost modificat de pct. 93 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Titlul IV Răspunderea magistraţilorRăspunderea judecătorilor şi procurorilor-------------Denumirea Titlului IV a fost modificată de pct. 94 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 93Judecătorii şi procurorii răspund civil, disciplinar şi penal, în condiţiile legii.-------------Art. 93 a fost modificat de pct. 95 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 93^1 (1) Judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi perchezitionati, reţinuţi sau arestaţi preventiv numai cu încuviinţarea secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În caz de infracţiune flagrantă, judecătorii, procurorii şi magistraţii-asistenţi pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat de îndată de organul care a dispus reţinerea sau percheziţia.-------------Art. 93^1 a fost introdus de pct. 96 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 94 (1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. (2) Răspunderea statului este stabilită în condiţiile legii şi nu inlatura răspunderea judecătorilor şi procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţa sau grava neglijenţa.-------------Alin. (2) al art. 94 a fost modificat de pct. 97 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (3) Cazurile în care persoana vătămată are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procese penale sunt stabilite de Codul de procedură penală. (4) Dreptul persoanei vătămate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare săvârşite în alte procese decât cele penale nu se va putea exercita decât în cazul în care s-a stabilit, în prealabil, printr-o hotărâre definitivă, răspunderea penală sau disciplinară, după caz, a judecătorului sau procurorului pentru o faptă săvârşită în cursul judecaţii procesului şi dacă aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciară.-------------Alin. (4) al art. 94 a fost modificat de pct. 97 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (5) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârşirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.-------------Alin. (5) al art. 94 a fost modificat de pct. 97 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vătămată se poate indrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice. (7) După ce prejudiciul a fost acoperit de stat în temeiul hotărârii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o acţiune în despăgubiri împotriva judecătorului sau procurorului care, cu rea-credinţa sau grava neglijenţa, a săvârşit eroarea judiciară cauzatoare de prejudicii.-------------Alin. (7) al art. 94 a fost modificat de pct. 97 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (8) Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune în toate cazurile prevăzute de prezentul articol este de un an.  +  Articolul 95 (1) Orice persoană poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducătorii instanţelor ori ai parchetelor, în legătură cu activitatea sau conduita necorespunzătoare a judecătorilor sau procurorilor, încălcarea obligaţiilor profesionale în raporturile cu justiţiabilii ori săvârşirea de către aceştia a unor abateri disciplinare.-------------Alin. (1) al art. 95 a fost modificat de pct. 98 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) nu poate pune în discuţie soluţiile pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse căilor legale de atac.  +  Capitolul IIRăspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor-------------Titlul Cap. II din Titlul IV a fost modificat de pct. 99 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 96 (1) Judecătorii şi procurorii răspund disciplinar pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu, precum şi pentru faptele care afectează prestigiul justiţiei. (2) Răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor militari poate fi angajata numai potrivit dispoziţiilor prezentei legi.-------------Art. 96 a fost modificat de pct. 100 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 97Constituie abateri disciplinare: a) încălcarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere, declaraţiile de interese, incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii;-------------Litera a) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-------------Litera b) a art. 97 a fost abrogată de pct. 102 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. c) intervenţiile pentru soluţionarea unor cereri, pretinderea sau acceptarea rezolvarii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel decât în limita cadrului legal reglementat pentru toţi cetăţenii, precum şi imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror;-------------Litera c) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. d) desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu; e) nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter; f) nerespectarea în mod repetat şi din motive imputabile a dispoziţiilor legale privitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor;-------------Litera f) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. g) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile din proces;-------------Litera g) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.-------------Litera h) a art. 97 a fost abrogată de pct. 102 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. i) refuzul nejustificat de a îndeplini o îndatorire de serviciu;-------------Litera i) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. j) exercitarea funcţiei cu rea-credinţa sau grava neglijenţa dacă fapta nu constituie infracţiune;-------------Litera j) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. k) efectuarea cu întârziere a lucrărilor, din motive imputabile;-------------Litera k) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. l) absentele nemotivate de la serviciu, în mod repetat;-------------Litera l) a art. 97 a fost modificată de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. m) atitudinea nedemna în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili;-------------Litera m) a art. 97 a fost modificata de pct. 101 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. n) neîndeplinirea obligaţiei privind transferarea normei de baza la instanţa sau parchetul la care funcţionează;-------------Litera n) a art. 97 a fost introdusă de pct. 103 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. o) nerespectarea dispoziţiilor privind distribuirea aleatorie a cauzelor;-------------Litera o) a art. 97 a fost introdusă de pct. 103 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. p) participarea directa sau prin persoane interpuse la jocurile de tip piramidal, jocuri de noroc sau sisteme de investiţii pentru care nu este asigurata transparenta fondurilor în condiţiile legii.-------------Litera p) a art. 97 a fost introdusă de pct. 103 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 98Sancţiunile disciplinare care se pot aplica judecătorilor şi procurorilor, proporţional cu gravitatea abaterilor, sunt: a) avertismentul; b) diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu până la 15% pe o perioadă de la o luna la 3 luni; c) mutarea disciplinară pentru o perioadă de la o luna la 3 luni la o instanţa sau la un parchet, situate în circumscripţia aceleiaşi curţi de apel ori în circumscripţia aceluiaşi parchet de pe lângă acestea; d) excluderea din magistratura.--------------Art. 98 a fost modificat de pct. 104 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 99Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 98 se aplică de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice.  +  Titlul V Dispoziţii tranzitorii şi finale--------------Art. 100 a fost abrogat de pct. 105 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 101 (1) Judecătorii în funcţie ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie îşi continua activitatea până la data expirării mandatului pentru care au fost numiţi. (2) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cărora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiţi ori, după caz, sunt eliberaţi din motive neimputabile, îşi păstrează gradul dobândit în ierarhie şi pot ocupa o funcţie de judecător la Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi pot reveni pe funcţia de magistrat deţinută anterior sau pe o alta funcţie de judecător ori procuror sau pot opta pentru intrarea în avocatura sau notariat, fără examen.  +  Articolul 102Judecătorii şi procurorii care au, la data intrării în vigoare a prezentei legi, norma de baza la instituţii de învăţământ superior juridic, au obligaţia ca, începând cu anul universitar următor, să-şi transfere norma de baza la instanţa sau parchetul la care funcţionează ori sa renunţe la calitatea de judecător sau procuror.--------------Art. 102 a fost modificat de pct. 106 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 103 (1) Judecătorii şi procurorii în funcţie, precum şi personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 86 alin. (1) care au beneficiat de vechime în magistratura potrivit Legii nr. 92/1992pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează aceasta vechime.--------------Alin. (1) al art. 103 a fost modificat de pct. 107 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005. (2) Salarizarea magistraţilor-asistenţi se face potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor, aprobată prin Legea nr. 347/2003, în baza coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 19, 20, 18 pentru magistraţii-asistenţi gradul I, II, III, la nr. crt. 12, 13, 19 pentru magistraţii-asistenţi şefi, gradul I, II, III şi la nr. crt. 12 pentru prim-magistratul-asistent.--------------Art. 104 a fost abrogat de pct. 108 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 105 (1) Judecătorii şi procurorii militari care îşi continua activitatea la instanţele şi parchetele militare, redistribuiti pe funcţii inferioare, îşi păstrează drepturile salariale de care beneficiază la data redistribuirii. Celelalte dispoziţii ale prezentei legi se aplică în mod corespunzător şi judecătorilor şi procurorilor militari. (2) Transferul judecătorilor şi procurorilor militari, la cerere sau ca urmare a reducerii posturilor, se face la instanţe şi parchete civile de grad egal, potrivit opţiunii exprimate, în limita posturilor disponibile.--------------Art. 105 a fost modificat de pct. 109 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 106Consiliul Superior al Magistraturii aproba, prin hotărâre care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I: a) Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfăşurare a concursului de admitere şi a examenului de absolvire, precum şi media minima de admitere şi de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii; b) Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii; c) Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, bibliografia, probele de examen, procedura de desfăşurare şi media minima de promovare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari; d) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratura; e) Regulamentul privind modul de desfăşurare a cursurilor de formare profesională continua a judecătorilor şi procurorilor şi atestare a rezultatelor obţinute; f) Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor; g) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor; h) Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor; i) Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor.--------------Art. 106 a fost modificat de pct. 110 al art. I din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 107 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: a) dispoziţiile art. 6, art. 12, art. 14-16, art. 36-43, art. 55, art. 58 şi art. 59-69 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; b) dispoziţiile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 42-69, art. 91-120^1 şi art. 121-131^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 66 privind vechimea în magistratura necesară pentru promovarea în funcţia de judecător sau procuror, care se abroga pe data de 1 ianuarie 2005. (3) Dispoziţiile art. 13 din Legea Curţii Supreme de Justiţie nr. 56/1993, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga pe data de 1 ianuarie 2005.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:Reproducem mai jos art. IV, art. V, art. VI, art. VII şi art. VIII din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005:"Art. IV (1) Comisiile pentru primul concurs sau examen privind funcţiile de conducere de la instanţe şi parchete vor fi numite de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Regulamentul de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor va fi elaborat de Institutul Naţional al Magistraturii, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii şi afişat pe paginile de internet ale Institutului Naţional al Magistraturii, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie şi Ministerului Justiţiei, precum şi la sediile instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, în termen de 10 zile de la numirea comisiilor. (3) În 30 de zile de la publicarea Regulamentului prevăzut la alin. (3) se organizează concurs sau examen pentru numirea în funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale şi parchetele de pe lângă acestea, iar în termen de 60 de zile de la aceeaşi dată se organizează concurs sau examen pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea. Dispoziţiile art. 48 alin. (7) şi ale art. 48^1 alin. (7) se aplică în mod corespunzător. (4) Numirea în funcţiile de conducere de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, precum, şi de la parchetele de pe lângă acestea, pentru care se aplică procedura prevăzută la art. 48 alin. (9) şi art. 48^1 alin. (9) se face în termen de 30 de zile de la numirea în funcţiile de conducere a judecătorilor şi procurorilor care au obţinut rezultatul cel mai bun la concursurile sau examenele prevăzute la alin. (4). (5) Nerespectarea termenelor şi a procedurii pentru organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.  +  Articolul V (1) Judecătorii şi procurorii care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, îndeplinesc condiţiile de pensionare pentru limita de vârsta, vor fi eliberaţi din funcţie la împlinirea unui termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Consiliul Superior al Magistraturii va lua măsurile necesare pentru ocuparea în termen de 4 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi a posturilor care devin vacante prin pensionarea persoanelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul VIJudecătorii şi procurorii care nu au renunţat la norma de baza la instituţii de învăţământ superior juridic, potrivit art. 102 din Legea nr. 303/2004, sunt obligaţi să-şi transfere norma de baza la instanţa sau parchetul la care funcţionează, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VII (1) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor şi personalul auxiliar de specialitate depun declaraţiile prevăzute la art. 6 alin. (3) sau, după caz, art. 6^1 şi art. 6^2 din Legea nr. 303/2004, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifica declaraţiile prevăzute la art. 61 din Legea nr. 303/2004, iar Consiliul Suprem de Apărare a Tarii verifica declaraţiile prevăzute la art. 6^2 din Legea nr. 303/2004 în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul VIIIDispoziţiile art. 82 din Legea nr. 303/2004 se aplică şi magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor prevăzut la art. 73 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2) şi cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 303.  +  Anexă-------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Art. III din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005 prevede că la împlinirea termenului prevăzut la art. II alin. (2)**), anexa la Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu modificările ulterioare, se abroga.**) Art. II din Titlul XVII din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005 prevede că celelalte regulamente prevăzute la art. 106 se actualizează şi se aproba în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.Criteriile de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor              ┌────────────────────────────────────────────┐              │ A. Perfecţionarea pregătirii profesionale │              └────────────────────────────────────────────┘1. FORMA PERFECŢIONARE ORGANIZATĂ LA NIVELUL INSTANŢEI SAU, DUPĂ CAZ, AL CURŢII DE APEL ŞI LA NIVELUL PARCHETELOR DE PE LÂNGĂ ACESTEA - ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONALTEMA ___________________REZULTATELE OBŢINUTE___________________2. FORMA PERFECŢIONARE CENTRALIZATA (Institutul Naţional al Magistraturii, instituţii de învăţământ superior din ţara sau străinătate ori alte forme de perfecţionare centralizata)  PERIOADA LOC DESFĂŞURARE DISCIPLINA REZULTATE                  ┌───────────────┐ ┌───────────┐ ───── ──── └───────────────┘ └───────────┘ ───────── ───── ──── ┌───────────────┐ ┌───────────┐ ─────────                  └───────────────┘ └───────────┘    3. FORMA SPECIALIZARE, SCHIMB EXPERIENTA  PERIOADA ŢARA LOCALITATEA DISCIPLINA TEMA             ┌─────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌─────┐  ───── ──── └─────┘ └───────────┘ └───────────┘ └─────┘  ───── ──── ┌─────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌─────┐             └─────┘ └───────────┘ └───────────┘ └─────┘    PARTICIPARE LA SIMPOZIOANE, CONFERINŢE etc.  PERIOADA ŢARA LOCALITATE TEMA LUCRARE PREZENTATĂ                                                    (dacă este cazul)             ┌─────┐ ┌──────────┐ ┌─────┐ ┌──────────────────┐  ──── ──── └─────┘ └──────────┘ └─────┘ └──────────────────┘             ┌─────┐ ┌──────────┐ ┌─────┐ ┌──────────────────┐  ──── ──── └─────┘ └──────────┘ └─────┘ └──────────────────┘    INSTITUŢIA CARE A PROPUS PARTICIPAREA ______________________    4. LUCRĂRI PUBLICATE NR. TOTAL: _____ DINTRE CARE:  DATA LOC APARITIE TIP TITLU              (Editura, (Articol,               Revista etc.) Lucrare etc.)             ┌─────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────┐  ──── ──── └─────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────┘             ┌─────────────┐ ┌─────────────────────┐ ┌─────────┐  ──── ──── └─────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────┘    5. ACTIVITATE DIDACTICA    INSTITUŢIA FUNCŢIA DISCIPLINA┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌─────────────────┐└──────────────┘ └──────────────┘ └─────────────────┘               ┌────────────────────────────────────────────┐               │ B. Activitate profesională a judecătorilor │               └────────────────────────────────────────────┘I. Activitatea de judecată:                                                     TOTAL MEDIA PE INSTANTA                                                             SAU, DUPĂ CAZ,                                                             PE SECŢIE  1. NR. ŞEDINŢE DE JUDECATA LA CARE A PARTICIPAT ___ _____  2. NR. ŞEDINŢE DE JUDECATA CONDUSE ___ _____  3. NR. PARTICIPARI COMPLETE SPECIALIZATE ___ _____  4. NR. DOSARE RULATE ___ ____  5. NR. HOTĂRÂRI PRONUNŢATE ___ _____  6. OPERATIVITATEA ÎN SOLUŢIONAREA CAUZELOR ___ _____  7. NR. HOTĂRÂRI REDACTATE ___ _____  8. NR. HOTĂRÂRI REDACTATE PESTE TERMEN ___ _____  9. NR. HOTĂRÂRI CASATE ___ _____ 10. NR. HOTĂRÂRI CASATE IMPUTABILE ___ _____     DIN CARE:     - CU OBIECTIUNTLE MAGISTRATULUI APRECIATE       CA ÎNTEMEIATE DE INSTANTA/SECŢIILE       SPECIALIZATE _____II. Alte activităţi ale judecătorului:1. Activitatea de judecător de serviciu sau delegatCompartiment______________________2. Observaţii de proiecte de acte normative___________3. Plângeri, reclamaţii, cereri soluţionate ____________4. Alte activităţi___________________________                  ┌──────────────────────────────────────┐                  │ C. Activitatea profesională │                  └──────────────────────────────────────┘1. DOSARE de ancheta_____________din care rechizitorii __________________2. DOSARE de supraveghere________din care rechizitorii __________________3. INCULPATI trimişi în judecata _________din care arestaţi _____________4. Operativitate în rezolvarea cauzelor_______________________5. CONCLUZII în:- latura penală a cauzei _____________- latura civilă a cauzei _____________6. Exercitarea acţiunii civile din oficiu ___________7. Soluţii infirmate _____________________8. Cai de atac exercitate _______ din care admise ______________________9. Referate pentru recurs în anulare întocmite ______ din care admise______10. Dosare restituite de instanţa în vederea refacerii sau completării urmăririi penale, cu excepţia celor restituite ca urmare a extinderii acţiunii sau a procesului penal _________________________________11. Dosare restituite la procuror în vederea refacerii rechizitoriului ______12. Alte activităţi ale procurorului:- Note de studiu ___________________________- Observaţii la proiecte de acte normative _____________- Note, memorii, referate _______________________              ┌──────────────────────────────────────────────────────┐              │ D. Criterii şi parametri în evaluarea performantelor │              │ magistraţilor care deţin funcţii de conducere │              └──────────────────────────────────────────────────────┘                                                  CALIFICATIVUL ACORDAT    a) Capacitatea de organizare şi decizie ________________    b) Gradul de comunicativitate ________________    c) Atitudinea în relaţiile cu:       - magistraţii ________________       - personalul auxiliar ________________       - petitionarii ________________       - alte instituţii ________________    d) Gradul de complexitate a cauzelor ________________    e) Obiectivitatea în aprecierea colaboratorilor ________________    f) Organizarea şi supravegherea pregătirii       profesionale ________________    g) Capacitatea de a gestiona situaţiile de criza ________________          ┌────────────────────────────────────────────┐          │ E. Parteneri profesionali, organizatorici │          │ şi de conduita │          └────────────────────────────────────────────┘                                                    CALIFICATIVUL ACORDAT    1. a) Capacitatea de interpretare şi aplicare          ca legii _________________       b) Respectarea normelor procedurale          în activitatea desfăşurată _________________       c) Calitatea hotărârilor/actelor de urmărire           penală _________________        d) Gradul de complexitate a cauzelor _________________        e) Rezolvarea lucrărilor în termen _________________        f) Cunoaşterea, asimilarea şi aplicarea           jurisprudenţei Curţii Constituţionale           şi a C.E.D.O _________________    2. a) Perseverenta _________________       b) Iniţiativa _________________       c) Autoritatea _________________       d) Puterea de muncă _________________       e) Spiritul de analiza şi sinteza _________________    3. a) Respectarea disciplinei muncii _________________       b) Atitudinea în relaţiile cu colegii _________________       c) Atitudinea în raporturile cu justiţiabilii _________________       d) Respectarea normelor Codului deontologic          al magistraţilor _________________F. CALIFICATIV ACORDAT:_______________________G. CALIFICATIV FINAL ACORDAT DUPĂ CONTESTAŢIE: _________________________________