LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*republicată*)privind regimul materiilor explozive*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 177 din 12 martie 2014  Notă
  *) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Legea nr. 126/1995 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 15 septembrie 2011.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prevederile prezentei legi se aplică la prepararea, producerea, procesarea, experimentarea, deținerea, tranzitarea pe teritoriul țării, transmiterea sub orice formă, transferul, transportul, introducerea pe piață, depozitarea, încărcarea, încartușarea, delaborarea, distrugerea, mânuirea, comercializarea și folosirea de către persoanele juridice sau fizice autorizate a materiilor explozive.(2) În sensul prezentei legi, prin materii explozive se înțelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de inițiere, fitile detonante, fitile de siguranță, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de șoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil și articolele pirotehnice.(3) Prezenta lege nu aduce atingere regimului juridic al explozivilor de uz civil, astfel cum este reglementat în Hotărârea Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale explozivilor de uz civil și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările și completările ulterioare, și în Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Producerea și procesarea de materii explozive sunt permise numai persoanelor juridice care posedă autorizație din partea inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia își desfășoară activitatea.  +  Articolul 3(1) Amestecurile explozive simple pot fi preparate manual sau mecanizat numai de persoane juridice autorizate în acest scop, pe baza instrucțiunilor tehnice și de securitate și sănătate a muncii elaborate în acest sens.(2) Materiile explozive noi cu destinație militară, indiferent de proveniență, pot fi folosite numai cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale, pe baza avizului structurii de specialitate din subordinea acestui minister, desemnată în acest scop prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 4(1) Furnizorii, inclusiv producătorii, au obligația de a garanta materiile explozive și de a inscripționa ambalajele cu datele prevăzute de reglementările în vigoare.(2) Termenul de garanție poate fi prelungit numai cu acordul producătorului.  +  Articolul 5(1) Introducerea pe piață a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice este admisă numai în condițiile în care acestea respectă cerințele esențiale aplicabile lor, stabilite de legislația în vigoare ce urmărește să asigure un înalt nivel de protecție a sănătății umane și siguranței publice, protecția și siguranța consumatorilor, precum și protecția mediului.(2) La introducerea pe piață a explozivilor de uz civil și a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, și prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008.  +  Articolul 6Prin deținător de materii explozive, în sensul prezentei legi, se înțelege orice persoană juridică sau fizică în posesia sau detenția căreia se află, licit, astfel de materii.  +  Articolul 7(1) Persoanele fizice nu au dreptul să dețină, să utilizeze, să transporte, să depoziteze, să experimenteze ori să mânuiască explozivi de uz civil sau articole pirotehnice dacă nu fac dovada calității de artificier, respectiv de pirotehnician autorizat și nu reprezintă o persoană juridică autorizată și înregistrată conform prevederilor legale.(2) Personalul special instruit poate manipula materii explozive numai sub supravegherea unui artificier sau a unui pirotehnician autorizat.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1):a) persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza articole pirotehnice din categoriile 1 și P1;b) persoanele care au vârsta peste 15 ani și care urmează cursuri de formare în învățământul de specialitate pot avea la dispoziție articole pirotehnice numai pe timpul instruirii.  +  Capitolul II Autorizarea și înregistrarea deținătorilor de materii explozive  +  Articolul 8(1) Pentru a putea prepara materii explozive, persoanele juridice care, prin actul constitutiv al societății, au ca obiect de activitate astfel de operațiuni sunt obligate să obțină în prealabil autorizația din partea inspectoratului teritorial de muncă și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea.(2) Obligația de a obține în prealabil autorizația revine și persoanelor juridice și fizice care dețin, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepția unităților și formațiunilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații.(3) Persoanele care produc, dețin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum și persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligația de a obține autorizația din partea inspectoratului teritorial de muncă și de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție pe raza cărora își desfășoară activitatea, după caz.(4) Autorizarea se obține numai la solicitarea celui interesat și pe o durată determinată, cu posibilitate de prelungire.(5) Îndeplinirea activităților prevăzute în autorizație prin intermediari neautorizați este interzisă.  +  Articolul 9(1) Materiile explozive pot fi depozitate numai în spații special construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă.(2) Depozitele de materii explozive construite și amenajate în condițiile alin. (1) pot funcționa numai după obținerea prealabilă a autorizației, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau inspectoratul județean de poliție, după caz.(3) Se interzice autorizarea producerii, preparării, experimentării, deținerii sau depozitării materiilor explozive în clădiri cu locuințe.(4) În autorizația de funcționare a oricărui depozit se stabilește capacitatea maximă de depozitare în echivalent trotil.(5) Depozitarea materiilor explozive în depozitele de stoc și la unitățile care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive se face numai în spații proiectate, construite și amenajate pe baza documentațiilor tehnice.(6) Inspectoratele teritoriale de muncă pot aviza depășirea temporară a capacităților de depozitare autorizate cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.(7) Conducerile persoanelor juridice care au ca obiect de activitate producerea/procesarea de materii explozive pot aviza depășirea capacităților de depozitare uzinale și de stoc cu maximum 25 %, pentru o perioadă de cel mult 3 luni.  +  Articolul 10În situația în care un depozit de materii explozive este utilizat de mai mulți operatori economici, în baza unor contracte de custodie, evidențele se păstrează separat pentru fiecare operator economic.  +  Articolul 11(1) Inspectoratul teritorial de muncă sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori inspectoratul județean de poliție poate, după caz, suspenda sau restrânge activitățile pentru producere, preparare, deținere, transfer, transport, folosire ori comercializare a materiilor explozive sau poate retrage autorizațiile dacă sunt încălcate reglementările legale în vigoare cu privire la respectarea normelor de securitate.(2) Retragerea autorizației atrage încetarea dreptului acordat persoanelor juridice și fizice de a mai efectua activitățile pentru care aceasta a fost acordată.(3) La încetarea activității este obligatorie predarea autorizației, în termen de 15 zile, instituției care a emis-o.  +  Articolul 12(1) Autorizațiile eliberate pe baza prezentei legi se vizează anual de către autoritățile emitente în a căror rază titularul își are sediul. Neprezentarea autorizației pentru viză, în termen de 15 zile de la data expirării acesteia, atrage pierderea dreptului titularului de a efectua operațiuni cu materii explozive.(2) Organele prevăzute la art. 8 vor elibera persoanelor juridice, în termen de 15 zile, o nouă autorizație titularului, care face cunoscute:a) schimbarea denumirii sau a sediului;b) deteriorarea, sustragerea sau pierderea autorizației;c) completa epuizare a spațiilor rezervate vizei anuale.  +  Articolul 13Persoanele juridice autorizate care execută lucrări, cu caracter temporar, de prospecțiuni și explorări geologice sau în cadrul intervențiilor cu mijloace antigrindină sunt obligate să anunțe inspectoratul teritorial de muncă și inspectoratul județean de poliție sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, în raza cărora se află localitățile unde își vor desfășura activitatea, cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea lucrărilor.  +  Capitolul III Operațiuni cu materii explozive și evidența acestora  +  Articolul 14Transportul și mânuirea explozivilor propriu-ziși și ale mijloacelor de inițiere și aprindere, cu excepția articolelor pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizați și numai cu personal special instruit pentru asemenea operațiuni. Transportul și mânuirea articolelor pirotehnice se efectuează de către personal special instruit.  +  Articolul 15(1) Orice transfer sau transport de materii explozive se efectuează numai cu mijloace de transport amenajate în acest scop, pe baza documentelor eliberate conform reglementărilor legale în vigoare și semnate de cei în drept.(2) Transportul de la depozitele de consum la firidele artificierilor și la locurile de muncă sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea se găsesc în cadrul aceluiași amplasament este permis pe baza documentelor de ridicare a materiilor explozive din depozit.  +  Articolul 16(1) Încărcarea, transferul, transportul, descărcarea, depozitarea și distrugerea materiilor explozive în timpul nopții sunt interzise.(2) Fac excepție transferurile pe calea ferată sau pe apă, transporturile din fabrica producătoare la depozitele proprii, precum și cele executate în cadrul aceluiași amplasament.  +  Articolul 17(1) Transferul sau transportul în același mijloc de transport al materiilor explozive împreună cu alte materiale sau materii cu care acestea sunt incompatibile, precum și accesul în mijlocul de transport al persoanelor fără atribuții de serviciu în ceea ce privește transferul sau transportul respectiv sunt interzise.(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) mijloacele de transport folosite de echipele de prospecțiuni geologice, perforări de sonde, construcții hidroenergetice, hidrotehnice, reparații sau construcții de drumuri, căi ferate și poduri sau intervenții antigrindină, dacă sunt amenajate conform reglementărilor legale.  +  Articolul 18Transferul, transportul sau depozitarea în comun a mai multor tipuri de explozivi se face numai în condițiile stabilite în anexa la prezenta lege.  +  Articolul 19(1) Paza transferurilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază sau de stoc, indiferent de mijlocul de transport, se asigură cu efective de jandarmi, pe cheltuiala beneficiarului.(2) Pentru transferul de materii explozive și subansambluri explozive utilizate la intervențiile antigrindină de la depozitele de bază sau de stoc la depozitele de consum, la locurile de utilizare sau la atelierele de procesare a materiilor explozive când acestea nu se află în același amplasament cu depozitul de consum, paza se asigură de către operatorii economici, prin personal dotat cu arme de foc, în condițiile legii.(3) Pentru transferul de materii explozive de la depozitele de bază la depozitele de consum, operatorii economici sunt obligați să anunțe în prealabil organul de poliție pe teritoriul căruia se efectuează transferul.(4) Paza materiilor explozive, în tranzit pe teritoriul României, se asigură contra cost numai cu efective de jandarmi, după verificarea prealabilă a integrității sigiliilor aplicate de expeditor, în conformitate cu procedurile privind transporturile și expedițiile internaționale de mărfuri periculoase.(5) Paza transferurilor și transporturilor de materii explozive cu destinație militară, pe teritoriul României, se asigură de către unitățile Ministerului Apărării Naționale.  +  Articolul 20Asupra amplasamentului și cantității maxime de materii explozive destinate depozitării pentru firidele artificierilor, precum și pentru încăperile în care se depozitează și se mânuiesc materii explozive pentru perforări de sonde, articole de vânătoare, obiecte pirotehnice de distracție, pistoale pentru împlântat bolțuri, mijloace antigrindină, capse de alarmare CFR și capse de asomare este necesar avizul dat de inspectoratul teritorial de muncă.  +  Articolul 21(1) Capsele detonante vor fi depozitate în clădiri sau în camere subterane, separate de cele în care se depozitează explozivii propriu-ziși.(2) Fac excepție depozitele de la suprafață cu capacități până la 500 kg în echivalent trotil, în care mijloacele de inițiere pot fi depozitate în aceeași clădire cu explozivii propriu-ziși, însă în încăperi separate.  +  Articolul 22Terenul aferent depozitelor de suprafață sau subterane de materii explozive de uz civil, nelegate de rețeaua minei, precum și depozitelor de stoc de materii explozive trebuie împrejmuit conform reglementărilor legale.  +  Articolul 23Paza depozitelor de materii explozive trebuie asigurată permanent cu personal dotat cu arme de foc, în condițiile legii, cu excepția depozitelor subterane legate de rețeaua minei.  +  Articolul 24(1) Accesul în depozit este permis, în prezența gestionarului sau a înlocuitorului său, numai persoanelor cu atribuții în gestiune, mânuire și control asupra materiilor explozive.(2) În timpul nopții este interzis accesul în depozit.(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) depozitele de consum ale unităților în care se lucrează și în schimburi de noapte.  +  Articolul 25(1) La toate depozitele se ține o evidență strictă a intrării, ieșirii și consumurilor de materii explozive.(2) Registrele de evidență de la depozite, precum și formularele privind mișcarea materiilor explozive - intrări, ieșiri, consum - au caracter de documente cu regim special.(3) Orice lipsă de materii explozive trebuie anunțată imediat organului local al poliției și inspectoratului teritorial de muncă.  +  Articolul 26(1) Gestionarul depozitului de materii explozive de uz civil, precum și înlocuitorul acestuia sunt desemnați de conducătorul unității deținătoare din rândul artificierilor autorizați și răspund, după caz, disciplinar, administrativ, civil sau penal pentru gestiunea încredințată.(2) Gestionarii depozitelor de materii explozive din cadrul uzinelor producătoare sau ai depozitelor de stoc de materii explozive, precum și înlocuitorii acestora sunt desemnați de conducătorii unității deținătoare numai din rândul pirotehniștilor care cunosc și își asumă în mod liber riscurile la care sunt supuși în operațiunile de mânuire și depozitare a materiilor explozive.  +  Articolul 27(1) Lucrările de împușcare sunt executate numai de persoane autorizate ca artificier, cu excepția celor care îndeplinesc funcțiile prevăzute la art. 26.(2) Nu necesită a fi autorizate ca artificier următoarele categorii de personal:a) personalul calificat care produce, verifică și experimentează materii explozive la producător și la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;b) personalul care mânuiește și folosește materii explozive la activități specifice în cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului Român de Informații;c) personalul care mânuiește și folosește materii explozive, altele decât explozivi și mijloace de inițiere și aprindere.  +  Articolul 28Condițiile și cerințele pentru autorizarea calității de artificier și de pirotehnician se stabilesc prin normele tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, aprobate prin hotărâre a Guvernului.*) Notă *) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehnicienilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 4 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 29(1) Angajatul căruia i s-au încredințat materii explozive nu are dreptul, în nicio împrejurare, să le înstrăineze, să le folosească în alte scopuri ori să efectueze alte operațiuni decât cele stabilite pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.(2) Orice persoană care găsește materii explozive este obligată să le predea celui mai apropiat organ de poliție sau să îi indice locul în care se află, pentru ca acesta să procedeze de îndată la ridicarea lor.(3) Materiile explozive reținute în condițiile alin. (2) constituie corpuri delicte, asupra măsurii confiscării urmând a se pronunța, după caz, procurorul sau instanța judecătorească.(4) Materiile explozive nedetonate în urma operațiunilor de împușcare se predau artificierului.  +  Articolul 30Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligația ca la depozitarea, păstrarea sau manipularea articolelor pirotehnice să respecte reglementările tehnice și instrucțiunile producătorului.  +  Articolul 31(1) Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripționate în limba română categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.(2) Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligația ca, la solicitarea justificată a autorității de supraveghere a pieței, să furnizeze acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerințele esențiale de securitate.  +  Articolul 32(1) Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens și numai în locurile autorizate în condițiile legii.(2) Spațiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinația de locuit, în condițiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 28.  +  Articolul 33Se interzic confecționarea, deținerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operațiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate.  +  Articolul 34(1) Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.(2) Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situații:a) între orele 24,00 și 6,00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;b) la o distanță mai mică de 50 m de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;c) la o distanță mai mică de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;d) la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de pietre;f) pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane;g) la o distanță mai mică de 500 m de păduri.(3) Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4 este permisă numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean sau, după caz, al municipiului București și avizul inspectoratului județean de poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe a cărui rază se execută jocurile respective.  +  Articolul 35Comercializarea materiilor explozive se face numai după înscrierea acestora în registrul prevăzut la art. 25 alin. (2) de către operatorii economici autorizați implicați.  +  Articolul 36Condițiile în care persoanele fizice și juridice având cetățenia, respectiv naționalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European ori care sunt stabilite într-unul sau mai multe dintre aceste state, în înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, pot să presteze servicii în domeniul reglementat de prezenta lege pe teritoriul României se stabilesc prin normele tehnice prevăzute la art. 28.  +  Capitolul IV Infracțiuni și contravenții  +  Articolul 37Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:a) orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept; Notă
  Prin DECIZIA CURTII CONSTITUTIONALE nr. 83 din 14 februarie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 8 mai 2024 a fost admisa excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 37 lit. a) din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive sunt constituționale în măsura în care vizează operațiunile prevăzute de art. 346 alin. (1) și (2) din Codul penal, operațiuni având ca obiect articole pirotehnice.
  Conform art. 147 din CONSTITUȚIA ROMANIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își incetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstituționale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstituționale sunt suspendate de drept.
  b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.
   +  Articolul 38(1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează astfel:a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) și (2), art. 26, 28*) și art. 29 alin. (2) și (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei; Notă *) În prezent art. 28 are un conținut diferit față de ultima configurație dată prin Legea nr. 262/2005, în sensul că acesta nu are în vedere o faptă care poate constitui o contravenție sancționată cu amendă.b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 11 alin. (3), art. 12, 13, 14, 21, 30 și 35, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;c) nerespectarea prevederilor art. 34, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1) și art. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.(2) Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 100%.  +  Articolul 39(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Muncii, precum și de către polițiști.(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.  +  Articolul 40Contravențiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.
   +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 41(1) Controlul privind respectarea obligațiilor tehnice, precum și respectarea măsurilor de securitate referitoare la producerea, prepararea, procesarea, experimentarea, deținerea, folosirea, comercializarea, depozitarea și transportul materiilor explozive se exercită de către personalul de specialitate desemnat din cadrul Inspecției Muncii și persoanele special desemnate de către conducerile unităților care folosesc materii explozive.(2) Controlul privind transferurile de materii explozive, precum și cel privind modul cum sunt asigurate cerințele de siguranță în cadrul acestor transferuri se exercită de către personalul special desemnat din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  +  Articolul 42Ministerul Apărării Naționale poate participa cu specialiști la executarea unor controale privind transportul, depozitarea și mânuirea materiilor explozive, organizate, în situații deosebite, de către Ministerul Afacerilor Interne sau de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, la cererea acestora.  +  Articolul 43(1) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor.(2) Normele tehnice prevăzute la alin. (1) vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului**). Notă **) A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului din finalul art. 28.(3) Ministerul Apărării Naționale, în același termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.  +  Articolul 44Prezenta lege nu se aplică armelor, munițiilor și explozivilor nucleari.  +  Articolul 45(1) Prezenta lege intră în vigoare după 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României***). Notă ***) Legea nr. 126/1995 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 28 decembrie 1995.(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Decretul nr. 297/1977 privind regimul materialelor explozive în economie, precum și reglementările referitoare la materiile explozive din Decretul nr. 367/1971 privind regimul armelor, munițiilor și materiilor explozive se abrogă.  +  AnexăDiferitele tipuri de explozivi și mijloace de inițiere și aprindere care pot fi depozitate sau transportate în comuna) explozivii cu conținut de nitroglicerină sau nitroglicol mai mare de 6 %, împreună cu explozivii de siguranță (antigrizutoși), cu condiția să fie depozitați pe rafturi separate;b) hexogenul, împreună cu pentrita, tetrilul și amestecurile făcute cu trotil sau cu aceștia;c) trotilul, împreună cu explozivii pe bază de azotat de amoniu și conținut de nitroglicerină sau nitroglicol mai mic de 6%, precum și cu încărcături speciale pe bază de trotil (cu bustere, detoroc etc.);d) pulberile negre cu fum, de toate felurile, inclusiv amestecurile mecanice care au viteze de ardere lentă și degajări mici de fum, împreună cu explozivii pe bază de clorați și perclorați;e) pulberile coloidale fără fum;f) capsele detonante de orice fel, împreună cu relee detonante și sistem de inițiere "Nonel";g) fitilele detonante pe bază de pentrită, împreună cu explozivii prevăzuți la lit. b) și c), iar cele pe bază de hexogen, împreună cu cei de la lit. b);h) încărcăturile de hexogen, împreună cu pulberile de sondă, folosite de echipele de perforare la sondă.Fitilele cu ardere lentă se pot depozita la un loc cu oricare dintre explozivii prevăzuți la lit. a)-h). De asemenea, mijloacele de aprindere a fitilului pot fi păstrate la un loc cu materialele explozive, cu excepția celor din categoriile prevăzute la lit. a), d) și e) de mai sus.Mijloacele de inițiere și de aprindere se pot transporta împreună cu explozivii propriu-ziși de la depozit la locul de muncă de către artificier, precum și cu vehicule special amenajate.Excepții de la prevederile de mai sus privind păstrarea în comun a explozivilor de tipuri diferite sunt admise numai în:- depozitele de consum și cele temporare sau de scurtă durată cu capacități până la maximum 200 kg de explozivi;- camerele depozitelor de consum care sunt amenajate pentru păstrarea explozivilor rămași nefolosiți de către artificieri, la sfârșitul schimbului de lucru.----------