ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 25 aprilie 2001 (*actualizata*)privind achiziţiile publice(actualizata până la data de 22 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 22 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002; LEGEA nr. 386 din 30 septembrie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 24 octombrie 2003; LEGEA nr. 35 din 11 martie 2004; ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004**); LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005; LEGEA nr. 237 din 15 iulie 2005.**) Potrivit art. I, pct. 6 din ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004, art. 108 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 60 din 25 aprilie 2001 se abroga pe data de 1 ianuarie 2005.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Secţiunea 1 Scop. Principii  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general şi a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, precum şi a cailor de atac al actului sau deciziei autorităţii contractante care aplica una dintre procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 2Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sunt: a) libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant; b) eficienta utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential şi a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) transparenta, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesati a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrari sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv; e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejarii secretului comercial şi a proprietăţii intelectuale a ofertantului.  +  Secţiunea a 2-a Definitii  +  Articolul 3În sensul prezentei ordonante de urgenta, se înţelege prin: a) achiziţie publică - dobandirea, definitivă sau temporara, de către o persoană juridica definita ca autoritate contractantă, a unor produse, lucrari sau servicii, prin atribuirea unui contract de achiziţie publică; b) contract de achiziţie publică - contract cu titlu oneros, incheiat în forma scrisa, între autoritatea contractantă şi contractant; c) contractant - ofertantul caruia i se atribuie contractul de achiziţie publică în urma aplicarii uneia dintre procedurile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă; d) contract de furnizare - contract de achiziţie publică care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, pe baza cumpararii, inclusiv în rate, a inchirierii sau a leasingului cu sau fără optiune de cumparare; e) contract de servicii - contract de achiziţie publică care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale; f) contract de lucrari - contract de achiziţie publică, care are ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cat şi execuţia uneia sau mai multor lucrari de constructii, asa cum sunt acestea cuprinse în clasificarile statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricarei combinatii a acestor lucrari de constructii, care corespunde cerințelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit sa indeplineasca, prin el insusi, o functie tehnico-economica;f^1) contract de publicitate media - contract de achiziţie publică de servicii având ca obiect crearea, producerea şi/sau difuzarea de reclama sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare în masa scrise, audiovizuale şi electronice; g) asociaţie contractantă - asociaţia constituita prin convenţie civila, între doua sau mai multe autorităţi contractante, fără a se constitui o noua persoana juridica, în scopul atribuirii, în comun, a unui contract de achiziţie publică;g^1) persoana juridica afiliata - orice persoană juridica intrata în perimetrul de consolidare al unei alte persoane juridice, în conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, sau orice persoană juridica aflata în oricare dintre urmatoarele situaţii:(i) o autoritate contractantă sau un concesionar exercita o influenţa dominantă asupra sa;(îi) exercita o influenţa dominantă asupra unei autorităţi contractante sau asupra unui concesionar;(iii) ca urmare a asocierii cu o autoritate contractantă sau cu un concesionar se afla sub influenţa dominantă a unei alte persoane juridice;g^2) influenţa dominantă - situaţie în care, în raport cu o persoană juridica, o altă persoană juridica se afla în cel puţin unul dintre urmatoarele cazuri:(i) detine majoritatea capitalului subscris;(îi) detine controlul majorităţii voturilor în adunarea generală;(iii) numeste în componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;g^3) drept special sau exclusiv - dreptul care rezultă din orice formă de autorizare acordată, conform prevederilor legale, de o autoritate publică competentă şi în baza careia uneia sau mai multor persoane juridice li se rezerva dreptul de a desfăşura una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 6 alin. (1); h) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sănătate, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele locale, bugetele instituţiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau instituţiilor publice şi credite externe contractate sau garantate de stat ori de autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi împrumuturi interne contractate de autorităţi ale administraţiei publice locale; i) candidat - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care solicită invitatie de participare la o licitaţie restransa sau la o negociere competitiva; j) ofertant - oricare furnizor, executant sau prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus oferta; k) concurent - oricare prestator, persoana fizica sau juridica, care a depus solutie la un concurs de solutii; l) oferta - documentatie care cuprinde propunerea tehnica şi propunerea financiară; m) propunere tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din caietul de sarcini, stabilite de autoritatea contractantă; n) propunere financiară - document al ofertei prin care se furnizeaza informaţiile cerute prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte condiţii financiare şi comerciale; o) specificatii tehnice - cerinţe de natura tehnica ale autorităţii contractante, care definesc caracteristici ale unui set de produse, servicii sau lucrari şi care permit fiecarui produs, serviciu sau lucrare să fie descris în mod obiectiv intr-o astfel de maniera încât sa corespunda acelei necesităţi care este în intentia autorităţii contractante; p) garantie pentru participare - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertant înainte de deschiderea ofertei; q) garantie de buna execuţie a contractului - depozit valoric, titluri de credit sau alte forme de garantie acceptate de către autoritatea contractantă, puse la dispoziţie autorităţii contractante de către ofertantul invitat sa incheie contractul de achiziţie publică; r) retea de transport - retea care asigura prestarea de servicii în domeniul transportului în condiţii de operare prestabilite de o autoritate competentă, condiţii de operare care vizeaza rutele deservite, capacitatea de transport şi frecventa serviciului de transport; s) retea publică de telecomunicatii - infrastructura publică de telecomunicatii care permite transportul semnalelor între diferite puncte terminale de retea, prin cablu, microunde, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; t) punct terminal de retea - ansamblul conexiunilor fizice şi specificatiile de acces tehnice aferente, care fac parte din reteaua publică de telecomunicatii şi care sunt necesare pentru a asigura accesul în aceasta retea şi pentru realizarea eficienta a comunicarii; u) servicii de telecomunicatii - servicii care constau, în totalitate sau în parte, în transmiterea şi directionarea de semnale prin reteaua publică de telecomunicatii, prin procedee de telecomunicatii, cu excepţia radiodifuziunii şi televiziunii; v) servicii publice de telecomunicatii - servicii de telecomunicatii a caror prestare este incredintata de autorităţile publice competente, în mod explicit şi specific, uneia sau mai multor persoane juridice care desfăşoară activităţile relevante prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. f); w) cai de atac - contestaţiile sau actiunile în justiţie împotriva unor acte sau decizii invocate ca nelegale şi prin care se solicita:(i) suspendarea, corectarea, repetarea, revocarea, modificarea sau anularea unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de către autoritatea contractantă;(îi) plata de despăgubiri ca urmare a unui act, a unei decizii sau a unei proceduri aplicate de autoritatea contractantă.-------------Lit. b) şi f) ale art. 3 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.Lit. f^1 şi g^1 - g^3) ale art. 3 au fost introduse de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.Lit. f^1) a art. 3 a fost abrogata de art. II din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.Lit. f^1) a art. 3 a fost introdusa de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Secţiunea a 3-a Domeniu de aplicare  +  Articolul 4 (1) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică pentru atribuirea oricărui contract de achiziţie publică. (2) Oricare autoritate contractantă care finanţează contracte de achiziţie publică, ce se atribuie de către o altă persoană juridica, are obligaţia de a impune, prin contractul de finanţare, aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pentru atribuirea contractului respectiv. (3) Abrogat. (4) În cazul în care concesionarul nu este autoritate contractantă, acesta are obligaţia de a respecta cel puţin prevederile referitoare la publicarea anunturilor de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, precum şi cele referitoare la datele limita pentru primirea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertelor atunci când atribuie contracte de lucrari către terţe părţi în scopul indeplinirii obligaţiilor rezultate din contractul de concesiune.------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;Alin.(3) al art. 4 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004  +  Articolul 5 (1) Este autoritate contractantă, în sensul prezentei ordonante de urgenta: a) oricare autoritate publică, astfel cum este definita aceasta în Constitutia României, inclusiv autoritatea judecătorească; b) oricare institutie publică, de interes general sau local, autonoma ori aflata în subordinea sau sub controlul unei autorităţi publice; c) oricare persoana juridica, alta decat cele prevăzute la lit. a) sau b), care a fost infiintata pentru a desfăşura activităţi de interes public fără caracter comercial sau industrial şi care se afla cel puţin în una dintre urmatoarele situaţii:- este finanţată din fonduri publice;- se afla în subordinea sau sub controlul unei autorităţi ori institutii publice;- în componenta consiliului de administratie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiti de către o autoritate sau o institutie publică; d) oricare persoana juridica ce desfăşoară activităţi relevante în unul dintre sectoarele de utilitati publice - apa, energie, transporturi şi telecomunicatii - şi care se afla, direct sau indirect, sub influenţa dominantă a uneia dintre persoanele juridice prevăzute la lit. a), b) sau c) ori care beneficiaza de drepturi speciale sau exclusive pentru desfăşurarea unor astfel de activităţi. (2) Este autoritate contractantă şi asociaţia contractantă; în acest caz, prin convenţie civila părţile desemneaza din randul lor acea persoana juridica ce le reprezinta, în calitate de achizitor unic, în raporturile cu orice furnizor, executant sau prestator. (3) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili şi alte persoane juridice care au obligaţia de a efectua achizitii publice potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, în cazul în care activitatea acestora se desfăşoară pe piete în care concurenta este exclusa prin efectul unui act normativ sau administrativ ori datorita existentei unei pozitii de monopol.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 6 (1) În sensul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) sunt considerate activităţi relevante urmatoarele: a) punerea la dispoziţie sau exploatarea de retele fixe destinate să asigure, în beneficiul publicului, activităţi în domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, energie electrica, combustibili gazosi sau energie termica şi apa calda, precum şi furnizarea de apa potabila, de energie electrica, de combustibili gazosi sau de energie termica şi de apa calda către aceste retele; b) evacuarea sau tratarea apelor uzate; c) exploatarea unui areal geografic în scopul prospectarii sau extractiei de petrol brut, gaze naturale, carbuni sau alti combustibili solizi; d) exploatarea unui areal geografic în scopul punerii la dispoziţie transportatorilor care opereaza pe cai aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de retea de transport; e) punerea la dispoziţie sau exploatarea de retele de transport destinate să asigure prestarea de servicii în beneficiul publicului, în domeniul transportului pe calea ferata şi transportului terestru de calatori, programate; f) punerea la dispoziţie sau exploatarea de retele publice de telecomunicatii ori asigurarea, în beneficiul publicului, a unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) nu sunt considerate ca fiind activităţi relevante dacă: a) în cazul apei potabile şi energiei electrice:- producţia de apa potabila sau de energie electrica este destinata desfăşurării unei alte activităţi decat cele prevăzute la alin. (1);- alimentarea retelei publice depinde numai de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizata retelei nu a depasit 30% din producţia totala de apa potabila sau energie electrica, avandu-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs; b) în cazul combustibililor gazosi, energiei termice şi apei calde:- producţia de combustibili gazosi sau de energie termica şi apa calda este consecinţa inevitabila a desfăşurării unei alte activităţi decat cele prevăzute la alin. (1);- alimentarea retelei publice este facuta numai în scopul de a exploata în mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelei nu a depasit 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se în vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul în curs. (3) Prestarea de servicii de transport efectuat cu autobuze sau autocare nu este considerata activitate relevanta în cazul în care şi alte persoane juridice au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, în aceeasi zona geografica şi în aceleasi condiţii. (4) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta în cazul achizitiei de produse, servicii sau lucrari destinate în mod exclusiv prestarii unuia sau mai multor servicii de telecomunicatii, în cazul în care şi alte persoane juridice au dreptul sa presteze servicii de telecomunicatii similare, în aceeasi zona geografica şi în aceleasi condiţii.-------------Lit. d) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 7 (1) O autoritate contractantă din domeniul apararii naţionale, ordinii publice, sigurantei şi securitatii naţionale are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu excepţia cazului în care achizitioneaza produse şi servicii în legătură cu producţia sau comertul de arme, munitie şi sisteme de armament pentru razboi sau a cazului în care atribuirea contractului de servicii sau de furnizare ar putea conduce la difuzarea de informaţii contrare intereselor de aparare şi securitate a tarii. (2) Lista cuprinzand produsele şi serviciile la care se face referire la alin. (1), precum şi procedurile pentru atribuirea unor astfel de contracte se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 8 (1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci când atribuie contracte de achiziţie publică, dacă: a) contractul are caracter secret sau indeplinirea sa implica măsuri speciale de securitate, în concordanta cu prevederile legale referitoare la apararea naţionala, ordinea publică, siguranţa şi securitatea naţionala; b) procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică sunt stabilite ca urmare a:- unui tratat sau a unui acord international ce vizeaza implementarea ori exploatarea unui proiect, în comun cu unul sau mai mulţi parteneri straini;- unui tratat, acord international sau a altor asemenea documente referitoare la staţionarea de trupe;- aplicarii unei proceduri specifice unor organisme financiare internationale sau altor donatori/creditori; c) contractul este contract de servicii şi se atribuie unei persoane juridice care este ea insasi autoritate contractantă şi care presteaza aceste servicii în baza unor drepturi exclusive stabilite conform prevederilor legale; d) contractul are ca obiect cumpararea apei de suprafaţa sau din subteran în scopul desfăşurării de activităţi în domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila; e) contractul are ca obiect cumpararea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de alti combustibili în scopul desfăşurării de activităţi în domeniul prospectarii sau extractiei de petrol brut, de gaze naturale, carbuni sau de alti combustibili solizi; f) contractul are ca obiect:- cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri/cladiri/alte bunuri imobiliare existente sau a drepturilor asupra acestora; atribuirea contractelor pentru achizitia serviciilor de intermediere financiară, care se incheie, indiferent de forma, în legătură cu contractul de cumparare sau de închiriere, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;- cumpararea, dezvoltarea, producerea sau coproducerea de programe de către organizaţiile de radiodifuziune şi/sau televiziune; achizitia de timpi de emisie se realizează prin atribuirea unui contract similar cu cel de servicii de publicitate;- prestarea de servicii de telefonie, de telegrafie, telex şi întreţinere a retelei, de radioficare şi de comunicatii prin satelit;- prestarea de servicii de arbitrare şi conciliere;- prestarea de servicii de intermediere financiară în legătură cu emiterea, cumpararea, vanzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, precum şi prestarea de servicii de către Banca Naţionala a României;- angajarea de forta de muncă, respectiv incheierea de contracte de muncă;- prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare, remunerate integral de către autoritatea contractantă şi ale caror rezultate nu sunt necesare autorităţii contractante în propriul beneficiu.În oricare dintre cazurile prevăzute în cadrul prezentului alineat autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza respectarii unor criterii de natura economica şi, în măsura în care este posibil, prin utilizarea sistemului concurential adaptat la specificul achizitiei. (2) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci când achizitioneaza: a) servicii hoteluri şi restaurante; b) servicii de transport pe calea ferata; c) servicii de transport pe apa; d) servicii anexe şi auxiliare transportului; e) servicii juridice; f) servicii de selecţie şi plasare a forţei de muncă; g) servicii de investigatie şi protecţie a bunurilor şi persoanelor; h) servicii de invatamant; i) servicii de sănătate şi asistenţa sociala; j) servicii recreative, culturale şi sportive.În oricare dintre aceste cazuri autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică pe baza respectarii principiilor prevăzute la art. 2, precum şi a prevederilor art. 37 referitoare la specificatiile tehnice şi ale art. 78 referitoare la dosarul achizitiei publice şi la monitorizarea sistemului achizitiilor publice. (3) Autorităţile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci când achizitioneaza produse în scopul de a le revinde sau de a le închiria şi nu beneficiaza de nici un drept special sau exclusiv cu privire la produsele pe care urmeaza să le vanda sau să le inchirieze, oricare alte persoane juridice având şi ele dreptul de a vinde sau de a închiria produse similare în aceleasi condiţii ca şi autoritatea contractantă. (4) Autorităţile contractante prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) nu au obligaţia de a aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta atunci când achizitioneaza: a) produse, lucrari sau servicii destinate altor scopuri decat desfăşurării de activităţi relevante; b) produse, lucrari sau servicii destinate desfăşurării unor activităţi relevante în alta tara decat România, în condiţiile în care realizarea acestui scop nu presupune utilizarea fizica a unei retele sau a unui areal geografic din România. (5) Prin excepţie de la alin. (4), prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică în cazul atribuirii unui contract de achiziţie publică sau organizarii unui concurs de solutii de către o persoană juridica ce desfăşoară activităţi în domeniul productiei, transportului sau distributiei de apa potabila, dacă respectivul contract este în legătură cu prestarea de servicii de imbunatatiri funciare şi irigatii sau cu proiecte privind lucrari de constructii hidrotehnice, dar numai în cazul în care volumul de apa, destinat pentru aprovizionarea cu apa potabila, reprezinta mai mult de 20% din volumul total de apa pus la dispoziţie de instalatiile de irigare, de drenaj sau de proiectele cu caracter hidrotehnic respective. (6) Autoritatea contractantă are dreptul de a cumpara direct, potrivit normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, fără a avea obligaţia de a aplica procedurile prevăzute la art. 9, în cazul în care achizitioneaza produse, lucrari sau servicii a caror valoare, fără T.V.A., cumulata pe parcursul unui an, nu depăşeşte echivalentul în lei a 2.000 euro.------------Art. 8 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.A doua liniuţa a literei f), alin. (1), art. 8 a fost modificata de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Capitolul 2 Proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 9 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica una dintre procedurile de mai jos pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică: a) licitaţie deschisa, respectiv procedura prin care orice furnizor, executant sau prestator interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaţie restransa, respectiv procedura care se desfăşoară în doua etape distincte şi prin care numai candidatii selectati de către autoritatea contractantă în prima etapa sunt invitati să depună oferte; c) negociere, care poate fi:- negociere competitiva, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta şi negociaza clauzele contractuale, exclusiv preţul, cu mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori;- negociere cu o singura sursa, respectiv procedura prin care autoritatea contractantă se consulta şi negociaza clauzele contractuale, inclusiv preţul, cu un singur furnizor, executant sau prestator; d) cererea de oferta, respectiv procedura simplificata, prin care autoritatea contractantă solicita oferte de la mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedură care permite acesteia sa achizitioneze, în special în domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice şi peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de către un juriu, cu sau fără acordarea de premii concurentului/concurentilor castigator/castigatori. Concursul de solutii poate fi o procedură independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii. Proiectele/planurile depuse de către concurenti trebuie să ramana anonime până la finalizarea evaluării acestora de către juriul constituit.--------------Lit. d) a alin. (1) şi alin. (2) ale art. 9 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 10Contractele de achiziţie publică se atribuie de regula prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisa sau restransa.  +  Articolul 11 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva numai în urmatoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicarii unei proceduri de licitaţie deschisa sau restransa nu a fost primita nici o ofertă sau nici o ofertă corespunzătoare şi numai dacă autoritatea contractantă, după consultarea şi negocierea cu furnizorii, executanţii sau prestatorii, nu modifica substantial cerinţele prevăzute initial în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; b) în situaţii excepţionale, temeinic motivate, atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa dobandeasca servicii sau lucrari care nu permit o estimare initiala a valorii contractului de achiziţie publică datorita naturii serviciilor sau lucrărilor respective ori datorita riscurilor pe care le implica prestarea sau execuţia acestora; c) atunci când serviciile pe care autoritatea contractantă îşi propune să le dobandeasca sunt de asa natura încât caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziţie publică prin licitaţie deschisa sau restransa; d) atunci când autoritatea contractantă achizitioneaza produse care urmeaza să fie fabricate sau lucrari ce urmeaza să fie executate exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă autoritatea contractantă nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice; e) atunci când, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare tuturor concurentilor castigatori ai concursului respectiv. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilitati publice au dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva, fără restrictii, în cazul în care finantarea contractului de achiziţie publică nu implica utilizarea de fonduri publice.-----------Lit. e) a alin. (1) al art. 11 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 12Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere cu o singura sursa numai în urmatoarele cazuri: a) atunci când produsele, lucrarile sau serviciile pot fi furnizate, executate sau prestate doar de un singur contractant, din motive de natura tehnica, artistica sau din motive legate de protectia unui drept de exclusivitate asupra acestora; b) atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze, în mod aditional, produse destinate inlocuirii partiale, suplimentarii sau extinderii echipamentelor, instalaţiilor sau altor dotari achiziţionate anterior de la un anumit furnizor şi constata ca aceste produse nu se pot achizitiona decat de la acelasi furnizor, în vederea evitarii incompatibilitatii sau dificultatilor tehnice sporite de operare şi întreţinere pe care le implica achizitionarea de produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja achiziţionate. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica aceasta procedura într-un interval, de regula, nu mai mare de 3 ani de la atribuirea contractului de achiziţie publică initial; c) atunci când autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze servicii suplimentare sau lucrari suplimentare, care, desi nu au fost incluse în contractul de servicii, respectiv în contractul de lucrari, atribuit anterior unui contractant, au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevazute, necesare pentru finalizarea contractului în cauza şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii:- atribuirea să fie facuta aceluiasi contractant;- serviciile/lucrarile suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul initial, intrucat altfel ar aduce prejudicii majore autorităţii contractante sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare în vederea indeplinirii acestuia;- valoarea estimată a noului contract nu trebuie să depăşească 50% din valoarea actualizata a contractului de servicii, respectiv de lucrari, atribuit initial; d) atunci când, ulterior atribuirii unui contract de servicii sau de lucrari, autoritatea contractantă îşi propune sa achizitioneze noi servicii, respectiv noi lucrari, care sunt similare serviciilor sau lucrărilor achiziţionate prin contractul atribuit initial, şi numai dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele condiţii:- noile servicii sau lucrari sunt în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii contractului initial, iar aceasta atribuire s-a realizat prin procedura de licitaţie deschisa sau prin procedura de licitaţie restransa;- în anunţul de participare pentru atribuirea contractului initial de servicii sau de lucrari s-a precizat ca pentru achizitionarea ulterioară de servicii similare, respectiv de lucrari similare, se va putea aplica procedura de negociere cu o singura sursa;- valoarea estimată a contractului initial de servicii sau de lucrari s-a determinat inclusiv prin luarea în calcul a serviciilor similare, respectiv a lucrărilor similare ce se vor achizitiona ulterior;- autoritatea contractantă achizitioneaza astfel de servicii sau de lucrari într-un interval de cel mult 3 ani de la atribuirea contractului initial; e) atunci când, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de servicii concurentului castigator al concursului respectiv; f) atunci când o autoritate contractantă care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilitati publice achizitioneaza produse cotate şi tranzactionate la burse de marfuri recunoscute oficial; g) atunci când o autoritate contractantă care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilitati publice beneficiaza de posibilitatea valorificarii unei oportunitati de scurta durata, extrem de avantajoase, şi în urma careia poate cumpara produse la un pret considerabil mai scăzut decat cel practicat pe piaţa, pentru produse de acelasi nivel tehnic şi calitativ; h) în situaţie de forta majoră, respectiv stare de necesitate ori altele asemenea sau în orice alte cazuri temeinic motivate care nu au putut fi prevăzute şi ale caror circumstanţe, sub nici o formă, nu se datorează vreunei acţiuni a autorităţii contractante, dar numai pentru achizitionarea produselor, serviciilor, lucrărilor necesare pentru a face faţa situaţiei de extrema urgenta, într-o perioadă imediata, perioada care nu poate depăşi durata normala de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisa sau de licitaţie restransa.-----------Lit. b), e) şi h) ale art. 12 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 13Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferta numai în cazul în care valoarea estimată, fără T.V.A., a contractului de achiziţie publică este mai mica decat echivalentul în lei a urmatoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 40.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 40.000 euro; c) pentru contractul de lucrari: 100.000 euro.  +  Articolul 14Indiferent de procedura aplicata, autoritatea contractantă are obligaţia să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal şi confidentialitatii în relaţia cu furnizorii, executanţii sau prestatorii interesati sa participe la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 15 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică prin luarea în considerare a duratei contractului şi a tuturor costurilor implicate pentru indeplinirea acestuia. Regulile care urmeaza să fie aplicate pentru estimarea valorii contractului de achiziţie publică se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mica, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de licitaţie deschisa sau restransa.  +  Capitolul 3 Transparenta şi publicitate  +  Secţiunea 1 Anunţul de intentie, anunţul de participare şi anunţul de atribuire a contractului de achiziţie publică  +  Articolul 16 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face cunoscuta în mod public intentia de a efectua achizitii publice, scop în care trebuie să transmita spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de intentie. (2) Anunţul de intentie se va publică în mod separat pentru produse, lucrari şi servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorităţii contractante. (3) Anunţul de intentie trebuie să cuprindă cel puţin toate contractele de achiziţie publică previzionate să fie atribuite până la sfârşitul anului bugetar şi a caror valoare estimată, fără T.V.A., este egala sau mai mare decat echivalentul în lei a 750.000 euro. Pentru contracte a caror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mica decat echivalentul în lei a 750.000 euro, publicarea anuntului de intentie este optionala. (4) Publicarea anuntului prevăzut la alin. (1) nu creeaza autorităţii contractante obligaţia de a efectua respectiva achiziţie publică. (5) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilitati publice fac excepţie de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul sa transmita spre publicare anunţul de intentie oricand pe parcursul anului.  +  Articolul 17 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia sa transmita spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de participare, în toate cazurile în care aplica una dintre procedurile prin licitaţie deschisa, restransa sau prin negociere competitiva, precum şi în cazul în care intenţionează sa organizeze un concurs de solutii. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare la concursul de solutii dacă acesta este urmat de atribuirea unui contract de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv. (3) Autoritatea contractantă are dreptul, în scopul asigurarii unei transparente maxime, de a face cunoscut anunţul de participare şi prin alte mijloace de informare locale, naţionale sau internationale, dar numai după publicarea anuntului respectiv în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice. Anunţul de participare publicat şi în alte mijloace de informare locale, naţionale sau internationale trebuie să mentioneze numărul şi data aparitiei Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice în care s-a publicat anunţul de participare şi nu trebuie să conţină alte informaţii decat cele publicate în Monitorul Oficial al României. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă nu are obligaţia, atunci când aplica procedura prin negociere competitiva, de a transmite spre publicare un anunt de participare în oricare dintre urmatoarele cazuri: a) atunci când, în urma aplicarii unei proceduri prin licitaţie deschisa sau restransa, nu a fost prezentată nici o ofertă; b) atunci când, în urma aplicarii unei proceduri prin licitaţie deschisa sau restransa, au fost respinse toate ofertele prezentate şi numai dacă autoritatea contractantă transmite invitatie de participare cel puţin tuturor ofertanţilor care au fost calificati în cadrul procedurii initiale; c) atunci când, ca urmare a organizarii unui concurs de solutii, trebuie să atribuie contractul de servicii unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv; d) atunci când autoritatea contractantă achizitioneaza produse ce urmeaza să fie fabricate exclusiv în scopul cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice şi numai dacă autoritatea contractantă nu urmareste asigurarea unei rentabilitati sau acoperirea costurilor aferente cercetării stiintifice, experimentarii sau dezvoltării tehnologice.----------Alin. (2), (3) şi lit. c), d) ale alin. (4) de la art. 17 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 18 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt de atribuire a contractului de achiziţie publică, nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de achiziţie publică. (2) Autoritatea contractantă care a organizat un concurs de solutii are obligaţia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, un anunt privind rezultatul concursului respectiv nu mai tarziu de 30 de zile de la data deciziei juriului. (3) În cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta autoritatea contractantă nu are obligaţia de a respecta prevederile alin. (1).  +  Articolul 19 (1) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrării acestora, anunturile prevăzute la art. 16, 17 şi 18. (2) În cazul în care, din motive de urgenta, autoritatea contractantă accelereaza aplicarea procedurii de licitaţie restransa sau de negociere competitiva potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligaţia de a publică anunţul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acestuia. (3) Conţinutul anunturilor prevăzute la art. 16, 17 şi 18, precum şi al invitatiei de participare se stabileste prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Secţiunea 1^1 Transparenta contractelor de publicitate media-------------Secţiunea 1^1 a Cap. III a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Articolul 19^1 (1) Pentru toate procedurile având ca obiect atribuirea contractelor de publicitate cu valoare anuală cumulata, exclusiv TVA, mai mare de 2.000 euro, autoritatea contractantă are obligaţia de a publică invitaţia de participare, anunţul de participare sau un anunt referitor la procedura pe pagina de Internet proprie şi în sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet, la adresa www.publicitatepublica.ro. (2) În situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, anunturile sau invitaţia prevăzute la alin. (1) vor contine criteriile de evaluare şi algoritmul de calcul, intocmite în conformitate cu principiile prevăzute la art. 2. (3) Anunturile sau invitaţia prevăzute la alin. (1) vor fi insotite de un referat de oportunitate prin care se justifica ratiunea achizitiei de publicitate, impactul urmarit şi se precizeaza un set de criterii de evaluare a rezultatului obţinut. (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publică în sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa prevăzută la alin. (1), un anunt de atribuire a contractului de publicitate media prevăzut la alin. (1), nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului de publicitate media. (5) Autoritatea contractantă are obligaţia de a publică în sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa prevăzută la alin. (1), un raport de evaluare a impactului achizitiei de publicitate, nu mai tarziu de 120 de zile de la data finalizarii contractului de publicitate media. (6) Sistemul informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa prevăzută la alin. (1), este operat de către Agentia pentru Strategii Guvernamentale, în scopul facilitarii transparentei, corectitudinii şi eficientei în domeniul achizitiilor publice de publicitate.*) (7) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de publicitate media în mai multe contracte distincte de valoare mai mica, în scopul de a evita aplicarea procedurilor de transparenta prevăzute la alin. (1)-(6). (8) Aplicarea prevederilor prezentului articol nu exonereaza autoritatea contractantă de respectarea procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.--------------*) Art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005 prevede:"(1) Sistemul informatic de utilitate publică prevăzut la art. 19^1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 devine operational în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Până la operationalizarea sistemului informatic de utilitate publică prevăzut la alin. (1), autorităţile contractante au obligaţia de a respecta procedura de transparenta prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţă prin publicare pe pagina de Internet proprie."--------------Alin. (1) al art. 19^1 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 237 din 15 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 19 iulie 2005.  +  Secţiunea a 2-a Date limita pentru primirea scrisorii de interes şi pentru depunerea ofertelor  +  Articolul 20 (1) În cazul aplicarii procedurii de licitaţie deschisa autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limita pentru depunerea ofertelor. (2) În cazul atribuirii contractelor de furnizare şi de servicii, a caror valoare estimată, fără T.V.A., este mai mare decat echivalentul în lei a 100.000 euro, precum şi în cazul contractelor de lucrari, a caror valoare estimată fără T.V.A. este mai mare decat echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 52 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmeaza să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 36 de zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice. În cazuri excepţionale autoritatea contractantă are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor până la 26 de zile, dar are obligaţia de a prelungi această perioadă până la 36 de zile, dacă cel puţin unul dintre potentialii ofertanti care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei solicita acest lucru. (4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai în cazul în care anunţul de intentie a fost transmis de autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii, spre publicare, a anuntului de participare. (5) În cazul atribuirii contractelor de furnizare şi de servicii, a caror valoare estimată fără T.V.A. este egala sau mai mica decat echivalentul în lei a 100.000 euro, precum şi în cazul contractelor de lucrari, a caror valoare estimată fără T.V.A. este egala sau mai mica decat echivalentul în lei a 1.000.000 euro, data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 10 zile de la data publicarii anuntului de participare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice.-------------Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 20 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;Alin. (5) al art. 20 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 21 (1) În cazul aplicarii primei etape a procedurii de licitaţie restransa sau de negociere competitiva autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul de participare data limita de primire a documentelor de calificare, insotite de scrisoarea de interes prin care se manifesta intentia candidatului de a participa la procedura. (2) Data limita stabilita de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 37 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare. (3) Autorităţile contractante care desfăşoară activităţi relevante în sectoarele de utilitati publice au dreptul de a reduce această perioadă la 26 de zile de la data transmiterii spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, a anuntului de participare. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin licitaţie restransa sau prin negociere competitiva şi anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai puţin de 15 zile şi numai în situaţia în care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autorităţii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a include în anunţul de participare motivele aplicarii accelerate a procedurii prin licitaţie restransa sau prin negociere competitiva.-----------Alin. (2) şi (3) ale art. 21 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 22 (1) În etapa finala a procedurii de licitaţie restransa sau negociere competitiva autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în invitaţia de participare adresata candidaţilor selectati data limita pentru depunerea ofertelor. (2) Data limita stabilita pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de: a) 40 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicarii procedurii de licitaţie restransa; b) 15 zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta, în cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. a), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achiziţie publică ce urmeaza să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixata pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mica de 26 de zile de la data transmiterii invitatiei de participare pentru a depune oferta. (4) Prevederea alin. (3) este aplicabila numai în cazul în care anunţul de intentie a fost transmis de către autoritatea contractantă, spre publicare, cu cel mult 12 luni şi cu cel puţin 52 de zile înainte de data transmiterii spre publicare a anuntului de participare. (5) În cazul în care, din motive de urgenta, respectarea numarului de zile prevăzut la alin. (2) lit. a) ar cauza prejudicii autorităţii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitaţie restransa sau de negociere competitiva prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai puţin de 10 zile.--------------Alin. (1), (3), (4) şi (5) ale art. 22 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 23În cazul aplicarii procedurii de cerere de oferta autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili şi de a include în anunţul şi în invitaţia de participare data limita pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai devreme de: a) 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de lucrari; b) 5 zile de la data transmiterii invitatiei de participare, în cazul atribuirii contractelor de furnizare sau de servicii.-------------Art. 23 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 24 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a stabili în mod adecvat perioada fixata pentru data limita a depunerii ofertelor prin extinderea perioadelor minime prevăzute la art. 20, 22 şi 23, dacă, datorita volumului şi complexităţii lor, nu pot fi elaborate şi depuse oferte în timp util sau dacă oferta nu poate fi elaborata şi depusa decat fie după vizitarea amplasamentelor, fie după consultarea la faţa locului a documentelor-anexa la caietul de sarcini. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a prelungi perioada stabilita prin data limita pentru depunerea ofertei. În acest caz autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică noua data de depunere, în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de data limita stabilita initial, tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Capitolul 4 Participarea la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Reguli generale  +  Articolul 25Orice furnizor, executant sau prestator, român sau strain, persoana fizica sau juridica, are dreptul de a participa, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; furnizorul, executantul sau prestatorul strain beneficiaza în România de acelasi regim privind participarea de care beneficiaza şi furnizorul, executantul sau prestatorul român în tara în care furnizorul, executantul sau prestatorul strain este rezident.  +  Articolul 26 (1) În cazul aplicarii procedurii de licitaţie deschisa numărul de furnizori, de executanţi sau de prestatori care au dreptul de a depune oferta este nelimitat. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie deschisa în cazul în care numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2. (3) În cazul în care, în urma repetarii procedurii, numărul de furnizori, executanţi sau prestatori care au depus oferta este mai mic de 2, autoritatea contractantă are dreptul fie de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului care a depus oferta, fie de a repeta procedura. (4) Abrogat.-------------Alin. (4) a art. 26 a fost abrogat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 27 (1) În cazul aplicarii procedurii prin licitaţie restransa sau prin negociere competitiva cu anunt de participare orice furnizor, executant sau prestator are dreptul de a participa la prima etapa de selectare. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili candidatii selectati numai dintre candidatii calificati. Atunci când selecteaza candidatii autoritatea contractantă are obligaţia de a aplica criterii referitoare numai la capacitatea tehnica şi cea economico-financiară. (3) Numărul de candidati selectati trebuie să se incadreze între limita minima şi limita maxima a intervalului precizat în anunţul de participare sau să fie egal cu numărul precizat în anunţul de participare. Acest numar trebuie stabilit astfel încât sa nu afecteze concurenta reala şi trebuie să fie: a) nu mai mic de 5 şi nici mai mare de 20 de candidati selectati, în cazul aplicarii procedurii prin licitaţie restransa; b) nu mai mic de 3 candidati selectati, în cazul aplicarii procedurii prin negociere competitiva, cu condiţia sa existe un numar suficient de candidati corespunzatori. (4) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a repeta procedura de licitaţie restransa sau de negociere competitiva în cazul în care primeste cel puţin o ofertă corespunzătoare din punct de vedere al tuturor cerințelor solicitate prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.---------Partea introductiva şi lit. b) ale alin. (3) al art. 27 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 28 (1) În cazul aplicarii procedurii prin cerere de oferta numărul de furnizori, executanţi sau de prestatori, cărora autoritatea contractantă trebuie să le transmita invitaţia de participare, este de cel puţin 5, cu condiţia sa existe un numar suficient de potentiali ofertanti. Autoritatea contractantă are dreptul de a publică şi un anunt privind aplicarea procedurii prin cerere de oferta intr-o publicatie de circulatie naţionala. (2) În cazul în care nu primeste cel puţin două oferte corespunzătoare autoritatea contractantă are obligaţia de a repeta procedura, prin transmiterea invitatiei de participare şi către alti furnizori, executanţi sau prestatori de la care exista premisele obtinerii de oferta.(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă nu are obligaţia de a repeta procedura în cazul contractelor de publicitate media prevăzute la art. 19^1 alin. (1), precum şi în cazul în care a publicat şi anunţul prevăzut la alin. (1). (3) În cazul în care, în urma repetarii procedurii, autoritatea contractantă primeste o singura oferta corespunzătoare, aceasta are dreptul fie de a atribui contractul de achiziţie publică ofertantului respectiv, fie de a repeta procedura.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.Alin. (2^1) al art. 28 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.Alin. (2^1) al art. 28 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Articolul 29 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face cunoscute furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor cel puţin informaţiile referitoare la: a) documentele pe care acestia trebuie să le prezinte, precum şi orice alte modalităţi care urmeaza să fie utilizate în scopul verificării eligibilitatii, înregistrării, capacităţii tehnice şi capacităţii economico-financiare a acestora; b) numărul de candidati selectati care vor fi invitati să depună oferta sau limitele între care se încadrează acest numar, atunci când aplica procedura prin licitaţie restransa sau prin negociere competitiva. (2) Informaţiile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie precizate în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare, în functie de procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Secţiunea a 2-a Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica şi capacitate economico-financiară  +  Articolul 30 (1) Poate fi exclus dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, respectiv nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla în oricare dintre urmatoarele situaţii: a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecator-sindic sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situaţie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) nu şi-a indeplinit oblibaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contributiei pentru asigurarile sociale de stat; d) furnizeaza informaţii false în documentele prezentate; e) a comis o grava greseala în materie profesionala sau nu şi-a indeplinit oblibaţiile asumate printr-un alt contract de achiziţie publică, în măsura în care autoritatea contractantă poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita candidaţilor/ofertanţilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1). În cazul candidaţilor/ofertanţilor, persoane fizice sau juridice straine, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilitatii în tara în care candidatul/ofertantul este rezident.------------Alin. (2) al art. 30 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 31Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita oricărui furnizor, executant sau prestator să prezinte documente edificatoare care să dovedeasca o formă de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din tara în care este stabilit, după caz.  +  Articolul 32 (1) Ofertantul/candidatul are obligaţia de a prezenta documentele cerute de autoritatea contractantă, prin care dovedeste capacitatea tehnica şi cea economicofinanciara, precum şi de a permite verificarea de către autoritatea contractantă a capacităţilor sale de productie şi a sistemului de asigurare a calităţii, de realizare de studii şi de cercetare-dezvoltare. (2) În scopul verificării capacităţii economico-financiare a candidaţilor/ofertanţilor autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora bilantul contabil sau un document similar cu bilantul contabil, considerat legal şi edificator în tara în care ofertantul/candidatul este rezident. Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita şi alte documente care dovedesc capacitatea economico-financiară a candidaţilor/ofertanţilor, cum ar fi: scrisori de bonitate din partea băncilor, situaţii privind cifra de afaceri globală, confirmarea detinerii unei/unor asigurări pentru diverse riscuri de natura profesionala, în măsura în care acestea sunt relevante pentru indeplinirea contractului de achiziţie publică. În cazul în care, din motive temeinic motivate, candidatul/ofertantul nu are posibilitatea să prezinte documentele solicitate de către autoritatea contractantă, acesta poate să îşi demonstreze capacitatea economico-financiară şi prin prezentarea altor documente, în măsura în care autoritatea contractantă le considera suficient de edificatoare. (3) În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare în scopul verificării capacităţii tehnice a candidaţilor/ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul şi de cantitatea produselor ce urmeaza să fie furnizate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele: a) informaţii referitoare la experienta similara, concretizata prin indeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informaţii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul incheierii, valoarea, precum şi modul de indeplinire a contractelor respective; b) informaţii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul, precum şi la sistemul de asigurare a calităţii produselor; c) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor cu standarde relevante. (4) În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii în scopul verificării capacităţii tehnice a candidaţilor/ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul şi de volumul serviciilor ce urmeaza să fie prestate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele: a) informaţii referitoare la experienta similara, concretizata prin indeplinirea unor contracte similare în ultimii 3 ani, informaţii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul incheierii, valoarea, precum şi modul de indeplinire a contractelor respective; b) informaţii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul; c) informaţii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii; d) informaţii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) informaţii privind sistemul de asigurare a calităţii; f) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calităţii; g) informaţii privind proportia în care contractul de servicii urmeaza să fie indeplinit de către subcontractanti. (5) În cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari în scopul verificării capacităţii tehnice a candidaţilor/ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în functie de specificul şi de volumul lucrărilor ce urmeaza să fie executate şi în măsura în care aceste documente sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele: a) informaţii referitoare la experienta similara, concretizata prin indeplinirea unor contracte similare în ultimii 5 ani, informaţii care vor contine date certificate privind beneficiarul, momentul incheierii, valoarea, precum şi modul de indeplinire a contractelor respective; b) informaţii referitoare la dotarile de natura tehnica de care dispune candidatul/ofertantul; c) informaţii referitoare la pregătirea şi calificarea personalului de conducere, precum şi ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari; d) informaţii referitoare la numărul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; e) informaţii privind sistemul de asigurare a calităţii; f) informaţii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obţinut de către candidat/ofertant pentru asigurarea controlului calităţii; g) informaţii privind proportia în care contractul de servicii urmeaza să fie indeplinit de către subcontractanti.-------------Alin. (2) - (5) ale art. 32 au fost introduse de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 33Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta caracterul confidential al informaţiilor prezentate de către ofertanti/candidati în scopul verificării indeplinirii condiţiilor de calificare.  +  Capitolul 5 Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  +  Secţiunea 1 Conţinutul documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei  +  Articolul 34Autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, care trebuie să cuprindă cel puţin: a) informaţii generale privind autoritatea contractantă; b) cerinţele minime de calificare solicitate de autoritatea contractantă şi documentele care urmeaza să fie prezentate de ofertant/candidat pentru indeplinirea cerințelor respective; c) caietul de sarcini; d) instrucţiuni privind datele limita care trebuie respectate şi formalitatile care trebuie indeplinite, inclusiv cele privind garantia de participare şi cea de buna execuţie, referitoare la modul de prezentare şi de depunere a ofertei, precum şi perioada de valabilitate a acesteia; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii financiare; f) informaţii privind criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 35 (1) În cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie deschisa, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în cel mult 6 zile de la primirea unei solicitări în acest sens, de către orice furnizor, executant sau prestator de la care a primit în timp rezonabil solicitarea respectiva. (2) În cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin licitaţie restransa sau prin negociere, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obtinerea imediata a unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către toţi candidatii selectati cărora li s-a transmis invitaţia de participare cu oferta. (3) În cazul aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică prin cerere de oferta, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, în cel mult două zile de la solicitare, de către toţi furnizorii, executanţii sau prestatorii care solicită documentaţia respectiva. (4) Autoritatea contractantă are dreptul de a stabili: a) modalitatea în care furnizorii, executanţii sau prestatorii care inainteaza o solicitare pot obtine exemplarul documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; şi b) după caz, costul exemplarului documentatiei şi, eventual, al transmiterii acestuia, precum şi condiţiile de plată asociate.-------------Art. 35 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Secţiunea a 2-a Caietul de sarcini  +  Articolul 36 (1) Caietul de sarcini contine în mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea definesc, după caz şi fără a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă, siguranţa în exploatare, dimensiuni, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare şi condiţiile pentru certificarea conformitatii cu standarde în vigoare. În cazul contractelor pentru lucrari specificatiile tehnice se pot referi, de asemenea, şi la prescriptii de proiectare şi de calcul, la verificarea, inspecţia şi condiţiile de receptie a lucrărilor sau a tehnicilor, procedeelor şi metodelor de construcţie, precum şi la orice alte condiţii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractantă este capabila să le descrie, în functie şi de diverse acte normative şi reglementari, în legătură cu lucrarea finala şi cu materii prime, materiale sau părţi de lucrare utilizate. (2) Caietul de sarcini trebuie să precizeze şi instituţiile competente de la care furnizorii, executanţii sau prestatorii pot obtine informaţii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv şi care sunt în vigoare la nivel naţional sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile.  +  Articolul 37 (1) Fără a afecta reglementarile tehnice obligatorii, astfel cum sunt definite acestea în legislatia interna referitoare la standardizarea naţionala, autoritatea contractantă are obligaţia de a defini în caietul de sarcini şi în contract specificatiile tehnice, prin referire, de regula în urmatoarea ordine de prioritate, la standarde naţionale care adopta standarde europene, la alte autorizari/omologări sau specificatii tehnice comune utilizate în Comunitatea Europeana ori la standarde naţionale care adopta standarde internationale. În cazul în care nu exista astfel de standarde specificatiile tehnice vor fi definite prin referire la alte standarde naţionale sau prin alte referinţe de natura tehnica, în acest ultim caz fiind obligatorie precizarea menţiunii sau echivalent. (2) Se interzice definirea în caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care indica o anumita origine/sursa sau productie, procedee speciale, marci de fabrica sau de comert, brevete de inventie, licente de fabricatie sau a oricăror alte cerinţe care au ca efect favorizarea unuia sau mai multor ofertanti. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se admite o astfel de indicatie, dar numai însoţită de menţiunea sau echivalent şi numai în situaţia în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a preciza în caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise şi inteligibile pentru toate părţile interesate.--------------Art. 37 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Secţiunea a 3-a Dreptul de a solicita clarificari  +  Articolul 38 (1) Orice furnizor, executant sau prestator care a obţinut, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, are dreptul de a solicita, în scris, clarificari despre elementele cuprinse în aceasta. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin: a) 8 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul aplicarii procedurilor prin licitaţie deschisa, licitaţie restransa sau negociere competitiva; b) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul accelerarii procedurii de licitaţie restransa şi în cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de lucrari; c) 3 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul cererii de oferta aplicate pentru atribuirea contractelor de furnizare şi de servicii. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitarile de clarificari cu cel puţin: a) 6 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. a); b) 4 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b); c) 2 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. c). (4) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite conţinutul raspunsului către toţi furnizorii, executanţii sau prestatorii care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, luand măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificarile respective.  +  Articolul 39 (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea clarificarii, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Orice astfel de completare trebuie comunicata de către autoritatea contractantă, în scris, tuturor furnizorilor, executanţilor sau prestatorilor care au obţinut, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, un exemplar al documentatiei respective. (3) Transmiterea comunicarii trebuie să respecte limitele de timp prevăzute la art. 38 alin. (3).  +  Capitolul 6 Elaborarea, prezentarea şi evaluarea ofertei  +  Secţiunea 1 Elaborarea şi prezentarea ofertei. Oferte alternative  +  Articolul 40 (1) Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Propunerea tehnica se elaboreaza în concordanta cu cerinţele cuprinse în caietul de sarcini, în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare pentru evaluarea tehnica. (3) Propunerea financiară se elaboreaza în asa fel încât să asigure furnizarea tuturor informaţiilor necesare în vederea evaluării financiare.  +  Articolul 41 (1) Oferta are caracter ferm şi obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toata durata de valabilitate şi trebuie să fie semnata, pe propria raspundere, de către ofertant sau de către o persoană imputernicita legal de către acesta. (2) Ofertantul are obligaţia de a exprima preţul din propunerea financiară, în lei şi în euro. În cazul contractelor a caror durata de indeplinire este mai mica sau egala cu 12 luni, preţul rămâne ferm în lei pe toata durata de indeplinire a contractului de achiziţie publică, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (4). (3) În cazul contractelor a caror durata de indeplinire este mai mare de 12 luni, părţile contractante au dreptul de a conveni, prin act aditional, pentru restul ramas de indeplinit, actualizarea pretului contractului pentru asigurarea protectiei împotriva inflatiei. (4) În situaţii excepţionale, temeinic justificate, pe perioada de indeplinire a contractului, în cazul aparitiei unor împrejurări care lezeaza interesele comerciale legitime ale părţilor şi care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului, părţile contractante au dreptul de a conveni revizuirea numai acelor elemente ale pretului care au suferit modificari. (5) Depăşirea termenelor contractuale din vina exclusiva a contractantului nu poate fi invocata ca motiv de actualizare a pretului contractului. (6) Prevederile alin. (2) ultima teza nu se aplică în cazul contractelor de achiziţie publică finantate prin programe ale Uniunii Europene sau de către organismele financiare internationale şi în cazul contractelor a caror cofinantare este asigurata de către acestea. (7) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) ultima teza achiziţiile de marfuri fungibile ale caror preţuri sunt stabilite pe baza cotatiilor externe ale burselor internationale de marfuri ori asimilate acestora sau, după caz, de către autorităţile de reglementare ori Bursa Română de Marfuri, precum şi achiziţiile de echipamente, utilaje şi servicii. Formula de actualizare a preturilor din propunerea financiară, în cazul achizitiilor publice de echipamente, utilaje şi servicii, nu trebuie să conduca la depăşirea pretului exprimat în euro la data depunerii ofertei.------------Alin. (2) al art. 41 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.Art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 386 din 30 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 3 octombrie 2003.Alin. (6) al art. 41 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 24 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.Alin. (6) al art. 41 a fost modificat de LEGEA nr. 35 din 11 martie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 18 martie 2004.Art. 41 este reprodus astfel cum a fost modificat de ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004.  +  Articolul 42 (1) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data limita pentru depunere, stabilite în anunţul sau în invitaţia de participare, şi îşi asuma riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră. (2) Oferta care este depusa la o alta adresa a autorităţii contractante decat cea stabilita de către aceasta sau, după expirarea datei limita pentru depunere, se returneaza nedeschisa.  +  Articolul 43 (1) Mai mulţi furnizori, executanţi sau prestatori au dreptul de a se asocia şi de a depune oferta în comun, denumita în continuare oferta comuna, fără a fi obligati să îşi prezinte asocierea intr-o formă legalizata. Fiecare dintre acestia îşi asuma obligaţia pentru oferta comuna şi raspunde pentru orice consecinte ale viitorului contract de achiziţie publică. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ca asocierea să fie legalizata înainte de incheierea contractului de achiziţie publică, în cazul în care oferta comuna este declarata castigatoare. (3) Asociaţii desemneaza din randul lor pe cel care, în cazul atribuirii contractului de achiziţie publică, îi reprezinta în raporturile cu autoritatea contractantă, în calitate de lider de asociaţie. (4) În cadrul unei proceduri pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, asociaţii nu au dreptul de a depune, pe lângă oferta comuna, alte oferte în mod individual sau în alta asociere ori de a participa în calitate de subcontractant la procedura respectiva.-------------Alin. (4) al art. 43 a fost modificat de ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004.  +  Articolul 43^1Abrogat.-------------Art. 43^1 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;Art. 43^1 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004  +  Articolul 44 (1) Ofertantul/ofertanţii asociaţi are/au dreptul de a depune o singura oferta, denumita oferta de baza, cu obligaţia ca aceasta sa nu se abata de la cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) ofertantul/ofertanţii asociaţi are/au dreptul de a depune în plus şi alte oferte, denumite oferte alternative, dar numai în cazul în care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic". Numai ofertele alternative se pot abate, intr-o anumita măsura, de la cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia de a prevedea în caietul de sarcini cerinţele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie să le indeplineasca pentru a fi luate în considerare. De asemenea, dacă autoritatea contractantă nu intenţionează să permită depunerea de oferte alternative, este obligatoriu ca aceasta sa precizeze interdictia respectiva în anunţul de participare. (4) Autoritatea contractantă nu are dreptul de a respinge o ofertă alternativa având ca singura motivatie faptul ca: a) aceasta este întocmită utilizandu-se specificatii tehnice definite în alt mod decat cele prevăzute în caietul de sarcini, în măsura în care ofertantul poate demonstra ca solutia propusa asigura indeplinirea corespunzătoare a tuturor cerințelor de natura tehnica solicitate de autoritatea contractantă; b) în cazul în care aceasta ar putea fi declarata castigatoare:- contractul de furnizare, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma în contract de servicii; sau- contractul de servicii, pentru care s-a organizat procedura pentru atribuire, se transforma în contract de furnizare.--------------Lit. a) a alin. (4) al art. 44 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 45În cazul în care autoritatea contractantă solicita ofertantul are obligaţia sa precizeze în oferta acea parte a contractului de achiziţie publică pe care acesta intenţionează sa o subcontracteze.  +  Articolul 45^1Abrogat.-------------Art. 45^1 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;Art. 45^1 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 528 din 25 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004  +  Articolul 46Oferta nu se ia în considerare dacă ofertantul nu constituie garantia pentru participare în conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Articolul 47Autoritatea contractantă are obligaţia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum şi asupra oricarei informaţii suplimentare solicitate ofertantului şi a carei dezvaluire ar putea sa aduca atingere dreptului ofertantului de a-şi proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.  +  Secţiunea a 2-a Modificarea, retragerea şi valabilitatea ofertei  +  Articolul 48Orice ofertant are dreptul de a-şi modifica sau de a-şi retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei.  +  Articolul 49Ofertantul nu are dreptul de a-şi retrage sau de a-şi modifica oferta după expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sancţiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică şi a pierderii garantiei pentru participare.  +  Articolul 50 (1) Ofertantul are obligaţia de a menţine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate a ofertei; perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi cel puţin egala cu perioada de valabilitate a ofertei. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade; în cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie să fie prelungita în mod corespunzător. (3) Ofertantul are obligaţia de a comunică autorităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. (4) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca şi-a retras oferta, fără ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare.  +  Secţiunea a 3-a Comisia de evaluare. Juriul  +  Articolul 51 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de achiziţie publică în parte, o comisie de evaluare care raspunde de urmatoarele activităţi: a) verificarea eligibilitatii, înregistrării şi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica şi economicofinanciara de către candidati/ofertanti; b) deschiderea, examinarea şi evaluarea ofertelor; c) stabilirea ofertei castigatoare.(1^1) În cazul în care procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este negocierea cu o singura sursa, autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de achiziţie publică în parte, o comisie de evaluare care raspunde de negocierea şi stabilirea prevederilor finale ale clauzelor contractuale. (2) Comisia de evaluare sau, după caz, comisia de negociere este formata din cel puţin 3 membri cu pregatire profesionala şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) autoritatea contractantă are dreptul de a constitui comisia de evaluare pentru atribuirea mai multor contracte, dar numai dacă procedura aplicata este cererea de oferta şi numai dacă contractele respective sunt de furnizare sau de servicii.--------------Partea introductiva a alin. (1) şi alin. (2) ale art. 51 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;Alin. (1^1) al art. 51 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 52 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia sa constituie, în scopul evaluării solutiilor prezentate într-un concurs de solutii, un juriu care: a) verifica respectarea regulilor de depunere şi prezentare a solutiilor; b) evalueaza solutiile primite; c) în functie de criteriile prevăzute în anunţul de participare, adopta o decizie sau formuleaza o opinie; d) indeplineste alte atribuţii specifice. (2) Juriul este format din cel puţin 3 membri, persoane fizice independente faţă de concurenti, cu pregatire profesionala şi experienta relevanta în domeniu, precum şi cu probitate morala recunoscută. (3) În situaţia în care concurentilor li s-a solicitat o anumita calificare profesionala cel puţin o treime din numărul membrilor juriului trebuie să aibă acea calificare sau una echivalenta.----------Lit. c) a alin. (1) şi alin. (2) ale art. 52 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 53Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu urmatoarele persoane: a) sotul sau o ruda până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusiv cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti; b) persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanti/candidati/concurenti ori care au facut parte din consiliul de administratie sau din orice alt organ de conducere sau de administratie al acestora; c) persoanele care deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanti/candidati/concurenti.  +  Articolul 54Autoritatea contractantă hotaraste dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toţi sau numai o parte a acestora, sunt remunerati pentru activitatea respectiva.  +  Secţiunea a 4-a Deschiderea şi evaluarea ofertelor  +  Articolul 55 (1) Comisia de evaluare are obligaţia de a deschide ofertele la data şi în locul indicate în anunţul sau în invitaţia de participare. (2) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschidere. (3) Comisia de evaluare nu are dreptul de a respinge o ofertă având ca singura motivatie absenta de la deschidere a ofertantului care a depus oferta respectiva.  +  Articolul 56 (1) În cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmeaza să fie furnizat, executat sau prestat comisia de evaluare are obligaţia de a solicita, în scris, şi oricum înainte de a lua vreo decizie de respingere a acelei oferte, detalii şi precizări pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum şi de a verifica raspunsurile care justifica preţul respectiv. (2) Autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare justificarile primite de la ofertant, în condiţiile alin. (1), indeosebi cele care se referă la:- fundamentarea economica a modului de formare a pretului ofertei;- solutii tehnice adoptate sau condiţii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru indeplinirea contractului de achiziţie publică;- originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerințelor prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.-----------Alin. (2) al art. 56 a fost introdus de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 57Comisia de evaluare are dreptul sa respinga o ofertă în oricare dintre urmatoarele cazuri: a) oferta de baza nu respecta cerinţele prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, caz în care nu se iau în considerare nici eventualele oferte alternative; b) oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă; c) explicatiile solicitate conform art. 56 nu sunt concludente sau credibile.  +  Articolul 58Comisia de evaluare are obligaţia de a exclude orice ofertant în cazul în care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat în practici corupte ori frauduloase în legătură cu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Secţiunea a 5-a Criterii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 59Autoritatea contractantă are obligaţia sa precizeze în anunţul de participare şi în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriul pe baza caruia se atribuie contractul şi care, o dată stabilit, nu poate fi schimbat pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 60Criteriul mentionat la art. 59 poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic; b) fie, în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.  +  Articolul 61 (1) În cazul aplicarii criteriului "oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic", oferta stabilita ca fiind castigatoare este oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul. (2) Algoritmul de calcul prevăzut la alin. (1) se stabileste prin luarea în considerare, alaturi de pret, a unor variate criterii de evaluare a ofertei, în functie de specificul fiecarui contract de achiziţie publică în parte cum ar fi, după caz: termen de livrare sau de execuţie, costuri curente, raportul cost/eficienta, caracteristici privind nivelul calitativ, estetic, tehnic sau functional, servicii postvanzare şi asistenţa tehnica, angajamente privind livrarea pe termen lung de piese de schimb, subansambluri sau furnituri, condiţii referitoare la aplicarea preferintei interne, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. Aceste criterii trebuie să fie definite clar, să aibă legătură concreta cu specificul contractului şi, după ce au fost stabilite, sa nu poata fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă este obligata sa precizeze în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei criteriile de evaluare a ofertei prevăzute la alin. (2), în ordinea importantei lor pentru evaluarea ofertei, precum şi algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.-----------Alin. (2) al art. 61 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 62În cazul aplicarii criteriului "preţul cel mai scăzut" cerinţele impuse de către autoritatea contractantă, prin caietul de sarcini sunt considerate cerinţe minimale.  +  Secţiunea a 6-a Forme de comunicare  +  Articolul 63 (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare şi altele asemenea prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă trebuie să se transmita sub forma de document scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. (3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care confirma primirea. (4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme: a) scrisoare prin posta; b) telegrama; c) telex; d) telefax. e) electronică. (5) Autoritatea contractantă sau, după caz, furnizorul, executantul ori prestatorul care a transmis documentele prin una dintre formele prevăzute la alin. (4) lit. b)-d) are obligaţia de a transmite documentele respective, în cel mult 24 de ore, şi prin forma de scrisoare prin posta sau în forma electronică. În cazul în care documentele scrise se transmit în forma electronică, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronică, astfel încât sa indeplineasca condiţiile de proba şi de validitate ale unui act juridic.----------Lit. e) a alin. (4) al art. 63 a fost introdusa de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;Alin. (5) al art. 63 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 64Autoritatea contractantă are obligaţia de a nu face nici o discriminare între ofertanti/candidati din punct de vedere al formei în care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicari.  +  Articolul 65 (1) În cazul aplicarii procedurii prin licitaţie restransa sau prin negociere competitiva autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor candidaţilor care au participat la etapa de selectare o comunicare în scris referitoare la rezultatul etapei respective. (2) În cazul candidaţilor neselectati comunicarea trebuie să precizeze motivele excluderii, necalificarii sau, după caz, ale neselectarii. (3) În cazul candidaţilor selectati comunicarea reprezinta chiar invitaţia de participare cu oferta la etapa a II-a şi va fi însoţită, după caz, de documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau de informaţii precise privind modul de obtinere a acestei documentaţii.  +  Articolul 66 (1) În cazul aplicarii procedurii de licitaţie deschisa, cerere de oferta, precum şi la sfârşitul etapei finale în cazul aplicarii procedurii de licitaţie restransa sau de negociere competitiva, autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite simultan tuturor ofertanţilor o comunicare în scris referitoare la rezultatul aplicarii procedurii respective. (2) În cazul ofertanţilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea trebuie să motiveze aceasta decizie şi sa indice numele ofertantului castigator, iar în cazul ofertelor declarate corespunzătoare, sa indice inclusiv caracteristicile şi avantajele relative ale ofertei castigatoare faţă de oferta respectivului ofertant necastigator. (3) În cazul ofertantului castigator comunicarea trebuie să precizeze faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare şi ca acesta este invitat în vederea incheierii contractului de achiziţie publică.------------Alin. (1) şi (2) ale art. 66 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 67 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite comunicarile prevăzute la art. 65 şi 66 în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit candidatii selectati sau a stabilit oferta castigatoare. (2) Autoritatea contractantă are dreptul de a nu face cunoscute anumite informaţii referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică şi care ar putea fi cuprinse în ansamblul informaţiilor referitoare la caracteristicile şi la avantajele relative ale ofertei castigatoare faţă de alte oferte, şi anume, în situaţia în care informaţiile respective: a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale şi implicit ar fi contrare interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertanţilor/ candidaţilor, inclusiv pe cele ale ofertantului a cărui oferta a fost declarata castigatoare; c) ar prejudicia concurenta loiala între furnizori/executanţi/prestatori.  +  Secţiunea a 7-a Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 68Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă ia aceasta decizie, de regula, înainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de achiziţie publică şi, oricum, înainte de data incheierii contractului, în urmatoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfacator al concurentei, respectiv numărul de candidati/ofertanti este mai mic decat cel minim prevăzut pentru fiecare procedura de prezenta ordonanţă de urgenţă: b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a indeplinit condiţiile de calificare prevăzute în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:- sunt depuse după data limita de depunere a ofertelor;- nu au fost elaborate şi prezentate în concordanta cu cerinţele cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;- conţin în propunerea financiară preţuri care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente şi care nu pot fi temeinic justificate;- conţin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;- prin valoarea inclusa în propunerea financiară fiecare dintre ele a depasit valoarea fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv; d) circumstanţe excepţionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică sau este imposibila incheierea contractului.-------------Partea introductiva a art. 68 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002.  +  Articolul 69Decizia de anulare nu creeaza vreo obligaţie a autorităţii contractante faţă de participantii la procedura de achiziţie publică, cu excepţia returnarii garantiei pentru participare.  +  Articolul 70Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică în scris tuturor participantilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult două zile de la data anularii, atât încetarea obligaţiilor pe care acestia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cat şi motivul anularii.------------Art. 70 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Capitolul 7 Incheierea, indeplinirea şi finalizarea contractului de achiziţie publică  +  Secţiunea 1 Incheierea contractului de achiziţie publică  +  Articolul 71 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a incheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de către comisia de evaluare. (2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, atunci aceasta are dreptul: a) de a invita ofertanţii, în ordinea descrescatoare a clasamentului, în vederea incheierii contractului; sau b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (3) Autoritatea contractantă are obligaţia sa incheie contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertelor. (4) Fără a fi incalcate prevederile alin. (3), în cazul în care contractul a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisa, licitaţie restransa sau negociere competitiva, autoritatea contractantă are obligaţia de a incheia contractul de achiziţie publică numai după 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii respective.------------Alin. (4) al art. 71 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 72Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru incheierea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a constitui garantia de buna execuţie în conformitate cu prevederile cuprinse în documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.  +  Articolul 72^1 (1) Contractele de publicitate media vor cuprinde o clauza privind obligativitatea ca părţile contractante să asigure, inclusiv în timpul derularii contractului, accesul publicului cel puţin la urmatoarele informaţii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele aferente fiecarui beneficiar final şi termenele de executate a prevederilor contractuale. Autoritatea contractantă are obligaţia, prevăzută în contractul de achiziţie publică, de a detine informaţii actualizate cu privire la derularea contractului. (2) În cazul contractelor de publicitate media este obligatorie menţionarea denumirii autorităţii/autorităţilor contractante în cadrul materialului publicitar.-------------Art. 72^1 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Articolul 73Abrogat.-----------Art. 73 a fost abrogat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 74În cazul nerespectarii obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, partea lezata are dreptul de a cere rezilierea contractului de achiziţie publică şi de a pretinde plata de despăgubiri.  +  Secţiunea a 2-a Evitarea concurentei neloiale  +  Articolul 75Persoanele fizice sau juridice care au participat în orice fel la intocmirea documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care fac parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului de achiziţie publică respectiv, nu au dreptul să fie ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sancţiunea nulitatii contractului în cauza.  +  Articolul 76Contractantul nu are dreptul de a angaja cu carte de muncă sau prin convenţie civila, în scopul indeplinirii contractului de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au participat la intocmirea documentatiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei sau care au facut parte din comisia de evaluare constituita pentru atribuirea contractului în cauza, pe parcursul unei perioade de cel puţin 6 luni de la incheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii acestuia de către autoritatea contractantă.  +  Capitolul 8 Dosarul achizitiei publice  +  Articolul 77 (1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a întocmi dosarul achizitiei publice. (2) Documentele care trebuie să fie incluse în dosarul achizitiei publice, precum şi cele care trebuie transmise instituţiilor care monitorizează sistemul achizitiilor publice se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 78Dosarul achizitiei publice se păstrează de către autoritatea contractantă atâta timp cat contractul de achiziţie publică produce efecte juridice şi, oricum, nu mai puţin de 5 ani de la data finalizarii contractului respectiv.  +  Articolul 79 (1) La cerere, dosarul achizitiei publice este pus la dispoziţie oricarei autorităţi publice interesate, spre consultare, cu condiţia ca nici o informatie sa nu fie dezvaluita, dacă dezvaluirea ei ar fi contrara legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părţilor sau ar afecta libera concurenta, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infracţiunilor. (2) Pentru contractele de publicitate media, autorităţile contractante sunt obligate sa puna la dispoziţie oricarei persoane, la cerere, dosarul achizitiei publice, cu respectarea termenelor şi a procedurilor prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.------------Alin. (2) al art. 79 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Capitolul 9 Cai de atac  +  Secţiunea 1 Dispozitii generale privind utilizarea cailor de atac  +  Articolul 80 (1) Actele sau deciziile nelegale care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta pot fi atacate pe cale administrativa şi/sau în justiţie. (2) Autoritatea contractantă este competenţa sa solutioneze contestaţiile inaintate pe cale administrativa. Autoritatea contractantă are obligaţia sa indice în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare denumirea, adresa, faxul şi/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autorităţii contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se solutioneaza contestaţiile. (3) Actiunea în justiţie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritoriala de competenţa se afla sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ a Curtii de apel.----------Alin. (2) a art. 80 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 81 (1) Orice persoană fizica sau juridica care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achiziţie publică şi care sufera, risca sa sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinţa directa a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale, are dreptul de a utiliza caile de atac prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Actiunea în justiţie se introduce numai după epuizarea caii de atac a contestaţiei pe cale administrativa şi numai de către acele persoane care au inaintat contestatii, precum şi pentru acele capete de cerere care au facut obiectul atacului pe cale administrativa. Actiunea în justiţie se introduce numai atunci când autoritatea contractantă nu a răspuns unei contestatii în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă ori atunci când contestatorul nu este satisfacut de răspunsul primit în termen legal. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) poate introduce o actiune în justiţie, fără ca în prealabil sa fi inaintat o contestaţie pe cale administrativa: a) orice persoană fizica sau juridica care se încadrează în prevederile alin. (1) şi care nu a fost în nici un fel implicata în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dar numai după publicarea anuntului de atribuire a contractului de achiziţie publică respectiv şi nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire; b) orice participant inca implicat în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, numai pentru a ataca masurile corective decise de autoritatea contractantă ca efect al solutionarii contestaţiei sau contestatiilor, dacă poate dovedi ca:- fie masurile corective sunt la randul lor nelegale şi determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;- fie masurile corective, desi legale, sunt incomplete şi, ca urmare, este inca alterata respectarea principiilor liberei concurente, eficientei utilizarii fondurilor publice, transparentei, tratamentului egal şi al confidentialitatii, prevăzute la art. 2; c) orice ofertant, numai în cazul în care autoritatea contractantă a incheiat deja contractul de achiziţie publică mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data publicarii anuntului de atribuire.-----------Lit. c) a alin. (3) al art. 81 a fost modificata de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 82 (1) Despăgubirile se solicita numai prin actiune în justiţie, introdusa exclusiv în acest scop, şi numai după solutionarea pe cale administrativa a contestaţiei sau în justiţie a acţiunilor prevăzute la art. 81 alin. (2). (2) Actiunea în justiţie prin care se solicita despăgubiri se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui arie teritoriala de competenţa se afla sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la sectia de contencios administrativ al Curtii de apel.  +  Articolul 83Persoana fizica sau juridica care introduce actiune în justiţie în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă are obligaţia de a notifica de îndată autorităţii contractante despre aceasta, precum şi de a asigura primirea notificarii de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucratoare de la data introducerii actiunii.  +  Articolul 84Abrogat.-----------Art. 84 a fost abrogat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 85 (1) Ori de cate ori primeste o contestaţie autoritatea contractantă suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricarei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea cailor de atac. (3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum şi tuturor participantilor inca implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică la data inaintarii contestaţiei. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a nu suspenda procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în cauza, în oricare dintre urmatoarele situaţii: a) contestaţia este în mod evident nejustificata sau conţinutul acesteia este în mod evident neserios; b) prin suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică exista pericolul iminent de a afecta grav un interes public major pe care autoritatea contractantă trebuie să fie în măsura sa îl argumenteze. (5) Prevederile alin. (1) se aplică fără a ingradi în vreun fel capacitatea instanţelor de judecată competente de a decide suspendarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.------------Art. 85 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 86 (1) De îndată ce primeste o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie autoritatea contractantă are obligaţia sa instiinteze despre aceasta şi despre decizia sa motivata de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică pe toţi participantii inca implicati în respectiva procedura, anexand copie de pe contestaţia/notificarea primita. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică tuturor participantilor inca implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/actiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile lucratoare de la producerea/primirea lor.  +  Articolul 87 (1) Participantii inca implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică au dreptul de a se asocia la contestaţia inaintata autorităţii contractante, prin comunicare scrisa depusa la sediul autorităţii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării privind primirea unei contestatii. (2) Cei care se asociaza la o contestaţie au aceleasi drepturi şi raspunderi cu cel care a initiat contestaţia. Participantii inca implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, care nu se asociaza unei contestatii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativa, cat şi în justiţie, actul sau decizia invocata ca nelegala prin contestaţia inaintata initial.  +  Articolul 88 (1) În cazul unei acţiuni inaintate în justiţie participantii inca implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, dacă nu au decazut din dreptul lor potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, au dreptul de a formula la instanţa competenţa cereri de interventie, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării privind introducerea unei acţiuni în justiţie. (2) Cei care nu formuleaza cereri de interventie pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativa, cat şi în justiţie, actul sau decizia împotriva careia s-a introdus actiune în justiţie.  +  Secţiunea a 2-a Solutionarea contestaţiei  +  Articolul 89 (1) Forma de atac pe cale administrativa al actelor şi deciziilor nelegale, care determina incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, este contestaţia. (2) Contestaţia trebuie formulata în scris. (3) Documentul prevăzut la alin. (2) trebuie să precizeze explicit faptul ca reprezinta o contestaţie în temeiul prezentei ordonante de urgenta, sa faca referire la actul sau la decizia invocata ca nelegala, să prezinte interesele lezate şi/sau prejudiciile pe care le-a suferit, le sufera sau le poate suferi contestatorul, precum şi modul în care acesta asteapta să fie rezolvat cazul în speta.------------Art. 89 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 90 (1) Îndată după primirea unei contestatii autoritatea contractantă verifica contestaţia şi estimeaza temeinicia suspendarii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, potrivit prevederilor art. 85. (2) Pentru fiecare contestaţie autoritatea contractantă are obligaţia de a formula o rezolutie motivata care trebuie să fie comunicata contestatorului, precum şi celorlalţi participanti inca implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, într-o perioadă de cel mult 10 zile lucratoare de la data inaintarii contestaţiei. (3) În termen de doua zile lucratoare de la primirea comunicarii prevăzute la alin. (2) contestatorii au obligaţia de a notifica autorităţii contractante dacă accepta sau nu rezolutia autorităţii contractante şi masurile corective, eventual decise, de către aceasta; cei care notifica autorităţii contractante ca accepta rezolutia şi masurile corective decise decad din dreptul lor de a ataca în justiţie, inclusiv din acela de a introduce cerere de interventie în interesul părţii care ar ataca respectiva rezolutie şi/sau masurile corective în cauza. (4) În vederea formulării rezolutiei sale motivate autoritatea contractantă se poate consulta cu contestatorul şi cu toţi cei care s-au asociat contestaţiei; de asemenea, autoritatea contractantă poate initia consultari şi cu ceilalti participanti inca implicati în procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. (5) Ori de cate ori autoritatea contractantă retine în vederea solutionarii mai multe contestatii împotriva aceluiasi act sau aceleiasi decizii invocate ca nelegale are obligaţia sa solutioneze în mod unitar toate contestaţiile primite, având în vedere respectarea principiului tratamentului egal.-----------Alin. (1) şi (2) ale art. 90 au fost modificate de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 91 (1) În solutionarea contestatiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor şi deciziilor nelegale sau ale activităţilor în legătură cu acestea, în scopul conformarii cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. (2) Orice măsură corectiva decisa de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizata în cadrul rezolutiei motivate.  +  Articolul 92 (1) De îndată ce primeste o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, în scopul optimizarii procesului de monitorizare a sistemului de achizitii publice, autoritatea contractantă are obligaţia sa instiinteze despre aceasta Ministerul Finanţelor Publice, anexand copie de pe contestaţia/notificarea primita. În cazul în care contestaţia sau actiunea în justiţie vizeaza aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari sau a unui contract de servicii de proiectare a construcţiilor, atunci autoritatea contractantă are obligaţia de a transmite instiintarea prevăzută la alin. (1) şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, şi Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului toate actele şi deciziile ulterioare referitoare la contestaţia/actiunea în justiţie în cauza, în termen de doua zile lucratoare de la producerea/primirea lor. (3) În termen de 7 zile de la primirea înştiinţării referitoare la inaintarea unei contestatii, inclusiv a copiei anexate prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice are obligaţia de a formula şi de a transmite un punct de vedere cu privire la modul în care considera ca ar trebui să fie solutionata contestaţia. În cazul în care contestaţia vizeaza aplicarea unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrari sau a unui contract de servicii de proiectare a construcţiilor, atunci punctul de vedere privind modul în care se considera ca ar trebui să fie solutionata contestaţia va fi elaborat în comun cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (4) Punctul de vedere prevăzut la alin. (3) are caracter informativ şi de specialitate şi este destinat sa faciliteze autorităţii contractante şi, după caz, justiţiei luarea unei decizii corespunzătoare pe baza unei interpretari autorizate a prevederilor legislative în domeniul achizitiilor publice, precum şi pe baza modului de solutionare a unor cazuri anterioare similare.  +  Secţiunea a 3-a Atacarea în justiţie  +  Articolul 93Sub sancţiunea decaderii, actiunea în justiţie trebuie introdusa în cel mult 30 de zile de la data primirii rezolutiei motivate privind contestaţia sau, în cazul în care nu primeste răspuns, de la data expirarii perioadei de solutionare a contestatiilor.  +  Articolul 94 (1) În cel mult 10 zile de la introducerea unei acţiuni în justiţie instanţa de judecată poate hotari, cu citarea părţilor, dar numai dacă cel care a introdus actiunea solicita în mod expres acest lucru invocand un prejudiciu grav şi iminent, în scopul de a elimina prejudiciul sau de a preveni afectarea intereselor persoanei care introduce actiune în justiţie, măsuri cu caracter provizoriu până la solutionarea pe fond a cauzei, după cum urmeaza: a) suspendarea aplicarii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică; b) măsuri care să asigure suspendarea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică; c) măsuri care să asigure oprirea implementarii oricarei decizii a autorităţii contractante. (2) Atunci când judeca un caz în care se cer măsuri cu caracter provizoriu instanţa de judecată poate lua în considerare consecintele probabile ale acestor măsuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate prin masurile respective, inclusiv interesul public, şi pe aceasta baza poate să nu decida astfel de măsuri în situaţii în care consecintele negative ale acestora pot fi mai mari decat beneficiile lor. Hotărârea de a nu lua măsuri provizorii nu trebuie să prejudicieze vreun alt drept al persoanei care solicită luarea de astfel de măsuri. (3) În cazul în care instanţa decide oricare dintre masurile cu caracter provizoriu prevăzute la alin. (1), instanţa va solutiona cauza în regim de urgenta şi, oricum, nu în mai mult de 60 de zile de la introducerea actiunii.  +  Articolul 95Instantele competente pot hotari, pe baza ascultarii părţilor interesate, măsuri de anulare sau care asigura anularea acelor decizii ale autorităţii contractante prin care se încalcă prevederile prezentei ordonante de urgenta, măsuri de corectare, modificare sau care asigura corectarea, modificarea acestor acte şi decizii, inclusiv modificarea specificatiilor tehnice care au caracter discriminatoriu sau a altor cerinţe având acelasi caracter, din orice document legat de procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică.  +  Articolul 96În cazul în care, prin actiunea în justiţie, se solicita plata de despăgubiri, în baza unui prejudiciu adus ca urmare a unui act sau a unei decizii nelegale a autorităţii contractante, pentru dovedirea faptului ca au fost incalcate prevederile legale este suficient să se constate: a) existenta unei hotărâri irevocabile a instanţei, conform prevederilor art. 95; b) adoptarea de către autoritatea contractantă a unor măsuri corective ca urmare a contestaţiei.-----------Art. 96 a fost modificat de LEGEA nr. 212 din 19 aprilie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 17 mai 2002;  +  Articolul 97Hotărârile judecătorești irevocabile pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeasi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.  +  Capitolul 10 Contraventii şi sancţiuni  +  Secţiunea 1 Contraventii  +  Articolul 98Constituie contraventii şi se sancţionează urmatoarele fapte, dacă nu sunt savarsite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni: a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta şi ale actelor normative emise în aplicarea acesteia; b) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, fără a avea alocate pentru anul în curs fondurile necesare în vederea indeplinirii contractului; c) aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică, în scopul testarii preturilor pieţei; d) aplicarea procedurii pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică, fără autorizaţii, avize, acorduri şi aprobari legale; e) furnizarea de informaţii unuia sau mai multor furnizori, executanţi sau prestatori, de natura sa îi favorizeze pe acestia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziţie publică; f) detinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică de informaţii privind conţinutul ofertelor celorlalţi participanti la procedura, precum şi înţelegerea acestuia cu alti participanti sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturarii rezultatului procedurii. g) nerespectarea prevederilor referitoare la atribuirea transparenta a contractelor de publicitate media.--------------Litera g) a art. 98 a fost introdusa de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Secţiunea a 2-a Sanctionarea contraventiilor  +  Articolul 99 (1) Contraventiile prevăzute la art. 98 lit. a), b), e), f) şi g) se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. c) şi d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei. (2) Amenzile prevăzute ca sancţiuni pentru savarsirea contraventiilor prevăzute la art. 98 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cat şi persoanelor juridice.--------------Alin. (1) al art. 99 a fost modificat de ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004.Alin. (1) al art. 99 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Articolul 100Nivelul amenzilor prevăzute la art. 99 se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.  +  Articolul 101 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către reprezentanti împuterniciţi ai Curtii de Conturi şi Ministerului Finanţelor Publice.(1^1) Orice persoană poate sesiza autorităţile prevăzute la alin. (1) cu privire la incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în ceea ce priveste atribuirea contractelor de publicitate media. (2) Contraventiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.--------------Art. 101 a fost modificat de ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004.Alin. (1^1) al art. 101 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 20 mai 2005.  +  Capitolul 11 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 102Procedurile de achiziţie publică aflate în curs de desfăşurare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se vor definitivă pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective.  +  Articolul 103În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel se aplică dispozitiile din dreptul comun.  +  Articolul 104 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se menţine în structura Monitorului Oficial al României Partea a VI-a - Achizitii publice. (2) În Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, se publică anunturile de intentie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică, precum şi hotărârile judecătorești irevocabile pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta. (3) Publicarea anunturilor de intentie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică se face în mod gratuit. (4) Prin hotărâre a Guvernului se poate stabili obligaţia autorităţii contractante de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare şi de atribuire a contractului de achiziţie publică către "Official Journal of the European Communities".  +  Articolul 105Prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se va asigura corespondenta produselor, lucrărilor şi serviciilor a caror dobândire face obiectul contractelor de achiziţie publică cu sistemul de grupare şi codificare prevăzut de clasificarile statistice oficiale.  +  Articolul 106Limita valorica prevăzută la art. 8 alin. (6), precum şi pragurile valorice prevăzute la art. 13 pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, din 2 în 2 ani, cu aplicabilitate începând cu anul următor efectuării modificarii.--------------Art. 106 a fost modificat de ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004.  +  Articolul 107Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili situaţiile şi modul în care contestatorul, înainte de a introduce o actiune în justiţie, are dreptul de a apela la o procedură de conciliere.ART. 108 *)Abrogat.--------------Art. 108 a fost abrogat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 75 din 19 august 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 august 2004.  +  Articolul 109Ministerul Finanţelor Publice va elabora normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pe care le va supune Guvernului spre adoptare în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 110Prevederile prezentei ordonante de urgenta se completeaza cu dispozitiile specifice referitoare la achiziţiile publice, prevăzute în alte legi speciale.  +  Articolul 111La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999*) privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 31 august 1999, modificata şi completata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 202/1999**), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 30 decembrie 1999, şi prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 122/2000***), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 5 iulie 2000; Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/2001 pentru suspendarea aplicarii Ordonantei Guvernului nr. 118/1999 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 30 martie 2001; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 privind achiziţiile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 325/2000 pentru aprobarea regulilor privind transparenta şi publicitatea achizitiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 26 aprilie 2000; Hotărârea Guvernului nr. 724/2000 privind stabilirea condiţiilor de acordare a preferintei interne în cazul procedurilor aplicate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 725/2000 privind stabilirea listei cuprinzand autorităţile contractante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 726/2000 pentru aprobarea corespondentei produselor, lucrărilor şi serviciilor, a caror dobândire face obiectul contractelor de achizitii publice, cu clasificarile statistice oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 727/2000 privind stabilirea regulilor de estimare a valorii contractului de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 728/2000 privind dosarul achizitiei publice şi monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 30 august 2000; Hotărârea Guvernului nr. 729/2000 pentru aprobarea Normelor de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 30 august 2000.-------------A se vedea şi:HOTĂRÂREA nr. 182 din 28 februarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 5 martie 2002;ORDONANTA nr. 20 din 24 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 1 februarie 2002;ORDIN nr. 874 din 12 iunie 2001 şi ORDIN nr. 1.014 din 6 iunie 2001 publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 4 iulie 2001;ORDIN nr. 1.012 din 6 iunie 2001 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 25 iunie 2001;HOTĂRÂRE nr. 461 din 9 mai 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 24 mai 2001.-------------*) Ordonanţa Guvernului nr. 118/1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 473 din 20 septembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 septembrie 2001.**) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 202/1999 a fost respinsa de LEGEA nr. 687 din 28 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 11 decembrie 2001.***) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 122/2000 a fost respinsa de LEGEA nr. 471 din 20 septembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 26 septembrie 2001.-------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de stat-------