LEGE nr. 656 din 7 decembrie 2002 (*actualizată*)pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism**)(actualizată până la data de 14 august 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • **) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege instituie măsuri de prevenire şi combatere a spalarii banilor, precum şi unele măsuri privind prevenirea şi combaterea finanţării actelor de terorism.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi: a) prin spalarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 23;a^1) prin finanţarea actelor de terorism se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004privind prevenirea şi combaterea terorismului;-------------Litera a^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. b) prin bunuri se înţelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum şi actele juridice sau documentele care atesta un titlu ori un drept cu privire la acestea; c) prin tranzacţie suspecta se înţelege operaţiunea care, prin natura ei şi caracterul neobisnuit în raport cu activităţile clientului uneia dintre persoanele prevăzute la art. 8, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism;-------------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. d) prin transferuri externe în şi din conturi se înţelege operaţiunile de plati şi încasări efectuate între persoane aflate pe teritoriul României şi persoane aflate în străinătate.-------------Litera d) a art. 2 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Capitolul II Proceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilorProceduri de identificare a clienţilor şi de prelucrare a informaţiilor referitoare la spalarea banilor  +  Articolul 3 (1) De îndată ce salariatul unei persoane juridice sau una dintre persoanele fizice prevăzute la art. 8 are suspiciuni ca o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spalarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, va informa persoana desemnată conform art. 14 alin. (1), care va sesiza imediat Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor, denumit în continuare Oficiul. Acesta va confirma primirea sesizării.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(1^1) Banca Naţionala a României, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va informa de îndată Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizării operaţiunilor prevăzute la art. 28 din Legea nr. 535/2004privind prevenirea şi combaterea terorismului, comunicând şi motivul pentru care s-a dispus soluţia respectiva.-------------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Dacă Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuării operaţiunii pe o perioadă de 3 zile lucrătoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operaţiunii rămâne blocata în contul titularului până la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, după caz, până la dispunerea altei măsuri de către Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.-------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Dacă Oficiul considera ca perioada de 3 zile lucrătoare nu este suficienta, poate solicita, motivat, înainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie prelungirea suspendării efectuării operaţiunii cu cel mult 4 zile lucrătoare. Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie poate autoriza o singură dată prelungirea solicitată sau, după caz, poate dispune încetarea suspendării operaţiunii.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) Oficiul trebuie să comunice persoanelor prevăzute la art. 8, în termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuării operaţiunii ori, după caz, măsura prelungirii acesteia, dispusă de Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (5) Dacă Oficiul nu a făcut comunicarea în termenul prevăzut la alin. (4), persoanele la care se referă art. 8 vor putea efectua operaţiunea. (6) Persoanele prevăzute la art. 8 ori persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) vor raporta Oficiului, în cel mult 24 de ore, efectuarea operaţiunilor cu sume în numerar, în lei sau în valută, a căror limita minima reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se realizează prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele. (7) Prevederile alin. (6) se aplică şi transferurilor externe în şi din conturi pentru sume a căror limita minima este echivalentul în lei a 10.000 euro. (8) Se exceptează de la raportarea către Oficiu următoarele categorii de operaţiuni derulate prin trezoreria statului: eliberari de sume în numerar privind drepturi salariale, plăţile efectuate de către instituţiile publice, încasările de impozite, taxe, contribuţii şi orice alte venituri bugetare de la persoane fizice şi juridice, inclusiv sumele în numerar depuse de către instituţiile publice, precum şi operaţiunile prevăzute la alin. (7). (9) Forma şi conţinutul raportului pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1), (6) şi (7) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4 (1) Persoanele prevăzute la art. 8, care au cunoştinţa ca o operaţiune ce urmează să fie efectuată are ca scop spalarea banilor, pot să efectueze operaţiunea fără informarea prealabilă a Oficiului, dacă tranzacţia se impune a fi efectuată imediat sau dacă neefectuarea ei ar zădărnici eforturile de urmărire a beneficiarilor tranzacţiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate însă sa informeze Oficiul de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, despre tranzacţia efectuată, precizând şi motivul pentru care nu au făcut informarea, potrivit art. 3. (2) Persoanele prevăzute la art. 8, care constata ca o operaţiune sau mai multe operaţiuni care au fost efectuate în contul unui client prezintă indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operaţiunii în cauza, vor sesiza de îndată Oficiul, dacă exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finanţarea actelor de terorism.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 5 (1) Oficiul poate cere persoanelor menţionate la art. 8, precum şi instituţiilor competente datele şi informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor stabilite de lege. Informaţiile în legătură cu sesizările primite potrivit art. 3 şi 4 au caracter de secret de serviciu.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor transmite Oficiului datele şi informaţiile solicitate, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii. (3) Secretul profesional la care sunt ţinute persoanele prevăzute la art. 8 nu este opozabil Oficiului. (4) Oficiul poate face schimb de informaţii, în baza reciprocităţii, cu instituţii străine care au funcţii asemănătoare şi care au obligaţia păstrării secretului în condiţii similare, dacă asemenea comunicări sunt făcute în scopul prevenirii şi combaterii spalarii banilor sau a finanţării actelor de terorism.-------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 6 (1) Oficiul va proceda la analizarea şi prelucrarea informaţiilor, iar atunci când se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, va sesiza de îndată Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie. În situaţia în care se constata finanţarea unor acte de terorism, va sesiza de îndată şi Serviciul Roman de Informaţii cu privire la operaţiunile suspecte de finanţare a actelor de terorism.-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(1^1) Identitatea persoanei fizice care, în conformitate cu art. 14 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita în cuprinsul sesizării.-------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Dacă în urma analizarii şi prelucrării informaţiilor primite de Oficiu nu se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul păstrează informaţiile în evidenta.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Dacă informaţiile prevăzute la alin. (2) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se claseaza în cadrul Oficiului.-------------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) După primirea sesizarilor, Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie poate solicita, motivat, Oficiului completarea acestora. Solicitarea poate fi efectuată şi de parchetele de pe lângă curţile de apel sau de pe lângă tribunale ori, după caz, de Parchetul Naţional Anticoruptie, în cazurile repartizate spre soluţionare de Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (5) Oficiul are obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie sau, după caz, Parchetului Naţional Anticoruptie, la solicitarea acestora, datele şi informaţiile pe care le-a obţinut potrivit dispoziţiilor prezentei legi. (6) Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, Parchetul Naţional Anticoruptie va comunică trimestrial stadiul de rezolvare a sesizarilor transmise, precum şi cuantumul sumelor aflate în conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendărilor efectuate.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (7) Oficiul va furniza persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 8, precum şi autorităţilor cu atribuţii de control financiar şi celor de supraveghere prudentiala, printr-o procedură considerată adecvată, informaţii generale privind tranzacţiile suspecte şi tipologiile de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism.-------------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (8) După primirea rapoartelor privind tranzacţiile suspecte, în cazul în care se constata existenta unor indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de îndată organul competent.-------------Alin. (8) al art. 6 a fost introdus de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 7Transmiterea cu buna-credinţa de informaţii, în conformitate cu prevederile art. 3-5, de către persoanele prevăzute la art. 8 sau de către persoanele desemnate potrivit art. 14 alin. (1) nu poate atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală a acestora.  +  Articolul 8 (1) Intra sub incidenţa prezentei legi: a) băncile, sucursalele băncilor străine, instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;-------------Litera a) a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. b) instituţiile financiare, cum sunt: fonduri de investiţii, societăţi de investiţii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de depozitare, de custodie, societăţi de servicii de investiţii financiare, fonduri de pensii şi alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operaţiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operaţiuni de plati, emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, cărţi de credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanţii şi subscrierea de angajamente, tranzacţii pe cont propriu sau în contul clienţilor prin intermediul instrumentelor pieţei monetare, cecuri, ordine de plată, certificate de depozite, schimb valutar, produse financiare derivate, instrumente financiare legate de cursul valutar ori de rata dobânzilor, valori mobiliare, participarea la emiterea de acţiuni şi oferirea de servicii legate de aceste emisiuni, consultanţa acordată întreprinderilor în probleme de structura a capitalului, strategia industriala, consultanţa şi servicii în domeniul fuziunilor şi al achiziţiilor de întreprinderi, intermedierea pe pieţele interbancare, administrarea de portofolii şi consultanţa în acest domeniu, custodia şi administrarea valorilor mobiliare, precum şi sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine;-------------Litera b) a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. c) societăţile de asigurări şi reasigurari, precum şi sucursalele din România ale societăţilor de asigurări şi reasigurari străine;-------------Litera c) a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. d) agenţii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, amanet, vânzări-cumpărări de obiecte de arta, metale şi pietre preţioase, dealeri, turism, prestări de servicii şi orice alte activităţi similare care implica punerea în circulaţie a valorilor; e) auditorii, persoanele fizice şi juridice care acorda consultanţa fiscală, contabila ori financiar-bancară;-------------Litera e) a art. 8 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.e^1) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acorda asistenţa în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, funcţionarii sau administrării unei societăţi comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile;-------------Litera e^1) a art. 8 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. f) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare; g) oficiile poştale şi persoanele juridice care prestează servicii de transmitere de bani, în lei sau în valută; h) agenţii imobiliari; i) Trezoreria Statului şi autorităţile vamale;-------------Litera i) a art. 8 a fost modificată de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. j) casele de schimb valutar;j^1) asociaţiile şi fundaţiile.-------------Litera j^1) a art. 8 a fost introdusă de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. k) orice altă persoană fizica sau juridică, pentru acte şi fapte săvârşite în afară sistemului financiar-bancar. (2) Nu intra sub incidenţa prezentei legi persoanele prevăzute la alin. (1) lit. e) şi e^1), cu privire la informaţiile pe care le primesc sau le obţin de la unul dintre clienţii lor, în cursul determinării situaţiei juridice a acestuia sau al apărării ori reprezentării acestuia în cadrul unor proceduri judiciare ori în legătură cu acestea, inclusiv al acordării de consultanţa cu privire la declanşarea unor proceduri judiciare, indiferent dacă aceste informaţii au fost primite sau obţinute înainte, în timpul ori după încheierea procedurilor.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 9 (1) Persoanele prevăzute la art. 8 au obligaţia sa stabilească identitatea clienţilor la iniţierea unor relaţii de afaceri, deschiderea unor conturi sau oferirea unor servicii. (2) Obligaţia de identificare a clienţilor este necesară şi în cazul altor operaţiuni decât cele la care se referă alin. (1), a căror valoare minima reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se desfăşoară prin una sau mai multe operaţiuni legate între ele. (3) De îndată ce exista o informaţie ca prin operaţiune se urmăreşte spalarea banilor sau finanţarea actelor de terorism, se va proceda la identificarea clienţilor, chiar dacă valoarea operaţiunii este mai mica decât limita minima stabilită la alin. (2).-------------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) Când suma nu este cunoscută în momentul acceptării tranzacţiei, persoana fizica sau juridică obligată sa stabilească identitatea clienţilor va proceda la identificarea de îndată a acestora, atunci când este informată despre valoarea tranzacţiei şi când a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevăzută la alin. (2). (5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplică şi operaţiunilor desfăşurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora. (6) Autorităţile de supraveghere prudentiala a persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind măsurile necesare pentru stabilirea identităţii clienţilor în cazul operaţiunilor desfăşurate între persoane care nu sunt prezente fizic la efectuarea acestora.-------------Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (7) Autorităţile de supraveghere prudentiala şi cele de control financiar al persoanelor prevăzute la art. 8 emit, potrivit competentei lor, norme privind standardele de cunoaştere a clientelei.-------------Alin. (7) al art. 9 a fost introdus de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 10 (1) Datele de identificare a clienţilor vor cuprinde: a) în cazul persoanelor fizice - datele de stare civilă menţionate în documentele de identitate prevăzute de lege; b) în cazul persoanelor juridice - datele menţionate în documentele de înmatriculare prevăzute de lege, precum şi dovada ca persoana fizica care conduce tranzacţia reprezintă legal persoana juridică. (2) În cazul persoanelor juridice străine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care să rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul înmatriculării, împuternicirea specială a celui care o reprezintă în tranzacţie, precum şi o traducere în limba română a documentelor autentificate de un birou al notarului public.  +  Articolul 11În cazul în care exista informaţii referitoare la clienţii prevăzuţi la art. 9 şi 10, în sensul că tranzacţia nu se desfăşoară în nume propriu, persoanele fizice şi juridice menţionate la art. 8 vor lua măsuri pentru a obţine date despre adevarata identitate a persoanei în interesul ori în numele căreia acţionează aceşti clienţi, inclusiv de la Oficiu.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 12 (1) Cerinţele de identificare nu vor fi impuse societăţilor de asigurări şi reasigurari menţionate la art. 8, în legătură cu poliţele de asigurare de viaţa, dacă prima de asigurare sau ratele de plată anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul în lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare plătită este, în echivalent lei, până la 2.500 euro. Dacă ratele de prima periodice sau sumele de plată anuale sunt ori urmează să fie mărite în asa fel încât să depăşească limita sumei de 1.000 euro, respectiv de 2.500 euro, în echivalent lei, se va cere identificarea clienţilor. (2) Cerinţele de identificare a clienţilor nu sunt obligatorii în cazul subscrierii politelor de asigurare emise de fondurile de pensii, obţinute în virtutea unui contract de muncă sau datorită profesiei asiguratului, cu condiţia ca poliţa sa nu poată fi rascumparata înainte de scadenta şi sa nu poată fi folosită ca garanţie sau colateral pentru obţinerea unui împrumut. (3) Cerinţele de identificare a clienţilor nu se impun dacă s-a stabilit ca plata se va face prin debitarea unui cont deschis pe numele clientului la o instituţie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori la un sediu secundar dintr-un stat membru al Uniunii Europene al unei instituţii de credit sau financiare dintr-un stat terţ.-------------Alin. (3) al art. 12 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (4) Cerinţele de identificare a clientului nu se impun dacă acesta este o instituţie de credit sau financiară din România, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, o sucursala dintr-un stat membru al Uniunii Europene a unei instituţii de credit ori financiare dintr-un stat terţ sau, după caz, o instituţie de credit ori financiară dintr-un stat terţ, care impune cerinţe de identificare similare cu cele prevăzute de legea română.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost introdus de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 13 (1) În fiecare caz în care identitatea este solicitată potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridică sau persoana fizica prevăzută la art. 8, care are obligaţia identificarii clientului, va păstra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinţe de identitate, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data când se încheie relaţia cu clientul. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 vor păstra evidentele secundare sau operative şi înregistrările tuturor operaţiunilor financiare care fac obiectul prezentei legi, pentru o perioadă de 5 ani de la efectuarea fiecărei operaţiuni, într-o formă corespunzătoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba în justiţie.  +  Articolul 14 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilităţi în aplicarea prezentei legi, ale căror nume vor fi comunicate Oficiului, împreună cu natura şi cu limitele responsabilităţilor menţionate.(1^1) Instituţiile financiare au obligaţia de a desemna un ofiţer de conformitate la nivelul conducerii executive, care va avea atribuţii în legătură cu: a) dezvoltarea de politici interne, proceduri şi control, pentru asigurarea de standarde ridicate la angajarea personalului; b) desfăşurarea de programe de pregătire profesională continua; c) implementarea procedurilor de control pentru testarea sistemului.-------------Alin. (1^1) al art. 14 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Persoanele desemnate conform alin. (1) şi (1^1) răspund pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite în aplicarea prezentei legi.-------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 15Persoanele desemnate conform art. 14 alin. (1) şi persoanele prevăzute la art. 8 vor întocmi pentru fiecare tranzacţie suspecta un raport scris, în forma stabilită de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.  +  Articolul 16 (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 8, precum şi structurile de conducere ale profesiilor juridice liberale vor stabili proceduri şi metode adecvate de control intern, pentru a preveni şi a împiedica spalarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, şi vor asigura instruirea angajaţilor pentru recunoaşterea operaţiunilor care pot fi legate de spalarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi luarea măsurilor imediate ce se impun în asemenea situaţii.-------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.(1^1) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor încheia cu Oficiul, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.-------------Alin. (1^1) al art. 16 a fost introdus de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Oficiul va participa la programele speciale de instruire a reprezentanţilor persoanelor prevăzute la art. 8.  +  Articolul 17 (1) Autorităţile cu atribuţii de control financiar, conform legii, şi cele de supraveghere prudentiala a persoanelor prevăzute la art. 8 vor verifica şi vor controla, în cadrul atribuţiilor de serviciu, modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, iar atunci când din datele obţinute rezultă suspiciuni de spalare a banilor, de finanţare a actelor de terorism sau alte încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi, vor informa de îndată Oficiul.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Oficiul poate efectua verificări şi controale comune cu autorităţile prevăzute la alin. (1) la persoanele menţionate la art. 8. (3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se aplică şi Autorităţii Naţionale a Vamilor cu privire la persoanele care trec frontiera de stat a României având asupra lor numerar sau titluri de valoare care depăşesc echivalentul în lei a 10.000 euro.-------------Alin. (3) al art. 17 a fost introdus de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 18 (1) Personalul Oficiului are obligaţia de a nu transmite informaţiile primite în timpul activităţii decât în condiţiile legii. Obligaţia se menţine şi după încetarea funcţiei, pe o durată de 5 ani. (2) Persoanele prevăzute la art. 8 şi salariaţii acestora au obligaţia de a nu transmite, în afară condiţiilor prevăzute de lege, informaţiile deţinute în legătură cu spalarea banilor şi finanţarea actelor de terorism şi de a nu avertiza clienţii cu privire la sesizarea Oficiului.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Este interzisă folosirea în scop personal de către salariaţii Oficiului şi ai persoanelor prevăzute la art. 8 a informaţiilor primite, atât în timpul activităţii, cat şi după încetarea acesteia.  +  Capitolul III Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii BanilorOficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor  +  Articolul 19 (1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea şi combaterea spalarii banilor şi a finanţării actelor de terorism, scop în care primeşte, analizează, prelucreaza informaţii şi sesizează, în condiţiile art. 6 alin. (1), Parchetul de pe lângă Înaltă Curte de Casaţie şi Justiţie.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) În vederea exercitării atribuţiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a cărui organigrama se aproba prin hotărâre a Guvernului. (4) Oficiul este condus de un preşedinte, numit de Guvern din rândul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri.-------------Alin. (4) al art. 19 a fost modificat de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (5) Plenul Oficiului este structura deliberativa şi de decizie, fiind format din câte un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Justiţiei, Ministerului de Interne, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Băncii Naţionale a României, Curţii de Conturi şi Asociaţiei Române a Băncilor, numit în funcţie pe o perioadă de 5 ani, prin hotărâre a Guvernului. (6) În exercitarea atribuţiilor sale plenul Oficiului adopta decizii cu votul majorităţii membrilor acestuia. (7) Membrii plenului Oficiului trebuie să îndeplinească, la data numirii, următoarele condiţii: a) să fie licentiati şi să aibă cel puţin 10 ani vechime într-o funcţie economică sau juridică; b) să aibă domiciliul în România; c) să aibă numai cetăţenia română; d) să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice; e) să se bucure de o înaltă competenţa profesională şi morala nestirbita. (8) Se interzice membrilor plenului Oficiului să facă parte din partide politice sau sa desfăşoare activităţi publice cu caracter politic. (9) Funcţia de membru al plenului Oficiului este incompatibilă cu orice alta funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. (10) Membrii plenului Oficiului au obligaţia sa comunice de îndată, în scris, preşedintelui Oficiului apariţia oricărei situaţii de incompatibilitate. (11) În perioada ocupării funcţiei membrii plenului Oficiului vor fi detasati, respectiv raportul de muncă al acestora va fi suspendat, urmând ca la încetarea mandatului sa revină la funcţia deţinută anterior. (12) În caz de vacanta a unui post în cadrul plenului Oficiului, conducătorul autorităţii competente va propune Guvernului o noua persoana, în termen de 30 de zile de la data vacantarii postului. (13) Mandatul de membru al plenului Oficiului încetează în următoarele situaţii: a) la expirarea termenului pentru care a fost numit; b) prin demisie; c) prin deces; d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni; e) la survenirea unei incompatibilităţi; f) prin revocare de către autoritatea care l-a numit. (14) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa nici un post sau nu poate îndeplini vreo funcţie în cadrul nici uneia dintre persoanele juridice prevăzute la art. 8 în acelaşi timp cu activitatea de salariat al Oficiului. (15) Pentru funcţionarea Oficiului Guvernul va transmite în administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri şi clădiri - din domeniul public şi privat, în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii. (16) Oficiul poate participa la activităţile organismelor internaţionale de specialitate şi poate fi membru al acestora. Plenul Oficiului decide privind oportunitatea participării la astfel de activităţi.  +  Articolul 20 (1) Salarizarea membrilor plenului şi a personalului Oficiului, nomenclatorul de funcţii, condiţiile de vechime şi studii pentru încadrarea şi promovarea personalului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Membrii plenului şi personalul Oficiului au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în reglementările legale menţionate în anexa la prezenta lege. (3) Persoanele care, potrivit legii, gestionează informaţii clasificate beneficiază de un spor de 25% acordat pentru gestionarea datelor şi informaţiilor clasificate.-------------Art. 20 a fost modificat de pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Capitolul IV Raspunderi şi sancţiuniRaspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 21Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 22 (1) Constituie contravenţie următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), (6) şi (7) şi la art. 4; b) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 5 alin. (2), art. 9, art. 11, art. 13-15, art. 16 alin. (1) şi la art. 17.-------------Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) se sancţionează cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei.-------------Alin. (2) al art. 22 a fost modificat de pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) se aplică şi persoanelor juridice. (4) Contravenţiile se constata şi amenda se aplică de personalul desemnat din cadrul Oficiului şi al autorităţilor prevăzute la art. 17. (5) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la contravenţii se completează în mod corespunzător cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.  +  Articolul 23 (1) Constituie infracţiunea de spalare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani: a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând ca provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecata sau executarea pedepsei; b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând ca bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând ca acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.------------Alin. (2) al art. 23 a fost abrogat de art. 34 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005. (3) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 24Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 18 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.  +  Articolul 24^1În cazul în care s-a săvârşit o infracţiune de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie.------------Art. 24^1 a fost introdus de art. 35 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 25 (1) În cazul infracţiunilor de spalare a banilor şi de finanţare a actelor de terorism se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile supuse confiscării nu se găsesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora. (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obţinute din bunurile prevăzute la alin. (2) se confisca. (4) Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal, se confisca bunuri până la concurenta valorii bunurilor supuse confiscării. (5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi veniturilor sau altor beneficii materiale obţinute din bunurile supuse confiscării, ce nu pot fi individualizate faţă de bunurile dobândite în mod legal. (6) Pentru a garanta ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor, este obligatorie luarea măsurilor asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penală.------------Art. 25 a fost modificat de art. 36 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 26În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 23 şi 24, precum şi în cazul infracţiunii de finanţare a actelor de terorism, secretul bancar şi secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmărire penală şi nici instanţelor de judecată. Datele şi informaţiile solicitate de procuror sau de instanţa de judecată se comunică de către persoanele prevăzute la art. 8, la cererea scrisă a organelor de cercetare penală, cu autorizarea procurorului ori a procurorului sau a instanţei.------------Art. 26 a fost modificat de art. 37 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 27 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea infracţiunii de spalare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului pot fi dispuse următoarele măsuri: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau înregistrarea comunicaţiilor; c) accesul la sisteme informatice. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi dispusă de procuror pe o durată de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, această măsură poate fi prelungită de procuror prin ordonanţa motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. Durata maxima a măsurii dispuse este de 4 luni. (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi dispuse de judecător, potrivit dispoziţiilor art. 91^1 -91^6 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorul poate dispune sa i se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).------------Art. 27 a fost modificat de art. 38 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Articolul 27^1În cazul în care exista indicii temeinice şi concrete ca s-a săvârşit sau ca se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni de spalare a banilor ori de finanţare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperită sau ai carei făptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strangerii datelor privind existenta infracţiunii şi identificarea faptuitorilor, investigatori sub acoperire, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală.------------Art. 27^1 a fost introdus de art. 39 din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.  +  Capitolul V Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 28Identificarea clienţilor, potrivit art. 9, se va face de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 29Limita minima a operaţiunii prevăzute la art. 9 alin. (2) şi limitele maxime ale sumelor prevăzute la art. 12 alin. (1) pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Oficiului.  +  Articolul 30În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 31Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea şi sancţionarea spalarii banilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se abroga.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 7 decembrie 2002.Nr. 656.  +  Anexa 1SALARIZAREAmembrilor plenului şi personalului OficiuluiNaţional de Prevenire şi Combatere a Spalarii Banilor*Font 9*───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Nivelul Reglementarea legală în funcţie Vechimeacrt. Funcţia studiilor de care se face salarizarea în specialitate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Preşedinte S Coeficientul de multiplicare prevăzut 10 ani în funcţii                             în Ordonanţa de urgenta a Guvernului economice sau                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 2 juridice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Membru al plenului S Coeficientul de multiplicare prevăzut 10 ani în funcţii                             în Ordonanţa de urgenta a Guvernului economice sau                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 3 juridice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Consilier al S Coeficientul de multiplicare prevăzut -     preşedintelui în Ordonanţa de urgenta a Guvernului                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Director S Coeficientul de multiplicare prevăzut -                             în Ordonanţa de urgenta a Guvernului                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 5─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Şef serviciu S Coeficientul de multiplicare prevăzut -                             în Ordonanţa de urgenta a Guvernului                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Analist financiar S Coeficientul de multiplicare prevăzut 8 ani în     gradul I în Ordonanţa de urgenta a Guvernului funcţii                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 18 economice                                                                             sau juridice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Analist financiar S Coeficientul de multiplicare prevăzut 6 ani în funcţii    gradul II în Ordonanţa de urgenta a Guvernului economice sau                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 23 juridice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Analist financiar S Coeficientul de multiplicare prevăzut 4 ani în funcţii    gradul III în Ordonanţa de urgenta a Guvernului economice sau                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 24 juridice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Analist financiar S Coeficientul de multiplicare prevăzut 2 ani în funcţii    gradul IV în Ordonanţa de urgenta a Guvernului economice sau                             nr. 177/2002, anexa nr. 1 cap. A nr. crt. 29 juridice───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Asistent analist M Coeficientul de multiplicare prevăzut 7 ani în funcţii    treapta I în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2 auxiliare juridice,                             cap. A nr. crt. 13 economice sau                                                                            administrative───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Asistent analist M Coeficientul de multiplicare prevăzut 4 ani în funcţii    treapta II în Legea nr. 50/1996, anexa nr. 2 auxiliare juridice,                             cap. A nr. crt. 14 economice sau                                                                           administrative───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Sofer IA M Nivelul de salarizare prevăzut -                             în Ordonanţa de urgenta a Guvernului                             nr. 24/2000, anexa V/2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Muncitor M/G Nivelul de salarizare prevăzut -    necalificat în Ordonanţa de urgenta a Guvernului                             nr. 24/2000, anexa V/2───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Pentru activitatea informatica se pot angaja în funcţia de analist financiar absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior de profil informatic.------------Anexa a fost înlocuită cu anexa de la pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 230 din 13 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 15 iulie 2005.--------