ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 107 din 5 septembrie 2002 (*actualizată*)privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române"(actualizată până la data de 29 august 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 29 august 2004 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003; LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003; LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 9 iulie 2003 reglementează organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului.Prin HOTĂRÂREA nr. 408 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 31 martie 2004 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.Înlocuirea vechilor denumiri de ministere cu noile denumiri s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Administraţia Naţională "Apele Române" prin reorganizarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi prin preluarea activităţii de hidrologie, hidrogeologie şi de gospodărire a apelor de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A., în scopul administrării, păstrării integrităţii şi al protecţiei patrimoniului public de interes naţional care constituie infrastructura Sistemului naţional de gospodărire a apelor şi pentru gospodărirea durabilă a resurselor de apă, care reprezintă monopol natural de interes strategic. (2) Administraţia Naţională "Apele Române", cu statut de regie autonomă de interes public naţional, este persoana juridică română şi funcţionează pe baza de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (3) Administraţia Naţională «Apele Române» îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003. (4) Administraţia Naţională "Apele Române" are în structura sa direcţii de ape, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, şi în subordine unităţi fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balanţei de verificare, în condiţiile legislaţiei în vigoare. (5) Sediul Administraţiei Naţionale "Apele Române" este în municipiul Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A. şi patrimoniul public aferent activităţii de hidrologie, hidrogeologie şi de gospodărire a apelor de la Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. se preiau de Administraţia Naţională "Apele Române". (2) Administraţia Naţională "Apele Române" administrează bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie şi în Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 3. (3) Predarea-preluarea patrimoniului între Compania Naţională "Apele Române" - S.A., Compania Naţională "Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor" - S.A. şi Administraţia Naţională "Apele Române" se va face pe bază de protocol încheiat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe baza evidenţei contabile la 31 decembrie 2001. (4) Bunurile din domeniul public, constituite din: lacurile care nu sunt declarate de interes public naţional, digurile de apărare împotriva inundaţiilor, care nu se constituie într-o linie continuă de apărare, consolidările şi apărările de maluri şi lucrările de dirijare, trec, prin hotărâre a Guvernului, în administrarea beneficiarilor care sunt deserviţi de acestea.-------------Alin. (4) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Articolul 3 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" are ca principal obiect de activitate: a) aplicarea strategiei şi politicii naţionale în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă, precum şi a programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene în domeniul gospodăririi durabile a resurselor de apă; b) administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor; c) gestionarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane cu potenţialele lor naturale şi a fondului naţional de date din domeniu. (2) Administraţia Naţională "Apele Române", în vederea îndeplinirii obiectului său de activitate, are următoarele atribuţii: a) cunoaşterea, conservarea, utilizarea, raţionalizarea, restaurarea şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane; b) protecţia şi restaurarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi a ecosistemelor acvatice pentru atingerea stării bune a apelor; c) elaborarea schemelor-cadru de amenajare şi de gospodărire integrată a apelor şi a planurilor de gospodărire a apelor pe bazine sau grupuri de bazine hidrografice; d) realizarea de anuare, sinteze, studii şi cercetări de hidrologie, hidrogeologie, gospodărire a apelor şi mediu, de instrucţiuni şi monografii, studii de impact, bilanţuri de mediu; e) exploatarea, întreţinerea şi dezvoltarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, aflat în administrarea sa; f) monitorizarea hidrologică, hidrogeologică şi de calitate a resurselor de apă, precum şi elaborarea diagnozelor şi prognozelor; g) elaborarea studiilor de hidrologie, hidrogeologie şi gospodărire a apelor; h) constituirea şi gestionarea Fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor; i) avertizarea şi realizarea măsurilor de prevenire, combatere şi înlăturare a efectelor inundaţiilor prin lucrările proprii de gospodărire a apelor; j) avertizarea şi participarea la aplicarea măsurilor pentru prevenirea, combaterea şi înlăturarea efectelor inundaţiilor şi a poluărilor accidentale; k) avizarea, autorizarea şi controlul lucrărilor construite pe ape sau în legătura cu apele, controlul folosinţelor de apă, indiferent de deţinător, în condiţiile legii;-------------Lit. k) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003. l) asigurarea implementării prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene din domeniul gospodăririi resurselor de apă; m) asigurarea aplicării prevederilor convenţiilor şi ale altor acorduri internaţionale din domeniul apelor; n) urmărirea realizării de lucrări noi în domeniul gospodăririi apelor, din surse bugetare, şi realizarea de investiţii din surse proprii şi atrase; o) asigurarea activităţii de inspecţie şi aplicarea de sancţiuni conform prevederilor legale în domeniu; p) gestionarea Fondului apelor potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Administraţia Naţională «Apele Române» este operator unic pentru apa de suprafaţă şi subterană şi serviciile specifice de gospodărire a apelor.-------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003. (4) Administraţia Naţională "Apele Române" propune ministerului de resort, în condiţiile legii, reglementări specifice domeniului gospodăririi apelor.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile pentru funcţionarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" se vor asigura din venituri proprii, rezultate din aplicarea mecanismului economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor. (2) Veniturile proprii se asigură din prestarea serviciilor de gospodărire a apelor prevăzute în anexa nr. 4. (3) Administraţia Naţională "Apele Române" aplică sistemul de plăţi, bonificaţii şi penalităţi specifice de gospodărire a apelor, prevăzut în anexa nr. 5, pentru toate categoriile de folosinţe consumatoare şi neconsumatoare de apă, indiferent de deţinătorii cu orice titlu ai amenajării. (4) Structura tarifelor pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, precum şi nivelul acestora sunt prevăzute în anexa nr. 6. (5) Tarifele prevăzute în anexa nr. 6 se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor şi se ajustează periodic conform regimului instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare. (6) Penalităţile aplicate de Administraţia Naţională "Apele Române" potrivit art. 82 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996 se fac venit la Fondul apelor. (7) Penalităţile pentru abateri de la normele privind concentraţiile maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate sunt prevăzute în anexa nr. 7. (8) De la bugetul de stat, bugetele locale şi din surse proprii ale persoanelor fizice şi juridice se vor asigura cheltuielile pentru: a) acţiunile operative de interes public de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice, precum şi cele pentru constituirea stocului de materiale şi mijloace de apărare; b) întreţinerea şi repararea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, refacerea şi repunerea în funcţiune a lucrărilor de gospodărire a apelor afectate de calamitaţi naturale sau alte evenimente deosebite. (9) Realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale din domeniul apelor, precum şi implementarea prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene şi a programelor de preaderare din domeniul apelor, în scopul îndeplinirii angajamentelor luate de statul român prin acordurile şi convenţiile internaţionale, conform Hotărârii Guvernului nr. 455/2001 privind aprobarea Planului de acţiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004, se asigură din surse proprii, Fondul apelor şi în completare de la bugetul de stat, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (10) Finanţarea investiţiilor privind lucrările, construcţiile sau instalaţiile de gospodărire a apelor, declarate de utilitate publică potrivit legii, se asigură de la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz. (11) Administraţia Naţională "Apele Române" poate beneficia de credite cu dobândă preferenţială şi facilităţi în domeniul impozitelor şi taxelor, în condiţiile legii. (12) Administraţia Naţională "Apele Române" preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A.  +  Articolul 5 (1) Conducerea Administraţiei Naţionale "Apele Române" este asigurată de un consiliu de administraţie format din 7 membri şi de un director general care este şi preşedintele consiliului de administraţie, numiţi prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (2) Atribuţiile şi competenţele consiliului de administraţie sunt cuprinse în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut la art. 1 alin. (3).-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Articolul 6Structura de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale "Apele Române" se aprobă de consiliul de administraţie.  +  Articolul 7 (1) Activităţile nespecifice gospodăririi apelor, enumerate în anexa nr. 2, vor fi externalizate în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Capacităţile de producţie aferente activităţilor ce se vor externaliza potrivit alin. (1) se stabilesc de Consiliul de administraţie al Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi se supun aprobării ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Articolul 8 (1) Personalul Administraţiei Naţionale «Apele Române» şi cel aferent activităţii de hidrologie, hidrogeologie şi gospodărire a apelor de la Compania Naţională «Institutul Naţional de Meteorologie, Hidrologie şi Gospodărire a Apelor» - S.A. se preiau de la Compania Naţională «Apele Române» - S.A., conform prevederilor legale în vigoare, pe posturile din noua structură aprobată, urmând a se încheia contracte individuale de muncă.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003. (2) Personalul preluat se consideră transferat în condiţiile legii. (3) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se va încheia un nou contract colectiv de muncă.  +  Articolul 9 (1) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii specifici utilizaţi se definesc în anexa nr. 8. (2) Metodologia cu privire la desfăşurarea activităţilor specifice de gospodărire a apelor va fi elaborată de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobată prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Articolul 10Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 11Litera B punctul 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001*) privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. Administraţia Naţională «Apele Române»"-------------Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 a fost abrogată de art. 22 din HOTĂRÂREA nr. 739 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 495 din 9 iulie 2003. În consecinţă, modificările determinate de art. 11 asupra pct. 1 al literei B din anexa 2 la Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 devin caduce, fiind inaplicabile.  +  Articolul 12Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 81 va avea următorul cuprins:"(3) Administraţia Naţională «Apele Române», în calitate de operator unic atât al resurselor de apă de suprafaţă, naturale sau amenajate, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, cât şi al resurselor de apă subterane, indiferent de natura lor şi a instalaţiilor, îşi constituie veniturile proprii dintr-o contribuţie specifică de gospodărire a apelor plătită lunar de către toţi utilizatorii resurselor de apă pe bază de abonament încheiat în acest sens, din plăţile pentru serviciile comune de gospodărire a apelor, din tarife pentru avizele, autorizaţiile, notificările pe care le poate emite sau este împuternicită să le emită, precum şi din penalităţile aplicate."-------------Alin. (3) al art. 81 din Legea apelor nr. 107/1996, de la pct. 1 al art. 12 a fost modificat de pct. 91 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.Art. 84 - Abrogat.-------------Art. 84 din Legea apelor nr. 107/1996, de la pct. 2 al art. 12 a fost abrogat de pct. 96 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.  +  Articolul 13Anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2002, se modifică după cum urmează:1. La prima coloană, liniuţa a 8-a "Apa brută" va avea următorul cuprins:"- Servicii specifice de gospodărire a apelor"2. Liniuţa a 14-a "Servicii specifice de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor" se elimină.  +  Articolul 14Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Hotărârea Guvernului nr. 1.001/1990 privind stabilirea unui sistem unitar de plăţi pentru produsele şi serviciile de gospodărire a apelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 15 septembrie 1990, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 981/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Apele Române" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 decembrie 1998, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul apelor şi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmâncăp. Ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul industriei şi resurselor,Romulus Moucha,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 107.  +  Anexa 1REGULAMENT 05/09/2002  +  Anexa 2DENUMIREA ŞI SEDIILEdirecţiilor de ape, organizate pe bazine şi grupuri de bazine hidrografice, ale subunităţilor acestora şi ale celorlalte unităţi din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române"A. Direcţiile de ape şi subunităţile acestora:1. Direcţia Apelor Someş-Tisa, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Someş-Tisa, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Vânătorului nr. 17, judeţul Cluj, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Maramureş, cu sediul în municipiul Baia Mare, Str. Hortensiei nr. 2;- Sistemul de gospodărire a apelor Satu Mare, cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A;- Sistemul de gospodărire a apelor Bistriţa-Năsăud, cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Avram Iancu nr. 9;- Sistemul de gospodărire a apelor Sălaj, cu sediul în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu nr. 91;- Sistemul de gospodărire a apelor Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 157/a.2. Direcţia Apelor Crişuri, organizată la nivelul bazinului hidrografic Crişuri, cu sediul în municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr. 25, judeţul Bihor, cu următoarea subunitate:- Sistemul de gospodărire a apelor Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 6.3. Direcţia Apelor Mureş, organizată la nivelul bazinului hidrografic Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, str. Koteles Samuel nr. 33, judeţul Mureş, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Arad, cu sediul în municipiul Arad, str. Dragalina nr. 16;- Sistemul de gospodărire a apelor Hunedoara, cu sediul în municipiul Deva, str. C.A. Rosetti nr. 9;- Sistemul de gospodărire a apelor Alba, cu sediul în municipiul Alba Iulia, Str. Lalelelor nr. 7;- Sistemul de gospodărire a apelor Mureş, cu sediul în municipiul Târgu Mureş, aleea Carpaţi nr. 61.4. Direcţia Apelor Banat, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Bega, Timiş, Caraş şi Cerna, cu sediul în municipiul Timişoara, bd. Mihai Viteazul nr. 32, judeţul Timiş, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Caraş-Severin, cu sediul în municipiul Reşita, Str. Căminelor nr. 9;- Sistemul de gospodărire a apelor Timiş, cu sediul în municipiul Timişoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35.5. Direcţia Apelor Jiu, organizată la nivelul bazinului hidrografic Jiu, cu sediul în municipiul Craiova, Str. Dunării nr. 48, judeţul Dolj, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Dolj, cu sediul în municipiul Craiova, Prelungirea Severinului nr. 169A;- Sistemul de gospodărire a apelor Gorj, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Str. Unirii nr. 76;- Sistemul de gospodărire a apelor Mehedinţi, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Str. Republicii nr. 1.6. Direcţia Apelor Olt, organizată la nivelul bazinului hidrografic Olt, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6, judeţul Vâlcea, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 7;- Sistemul de gospodărire a apelor Harghita, cu sediul în municipiul Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 16;- Sistemul de gospodărire a apelor Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, str. Maior Cranta nr. 32;- Sistemul de gospodărire a apelor Sibiu, cu sediul în municipiul Sibiu, Str. Someşului nr. 49;- Sistemul de gospodărire a apelor Vâlcea, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Remus Belu nr. 6;- Sistemul de gospodărire a apelor Olt, cu sediul în municipiul Slatina, str. Strehăreţ nr. 156.7. Direcţia Apelor Argeş-Vedea, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Argeş-Vedea, cu sediul în municipiul Piteşti, str. Câmpulung nr. 6-8, judeţul Argeş, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Argeş, cu sediul în satul Valea Mare, comuna Ştefăneşti;- Sistemul de gospodărire a apelor Ilfov - Bucureşti, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6;- Sistemul de gospodărire a apelor Giurgiu, cu sediul în comuna Grădinari;- Sistemul de gospodărire a apelor Teleorman, cu sediul în municipiul Alexandria, str. 1 Mai nr. 124.8. Direcţia Apelor Buzău-Ialomiţa, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Ialomiţa, Buzău şi Mostiştea, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis, judeţul Buzău, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, str. Mărăşeşti nr. 39;- Sistemul de gospodărire a apelor Călăraşi, cu sediul în municipiul Călăraşi, str. Chiciu nr. 2;- Sistemul de gospodărire a apelor Ialomiţa, cu sediul în municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul nr. 1;- Sistemul de gospodărire a apelor Dâmboviţa, cu sediul în municipiul Târgovişte, Str. Canalului nr. 1;- Sistemul de gospodărire a apelor Prahova, cu sediul în municipiul Ploieşti, str. Gheorghe Cantacuzino nr. 304;- Sistemul de gospodărire a apelor Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, str. Bucegi nr. 20 bis.9. Direcţia Apelor Siret, organizată la nivelul bazinului hidrografic Siret, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1, judeţul Bacău, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 48;- Sistemul de gospodărire a apelor Neamţ, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Mihail Sadoveanu nr. 21;- Sistemul de gospodărire a apelor Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, str. Cuza Vodă nr. 1;- Sistemul de gospodărire a apelor Vrancea, cu sediul în municipiul Focşani, Piaţa Victoriei nr. 5.10. Direcţia Apelor Prut, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Prut şi Bârlad, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Theodor Văscăuţeanu nr. 10, judeţul Iaşi, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Botoşani, cu sediul în municipiul Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 5 bis;- Sistemul de gospodărire a apelor Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Theodor Văscăuţeanu nr. 10;- Sistemul de gospodărire a apelor Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Alexandru Vlahuţă nr. 5;- Sistemul de gospodărire a apelor Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Traian nr. 431.11. Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral, organizată la nivelul grupului de bazine hidrografice Dobrogea şi Litoral, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Mircea cel Bătrân nr. 122, judeţul Constanţa, cu următoarele subunităţi:- Sistemul de gospodărire a apelor Tulcea, cu sediul în municipiul Tulcea, str. Alexandru Ciucurencu nr. 3;- Sistemul de gospodărire a apelor Constanţa, cu sediul în municipiul Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 127.B. Alte unităţi din subordine:1. Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti nr. 97;2. Exploatarea Complexă Stânca-Costeşti, organizată la nivelul acumulării Stânca-Costeşti, cu sediul în municipiul Iaşi, str. Toma Cosma nr. 13, judeţul Iaşi;3. Centrul de Perfecţionare şi Documentare în Gospodărirea Apelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, sectorul 6;4. Revista Hidrotehnica, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Edgar Quinet nr. 6, sectorul 1.C. Activităţi din subordinea Administraţiei Naţionale "Apele Române", care sunt nespecifice activităţii de gospodărire a apelor şi care vor fi externalizate:1. tratarea şi distribuţia apei potabile;2. producţia de energie electrică în microhidrocentrale independente;3. proiectare şi lucrări geologice;4. extracţia de balast din balastiere proprii, organizate;5. staţii radar şi staţii meteorologice;6. baze de mecanizare pentru întreţinerea şi repararea utilajelor;7. exploatarea şi întreţinerea plajelor;8. alte activităţi care vor fi stabilite de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Anexa 3LISTAcuprinzând bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituţie şi în Legea nr. 213/1998, cu modificările ulterioare, aflate în administrare1. Apele cu potenţial energetic valorificabil şi cele ce pot fi folosite în interes public, cu albiile lor minore, malurile şi cuvetele lacurilor, cu bogăţiile lor naturale, apele subterane, plajele şi marea teritorială.Bunurile aparţinând patrimoniului public de interes naţional sunt nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2001, anexa nr. 5, de la pag. 153 la pag. 358 şi cele de la pag. 74 la pag. 153, care se referă la bunurile aferente activităţii de hidrologie, hidrogeologie şi gospodărire a apelor.  +  Anexa 4SERVICII DE GOSPODĂRIRE A APELORA. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELORSERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTEPE CATEGORII DE SURSE ŞI UTILIZATORI1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ŞI LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA ALTOR AGENŢI ECONOMICI:1.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial şi alţii1.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil1.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare1.4. Irigaţii, piscicultură.2. DUNĂRE:2.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală), instituţii publice, unităţi de cult, agrozootehnici de tip industrial, şi alţii2.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale şi producători de energie nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis2.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare2.4. Irigaţii, piscicultură.3. SUBTERAN:3.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie comunală pentru industrie), exclusiv cei care folosesc apa în scop potabil3.2. Agenţi economici de gospodărie comunală pentru populaţie, instituţii publice, unităţi de cult şi alţii care folosesc apa în scop potabil3.3. Irigaţii, piscicultură3.4. Agenţi economici agrozootehnici.4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR:4.1. Agenţi economici industriali, de construcţii-montaj, de transporturi, de gospodărie comunală (pentru populaţie, industrie etc.), instituţii publice, unităţi de cult4.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi termică prin termocentrale, în regim de recirculare maxim tehnic realizabil4.3. Agenţi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată, în regim de uzinare4.4. Irigaţii, piscicultură.5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN ADMINISTRAREA "APELOR ROMÂNE":5.1. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mică de 4 MW5.2. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată cuprinsă între 4 MW şi 8 MW5.3. Cădere medie asigurată la hidrocentrale cu puterea instalată mai mare de 8 MW.6.1. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI DE PROTECŢIE A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ*1): a) la materii în suspensie; b) la substanţe în soluţie; c) la germeni patogeni; d) la poluarea termică; e) la substanţe consumatoare de oxigen.NOTA:------------*1) Indicatorii folosiţi pentru stabilirea datelor contractuale pentru serviciile specifice menţionate sunt:a. INDICATORI CHIMICI GENERALI- Materii totale în suspensie (MTS)- Cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^2-]- Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+), magneziu (Mg^2+)- Azotaţi [NO(3)^-]- Amoniu [NH(4)^+], azot [N(total)], azotiţi [NO(2)6-]- Consum biochimic de oxigen [CBO(5)]- Consum chimic de oxigen (CCOMn)- Consum chimic de oxigen (CCOCr)- Fosfaţi [PO(4)^3-]- Fosfor (P)- Mangan (Mn^2+)- Aluminiu (Al^3+), fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+)- Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse petroliere- Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili- Reziduu filtrabil uscat la 105°C;b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI- Sulfiţi [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), fenoli antrenabili cu vapori de apă [C(6)H(5)OH]- Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+)- Amoniac [NH(3)]- Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+)- Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S];c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI- Arsen (As)- Cianuri [Cn(2)^-]- Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+)- Plumb (Pb^2+), argint (Ag^2+), crom (Cr^6+), cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+);d. INDICATORI BACTERIOLOGICI- Bacterii coliforme totale- Bacterii coliforme fecale- Streptococi fecalie. INDICATORI FIZICI- Temperatura.6.2. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR, PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR EVACUATE ÎN SOLURI PERMEABILE SAU ÎN DEPRESIUNI CU SCURGERE ASIGURATĂ NATURAL ŞI PENTRU PROTECŢIA CALITĂŢII APELOR SUBTERANE: a) la materii în suspensie; b) la substanţe în soluţie; c) la germeni patogeni; d) la substanţe consumatoare de oxigen.6.3. SERVICII SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ A APELOR DE MINĂ SAU DE ZĂCĂMÂNT, INJECTATE ÎN STRATURI DE FOARTE MARE ADÂNCIME: a) la materii în suspensie; b) la substanţe în soluţie; c) la germeni patogeni.7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE:7.1. Servicii de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor din albiile minore ale cursurilor de apă, malurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare amenajate7.2. Servicii de gospodărire a nisipurilor şi pietrişurilor din albia minoră a fluviului Dunărea.B. SERVICII COMUNE DE GOSPODĂRIRE A APELOR ÎN SCOPUL PRELUCRĂRII ŞI UTILIZĂRII ACESTORADenumirea serviciului:1. Captarea, tratarea şi pomparea apei2. Distribuţia apei prin reţeaua publică3. Distribuţia apei pe platforme industriale4. Distribuţia apei prin reţeaua de irigaţii5. Distribuţia apei prin reţeaua altor unităţi6. Transportul apei prin conducte şi canale7. Asigurarea folosirii potenţialului de turism şi agrement al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale8. Asigurarea folosirii potenţialului piscicol al râurilor, lacurilor naturale, lacurilor de acumulare amenajate, al Dunării şi mării teritoriale9. Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrări de gospodărire a apelor10. Suplimentarea debitelor11. Pomparea apelor în vederea protecţiei lacurilor terapeutice, precum şi din incinte îndiguite12. Activităţi conexe legate de valorificarea potenţialelor apelor şi a patrimoniului13. Alte servicii privind prelucrarea şi utilizarea apei, cu potenţialele ei.------------Anexa 4 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Anexa 5MECANISMUL ECONOMIC SPECIFICîn domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor  +  Articolul 1 (1) Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a apelor include sistemul de plăţi, bonificaţii şi penalităţi, ca parte a modului de finanţare pe principii economice a Administraţiei Naţionale "Apele Române", în scopul funcţionarii în siguranţă a Sistemului naţional de gospodărire a apelor. (2) Apa brută constituie o resursa naturala cu valoare economică în toate formele sale de folosire de către utilizatori, care plătesc contravaloarea serviciilor prestate de Administraţia Naţională "Apele Române". (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) utilizatorii care folosesc apa brută în condiţiile prevăzute la art. 81 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996.  +  Articolul 2 (1) Administraţia Naţională "Apele Române" aplică sistemul de plăţi, bonificaţii şi penalităţi pentru serviciile specifice şi comune de gospodărire a apelor. (2) Sistemul de plăţi, conform reglementărilor legale în vigoare, se bazează pe regula "beneficiarul plăteşte", în funcţie de serviciile de gospodărire a apelor prestate de Administraţia Naţională "Apele Române". (3) Administraţia Naţională "Apele Române" este singura în drept să aplice sistemul de plăţi pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor tuturor utilizatorilor, indiferent de deţinătorul cu orice titlu al amenajării, precum şi din sursele subterane, cu excepţia apelor geotermale. (4) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta ordonanţă de urgenţă, sunt diferenţiate pe categorii de surse, ca urmare a condiţiilor diferite de asigurare a apei, şi pe utilizatori, pentru stimularea economică a utilizării durabile a apelor. (5) Tarifele pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor pentru ameliorarea şi monitorizarea cantitativă şi calitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate şi de protecţie a calităţii resurselor de apă sunt cele stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000. (6) Tarifele prevăzute la alin. (4) şi (5) se aplică tuturor beneficiarilor serviciilor specifice de gospodărire a apelor şi se ajustează periodic conform legislaţiei în vigoare, cu avizul Oficiului Concurenţei.  +  Articolul 3 (1) Prestarea de către Administraţia Naţională "Apele Române" a serviciilor de asigurare a apei brute în sursă şi a celorlalte servicii specifice şi comune de gospodărire a apelor, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta ordonanţa de urgenţă, se face pe bază de contracte economice încheiate cu utilizatorii. (2) Administraţia Naţională "Apele Române" contractează serviciile specifice de gospodărire a apelor în limitele prevederilor din actul de autorizare a folosinţei din punct de vedere al gospodăririi apelor. (3) Autorizaţia de gospodărire a apelor atestă că agentul economic are capacitatea să efectueze activităţi de producţie, servicii care nu periclitează calitatea apelor în sursă, dar nu dă dreptul de folosire a serviciilor de gospodărire prestate de Administraţia Naţională "Apele Române", fără contract economic încheiat cu aceasta. (4) Calitatea apei brute asigurată în sursă este clasificată pe categorii, conform normelor şi standardelor în vigoare.------------Alin. (4) al art. 3 din anexa 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003. (5) Divergenţele apărute la încheierea contractelor între direcţiile bazinale sau unităţile subordonate Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi agenţii economici, în calitate de beneficiar, se negociază ca etapă finală a concilierii, la nivelul central al Administraţiei Naţionale "Apele Române", în prezenţa autorităţii competente, după caz.------------Alin. (5) al art. 3 din anexa 5 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Articolul 4Pentru serviciile comune de gospodărire a apelor prezentate în anexa nr. 4 lit. B la prezenta ordonanţă de urgenţă, tarifele se stabilesc de direcţiile bazinale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Administraţia Naţională "Apele Române", în relaţiile cu utilizatorii serviciilor de gospodărire a apelor, poate aplica acestora bonificaţii şi penalităţi, după caz. (2) Utilizatorilor de apă care demonstrează constant o grijă deosebită pentru folosirea raţională şi protecţia calităţii apelor, evacuând o dată cu apele uzate epurate substanţe impurificatoare în concentraţii mai mici decât cele înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor, li se acordă, potrivit legii, bonificaţii. Bonificaţiile se acordă în procent de până la 10% din valoarea anuală a serviciilor specifice de gospodărire a apelor decontate, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (3) Administraţia Naţională "Apele Române" este singura în drept să constate cazurile în care se acordă bonificaţii sau să aplice penalităţi. (4) Pentru depăşirea concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din apele uzate evacuate, înscrise în contractele de furnizare a serviciilor specifice, utilizatorii sunt penalizaţi în cuantumul prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă. Penalităţile se pot actualiza prin hotărâre a Guvernului. (5) Constatarea abaterilor prevăzute la alin. (4) se face prin proces-verbal încheiat de personalul direcţiilor bazinale ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", împuternicit în acest scop. (6) Decizia şi procesul-verbal de constatare se comunică unităţii penalizate, prin poştă, cu confirmare de primire, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data emiterii acesteia. Împotriva procesului-verbal de constatare şi de stabilire a penalităţilor unitatea în cauză poate face plângere, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea comunicării, la judecătoria în a cărei rază teritorială a fost săvârşită abaterea. Hotărârea prin care se rezolvă plângerea este definitivă. Procesul-verbal de stabilire a penalităţilor, neatacat în justiţie în termenul stabilit, constituie titlu executoriu în înţelesul art. 372 lit. b) din Codul de procedură civilă. (7) Penalităţile aplicate pentru abaterile prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta ordonanţă de urgenţă se fac venit la Fondul apelor.  +  Articolul 6 (1) Unităţile de gospodărie comunală care au în administrare reţelele de alimentare cu apă a populaţiei şi de canalizare a localităţilor pot aplica penalităţile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, cu ajustările ulterioare, prin personalul împuternicit în acest scop. (2) Penalităţile încasate de unităţile de gospodărie comunală se fac venit al acestora şi se folosesc pentru modernizarea instalaţiilor şi retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate, conform legislaţiei în vigoare.  +  Anexa 6                          TARIFELE      pentru serviciile specifice de gospodărire a apelor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Denumirea serviciului U.M. Tarif*)                                                                     (lei/U.M.)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────SERVICII DE ASIGURARE A APEI BRUTE, PE CATEGORIIDE SURSE ŞI UTILIZATORI 1. RÂURI INTERIOARE, LACURI NATURALE ŞI LACURI      DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN ADMINISTRAREA      ALTOR AGENŢI ECONOMICI: 1.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie      comunală), instituţii publice, unităţi de cult,      agrozootehnici de tip industrial şi alţii mc 238,00 1.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi      termică prin termocentrale, în regim de recirculare      maxim tehnic realizabil mc 238,00 1.3. Agenţi economici producători de energie electrică      prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată,      în regim de uzinare mc 1,00 1.4. Irigaţii, piscicultură. mc 18,00 2. DUNĂRE: 2.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie      comunală), instituţii publice, unităţi de cult,      agrozootehnici de tip industrial şi alţii mc 28,00 2.2. Agenţi economici producători de energie electrică şi      termică prin termocentrale şi producători de energie      nuclearo-electrică, în regim de circuit deschis mc 1,00 2.3. Agenţi economici producători de energie electrică      prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată,      în regim de uzinare mc 1,00 2.4. Irigaţii, piscicultură. mc 18,00 3. SUBTERAN: 3.1. Agenţi economici (inclusiv servicii de gospodărie      comunală pentru industrie), exclusiv cei care      folosesc apa în scop potabil mc 264,00 3.2. Agenţi economici de gospodărie comunală pentru      populaţie, instituţii publice, unităţi de cult şi      alţii care folosesc apa în scop potabil mc 123,00 3.3. Irigaţii, piscicultură mc 18,00 3.4. Agenţi economici agrozootehnici. mc 156,00 4. LACURI DE ACUMULARE AMENAJATE, DIN      ADMINISTRAREA UNITĂŢILOR DE GOSPODĂRIRE A APELOR: 4.1. Agenţi economici industriali, de construcţii-montaj,      de transporturi, de gospodărie comunală (pentru      populaţie, industrie etc.), instituţii publice,      unităţi de cult mc 240,00 4.2. Agenţi economici producători de energie electrică      şi termică prin termocentrale, în regim de      recirculare maxim tehnic realizabil mc 240,00 4.3. Agenţi economici producători de energie electrică      prin hidrocentrale, indiferent de puterea instalată      în regim de uzinare mc 1,00 4.4. Irigaţii, piscicultură mc 18,00 5. SERVICII PENTRU CĂDEREA MEDIE ASIGURATĂ      PRIN BARAJELE LACURILOR DE ACUMULARE DIN      ADMINISTRAREA "APELOR ROMÂNE": 5.1. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu mcad/      puterea instalată mai mică de 4 MW luna 1.300.055,00 5.2. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu mcad/      puterea instalată cuprinsă între 4MW şi 8MW luna 1.747.510,00 5.3. Căderea medie asigurată la hidrocentrale cu mcad/      puterea instalată mai mare de 8MW luna 2.154.114,00 6.1. SERVICIILE SPECIFICE DE GOSPODĂRIRE A      APELOR PENTRU AMELIORAREA CALITATIVĂ      A APELOR DE SUPRAFAŢĂ ŞI DE PROTECŢIE      A CALITĂŢII RESURSELOR DE APĂ**): a. INDICATORI CHIMICI GENERALI:      - Materii totale în suspensie (MTS) kg 53,00      - Cloruri (CI^-), sulfaţi [SO(4)^2-] kg 217,00      - Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu (Ca^2+),        magneziu (Mg^2+) kg 217,00      - Azotaţi [NO(3)^-] kg 217,00      - Amoniu [NH(4)^+], azot [N(total)], azotiţi[N(O2)^-] kg 870,00      - Consum biochimic de oxigen [CB(O5)] kg 217,00      - Consum chimic de oxigen (CCOMn) (metoda cu        permanganat de potasiu) kg 217,00      - Consum chimic de oxigen (CCOCr) (metoda cu        bicromat de potasiu) kg 217,00      - Fosfaţi [P(O4)^3-] kg 43,00      - Fosfor (P) kg 870,00      - Mangan (Mn^2+) kg 2.175,00      - Aluminiu (Al^3+), fier total ionic (Fe^2+, Fe^3+) kg 2.610,00      - Substanţe extractibile cu eter de petrol, produse        petroliere kg 1.631,00      - Detergenţi sintetici anionactivi, biodegradabili kg 870,00      - Reziduu filtrabil uscat la 105°C; kg 217,00 b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI:      - Sulfiţi [S(O3)^2-] fluoruri (F^-), fenoli        antrenabili cu vapori de apă [C(6)H(s)OH] kg 870,00      - Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+) kg 54.389,00      - Amoniac [NH(3)] kg 54.389,00      - Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), cobalt (Co^2+) kg 2.610,00      - Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2)S]; kg 2.719,00 c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI FOARTE TOXICI:      - Arsen (As) kg 169.167,00      - Cianuri (Cn^-) kg 169.167,00      - Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+) kg 217.556,00      - Plumb (Pb^2+), argint (Ag^+), crom (Cr^6+),        cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+); kg 54.389,00 d. INDICATORI BACTERIOLOGICI:      - Bacterii coliforme totale 10^6 bacterii/                                                           100 cmc 18,00      - Bacterii coliforme fecale 10^4 bacterii/                                                           100 cmc 315,00      - Streptococi fecali; 5x10^3 bacterii/                                                           100 cmc 810,00 e. INDICATORI FIZICI      - Temperatura. m^3 x°C 2,00 7. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A DEBITELOR      SOLIDE - SERVICII DE GOSPODĂRIRE A      NISIPURILOR ŞI PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE      MINORE ALE CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR      ŞI CUVETELOR LACURILOR DE ACUMULARE      AMENAJATE: 7.1. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI      PIETRIŞURILOR DIN ALBIILE MINORE ALE      CURSURILOR DE APĂ, MALURILOR ŞI CUVETELOR      LACURILOR DE ACUMULARE AMENAJATE mc 25.000,00 7.2. SERVICII DE GOSPODĂRIRE A NISIPURILOR ŞI      PIETRIŞURILOR DIN ALBIA MINORĂ A FLUVIULUI      DUNĂREA. mc 14.000,00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------*) Tarifele nu conţin T.V.A.**) Diferenţa dintre evacuare şi prelevare.------------Anexa 6 a fost modificată de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Anexa 7PENALITĂŢIpentru abateri de la normele privind concentraţiile maximeadmise ale poluanţilor din apele uzate evacuate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                    Nivelul                                                            UM penalităţilor                                                                    lei/UM──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Depăşirea concentraţiilor maxime admise ale     poluanţilor din apele uzate evacuate a. INDICATORI CHIMICI GENERALI ------------------------------- Materii totale în suspensie (MTS) Kg 100- Cloruri (Cl^-), sulfaţi [SO(4)^2-] Kg 350- Sodiu (Na^+), potasiu (K^+), calciu Kg 350  (Ca^2+), magneziu (Mg^2+)- Azotaţi [NO(3)^-] Kg 400- Amoniu (NH^4+), azot [N(total)], Kg 30.000  azotiţi [NO(2)^-]- Consum biochimic de oxigen Kg 800  [CBO(5)]- Consum chimic de oxigen Kg 1.800  (CCOMn) (metoda cu permanganat  de potasiu)- Consum chimic de oxigen Kg 5.000  (CCOCr) (metoda cu bricromat  de potasiu)- Fosfaţi [PO(4)^3-] Kg 8.000- Fosfor total (P) Kg 30.000- Mangan (Mn^2+) Kg 9.000- Aluminiu (Al^3+), fier total ionic Kg 9.000  (Fe^2+, Fe^3+)- Substanţe extractibile cu eter de Kg 10.000  petrol, produse petroliere- Detergenţi sintetici anionactivi, Kg 15.000  biodegradabili- Reziduu filtrabil uscat la 105° C Kg 350 b. INDICATORI CHIMICI SPECIFICI- Sulfiţi [SO(3)^2-], fluoruri (F^-), Kg 30.000  fenoli antrenabili cu vapori  de apă [C(6)H(5)OH]- Nichel (Ni^2+), crom (Cr^3+) Kg 150.000- Amoniac [NH(3)] Kg 150.000- Bariu (Ba^2+), zinc (Zn^2+), Kg 9.000  cobalt (Co^2+)- Sulfuri (S^2-), hidrogen sulfurat [H(2(S] Kg 80.000 c. INDICATORI CHIMICI TOXICI ŞI    FOARTE TOXICI- Arsen (As) Kg 1.000.000- Cianuri (CN^- Kg 1.000.000- Mercur (Hg^2+), cadmiu (Cd^2+) Kg 1.000.000- Plumb (Pb^2+), argint (Ag^+), crom Kg 150.000  (Cr^6+), cupru (Cu^2+), molibden (Mo^2+)- Clor rezidual liber [Cl(2)] Kg 50.000- Substanţe cancerigene Kg 6.000.000  (benzpirenul şi compuşii lui,  nitroderivaţi)- Hidrocarburi policiclice aromatice HPA Kg 4.000.000- Pesticide, erbicide, triazine, Kg 1.000.000  triazinone, toluidine- Pesticide-insecticide Kg 2.000.000  organoclorurate- Pesticide-insecticide: Kg 4.000.000  organofosforice, organometalice d. INDICATORI BACTERIOLOGICI- Bacterii coliforme totale 10^6 bacte- 1.000.000                                                       rii/100 cmc- Bacterii coliforme fecale 10^4 bacte- 2.000.000                                                       rii/100 cmc- Streptococi fecali 5 x 10^3 bacte- 5.000.000                                                       rii/100 cmc- Salmonela nr./100 cmc 10.000.000 e. INDICATORI FIZICI    ------------------ Temperatura m^3 x °C*) 10- pH (concentraţia ionilor de m^3 x unităţi 5  hidrogen) PH──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nota:Determinarea cantităţilor de poluanţi evacuate şi constatate la depăşirea valorii medii zilnice se va realiza pentru toţi poluanţii (fizici, chimici şi bacteriologici) prevăzuţi în contract, în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în metodologia în vigoare.Depăşirea cantităţilor de poluanţi înscrişi în contract atrage penalizarea, indiferent de valoarea debitului evacuat. Cantitatea de poluanţi evacuată, pentru care se aplică penalităţi, reprezintă produsul dintre diferenţa de concentraţie cu care se depăşeşte limita aprobată a poluanţilor şi volumul evacuat.Penalităţile se aplică pentru depăşirea fiecărui tip de poluant.Pentru evacuarea în soluri permeabile sau în depresiuni cu scurgere naturală a poluanţilor din apele uzate penalităţile se majorează cu 200%.-----------*) Diferenţa dintre evacuare şi 35°C.------------Asteriscul din anexa 7 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 404 din 7 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 13 octombrie 2003.  +  Anexa 8DEFINIŢII1. Gospodărirea apelor - activităţile care, printr-un ansamblu de mijloace tehnice şi măsuri legislative, economice şi administrative, conduc la cunoaşterea, utilizarea, valorificarea raţională, menţinerea sau îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă pentru satisfacerea nevoilor sociale şi economice, la protecţia împotriva epuizării şi poluării acestor resurse, precum şi la prevenirea şi combaterea acţiunilor distructive ale apelor.2. Resurse de apă - apele de suprafaţă alcătuite din cursurile de apă cu deltele lor, lacuri, bălţi, apele maritime interioare şi marea teritorială, precum şi apele subterane, în totalitatea lor.3. Ape de suprafaţă - ape interioare şi, respectiv, marine, stătătoare şi curgătoare, ale căror suprafeţe sunt în contact direct cu atmosfera.4. Ape subterane - apele aflate sub suprafaţa terenului în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau cu subsolul.5. Ape interioare - toate apele aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară extinderea apelor teritoriale.6. Râu - masă de apă care curge în cea mai mare parte la suprafaţa în lungul unei albii.7. Lac - masă de apă stătătoare care ocupă o concavitate a scoarţei pământului.8. Bazin hidrografic - unitate fizico-geografică ce înglobează reţeaua hidrografică până la cumpăna apelor.9. Starea bună a apelor - acea stare pe care o ating corpurile de apă de suprafaţă atunci când parametrii ecologici şi chimici ai apei au valori corespunzătoare regimului natural de scurgere, cu impact antropic nesemnificativ.10. Apa brută - apa captată din surse de suprafaţă sau subterane, care are calitatea sursei în momentul prelevării şi care necesită un proces de tratare conform cerinţelor calitative ale folosinţei.11. Serviciul de asigurare a apei brute în sursă - totalitatea activităţilor de gospodărire a apelor desfăşurate pentru crearea de noi surse de apă şi de regularizare a debitelor de apă ale surselor existente, în vederea satisfacerii cerinţelor folosinţelor, corelat cu prevederile actelor de reglementare emise pentru folosirea resurselor de apă.12. Serviciul specific de gospodărire a apelor pentru ameliorarea şi monitorizarea cantitativă şi calitativă a poluanţilor din apele uzate evacuate şi de protecţie a calităţii acestora - totalitatea activităţilor desfăşurate pentru cunoaşterea stării şi evoluţiei cantitative şi calitative a apelor.13. Serviciul de cădere medie asigurat prin baraje - totalitatea activităţilor de gospodărire a apelor desfăşurate pentru regularizarea debitelor cursului de apă într-o anumită secţiune în vederea asigurării folosinţei energetice.14. Serviciul de asigurare a nisipurilor şi pietrişurilor - totalitatea activităţilor de gospodărire a apelor desfăşurate pentru asigurarea unei scurgeri normale a apelor de suprafaţă, pentru regularizarea debitelor solide şi crearea de depozite de nisipuri şi pietrişuri în condiţiile menţinerii stabilităţii albiilor şi malurilor cursurilor de apă.15. Plan de gospodărire a apelor pe bazin hidrografic - instrument de planificare şi aplicare a măsurilor de asigurare a protecţiei şi utilizării durabile a apei în cadrul unui bazin hidrografic.16. Schema-cadru de amenajare şi gospodărire a apelor - documentaţie de gospodărire a apelor care prezintă modelul sistemului de gospodărire a apelor, cuprinzând reţeaua hidrografica, lucrările de gospodărire a apelor şi prelevările-evacuările aferente folosinţelor, analizate în diferite scenarii şi etape de dezvoltare economico-socială a spaţiului hidrografic respectiv, precum şi modul de protecţie, de menţinere sau de îmbunătăţire a calităţii apelor.17. Fondul naţional de date de gospodărire a apelor - totalitatea bazelor de date meteorologice, hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire cantitativă şi calitativă a apelor.18. Sistem naţional de gospodărire a apelor - ansamblul activităţilor şi lucrărilor care asigură administrarea domeniului public de interes naţional al apelor şi gestiunea durabilă, cantitativă şi calitativă a resurselor de apă.19. Balanţa apei - alocarea resurselor de apă pentru satisfacerea cerinţelor folosinţelor de apă în situaţii hidrologice normale.20. Folosinţe de apă - orice formă de activitate sau unitate cu caracter social ori economic, care utilizează apa dintr-o sursă de apă.____________