ORDIN nr. 712 din 23 iunie 2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruirea în domeniul protecției civile**)
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 12 iulie 2005  ----**) Titlul actului normativ a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 2 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2005.Având în vedere prevederile art. 19 lit. a), e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 212/1997 , cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 37 alin. (1) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 604/2003 , cu modificările și completările ulterioare,ministrul administrației și internelor emite următorul ordin:-----------Preambulul a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 2 septembrie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 19 septembrie 2005.  +  Articolul 1Se aprobă Dispozițiile generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, prin inspectoratele județene/al municipiului București pentru situații de urgență, va urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență atrage răspunderea conform legii.  +  Articolul 4(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 1.080/2000 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor - D.G.P.S.I.-002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 14 aprilie 2000, precum și orice alte dispoziții contrare.
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  București, 23 iunie 2005.Nr. 712.  +  AnexăDISPOZIȚII GENERALEprivind instruirea salariaților în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și instruireaîn domeniul protecției civile**)