LEGE nr. 203 din 28 decembrie 1999 (*republicată*) (*actualizata*)privind permisele de muncă(actualizata până la data de 5 martie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 17 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 5 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005.*) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 130/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 26 aprilie 2004, dandu-se textelor o noua numerotare.Legea nr. 203/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 30 decembrie 1999 şi a mai fost modificata şi completata prin:- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 172/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 27 octombrie 2000, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 550/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 25 octombrie 2001;- Ordonanţa Guvernului nr. 32/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 1 februarie 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 274/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementeaza incadrarea în munca a strainilor pe teritoriul României şi condiţiile de eliberare a permiselor de muncă.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel: a) strain - persoana care nu are cetatenie română; b) permisul de muncă - documentul oficial, eliberat în condiţiile prezentei legi, care da dreptul titularului să fie incadrat în munca în România; c) lucratorul stagiar - strainul incadrat în munca, a cărui prezenta pe teritoriul României este strict determinata în timp şi are drept scop îmbunătăţirea pregatirii profesionale şi a cunoştinţelor lingvistice şi culturale; d) lucratorul sezonier - strainul incadrat în munca pe teritoriul României, pe un loc de muncă bine definit, într-un sector de activitate care se desfăşoară în functie de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract individual de muncă incheiat pe perioada determinata; e) lucratorul transfrontalier - strainul incadrat în munca în localităţile de frontieră de pe teritoriul României şi care se intoarce în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămâna în zona de frontieră a unui stat care are frontiera comuna cu România, în care îşi are domiciliul şi al cărui cetatean este.  +  Articolul 3 (1) Permisul de muncă poate fi eliberat, la cerere, strainilor care indeplinesc condiţiile prevăzute de legislatia română cu privire la incadrarea în munca şi care au aplicata pe documentele de trecere a frontierei viza de lunga sedere pentru angajare în munca sau, după caz, viza de lunga sedere pentru alte scopuri. (2) Permisul de muncă poate fi eliberat, cu respectarea reglementarilor în vigoare, fără a fi necesară obtinerea vizei de lunga sedere pentru angajare în munca, strainilor aflati în una dintre urmatoarele situaţii: a) provin din state cu care România are incheiate acorduri, conventii sau înţelegeri de desfiinţare a vizelor pentru trecerea frontierei în acest scop sau pentru care România a renuntat unilateral la obligativitatea vizelor; b) beneficiaza de drept de sedere temporara pentru reintregirea familiei, acordat în condiţiile stabilite de legislatia privind regimul strainilor în România; c) beneficiaza de drept de sedere temporara în scop de studii şi solicita incadrarea în munca în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu program de maximum 4 ore pe zi; d) sunt membri de familie - sot, sotie, copii - ai cetatenilor români cu domiciliul în România.  +  Articolul 4 (1) Permisul de muncă se elibereaza de Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă, institutie publică aflata în subordinea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Permisul de muncă se acordă pentru un interval de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii, la cererea titularului, pe noi intervale de 12 luni. (3) În temeiul prevederilor acordurilor, convenţiilor sau înţelegerilor internationale la care România este parte, permisele de muncă pot fi eliberate sau prelungite şi în alte condiţii sau situaţii decat cele prevăzute în prezenta lege. (4) Ministrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei, cu avizul ministrului administraţiei şi internelor, poate decide eliberarea automata a permisului de muncă pentru persoanele care urmeaza sa desfasoare în România, în baza unui contract individual de muncă, activităţi cu influente majore asupra dezvoltării economice a tarii. (5) Prevederile alin. (4) sunt aplicabile până la data de 1 ianuarie 2007. (6) Litigiile în legătură cu refuzul acordarii permisului de muncă se solutioneaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990*).-----*) Legea nr. 29/1990 a fost abrogata de LEGE nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.  +  Articolul 5 (1) Permisul de muncă da dreptul titularului să fie incadrat, prin incheierea unui contract individual de muncă pe durata determinata, pe perioada de valabilitate a acestuia, la o singura persoana fizica sau juridica din România ori la o reprezentanta autorizata din România a unei persoane juridice cu sediul în strainatate. (2) Prevederile art. 80 alin. (3) şi ale art. 82 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare, prin care se limiteaza posibilitatea prelungirii contractelor individuale de muncă pe durata determinata, nu sunt aplicabile strainilor.  +  Articolul 6Pot fi incadrati în munca sau, după caz, pot presta munca la persoane fizice sau juridice din România, fără permis de muncă, urmatoarele categorii de persoane: a) strainii care şi-au stabilit, potrivit legii, domiciliul în România; b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European şi membrii de familie ai acestora; c) strainii al caror acces pe piaţa muncii din România este reglementat prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale incheiate de România cu alte state; d) strainii care au dobândit o formă de protecţie în România; e) strainii detasati de către o companie străină cu sediul pe teritoriul unui stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului la o reprezentanta, sucursala ori filiala a sa, aflata pe teritoriul României, sau la o societate comerciala, persoana juridica română, al carei asociat/acţionar este compania străină, cu acelasi obiect de activitate, dacă fac dovada că nu sunt în raporturi de muncă cu o altă persoană juridica română; f) strainii detasati de către un angajator cu sediul în strainatate la o persoană juridica din România, în baza unui contract comercial de prestări de servicii incheiat între cele doua părţi; g) strainii care desfăşoară activităţi didactice, stiintifice, artistice sau alte categorii de activităţi specifice, cu caracter temporar, în institutii de profil din România, în baza ordinului ministrului de resort; h) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome.  +  Articolul 7 (1) La propunerea Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, în concordanta cu politica privind migratia forţei de muncă şi luand în considerare situaţia pieţei muncii din România, anual, prin hotărâre a Guvernului se stabileste numărul de permise de muncă ce pot fi eliberate strainilor. (2) În vederea elaborarii hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă transmite trimestrial Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei - Directia politici forta de muncă situaţia statistica a permiselor de muncă.  +  Articolul 8 (1) Lucratorii straini pot fi incadrati în munca pe teritoriul României numai în urmatoarele condiţii: a) dacă locurile de muncă vacante nu pot fi ocupate cu personal român; b) dacă lucratorul strain indeplineste condiţiile speciale de pregatire profesionala şi experienta în activitate, solicitate de angajator şi de legislatia în vigoare. (2) Abrogat. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European, celorlalte categorii de straini prevăzute la art. 3 alin. (2), precum şi strainilor prevăzuţi în legi speciale.--------------Alin. (2) al art. 8 a fost abrogat de pct. 1 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 18 din 28 februarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 2 martie 2005.  +  Articolul 9 (1) Accesul lucratorilor straini stagiari şi sezonieri pe piaţa muncii este reglementat prin acorduri, conventii sau înţelegeri bilaterale, incheiate de România cu alte state. (2) Lucratorii stagiari pot fi incadrati în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de stagiu de 12 luni, cu posibilitate de prelungire a sederii până la obtinerea calificarii profesionale pentru care s-a organizat stagiul. (3) Lucratorii sezonieri pot fi incadrati în munca pe teritoriul României pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un interval de 12 luni şi trebuie să ramana în afara teritoriului României cel puţin 6 luni înainte de a fi readmisi în acelasi scop. Permisul de muncă al lucratorului sezonier nu poate fi prelungit în vederea ocuparii unui loc de muncă de alta natură.  +  Articolul 10 (1) La eliberarea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 200 dolari S.U.A. proveniti din schimb valutar, stabilita în raport cu cursul oficial al Băncii Naţionale a României la data efectuării platii. (2) Pentru prelungirea permisului de muncă titularul va plati o taxa în lei, egala cu echivalentul a 100 dolari S.U.A., stabilita potrivit dispoziţiilor alin. (1). (3) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de eliberarea şi de prelungirea permiselor de muncă Oficiul pentru Migratia Forţei de Muncă va percepe titularului un comision de 2%, care se aplică asupra sumelor prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 11Incadrarea fără permis de muncă sau menţinerea în munca a unui strain care nu are permis de muncă valabil de către o persoană fizica sau juridica din România, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 6, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 12 (1) Constatarea şi sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 11 se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către salariaţii Oficiului pentru Migratia Forţei de Muncă, desemnaţi prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei. (2) Prevederile alin. (1) şi ale art. 11 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13Sumele provenite din taxele platite conform prevederilor art. 10 alin. (1) şi (2) şi din comisionul prevăzut la art. 10 alin. (3), precum şi cele provenite din amenzile prevăzute la art. 11 se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 14Procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă se va stabili prin norme metodologice emise de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)-----------*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 14 iunie 2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prevederile art. 6 lit. b) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 16Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 207/1997 privind obligaţia cetatenilor straini şi a apatrizilor de a obtine permis de muncă în vederea incheierii unui contract individual de muncă pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 23 mai 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare.----------