REGLEMENTARE TEHNICA*) din 15 februarie 2005Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri (revizuire GT-020/98 volumul S) indicativ: GT 063-04
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 bis din 4 mai 2005  ____________ Notă *) Aprobată de Ordinul nr. 173 din 15 februarie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 4 mai 2005.1. GENERALITATI1.1. Obiectul ghiduluiObiectul ghidului este acela de a pune la dispoziţia specialiştilor în domeniu (proiectanţi, verificatori, executanţi etc.) o metoda de evaluare în ansamblu a calităţii unei instalaţii sanitare din clădiri, în conformitate cu ultimele reglementări europene şi româneşti, ce va duce la creşterea calităţii instalaţiilor sanitare, la îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de siguranţă a utilizatorilor.1.2. Domeniul de aplicarePrevederile prezentului ghid se aplică la instalaţiile sanitare din clădiri de locuit precum şi din alte tipuri de clădiri civile şi industriale care nu impun condiţii speciale.Legea 10/1995 a introdus obligativitatea realizării şi menţinerii, pe toată durata existenţei construcţiei şi instalaţiei, a cerinţelor esenţiale de calitate. Cele 6 exigente esenţiale obligatorii sunt următoarele:- rezistenta şi stabilitate;- siguranţa în exploatare;- siguranţa la foc;- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;- izolatia termica, hidrofuga şi economia de energie;- protecţia împotriva zgomotului.În scopul evaluării cat mai corecte a performantelor unei instalaţii trebuie avute în vedere, suplimentar faţă de acestea, şi alte cerinţe, denumite cerinţele recomandate şi anume:- adaptarea la utilizare;- durabilitate;- economicitate;- confortul tactil;- confort vizual;- confort antropodinamic.Pentru fiecare cerinţa se definesc criteriile de performanţă cu referire la:● valorile prescrise pentru parametrii funcţionali ai criteriului de performanţă şi măsuri pentru asigurarea acestora;● modul de determinare a performantei (verificarea valorilor prescrise prin calcul, încercări experimentale, ancheta socială etc.);● referinţe bibliografice (norme, standarde, documentaţii tehnice care fac referire la criteriul de performanţă respectiv).Ghidul este structurat în doua părţi:- prima parte cuprinde CERINŢELE DE CALITATE OBLIGATORII (conform Legii 10/1995);- partea a doua tratează unele CERINŢE DE CALITATE RECOMANDATE (standard de referinţa - STAS 12400/1-1985).Cerinţele şi criteriile de performanţă se definesc conform normativului NC001-99 "Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995".Pe aceste baze se poate face evaluarea în ansamblu a calităţii unei instalaţii (în stadiu de proiect sau realizată), evaluare ce trebuie să ţină seama de cele 6 (şase) cerinţe esenţiale (conform Legii nr. 10/1995) şi cerinţele recomandate prezentate în ghid.În cazul în care "cerinţa de calitate" şi/sau "criteriul de performanţă" vizează componente ale instalaţiilor sanitare, sarcina de a efectua verificarea realizării valorilor prescrise revine producătorului componentelor. Valorile prescrise vor fi atestate prin "Certificatul de calitate" al produsului respectiv.1.3. UTILIZATORII GHIDULUIGhidul se adresează următoarelor categorii de utilizatori: proiectanţi, verificatori de proiecte, experţi, membri ai comisiilor de licitaţie pentru oferte de proiectare şi execuţie, executanţi, responsabili tehnici cu execuţia lucrărilor, beneficiari (proprietari, chiriaşi etc.), responsabili cu exploatarea, evaluatori de construcţii, producători de echipamente de instalaţii.1.4. ARMONIZAREA CU NORMELE UNIUNII EUROPENEExigenţele esenţiale pentru construcţii sunt în conformitate cu directivele Uniunii Europene:- Directiva 89/106-CEE - privind produsele pentru construcţii.- Documentele interpretative ale Directivei 89/106-CEE.- Directiva Consiliului Europei 83/189-CEE - privind procedurile de informare în domeniul normelor şi reglementărilor tehnice- Directiva 98/83/EC - privind calitatea apei destinate consumului uman- Directiva 75/440/CEE - privind cerinţele calitative pentru apa de suprafaţa destinată preparării apei potabile în statele membre- Directiva 86/280/CCE - privind valorile limita şi obiectivele de calitate pentru deversarea de anumite substanţe periculoase- Directiva 91/271/CCE - privind tratarea apelor urbane reziduale- Decizia Comisiei 94/611-CE cu privire la clasificarea la foc a produselor pentru construcţii2. CERINŢE OBLIGATORII1 REZISTENTA ŞI STABILITATECERINTA 1.1. REZISTENTA LA PRESIUNEA LICHIDELORDEFINIREA 1.1.1. Rezistenta mecanică a elementelor reţelelor de conducteCERINTEI la presiunile care pot apare în interiorul instalaţiei                      în timpul exploatării.CRITERIUL 1.1.1.1. Valorile presiunilor maxime admisibile în exploatare aleDE reţelelor de conducte de alimentare cu apa în clădiri şiPERFORMANTA în ansambluri de clădiri realizate din diferite tipuri de                      ţevi, care nu produc deteriorări ale elementelor                      instalaţiei. a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraValorile prescrise sunt cuprinse în standardele de produs şi în standardele sau normele de verificare a caracteristicilor fizico-mecanice ale tevilor şi pieselor de racord utilizate.Presiunea maxima admisă în instalaţiile sanitare interioare, pentru o zona de presiune, este de 6 bar. Zonarea presiunilor pe verticala se face în funcţie de înălţimea clădirii.La instalaţiile de incendiu separate de instalaţiile sanitare, se pot adopta şi presiuni mai mari de 6 bar. b) Mod de verificare a valorilor prescriseConform metodologiilor de verificare a rezistentei mecanice sub presiune a diferitelor tipuri de ţevi utilizate în reţelele şi instalaţiile interioare de alimentare cu apa rece şi calda.Presiunea de încercare va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim, dar nu mai mica de 6 bar. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.SR 404 - Ţevi din oţel fără sudura, utilizate la presiuneSR EN 10216-2:2003 - Ţevi din oţel fără sudura, laminate la caldSTAS 530 - Ţevi din oţel, fără sudura, trase sau laminate la rece                      pentru construcţiiSTAS 7656 - Ţevi din oţel sudate longitudinal pentru instalaţii.STAS 7345 - Tuburi şi mufe din azbociment pentru conducte sub presiuneSTAS 8425 - Tuburi şi mufe din azbociment pentru conducte sub                      presiune Dn 100 ... 600 mmSTAS 671 - Ţevi rotunde extrudate din plumbSTAS 6675/1, 2, 3 - Ţevi din PVC neplastifiat. Condiţii tehnice generale de                      calitateSTAS 1650 - Tuburi şi piese de legătură din fonta pentru conducte                      de presiune. Condiţii tehnice generale.STAS 10617/2 - Ţevi din polietilena de înaltă densitate. Dimensiuni.SR ISO 3213 - Ţevi din polipropilena.SR ISO 3607 - Ţevi din polietilena. Tolerante la diametrul exterior şi                      la grosimea peretelui.CERINTA 1.2. REZISTENTA LA SUPRAPRESIUNI PROVOCATE DE LOVITURI                      DE BERBECDEFINIREA 1.2.1. Asigurarea rezistentei mecanice a instalaţiei deCERINTEI distribuţie a apei la suprapresiuni provocate de lovituri                      de berbecCRITERIUL 1.2.1.1. Valoarea limita a presiunii apei care să nu producăDE ruperea sau deformarea permanenta a conductelorPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSunt indicate în ANEXA la Instrucţiuni tehnice I 30.Limitarea efectelor "loviturii de berbec" prin dispozitive amplasate în aval de clapeta de reţinere de la pompa, de exemplu:- ventile de siguranţă pentru atenuarea "loviturii de berbec"- vana conica cu închidere automată- supapa de vacuum cu închidere lenta- butelie de oţel cu aer comprimat b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin calcul. Pe baza "Instrucţiunilor tehnice I 30", metodele de calcul au fost clasificate în următoarele categorii:- metode exacte bazate pe integrarea directa a ecuatiilor diferentiale ale loviturii de berbec;- metode exacte bazate pe soluţii obţinute prin rezolvarea analitica a ecuatiilor loviturii de berbec;- metode aproximative bazate pe folosirea unor grafice sau tabele de calcul care se obţin prin prelucrarea şi sinteza unor rezultate obţinute prin metode exacte sau pe cale experimentala.NOTĂ: Se recomanda pentru calculul reţelelor exterioare de alimentare cu apa şi la staţiile de pompare aferente, aplicarea formulelor de calcul aproximative. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 30 - Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec                      şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor                      negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice                      sub presiune.                    - Îndrumător privind calculul loviturii de berbec şi                      alegerea măsurilor de protecţie contra acesteia. (Anexa                      la I 30).CERINTA 1.3. REZISTENTA LA TEMPERATURA APEIDEFINIREA 1.3.1. Rezistenta mecanică a elementelor componente aleCERINTEI instalaţiei sanitare la variatiile de temperatura ce se                      pot fi produce în exploatareCRITERIUL 1.3.1.1. Posibilitatea de preluare a dilatarilor termice de cătreDE reţeaua de conducte a instalaţiei sanitare prinPERFORMANTA compensare naturala a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPentru instalaţiile de apa calda de consum preluarea dilatarii va trebui asigurata pentru domeniul:- temperatura minima: 10°C- temperatura maxima: 60°CPentru reţele de apa rece, calda şi canalizare din materiale plastice, domeniul de temperatura pentru care se asigura preluarea dilatarii este funcţie de materialul plastic utilizat şi tipul de reţea. b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Prin calcul.Se verifica dacă s-a ales o configuratie a reţelei de conducte care să permită o dilatare termica normală a conductelor, cu referire la: stabilirea traseului, pozitionarea suporturilor fixe şi mobile, prioritatea pentru compensarea naturala.Se calculează deplasarile rezultate din dilatare (alungiri sau contractari) ale conductelor pentru temperaturile extreme la care vor fi supuse în exploatare şi se stabilesc posibilităţile de preluare ale acestora de către curbele reţelei (compensatori în forma de L, U, Z) sau compensatori de dilatatie.Se verifica dacă deplasarile rezultate din dilatare se încadrează în limitele admise.Se vor considera următoarele dilatari termice lineare:     - ţevi de oţel 0,012 mm/m°K    - ţevi din PVC 0,08 mm/m°K    - ţevi din PE 0,02 mm/m°K    - ţevi din PP 0,16 mm/m°K    - ţevi din cupru 0,017 mm/m°K    - ţevi din plumb 0,0285 mm/m°K● Încercări în situÎncercarea şi verificarea se face conform probei la cald a instalaţiei (vezi I 9)Se controlează starea suporturilor fixe şi mobile, se verifica dacă nu au apărut deformari permanente ale conductelor, devieri ale traseului, caderi de pe suporti, gripari ale compensatorilor axiali etc.Se controlează dacă nu au apărut deformari sau ruperi ale suporturilor fixe şi mobile.Se controlează dacă nu au apărut fisuri sau crapaturi în elementele de construcţie, pe care sunt fixate conductele. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.NP 084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu                      apa şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.GP 043 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea                      sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare utilizând                      conducte din PVC, polietilena şi polipropilena.STAS 4377 - Compensatoare de dilatare. Compensatoare plane în                      forma de U, L, Z. Prescripţii de calcul.Catalog IPCT - Detalii, elemente şi subansambluri prefabricate de                      instalaţii pentru construcţii - grupa DC-1-70/141-150.                      Compensatoare de dilatare.CRITERIUL 1.3.1.2. Temperatura limita a apei, maxim admisă care nu produceDE deteriorări ale elementelor instalaţiei de apa (deformatiiPERFORMANTA permanente, arderea materialului sau pierderea capacităţii                      de rezistenta etc.)                                 ● Pentru conducte metalice (oţel, cupru, etc.) a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraTemperatura limita a apei maxim admisă t = t(ac) + 20°C, în care t(ac) este temperatura de furnizare a apei calde pentru scopuri menajere. b) Mod de verificare a valorilor prescrisePe baza prevederilor din normativul I 9.● Pentru conducte din ţevi din PVC laalimentarea cu apa şi la scurgerea apeloruzate menajere a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSunt indicate în NP 084-03 şi GP 043. b) Mod de verificare a valorilor prescrisePe baza prevederilor din normativul NP 084-03 şi GP 043. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                   sanitare.NP 084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                   instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apa                   şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.GP 043 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor                   de alimentare cu apa şi canalizare utilizând conducte din                   PVC, polietilena şi polipropilena.                                    ● Pentru conducte din materiale plastice                                      (altele decât PVC) a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPentru conducte din polietilena şi polipropilena sunt indicate în GP 043 b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin încercări de laborator pe standuri special realizate conform normelor internaţionale pentru ţevi din diferite materiale plastice (ISO, s.a.).Idem, conform metodologiilor stabilite pentru agrementarea utilizării la conductele de apa calda din construcţii a diferitelor ţevi din materiale plastice. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)- Normele internaţionale ISO.                    - Metodologii de agrementate.NP 084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu                      apa şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.GP 043 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea                      sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare utilizând                      conducte din PVC, polietilena şi polipropilena.CRITERIUL 1.3.1.3. Menţinerea caracteristicilor fizico-mecanice înDE exploatare, pe durata de viaţa considerată a conductelorPERFORMANTA din materiale plastice a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPentru conducte din PVC, polietilena şi polipropilena sunt indicate în GP 043 b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin încercări de laborator pe standuri special realizate conform normelor internaţionale pentru ţevi din diferite materiale plastice (ISO, s.a.).Idem, conform metodologiilor stabilite pentru agrementarea utilizării la conductele de apa calda din construcţii a diferitelor ţevi din materiale plastice. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)- Normele internaţionale ISO.                    - Metodologii de agrementare.NP 084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu                      apa şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.GP 043 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea                      sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare utilizând                      conducte din PVC, polietilena şi polipropilena.CERINTA 1.4. REZISTENTA LA EFORTURI ÎN EXPLOATAREDEFINIREA 1.4.1. Rezistenta mecanică a elementelor accesibile aleCERINTEI instalaţiei (obiecte sanitare, armături, conducte) la                      eforturile mecanice ce se pot produce în exploatareCRITERIUL 1.4.1.1. Forta limita care să nu producă deteriorarea (ruperea,DE pierderea etanseitatii, deformatii permanente) alePERFORMANTA elementelor de instalaţii a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraValoarea forţei de incovoiere între reazeme pentru reţele de conducte metalice- conducte greu accesibile F = 500 N- conducte accesibile F = 1000 N b) Mod de verificare a valorilor prescriseÎncercări în laborator.- Montarea conductei orizontal între doua reazeme la distanta stabilită pentru tipul şi diametrul conductei.- Aplicarea forţei de incovoiere recomandată, verificarea efectului asupra conductei (sageata maxima, deformatii permanente, rupere).● Rezistenta pieselor de sustinere (reazeme) a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPentru conducte individuale având diametrul:> 32 mm forta F = 700 N<= 32 mm forta F = 300 N b) Mod de verificare a valorilor prescriseAplicarea pe reazeme a forţei recomandate.Verificarea efectului asupra reazemelor.CRITERIUL 1.4.1.2. Pentru obiecte sanitare: lavoare, spalatoare montateDE în consola:PERFORMANTA                                  ● Forta verticala maxima repartizata pe                                    bordura obiectului sanitar a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPentru lavoare, spalatoare, chiuvete, s.a.Forta verticala repartizata pe bordura obiectului 600 N. b) Mod de verificare a valorilor prescriseÎncercări în laborator sau la locul de montaj pe obiecte montate în consola pe un perete.Exemplu: aplicarea forţei repartizate uniform asupra unui lavoar prin intermediul unei plăci. Menţinerea forţei timp de 15 minute.Efectuarea incercarii succesiv, de 3 ori. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 1540 - Obiecte sanitare ceramice. Lavoare.STAS 9667 - Instalaţii sanitare. Încercări functionale ale                      laboratoarelor. Reguli şi metode de verificare a                      condiţiilor.CERINTA 1.5. REZISTENTA LA EFORTURI DATORATE MANEVRELOR ŞI UTILIZĂRIIDEFINIREA 1.5.1. Asigurarea unei manevrari uşoare a organelor de comandaCERINTEI ale instalaţiei sanitareCRITERIUL 1.5.1.1. Valoarea maxima a cuplului exercitat asupra capetelor deDE manevra ale armaturii care să nu producă deteriorăriPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraCreşterea valorii cuplului de la zero până la C = 5 Nm. b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Încercarea se va efectua în condiţii de exploatare reale, asupra unei armături montate pe o conducta sub presiune.● Se va aplica asupra armaturii un cuplu crescator C în sensul deschiderii şi închiderii, încercarea se repeta de 3 ori.Se vor constata efectele de deteriorare: deformatii permanente, pierderea etanseitatii. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 9154 - Armături pentru instalaţii sanitare şi de încălzire                      centrala. Condiţii tehnice generale de calitate.CRITERIUL 1.5.1.2. Satisfacerea condiţiilor privind rezistenta la presiuneDE şi etanseitate, deteriorare şi uzura după manevrariPERFORMANTA repetate (anduranta) a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Armaturile instalaţiei de distribuţie supuse la 70.000 cicluri trebuie să satisfacă condiţiile privind încercarea la presiune hidraulica şi etanseitate;- Ansamblurile tija-ventil şi tija-capac nu trebuie să prezinte deteriorări după ce au fost supuse la 200.000 cicluri;- Piesele mobile ale inversorului bateriilor amestecatoare, după ce au fost supuse la un număr de 30.000 cicluri, trebuie să satisfacă condiţia de etanseitate. b) Mod de verificare a valorilor prescriseÎncercările fiabilitatii armaturilor sanitare se fac, la:- rezistenta la presiune hidraulica şi etanseitate- deteriorări- uzura c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 9143 - Armături sanitare. Condiţii tehnice generale de calitate.CERINTA 1.6. PROTECŢIA ANTISEISMICADEFINIREA 1.6.1. Protecţia antiseismica a elementelor componente aleCERINTEI instalaţiilor sanitareCRITERIUL 1.6.1.1. Amplasarea echipamentelor în cadrul clădirii şi luareaDE măsurilor corespunzătoare de stabilitatePERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- amplasarea părţilor componente ale instalaţiei (statie de pompare, statie de hidrofor) la subsol sau parter;- fixarea utilajelor (pompe, compresoare, rezervoare, recipiente de hidrofor) pe suporturi şi asigurarea contra rasturnarii;- existenta ghidajelor laterale la suporturile mobile ale reţelelor de conducte;- realizarea de prinderi elastice ale instalaţiilor de construcţie;- montarea pe suport la pardoseala a conductelor a căror sarcini, din greutate, sunt mai mari de 2000 N/m;- măsuri pentru traversarea elementelor de construcţii în interiorul clădirilor, la trecerea din teren în construcţie şi la rosturile dintre elementele de construcţie;- măsuri pentru realizarea imbinarilor de conducte în pământ şi în interiorul construcţiei. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControlul instalaţiei pentru verificarea existenţei măsurilor constructive de protecţie antiseismica, în corelare cu zona seismică a amplasamentului. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)P 100 - Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcţiilor                      de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi                      industriale.Catalog IPCT - Catalog cu elemente tipizate de soluţii tehnice de                      proiectare, tehnici de execuţie şi instrucţiuni de                      exploatare a unor instalaţii şi echipamente supuse                      acţiunii seismice.2 SIGURANTA ÎN EXPLOATARECERINTA 2.1. EVITAREA PERICOLULUI DE EXPLOZIEDEFINIREA 2.1.1. Evitarea pericolului de explozie la instalaţiile deCERINTEI preparare şi stocare a apei caldeCRITERIUL 2.1.1.1. Prevederea măsurilor de limitare a creşterii accidentaleDE a presiunii şi temperaturii la utilajele pentru preparareaPERFORMANTA apei calde a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- se prevăd armături de siguranţă la recipientele sub presiune: schimbatoare de căldură, boilere;- se prevăd dispozitive pentru reglaj presiune (diafragme sau reductoare de presiune) pe racordurile de apa rece şi calda care servesc obiective ce necesita presiuni inferioare presiunii disponibile;- se prevăd senzori pentru semnalizarea curgerii apei sau a lipsei apei;- se prevăd instalaţii de semnalizare (acustica, optica) pentru avarii. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControlul instalaţiei la recepţia lucrărilor şi în exploatare, pentru verificarea existenţei şi functionalitatii dispozitivelor de limitare a presiunii şi temperaturii, în conformitate cu reglementările în vigoare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.C 37 - Prescripţii tehnice pentru execuţia şi încercarea în                      vederea omologării supapelor de siguranţă destinate                      echiparii cazanelor şi recipienţilor sub presiuneI 30 - Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec                      şi stabilirea măsurilor pentru prevenirea efectelor                      negative ale acesteia (la instalaţiile hidraulice sub                      presiune)C 4 - Prescripţii tehnice pentru proiectarea, execuţia,montarea,                      instalarea, exploatarea, repararea şi verificarea                      recipientelor metalice stabile sub presiuneSTAS 2250 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de                      încercare şi presiuni de lucru maxime admisibile.STAS 7132 - Instalaţii de încălzire centrala. Măsuri de siguranţă la                      instalaţii de încălzire centrala cu apa având temperatura                      maxima 115°C.STAS 11754 - Armături industriale din oţel. Supape de siguranţă cu                      arc. Tipuri, diametre nominale şi presiuni nominaleCERINTA 2.2. GRADUL DE ASIGURARE AL CONSUMATORULUIDEFINIREA 2.2.1. Asigurarea consumatorului împotriva intreruperilorCERINTEI accidentale de furnizare a apeiCRITERIUL 2.2.1.1. Prevederea unor unităţi de rezerva la utilajele şiDE echipamentele de baza din statia de pompare sau statiaPERFORMANTA de hidrofor a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Prevederea de pompe de rezerva, montate în instalatie, pentru consumatorii vitali la care întreruperea alimentarii cu apa poate duce la explozii, distrugeri, avarii grave sau pierderea de vieţi omeneşti; numărul de pompe de rezerva se stabileşte pe baza unei analize tehnico-economice.- Prevederea unui agregat de rezerva, disponibil în magazie, pentru fiecare grup de pompe din instalaţiile de pompare pentru consumatori obisnuiti.- Prevederea obligatorie pentru staţii de pompare cu pompe fixe de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor a unei pompe de rezerva egala cu cea mai mare pompa din grupul celor în funcţiune în cazurile specificate în articolul 14.22 din normativul I 9-1994.- Prevederea a doua compresoare la instalaţiile de pompare cu recipiente hidropneumatice de incendiu. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControlul instalaţiei sanitare, în proiect şi pe teren, pentru verificarea existenţei şi functionalitatii echipamentelor. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.P 118 - Norme tehnice pentru proiectarea şi realizarea                      construcţiilor, privind protecţia la acţiunea focului.STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apa la construcţii                      civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de                      proiectare.SR 1343-1:1995 - Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de                      alimentare pentru centre populate.CRITERIUL 2.2.1.2. Prevederea a doua sau mai multe bransamente de apaDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPrevederea a doua sau mai multe bransamente în următoarele situaţii:- când nu se poate realiza debitul necesar printr-un singur bransament;- când lipsa de apa poate provoca prejudicii grave consumatorului;- când se prevăd reţele de distribuţie separate pentru consum menajer şi pentru incendiu conform Normativului pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor pentru incendiu;- în cazul reţelelor interioare cu mai mult de 8 hidranti pe nivel;- în cazul în care reţeaua publică nu prezintă continuitate în asigurarea debitului şi presiunii se admite prevederea a doua bransamente unul de la reţeaua publică şi altul de la o sursa proprie;- la clădiri înalte şi foarte înalte;- la clădirile prevăzute în art. 3 din Normativul I 9;- la clădirile importante şi vulnerabile la incendiu, stabilite de investitori. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControlul instalaţiei pentru verificarea existenţei şi functionalitatii branşamentelor. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.P 118 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.CRITERIUL 2.2.1.3. Prevederea rezervelor de apaDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSe prevăd rezervoare de acumulare în următoarele situaţii:- instalaţiile sunt alimentate din reţelele exterioare cu funcţionare intermitenta;- reţelele interioare a căror alimentare directa de la sursa, cu cantităţile de apa necesare pentru acoperirea nevoilor menajere, tehnologice sau pentru stingerea incendiilor, nu este posibila din punct de vedere tehnic sau nu este raţională din punct de vedere economic;- obiective speciale, la care trebuie asigurata desfăşurarea procesului tehnologic sau combaterea unui incendiu. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControlul instalaţiei pentru verificarea existenţei şi functionalitatii rezervoarelor de acumulare.Capacitatea rezervoarelor de acumulare se stabileşte pe baza regimurilor de funcţionare ale sursei şi consumatorilor (cronograme de consum etc.). c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)SR 1343-1:1995 - Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de                      alimentare pentru centre populate.STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apa la construcţii                      civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de                      proiectare.STAS 4165 - Alimentari cu apa. Rezervoare din beton armat şi beton                      precomprimat. Prescripţii generale.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.P 118 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.CERINTA 2.3. ETANSEITATEA LA APA A INSTALAŢIEI SANITAREDEFINIREA 2.3.1. Etanseitatea la apa a elementelor componente aleCERINTEI instalaţiei sanitare, fără pierderi de apa a reţelei şi                      echipamentelor de distribuţie (conducte, armături etc.)CRITERIUL 2.3.1.1. Presiunea apei la care apar neetanseitati la elementeleDE instalaţiei sanitarePERFORMANTA                                     ● Încercarea de etanseitate la presiune                                       hidraulica a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPresiunea apei la care pot aparea neetanseitati la elementele instalaţiei sanitare este:- conducte şi racorduri 9 bar;- robinete 9 bar.Pentru încercări în situ:- părţi din reţeaua de conducte 1,5 x PS dar nu mai puţin de 6 bar, în care PS este presiunea de serviciu (de regim) a instalaţiei. b) Mod de verificare a valorilor prescrise- Se va efectua încercarea de etanseitate la presiune hidraulica înainte de montarea aparatelor şi armaturilor de serviciu la obiectele sanitare şi la celelalte puncte de consum, poziţiile acestora fiind obturate cu flanse sau dopuri.- Presiunea de încercare va fi egala cu 1,5 x presiunea de regim stabilită pentru instalatia respectiva, dar nu mai mica de 6 bar.- Conductele se vor menţine sub presiune în timpul necesar verificării tuturor traseelor şi imbinarilor dar nu mai puţin de 20 minute, în intervalul de 20 de minute nu se admite nici o scădere a presiunii.- Presiunea în conducte se va realiza cu o pompa de încercări hidraulice şi se va citi pe un manometru montat pe pompa amplasata în punctul cel mai de jos al conductelor. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.I 25 Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor                      hidraulice şi pneumatice la recipiente.STAS 2250 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de                      încercare şi presiuni de lucru maxime admisibileSTAS 7076 - Armături industriale din fonta şi oţel. Condiţii tehnice                      generale de calitate.STAS 1180 - Armături industriale din fonta şi oţel. Robinete de                      închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.                      Condiţii tehnice speciale de calitate.HG 273/14.06.94 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi                      instalaţii aferente acestora.C 56 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia                      lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.SR EN 837-1, 2, 3 - Manometre.                                     ● Încercarea de funcţionare la apa rece şi                                       calda a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraDebitele corespunzătoare în fiecare punct de consum, în funcţie de presiunile normale de utilizare (standard de referinţa STAS 1478 - tabel 3). b) Mod de verificare a valorilor prescrise- Încercarea de funcţionare se va efectua după montarea armaturilor la obiectele sanitare şi la celelalte puncte de consum.- La conductele aflate sub presiunea hidraulica de regim a instalaţiei de apa rece şi calda se va verifica dacă apa ajunge la fiecare punct de consum în parte, prin deschiderea numărului de robinete de consum corespunzător simultaneitatii şi debitului de calcul. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apa la construcţii                      civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de                      proiectare.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.                                   ● Încercarea de rezistenta la cald a                                     conductelor de apa calda şi a celor de                                     circulaţie a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Temperatura apei calde 55-60°C.- Supunerea instalaţiei de apa calda la o perioadă de proba de minim 6 ore. b) Mod de verificare a valorilor prescrise- Încercarea de rezistenta la cald la conductele de apa calda, inclusiv la cele de circulaţie se va face prin punerea în funcţiune a instalaţiei de apa calda la presiunea de regim stabilită şi la o temperatura de 55-60°C.- Presiunea şi temperatura de regim se vor păstra în instalatie în timpul necesar verificării etanseitatii imbinarilor şi tuturor punctelor de sustinere şi fixare a conductelor supuse dilatarilor, dar nu mai puţin de 6 ore.- După racirea completa se va repeta încercarea de etanseitate la rece. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.C 56 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia                      lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.CRITERIUL 2.3.1.2. Presiuni de încercare şi condiţii de etansare laDE funcţionare a reţelei interioare de evacuare a apelorPERFORMANTA uzate şi pluviale. a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraValorile presiunilor de încercare corespund inaltimilor hidrostatice ce se realizează în timpul probei. b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Încercarea de etanseitate se va efectua prin verificarea etanseitatii pe traseul conductelor şi la punctele de imbinare, încercarea se va face prin umplerea cu apa a conductelor astfel:- conductele de canalizare a apelor pluviale pe toată înălţimea clădirii;- conductele de canalizare a apelor uzate menajere până la nivelul de refulare prin sifoanele de pardoseala sau ale obiectelor sanitare.Conductele ce se inchid cu elemente de mascare vor fi verificate pe parcursul lucrării, înainte de închiderea lor.● Încercarea de funcţionare se face prin alimentarea cu apa a obiectelor sanitare şi a punctelor de scurgere la debitul de calcul şi verificarea condiţiilor de scurgere. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitareI 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.I 25 - Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor                      hidraulice şi pneumatice la recipiente.I 12 - Normativ privind efectuarea încercărilor de presiune la                      conducte.STAS 2250 - Elemente pentru conducte. Presiuni nominale, presiuni de                      încercare şi presiuni de lucru maxime admisibileSTAS 7076 - Armături industriale din fonta şi oţel. Condiţii tehnice                      generale de calitate.STAS 1180 - Armături industriale din fonta şi oţel. Robinete de                      închidere cu sertar şi robinete de închidere cu ventil.                      Condiţii tehnice speciale de calitate.SR ISO 7121 - Armături industriale din oţel. Robinete cu sfera cu                      flanse. Condiţii tehnice de calitate.HG 273/14.06.94 - Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi                      instalaţii aferente acestora.C 56 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia                      lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.SR EN 837-1, 2, 3: - Manometre.CERINTA 2.4. SECURITATEA LA CONTACTDEFINIREA 2.4.1. Protecţia utilizatorilor contra leziunilor prin contactCERINTEI cu suprafeţele accesibile ale elementelor de instalaţii                      (raniri, ardere, otravire, etc.)CRITERIUL 2.4.1.1. Nivelul de risc de ranire în contact cu părţile taioase,DE ascutite sau bavuriPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSuprafeţele elementelor de instalaţii accesibile ocupantilor să fie fără muchii şi colturi taioase, bavuri ascutite, proeminente aciculare etc.Rugozitatea nu poate provoca leziuni prin frecare dacă suprafaţa respectiva se margineste printr-un traseu de circulaţie (bara de protecţie). b) Mod de verificare a valorilor prescriseExamen vizual.Control în conformitate cu normele tehnice în vigoare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)NGPM - Norme generale de protecţie a muncii.NC 001 - Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor                      stabilite prin Legea nr. 10/1995.CRITERIUL 2.4.1.2. Temperatura suprafeţelor exterioare ale părţilorDE suprafeţelor accesibile ale instalaţiilorPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Suprafeţe accesibile fără a fi destinate de a fi atinse- metalice t <= 70°C- nemetalice t <= 80°CPentru suprafeţe cu temperaturi mai ridicate se prevăd măsuri de protecţie corespunzătoare: termoizolatii, ecrane de protecţie, masti etc.● Suprafeţe prevăzute a fi atinse în mod curent fără a fi ţinute în mana în mod continuu:- metalice t <= 60°C- nemetalice t <= 70°C● Suprafeţe prevăzute a fi ţinute în mana în mod continuu (organe de comanda):- metalice t <= 40°C- nemetalice t <= 50°C● Suprafeţe neprotejate şi accesibile situate în încăperile pentru copii preşcolari:- t <= 50°C b) Mod de verificare a valorilor prescriseMăsurători în situ cu termometre de contact. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)NGPM - Norme generale de protecţie a muncii.STAS 8420 - Termometre tehnice cu rezistenta.STAS 8421 - Termocupluri tehnice. Condiţii de calitate.CRITERIUL 2.4.1.3. Nivelul de risc de ranire prin contact cu părţile înDE mişcare a utilajelor (pompe, compresoare etc.)PERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPrevederea măsurilor de protecţie pentru împiedicarea accesului la părţile în mişcare ale utilajelor: plase de protecţie, panouri şi masti de protecţie, mijloace de avertizare etc. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControlul utilajelor care au părţi în mişcare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)NGPM - Norme generale de protecţie a muncii.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.CRITERIUL 2.4.1.4. Securitate contra electrocutarilorDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraVezi Ghidul de performanţă pentru instalaţii electrice. b) Mod de verificare a valorilor prescriseVerificări în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 7 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      electrice la consumatori cu tensiuni până la 1000 V.STAS 12612 - Protecţia împotriva electrocutarii. Limite admise.STAS 12604 - Protecţia împotriva electrocutarii. Prescripţii generale.CERINTA 2.5. SECURITATEA LA INTRUZIUNEDEFINIREA 2.5.1. Securitatea instalaţiilor şi a încăperilor aferenteCERINTEI (staţii de pompare, rezervoare, staţii de hidrofor) la                      tentativele de intruziune ale oamenilor şi animalelorCRITERIUL 2.5.1.1. Asigurarea protecţiei instalaţiilor la accesul persoanelorDE neautorizate şi neinstruitePERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Uşi şi trape de acces cu dispozitive de siguranţă.● Mijloace de avertizare pentru interzicerea accesului.● Sisteme de supraveghere antiefractie. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControl, examen vizual. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.CRITERIUL 2.5.1.2. Asigurarea protecţiei instalaţiilor la pătrundereaDE corpurilor străine, precipitatiilor atmosferice şiPERFORMANTA vietatilor a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Conductele de apa din subsol se prevăd din materiale care să nu fie atacate de rozatoare (oţel, ...).- Coloanele de aerisire se prevăd cu dispozitive de protecţie - plasa de sarma, caciuli de protecţie etc.- Guri de vizitare şi capacare la rezervoarele de apa, cămine, ghene de instalaţii etc. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControl, examen vizual. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.CERINTA 2.6. FACILITĂŢI DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII A ECHIPAMENTELOR                      ŞI ELEMENTELOR DE INSTALAŢII SANITAREDEFINIREA 2.6.1. Aplicarea în proiecte a unor soluţii care să permităCERINTEI efectuarea în condiţii corespunzătoare a lucrărilor de                      întreţinere şi reparaţii în instalaţiile sanitare din                      clădirile de locuinţe şi social-culturaleCRITERIUL 2.6.1.1. Acces la toate armaturile instalaţiilor sanitare cu sculeDE şi dispozitive potrivite precum şi la toate elementelePERFORMANTA demontabilCRITERIUL 2.6.1.2. Posibilitatea de golire şi de izolare a instalaţiei înDE ansamblu, a unor părţi şi a echipamentelorPERFORMANTACRITERIUL 2.6.1.3. Posibilitatea de demontare şi de remontare a pieselor deDE acoperire a elementelor de instalaţii (masti s.a.)PERFORMANTACRITERIUL 2.6.1.4. Posibilitatea de închidere (izolare) a distribuţiei apeiDE la fiecare apartament sau încăperi din hoteluri, căminePERFORMANTA etc., fără întreruperea alimentarii cu apa la celelalteCRITERIUL 2.6.1.5. Prevederea de armături de închidere uşor accesibile laDE toate echipamentele instalaţieiPERFORMANTACRITERIUL 2.6.1.6. Prevederea de aparate de măsura şi control în toateDE punctele care condiţioneaza exploatarea instalaţieiPERFORMANTACRITERIUL 2.6.1.7. Prevederea de piese de curăţire şi de control, uşorDE accesibile pe toate tronsoanele orizontale şi verticalePERFORMANTA ale reţelelor interioare de canalizare a apelor uzate şi                      pluvialeCRITERIUL 2.6.1.8. Asigurarea unor distanţe minime între conductele de apaDE şi de canalizare, precum şi între acestea şi alte conductePERFORMANTA sau faţă de elementele de construcţie invecinate a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraAplicarea soluţiilor şi a prevederilor cuprinse în reglementările tehnice precizate la pct. c "Referinţe". b) Mod de verificare a valorilor prescriseVerificarea proiectelor de execuţie şi a instalaţiilor realizate în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 1504 - Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor                      sanitare, armaturilor şi accesoriilor.STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apa la construcţii                      civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de                      proiectare.STAS 1795 - Canalizari interioare. Prescripţii fundamentale.SR 8591/1 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane                      executate în săpătura.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.P 96 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea                      instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice.NP 084 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu                      apa şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.GP 043 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea                      sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare utilizând                      conducte din PVC, polietilena şi polipropilenaCERINTA 2.7. FUNCŢIONAREA NORMALĂ A REŢELELOR DE APA ŞI CANALIZAREDEFINIREA 2.7.1. Asigurarea unor condiţii care să permită funcţionareaCERINTEI corespunzătoare a reţelelor de distribuţie a apei reci                      şi caldeCRITERIUL 2.7.1.1. Stabilirea pantelor necesare ale conductelor de apa receDE şi calda şi asigurarea posibilităţilor de golire alePERFORMANTA instalaţiei a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Pentru conductele de apa panta minima este de 1 la mie.- Ramificatiile din conductele de distribuţie spre baza coloanelor vor avea panta mai mica sau egala cu 5 la mie.- Pentru a se asigura posibilitatea de golire a conductelor, acestea se vor monta cu panta de 2 la mie, în sensul contrar de curgere al apei spre stutul cu robinet de golire. b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin control:- pantele de montaj se indica în proiecte şi se verifica la faţa locului prin examen vizual sau prin măsurare;- se verifica coincidenta pantei cu sensul de curgere al apei;- se verifica dacă au fost prevăzute stuturi cu robinete de golire în punctele cele mai coborate ale instalaţiei precum şi functionalitatea robinetelor. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.SR 4163 - Alimentari cu apa. Reţele de distribuţie.CRITERIUL 2.7.1.2. Stabilirea pantelor minime şi maxime ale conductelor deDE canalizare în direcţia curgerii apei şi a vitezelor minimePERFORMANTA şi maxime admise a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Pentru conductele de canalizare pantele minime de montaj sunt prescrise în STAS 1795 funcţie de diametrele nominale ale conductelor, de tipul de ape uzate (menajera sau industriala) şi de conţinutul şi tipul de suspensii al acestora.● Vitezele minime admise în conductele de canalizare (viteze de autocuratire) au următoarele valori recomandate:v = 0,7 m/s pentru conducte închisev = 0,5 m/s pentru conducte deschise● Vitezele maxime admise în conductele de canalizare sunt:v = 4 m/s pentru tuburi metalice, din PVC, ceramice şi din beton armatv = 3 m/s pentru tuburi din beton şi azbociment● Viteza maxima admisă în coloanele de canalizare este de 4 m/s.În cazul în care apar viteze de 4-10 m/s, este necesară dublarea coloanelor de scurgere cu coloane de ventilare cu legături între ele.Pentru clădiri cu înălţimea peste 45 m se vor prevedea devieri ale coloanelor de canalizare la intervale de maximum 8 niveluri una de alta, prin utilizarea curbelor de etaj sau a coturilor de 45° şi mai mici.NOTAÎn cazuri speciale şi pentru instalaţii cu importanţa deosebită valorile vitezelor minime şi maxime ale apei în corelare cu pantele conductelor se determina prin încercări de laborator. b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Prin control şi măsurători "în situ":- se verifica dacă vitezele apelor uzate în conducte se înscriu între limitele admise, iar dacă nu, se verifica valoarea pantei de montaj a conductelor;- se verifica dacă panta de montaj coincide cu sensul de curgere al apei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.NP 084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu                      apa şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.I 30 - Instrucţiuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec                      şi stabilitatea măsurilor pentru prevenirea efectelor                      negative ale acesteia la instalaţiile hidraulice sub                      presiune.STAS 1795 - Canalizari interioare. Prescripţii fundamentale.STAS 1846 - Canalizare. Determinarea cantităţilor de apa de evacuare                      ce se evacueaza prin sistemul de canalizare.STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de                      canalizare.STAS 1481 - Canalizari. Reţele exterioare.SR EN 752-1..7 - Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor.CRITERIUL 2.7.1.3. Evitarea condiţiilor de montaj care pot conduce laDE funcţionarea necorespunzătoare a conductelor de ventilarePERFORMANTA ale reţelelor interioare de canalizare a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraLa dimensionarea conductelor de ventilare se fac următoarele recomandări:- conducta de ventilare primara trebuie să aibă diametrul egal cu acela al coloanei de scurgere;- conducta de ventilare care uneste mai multe coloane rezultate se dimensioneaza cu relaţia:+------------------│ n│ 2 ___ 2D = │D + 0,52 D mm, cur │ max /__ i│ i=1D(max) = cel mai mare dintre diametrele coloanelorD(i) = diametrul unei coloaneD(r) = diametrul conductei de ventilare rezultante- conducta de ventilaţie secundară şi coloanele care reunesc mai multe asemenea conducte trebuie să aibă diametrul cu o dimensiune mai mica decât diametrul conductelor pe care le ventileaza, dar minimum 50 mm;- coloana de ventilaţie auxiliara (suplimentară) trebuie să aibă diametrul de 50 mm, iar conducta care reuneste mai multe asemenea coloane, diametrul celei mai mari dintre aceste coloane;- conductele de ventilaţie care ies deasupra teraselor în vecinătatea ferestrelor sau a altor deschideri legate de încăperi cu utilizarea curenta, vor fi prelungite deasupra acestor deschideri cu următoarele valori:
  Distanta orizontala a coloanei faţă de deschidere (m) Înălţimea minima a gurii de aerisire deasupra deschiderii (m)
  până la 1 m 1,50
  1-2 1,30
  2-3 1,00
  3-4 0,70
  peste 4 0,50
  b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Prin calcul (dimensionarea corecta a instalaţiei)- prevederea de conducte de ventilare secundare pentru situaţiile în care conductele de legătură şi derivatiile au lungimi mari;- prevederea de coloane de ventilare suplimentare pentru clădiri cu înălţimi mai mari de 40 m sau pentru situaţii în care viteza de curgere în coloanele de canalizare depăşeşte 10 m/s.● Prin control vizual- se verifica dacă au fost prevăzute conductele de ventilare necesare ca număr şi tip (coloane de ventilaţie directa, conductele de ventilaţie secundară, coloane de ventilare suplimentară).● Prin măsurători- se verifica dacă au fost respectate distanţele pe orizontala dintre gurile de ventilaţie şi deschideri şi inaltimile minime la care trebuie aduse gurile de ventilaţie deasupra marginii superioare a deschiderii. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1795 - Canalizari interioare. Prescripţii fundamentale.3 SIGURANTA LA FOCCERINTA 3.1. PREÎNTÂMPINAREA PROPAGARII INCENDIILORDEFINIREA 3.1.1. Dotarea cu mijloace de intervenţie în caz de incendiu înCERINTEI scopul limitării propagarii foculuiCRITERIUL 3.1.1.1. Echiparea şi dotarea clădirilor cu instalaţii de stingereDE a incendiilor: reţele de hidranti exteriori şi interiori,PERFORMANTA coloane uscate şi instalaţii de stingere automată cu apa,                      spuma, gaze inerte, pulberi a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraEchiparea şi dotarea cu mijloace fixe şi mobile de prevenire şi stingere a incendiilor se asigura în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice, ţinându-se seama de următoarele condiţii:- controlul riscurilor de izbucnire, precum şi al dezvoltării şi propagarii incendiilor în zona protejata;- compatibilitatea între mijloacele tehnice prevăzute, precum şi între acestea şi caracteristicile mediului protejat;- corelarea intrării şi menţinerii în funcţiune, precum şi a fiabilitatii mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor cu timpii corespunzatori de siguranţă la foc şi după caz, cu timpii operativi de intervenţie;- prevederea după caz a posibilităţilor de alimentare şi prin mijloace mobile a instalaţiilor de stingere, inclusiv a coloanelor uscate, precum şi constituirea rezervelor normate;- utilizarea numai a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor omologate, avizate şi agrementate tehnic şi care îndeplinesc condiţiile de calitate conform legii. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControl, verificarea existenţei dotărilor PSI, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)P 118 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.MP 008 - Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de                      aplicare a prevederilor normativului P 118-99C 300 - Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata                      executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii                      aferente acestora.DGPSI-003 - Dispoziţii generale privind echiparea şi dotarea                      construcţiilor instalaţiilor tehnologice şi a                      platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire                      şi stingere a incendiilor.DGPSI-001 - Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea                      şi stingerea incendiilor.NP 052 - Normativ pentru proiectarea instalaţiilor de stingere a                      incendiilor cu substanţe speciale.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.775/22.07.1998 - Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor                      generale de prevenire şi stingere a incendiilor.CRITERIUL 3.1.1.2. Stabilirea debitelor de calcul pentru reţelele deDE alimentare cu apa a hidrantilor de incendiu, aPERFORMANTA sprinklerelor şi drencelor, s.a. a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- pentru hidranti - STAS 1478 cap. 3.1.3.1; 3.2.2.6; 3.2.2.7; 3.2.2.8; 3.2.2.9;- pentru sprinklere - STAS 1478 cap. 3.2.2.2;- pentru drencere - STAS 1478 cap. 3.2.2.4;- pentru instalaţii cu spuma - STAS 1478 cap. 3.2.2.5;- pentru instalaţii cu apa pulverizata - STAS 1478 cap. 3.2.2.4 şi Anexa B. b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin calcul. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.CERINTA 3.2. COMPORTAREA LA FOCDEFINIREA 3.2.1. Combustibilitatea şi rezistenta la foc a elementelorCERINTEI constitutive ale instalaţiilor sanitareCRITERIUL 3.2.1.1. Corelarea clasei de combustibilitate şi rezistenta la focDE a elementelor ce alcătuiesc instalaţiile sanitare (ţevi,PERFORMANTA accesorii, obiecte sanitare) inclusiv izolatia acestora cu                      rezistenta la foc a elementelor de construcţie care sunt                      strapunse sau pe care se monteaza elementele de instalaţii a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPrin soluţiile adoptate pentru materialele şi elementele componente ale instalaţiilor se va asigura ca rezistenta la foc a acestora să fie corespunzătoare cu cea a elementelor de construcţie strapunse sau pe care se monteaza.Exemple, conform tabelului următor:────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────────────  Denumirea elementului şi destinaţia │ Clasa de │Rezistenta la foc                                        │ combustibilitate │────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────                   1 │ 2 │ 3────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────1. Ghene de instalaţii:*) │ │- compartimentare la trecerea prin │ Co │ 30'planşee │(incombustibilitate)│────────────────────────────────────────┼────────────────────┴──────────────────- treceri prin pereţi de compartimentare│ Echivalenta cu a peretelui strapuns────────────────────────────────────────┼────────────────────┬──────────────────2. Separarea statiei de pompare pentru │ │incendiu faţă de restul clădirii: │ │- pereţi │ Co │ 3 h- planşee │ Co │ 1 h 30'- uşi de comunicare │ Co │ 1 h 30'────────────────────────────────────────┼────────────────────┼──────────────────3. Separarea incaperii echipamentului │ │de rezerva a statiei de pompare pentru │ │incendiu faţă de restul clădirii │ │- pereţi │ Co │ 2 h- planşee │ Co │ 1 h 30'- uşi de comunicare │ Co │ 1 h 30'────────────────────────────────────────┴────────────────────┴──────────────────    *) Notă: Pentru clădirile înalte şi foarte înalte, etansarile la trecerileprin pereţi şi planşee antifoc se vor realiza cu respectarea cerinţelorspecifice stabilite de Normativul P 118-99.- Reţelele de alimentare cu apa a instalaţiilor interioare pentru combaterea incendiului (hidranti, sprinklere, drencere, etc.) se realizează numai din conducte din oţel. b) Mod de verificare a valorilor prescrise- Control, în conformitate cu reglementările tehnice.- Încercări de laborator pentru stabilirea comportării la foc a elementelor de instalaţii pentru care nu se dispune de rezultate experimentale. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)P 118 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilorSTAS 8558 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea                      incombustibilitatii materialelor de construcţii.SR EN 1363:1 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Determinarea                      rezistentei la foc a elementelor de construcţie.STAS 11357 - Măsuri de siguranţă contra incendiilor. Clasificarea                      materialelor şi elementelor de construcţie din punct de                      vedere al combustibilitatii.DGPSI-003 - Dispoziţii generale privind echiparea şi dotarea                      construcţiilor, instalaţiilor tehnologice şi a                      platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire                      şi stingere a incendiilor.DGPSI-001 - Dispoziţii generale de ordine interioară pentru prevenirea                      şi stingerea incendiilor.775/22.07.1998 - Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor                      generale de prevenire şi stingere a incendiilorCatalog IPCT - Detalii, elemente şi subansambluri de instalaţii pentru                      construcţii.                      Volum: prevenirea şi stingerea incendiilor.                      Brosura PSI - grupa S - sanitare                      Grupa DC - detalii comuneNotă: Pentru criteriile de performanţă privind comportarea la foc se recomanda a se consulta şi documentele europene referitoare la siguranţa la foc: Deciziile nr. 00/147/CE , 96/603/CE , 00/367/CE ; Documentele interpretative nr. 94/C/62/01; Standardele EN 1366, SR EN 1363; HGR nr. 102/2003; Ordinul comun M.L.P.T.L-M.I.R-M.I-M.A.P nr. 163/90/399/148/2003, Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performantelor de comportare la foc (Ordin comun M.T.C.T.-M.A.I. nr. 1.822/394 - 2004, publicat în M.O. nr. 90/27.01.2005)CERINTA 3.3. PROTECŢIA GOLURILOR DE TRECERE A CONDUCTELORDEFINIREA 3.3.1. Evitarea propagarii focului prin golurile de trecere aCERINTEI elementelor de instalaţii prin pereţii şi planşeele                      construcţieiCRITERIUL 3.3.1.1. Asigurarea protecţiei contra focului la trecereaDE elementelor de instalaţii prin pereţii şi planşeelePERFORMANTA construcţiei a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraGolurile necesare pentru instalaţii sanitare şi tehnologice practicate prin elementele de construcţie (pereţi, planşee) care au şi rol de protecţie la foc, vor fi etansate obligatoriu cu materiale rezistente la foc, asigurându-se limita de rezistenta la foc prevăzută prin norme.Exemplu: Ghenele verticale pentru conducte se obtureaza la trecerea prin planşee cu elemente Co (incombustibile) rezistente la foc 30 minute (care să umple golul pe toată grosimea planseului).Traversarile pereţilor şi planseelor antifoc şi rezistente la explozie se vor realiza cu îndeplinirea criteriilor şi nivelurilor de performanţă specifice prevăzute de "Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor" P 118-99 b) Mod de verificare a valorilor prescriseControl, examen vizual. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)P 118 - Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor.Catalog IPCT - Detalii, elemente şi subansambluri de instalaţii pentru                      construcţii.                      Volumul: prevenirea şi stingerea incendiilor.                      Brosura PSI grupa S - sanitare                                  grupa DC - detalii comun775/22.07.1998 - Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor                      generale de prevenire şi stingere a incendiilor.4 IGIENA, SĂNĂTATEA OAMENILOR REFACEREA ŞI PROTECŢIA                      MEDIULUICERINTA 4.1. IGIENA ÎNCĂPERILORDEFINIREA 4.1.1. Asigurarea condiţiilor de igiena prin instalaţii sanitareCERINTEI necesare diferitelor categorii de clădiri şi folosinţeCRITERIUL 4.1.1.1. Stabilirea tipului şi numărului obiectelor sanitareDE pentru diferite categorii de clădiri, încăperi şiPERFORMANTA utilizări; stabilirea debitelor specifice de apa rece,                      calda şi canalizare pentru diferite tipuri de armături şi                      utilizări, a presiunilor minime de utilizare şi a                      echipamentelor pentru reţelele de apa rece şi calda a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraStandardul de referinţa: STAS 1478 tabel 1. b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin calcul c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale                      Prescripţii fundamentale de proiectare.STAS 1504 - Instalaţii sanitare. Distanţe de amplasare a obiectelor                      sanitare, armaturilor şi accesoriilor lor.STAS 1795 - Canalizare interioară.STAS 1846 - Determinarea debitelor de apa de canalizare.CERINTA 4.2. CALITATEA APEIDEFINIREA 4.2.1. Calitate de potabilitate a apei reci şi calde pentruCERINTEI consumCRITERIUL 4.2.1.1. Stabilirea condiţiilor de potabilitate a apei:DE organoleptice, chimice, fizice, radioactive,PERFORMANTA bacteriologice, biologice a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraStandardul de referinţa: STAS 1342. b) Mod de verificare a valorilor prescriseAnaliza apei în laborator. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 1342 - Condiţii tehnice de calitate a apei potabile.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.STAS 4706 - Apa de suprafaţa. Categorii şi condiţii tehnice de                      calitate.NTPA 013 - Norme de calitate pe care trebuie să le îndeplinească                      apele de suprafaţa utilizate pentru potabilizare.CRITERIUL 4.2.1.2. Măsuri de protecţie la acţiunea agenţilor biologiciDE (microorganisme, rozatoare)PERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraCompatibilitatea materialelor cu mediul biologic şi protecţia suprafeţelor. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControlul instalaţiei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1342 - Condiţii tehnice de calitate a apei potabile.STAS 4706 - Apa de suprafaţa. Categorii şi condiţii tehnice de                      calitate.CRITERIUL 4.2.1.3. Stabilirea nivelului maxim admisibil al conţinutului deDE substanţe nocive (toxice) în apa potabilă, provenite prinPERFORMANTA contactul cu pereţii conductelor şi echipamentelor                      instalaţiei de distribuţie a apei reci şi calde în                      interiorul clădirilor a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Valorile parametrilor de potabilitate a apei se recomanda cele din standardul de referinţa 1342.● Măsuri pentru asigurarea potabilitatii apei:- Utilizarea unor materiale care în contact cu apa nu contamineaza apa potabilă:> pentru teava - oţel zincat, cupru, oţel inox, policlorura de vinil,> pentru armături - alama, fonta emailata, mase plastice, fonta, oţel inox> pentru obiecte sanitare - fonta emailata, faianta, portelan sanitar, materiale plastice, oţel inox- Asigurarea compatibilitatii naturii materialelor cu mediul de amplasare şi condiţiile de funcţionare; evitarea amplasarii în medii corozive.- Tratarea suprafeţelor exterioare ale elementelor de instalaţii contra coroziunii (grunduire, vopsire, etc.).- Asigurarea protecţiei (izolarea) elementelor de instalaţii la acţiunea agenţilor atmosferici (vant, ploaie, inghet). b) Mod de verificare a valorilor prescrise- Controlul instalaţiei.- Controlul calităţii apei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.STAS 1342 - Condiţii tehnice de calitate a apei potabile.STAS 10128 - Protecţia contra coroziunii a conductelor supraterane                      din oţel. Clasificarea mediilor agresive.STAS 10166/1 - Protecţia contra coroziunii a conductelor supraterane din                      oţel. Pregătirea mecanică a suprafeţelor.STAS 10702/1 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare.                      Condiţii tehnice generale.STAS 7335/3 - Protecţia contra coroziunii. Protecţia exterioară prin                      izolare cu bitum a conductelor de oţel ingropate.I 14 - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a                      construcţiilor metalice ingropate.CRITERIUL 4.2.1.4. Evitarea stagnarii apei în reţeaua de distribuţie pentruDE apa potabilă.PERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSoluţiile adoptate sa nu permită stagnarea apei în reţeaua de distribuţie peste limita admisă.Exemplu:- Timpul de stagnare al apei în rezervoare este de 48 ore pentru rezervoare supraterane şi de 72 ore pentru rezervoare ingropate.- La reţelele comune cu instalatia de incendiu se va asigura circulaţia apei din coloanele hidrantilor prin legarea capetelor coloanelor la obiecte sanitare cu folosinţă curenta.- Se va asigura o panta minima de montaj a conductelor de apa de 10/00 în sens contrar curgerii apei.- În punctele cele mai coborate ale instalaţiei se vor prevedea armături pentru golire. b) Mod de verificare a valorilor prescrise- Controlul instalaţiei.- Controlul calităţii apei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.CRITERIUL 4.2.1.5. Asigurarea separarii complete între reţeaua de distribuţieDE a apei potabile şi alte reţele de apaPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Separarea reţelelor de distribuţie a apei potabile de cele de apa nepotabila cu indicaţii de avertizare pentru apa nepotabila.- Interdicţia trecerii cu conductele de apa potabilă prin cămine de vizitare ale conductelor de canalizare, tuburi de gunoi etc.- Conductele de apa se monteaza în acelaşi plan sau deasupra conductelor de canalizare. b) Mod de verificare a valorilor prescrise- Controlul instalaţiei.- Controlul calităţii apei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.NP 084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu                      apa şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.SR 1343/1 - Alimentari cu apa. Determinarea cantităţilor de apa de                      alimentare pentru centre populate.CRITERIUL 4.2.1.6. Stabilirea condiţiilor de amplasare a conductelor şiDE echipamentelor faţă de sursele de infectare biologicaPERFORMANTA (canalizare) şi radioactive; măsuri pentru evitarea                      contaminarii şi poluarii din substanţe toxice a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- distanta minima între conducte de apa potabilă şi canale de ape uzate este de 3,00 m; pentru distanţe mai mici, conducta de apa se pozeaza cu 0,40 m deasupra celei de apa uzata;- nu se admite trecerea conductei de apa potabilă prin căminele de vizitare ale canalizarii, prin canale de evacuare a apelor murdare, a başelor, puţurilor absorbante, etc.;- nu se admit legături între conductele de apa şi reţele cu alte fluide. b) Mod de verificare a valorilor recomandate- Controlul instalaţiei.- Măsurarea calităţii apei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1342 - Condiţii tehnice de calitate a apei potabile.SR 8591/1-97 - Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane                      în executate în săpătura.CERINTA 4.3. TEMPERATURA DE DISTRIBUŢIE A APEI CALDEDEFINIREA 4.3.1. Asigurarea temperaturii adecvate pentru apa calda deCERINTEI consum din instalaţiile sanitare interioareCRITERIUL 4.3.1.1. Temperatura apei calde de consumDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Temperatura maxima a apei calde de consum 60°C- Temperatura minima a apei calde de consum 40°C b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Prin calculDeterminarea temperaturii apei calde din instalatie se face funcţie de temperatura apei reci, de parametri termici ai agentului primar, de debitele de agenţi şi de caracteristicile schimbatorului de căldură.● Măsurători în situMăsurarea temperaturii apei calde şi limitarea superioară şi inferioară a valorii acesteia prin utilizarea sistemelor de reglaj calitativ la nivelul schimbatorului de căldură în care se prepara şi la nivelul sistemului de acumulare a apei calde, dacă sistemul de preparare adoptat este cu acumulare.Punctele de măsura a temperaturii sunt cele stabilite prin normativul I 9 şi I 13. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 13 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      de încălzire centrala.I 35 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea automatizarii                      instalaţiilor din centrale şi puncte termice.I 42 - Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea                      instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru                      prepararea apei calde de consum.PE 502-8 - Normativ privind dotarea instalaţiilor tehnologice cu                      aparate de măsura şi de automatizare. Puncte termice.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.STAS 7891 - Termometre de sticlă cu lichid. Condiţii generale.STAS 8420 - Mijloace de măsurare a temperaturii. Termometre tehnice                      cu rezistenta electrica, condiţii tehnice generale                      de calitate.CRITERIUL 4.3.1.2. Prevenirea apariţiei în apa calda de consum aDE microorganismelor şi virusilor (de ex. Legionella)PERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Temperatura de livrare a apei calde de consum să fie 50-60°C;- Pentru prevenirea proliferarii Legionellei: evitarea livrării apei calde de consum la temperaturi cuprinse între 30-35°C.- Încălzirea în mod periodic a apei în aparatele cu acumulare, la cca. 2 săptămâni, la o temperatura până la +70°C.- Aplicarea soluţiilor de proiectare şi de exploatare recomandate în "Instrucţiunile tehnice pentru combaterea proliferarii Legionellei". b) Mod de verificare a valorilor prescriseAnaliza apei conform metodologiilor stabilite de organele sanitare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)INCERC - Instrucţiuni tehnice pentru combaterea proliferarii                      Legionellei în instalaţiile de preparare a apei calde                      de consum.CERINTA 4.4. PROTECŢIA MEDIULUI - NEPOLUAREA APELOR SUBTERANE ŞI                      A SOLULUIDEFINIREA 4.4.1. Evitarea poluarii mediului, respectiv poluarii apelorCERINTEI subterane şi a contaminarii soiului cu apele uzate                      provenite din canalizarea clădirilorCRITERIUL 4.4.1.1. Stabilirea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplineascăDE apele uzate pentru a fi deversate în reţelele dePERFORMANTA canalizare a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Conţinutul (tipul de substanţe) şi concentraţia maxima admisă a substanţelor din apele uzate menajere deversate în reţelele de canalizare sunt indicate în STAS 1481.- Temperatura maxima admisă a apelor uzate deversate în reţeaua de canalizare este de 40°C. b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin control şi măsurători în laboratoare specializate ale probelor de apa deversate în reţeaua de canalizare.Se verifica următoarele:- dimensiunile suspensiilor conţinute în apele uzate, care se pot depune pe conducte obturand secţiunea de trecere;- compozitia chimica a apelor uzate astfel încât sa nu atace materialul din care sunt executate instalaţiile de canalizare;- conţinutul de substanţe inflamabile şi explozibile;- conţinutul şi concentraţia substanţelor toxice din apele uzate care ar putea periclita personalul de întreţinere al reţelei de canalizare;- conţinutul de germeni patogeni;- temperatura apelor uzate. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)NTPA 001 - Normativ privind stabilirea limitelor de încărcare cu                      poluanti a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la                      evacuarea în receptori naturaliNTPA 011 - Normativ privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor                      uzate orăşeneştiNTPA 002 - Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în                      reţelele de canalizare.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.P 66 - Instrucţiuni tehnice privind proiectarea lucrărilor de                      alimentare cu apa potabilă şi canalizare a satelor.STAS 1481 - Canalizari. Reţele exterioare. Criterii generale şi studii                      de proiectare.STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de                      canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare.STAS 7891 - Termometre de sticlă cu lichid. Condiţii generale.GP 043 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea                      sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare utilizând                      conducte din PVC, polietilena şi polipropilena.CRITERIUL 4.4.1.2. Condiţii de calitate ale conductelor exterioare deDE canalizare pentru evitarea poluarii mediului (scurgeriPERFORMANTA prin neetanseitati) a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraValorile recomandate pentru condiţiile tehnice de calitate ale materialelor din care se executa reţelele de canalizare sunt indicate pe tipuri de materiale în următoarele standarde de referinţa:- tuburi din fonta: STAS 1515/2- ţevi din PVC: STAS 6675/7- ţevi din polipropilena: DIN 8077- tuburi din gresie ceramica: STAS 1743- tuburi din gresie ceramica antiacida: STAS 4234- tuburi din beton: STAS 816- tuburi din azbociment: STAS 745/1Valorile recomandate pentru pierderile de apa maxim admise la probele de etanseitate la conductele de canalizare circulare şi ovoide sunt următoarele:┌──────────-┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Pierderile de apa max. admisibile ││ │ │ în l/mp de suprafaţa udata ││ │Dimensiuni├───────────┬──────────────┬──────────────-┬────────────┤│ Forma │ conducta │ Conducte │ Conducte din │ Conducte din │ Conducte ││ │ (mm) │ din beton │ beton armat │ bazalt sau │ din ││ │ │ simplu │ şi precompr. │gresie ceramica│ azbociment│├──────────-┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│ │ 250 │ 0,40 │ 0,20 │ 0,20 │ 0,002 ││ ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│Profil │ 300-600 │ 0,30 │ 0,15 │ │ ││circular Dn├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│ │ 700-1000 │ 0,25 │ 0,13 │ - │ - ││ ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│ │peste 1000│ 0,20 │ 0,10 │ │ │├──────────-┼──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│ │ 400/600 │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│Profil │ 500/750 │ 0,30 │ 0,15 │ - │ - ││ovoid B/H ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│ │ 900/1350 │ │ │ │ ││ ├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────-┼────────────┤│ │1200/1800 │ 0,20 │ 0,13 │ - │ - │└──────────-┴──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────-┴────────────┘Pierderile de apa pentru canalele din tuburi de fonta şi PVC sunt recomandate în standardul de referinţa 4163.Condiţiile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească materialele care alcătuiesc o reţea de canalizare:- sa reziste la solicitarile mecanice la care sunt supuse;- să fie impermeabile (sa nu permită infiltratia şi exfiltratia apei);- sa reziste la acţiunea apelor uzate sau subterane agresive şi a apelor cu temperaturi ridicate (peste 50°C);- sa reziste la eroziunea datorată suspensiilor din apa;- să aibă o suprafaţa interioară cat mai neteda.b)Mod de verificare a valorilor prescrise● Încercări de laborator.● Măsurători şi încercări în situ.- Încercarea de etanseitate: conductele se supun la o presiune de proba de 5 N/cm2;- Pentru canalele din tuburi de bazalt, gresie ceramica şi azbociment proba de presiune are durata de o ora la presiunea de proba şi se efectuează proba de etanseitate.c)Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 3051 - Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de                      canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectareSTAS 1515/1 - Tuburi şi piese din fonta pentru canalizare. Condiţii                      tehnice de calitate.STAS 6675/3 - Ţevi de policlorura de vinil. Indicaţii generale.SR 4163 - Alimentari cu apa. Reţele de distribuţie.STAS 1743/1 - Tuburi şi piese de legătură din gresie ceramica. Condiţii                      tehnice generale de calitate.STAS 7335/1 - Tuburi şi mufe din azbociment pentru conducte de presiune.                      Condiţii tehnice generale.STAS 816 - Tuburi şi piese de canalizare din beton simplu.STAS 4235/1 - Gresie ceramica antiacida. Condiţii tehnice generale de                      calitate.NP 003-96 - Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologiilor cu ţevi                      din polipropilena.GP 043 - Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea                      sistemelor de alimentare cu apa şi canalizare utilizând                      conducte din PVC, polietilena şi polipropilena.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.CERINTA 4.5. IGIENA AERULUIDEFINIREA 4.5.1. Ambianta atmosferica normală prin lipsa de mirosuriCERINTEI neplacute din reţeaua de evacuare a apelor uzateCRITERIUL 4.5.1.1. Nivelul de poluare a atmosferei datorită degajarii deDE mirosuri neplacute persistentePERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Garda hidraulica cu înălţime corespunzătoare care să împiedice scaparile de gaze nocive în încăpere.- La sifonul de pardoseala se va racorda un obiect cu utilizare frecventa sau prevederea unui sifon de linie pe conducta de scurgere a colectorului, pentru a împiedica pierderea gărzii hidraulice.- Acoperirea căminelor de canalizare cu capace fără orificii de aerisire.- Gurile de scurgere montate pe canalizarile în sistem unitar, în terenuri normale, vor fi prevăzute cu depozit şi garda hidraulica. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControl de conformitate cu normele tehnice în vigoare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 3690 - Sifoane de pardoseala.STAS 1795 - Canalizare interioară.CRITERIUL 4.5.1.2. Asigurarea, în cadrul unor scheme de funcţionareDE corespunzătoare, a coloanelor de ventilare principale şiPERFORMANTA secundare ale reţelelor de scurgere a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraMăsurile sunt prevăzute în scopul evitării patrunderii în clădiri şi în încăperi a aerului viciat din conductele de canalizare:- Lipsa scaparilor de gaze nocive.- Punerea reţelelor de canalizare în contact cu atmosfera prin prevederea coloanelor de ventilaţie pentru a se evita formarea de suprapresiuni-depresiuni în reţea şi pentru evacuarea în permanenta în atmosfera a gazelor de canalizare.- Prevederea de coloane de ventilaţie primara, secundară şi auxiliara.- Dimensiunea minima a coloanei de ventilaţie - 50 mm.- Ventilatia secundară se prevede pentru:● conducte orizontale la care sunt racordate mai multe de 4 closete;● conducte orizontale care deservesc minimum 4 puncte de scurgere şi au un grad de umplere mai mare de 0,5 la o lungime mai mare de 10 m, masurata de la coloana ventilata până la ultima legătură a unui punct de scurgere.- La coloanele de scurgere care depăşesc 45 m înălţime se prevăd coloane de ventilaţie suplimentară.- La coloanele meteorice, care colectează apele pluviale de pe terase circulabile şi care se leagă la canalizarea exterioară în sistem unitar este obligatorie montarea fie a unor sifoane de linie, fie prevederea unor recipienţi exteriori de sifonare. b) Mod de verificare a valorilor prescriseControl de conformitate cu normele tehnice în vigoare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1795 - Canalizare interioară.STAS 3051 - Canale ale reţelelor exterioare de canalizare.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.STAS 1481 - Canalizari. Reţele exterioare.SR EN 752/1..7 - Reţele de canalizare în exteriorul clădirilor.SR EN 476 - Condiţii generale pentru componente utilizate la reţelele                      de evacuare, de racord şi de canalizare cu curgere cu                      nivel liber.5 IZOLATIA TERMICA, HIDROFUGA ŞI ECONOMIA DE ENERGIECERINTA 5.1. CONSUMURI ENERGETICE OPTIMEDEFINIREA 5.1.1. Realizare unor consumuri minime de energie în instalaţiileCERINTEI sanitareCRITERIUL 5.1.1.1. Limitarea temperaturii de producere a apei caldeDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestorat(ac)= 60°C pentru apa calda preparata local sau centralizat cu ajutorul unor surse de energie conventionalat(ac) = 45°C pentru apa calda preparata cu ajutorul energiei solare pe perioada calda a anuluiSe va prevedea reglarea automată pentru limitarea temperaturii maxime de preparare a apei calde. b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Prin calcul:- se determina valoarea temperaturii apei calde de consum livrate ţinând seama de debitul de apa încălzit, de temperatura apei reci precum şi de puterea termica cedata de agentul incalzitor la nivelul schimbatorului de căldură în care se prepara apa calda de consum.● Prin măsurători în situ:- se măsoară temperatura de furnizare a apei calde la locul de producere. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 13 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      de încălzire.CRITERIUL 5.1.1.2. Termoizolarea conductelor de distribuţie a apei caldeDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSe adopta următoarele valori minime pentru "eficienta termoizolarii" [r(iz)]:● Conducte f2'd6 < 57 m r(iz) min = 75%57 <= 'd6 <= 200 mm r(iz) min = 80%'d6 > 200 mm r(iz) min = 85% b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Prin calcul:"Eficienta termoizolarii" are expresia:            q(o) - q(iz)r(iz) = ──────────── x 100 (%), în care:                  q(o)q(o) - pierderea de căldură unitară a conductei neizolateq(iz) - pierderea de căldură unitară a conductei izolate● Prin măsurători în situ:- se măsoară valorile temperaturilor: apei calde, suprafeţei exterioare a termoizolatiei şi ale aerului în care este amplasat conducta; se verifica prin calcul valoarea randamentului. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 13 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      de încălzire.C 142 - Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi receptionarea                      termoizolatiilor la elementele de instalaţiiCatalog IPCT - Catalog detalii tip de instalaţii DC4-73. Izolaţii.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.CRITERIUL 5.1.1.3. Realizarea debitelor specifice de apa rece şi calda laDE presiuni minime de utilizarePERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Debitele specifice de apa rece şi calda în scopuri menajere şi igienice în funcţie de presiunile normale utilizate în punctele de consum sunt recomandate în standardul de referinţa STAS 1478.- Armaturile în exploatare (robinete şi baterii) să permită un reglaj cantitativ economic al debitului de apa, conform unor curbe de reglaj debit-presiune corespunzător fiecărui tip de armatura recomandate să fie cuprinse în prospectele sau cataloagele armaturile respective.- Alegerea unor armături cu elemente de închidere performanţe (robinete cu sfera, baterii cu plăcuţe ceramice, baterii cu perlator, etc.). b) Mod de verificare a valorilor prescriseÎn laborator pe un stand special care permite realizarea unor presiuni disponibile ale debitului de apa, variabile, prin măsurători volumetrice ale debitului dat de armături la diferite deschideri. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apa la construcţiile                      civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de                      proiectare.STAS 2581 - Robinet simplu serviciu.STAS 9143 - Armături sanitare. Condiţii generale de calitate.STAS 8732 - Baterii amestecatoare Pn 6. Tipuri şi dimensiuni                      principale.CRITERIUL 5.1.1.4. Pierderi de apa minime la conductele şi la armaturile deDE serviciu (la puncte de consum)PERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora- Respectarea condiţiilor de execuţie, de efectuare a verificărilor şi de recepţie a instalaţiilor prevăzute în Normativul I.1 şi I.9.- Efectuarea imediata a remedierilor la defecţiunile constatate (înlocuire armături, piese, garnituri etc.).- Efectuarea verificărilor periodice din partea organelor tehnice care au în administraţie clădirile şi instalaţiile respective. b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin verificări periodice asupra conductelor şi armaturilor de distribuţie a apei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)NP 084-03 - Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea                      instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu                      apa şi canalizare utilizând conducte din mase plastice.I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.CRITERIUL 5.1.1.5. Prevederea de contoare de apa rece şi caldaDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraMontarea de contoare de apa rece şi calda individuale sau colective la consumatori. b) Mod de verificare a valorilor prescrise- se vor folosi echipamente de contorizare omologate de Biroul Roman de Metrologie Legală.- alegerea şi montarea contoarelor se face conform cărţii tehnice ale acestora. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.SC 001 - Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la clădiri de                      locuit existente. (Soluţii şi detalii de montaj pentru                      contoarele de apa rece, apa calda şi energie termic)                      IPCT-SA - 1996SC 002 - Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apa, gaze                      naturale şi energie termica aferente instalaţiilor din                      blocurile de locuinţe. IPCT S.A. - 1998.CERINTA 5.2. SURSE DE ENERGIE NECONVENTIONALEDEFINIREA 5.2.1. Soluţii noi de preparare a apei calde de consum care săCERINTEI necesite un consum energetic mai redus prin adoptarea                      unor surse de energie neconventionaleCRITERIUL 5.2.1.1. Stabilirea condiţiilor şi parametrilor de aplicare aDE soluţiilor de utilizare a surselor neconventionale dePERFORMANTA energie a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Energie solara - se utilizează pentru prepararea apei calde de consum> Stabilirea condiţiilor şi parametrilor de aplicare presupune cunoaşterea:- valorile radiatiei globale primite pe o suprafaţa orizontala sau un unghi oarecare în decurs de o zi, o luna, un anotimp;- distribuţia densitatii radiatiei solare;- durata de stralucire a soarelui;- numărul mediu al zilelor cu cer senin;- parametrii aerului exterior;- intensitatea şi frecventa vantului.Aceste date sunt furnizate de staţii meteo special amenajate pe întreg teritoriul tarii prin măsurători zilnice la intervale orare fixe.● Energie eoliana - se utilizează pentru prepararea apei calde de consum> Stabilirea condiţiilor şi parametrilor de utilizare presupune cunoaşterea:- intensitatea şi frecventa vantului;- parametrii aerului exterior;- numărul mediu al zilelor cu vant.Determinarile se fac în condiţii similare cu cele de la energia solara.● Energia geotermala - se utilizează pentru prepararea apei calde de consum> Stabilirea condiţiilor şi parametrilor de utilizare presupune cunoaşterea parametrilor sursei hidrogeotermale:- existenta unui debit suficient şi constant de apa la o temperatura corespunzătoare cvasiconstantă furnizat de panza de apa geotermala;- cunoaşterea compoziţiei chimice a apei;- cunoaşterea nivelului de radioactivitate şi controlul periodic al acestuia;- stabilirea distantelor optime dintre puturile forate. b) Mod de verificare a valorilor prescriseDeterminarea condiţiilor şi parametrilor de utilizare se face:- prin încercări de laborator iar variatia parametrilor apelor geotermale în timp se urmăreşte prin încercări în situ în instalaţiile realizate;- prin calcule tehnico-economice care să pună în evidenta costul de investiţie la durata de amortizare şi costul energiei convenţionale economisite. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 42 - Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea                      instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru                      prepararea apei calde de consum.CERINTA 5.3. CONSUMUL DE ENERGIE ÎN EXPLOATARE AL UTILAJELORDEFINIREA 5.3.1. Utilaje eficiente energetic pentru asigurarea unorCERINTEI consumuri minime de energie (pompe, compresoare,                      boilere electrice)CRITERIUL 5.3.1.1. Randamentul energeticDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSe adopta următoarele valori pentru randamentul minim admisibil:- Pompe - pentru debite până la 10 mc/heta(min) = 60%- pentru debite peste 10 mc/heta(min) = 70%- Compresoare eta(min) = 80% b) Mod de verificare a valorilor prescriseSe verifica pentru utilajele prevăzute în proiect, valoarea de catalog a randamentului data de producător.Măsurători în situ. Calcule de bilanţ energetic. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.DEFINIREA 5.3.2. Consum minim de energie de pompareCERINTEICRITERIUL 5.3.2.1. Soluţii functionale pentru limitarea consumului deDE energie de pomparePERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraSe au în vedere următoarele tipuri de soluţii:- debite minime de apa;- echilibrarea hidraulica a reţelei de conducte;- viteze optime de circulaţie a agentului termic.● Debite minime de apaSoluţii: - pompe de circulaţie cu turatie variabila (în trepte sau continuu)- automatizarea funcţionarii pompelor- asigurarea pernei de aer pentru staţiile de hidroforÎndeplinirea acestui criteriu de performanţă se urmăreşte atât la condiţii nominale cat şi pe întreaga durata anuală de exploatare.● Echilibrare hidraulicaSoluţii: - alegerea corecta a traseelor- dimensionarea conductelor (prin "jocul diametrelor")- introducerea unor rezistente hidraulice locale (organe de reglare, diafragme)● Viteze optime de circulaţie a apei în conducteLa dimensionarea reţelelor de distribuţie, în cazul în care nu este impusa presiunea disponibilă se vor adopta vitezele economice (optime) (STAS 1478 tab. 13). b) Mod de verificare a valorilor prescrisePrin calcul.Verificare în proiectul instalaţiei sanitare şi control de conformitate pe teren. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1478 - Instalaţii sanitare. Alimentarea cu apa la construcţiile                      civile şi industriale. Prescripţii fundamentale de                      proiectare.CERINTA 5.4. CONSUMUL DE ENERGIE INGLOBATA ÎN ELEMENTELE INSTALAŢIEIDEFINIREA 5.4.1. Asigurarea unor consumuri minime de energie inglobata înCERINTEI elementele instalaţieiCRITERIUL 5.4.1.1. Energia inglobata în instalatie, cuprinzând consumulDE energetic în procesul de realizare al componentelorPERFORMANTA instalaţiei de la extractia minereului până la livrarea                      produsului finitPentru modul de determinare, valorile recomandate şi referinţe vezi "Ghid de performanţă pentru instalaţii de încălzire".6 PROTECŢIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUICERINTA 6.1. PROTECŢIA LA ZGOMOTDEFINIREA 6.1.1. Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţiiCERINTEI în încăperi prin protecţia la zgomotul exteriorCRITERIUL 6.1.1.1. Nivelul de zgomot admis în spaţiile tehnice (staţiiDE pompare, staţii hidrofor, rezervoare)PERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Măsuri pentru limitarea nivelului de zgomot:- Dispunerea izolata faţă de spaţiile unde se cere o limitare a nivelului de zgomot, a acelor elemente de instalaţii care în exploatare sunt surse de zgomot (pompe, agregate monobloc de hidrofor, etc.).- În clădirile de locuit conductele de alimentare cu apa şi canalizare nu se vor monta pe pereţii dinspre camera de zi sau dormitoare.- Staţiile de ridicare a presiunii care servesc ansambluri de blocuri vor fi amplasate în construcţii independente.- În cazul amplasarii statiilor de hidrofor în clădiri se interzice amplasarea camerei pompelor şi compresoarelor adiacent sau sub încăperile de dormit, de odihnă sau celor în care se desfăşoară activităţi ce pot fi perturbate de zgomot.- Se vor lua măsuri de evitare a transmiterii zgomotului de la pompe şi compresoare în restul clădirii.- Se va executa montajul corect al utilajelor (echilibrari statice şi dinamice etc.)- Se vor monta suporturi amortizoare, straturi elastice la postamente. b) Mod de verificare a valorilor prescriseSe recomanda metodologiile din standardul de referinţa STAS 6161/1; 2; 4. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 6156 - Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului                      în construcţii civile şi social-culturale. Limite                      admisibile de nivel de zgomot şi parametrii de izolare                      acustica.STAS 6161 - Acustica în construcţii.STAS 6161/1 - Măsurarea nivelului de zgomot în construcţii civile.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.STAS 10009 - Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de                      zgomot.CRITERIUL 6.1.1.2. Nivelul de zgomot admis în încăperiDEPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Se recomanda ca nivelul acustic specific al armaturilor din instalaţiile sanitare de distribuţie a apei ce se monteaza în grupurile sanitare şi în bucătăriile din clădiri să fie mai mic sau cel mult egal cu următoarele valori recomandate în standardul de referinţa 10009:> Clădiri de locuit şi social-culturale:- Camere de locuit în locuinţe, case de oaspeti, hoteluri cămine: 35 dB;- Camere de bolnavi şi sali de operaţii: 35 dB;- Cabinete de consultaţii în policlinici şi spitale: 40 dB;- Sali de clasa, cancelarii, sali de conferinţa, încăperi în grădiniţe, crese: 40 dB;- Sali de restaurant, cantine, spaţii comerciale: 45 dB,> Clădiri tehnico-administrative şi industriale:- Locuri de muncă în care se cere o concentrare deosebită a atenţiei ca: laboratoare de cercetare, ateliere de proiectare, cabinete medicale etc.: 45 db;- Locuri de muncă cu o concentrare mare a atenţiei ca: birouri dactilo, sali cu maşini de calculat etc.: 55 dB.● Dimensionarea conductelor şi armaturilor instalaţiei de alimentare cu apa funcţie de categoriile de consumatori racordati, se face astfel încât sa nu se depăşească următoarele viteze maxime admise, pentru limitarea zgomotului.- conducte de apa menajera la clădiri de locuit, social-culturale şi administrative 2 m/sec;- conducte de apa menajera la spitale, sali de spectacol 1,5 m/sec;- conducte de apa pentru alimentarea hidrantilor de incendiu 3 m/sec;- conducte de apa pentru alimentarea în scopuri tehnologice şi instalaţii de apa potabilă în industrii 3 m/sec;- conducte de apa pentru alimentarea sprinklerelor şi drencerelor 5m/sec. b) Mod de verificare a valorilor prescriseSe recomanda metodologia din standardele de referinţa 10009; 6161/1Prin calcul.Prin masurari în situ. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţiile civile şi industriale.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.SR EN ISO 38227 - Acustica în construcţii.1, 2, 3STAS 1957 - Acustica. Terminologie.STAS 6161 - Acustica în construcţii.STAS 6161/1 - Măsurarea nivelului de zgomot în construcţii civile.STAS 10009 - Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de                      zgomot.CERINTA 6.2. LIMITAREA PRODUCERII ŞI TRANSMITERII VIBRATIILOR PRODUSE                      DE UTILAJEDEFINIREA 6.2.1. Nivelul de transmitere a vibratiilor produse de utilajeleCERINTEI instalaţiei (pompe, staţii de hidrofor, compresoare) la                      părţile structurii de rezistenta, susceptibile de a intra                      în rezonanta (planşee, acoperisuri terasa, platforme,                      etc.).CRITERIUL 6.2.1.1. Nivelul de vibratii echivalent admis. Condiţii de montareDE a utilajelor pentru reducerea vibratiilor.PERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraPentru clădiri de locuit, cămine şi hoteluri.● Vibratii longitudinale- acceleratia la frecventa de 8 Hz: 80 dB- tăria la frecventa de 8 Hz: 1 vibrar● Vibratii transversale- acceleratia la frecventa de 2 Hz: 74 dB- tăria la frecventa de 2 Hz: 7 vibrar● Măsuri de limitare a vibratiilor- montaj corect al utilajului- suporturi amortizoare, straturi elastice la postamente, racorduri elastice la conducte, racorduri elastice între reţele şi pompe etc. b) Mod de verificare a valorilor prescriseÎncercări în situ.Vezi 6.2.1.2.CRITERIUL 6.2.1.2. Raportul dintre frecventa proprie de vibratie aDE utilajului montat pe suportul lui real f(1) şi frecventaPERFORMANTA proprie de vibratie a elementului de construcţie f(2),                      asimilat cu o placa a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora  f(1)───── < 1, pentru a evita rezonanta  f(2) b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Încercări în situ.Se instaleaza un seismograf sau alt aparat de detectare a vibratiilor pe suportul utilajului (sasiu). Utilajul fiind oprit, se aplică un soc vertical pe suport. Detectorul de vibratii va inregistra frecventa lor proprie, f(1) (detectorul de vibratii va fi astfel amplasat încât să fie sensibil doar la componenta verticala a vibratiilor; se va asigura ca greutatea aparatului de măsura sa nu depăşească 1/5 din greutatea utilajului).Frecventa proprie a elementului de construcţie (planseu), f(2) către care se transmit vibratiile utilajului, se determina prin aceeaşi metoda.CRITERIUL 6.2.1.3. Viteza maxima de vibratie la rezonanta a elementelorDE de construcţie pe care se afla utilajulPERFORMANTA V(max.) a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraV(max) <= 2,5 mm/s - situaţie recomandată, se garantează absenta deteriorarilor2,5 mm/s < V(max) <= 6 mm/s - situaţie admisibilă, apariţia deteriorarilor este foarte puţinprobabila b) Mod de verificare a valorilor prescrise● Încercări în situ.Se măsoară amplitudinea deplasarii maxime a elementului portant (placa, grinda - de regula la mijloc), W(max), şi se determina viteza maxima de vibratie la rezonanta [f(1) = f(2)], cu relaţia:V(max) = W(max) x 2pi x f(2); în mm/sSe verifica încadrarea vitezei de vibratie la rezonanta în valorile de la pct. a. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 12025/2 - Acustica în construcţii. Efectele vibratiilor asupra                      clădirilor sau părţilor de clădire, limite admisibile.STAS 7206 - Fundaţii de maşini. Prescripţii de proiectare.P 122 - Instrucţiunile tehnice pentru proiectarea măsurilor de                      izolare fonica la clădiri civile, social-culturale şi                      tehnico-administrative.P 121 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea                      măsurilor de protecţie acustica şi antivibratila la                      clădiri.C 125 - Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de                      izolare fonica şi a tratamentelor acustice în clădiri.P 130 - Normativ privind urmărirea comportării în timp a                      construcţiilor.3. CERINŢE RECOMANDATER1 ADAPTARE LA UTILIZARECERINTA R 1.1. ADAPTABILITATE ŞI ELASTICITATE ÎN FUNCŢIONAREDEFINIREA R 1.1.1. Asigurarea spaţiilor minime necesare pentru utilizarea înCERINTEI condiţii confortabile a obiectelor sanitareCRITERIUL R 1.1.1.1. Spaţii, suprafeţe şi dimensiuni minime necesare aleDE grupurilor sanitare pentru amplasarea normală a obiectelorPERFORMANTA sanitare a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestoraSuprafeţele spaţiilor dotate cu obiecte sanitare (grupuri sanitare, bucatarii) se recomanda în standardul de referinţa 1504 şi în Catalogul îndrumător IPCT b) Mod de verificare a valorilor recomandatePrin control de conformitate cu dimensiunile prevăzute în reglementări:- se verifica dacă au fost respectate prevederile privind gradul de dotare cu obiecte sanitare al clădirilor şi încăperilor;- la stabilirea dimensiunilor incaperii se verifica dacă spaţiul prevăzut este suficient pentru amplasarea, accesul şi buna utilizare a obiectelor sanitare, în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.STAS 1504 - Amplasarea obiectelor sanitare.STAS 1478 - Alimentarea cu apa la construcţii civile şi industriale.                      Prescripţii fundamentale de proiectare.STAS 1540 - Obiecte sanitare ceramice. Lavoare. Dimensiuni.STAS 2066 - Vase de closet. Dimensiuni principale.SR EN 35 - Bideuri. Dimensiuni.STAS 2583 - Obiecte sanitare din fonta emailate. Condiţii tehnice                      generale.STAS 2756 - Obiecte sanitare din fonta emailate. Rezervor de spalare                      pentru closet. Dimensiuni.STAS 2759 - Spalatoare pentru vase. Dimensiuni.SR EN 251 - Cazi pentru dus.SR 6686 - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din portelan sanitar.                      Condiţii tehnice generale de calitate.C 56 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia                      lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.STAS 7823 - Obiecte sanitare ceramice. Rezervoare de spalare pentru                      closete. Dimensiuni.STAS 5721 - Spaţii minime pentru amplasare mobilier şi echipamente în                      clădiri de locuit.Catalog - Dotarea cu instalaţii a clădirilor de locuit pentruîndrumător îmbunătăţirea condiţiilor de confort ale ocupantilor                      (IPCT-1993).                    - Prospectele sau cataloagele pentru obiecte sanitare din                      alte materialeCRITERIUL R 1.1.1.2. Distanţe minime între diferite obiecte sanitare dinDE aceeaşi încăpere şi între acestea şi elementele dePERFORMANTA construcţie ale încăperilor a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestoraValorile recomandate sunt în standardul de referinţa STAS 1504 şi în Catalogul îndrumător IPCT.b)Mod de verificare a valorilor recomandatePrin control de conformitate cu dimensiunile prevăzute în reglementări:- se verifica dacă au fost respectate distanţele de montaj ale obiectelor sanitare faţă de pereţi şi între obiecte. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 1504 - Amplasarea obiectelor sanitare.Catalogîndrumător - Dotarea cu instalaţii a clădirilor de locuit pentru                      îmbunătăţirea condiţiilor de confort ale ocupantilor                      (IPCT-1993).CERINTA R 1.2. REZISTENTA FINISAJELOR LA UTILIZAREDEFINIREA R 1.2.1. Asigurarea rezistentei finisajelor elementelor accesibileCERINTEI de instalaţii la diversi agenţi care intervin în utilizareCRITERIUL R 1.2.1.1. Condiţii şi măsuri de asigurare a caracteristicilorDE fizico-mecanice ale obiectelor sanitare în exploatarePERFORMANTA                               ● Obiecte sanitare din fonta emailata a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora● Caracteristicile fizico-mecanice ale stratului de email sunt recomandate în standardul de referinţa STAS 2583.● Condiţiile şi aprecierea rezultatelor verificărilor prevăzute la pct. a sunt cele recomandate în standardul de referinţa STAS 8073. b) Mod de verificare a valorilor recomandate● Se stabilesc metode de verificare a:- aspectului;- aderentei;- rezistentei la soc termic;- rezistentei la abraziune;- rezistentei la detergenti.● Se stabilesc următoarele metode de verificare a calităţii:- verificarea materialului;- verificarea dimensiunilor, vizual cu instrumente de măsura şi sabloane;- verificarea rectilinitatii bordurilor şi planitatii pereţilor laterali a cazilor, cu spioni;- verificarea aspectului, a aderentei, a rezistentei la soc termic, a rezistentei la abraziune, a rezistentei la detergenti, (standard de referinţa 8073);- verificarea rezistentei la alcali, (standard de referinţa 10207/4);- verificarea rezistentei la acizi, (standardul de referinţa 10207/8);- verificarea rezistentei la apa la fierbere, (standard de referinţa 10207/5).Verificările se executa la producător, în laborator, pe obiecte din fonta emailata sau epruvete, în funcţie de felul verificării. Principalele obiecte sanitare din fonta emailata:- cazi de baie;- cazi de dus;- spalatoare la bucatarii;- chiuvete;- vase de closet;- baite pentru picioare;- fantani de baut apa. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 2583 - Obiecte sanitare din fonta emailate. Condiţii tehnice                      generale.STAS 8073 - Obiecte sanitare din fonta emailate. Metode de verificare                      a stratului de email.STAS 10207/1-11 - Emailuri vitrifiate şi cristalizate.                                 ● Obiecte sanitare din portelan sanitar a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestoraRegulile pentru verificarea calităţii, metodele de verificare, condiţii de apreciere a rezultatelor verificărilor sunt recomandate în standardul de referinţa 6686. b) Mod de verificare a valorilor recomandateSe stabilesc metode de verificare de lot a:- aspectului;- sunetului de lovire;- dimensiunilor;- masei;- absorbtiei de apa.Verificările periodice constau în:- verificarea curburii;- verificarea gradului de alb sau a nuantei culorii;- verificarea rezistentei la soc termic;- verificarea rezistentei la acizi;- verificarea rezistentei la alcali;- verificarea funcţionarii vaselor de closet şi a lavoarelor.Verificările se executa la producător în laborator pe obiecte sanitare sau pe epruvete, în funcţie de felul verificării.Principalele obiecte din portelan sanitar:- lavoare de diferite tipuri şi marimi;- vase de closet;- pisoare;- bideuri;- rezervoare de spalare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 6686 - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din portelan. Condiţii                      tehnice generale de calitate.STAS 9667 - Instalaţii sanitare, încercări functionale ale lavoarelor.SR EN 997 - Vas WC cu sifon integrat.                               ● Obiecte sanitare din alte materiale (tabla                                 emailata, tabla inoxidabila, poliesteri                                 armati cu fibre de sticlă captusita cu                                 p.m.m. s.a.) a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora● Conform normelor de produs pentru materialele respective.● Conform metodologiilor stabilite pentru agrementarea obiectelor sanitare din diferite materiale. b) Mod de verificare a valorilor recomandate● Conform normelor internaţionale ISO pentru materialele respective.● Conform metodologiilor stabilite pentru agrementarea obiectelor sanitare din diferite materiale. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)Norme internaţionale ISO.Metodologii stabilite pentru agrementarea obiectelor sanitare din diferite materiale.CERINTA R 1.3. URMĂRIREA FUNCTIONARII INSTALAŢIILORDEFINIREA R 1.3.1. Asigurarea condiţiilor de urmărire a funcţionariiCERINTEI instalaţiei sanitare prin cunoaşterea parametrilor                      acesteiaCRITERIUL R 1.3.1.1. Aparatura de măsura şi control pentru cunoaştereaDE parametrilor instalaţiei sanitarePERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Se prevăd termometre:- pe intrarea şi ieşirea circuitului secundar la schimbatoarele de căldură pentru prepararea apei calde de consum;- pe distribuitorul de apa calda de consum;- pe rezervoarele de acumulare apa calda menajera şi pe boilere.● Se prevăd manometre:- pe refularea pompelor şi compresoarelor;- pe recipientele de hidrofor.- în instalaţiile de incendiu conform Normativului I.9-1994● Se prevăd stut cu robinet şi mufa pentru montari de manometre:- pe distribuitoare;- pe racordurile schimbatoarelor de căldură la conductele de apa rece şi calda de consum.● Se prevede pe conducta de apa calda câte un racord pentru montarea unui termometru indicator înaintea contoarelor. b) Mod de verificare a valorilor recomandateControlul instalaţiei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 Normativ pentru proiectare şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.CERINTA R 1.4. INTEGRAREA INSTALAŢIEI ÎN CONSTRUCŢIEDEFINIREA R 1.4.1. Integrarea elementelor de instalaţii şi a instalaţiei înCERINTEI ansamblu, în clădirea deservitaCRITERIUL R 1.4.1.1. Condiţii şi măsuri care să permită integrareaDE instalaţiilor în clădirea deservitaPERFORMANTA a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Mascarea elementelor de instalaţii (conducte, canale, guri de ventilare şi aerisire) în ghene, canale, dale flotante, masti, panouri demontabile.● Realizarea, la clădirile de locuit colective, a unei distributii orizontale a apei reci şi calde pe apartament şi montarea coloanelor de apa rece şi calda în ghene amplasate pe casa scării, în scopul individualizarii instalaţiilor şi consumurilor.● Asigurarea deplasarii conductelor la dilatare şi protejarea trecerii lor prin pereţi şi planşee; distanţe minime între coloane şi obiecte sanitare; înălţimea maxima a coloanelor fără compensatori de dilatare etc. b) Mod de verificare a valorilor recomandateControlul instalaţiei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 Normativ pentru proiectare şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.R2 DURABILITATECERINTA R 2.1. DURATA DE VIATADEFINIREA R 2.1.1. Durata de viaţa în care instalatia îşi păstreazăCERINTEI performanţele.CRITERIUL R 2.1.1.1. Clase de durata de serviciu a instalaţiilor (durateDE normale de funcţionare), în ansamblu şi a diferitelorPERFORMANTA elemente componente (obiecte sanitare, armături etc.) în                      funcţie de: natura acestora, expunerea şi amplasarea în                      clădire, posibilităţi de supraveghere, control şi                      întreţinere, usurinta de demontare şi înlocuire. a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora● Durata de existenta (viaţa) a instalaţiilor sanitare, sunt:- conducte 13-55 ani- obiecte sanitare 18-30 ani- armaturile obiectelor sanitare 10 aniÎncadrarea în durata de existenta (viaţa) ale instalaţiilor se stabileşte de către proiectant în funcţie de destinaţia şi importanţa clădirilor, de condiţiile de exploatare, de tipul echipamentelor etc.● Durata de funcţionare garantată a echipamentelor:- minimum 1 an. b) Mod de verificare a valorilor recomandateApreciere, pe bază de date statistice şi ancheta la utilizatori. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)STAS 9143 - Armături sanitare. Condiţii tehnice generale de calitate.STAS 9154 - Armături pentru instalaţii sanitare şi de încălzire                      centrala. Condiţii tehnice generale de calitate.STAS 8174/1, 2, 3 - Fiabilitate, rentabilitate şi disponibilitate.STAS 10307 - Fiabilitatea produselor industriale. Indicatori de                      fiabilitate.C 247 - Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea                      clădirilor de locuit din mediul urban aflate în                      proprietatea autorităţilor publice.Ordonanţa nr. 21/ - Protecţia consumatorilor21.08.92HGR nr. 964/1988 - Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea                      clasificaţiei şi a duratelor normale de funcţionare a                      mijloacelor fixe.GE 032-97 - Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi                      reparaţii la clădiri şi construcţii specialeP 135 - Ghid cuprinzând coeficienţi de uzura fizica normata la                      mijloacele fixe din grupa 1 "Construcţii"CERINTA R 2.2. ANDURANTA ROBINETELORDEFINIREA R 2.2.1. Rezistenta robinetelor de închidere din instalaţiileCERINTEI sanitare la manevre repetate de închidere şi deschidereCRITERIUL R 2.2.1.1. Numărul de cicluri repetate de închidere şi deschidere peDE care robinetul le poate suporta fără deteriorarePERFORMANTA a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora● Minimum 30.000 cicluri. b) Mod de verificare a valorilor recomandate● Încercări de laborator.● Încercările se vor face doar în cazuri speciale solicitate de către beneficiar.Proba se realizează conform indicaţiilor din Ghidurile privind metodologia de agrementare sau omologare a robinetelor, realizate de institutele specializate. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 1180 - Armături industriale. Robinet cu sertar. Condiţii tehnice                      speciale de calitate.STAS 1601 - Robinete cu cep. Condiţii speciale.SR ISO 7121 - Armături industriale din oţel. Robinete cu sfera cu                      flanse. Condiţii tehnice speciale de calitate.CERINTA R 2.3. REZISTENTA LA AGENŢI BIOLOGICIDEFINIREA R 2.3.1. Asigurarea rezistentei elementelor componente aleCERINTEI instalaţiilor la agenţi biologici.CRITERIUL R 2.3.1.1. Măsuri de protecţie la acţiunea agenţilor biologiciDE (microorganisme, rozatoare).PERFORMANTA a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora● Soluţii constructive pentru prevenirea deteriorarilor sub efectul microorganismelor şi rozatoarelor.● Compatibilitatea materialelor, cu mediul biologic, protecţia suprafeţelor. b) Mod de verificare a valorilor recomandateControlul instalaţiilor. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)CERINTA R 2.4. REZISTENTA LA COROZIUNEDEFINIREA R 2.4.1. Rezistenta suprafeţelor elementelor de instalaţii laCERINTEI coroziunea datorată agenţilor chimici şi atmosferici.CRITERIUL R 2.4.1.1. Măsuri de protecţie la coroziunea datorată agenţilorDE chimici şi atmosferici.PERFORMANTA a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora● Evitarea amplasarii elementelor de instalaţii în medii corozive.● Compatibilitatea naturii materialelor cu mediul de amplasare şi condiţiile de funcţionare.● Tratarea suprafeţelor exterioare şi interioare a elementelor de instalaţii contra coroziunii (grunduire, vopsire, etc.).● Condiţii privind protecţia la acţiunea agenţilor atmosferici (vant, ploaie, inghet).● Izolarea hidrofuga a elementelor metalice. b) Mod de verificare a valorilor recomandateControlul instalaţiei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.I 9/1 - Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare.STAS 10128 - Protecţia contra coroziunii a conductelor supraterane                      din oţel. Clasificarea mediilor agresive.STAS 101 66/1 - Protecţia contra coroziunii a conductelor supraterane                      din oţel. Pregătirea mecanică a suprafeţelor.STAS 10702/1 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare.                      Condiţii tehnice generale.STAS 10702/2 - Protecţia contra coroziunii. Acoperiri protectoare pentru                      construcţii aflate în mediul rural şi urban.I 14 - Normativ pentru protecţia contra coroziunii a                      construcţiilor metalice ingropate.NP 54 - Norme tehnice provizorii pentru protecţia exterioară                      contra coroziunii a construcţiilor metalice subterane prin                      care se transporta lichide.CERINTA R 2.5. STABILITATE ŞI CONTINUITATE ÎN FUNCŢIONAREDEFINIREA R 2.5.1. Asigurarea unei functionalitati corespunzătoare a reţeleiCERINTEI de conducte pentru menţinerea continuităţii în funcţionare                      a instalaţiei sanitareCRITERIUL R 2.5.1.1. Stabilitatea hidraulica a reţelei şi condiţii de montajDE ale conductelor care să favorizeze continuitatea înPERFORMANTA funcţionare a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora● Echilibrarea hidraulica riguroasă.● Măsuri şi condiţii de montaj a conductelor care să favorizeze continuitatea în funcţionare: pante de montaj, goliri, aerisiri, condiţii de execuţie la schimbările de direcţie, ramificatii etc., pentru evitarea strangularilor şi infundarilor.● Instrucţiuni de exploatare care să prevadă măsuri pentru asigurarea functionalitatii corespunzătoare a reţelei de conducte. b) Mod de verificare a valorilor recomandate● Prin calcul.● Controlul instalaţiei. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.ME 005 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare a                      instalaţiilor.CRITERIUL R 2.5.1.2. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ţevile dinDE diferite materiale pentru conductele de apa calda pentru aPERFORMANTA face faţa regimurilor variate de temperatura şi presiune. a) Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestoraConform normelor internaţionale sau metodologiilor de agrementare.De exemplu: în general producătorii de polietilena reticulara recomanda rezistenta la o funcţionare continua de 50 ani la presiunea de 10 bar şi temperatura de 95°C iar cei de polietilena de înaltă şi medie densitate o rezistenta 50 ani la o funcţionare continua la presiunea de 10 bar şi temperatura de 20°C. b) Mod de verificare a valorilor recomandatePrin încercări de laborator pe standuri special realizate conform normelor de produs pentru ţevi din diferite materiale plastice (ISO s.a.).Idem, conform metodologiilor stabilite pentru agrementarea utilizării la conductele de apa calda din construcţii a diferitelor ţevi din materiale plastice. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)Norme internaţionale ISO.Metodologii de agrementare.Normele de produs.R3 ECONOMICITATECERINTA R 3.1. ECONOMICITATEDEFINIREA R 3.1.1. Economicitatea, exprimată de costurile instalaţieiCERINTEICRITERIUL R 3.1.1.1. Cost de investiţie (C1)DE R 3.1.1.2. Cost de exploatare (C2)PERFORMANTA            R 3.1.1.3. Cost de întreţinere (C3)            R 3.1.1.4. Cost de dezafectare (C4) a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestoraSe va avea în vedere respectarea următoarelor principii:● Economicitatea unei soluţii adoptate pentru instalatia sanitară este cu atât mai mare cu cat costurile instalaţiei sunt mai mici.● Pentru o apreciere cat mai reală a economicitatii unei soluţii trebuie luat în considerare costul total al instalaţiei:C = Suma C(i) = C1 + C2 + C3 + C4datorită faptului ca de multe ori un cost de investiţie ridicat poate genera costuri de exploatare coborate şi invers.● La compararea economicitatii diferitelor soluţii de instalaţii se pot folosi indici de cost, prin raportarea costului la produsul instalaţiei:c = C/Pîn care P este produsul (caracteristica) instalaţiei (mc/h, l/s etc.).● Economicitatea unei instalaţii nu trebuie considerată separat şi ca un scop în sine, ci trebuie avută în vedere în ansamblul celorlalte categorii de exigenta care determina calitatea instalaţiei. b) Mod de verificare a valorilor recomandatePrin calcul. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ privind proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.Ord. MLPAT 11/N/ - Metodologia de calcul a onorariilor şi preţurilor pentru01.06.94 proiectarea investiţiilor şi studiilor din domeniul                      urbanismului şi amenajării teritoriului.OUG nr. 60/2001 - Ordonanţa de urgenta privind activităţile publice.R4 CONFORT TACTILCERINTA R 4.1. ASIGURAREA UNOR CONDIŢII CONFORTABILE LA ATINGEREA                      SUPRAFEŢELOR ACCESIBILE ALE ELEMENTELOR DE INSTALAŢIIDEFINIREA R 4.1.1. Limitarea rugozitatii suprafeţelor, a asperitatilor, aCERINTEI muchiilor şi a altor discontinuitati dezagreabile sau                      periculoase la atingereCRITERIUL R 4.1.1.1. Aspectul suprafeţelor privind rugozitatea, mărimeaDE asperitatilor, muchii taioase, discontinuitatiPERFORMANTA a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestoraAbsenta rugozitatilor la suprafeţe ale elementelor de instalaţii accesibile ocupantilor în exploatare, la muchiile obiectelor şi armaturilor sanitare şi a altor suprafeţe accesibile la manevre. b) Mod de verificare a valorilor recomandatePrin examen vizual şi tactil. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)NGPM - Norme generale pentru protecţia muncii.R5 CONFORT VIZUALCERINTA R 5.1. ASPECTUL ESTETIC AL INSTALAŢIEIDEFINIREA R 5.1.1. Aspectul estetic al suprafeţelor vizibile ale elementelorCERINTEI de instalaţiiCRITERIUL R 5.1.1.1. Utilizarea obiectelor sanitare şi a celorlalte echipamenteDE pentru îndeplinirea condiţiilor de confort funcţie dePERFORMANTA destinaţia încăperilor respective şi a condiţiilor de                      exploatare a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora> Suprafeţele elementelor de instalaţii care se monteaza aparent sa răspundă la condiţiile de calitate precum:- culoarea şi omogenitatea culorii;- strălucire;- planeitatea suprafeţelor, rectitudinea muchiilor;- aspectul suprafeţelor;> Montarea mascată sau aparenta a elementelor de instalaţii în funcţie de destinaţia încăperilor. b) Mod de verificare a valorilor recomandate- Control vizual.- Control în conformitate cu normele tehnice în vigoare. c) Referinţe (norme, standarde, documentaţii tehnice)I 9 - Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor                      sanitare.STAS 2583 - Obiecte sanitare din fonta, emailate. Condiţii tehnice                      generale.STAS 6686 - Obiecte sanitare ceramice. Obiecte din portelan sanitar.                      Condiţii generale de calitate.R6 CONFORT ANTROPODINAMICCERINTA R 6.1. ASIGURAREA USURINTEI DE MANEVRARE A ORGANELOR DE COMANDA                      A ARMATURILOR ŞI ECHIPAMENTELOR DE INSTALAŢII SANITAREDEFINIREA R 6.1.1. Efortul necesar pentru manevrarea unui organ de comanda, aCERINTEI unui robinet, a unei vane sau a altor elementeCRITERIUL R 6.1.1.1. Valoarea cuplului necesar pentru manevrarea armaturilor,DE mişcare de rotaţie (în Nm)PERFORMANTA ● Valoarea efortului necesar pentru manevrarea liniara a                      organelor de comanda (N)                    ● Usurinta (comoditatea de actionare a organelor de manevra a) Valori recomandate şi măsuri pentru asigurarea acestora- Valoarea cuplului pentru miscari de rotaţie <= 1 Nm.- Valoarea eforturilor pentru manevre prin miscari de translatie <= 2 N.- Usurinta de actionare a organelor de manevra: forma şi amplasarea organului de manevra trebuie să permită o priza buna a piesei, o poziţie normală de actionare, fără a fi necesare eforturi suplimentare în actionare. b) Mod de verificare a valorilor recomandateÎncercări de laborator.---------