HOTĂRÎRE Nr. 112 din 27 februarie 1995privind înfiinţarea, componenta şi funcţionarea Comisiei pentru urmărirea exploatării rationale şi a protecţiei resurselor naturale din bazinul hidrografic al riului Cerna (Comisia Cerna)
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 44 din 8 martie 1995    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Comisia pentru urmărirea exploatării rationale şi a protecţiei resurselor naturale din bazinul hidrografic al riului Cerna (Comisia Cerna), care va funcţiona pe lângă Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. Comisia Cerna funcţionează ca organism consultativ interministerial.  +  Articolul 2Componenta Comisiei Cerna este prevăzută în anexa nr. 1, iar regulamentul de organizare şi funcţionare este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul apelor, pădurilor şi protecţiei mediului va numi, prin ordin, membrii comisiei, la propunerea organelor de conducere ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul apelor, pădurilor şiprotecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistrul industriilor,Dumitru PopescuMinistrul turismului,Dan Matei AgathonMinistrul sănătăţii,prof. dr. doc. Iulian Mincup. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de stat  +  Anexa 1 ------- COMPONENTAComisiei pentru urmărirea exploatării rationale şi a protecţiei resurselor naturale din bazinul hidrografic al riului Cerna (Comisia Cerna) Din partea Academiei Române: un academician din cadrul Secţiei ştiinţe geonomice şi 2 specialişti. Din partea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului: 4 specialişti. Din partea Prefecturii Caraş-Severin: subprefectul judeţului şi un specialist. Din partea Ministerului Industriilor: 4 specialişti. Din partea Ministerului Turismului: 3 specialişti. Din partea Ministerului Sănătăţii: 2 specialişti. Din partea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale: 2 specialişti. Din partea Regiei Autonome a Apelor "Apele Române": 4 specialişti. Din partea Regiei Autonome de Electricitate "Renel": 5 specialişti. Din partea Agenţiei de Protecţie a Mediului Caraş-Severin: directorul agenţiei. Din partea Institutului de cercetări pentru igiena mediului: 2 specialişti.  +  Anexa 2 ------- REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei Cerna 1. Atribuţiile comisiei 1.1. Comisia funcţionează ca organism consultativ interministerial, în scopul urmăririi exploatării rationale şi protecţiei resurselor naturale din bazinul hidrografic al riului Cerna. 1.2. Comisia analizează şi evalueaza dinamica echilibrului natural în bazinul hidrografic Cerna datorată influentei activităţilor economice şi sociale şi propune măsuri şi lucrări de reabilitare, protecţie şi conservare a calităţii şi factorilor de mediu. 1.3. Comisia este autorizata să solicite agenţilor economici şi instituţiilor publice implicate în crearea dezechilibrelor ecologice efectuarea studiilor de fundamentare necesare pentru evaluarea stării globale a bazinului riului Cerna, precum şi aplicarea măsurilor de reabilitare, direct sau prin ministerele de resort. 1.4. Comisia informează Guvernul, anual sau de cîte ori este cazul, prin Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, asupra situaţiei generale, a situaţiilor critice din bazinul hidrografic Cerna, precum şi asupra stadiului realizării măsurilor de reabilitare şi formulează propuneri în acest sens. 2. Organizarea comisiei 2.1. În exercitarea atribuţiilor conferite, Comisia Cerna funcţionează în următoarea organizare: a) preşedintele comisiei - membru al Academiei Române, Secţia ştiinţe geonomice; b) vicepreşedintele permanent - directorul Direcţiei strategii şi reglementări resurse de apa din Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului; c) un vicepreşedinte, numit prin rotaţie - pentru o perioadă de un an - dintre reprezentanţii ministerelor şi ai Prefecturii Caraş-Severin; în primul an de activitate a comisiei, vicepreşedinte este subprefectul judeţului Caraş-Severin; d) secretariatul comisiei, alcătuit dintr-un specialist al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, specialistul Prefecturii Caraş-Severin şi un specialist al Regiei Autonome a Apelor "Apele Române". 2.2. În cazul vacantei temporare a uneia dintre funcţii se procedează astfel: a) în caz de vacanta temporară a funcţiei de preşedinte al comisiei, interimatul se asigura de vicepreşedintele permanent; b) în caz de vacanta temporară a funcţiei de vicepreşedinte, interimatul se asigura de următorul reprezentant de pe lista autorităţii de la care provine vicepreşedintele în cauza. 2.3. Numirea membrilor comisiei se face prin ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, la propunerea organelor de conducere ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexa nr. 1. 3. Funcţionarea comisiei 3.1. În exercitarea atribuţiilor conferite, Comisia Cerna îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor şedinţe trimestriale sau ori de cîte ori este nevoie. 3.2. Şedinţele comisiei sunt convocate de preşedintele comisiei prin secretariatul acesteia. 3.3. Fiecare membru al comisiei are drept de opinie asupra problemelor aflate în discuţie. 3.4. În cadrul şedinţelor, membrii comisiei analizează studiile de fundamentare pentru evaluarea stării globale a bazinului riului Cerna, rapoartele elaborate de Regia Autonomă a Apelor "Apele Române" şi Agenţia de Protecţie a Mediului Caraş-Severin cu privire la starea de fapt a riului Cerna şi la modul de exploatare a lucrărilor hidrotehnice din bazin, precum şi rapoarte privind situaţia constatată în teren de specialiştii comisiei. Materialele analizate se aproba de comisie prin consens. 3.5. Pe baza materialelor prevăzute la pct. 3.4, comisia adopta, cu majoritatea membrilor prezenţi, decizii privind: a) propuneri, informări şi rapoarte adresate Guvernului; b) atenţionarea agenţilor economici în legătură cu luarea măsurilor necesare protecţiei mediului în bazinul hidrografic Cerna; c) sesizarea ministerelor de resort asupra situaţiilor ce pot avea impact negativ asupra resurselor naturale din bazinul hidrografic Cerna. 3.6. Cheltuielile legate de funcţionarea comisiei se suporta de fiecare instituţie publică şi agent economic pentru reprezentanţii proprii numiţi în componenta comisiei. 3.7. Cheltuielile legate de aplicarea prevederilor pct. 1.2. se suporta de agenţii economici din sursele proprii de finanţare sau, după caz, din cheltuielile pentru investiţii ale instituţiilor publice, aprobate, în condiţiile legii, la propunerea şi în baza fundamentarii elaborate de ministerele de resort. ---------------------