HOTĂRÂRE nr. 831 din 2 decembrie 1997 (*actualizata*)pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora(actualizata până la data de 26 ianuarie 1998*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------În temeiul art. 4 şi 42 din Legea contabilitatii nr. 82/1991,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă modelele formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila, cuprinse în catalogul prezentat în anexa nr. 1A, precum şi normele metodologice privind intocmirea şi utilizarea acestora, prevăzute în anexa nr. 1B. (2) Persoanele juridice şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 vor utiliza, pentru determinarea veniturilor din activitatea de exploatare, numai formularele tipizate cu regim special, comune pe economie. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2), care utilizeaza formulare specifice cu regim special ce nu se regăsesc în anexa nr. 1A, vor solicita Ministerului Finanţelor avizul pentru utilizarea machetelor acestora, cu respectarea normelor de tiparire, evidenta, intocmire şi utilizare a formularelor comune pe economie. (4) La propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finanţelor aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, comune şi specifice, precum şi modificarea sau eliminarea celor aflate în uz. (5) Sistemul unitar de inseriere şi numerotare a formularelor tipizate cu regim special se asigura, la nivel naţional, de către Ministerul Finanţelor şi Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala".Formularele prevăzute în anexa nr. 1A se asigura de către Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" sau de alte unităţi tipografice sub supravegherea acesteia, selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor. (6) Necesarul de formulare tipizate cu regim special se stabileste anual de către fiecare persoana prevăzută la alin. (2), care va transmite comenzi ferme direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat, judetene şi a municipiului Bucureşti, respectiv administratiilor financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti.Formularele tipizate cu regim special prevăzute în anexa nr. 1A se distribuie utilizatorilor, contra cost, prin unitatile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau prin unităţi agreate de acestea, cu care se vor incheia contracte de distribuire conform prevederilor ordinului ministrului finanţelor. În acest scop, până la data de 31 decembrie 1997 se vor crea, în cadrul Ministerului Finanţelor şi în unitatile sale teritoriale, servicii specializate şi se vor asigura spatii de depozitare şi dotari corespunzătoare. (7) Evidenta operativa a formularelor tipizate cu regim special se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special cod 14-3-8/b. (8) Formularele tipizate cu regim special prevăzute în anexa nr. 1A se distribuie persoanelor prevăzute la alin. (2) începând cu data de 1 a lunii urmatoare celei în care prezenta hotărâre intră în vigoare şi vor fi utilizate numai de la data de 1 ianuarie 1998.Vechile formulare tipizate cu regim special existente în stoc la data de 31 decembrie 1997 se vor utiliza până la epuizarea stocului, fără a se folosi noile modele. În acest sens, persoanele prevăzute la alin. (2) au obligaţia sa comunice, până la data de 31 ianuarie 1998, direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, stocul existent la data de 31 decembrie 1997, conform situaţiei prezentate în anexa nr. 2.După data de 1 aprilie 1998, formularele tipizate cu regim special rămase în stoc la persoanele prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate numai cu aprobarea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucureşti. (9) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot solicita executarea formularelor tipizate cu regim special pe hartie de calitate superioara şi/sau având imprimate în antetul modelului sigla, emblema sau datele de identificare, prin transmiterea unei comenzi ferme la Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala", în condiţiile suportarii eventualelor diferente de pret. (10) Începând cu data de 1 ianuarie 1998, persoanele prevăzute la alin. (2), care utilizeaza tehnica de calcul pentru emiterea formularelor cu regim special, vor trece la utilizarea formularelor pretiparite, inseriate şi numerotate, pe hartie de imprimanta, prin grija Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" sau a altei unităţi tipografice agreate, sub supravegherea acesteia, respectand regulile specifice acestora, prevăzute în anexa nr. 1A.În cazuri bine justificate, Ministerul Finanţelor poate aproba excepţii de la prevederile alineatului precedent. (11) În termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Finanţelor va prezenta Guvernului Programul naţional de introducere a caselor de marcat fiscale.  +  Articolul 2 (1) Normele metodologice de intocmire şi de utilizare a celorlalte formulare tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiară şi contabila, precum şi modelele acestora, elaborate în baza art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, se aproba prin ordin al ministrului finanţelor. (2) Formularele tipizate prevăzute la alin. (1) nu au regim special de tiparire, inseriere, numerotare şi evidenta, iar modelele acestora pot fi adaptate în functie de specificul şi de necesitatile persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu condiţia respectarii continutului de informaţii şi a normelor de intocmire şi de utilizare. Asigurarea necesarului pentru aceste formulare comune pe economie se va realiza de către utilizatori, cu respectarea prevederilor alineatului precedent.  +  Articolul 3Sursele financiare necesare tiparirii formularelor prevăzute la art. 1 se asigura de către Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" şi de către tipografiile selectate pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului finanţelor, urmand a se recupera de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), pe măsura livrarii acestora.  +  Articolul 4Utilizarea altor modele de formulare tipizate, comune pe economie, cu regim special, în locul formularelor menţionate la art. 1, se poate face numai cu avizul Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 5Modelele formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, aprobate de către Ministerul Finanţelor în baza art. 4, precum şi cele prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii şi gestionarii formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată rămân valabile până la data de 31 martie 1998.  +  Articolul 6Procurarea şi utilizarea de formulare tipizate cu regim special de inseriere şi numerotare din alte surse decat cele prevăzute în prezenta hotărâre sunt interzise. Operaţiunile consemnate în aceste formulare nu pot fi înregistrate în contabilitate, iar bunurile care fac obiectul tranzactiilor respective sunt considerate fără documente legale de provenienţă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 768/1992 cu privire la reglementarea folosirii şi gestionarii formularelor tipizate comune şi specifice în legătură cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din 14 decembrie 1992, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1ACATALOGULformularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere şi numerotare, privind activitatea financiară şi contabilaNOMENCLATORULformularelor tipizate, comune pe economie, cu regim special de tiparire, inseriere şi numerotare    1. Aviz de însoţire a marfii 14-3-6/A    2. Chitanta 14-4-1       Chitanta fiscala 14-4-2    3. Factura fiscala 14-4-10/A       Factura 14-4-10/aA    4. Bon de comanda-chitanta (T.V.A.) 14-4-11       Bon de comanda-chitanta 14-4-11/a    5. Fisa de magazie a formularelor cu       regim special 14-3-8/bAVIZ DE INSOTIRE A MARFII(cod 14-3-6A)Formular cu regim special de tiparire, inseriere şi numerotare.Tiparit în blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi a cate trei file, în culori diferite - albastru, exemplarul 1, rosu, exemplarul 2, verde, exemplarul 3.1. Serveste ca:- document de însoţire a marfii pe timpul transportului;- document ce sta la baza întocmirii facturii;- dispoziţie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta, dispersate teritorial, ale aceleiasi unităţi;- document de primire în gestiunea cumparatorului sau în gestiunea primitoare din cadrul aceleiasi unităţi în cazul transferului.2. Se întocmeşte în trei exemplare de către unitatile care nu au posibilitatea întocmirii facturii în momentul livrarii produselor, marfurilor sau altor valori materiale, datorita unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale, facandu-se menţiunea "Urmeaza factura".În cazul transferului de bunuri între gestiunile aceleiasi unităţi patrimoniale dispersate teritorial, avizul de însoţire a marfii va purta menţiunea "Fără factura".Se emite, pe măsura livrarii, de către compartimentul desfacere, care semneaza pentru intocmire.Pe avizul de însoţire a marfii, emis pentru valori materiale trimise pentru prelucrare la terti sau pentru vanzare în regim de consignaţie, se face menţiunea "Pentru prelucrare la terti" sau "Pentru vanzare în regim de consignaţie", după caz, etc.În celelalte situaţii decat cele prevăzute mai sus se face menţiunea cauzei pentru care s-a întocmit avizul de însoţire a marfii şi nu factura.3. Circula:* la furnizor:- la delegatul unităţii care face transportul sau al clientului, pentru semnare de primire (exemplarul 1);- la compartimentul desfacere, pentru inregistrarea cantităţilor livrate în evidentele acestuia şi pentru intocmirea facturii (exemplarele 2 şi 3);- la compartimentul financiar-contabil, atasat la factura (exemplarul 3);* la cumparator:- la magazie, pentru încărcarea în gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, după efectuarea receptiei de către comisia de receptie şi după consemnarea rezultatelor (exemplarul 1);- la compartimentul aprovizionare, pentru inregistrarea cantităţilor aprovizionate în evidenta acestuia (exemplarul 1);- la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea în contabilitatea sintetica şi analitica, atasat la factura (exemplarul 1).În cazul valorilor materiale prelucrate la terti, pe exemplarul respectiv se face menţiunea "Din prelucrare la terti".4. Se arhiveaza:* la furnizor:- la compartimentul desfacere (exemplarul 2);- la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 3 al facturii (exemplarul 3);* la cumparator:- la compartimentul financiar-contabil, atasat la exemplarul 1 al facturii (exemplarul 1).Furnizor ........................... Cumparator .........................         (denumirea, forma juridica) (denumirea, forma juridica)Nr. de inmatriculare în Registrul Nr. de inmatriculare în Registrulcomerţului/anul .................... comerţului/anul ....................Nr. de înregistrare fiscala ........ Nr. de înregistrare fiscala ........Sediul (localitatea, str. nr.) ..... Sediul (localitatea, str. nr.) .....Judeţul ............................ Judeţul ............................Contul ............................. Contul .............................Banca .............................. Banca ..............................                   AVIZ DE INSOTIRE A MARFII                ---------------------------------               | Nr. .......................... |               | Data (ziua, luna, anul) ...... |                --------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------| Nr. | SPECIFICATIA | | Cantitatea | Preţul unitar | Valoarea || crt.|(produse, ambalaje etc.)| U.M. | livrata | (fără T.V.A.) | - lei - || | | | | - lei - | ||-----|------------------------|------|-------------|---------------|----------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----|------------------------|------|-------------|---------------|----------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | ||---------------------------------------------------|---------------|----------|| Semnatura şi stampila | Date privind expeditia | | || furnizorului | Numele delegatului ...... | TOTAL: | || | Buletinul/cartea de | | || | identitate seria ..... |---------------|----------|| | nr. ..... eliberat/a .... | Semnatura | || | Mijlocul de transport ... | de primire | || | nr. ..................... | | || | Expedierea s-a efectuat | | || | în prezenta noastra la | | || | data de ..... ora ...... | | || | Semnaturile ............ | | | ------------------------------------------------------------------------------                                                           14-3-6A                      - verso - ------------------------------------------------------------------------------| Nr. | SPECIFICATIA | U.M. | Cantitatea | Preţul unitar | Valoarea || crt.|(produse, ambalaje etc.)| | livrata | (fără T.V.A.) | - lei - || | | | | - lei - | ||-----|------------------------|------|-------------|---------------|----------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||-----|------------------------|------|-------------|---------------|----------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | ||---------------------------------------------------|---------------|----------|| Semnatura şi stampila | Date privind expeditia | | || furnizorului | Numele delegatului ...... | TOTAL: | || | Buletinul/cartea de | | || | identitate seria ..... |---------------|----------|| | nr. ..... eliberat/a .... | Semnatura | || | Mijlocul de transport ... | de primire | || | nr. ..................... | | || | Expedierea s-a efectuat | | || | în prezenta noastra la | | || | data de ..... ora ...... | | || | Semnaturile ............ | | | ------------------------------------------------------------------------------CHITANTA(cod 14-4-1)Formular cu regim special de tiparire, inseriere şi numerotare.Tiparit în carnete cu cate 100 de file.1. Serveste ca:- document justificativ pentru depunerea unei sume în numerar la casieria unităţii;- document justificativ de înregistrare în registrul de casa (cu respectarea Regulamentului operaţiunilor de casa) şi în contabilitate.2. Se întocmeşte în doua exemplare, pentru fiecare suma încasată, de către casierul unităţii şi se semneaza de acesta pentru primirea sumei.3. Circula la depunator (exemplarul 1, cu stampila unităţii). Exemplarul 2 rămâne în carnet, fiind folosit ca document de verificare a operaţiunilor efectuate în registrul de casa.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil, după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).             ----------------------------------------------------            | Unitatea .......................... |            | Codul fiscal ...................... |            | Nr. de inmatriculare în Registrul |            | comerţului/anul ................... |            | Sediul (localitatea, str., nr.) ... |            | Judeţul ........................... |            | |            | |            | CHITANTA Nr. |            | Data ...... 199 .... |            | |            | Am primit de la ................................. |            | Adresa .......................................... |            | Suma de ........... adica ....................... |            | Reprezentand .................................... |            | |            | Casier, |             ----------------------------------------------------                                                         14-4-1CHITANTA FISCALA(cod 14-4-2)Formular cu regim special de tiparire, inseriere şi numerotare.Se distribuie numai platitorilor de T.V.A.Tiparit în carnete cu 100 de file.1. Serveste ca:- document justificativ privind cumpararea unor bunuri sau prestarea unor servicii, în condiţiile în care nu se întocmeşte factura;- document justificativ de înregistrare în contabilitate, atunci când este însoţită de bonul eliberat de la casa de marcat, Bonul de vanzare (cod 11-1-12) sau Chitanta (cod 14-4-1), şi de deducere a T.V.A.2. Se întocmeşte în doua exemplare de către vânzător sau de către prestatorul de servicii. Eliberarea chitantei fiscale se face după ce bunurile şi serviciile au fost achitate, în care sens s-a eliberat bonul de la casa de marcat, Bonul de vanzare (cod 11-1-12) sau Chitanta (cod 14-4-1).Chitanta fiscala nu inlocuieste Chitanta (cod 14-4-1), care se întocmeşte pentru încasările în numerar la casieria unităţii.Chitanta fiscala nu se utilizeaza pentru vanzarea bunurilor en gros către alte unităţi patrimoniale.În coloana "Specificatie", bunurile sau serviciile se inscriu grupate pe cote de T.V.A.3. Circula:* la cumparator, pentru înregistrare în jurnalul pentru cumparari (exemplarul 1);* la furnizor, în cazul în care este scutit de obligaţia emiterii facturii (exemplarul 2).4. Se arhiveaza:* la cumparator, la compartimentul financiar-contabil, împreună cu bonul de la casa de marcat, bonul de vanzare sau chitanta eliberata de vânzător (exemplarul 1);* la furnizor sau la vânzător, după utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).    Unitatea ............................    Cod fiscal ..........................    Nr. ord. reg. com./an ...............    Sediul (localitatea, str. nr.) ......    Judeţul .............................                CHITANTA FISCALA Nr. ...........*)                  Data ......../199......           S-a incasat de la .................. conform           Bonului/Chitantei nr. .... din data de ..... ----------------------------------------------------------------------------- | Specificatia | U./M. | Cantitatea | Preţul unitar | Valoarea | din care: | | | | | de vanzare | totala | T.V.A. | |--------------|-------|------------|---------------|----------|------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------|-------|------------|---------------|----------|------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------|------------------------------------|----------|------------| | Semnatura | TOTAL: | | | -----------------------------------------------------------------------------------------*) RECTIFICAREA nr. 831 din 2 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 26 ianuarie 1998 prevede că în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 19 decembrie 1997, la pagina 6 se face urmatoarea rectificare: - După CHITANTA FISCALA (cod 14-4-2) se introduce formularul "CHITANTA FISCALA".FACTURA FISCALA(cod 14-4-10/A)şiFACTURA(cod 14-4-10/aA)Formular cu regim special de inseriere şi de numerotare.Tiparit în blocuri cu cate 150 de file, formate din 50 de seturi cu cate 3 file în culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu - exemplarul 2, verde - exemplarul 3.1. Serveste ca:- document pe baza caruia se întocmeşte instrumentul de decontare a produselor şi marfurilor livrate, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate;- document de însoţire a marfii pe timpul transportului;- document de încărcare în gestiunea primitorului;- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumparatorului.2. Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, în trei exemplare, la livrarea produselor şi a marfurilor, la executarea lucrărilor şi la prestarea serviciilor, de către compartimentul desfacere sau alt compartiment desemnat pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de însoţire a marfii sau a altor documente tipizate care atesta executarea lucrărilor şi prestarea serviciilor şi se semneaza de compartimentul emitent.Atunci când factura nu se poate întocmi în momentul livrarii, datorita unor condiţii obiective şi cu totul excepţionale, produsele şi marfurile livrate sunt insotite, pe timpul transportului, de avizul de însoţire a marfii. În vederea corelarii documentelor de livrare, numărul şi data avizului de însoţire a marfii se inscriu în formularul de factura.Factura fiscala (cod 14-4-10/A) se întocmeşte numai de către platitorii de T.V.A. În Factura, bunurile, lucrarile executate sau serviciile prestate se inscriu în coloana 1, grupate pe cote de T.V.A.Factura (cod 14-4-10/aA) se întocmeşte de către unitatile patrimoniale neplatitoare de T.V.A.3. Circula:* la furnizor:- la compartimentul în care se efectueaza operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (toate exemplarele); viza de control financiar preventiv se acordă numai pe exemplarul 3;- la persoanele autorizate sa dispună încasări în contul de la banca al unităţii (toate exemplarele);- la compartimentul desfacere, în vederea înregistrării în evidentele operative şi pentru eventualele reclamatii ale clientilor (exemplarul 2 al facturii, la care se anexeaza dispoziţia de livrare);- la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea în contabilitate (exemplarul 3);* la cumparator:- la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operaţiunii, având atasat exemplarul din avizul de însoţire a marfii care a insotit produsul sau marfa, dacă este cazul, inclusiv nota de receptie şi constatare de diferente, în cazul în care marfa nu a fost însoţită de factura pe timpul transportului (exemplarul 1);- la compartimentul care efectueaza operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a marfii, inclusiv nota de receptie şi de constatare de diferente, după caz);- la compartimentul financiar-contabil, pentru acceptarea platii, precum şi pentru inregistrarea în contabilitate (exemplarul 1, împreună cu avizul de însoţire a marfii, inclusiv nota de receptie şi de constatare de diferente, după caz).4. Se arhiveaza:* la furnizor:- la compartimentul desfacere (exemplarul 2);- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 3);* la cumparator:- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1).Furnizor ........................... Cumparator .........................         (denumirea, forma juridica) (denumirea, forma juridica)Nr. de inmatriculare în Registrul Codul fiscal .......................comerţului/anul .................... Sediul (localitatea, str. nr.) .....Codul fiscal ....................... Judeţul ............................Sediul (localitatea, str. nr.) ..... Contul .............................Judeţul ............................ Banca ..............................Contul .............................Banca ..............................                      FACTURA FISCALA                ---------------------------------               | Nr. facturii ................. |               | Data (ziua, luna, anul) ...... |               | Nr. avizului de însoţire a |               | marfii ....................... |               | (dacă este cazul) |                --------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------| Nr. | Denumirea | | | Preţul unitar | | Valoarea|| crt.| produselor | U.M. | Cantitatea | (fără T.V.A.) | Valoarea | T.V.A. || | sau a | | | - lei - | - lei - | - lei - || | serviciilor | | | | | ||-----|---------------|------|------------|---------------|----------|---------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 ||-----|---------------|------|------------|---------------|----------|---------|| | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||---------------------------------------------------------|----------|---------|| Semnatura şi | Date privind expeditia: | TOTAL, | | || stampila | Numele delegatului ........ | |----------|---------|| furnizorului | Buletinul/cartea de | din care:| | || | identitate seria ........ | accize | | X || | nr. .... eliberat(a) ..... |-------------------------------|| | Mijlocul de transport ..... | Semnatura | Total || | nr. ....................... | de primire | de plată || | Expedierea s-a efectuat în | | (col. 5 + col. 6)|| | prezenta noastra la data | | || | de .......... ora ........ | | || | Semnaturile .............. | | | ------------------------------------------------------------------------------                                                                14-4-10/A                      - verso -    Cota T.V.A. .........% Continuarea facturii nr. ........... ------------------------------------------------------------------------------| Nr. | Denumirea | | | Preţul unitar | | Valoarea|| crt.| produselor | U.M. | Cantitatea | (fără T.V.A.) | Valoarea | T.V.A. || | sau a | | | - lei - | - lei - | - lei - || | serviciilor | | | | | ||-----|---------------|------|------------|---------------|----------|---------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) | 6 ||-----|---------------|------|------------|---------------|----------|---------|| | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | || | | | | | | ||---------------------------------------------------------|----------|---------|| Semnatura şi | Date privind expeditia | TOTAL, | | || stampila | Numele delegatului ........ | |----------|---------|| furnizorului | Buletinul/cartea de | din care:| | || | identitate seria ........ | accize | | X || | nr. .... eliberat(a) ..... |-------------------------------|| | Mijlocul de transport ..... | Semnatura | Total || | nr. ....................... | de primire | de plată || | Expedierea s-a efectuat în | | (col. 5 + col. 6)|| | prezenta noastra la data | | || | de .......... ora ........ | | || | Semnaturile .............. | | | ------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------| Furnizor ........................... Cumparator ......................... || (denumirea, forma juridica) (denumirea, forma juridica)|| Nr. de inmatriculare în Registrul Codul fiscal ....................... || comerţului/anul .................... Sediul (localitatea, str. nr.) ..... || Codul fiscal ....................... Judeţul ............................ || Sediul (localitatea, str. nr.) ..... Contul ............................. || Judeţul ............................ Banca .............................. || Contul ............................. || Banca .............................. || || FACTURA || || --------------------------------- || | Nr. facturii ................. | || | Data (ziua, luna, anul) ...... | || | Nr. avizului de însoţire a | || | marfii ....................... | || | (dacă este cazul) | || --------------------------------- ||------------------------------------------------------------------------------|| Nr. | Denumirea produselor | | | Preţul unitar | Valoarea || crt.| sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | - lei - | - lei - ||-----|-------------------------|------|------------|---------------|----------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) ||-----|-------------------------|------|------------|---------------|----------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | ||-------------------------------------------------------------------|----------|| Semnatura şi | Date privind expeditia: | TOTAL, | || stampila | Numele delegatului ........ | din care: |----------|| furnizorului | Buletinul/cartea de | accize | || | identitate seria ........ |---------------------------|| | nr. .... eliberat(a) ..... | || | Mijlocul de transport ..... | Semnatura || | nr. ....................... | de primire || | Expedierea s-a efectuat în | || | prezenta noastra la data | || | de .......... ora ........ | || | Semnaturile .............. | | ------------------------------------------------------------------------------                                                                14-4-10/aA                      - verso -                Continuarea facturii nr. ............. ------------------------------------------------------------------------------|Nr. | Denumirea produselor | | | Preţul unitar | Valoarea || crt.| sau a serviciilor | U.M. | Cantitatea | - lei - | - lei - ||-----|-------------------------|------|------------|---------------|----------|| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5(3x4) ||-----|-------------------------|------|------------|---------------|----------|| | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | || | | | | | ||-------------------------------------------------------------------|----------|| Semnatura şi | Date privind expeditia: | TOTAL: | || stampila | Numele delegatului ........ | |----------|| furnizorului | Buletinul/cartea de | | || | identitate seria ........ |---------------------------|| | nr. .... eliberat(a) ..... | || | Mijlocul de transport ..... | Semnatura || | nr. ....................... | de primire || | Expedierea s-a efectuat în | || | prezenta noastra la data | || | de .......... ora ........ | || | Semnaturile .............. | | ------------------------------------------------------------------------------BON DE COMANDA - CHITANTA(cod 14-4-11 şi cod 14-4-11/a)Formular cu regim special de tiparire, inseriere şi numerotare.Tiparit în carnete cu cate 75 de file.1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii şi evaluarea obiectului de executat sau de reparat, după caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate şi a materialelor consumate.Bonul de comanda - chitanta (cod 14-4-11) se întocmeşte numai de către platitorii de T.V.A.2. Se întocmeşte în trei exemplare de către unitatea prestatoare.3. Circula:- exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;- exemplarul 2 se preda clientului;- exemplarul 3 rămâne în carnet.4. Se arhiveaza:- exemplarul 1, la compartimentul financiar-contabil;- exemplarul 3 rămâne în carnet.FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL(cod 14-3-8/b)Formular cu regim special de tiparire, inseriere şi numerotare.1. Serveste ca:- document de evidenta a intrarilor, iesirilor şi stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta şi urmărire;- document de evidenta a formularelor anulate;- document pentru stabilirea grupelor de numere (serii), pe compartimentele unităţii, în vederea numerotarii formularelor;- sursa de informaţii pentru controlul operativ curent şi contabil al stocurilor de formulare.2. Se întocmeşte într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de către gestionar.Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se ţin la locul de depozitare a formularelor.3. Nu circula, fiind document de înregistrare.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.                                                   ----------------------------                                                  | Rezervat numerele | Pentru |....................... | (seriile) | compar-|    Unitatea | | timent |                                                  |-------------------|--------|FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL | de la | până la | |                                                  |--------|----------|--------|Denumirea formularului ........................ |--------|----------|--------|Codul formularului ........ formatul .......... |--------|----------|--------|Preţul unitar ....... U.M. ....... Codul ...... |--------|----------|--------|                                                   ---------------------------- ------------------------------------------------------------------------------| | Felul şi| Cantitatea | | Numerele | | | Data şi || | numărul | | S | (seria) | Numele | Formula- | semnătu-|| | formula-|------------| t |-------------| şi pre- | rele neu- | ra celui||Data| rului de| pri-|elibe-| o |de la | până | numele | tilizabile| care || | primire | mita| rata | c | | la | primi- | (numărul | preda || | sau de | | | u | | | torului | şi seria) | formula-|| | elibe- | | | l | | | | | rele ne-|| | rare | | | | | | | | utiliza-|| | | | | | | | | | bile ||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------| ------------------------------------------------------------------------------                                                                14-3-8/b              - verso - ------------------------------------------------------------------------------| | Felul şi| Cantitatea | | Numerele | | | Data şi || | numărul | | S | (seria) | Numele | Formula- | semnătu-|| | formula-|------------| t |-------------| şi pre- | rele neu- | ra celui||Data| rului de| pri-|elibe-| o |de la | până | numele | tilizabile| care || | primire | mita| rata | c | | la | primi- | (numărul | preda || | sau de | | | u | | | torului | şi seria) | formula-|| | elibe- | | | l | | | | | rele ne-|| | rare | | | | | | | | utiliza-|| | | | | | | | | | bile ||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------||----|---------|-----|------|----|------|------|---------|-----------|---------| ------------------------------------------------------------------------------  +  Anexa 1BNORME METODOLOGICEpentru intocmirea şi utilizarea formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila  +  Articolul 1Persoanele juridice şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, au obligaţia sa organizeze şi să asigure evidenta, gestionarea şi corecta utilizare a formularelor cu regim special de inseriere şi numerotare, cum sunt: facturile, chitantele, avizele de însoţire a marfii, alte documente, cu ajutorul cărora se stabilesc volumul de activitate, plăţile şi încasările efectuate în raport cu bugetul de stat, clientii, furnizorii sau cu alte persoane fizice şi juridice.  +  Articolul 2Formularele care stau la baza determinarii veniturilor persoanelor prevăzute la art. 1 se asigura prin Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" sau de către alte unităţi tipografice agreate, sub supravegherea acesteia.  +  Articolul 3Organizarea gestionarii, folosirii şi evidentei formularelor prevăzute la art. 2 se face potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice, iar raspunderea revine administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane care au obligaţia gestionarii patrimoniului.  +  Articolul 4La persoanele prevăzute la art. 1, evidenta operativa a formularelor se tine cu ajutorul Fisei de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b), care se completeaza distinct pentru fiecare tip de formular, pe măsura aprovizionarii acestora.  +  Articolul 5Formularele cu regim special de inseriere şi numerotare se elibereaza utilizatorilor, pe baza aprobării administratorului, a ordonatorului de credite sau a altor persoane care au obligaţia gestionarii patrimoniului, în care se va specifică faptul ca formularele ridicate anterior au fost folosite în conformitate cu normele în vigoare, iar cele pierdute - seria ....... de la nr. ........ la nr. ......... - au fost declarate nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. ....... .Formularele cu regim special de inseriere şi numerotare se elibereaza din magazie pe baza bonului de consum, dintr-un bonier distinct, gestionat de persoana imputernicita în acest scop de către administratorul, ordonatorul de credite sau alte persoane care au obligaţia gestionarii patrimoniului.La eliberarea din magazie a acestor formulare, în bonul de consum se inscriu, în mod obligatoriu, seria şi numerele aferente formularelor respective.  +  Articolul 6Salariaţii care primesc spre folosinţă aceste formulare raspund de utilizarea lor, pentru consemnarea operaţiunilor legale, şi au obligaţia să justifice în orice moment existenta lor.  +  Articolul 7Înscrierea datelor în aceste formulare se face potrivit reglementarilor cuprinse în normele generale privind documentele justificative şi financiar-contabile.  +  Articolul 8Formularele care nu se mai folosesc se restituie la magazie pe baza Bonului de predare-transfer, restituire, cod 14-3-3A, şi se înregistrează ca intrare în Fisa de magazie a formularelor cu regim special, cod 14-3-8/b, mentionandu-se numerele şi seria formularelor primite.  +  Articolul 9În cazul în care o persoană prevăzută la art. 1 se lichideaza, fuzioneaza sau se divizeaza, se va proceda astfel:- în cazul lichidarii, formularele neutilizate se vor returna Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" sau tipografiilor agreate furnizoare, pe baza unui proces-verbal în care se vor inscrie felul, seria şi numărul documentelor, fără plata contravalorii acestora când formularele sunt individualizate;- în cazul fuzionarii, formularele se vor folosi până în momentul în care acestea se epuizează;- în cazul divizarii, formularele se vor folosi de către una dintre persoanele prevăzute la art. 1, nou-înfiinţate, cu aprobarea direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 10Formularele neutilizabile, defectuos tiparite sau în alte cazuri similare se anulează prin barare pe diagonala, facandu-se menţiunea "ANULAT" pe toate exemplarele, şi se restituie, cu excepţia formularelor din carnete brosate, gestionarului de formulare, sub semnatura persoanei predatoare, în fisa de magazie a formularului cu regim special inscriindu-se numărul şi seria formularului respectiv în coloana "formulare neutilizabile", urmand a fi predate la arhiva şi pastrate conform normelor legale.  +  Articolul 11Formularele utilizate şi cele neutilizabile, până la predarea lor la arhiva, se păstrează la compartimentul care le-a folosit, în ordinea numerelor, pentru a permite controlul în orice moment al utilizarii acestora.  +  Articolul 12Orice lipsuri sau pierderi de formulare numerotate, în magazie sau la compartimentele care le utilizeaza, vor fi aduse la cunoştinţa, în scris, administratorului, ordonatorului de credite sau altor persoane, care au obligaţia gestionarii patrimoniului unităţii, care vor dispune cercetarea şi verificarea imprejurarilor în care s-au produs lipsurile sau pierderile şi eventuala tragere la raspundere a celor vinovati, conform legii.Formularele cu regim special de inseriere şi numerotare, pierdute sau sustrase se declara nule în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, după sesizarea organelor în drept.  +  Anexa 2                   SITUAŢIAstocului de formulare cu regim special de inseriere şi numerotare la data de 31 decembrie 1997               - model - -----------------------------------------------------------------------------| Nr. | Denumirea | Codul | | | Numerele (seria) || crt.| formularului | formula- | U.M. | Cantitatea |------------------------|| | | rului | | | de la | până la ||-----|--------------|-----------|------|------------|-----------|------------||-----|--------------|-----------|------|------------|-----------|------------||-----|--------------|-----------|------|------------|-----------|------------||-----|--------------|-----------|------|------------|-----------|------------||-----|--------------|-----------|------|------------|-----------|------------| -----------------------------------------------------------------------------        Conducatorul unităţii, Conducatorul compartimentului                                             financiar-contabil,--------------