HOTĂRÂRE nr. 584 din 23 iunie 2005 privind stabilirea activităților specifice și a finanțării unităților sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și a unităților sanitare din rețeaua ministerului justiției
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 29 iunie 2005  (la 11-01-2014, Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Unitățile și structurile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Justiției desfășoară activitățile specifice, finanțate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Unitățile și structurile sanitare din rețeaua proprie a ministerelor și instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională se finanțează potrivit prevederilor anexei nr. 2. (la 11-01-2014, Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )  +  Articolul 2Miniștrii și conducătorii instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție emit norme proprii de aplicare a prezentei hotărâri. (la 11-01-2014, Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 11-01-2014, Art. 3 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014. )  +  Articolul 4Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Prevederile pct. 3 lit. c) din nota prevăzută în anexa nr. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 6Anexele nr. 3 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea și finanțarea unor unități sanitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 7 august 1998, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naționale,
  Teodor Atanasiu
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul justiției,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul sănătății,
  Mircea Cinteză
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 23 iunie 2005.Nr. 584.  +  Anexa nr. 1
  FINANȚAREA
  unităților și structurilor sanitare din
  rețeaua sanitară proprie a ministerelor și a instituțiilor
  publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
  I. Unități și structuri sanitare finanțate integral de la bugetul de stat:1. cabinetele medicale de unitate din structura centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, ale centrelor medicale județene din structura Ministerului Afacerilor Interne, precum și centrele medicale ale Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale;2. cabinetele medicale și de medicină dentară, de unitate, ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, sistemului penitenciar, precum și ale Serviciului Român de Informații;3. depozite sanitare;4. structuri medicale operaționale de sprijin medical, precum și structuri/funcții militare prevăzute a fi încadrate cu medici care desfășoară și activități de asigurare medicală;5. Centrul de Hematologie și Transfuzie Sanguină al Armatei și formațiuni similare;6. structuri de medicină preventivă;7. direcții medicale sau structuri asimilate acestora;8. abrogat. (la 01-01-2015, Subpct. 8 al pct. I al anexei 1 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) 9. structuri de medicină a muncii;10. structuri de expertiză medico-militară, expertiză medicală și de evaluare a capacității de muncă;11. abrogat. (la 25-03-2021, Punctul 11. din Punctul I. , Anexa nr. 1 a fost abrogat de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 338 din 17 martie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 25 martie 2021 ) II. Unități și structuri sanitare finanțate din venituri proprii obținute în condițiile legii:1. centrele medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu ale Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe;2. spitalele și sanatoriile din rețeaua proprie, cu excepția unităților a căror finanțare este stabilită prin alte acte normative;3. Centrul Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare "Academician Vasile Cândea";4. abrogat. (la 01-01-2015, Subpct. 4 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) 5. abrogat. (la 01-01-2015, Subpct. 5 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) 6. centrele medicale județene din structura Ministerului Afacerilor Interne;7. servicii de ambulanță și transport sanitar;8. abrogat. (la 01-01-2015, Subpct. 8 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) 9. abrogat. (la 01-01-2015, Subpct. 9 al pct. II al anexei 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) II^1. Unități și structuri sanitare finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat:1. Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială «General doctor aviator Victor Anastasiu»;2. Centrul de Medicină Navală;3. Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu «Academician Ștefan Milcu» (la 01-01-2015, Pct. II^1 al anexei 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) III. Pentru desfășurarea activităților de medicină primară și medicină dentară, prevăzute în contractul încheiat între unitățile care gestionează aceste activități și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, unitățile și structurile sanitare precizate la pct. I pot beneficia de bunuri și servicii specifice activității medicale achiziționate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, conform reglementărilor proprii ministerelor și instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională.----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014, conform modificării aduse de pct. 5 al art. unic din același act normativ.
   +  Anexa nr. 2
  ACTIVITĂȚI SPECIFICE
  desfășurate în unitățile sanitare din
  sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională,
  precum și în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Justiției
  Activitățile specifice desfășurate în unitățile și structurile sanitare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională finanțate din bugetele ministerelor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și în unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Justiției sunt:1. Serviciile medicale profilactice, precum și examenele medicale obligatorii pentru supravegherea sănătății personalului militar și polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, magistraților, personalului asimilat acestora și personalului auxiliar de specialitate, altele decât cele prevăzute în Contractul-cadru anual privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și în normele metodologice de aplicare a acestuia2. Examinarea medicală a:a) personalului aeronavigant, ambarcat și scafandrilor, la plecarea în/înapoierea din misiuni;b) personalului, la plecarea în/înapoierea din misiuni și la intrarea în serviciul de pază și gardă;c) personalului care intră în serviciul de zi pe unitate;d) personalului care execută paza obiectivelor speciale;e) personalului în rezervă și civil, la chemarea în activitate, în situații deosebite;f) magistraților, asimilaților acestora și personalului auxiliar de specialitate, potrivit legislației în vigoare;g) persoanelor selecționate pentru încadrarea ca soldați și gradați profesioniști, a personalului chemat/rechemat în activitate;h) personalului angajat al ministerelor și al instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și a membrilor de familie ai acestuia, la plecarea în/înapoierea din misiune externă;i) candidaților, elevilor și studenților din instituții de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.3. Expertiza medico-militară, medicală și, după caz, de evaluare a capacității de muncă a:a) personalului care își desfășoară activitatea în mediul hiperbar și pe navele maritime sau fluviale;b) personalului aeronavigant;c) persoanelor private de libertate din unitățile penitenciare și din centrele de reținere și arest preventiv;d) personalului și membrilor de familie ai acestuia, la plecarea în/înapoierea din misiuni externe;e) magistraților, asimilaților acestora și personalului auxiliar de specialitate;f) cadrelor militare în activitate, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, soldaților și gradaților profesioniști;g) cadrelor militare trecute în rezervă/retragere, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care beneficiază de pensie de invaliditate de la casele de pensii sectoriale;h) elevilor și studenților din instituțiile de învățământ din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională pentru formarea cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;i) soțului supraviețuitor încadrat în grad de invaliditate, beneficiar al pensiei de urmaș prin casele sectoriale de pensii;j) soldaților și gradaților profesioniști trecuți în rezervă ca urmare a încetării raporturilor de muncă după intrarea în vigoare a Legii nr. 51/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților voluntari;k) personalului trimis de centrele militare județene/zonale.4. Asistența medicală a personalului străin pe timpul activităților în cadrul programelor de parteneriat, misiunilor umanitare și acordurilor cu parteneri externi5. Activități pentru acordarea primului ajutor medical și a asistenței medicale specifice în cazul folosirii armelor nucleare, biologice și chimice6. Asistența medicală în caz de accidente de muncă survenite în timpul și din cauza îndeplinirii obligațiilor de serviciu ale cadrelor militare, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în activitate, inclusiv pentru tratamentul medical acordat personalului participant la misiunile și operațiile prevăzute de Legea nr. 121/2011 privind participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului statului român, rănit în timpul și din cauza îndeplinirii acestor misiuni și operații. (la 01-01-2015, Pct. 6 al anexei 2 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) 7. Asistența medicală în cadrul activităților desfășurate de persoanele private de libertate din penitenciare și centrele de reținere și arest preventiv8. Asigurarea recuperării și a asistenței medicale și psihologice posttraumatice pentru militarii răniți în teatrele de operații9. Asigurarea asistenței medicale de urgență pentru demnitarii români și membrii delegațiilor străine, precum și a altor categorii de persoane, conform reglementărilor legale în vigoare10. Asigurarea asistenței medicale pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce revin unităților și structurilor sanitare, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Țării11. Efectuarea imunizărilor pentru cadrele militare și membrii de familie ai acestora, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, la plecarea în misiuni externe, în zone cu risc epidemiologic, altele decât cele prevăzute în contractul-cadru anual12. Activități cu specific militar desfășurate de unitățile și structurile sanitare din rețeaua sanitară proprie pentru:a) participarea în cadrul planului pregătirii pentru luptă: exerciții/antrenamente de alertare, aplicații, trageri cu armamentul din dotare;b) constituirea și realizarea capacității operaționale prin mobilizare, pentru trecerea unităților sanitare de la starea de pace la starea de război, în vederea îndeplinirii funcțiilor de sprijin și susținerii efortului de apărare;c) realizarea, întreținerea și preschimbarea stocurilor potrivit nomenclatorului cu produsele și serviciile pentru apărare, în vigoare;d) pregătirea și participarea/intervenția cu mijloacele și resursele necesare, la situații de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, dezastre naturale, alte accidente ce reprezintă evenimente cu caracter militar sau nonmilitar și care prin amploare și intensitate amenință sănătatea populației;e) securizarea locației în care este dispusă unitatea sanitară, cu forțe și mijloace proprii sau printr-un sistem externalizat de pază și intervenție specializat; (la 01-01-2015, Lit. e) a pct. 12 al anexei 2 a fost modificată de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) f) asigurarea măsurilor privind protecția fizică, protecția documentelor clasificate, protecția industrială, protecția personalului, protecția INFOSEC, protecția bunurilor și a personalului aflat în teatrele de operații, precum și gestionarea documentelor clasificate naționale, NATO și UE, și a arhivelor constituite;g) gestionarea structurilor de armament, geniu, chimic, logistic, transmisiuni etc.;h) participarea personalului medical la misiuni specifice în țară și în străinătate;i) asigurarea funcționării capabilităților medicale operaționale de sprijin medical.13. Activitățile desfășurate în cabinetele și centrele de medicină dentară din unitățile și structurile sanitare, nedecontate sau nesuportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru personalul militar, pentru polițiști și funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în condițiile legii14. Acordarea, în regim gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor, protezelor și dispozitivelor medicale, atât în vederea acoperirii contribuției personale pentru cele care nu sunt suportate integral din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, cât și pentru cele care nu sunt decontate din Fond, pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, pentru personalul instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, potrivit legii15. Acordarea drepturilor de personal specifice categoriilor de personal din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională reprezentând solda de grad/salariul gradului profesional deținut, gradațiile, solda/salariul de comandă, compensația de risc/pericol deosebit, majorarea soldei/salariului de funcție pentru titlurile de specialist de clasă deținute în specialitate, alte elemente care fac parte, potrivit legii, din solda lunară brută/salariul lunar brut, inclusiv cele specifice participării la misiunile și operațiile prevăzute de Legea nr. 121/2011 , în condițiile legii, precum și contribuțiile obligatorii aferente acestor drepturi salariale, suportate de angajator; (la 01-01-2015, Pct. 15 al anexei 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) 16. Acordarea drepturilor specifice categoriilor de personal din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, reprezentând: drepturile de hrană, echipament, compensația lunară pentru chirie, contravaloarea echipamentului, valoarea financiară a normelor de hrană, ajutoarele la trecerea în rezervă/retragere, contravaloarea drepturilor de transport pentru efectuarea concediului de odihnă și pentru deplasarea în interesul serviciului, drepturile de asistență socială și contribuțiile aferente, despăgubirile pentru cazurile de invaliditate sau deces și plata altor drepturi specifice, în condițiile legii. (la 01-01-2015, Pct. 16 al anexei 2 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.153 din 23 decembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 956 din 29 decembrie 2014. ) 17. Activitățile desfășurate în cabinetele medicale ale centrelor medicale de diagnostic și tratament ale Ministerului Justiției, nedecontate sau nesuportate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru personalul militar, polițiști, funcționari publici cu statut special, magistrați, asimilații acestora și personal auxiliar de specialitate, precum și a persoanelor private de libertate18. Activitățile specifice penitenciarelor-spital:a) asigurarea pazei, escortării, supravegherii, însoțirii persoanelor private de libertate, aplicarea regimului de detenție și asigurarea legalității deținerii;b) asigurarea evidenței deținuților potrivit dispozițiilor specifice legii executării pedepselor, inclusiv din perspectiva aplicațiilor informatice de gestionare a bazei de date privind deținuții;c) activități pe linia organizării muncii deținuților și plata salariilor aferente;d) activități privind protecția și accesul la informații clasificate;e) activitatea compartimentelor de armament, mobilizare și transmisiuni;f) asigurarea dotărilor specifice unui loc de deținere, inclusiv reparațiile și întreținerea;g) asigurarea transportului deținuților la instanțele de judecată, institutele de medicină legală și în momentul externării (transferul către altă unitate penitenciară);h) asigurarea efectuării expertizelor medico-legale solicitate de instanțele de judecată sau organele de urmărire penală (expertize psihiatrice, expertize pentru amânarea/întreruperea executării pedepselor din motive medicale, alte expertize medico-legale - paternitate, în caz de agresiuni etc.) ori a altor investigații solicitate de către acestea;i) asigurarea asistenței medicale în situații specifice (autoagresiuni, agresiuni, refuz de hrană, sancțiuni disciplinare, transfer, punere în libertate);j) asigurarea drepturilor prevăzute în legislația execuțional- penală pentru deținuții neinternați (hrănire, cazare, asigurarea de materiale igienico-sanitare, asistență medicală și medicamente, ținută, coplată/contribuție personală servicii medicale acordate în condițiile prevăzute de Contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare ale acestuia, telefonie, corespondență, informare, petiționare, vizită), atât pentru cei care desfășoară activități lucrative, însoțitori, îngrijitori, cât și în perioada de la externare până la realizarea transferului; asigurarea acelorași drepturi pentru deținuții care refuză internarea, până la realizarea transferului în alt penitenciar;k) asigurarea drepturilor prevăzute în legislația execuțional- penală pentru deținuții internați (materiale igienico-sanitare, coplată/contribuție personală servicii medicale acordate în condițiile prevăzute de Contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare a acestuia, telefonie, corespondență, informare, petiționare, vizită);l) activități desfășurate pe linie de secretariat, registratură, reprezentare juridică și arhivă în ceea ce privește asigurarea corespondenței cu instanțele de judecată, a dreptului la petiționare și informare a persoanelor private de libertate, pentru ținerea și păstrarea evidenței ordinelor, deciziilor, instrucțiunilor și dispozițiilor emise de conducerea Ministerului Justiției și a Administrației Naționale a Penitenciarelor;m) asigurarea instruirii specifice a funcționarilor publici cu statut special, specifică misiunilor care revin sistemului penitenciar și în modalitățile anume reglementate de legislația incidentă;n) punerea în aplicare a dispozițiilor specifice privind încarcerarea, carantinarea, individualizarea/schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, liberarea condiționată a deținuților și aplicarea altor instituții de drept execuțional penal;o) asigurarea primirii, păstrării și restituirii bunurilor, obiectelor de valoare și a valorilor proprietate personală a deținuților, precum și gestionarea pachetelor la care aceștia au dreptul pe perioada executării pedepsei;p) activitatea de asistență socială și reintegrare destinate reinserției sociale a deținuților;q) activități care au ca scop prevenirea criminalității în mediul penitenciar, desfășurate în temeiul prerogativelor speciale conferite prin legislație anumitor funcționari publici cu statut special.----------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 23 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 11 ianuarie 2014, conform modificării aduse de pct. 6 al art. unic din același act normativ.
  --------