ORDIN nr. 211 din 11 februarie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2(actualizat până la data de 15 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 18 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.043 din 15 decembrie 2003.Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere şi eliberarea cărţii de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România,În temeiul prevederilor art. 3 pct. 47 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.938/2001 pentru aprobarea Reglementărilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le îndeplinească vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulaţie pe drumurile publice din România - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 15 aprilie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare după 30 de zile de la data publicării.p. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 11 februarie 2003.Nr. 211.  +  AnexăREGLEMENTARI 11/02/2003