ORDONANTA nr. 81 din 19 august 2004 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea crescatoriilor de vanat şi a complexurilor de vânătoare(actualizata până la data de 22 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 august 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 22 noiembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004.În temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, şi al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot înfiinţa, cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, crescatorii de vanat şi complexuri de vânătoare.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonante urmatorii termeni se definesc astfel: a) crescatorie de vanat - sistemul de amenajari, instalaţii şi constructii în care, prin tehnologie specifică, se produc exemplare aparţinând unei singure specii de fauna, prevăzută de Legea fondului cinegetic şi a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificarii pentru consum sau pentru popularea fondurilor de vânătoare; b) complex de vânătoare - sistemul format din una sau mai multe crescatorii de vanat, suprafete de teren, amenajari şi instalaţii specifice constituite intr-o incinta unitara pentru izolarea şi controlul populatiei speciei respective în care se realizează cresterea exemplarelor din speciile de fauna prevăzute de Legea nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificarii pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cat şi pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.  +  Articolul 3După scopul pentru care se infiinteaza, crescatoriile de vanat pot fi: a) crescatorii de vanat destinate producerii de material biologic selectionat, pentru acţiuni de populare şi repopulare a fondurilor de vânătoare cu vanat; b) crescatorii de vanat destinate cresterii intensive a unor exemplare din specii de vanat, în scopul valorificarii produselor obtinute.------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 4Complexurile de vânătoare se infiinteaza pentru obtinerea de exemplare din speciile de vanat, în scopul valorificarii pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cat şi pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.  +  Articolul 5 (1) Crescatoriile de vanat şi complexurile de vânătoare se pot înfiinţa pe toate categoriile de teren aflate în extravilanul localitatilor, cu acordul proprietarilor sau, după caz, al administratorilor acestora. (2) Terenul pe care se infiinteaza crescatoriile de vanat şi complexurile de vânătoare îşi schimba folosinţă şi destinaţia potrivit legii. (3) Suprafaţa minima pe care se infiinteaza complexurile de vânătoare este de 150 ha.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 6Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vanat din crescatoriile de vanat şi din complexurile de vânătoare este diferit, din punct de vedere al perioadei de vânătoare, de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vanat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicată, şi ale reglementarilor tehnice emise în aplicarea prevederilor legii.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Capitolul II Autorizarea infiintarii şi exploatarii crescatoriilor de vanat şi a complexurilor de vânătoare-------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura autorizeaza înfiinţarea de crescatorii de vanat şi de complexuri de vânătoare, la cererea persoanelor fizice şi juridice care doresc înfiinţarea şi exploatarea acestora. (2) Persoanele juridice care pot înfiinţa şi exploata crescatorii de vanat şi/sau complexuri de vânătoare sunt gestionarii fondurilor de vânătoare, societăţile comerciale care au ca obiect de activitate cresterea intensiva a vanatului sau alte categorii de persoane juridice prevăzute de lege. (3) Cererea de autorizare pentru înfiinţarea unei crescatorii de vanat sau a unui complex de vânătoare va fi însoţită de urmatoarele documente: a) actul constitutiv şi statutul societatii; incheierea judecatorului - delegat de la oficiul registrului comerţului/hotărârea judecătorească de înfiinţare sau, după caz, hotărârea judecătorească de dobândire a personalitatii juridice; certificatul de înregistrare, după caz, în registrul comerţului ori în Registrul asociaţiilor şi fundatiilor; documentele de autorizare şi înregistrare, în cazul persoanei fizice; b) actul prin care solicitantul face dovada ca are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru înfiinţarea şi functionarea crescatoriei de vanat sau a complexului de vânătoare, după caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune şi alte documente prevăzute de legislatia în vigoare; c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vânătoare pe a cărui raza teritoriala infiinteaza crescatoria de vanat sau complexul de vânătoare, în situaţia în care solicitantul este altul decat gestionarul fondului de vânătoare sau proprietarul terenului; d) studiul de specialitate privind înfiinţarea şi functionarea crescatoriei de vanat sau a complexului de vânătoare, având conţinutul unui proiect tehnic, întocmit în conformitate cu reglementarile legale în vigoare; e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competentă de mediu.-------------Alin. (1) şi (3) ale art. 7 au fost modificate de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 8Autorizatia de înfiinţare şi de functionare a crescatoriei de vanat sau a complexului de vânătoare, emisa de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, pe baza documentelor depuse, îşi păstrează valabilitatea pentru perioada pentru care a fost emisa, în situaţia în care modul de desfăşurare a activităţii crescatoriei de vanat sau a complexului de vânătoare respecta condiţiile autorizarii.  +  Capitolul III Functionarea crescatoriilor de vanat şi a complexurilor de vânătoare-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 9Principiile care stau la baza infiintarii şi funcţionarii crescatoriilor de vanat şi a complexurilor de vânătoare sunt urmatoarele: a) folosirea unei tehnologii de crestere cu randament ridicat în crescatoriile de vanat şi în complexurile de vânătoare; b) izolarea, printr-o imprejmuire, a exemplarelor din speciile de vanat din crescatoriile de vanat şi din complexurile de vânătoare de cele existente în cuprinsul fondurilor de vânătoare; c) asigurarea asistentei de specialitate sanitara veterinara în scopul prevenirii aparitiei şi raspandirii unor epizootii care sunt favorizate de condiţiile de densitate din cuprinsul acestora.  +  Articolul 10Deţinătorul crescatoriei de vanat şi/sau a complexului de vânătoare este obligat să asigure, pe specii, evidenta primara a exemplarelor care intra, a celor valorificate, precum şi a numarului celor care au fost produse în crescatoria de vanat sau în complexul de vânătoare respectiv, în conformitate cu normele prevăzute de lege şi cu reglementarile proprii ale deţinătorului privind inventarierea.  +  Articolul 11 (1) Crescatoriile de vanat şi complexurile de vânătoare înfiinţate în scopul asigurarii de material biologic necesar acţiunilor de populare a fondurilor de vânătoare funcţionează în baza unor tehnologii adecvate pastrarii caracterului salbatic al exemplarelor din speciile aflate în crescatoriile de vanat şi în complexurile de vânătoare, astfel încât acestea să se adapteze cu usurinta la mediul natural de viaţa din cuprinsul fondurilor de vânătoare. (2) Înfiinţarea se realizează pe categorii de teren cu condiţii compatibile celor existente în mediul natural de viaţa al speciilor de vanat. (3) Desfăşurarea activităţii este coordonata de un specialist în domeniul cinegetic. (4) Complexurile de vânătoare vor fi realizate din două spatii distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea: a) spatiul pentru înmulţirea propriu-zisa a vanatului, care se poate imparti, la randul sau, în mai multe subunitati, în functie de specia şi de tehnologia de crestere aleasa; b) spatiul destinat recoltarii vanatului, amenajat corespunzător modalitatilor pentru care este organizata recoltarea.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 12Detinatorii crescatoriilor de vanat şi/sau ai complexurilor de vânătoare, aflate în functiune sau în construcţie la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, sunt obligati să obţină autorizatia de functionare şi sa functioneze în condiţiile stabilite de aceasta, în termen de un an de la data intrarii ei în vigoare.  +  Capitolul IV Organizarea şi practicarea acţiunilor de recoltare sau valorificare a exemplarelor din complexurile de vânătoare  +  Articolul 13 (1) Pentru recoltarea prin impuscare a exemplarelor de vanat din complex, proprietarul complexului de vânătoare poate autoriza orice persoană care detine permis de portarma şi foloseşte arma de vânătoare ale carei caracteristici corespund cerințelor de recoltare pentru specia respectiva. (2) Organizarea şi practicarea acţiunilor de extragere sau de valorificare a exemplarelor de vanat dintr-un complex de vânătoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, intocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (3) Pentru evitarea producerii unor accidente, precum şi pentru evidenta vanatului recoltat sunt şi rămân aplicabile şi în cazul complexurilor de vânătoare reglementarile emise de autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, referitoare la: a) protectia muncii în cadrul acţiunilor de vânătoare; b) caracteristicile armelor şi munitiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare; c) rasele de caini admise la vânătoare; d) evaluarea trofeelor de vanat. (4) În situaţii deosebite, cum ar fi: raniri, epizootii şi altele asemenea, precum şi în situaţiile în care vanatul se recolteaza viu, se folosesc mijloace care nu vatama animalul/animalele şi numai cu aprobarea autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 14Valorificarea vanatului din crescatoriile de vanat şi din complexurile de vânătoare se face cu respectarea reglementarilor sanitar-veterinare în vigoare, eliberandu-se documentele corespunzătoare.  +  Articolul 15 (1) În scopul detinerii, la nivel naţional, a unei evidente statistice legate de gestionarea exemplarelor de vanat din crescatoriile de vanat şi din complexurile de vânătoare, detinatorii lor vor transmite datele solicitate prin formulare de raportări statistice oficiale. (2) Intrarea exemplarelor de vanat în crescatoriile de vanat şi în complexurile de vânătoare, precum şi ieşirea din acestea se fac în baza documentelor legale de provenienţă a vanatului. Tipul şi modelul acestora se stabilesc prin ordin al autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 16Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizatiei de functionare de către autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 486 din 10 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 19 noiembrie 2004.  +  Articolul 17 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 11 şi ale art. 13 alin. (2) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. (2) Nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (3) şi ale art. 15 constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei. (3) Nerespectarea dispoziţiilor art. 12 constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei. (4) Nerespectarea dispoziţiilor art. 13 alin. (1) constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.  +  Articolul 18Controlul aplicarii prevederilor prezentei ordonante şi constatarea contraventiilor prevăzute la art. 17 se realizează de către autoritatea statului competenţa în acest sens, precum şi de reprezentantii abilitati ai Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 19Dispozitiile art. 17 şi 18 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 20Modelul autorizatiei de înfiinţare şi functionare a unei crescatorii de vanat sau a unui complex de vânătoare se stabileste prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura.  +  Articolul 21Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SaniutaMinistrul delegat pentru administratia publică,Gheorghe EmacuMinistrul delegat pentru coordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Speranta Maria IanculescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 19 august 2004.Nr. 81.------