HOTĂRÂRE nr. 427 din 23 martie 2004 - (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund(actualizata până la data de 21 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 16 aprilie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 2.183 din 30 noiembrie 2004.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 82 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind circulatia materialelor lemnoase şi controlul circulaţiei acestora şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Incalcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, raspunderea disciplinara, civila, contraventionala sau penala a persoanei vinovate, potrivit reglementarilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Constituie contraventii silvice urmatoarele fapte: a) refuzul de a se supune controlului asupra circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund sau impiedicarea efectuării acestuia; b) nerespectarea de către emitenti a prevederilor privind modul de eliberare şi completare a documentelor de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase; c) transportul de materiale lemnoase insotite de avizul de însoţire întocmit cu incalcarea dispoziţiilor normelor prevăzute în anexa la prezenta hotărâre; d) transportul materialelor lemnoase care nu corespund din punct de vedere cantitativ şi/sau calitativ cu datele inscrise în avizul de însoţire; e) transportul de materiale lemnoase neinsotite de aviz de însoţire sau cu aviz de însoţire a cărui valabilitate a expirat; f) neatasarea exemplarului 1 al bonului de vanzare la avizul de însoţire emis de către agentii economici care cumpara material lemnos de la persoane fizice potrivit prevederilor art. 7 alin. (9) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre; g) nerespectarea dispoziţiilor art. 11 alin. (5) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre privind declararea pierderii, furtului sau distrugerii formularelor ori documentelor de provenienţă şi a celor de însoţire; h) neaplicarea dispozitivului dreptunghiular de marcat pe materialele lemnoase transportate şi a sigiliilor crotalii pe pomii de Craciun conform prevederilor art. 12 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, indepartarea acestora şi/sau transportul materialelor lemnoase fără a purta amprenta dispozitivului de marcat şi, respectiv, sigiliul crotaliu; i) primirea de către sefii statiilor de cale ferata sau de către capitanii porturilor, în vederea expedierii, sau primirea de către detinatorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund a materialelor lemnoase fără avize de însoţire sau cu avize de însoţire completate necorespunzator; j) acceptarea de către organele vamale a declaraţiei vamale de export pentru materiale lemnoase fără aviz de însoţire; k) refuzul expeditorului de a plati cheltuielile de transport la locul de pastrare în custodie stabilit de agentul constatator conform prevederilor art. 17 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre; l) depozitarea şi/sau prelucrarea materialelor lemnoase fără avize de însoţire valabile, de către detinatorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund; m) nerespectarea obligaţiilor prevăzute în art. 21 alin. (1) lit. a), b), e) şi f) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre de către detinatorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund; n) nedeclararea pierderii, furtului sau distrugerii registrului unic de evidenta a materialelor lemnoase de către detinatorii de depozite şi/sau instalaţii de transformat lemn rotund; o) permiterea comercializarii de materiale lemnoase şi/sau pomi de Craciun în piete, targuri, oboare, burse de marfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre; p) vanzarea de materiale lemnoase şi/sau pomi de Craciun în piete, targuri, oboare, burse de marfuri şi altele asemenea, neautorizate conform prevederilor art. 10 alin. (3) din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 4 (1) Faptele prevăzute la art. 3 se sancţionează după cum urmeaza: a) faptele prevăzute la lit. b), g) şi n), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei; b) faptele prevăzute la lit. i) şi j), cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea; c) fapta prevăzută la lit. k), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; d) faptele prevăzute la lit. c), h) şi p), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea; e) fapta prevăzută la lit. d), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei şi confiscarea materialelor lemnoase neinregistrate în avizul de însoţire, în condiţiile legii; f) faptele prevăzute la lit. a) şi o), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei; g) faptele prevăzute la lit. f), l) şi m), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul materialelor lemnoase care nu se gasesc, agentul economic este obligat la plata contravalorii lor potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. Calculul contravalorii acestor materiale lemnoase se face la preţuri de referinţa, pe specii şi sortimente, stabilite anual în raport cu valoarea de circulatie a materialelor lemnoase, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura, pe baza pretului pieţei, rezultat prin calcularea mediei ultimelor preţuri de vanzare, comunicate de administratorii fondului forestier proprietate publică, care au vandut sortimentul respectiv în ultimele 6 luni; h) fapta prevăzută la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei şi confiscarea, în condiţiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea. În cazul în care organele de control constata ca în timpul transportului cu mijloace feroviare sau navale materialele lemnoase nu au avizul de însoţire prevăzut la art. 7 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, confiscarea materialelor lemnoase se realizează după sosirea lor în statia/portul de destinatie, la locul prevăzut pentru descarcare, cu anuntarea în scris a destinatarului, despre confiscare, de către seful statiei de cale ferata/capitanul portului. (2) Materialele lemnoase reţinute/confiscate, în condiţiile legii, de organele silvice, de organele de politie şi de jandarmerie, imputernicite potrivit prevederilor art. 114 şi 115 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, vor fi date în custodie celei mai apropiate unităţi silvice. (3) Dacă materialele lemnoase reţinute/confiscate se afla în mijloace de transport, transportatorul este obligat să le transporte la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator. (4) Sanctiunile contraventionale prevăzute la alin. (1) se aplică şi persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor majorandu-se de 5 ori. (5) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, şi prevederile Legii nr. 31/2000 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor silvice.  +  Articolul 5Urmatoarele categorii de personal au calitatea de agenti constatatori şi au dreptul şi obligaţia să efectueze controlul provenientei, al circulaţiei materialelor lemnoase, precum şi controlul instalaţiilor de transformat lemn rotund, să constate contraventiile prevăzute la art. 3, să aplice sanctiunile prevăzute la art. 4, precum şi sa ia masurile stabilite la art. 16 din normele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, conform competentelor teritoriale: a) personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi de controlul aplicarii regimului silvic, precum şi din cadrul structurilor teritoriale subordonate ale acestora; b) personalul silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, al unităţilor şi subunitatilor acesteia; c) personalul silvic din cadrul structurilor silvice, altele decat cele ale Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, înfiinţate potrivit reglementarilor în vigoare; d) ofiterii şi agentii de politie, precum şi ofiterii şi subofiterii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitati; e) personalul care exercită controlul financiar-fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, precum şi cel al Gărzii Financiare; f) personalul autorizat din birourile vamale de control şi vamuire, pentru materialul lemnos prezentat pentru vamuire.  +  Articolul 6Pentru aplicarea uniforma a prevederilor prezentei hotărâri de către personalul birourilor vamale de control şi vamuire, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura împreună cu autoritatea publică centrala sub a carei autoritate se desfăşoară prelucrarea lemnului vor elabora, în functie de evolutia nomenclaturii Tarifului vamal de import al României, lista cuprinzand codurile tarifare la care se clasifica în nomenclatura Tarifului vamal de import al României materialele lemnoase care fac obiectul prezentei hotărâri.  +  Articolul 7În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura va incheia protocoale de colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. şi Autoritatea Naţionala a Vamilor în vederea asigurarii indeplinirii prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 8 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 735/1998 pentru aprobarea Instructiunilor cu privire la circulatia şi controlul circulaţiei materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de transformat lemn rotund, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 30 octombrie 1998, şi Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei şi pădurilor nr. 224/2002 privind modul în care se face precizarea emitentului documentelor cu regim special pentru transportul materialului lemnos, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 476 din 3 iulie 2002. (2) Formularele de documente de provenienţă şi de însoţire a materialelor lemnoase, aflate în uz, rămân valabile o perioadă de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 90 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SarbuMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan Rusp. Ministru de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 427.  +  AnexăNORMA 23/03/2004