HOTĂRÂRE nr. 954 din 5 septembrie 2002 (*actualizata*)privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru padurile pe care le au în proprietate şi pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum şi a obligaţiilor acestora(actualizata până la data de 3 august 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 17 septembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 august 2004, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.167 din 23 iulie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a pădurilor şi de repartizare a resurselor materiale şi a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice şi juridice pentru padurile pe care le au în proprietate şi pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum şi a obligaţiilor acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Clauzele pe care trebuie să le cuprindă în mod obligatoriu contractele de administrare incheiate de proprietari cu structurile silvice de stat, modul de urmărire a derularii acestora, precum şi modul de compensare a deficitului atunci când cheltuielile administrarii în regim silvic a pădurilor sunt mai mari decat veniturile realizate se stabilesc prin ordin comun al conducătorului autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 3Controlul din punct de vedere tehnic, economic şi juridic al modului de derulare a contractelor de administrare prevăzute la art. 2 se efectueaza de personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, imputernicit în acest scop.  +  Articolul 4Stabilirea prin proiectul de execuţie a condiţiilor tehnice de lucru neconforme cu situaţia reala din teren, care a condus la solicitarea nejustificata a fondurilor de la bugetul de stat pentru compensarea deficitului, constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.  +  Articolul 5Nedepunerea pentru înregistrare, de către structura silvica de stat contractantă, în termen de 15 zile de la data autentificarii, la inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic a contractului de administrare prevăzut la art. 2 sau a actelor modificatoare constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 6Punerea în aplicare de către una sau ambele părţi contractante şi derularea contractului prevăzut la art. 2 fără ca acesta să fie verificat şi înregistrat de către inspectoratul teritorial de regim silvic şi cinegetic constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.  +  Articolul 7Neinstiintarea în scris, în termen de 5 zile de la data încetării contractului, de către părţile contractante a inspectoratului teritorial de regim silvic şi cinegetic cu privire la încetarea derularii contractului constituie contraventie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei.  +  Articolul 8Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 4-7 se fac de către personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care raspunde de silvicultura şi din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi cinegetic, imputernicit în acest scop.  +  Articolul 9Contraventiilor prevăzute la art. 4-7 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,alimentatiei şi pădurilor,Petre Daea,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 5 septembrie 2002.Nr. 954.  +  AnexăREGULAMENT 05/09/2002