NORME TEHNICE ŞI METODOLOGICE din 16 iunie 2005pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 23 iunie 2005     +  Articolul 1Prezentele norme tehnice şi metodologice se aplică activităţii electronice notariale şi stabilesc condiţiile pentru autorizarea notarilor publici pentru efectuarea actelor notariale în formă electronică, precum şi normele de performanţă şi securitate cu privire la sistemele informatice utilizate de notarii publici, transmiterea documentelor electronice şi păstrarea acestora în arhive.  +  Articolul 2În sensul prezentelor norme tehnice şi metodologice, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii: a) autoritate - autoritatea de reglementare şi supraveghere specială în domeniu, conform art. 25 şi 26 din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică; b) registru - Registrul notarilor publici autorizaţi să efectueze acte notariale în formă electronică, care este constituit şi actualizat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu şi care cuprinde datele de identificare şi alte informaţii necesare cu privire la activitatea notarilor publici care efectuează acte notariale în formă electronică.  +  Articolul 3În cadrul activităţii electronice notariale se utilizează certificate calificate, eliberate de furnizori de servicii de certificare care funcţionează în baza Legii nr. 455/2001, acreditaţi de autoritate, precum şi servicii de marcare temporală, furnizate conform Legii nr. 451/2004 privind marca temporală.  +  Articolul 4Certificatul calificat utilizat de notarul public în activitatea electronică notarială va conţine menţiunea că acesta a fost eliberat în scopul prestării activităţii notariale.  +  Articolul 5Certificatul calificat emis notarului public va conţine informaţiile privind biroul notarial, care se referă la: a) denumirea biroului notarial în cadrul căruia notarul public îşi desfăşoară activitatea; b) sediul biroului notarial, aşa cum sunt ele precizate în certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 6Înscrierea, de către furnizorii de servicii de certificare, a informaţiilor prevăzute la art. 4 şi 5 se face în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 455/2001, în baza certificatului eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 7 (1) Autorizaţia privind activitatea electronică notarială se emite pentru o perioadă de 3 ani, cu revizuirea anuală a condiţiilor tehnice stabilite la art. 7 alin. (2) lit. b), d), e), g), h) şi j) din Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţilor electronice notariale, precum şi a celor prevăzute la art. 12 din prezentele norme tehnice şi metodologice. (2) Verificările se fac de către: a) auditori certificaţi de sisteme informatice, iar rezultatul verificărilor este prezentat autorităţii sub formă de opinie de audit; b) agenţii de omologare agreate de autoritate.  +  Articolul 8Autorizaţia emisă va avea forma prevăzută în anexa nr. 1 şi va fi expusă într-un loc vizibil în incinta biroului notarial.  +  Articolul 9Documentaţia ce însoţeşte cererea de autorizare prevăzută în anexa nr. 2 cuprinde: a) certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea; b) scrisoare de bonitate de la bancă prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente şi contract de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată; c) descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor; d) certificat de omologare a sistemului informatic; e) politica de securitate privind activitatea electronică notarială; f) codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială; g) lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora; h) cererea de înregistrare în registru; modelul acestei cereri este prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 10 (1) După emiterea autorizaţiei, autoritatea include datele notarului public în registru şi generează pentru acesta un cod de identificare format prin alipirea indicativului N, a anului, lunii şi datei de începere a activităţii şi a numărului de ordine al notarului public. (2) Datele necesare care însoţesc cererea de înregistrare în registru sunt prevăzute în anexa nr. 4. (3) Conţinutul informaţional şi structura registrului sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 11În termen de 30 de zile de la primirea autorizaţiei în condiţiile art. 7, dar înainte de începerea activităţii electronice notariale, notarul public va prezenta autorităţii cheia publică aferentă certificatului ce va fi utilizat în această activitate.  +  Articolul 12Pentru desfăşurarea activităţii electronice notariale, sistemul informatic utilizat trebuie să îndeplinească cerinţele privind: a) asigurarea securităţii fizice; b) protecţia antivirus; c) asigurarea unui mecanism de autentificare a utilizatorilor; d) asigurarea confidenţialităţii şi integrităţii comunicaţiilor, a datelor recepţionate, transmise şi stocate; e) menţinerea unei arhive electronice locale; f) menţinerea unui registru automatizat de audit care cuprinde evenimentele legate de utilizarea şi administrarea sistemului informatic; aceste informaţii vor fi păstrate pentru o perioadă de cel puţin 10 ani şi în arhiva de siguranţă; g) accesul (eventual pe baze contractuale) la servicii calificate de arhivare electronică de siguranţă, unde va fi păstrată o copie a fiecărui act electronic notarial efectuat, o copie a registrului electronic al notarului public, prevăzut la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 589/2004, precum şi o copie a registrului automatizat de audit menţionat la lit. f).  +  Articolul 13 (1) Serviciile calificate de arhivare electronică utilizate de notarii publici trebuie să respecte legislaţia referitoare la arhivarea documentelor notariale şi accesul la acestea, precum şi standardele recunoscute în domeniul managementului securităţii informaţiei şi al managementului înregistrărilor electronice. (2) Pentru păstrarea sub formă criptată a documentelor în arhive, notarul public va depune cheia şi aplicaţia de decriptare la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. (3) Cheia şi aplicaţia de decriptare vor fi păstrate pe toată durata legală de păstrare a arhivelor. Cheia de decriptare se păstrează în condiţii de securitate corespunzătoare şi sub control dual al accesului.  +  Articolul 14Standardele de referinţă pentru aprecierea securităţii unui sistem informatic şi a sistemului de management al securităţii informaţiei sunt ISO/IEC 15408/1999 (părţile 1, 2 şi 3), respectiv ISO 17799/2000, ultimele versiuni ale acestora sau standarde care le înlocuiesc.  +  Articolul 15Pentru verificarea semnatarilor care solicită încheierea actelor notariale în formă electronică, notarul public trebuie să verifice cel puţin următoarele: a) semnătura electronică extinsă a solicitantului se bazează pe un certificat calificat valabil, nerevocat şi nesuspendat de către furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat; b) certificatul semnatarului nu a fost eliberat pe baza unui pseudonim; c) data şi ora semnării documentului de către solicitant sunt afişate corect şi sunt credibile.  +  Articolul 16Încheierea actelor notariale în formă electronică va fi precedată de un avertisment al sistemului informatic asupra operaţiunii ce urmează a fi efectuată şi se va realiza printr-un mecanism care presupune confirmarea expresă a notarului public.  +  Articolul 17Încălcarea prevederilor prezentelor norme tehnice şi metodologice atrage retragerea autorizaţiei.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice şi metodologice.  +  Anexa 1 ────────la normele tehnice şi metodologice──────────────────────────────────MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEIAvând în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare,- Legea nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale,având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 221 din 16 iunie 2005,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei eliberează prezentaAUTORIZAŢIE........., notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial ...../ (adresa completă, inclusiv telefon şi fax)....... având Certificatul nr. ............ eliberat de ..........., este autorizat să desfăşoare activitate electronică notarială, astfel cum este prevăzut în Legea nr. 589/2004.Prezenta autorizaţie este valabilă până la .................... .Ministrul comunicaţiilor ☺i tehnologiei informaţiei,................................Nr. .................................Data ................................  +  Anexa 2 ────────la normele tehnice şi metodologice──────────────────────────────────FORMULARde solicitare către autoritatea de reglementare şi supravegherespecializată în domeniu a autorizaţiei pentru desfăşurareaactivităţii electronice notariale──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────── Notar public │──────────────────────────┼───────┬────────┬──────────┬───────────────┬──────── Adresa biroului notarial │ţară │oraş │sector │stradă │nr.                          ├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────                          │ │ │ │ │                          ├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────                          │bloc │etaj │apartament│cod poştal │                          ├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────                          │ │ │ │ │                          ├───────┼────────┼──────────┼───────────────┼────────                          │telefon│fax │e-mail │web │──────────────────────────┴────────────────┼──────────┴───────────────┴──────── Certificat nr. │eliberat de───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────                                           │───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────── Banca │ nr. cont bancar───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────                                           │───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────── Data începerii activităţii │───────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────── Proceduri de securitate utilizate │ (se vor detalia) │───────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────ÎNŞTIINŢARE - ANGAJAMENTSubsemnatul ......... înştiinţez autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu (ARS) referitor la desfăşurarea activităţii electronice notariale menţionate în prezentul document, cu începere de la data de ...../(se va completa în mod obligatoriu data)...............Mă angajez să îmi desfăşor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, pe care mă oblig să o respect întocmai atât în litera, cât şi în spiritul ei.Mă oblig totodată să respect Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, precum şi standardele europene şi internaţionale în domeniu.Mă angajez ca în termen de 30 de zile de la primirea autorizaţiei, dar înainte de începerea activităţii electronice notariale, să prezint autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu cheia publică aferentă certificatului ce va fi utilizat în această activitate.Anexez la prezenta următoarea documentaţie:1. certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul public îşi desfăşoară activitatea;2. scrisoare de bonitate de la banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente;3. copia contractului de asigurare profesională pentru activitatea desfăşurată;4. descrierea tehnică a sistemului utilizat; lista dotărilor;5. certificatul de omologare a sistemului informatic utilizat în desfăşurarea activităţii electronice notariale;6. politica de securitate privind activitatea electronică notarială;7. codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea electronică notarială;8. lista resurselor umane implicate în exploatarea şi administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora;9. cererea de înscriere în Registrul notarilor publici autorizaţi să efectueze acte notariale în formă electronică.Notar public, Din partea ARS. Am primit documentaţia menţionată,.............. ..................................................Data şi ora .........................  +  Anexa 3 ──────────la normele tehnice şi metodologice───────────────────────────────────Antetul biroului notarial în cadrul căruia îşi desfăşoarăactivitatea notarul publicData ........................CERERE DE ÎNREGISTRARESubsemnatul ......, notar public cu sediul în cadrul Biroului notarial ....../(adresa completă, inclusiv telefon şi fax) ........, având Certificatul nr. ............., eliberat de .........., solicit înregistrarea în Registrul notarilor publici autorizaţi să efectueze acte notariale în formă electronică şi acordarea codului de identificare.Anexez la prezenta cerere documentaţia necesară înregistrării..................................(semnătura notarului public)  +  Anexa 4 ────────la normele tehnice şi metodologice──────────────────────────────────DOCUMENTAŢIAnecesară înregistrării în Registrul notarilor publici autorizaţi să efectueze acte notariale în formă electronică───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1. Numele şi prenumele notarului public───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    2. Denumirea biroului notarial în care îşi desfăşoară activitatea       notarului public───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    3. Adresa (ţară, oraş, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj,       apartament, cod poştal)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    4. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    5. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia       notarul public îşi desfăşoară activitatea sau de Uniunea Naţională       a Notarilor Publici din România───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    6. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică       notarială───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    7. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăşurarea activităţii       electronice notariale───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    8. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea       electronică notarială───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    9. Banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   10. Numărul contului bancar───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   11. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public       îşi desfăşoară operaţiunile curente: numărul actului, data, eliberat       de ..................................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   12. Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea       desfăşurată: numărul actului, data, eliberat de ....................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   13. Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului,       data───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   14. Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului,       data───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   15. Dovada privind achitarea obligaţiilor către stat, eliberată de       organul fiscal competent, sau declaraţie pe propria răspundere───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   16. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale       care pot fi eliberate în formă electronică, procedurile de securitate       utilizate)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   17. Certificatul de omologare a sistemului informatic───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   18. Agenţia de omologare───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   19. Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La punctul 8 notarul public trebuie să se refere la: a) descrierea practicilor, procedurilor şi sistemelor care asigură securitatea şi integritatea datelor şi accesul autorizat, permanent, la acestea; b) descrierea modalităţii de arhivare electronică; c) politicile de personal; d) structura personalului; e) orele de program; f) lista dotărilor; g) lista resurselor umane implicate în exploatarea şi în administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi a competenţei acestora.  +  Anexa 5 ────────la normele tehnice şi metodologice──────────────────────────────────CONŢINUTULinformaţional şi structura Registrului notarilor publici autorizaţi săefectueze acte notariale în formă electronică───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Numărul de ordine al înregistrării───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Numele şi prenumele notarului public───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Codul de identificare a notarului public───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Denumirea biroului notarial în care îşi desfăşoară activitatea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Adresa (ţară, oraş, judeţ/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj,     apartament, cod poştal)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Telefon, fax, e-mail, adresa paginii web───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Certificatul eliberat de curtea de apel în circumscripţia căreia notarul     public îşi desfăşoară activitatea sau de Uniunea Naţională a Notarilor     Publici din România───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Data la care a început activitatea de instrumentare a actelor notariale     în formă electronică───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Cheia publică a notarului public─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Indicaţii privind furnizorul de certificate calificate, acreditat, care     a emis certificatul notarului public─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Descrierea politicii de securitate privind activitatea electronică     notarială─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Descrierea sistemelor utilizate pentru desfăşurarea activităţii     electronice notariale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Codul de practici şi proceduri după care se desfăşoară activitatea     electronică notarială─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Banca prin care notarul public îşi desfăşoară operaţiunile curente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Numărul contului bancar─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Atributele scrisorii de bonitate de la banca prin care notarul public     îşi desfăşoară operaţiunile curente: numărul actului, data, eliberat     de ............─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Atributele contractului de asigurare profesională pentru activitatea     desfăşurată: numărul actului, data, eliberat de ....─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Atributele contractului de închiriere a sediului: numărul actului,     data─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Atributele actului de proprietate al sediului: numărul actului, data─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Dovada privind achitarea obligaţiilor către stat, eliberată de organul     fiscal competent, sau declaraţia pe propria răspundere─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Categoriile de servicii destinate publicului (tipul de acte notariale     care pot fi eliberate în formă electronică, procedurile de securitate     utilizate)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Certificatul de omologare a sistemului informatic─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Agenţia de omologare─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Modalitatea de arhivare electronică (proprie sau prin contract)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Situaţii critice: câmp ce poate conţine referiri la ultima situaţie     critică (de exemplu, întreruperea temporară a activităţii din cauza unor     probleme tehnice, modificarea procedurilor, sancţiuni etc.)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Data şi ora ultimei actualizări─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27. Data şi ora ultimei verificări─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28. Situaţia notarului public (operaţional, suspendat, activitatea încetată)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Motivul suspendării/încetării activităţii (dacă este cazul)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Declaraţia care confirmă exactitatea informaţiilor de mai sus, semnată     electronic de notarul public sau/şi de autoritatea de reglementare şi     supraveghere specializată în domeniu─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Identitatea operatorului din partea autorităţii de reglementare şi     supraveghere specializate în domeniu, care a introdus/modificat/şters     înregistrarea─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Un document înglobând toate datele anterioare, semnat electronic de     operatorul din partea autorităţii de reglementare şi supraveghere     specializate în domeniu, care a introdus înregistrarea───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────La punctul 13 notarul public trebuie să se refere la: a) descrierea practicilor, procedurilor şi sistemelor care asigură securitatea şi integritatea datelor şi accesul autorizat, permanent, la acestea; b) descrierea modalităţii de arhivare electronică; c) politicile de personal; d) structura personalului; e) orele de program; f) lista dotărilor; g) lista resurselor umane implicate în exploatarea şi în administrarea sistemului, cu evidenţierea experienţei şi competenţei acestora._____________