HOTĂRÂRE nr. 270 din 8 aprilie 1999 (*actualizata*)privind stabilirea condiţiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale şi scutirilor medicale cadrelor militare în activitate(actualizata până la data de 15 aprilie 2005)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 163 din 19 aprilie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 aprilie 2005 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 283 din 7 aprilie 2005.În temeiul art. 4 lit. a) şi al art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Cadrele militare în activitate au dreptul la asistenţa medicală şi medicamente, în condiţiile Legii asigurarilor sociale de sănătate nr. 145/1997*), cu modificările ulterioare, şi ale prezentei hotărâri, în toate situaţiile în care medicii sau alt personal sanitar acreditat recomanda un tratament medical.-----*)Legea nr. 145/1997 a fost abrogata de art. 108 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din 20 noiembrie 2002.  +  Articolul 2Prin acordarea asistentei medicale, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege aplicarea tuturor masurilor de specialitate profilactice, curative şi recuperatorii, desfăşurate pentru asigurarea stării de sănătate a cadrelor militare în activitate.  +  Articolul 3 (1) Prin unitatile sanitare şi prin medicii de unitate din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei naţionale şi justiţiei se asigura gratuit: asistenţa medicală profilactica şi curativa în situaţii speciale şi în misiuni specifice, asistenţa medicală curativa la locul de muncă, asistenţa medicală în boli profesionale sau în accidente de muncă, precum şi servicii de asistenţa stomatologica, altele decat cele prevăzute în contractul-cadru pentru asigurarile sociale de sănătate. (2) Asistenţa medicală de recuperare se acordă gratuit în unităţi specializate numai în continuarea spitalizarii şi pe baza recomandarilor medicale.  +  Articolul 4 (1) Acordarea asistentei medicale şi a medicamentelor gratuite, prevăzute la art. 3, se face din fondurile bugetare ale ministerelor şi instituţiilor din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei naţionale şi justiţiei. (2) Cadrele militare în activitate beneficiaza, din fondurile bugetare ale ministerelor şi instituţiilor prevăzute la alin. (1), de decontarea contributiei personale, pe bază de documente justificative, pentru medicamentele şi serviciile medicale stabilite prin Legea nr. 145/1997*) şi prin contractul-cadru.-----*)Legea nr. 145/1997 a fost abrogata de art. 108 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 150/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 838 din 20 noiembrie 2002.  +  Articolul 5 (1) Cadrele militare în activitate au dreptul, în caz de imbolnaviri şi accidente, la concedii medicale şi scutiri medicale, a caror durata se stabileste în raport cu natura şi gravitatea afectiunii. (2) Concediile medicale se acordă de medici, în limita competentei şi a gradului profesional, conform dispoziţiilor legislaţiei sanitare şi de asigurări sociale. (3) Scutirile medicale pentru anumite activităţi se acordă în condiţiile prevăzute prin ordine ale conducătorilor instituţiilor din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei naţionale şi justiţiei.  +  Articolul 6 (1) Pe timpul absentelor de la program pentru concedii şi scutiri medicale, pe o perioadă de până la 180 de zile într-un interval de 365 de zile, cadrele militare în activitate primesc drepturile de solda, conform reglementarilor legale privind salarizarea personalului militar. (2) După implinirea a 90 de zile de absente de la program din motive medicale, cadrele militare în cauza vor fi expertizate în vederea clarificarii situaţiei medico-militare. (3) Comisiile de expertiza medico-militara, în functie de caracterul şi evolutia bolii, pot stabili prelungirea concediului medical până la termenul de 180 de zile sau pot hotari clasarea medicală a celor expertizati şi incadrarea acestora în grade de invaliditate în cazul pierderii totale sau partiale a capacităţii de muncă. (4) În situaţia în care caracterul şi evolutia bolii conduc la concluzia ca sunt posibilitati de recuperare, comisiile de expertiza medico-militara pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.(4^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferentiaza astfel: a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara şi unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, cu acordul Ministerului Sănătăţii şi al Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei; b) un an, cu drept de prelungire, la propunerea comisiilor de expertiza medico-militara, până la un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala şi urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, precum şi pentru SIDA şi cancer de orice tip, în functie de stadiul bolii; c) un an şi jumătate în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata şi osteoarticulara; d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, la propunerea comisiilor de expertiza medico-militara. (5) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor de solda, conform reglementarilor legale privind salarizarea personalului militar, pentru persoanele prevăzute la alin. (4) şi (4^1), se fac numai cu aprobarea conducătorilor ministerelor şi ai instituţiilor din sistemul apararii, ordinii publice, securitatii naţionale şi justiţiei.-----------Alin. (4^1) al art. 6 a fost introdus prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 283 din 7 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005.Alin. (5) al art. 6 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 283 din 7 aprilie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 15 aprilie 2005.  +  Articolul 7 (1) Situaţia cadrelor militare în activitate, puse la dispoziţie din cauza imbolnavirii de tuberculoza, se solutioneaza la expirarea termenului de internare şi a concediilor medicale pentru tratament, fără a se depăşi termenul maxim prevăzut de reglementarile în vigoare pentru bolnavii salariati în administratia publică. (2) În perioada în care sunt internati sau se afla în concedii medicale pentru tratament, acestia beneficiaza în continuare de drepturile de solda, conform reglementarilor legale privind salarizarea personalului militar.  +  Articolul 8Cadrele militare în activitate pot fi trimise la tratament în strainatate în cazurile în care afectiunile sunt cauzate de accidente în timpul serviciului ori de boli contractate în timpul şi din pricina indeplinirii obligaţiilor militare şi care, potrivit avizului Ministerului Sănătăţii, nu pot fi tratate în tara. Cheltuielile în lei şi în valută necesare pentru acoperirea acestor costuri se vor suporta de instituţiile din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei naţionale şi justiţiei.  +  Articolul 9Cadrele militare în activitate care sunt numite în functii în strainatate, executa misiuni temporare sau urmeaza diferite forme de pregatire în afara granitelor tarii au dreptul la asistenţa medicală şi la medicamente potrivit dispoziţiilor legale care se aplică angajatilor din instituţiile publice, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele anuale.  +  Articolul 10În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotărâri ministerele şi instituţiile din sistemul apararii, ordinii publice, sigurantei naţionale şi justiţiei vor elabora instrucţiuni pentru punerea în aplicare a acesteia.  +  Articolul 11Prevederile art. 3, 4, art. 11 lit. c), e), g), h), l) şi ale art. 17 şi 18 din Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 160/1960 privind reglementarea drepturilor sociale cuvenite personalului din Ministerul Apararii Naţionale şi Ministerul de Interne, precum şi alte dispozitii contrare se abroga.p. PRIM-MINISTRU,VICTOR BABIUCContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul apararii naţionale,Victor BabiucMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul munciişi protectiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul sănătăţii,Hajdu Gabor----------------