HOTĂRÂRE nr. 521 din 9 iunie 2005privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 22 iunie 2005  Având în vedere art. 4 pct. 6 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, precum și art. 8 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre reglementează procedura de consultare de către autoritățile administrației publice centrale a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, înainte de supunerea spre adoptare sau, după caz, aprobare în condițiile legii, a proiectelor de acte normative care le privesc în mod direct.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles:a) autorități ale administrației publice centrale - ministerele, organele de specialitate sau autoritățile administrative autonome;b) structuri asociative ale autorităților administrației publice locale - Asociația Comunelor din România, Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România și Federația Autorităților Locale din România;c) procedură de consultare - totalitatea actelor și a formalităților îndeplinite de autoritățile prevăzute la lit. a), precum și de structurile prevăzute la lit. b), prin care structurile asociative ale administrației publice locale sunt informate asupra conținutului proiectelor de acte normative care le privesc în mod direct și prin care punctele de vedere ale acestora sunt avute în vedere, după caz, la definitivarea proiectelor respective.  +  Articolul 3(1) Proiectele de acte normative care privesc în mod direct autoritățile administrației publice locale trebuie transmise președinților structurilor asociative ale acestora de către autoritatea administrației publice centrale inițiatoare, cu cel puțin 15 zile înainte de prezentarea, spre însușire, de către conducătorul acesteia.(2) În cazul proiectelor de acte normative cu caracter urgent, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi redus la 10 zile lucrătoare. (la 03-12-2013, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 925 din 27 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 03 decembrie 2013 ) (3) Transmiterea proiectelor de acte normative în condițiile prevăzute la alin. (1) se face prin poștă electronică sau fax, la adresele comunicate autorităților administrației publice centrale prin grija președinților structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.(4) Odată cu transmiterea proiectelor de acte normative, autoritățile administrației publice centrale inițiatoare sunt obligate să informeze structurile asociative ale autorităților administrației publice locale cu privire la elementele de identificare a persoanelor sau, după caz, a structurilor pentru relația cu mediul asociativ ori a structurilor care asigură procedura de consultare, care pot oferi relații cu privire la proiectul actului normativ respectiv, precum și adresele la care se primesc punctele de vedere.(5) Conducătorii autorităților publice centrale sunt obligați să desemneze, prin ordin, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, persoanele sau, după caz, structurile care asigură procedura de consultare, prevăzute la alin. (4).  +  Articolul 4(1) Punctele de vedere ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale cu privire la proiectele de acte normative asupra cărora au fost consultate se motivează în concordanță cu prevederile legale și se transmit, prin grija președinților acestora, în termen de 10 zile lucrătoare de la primire, la autoritatea administrației publice centrale inițiatoare a proiectului de act normativ, în situația prevăzută la art. 3 alin. (1), respectiv 7 zile lucrătoare, în situația prevăzută la art. 3 alin. (2). (la 03-12-2013, Alineatul (1) din Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 925 din 27 noiembrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 03 decembrie 2013 ) (2) Punctele de vedere comunicate de către structurile asociative ale autorităților administrației publice locale se analizează și, în funcție de oportunitatea lor, se preiau în conținutul proiectului de act normativ, prin grija conducătorului autorității administrației publice centrale.(3) Persoanele sau, după caz, structurile prevăzute la art. 3 alin. (5) sunt obligate să întocmească procese-verbale în care consemnează structurile asociative ale autorităților administrației publice locale care au fost consultate, data la care s-a transmis proiectul de act normativ spre consultare, datele la care s-au primit punctele de vedere ale acestor structuri, precum și modul în care au fost preluate propunerile și observațiile acestora. Un exemplar al procesului-verbal se prezintă conducerii autorității administrației publice centrale inițiatoare cu ocazia însușirii proiectului de către conducătorul acesteia, iar un exemplar se transmite structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, spre informare.(4) Punctele de vedere transmise de structurile asociative ale autorităților administrației publice locale după împlinirea termenelor prevăzute la alin. (1) nu se mai iau în considerație de către inițiator cu ocazia definitivării proiectului de act normativ.  +  Articolul 5(1) În documentele de motivare care însoțesc proiectele de acte normative ce intră sub incidența prevederilor prezentei hotărâri se includ referiri cu privire la îndeplinirea procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale și se menționează soluțiile propuse de aceste structuri care au fost incluse în conținutul proiectelor respective.(2) În cazul în care o structură asociativă a autorităților administrației publice locale nu comunică punctul de vedere în cadrul procedurii de consultare, se menționează despre aceasta în documentul de motivare.  +  Articolul 6(1) În vederea monitorizării modului de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice centrale transmit copii ale proceselor-verbale prevăzute la art. 4 alin. (3) structurii de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunitățile locale din cadrul Ministerului Administrației și Internelor.(2) În prima decadă a fiecărui trimestru structurile asociative transmit structurii de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunitățile locale din cadrul Ministerului Administrației și Internelor o informare asupra respectării procedurii de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale pe perioada trimestrului anterior. Informarea trebuie să prezinte actele normative aprobate fără consultarea structurilor asociative sau în cuprinsul cărora nu au fost incluse, în mod nejustificat, propunerile și observațiile comunicate de către acestea, precum și consecințele pe care le generează aceste situații asupra domeniului ce vizează activitatea autorităților administrației publice locale.(3) Netransmiterea informării în termenul prevăzut la alin. (2) este asimilată respectării procedurii de consultare reglementate de prezenta hotărâre.(4) În a doua decadă a fiecărui trimestru, pe baza datelor cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1) și (2), compartimentul de specialitate din subordinea secretarului de stat pentru comunitățile locale din structura Ministerului Administrației și Internelor întocmește un raport cu privire la respectarea prevederilor prezentei hotărâri referitoare la procedura de consultare pe perioada trimestrului anterior, care se prezintă ministrului administrației și internelor, precum și Guvernului.  +  Articolul 7Pentru asigurarea unui cadru coerent de analiză privind îndeplinirea procedurii de consultare prevăzute de prezenta hotărâre, la nivelul Ministerului Administrației și Internelor se organizează trimestrial întâlniri consultative între conducerea acestuia și cea a structurilor asociative.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  București, 9 iunie 2005.Nr. 521.------