LEGE nr. 371 din 20 septembrie 2004 (*actualizata*)privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Politiei Comunitare(actualizata până la data de 17 iunie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 27 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 iunie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005; LEGEA nr. 180 din 9 iunie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) În scopul asigurarii ordinii şi linistii publice, precum şi pentru cresterea eficientei pazei obiectivelor şi a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, se poate înfiinţa, la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, Politia Comunitara, ca serviciu public de interes local, specializat. (2) Politia Comunitara se poate înfiinţa şi la nivelul comunelor. (3) Politia Comunitara se poate constitui, după caz, prin reorganizarea corpurilor gardienilor publici existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi, la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (1) şi (2).------------------Alin. (1) şi (3) ale art. 1 au fost modificate de pct. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.  +  Articolul 2 (1) Activitatea Politiei Comunitare se realizează în interesul persoanei, al comunităţii, al asigurarii pazei şi protectiei obiectivelor de interes public local şi privat, precum şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii. (2) În indeplinirea misiunilor care îi revin, Politia Comunitara coopereaza cu Politia Română şi Jandarmeria Română, cu alte institutii ale statului şi colaboreaza cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, în limitele legii.  +  Articolul 3Activitatea Politiei Comunitare se desfăşoară pe baza Regulamentului-cadru de organizare şi functionare a Politiei Comunitare, denumit în continuare Regulament, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul II Organizare şi functionare  +  Articolul 4 (1) Politia Comunitara se infiinteaza prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, după caz, şi se subordoneaza primarilor acestora. (2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor Politia Comunitara se organizeaza, după caz, ca serviciu public sau structura fără personalitate juridica - direcţie, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în condiţiile legii. (3) Nivelul de organizare, structura organizatorica şi categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unităţilor teritoriale ale Politiei Române, în functie de bugetul alocat, numărul populatiei, intinderea fiecarui municipiu, oras, comuna, respectiv sector al municipiului Bucureşti, şi de starea infractionala şi contraventionala înregistrată pe raza lor.  +  Articolul 5 (1) La nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti se organizeaza şi funcţionează Comisia locala de ordine publică, denumita în continuare Comisia locala, organism cu rol consultativ. (2) Comisia locala este constituita, după caz, din: primar, seful politiei locale, reprezentantul unităţii de jandarmi competente teritorial, seful politiei comunitare, 2-4 consilieri şi 2-5 reprezentanti ai comunităţii, desemnaţi de consiliul local, şi este condusa de primar.  +  Articolul 6 (1) Comisia locala are urmatoarele atribuţii: a) analizeaza periodic şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale şi umane; b) organizeaza consultari cu membrii comunitatilor locale şi cu organizaţiile neguvernamentale cu privire la prioritatile în activitatea Politiei Comunitare; c) trimestrial şi ori de cate ori se solicita, prezinta informari în sedinta consiliului local privind eficienta activităţii desfăşurate de Politia Comunitara şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii acesteia; d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii şi linistii publice şi pazei obiectivelor şi bunurilor de interes public local de pe teritoriul localităţii, propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să previna anumite fapte care afectează climatul social. (2) Comisia locala propune consiliului local stabilirea unui numar de functionari publici din numărul de posturi aprobat Politiei Comunitare, care să asigure, în condiţii optime, menţinerea ordinii şi linistii publice la nivelul fiecarui municipiu, oras, comuna, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.  +  Capitolul III Atribuţiile Politiei Comunitare  +  Articolul 7Politia Comunitara are urmatoarele atribuţii: a) asigura ordinea şi linistea publică în zonele şi locurile stabilite prin planul de paza şi ordine publică, previne şi combate incalcarea normelor legale privind curatenia localitatilor şi comertul stradal, precum şi alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local; b) asigura paza obiectivelor şi a bunurilor de interes public şi privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de paza şi ordine publică; c) asigura insotirea şi protectia reprezentantilor primariei ori a altor persoane cu functii în instituţiile publice locale la executarea unor controale sau acţiuni specifice; d) participa, după caz, la asigurarea fluentei traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrari de modernizare şi reparatii ale arterelor de circulatie; e) asigura supravegherea parcarilor auto, a unităţilor scolare, a zonelor comerciale şi de agrement, a pietelor, a cimitirelor şi a altor locuri stabilite prin planurile de paza şi ordine publică; f) constata contraventii şi aplica sancţiuni contraventionale, conform legii, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii şi linistii publice, curatenia localitatilor, comertul stradal, protectia mediului înconjurător, precum şi pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispozitii ale primarului; g) participa la asigurarea masurilor de ordine, cu ocazia adunarilor publice, mitingurilor, manifestarilor cultural-artistice şi sportive organizate la nivel local; h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetatenilor, pentru aplanarea starilor conflictuale, prinderea unor faptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situaţiilor de fapt sesizate şi rezolvarea acestora; i) acţionează, împreună cu politia, jandarmeria, pompierii, protectia civila şi alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamitati naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente; j) controlează modul de depozitare a deseurilor menajere, industriale sau de orice fel şi de respectare a igienizarii zonelor periferice şi a malurilor cursurilor de apa, sesizand primarul cu privire la situaţiile de fapt constatate şi la masurile ce trebuie luate în vederea îmbunătăţirii stării de curăţenie a localităţii; k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decat cele stabilite în competenţa sa, despre care a luat la cunoştinţa cu ocazia indeplinirii misiunilor specifice; l) insoteste, în condiţiile stabilite prin regulament, funcţionarii primariei la executarea unor controale şi la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asigurand protectia acestora şi prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice; m) verifica şi solutioneaza, în limitele legii, sesizarile asociaţiilor de proprietari sau locatari privind savarsirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decat cele cu caracter penal; n) sprijina Politia Română în activităţile de depistare a persoanelor care se sustrag urmaririi sau executarii pedepselor, precum şi a persoanelor disparute; o) în localităţile de frontieră sprijina unitatile Politiei de Frontiera Române în activităţi de prevenire şi combatere a migratiei ilegale; p) indeplineste orice alte atribuţii stabilite prin lege.  +  Articolul 8 (1) Organizarea şi executarea activităţii de paza a bunurilor şi asigurare a ordinii şi linistii publice se realizează în baza planurilor de paza şi ordine publică. (2) Planurile de paza şi ordine publică se aproba de primari cu avizul consultativ al politiei locale. (3) Politia Comunitara poate asigura şi contra cost paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări de servicii, incheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.  +  Capitolul IV Personalul Politiei Comunitare  +  Articolul 9 (1) Personalul Politiei Comunitare se compune din functionari publici şi personal contractual. (2) Functionarilor publici din Politia Comunitara li se aplică reglementarile prevăzute în Statutul functionarilor publici, iar personalului contractual, reglementarile din legislatia muncii.  +  Articolul 10În timpul serviciului funcţionarii publici din Politia Comunitara poarta obligatoriu uniforma şi exercită atribuţiile stabilite prin prezenta lege.  +  Articolul 11 (1) Seful Politiei Comunitare şi, după caz, adjunctii acestuia se numesc în functie în condiţiile legii. (2) Condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca personalul Politiei Comunitare pentru ocuparea diferitelor functii, precum şi modul de selectare şi pregatire a acestuia se stabilesc prin regulament.  +  Articolul 12 (1) La încadrare personalul Politiei Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma şi conţinutul angajamentului se stabilesc prin regulament. (2) Destituirea din functie sau demisia personalului Politiei Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentand cheltuielile de scolarizare în condiţiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9.  +  Articolul 13Personalul Politiei Comunitare este dotat cu uniforma, insemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, catuse şi alte mijloace de aparare şi interventie autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament.  +  Capitolul V Drepturile şi oblibaţiile functionarilor publici din Politia Comunitara  +  Articolul 14 (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, functionarul public din Politia Comunitara are urmatoarele drepturi şi obligaţii principale: a) sa legitimeze persoanele care au încălcat dispozitiile legale ori despre care are indicii ca se pregatesc sa comita sau au comis o faptă ilicita; b) să solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, identificarea şi conducerea la unitatile teritoriale ale politiei a persoanelor care au comis fapte penale; c) în cazul infracţiunilor flagrante, conduce şi preda unităţilor locale ale Politiei Române pe faptuitori, bunurile şi valorile rezultate ca urmare a încălcării legii şi ia masurile ce se impun pentru conservarea şi paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităţilor abilitate; d) să constate contraventiile şi să aplice, în condiţiile legii, sanctiunile pentru contraventiile privind ordinea şi linistea publică, curatenia localitatilor, regulile de comert stradal sau alte contraventii pentru care li se stabilesc asemenea competente, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale; e) sa poarte şi sa foloseasca, în condiţiile legii, numai în timpul serviciului armamentul şi munitia, precum şi celelalte mijloace de aparare şi interventie; f) sa conduca la sediul politiei locale orice persoană care, prin actiunile ei, pericliteaza viaţa altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum şi persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale, a caror identitate nu a putut fi stabilita în condiţiile legii, şi să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul politiei; în cazul nerespectarii dispoziţiilor pe care le-a dat, este indreptatit sa foloseasca forta, în condiţiile legii; g) în exercitarea atribuţiilor de serviciu, este obligat sa poarte la uniforma insigna cu numar distinctiv de identificare şi să prezinte legitimatia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care lipseste timpul necesar pentru aceasta formalitate; după incheierea oricarei acţiuni sau interventii, acesta se legitimeaza şi îşi declara functia pe care o detine în unitatea din care face parte; h) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea primariei, pentru executarea, în timpul serviciului, a unor misiuni în zona de competenţa. (2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, functionarul public din Politia Comunitara are obligaţia să respecte intocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege şi de Convenţia europeana a drepturilor omului.  +  Articolul 15În indeplinirea atribuţiilor prevăzute de prezenta lege, functionarul public din Politia Comunitara îşi exercită competenţa pe raza unităţii administrativ-teritoriale unde îşi desfăşoară activitatea.  +  Capitolul VI Atribuţiile primarului privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Politiei Comunitare  +  Articolul 16Principalele atribuţii ale primarului privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Politiei Comunitare sunt urmatoarele: a) propune consiliului local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de functii, numărul de personal şi Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a Politiei Comunitare; b) face propuneri consiliului local în legătură cu numirea şi destituirea din functie a sefului Politiei Comunitare şi, după caz, a adjunctului/adjunctilor acestuia, în condiţiile legii; c) îndrumă, supraveghează şi controlează activitatea Politiei Comunitare, conform atribuţiilor stabilite acesteia prin lege; d) aproba anual planul de paza şi ordine al localităţii; e) asigura repartizarea spatiilor necesare funcţionarii Politiei Comunitare, pe baza hotărârii consiliului local; f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Politiei Comunitare; g) informeaza, trimestrial şi ori de cate ori se solicita, consiliul local în legătură cu activitatea Politiei Comunitare; h) dispune de îndată măsuri, conform competentei, cu privire la situaţiile de fapt cu care este sesizat de Politia Comunitara şi urmareste realizarea în practica a acestora.  +  Capitolul VII Asigurarea logistica, materiala şi financiară  +  Articolul 17 (1) Politia Comunitara poate detine în folosinţă imobile, mijloace de transport, armament, munitie, echipamente şi aparatura tehnica specifică, necesare pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege. (2) Imobilele, armamentul, munitia, aparatura tehnica specifică şi mijloacele de transport necesare dotarii Politiei Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigura în condiţiile legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.  +  Articolul 18Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale Politiei Comunitare se asigura din bugetul local şi din veniturile proprii obtinute din serviciile prestate.  +  Capitolul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Angajarea functionarilor publici în Politia Comunitara, la înfiinţare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care indeplinesc condiţiile stabilite prin regulament.  +  Articolul 20 (1) Consiliile judetene pot înfiinţa, în condiţiile legii, servicii publice destinate asigurarii pazei obiectivelor de interes judetean. (2) Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, în condiţiile legii, de consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti. (3) Consiliile judetene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizeaza până la data de 30 noiembrie 2005 patrimoniul prevăzut la alin. (2) autorităţilor administraţiei publice locale pentru înfiinţarea Politiei Comunitare din unitatea administrativ-teritoriala proprie şi serviciilor publice înfiinţate potrivit alin. (1).---------------Art. 20 a fost modificat de pct. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005.  +  Articolul 21 (1) Drepturile şi oblibaţiile nascute din contractele incheiate de corpurile gardienilor publici se preiau de Politia Comunitara sau, după caz, de serviciile publice prevăzute la art. 20 alin. (1), cu acordul beneficiarilor activităţilor prestate de personalul acestor corpuri. (2) Continuarea activităţilor desfăşurate de personalul fostelor corpuri ale gardienilor publici, în exercitarea obligaţiilor rezultate din contractele prevăzute la alin. (1), se asigura de către personalul contractual incadrat în condiţiile prezentei legi, la Politia Comunitara. (3) Contractele prevăzute la alin. (1), care au ca obiect asigurarea pazei altor bunuri şi obiective decat cele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 2 alin. (1), nu mai pot fi prelungite sau reinnoite de către Politia Comunitara după expirarea termenelor pentru care au fost incheiate.---------------Art. 21 a fost modificat de pct. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 180 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 14 iunie 2005.  +  Articolul 21^1 (1) Până la completarea, prin achizitii proprii, a intregului necesar de arme şi munitii, dotarea Politiei Comunitare cu aceste categorii de mijloace tehnice se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Politiei Române, după cum urmeaza: a) gratuit, până la data de 31 decembrie 2005; b) prin închiriere, începând cu data de 1 ianuarie 2006. (2) Condiţiile privind predarea-primirea armelor şi munitiilor, în folosinţă gratuita sau prin închiriere, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.---------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 24 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 256 din 28 martie 2005.  +  Articolul 22Actele normative în care sunt prevăzute drepturi şi obligaţii, precum şi orice alte norme juridice care vizeaza activitatea Corpului gardienilor publici se modifica în mod corespunzător.  +  Articolul 23Pentru reprezentarea propriilor interese în relatiile cu administratia publică locala şi instituţiile statului, funcţionarii publici şi personalul contractual din Politia Comunitara se pot asocia în condiţiile legii.  +  Articolul 24Uniforma functionarului public din Politia Comunitara, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.  +  Articolul 26În termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Administraţiei şi Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a Politiei Comunitare.  +  Articolul 27Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea Corpului gardienilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Corpului gardienilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum şi orice alte dispozitii contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 20 septembrie 2004.Nr. 371.------------