ORDIN nr. 693 din 30 mai 2005privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 13 iunie 2005  În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,în baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelele formularelor specifice cu regim special privind activitatea financiară şi contabilă şi normele privind întocmirea şi utilizarea acestora, prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În baza art. 155 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, factura fiscală trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele elemente:- seria şi numărul facturii;- data emiterii facturii;- numele, adresa şi codul de identificare fiscală ale persoanei care emite factura;- numele, adresa şi codul de identificare fiscală, după caz, ale beneficiarului de bunuri sau servicii;- denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate;- preţul unitar fără taxa pe valoarea adăugată şi baza de impozitare pentru fiecare cotă de scutire;- cota de taxă pe valoarea adăugată aplicată sau menţiunile: scutit cu drept de deducere, scutit fără drept de deducere, neimpozabil, supus regulilor speciale, după caz. Pentru operaţiunile supuse taxării inverse se menţionează obligatoriu "taxare inversă";- suma taxei pe valoarea adăugată de plată, pentru operaţiunile taxabile, cu excepţia cazurilor în care se aplică reguli speciale prevăzute prin norme metodologice. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi:- modelelor de factură fiscală, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice în baza art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, care nu au fost prevăzute la data aprobării lor cu elementele menţionate la alin. (1);- celorlalte formulare cu regim special, utilizate la deducerea taxei pe valoarea adăugată, aprobate prin ordine ale ministrului finanţelor publice în baza art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.  +  Articolul 3Documentele justificative şi financiar-contabile emise către persoanele fizice cărora li s-au stabilit prin lege anumite facilităţi fiscale se vor completa cu elementele de identificare a acestora, astfel:- numele şi prenumele persoanei fizice se vor completa la rubrica "Cumpărător", respectiv "Beneficiar";- codul numeric personal al persoanei fizice înscrise la rubrica "Cumpărător", respectiv "Beneficiar", se completează la rubrica "Cod fiscal";- adresa de domiciliu a persoanei fizice se va înscrie la rubrica "Sediul".  +  Articolul 4 (1) În cazul în care pentru plata facturilor fiscale emise pentru livrare de bunuri este încheiat un contract de factoring, exemplarul al doilea al facturii respective circulă şi se arhivează la societatea bancară sau la instituţia financiară specializată, finanţatoare. (2) Societatea furnizoare poate emite factura fiscală în 4 exemplare, situaţie în care exemplarul 4 circulă şi se arhivează la compartimentul desfacere, sau va face o copie a facturii fiscale pentru compartimentul respectiv.  +  Articolul 5 (1) Facturile fiscale pentru prestări de servicii, precum şi cele pentru livrări de bunuri de utilitate publică, cum sunt: energia electrică, energia termică, gazele naturale, apa şi altele de aceeaşi natură, nu intră sub incidenţa art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 29/2003 privind aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabilă şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora. (2) Pentru facturile fiscale prevăzute la alin. (1) nu este obligatorie înscrierea elementelor menţionate la rubrica privind expediţia, şi anume: numele delegatului, datele de identificare a acestuia şi semnătura.  +  Articolul 6Direcţia de reglementări contabile va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 30 mai 2005.Nr. 693.  +  Anexa 1
                                            Seria ...... nr. ......
      Furnizor: ............... Client: ...............
      Nr. ord.reg.com./an:..... (denumire,
                                            formă juridică)
      A.F./C.U.I.: A.F./C.U.I: ...........
      Sediul: ................. Sediul: ...............
      Judeţul: ................
      Contul: .................
      Banca: ..................
      Capital social: .........
                                  FACTURA FISCALĂ
                         Data (ziua, luna, anul) ........
      Cota TVA .......
   
  Denumire serviciu Nr. bon fiscal Valoare totala (exclusiv TVA) Valoare TVA Total valoare (inclusiv TVA)
  Transport taxi persoane/ bunuri
    Aprobat prin OMFP nr. ..... Cod TAXI 14-4-10/A
  FACTURA FISCALĂ(cod TAXI 14-4-10/A)Formular cu regim special de tipărire, înscriere şi numerotare.Factura fiscală (cod TAXI 14-4-10/A) se întocmeşte numai de către plătitorii de TVA.1. Serveşte ca:- document justificativ de înregistrare în contabilitatea beneficiarului a cheltuielilor aferente transportului de persoane sau bunuri în regim de taxi;- document pe baza căruia se deduce taxa pe valoarea adăugată.2. Se întocmeşte în 2 exemplare, la cererea beneficiarului de transport de persoane sau bunuri în regim de taxi;3. Circulă la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil, pentru înregistrarea în contabilitate a cheltuielilor aferente şi a înregistrării acesteia în Jurnalul de cumpărări (cod 14-6-17/b), în vederea deducerii taxei pe valoarea adăugată,4. Se arhivează:- exemplarul 1, la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil;- exemplarul 2, la unitatea prestatoare de servicii, la compartimentul financiar-contabil.
   +  Anexa 2
  Serie...... Numar ...... Factura Fiscală Data Furnizor Subunitatea Cod fiscal ORC Adresa Capital social Din care vărsat Banca Cont Beneficiar Codul fiscal ORC Adresa Banca Cont Cod client Contract Denumire servicii Perioada Cantitate - luni Preţ unitar Valoare TVA Total valoare Total TVA Total factură Rata schimb ROL/USD
      Aprobat prin OMFP nr. .... Cod TV 14-4-10/aA
  Factura Fiscală(cod TV - 14-4-10/aA)Formular cu regim special de tipărire, înseriere şi numerotare.Factura fiscală (cod TV 14-4-10/aA) se întocmeşte numai de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.1. Factura se întocmeşte de către serviciul facturare, pentru serviciile oferite clienţilor, pe baza datelor înregistrate în programul de gestiune a abonaţilor şi în centralele de telecomunicaţii. Serviciile prestate clienţilor pot fi: televiziune prin cablu TV, televiziune prin satelit, servicii de acces la internet şi transmisiuni de date, inclusiv prin reţele de cablu TV, telefonie fixă, inclusiv prin reţele de cablu TV, alte servicii de comunicaţii electronice, inclusiv servicii care se achită cu cartele preplătite (TV prin satelit, internet, telefonie etc.), chirie echipamente, diverse taxe accesorii, cum ar fi: instalare, conectare, reconectare şi alte servicii conexe.2. Serveşte ca:- document de decontare pentru serviciile prestate şi facturate;- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a clientului3. Circulă la:- beneficiar, exemplarul 1;- compartimentul financiar-contabil al societăţii emitente, exemplarul 2;- departamentul de urmărire şi evidenţă analitică a clienţilor, exemplarul 2;- la persoanele autorizate să depună încasări, exemplarul 2.4. Se arhivează:- la beneficiar, exemplarul 1;- la unitatea prestatoare, exemplarul 2.
   +  Anexa 3                              FACTURĂ FISCALĂ                          Seria: ............ Data emiterii: ..........                          Nr. factura: ...... Scadenta la data de ......  S.C. .............  ...................  Furnizor:                                        Client: ............                                        Adresă: ............  Adresa: .................  C.U.I.: ...................  Nr.ord.reg.com/an:.........  Cap. Social subscris şi vărsat ........  C.U.I.: ...................  Nr.ord.reg.com/an:........  Cont: ................  Banca: ...............  (Unitatea teritoriala) .......  Adresa: ...................... Cod fiscal ..........  Telefon: ..................... Cont: ...............                                        Banca: ..............                                        Cod client: .........    Perioadă de facturare: ........    ID factura: .................. 
  Nr. crt. Denumire servicii facturate Valoare fără TVA T.V.A. ...%
  Temei legal tarif:Ordinul ANRE nr. ....
  Total:
  Total de plată ....................
      Aprobat prin OMFP nr. ......... Cod Electricitate 14-4-10/A    .......................................................................                            ANEXA LA FACTURA FISCALĂ  Furnizor ...... Seria: ............. Client ......                                   Nr. factura: .......  (Unitatea teritoriala)...... Data emiterii ......                                   Perioada: ..........
  Nr. con- tract/ Cod con- sumator Denumire loc con- sum/Tip consum pe punct de măsura / Tip tarif Se- rie con tor Const. grup masu- ra În- dex nou În- dex ve- chi Can- ti- ta- te U.M. Pret uni- tar faţa TVA Valoare faţa T.V.A. Valoare cu TVA Valoare T.V.A.
      Cod Electricitate 14-4-1O/A Pagina ...........FACTURA FISCALA(pentru persoane juridice)(cod Electricitate 14-4-10/A)Formular cu regim special de înscriere şi de numerotare.1. Serveşte ca:- document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a energiei electrice livrate consumatorilor, persoane juridice, a prestărilor de servicii efectuate şi a taxei radio şi TV încasate;- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului.2. Se întocmeşte: în 2 exemplare, la livrarea energiei electrice şi/sau a prestărilor de servicii, de către compartimentul de furnizare a energici electrice.3. Circulă:● la furnizor:- la compartimentul financiar-contabilitate pentru înregistrarea în contabilitate (exemplarul 2)● la cumpărător:- la persoana desemnată a consumatorului pentru verificarea consumului facturat şi acordarea acceptului pentru plată;- la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei, dacă este cazul;- la compartimentul financiar-contabilitate pentru înregistrarea în contabilitate şi pentru efectuarea plăţii.4. Se arhivează:● la furnizor:- la compartimentul financiar-contabilitate (exemplarul 2)● la cumpărător:- la compartimentul financiar-contabilitate (exemplarul 1)5. Anexa la factura fiscală pentru persoane juridice:- se ataşează fiecărei facturi fiscale pentru persoane juridice cîte o anexă pentru explicitarea datelor de facturare, pe servicii facturate. Datele totale pentru fiecare serviciu facturat şi totalul de plată se regăsesc şi pe factura fiscală.- se întocmeşte, circulă şi se arhivează împreună cu factura fiscală.
   +  Anexa 4                            FACTURA FISCALA Seria ...... nr.                           NUMĂR INTERN                                        Data emiterii:                                        Data scadentei:                                        Perioada de facturare:  FURNIZOR CLIENT  S.C.  Adresa: Adresa de corespondenta:  Cod unic inreg.: A.F.: Nr.ord Reg. Com:  Capital social subscris şi vărsat:  Banca:  Cont:                                               Adresa loc de consum:                                               Cod client                                               Contract:                                               Cod unic de înregistrare: A.F.:                                               Banca:                                               Cont:┌──────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ ││ Cota TVA % ││┌────────────┬─────────┬────┬───────┬───────┬───────┐ │││Produse şi │Cantitate│U.M.│Valoare│Valoare│Valoare│ │││servicii │ │ │fără │TVA │totala │ │││facturate │ │ │TVA │(lei) │(lei) │ │││ │ │ │(lei) │ │ │ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││├────────────┼─────────┼────┼───────┼───────┼───────┤ ││└────────────┴─────────┴────┴───────┴───────┴───────┘ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────┘Formular aprobat prin: OMFP nr. Cod Electricitate 14-4-10/aA SOLD (lei) FACTURA CURENTA (lei) Situaţia soldului la data: Data emiterii Total fără TVA (baza impozitare)                                          TVA                                          Total factura curenta ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ MESAJE: │ │ │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘                   Temei legal al preturilor: Ordin ANRE nr. .... ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ TALON DE PLATA │ │ Client: │ │ Adresa loc de consum: │ │ Cod client: │ │ Factura fiscala: Seria nr. Număr intern Data emiterii: │ │ Total de plată │ │ factura curenta LEI │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────┘    Furnizor: S.C. Client:                                             cod client             ANEXA LA FACTURA FISCALA Seria nr.             NUMĂR INTERN┌──────────────────────────────────────┐┌──────────────────────────────────────┐│Tip C Peri- Index Index Con- Denumire││Denu- Pe- Can- U Pret Va- Va- Va- ││se- o oada vechi nou sum marime ││mire ri- ti- M uni- loa- loa- loa-││rie n citi- masurata││pro- oa- ta- tar re re re ││con- s re ││dus da te fără TVA to- ││tor t ││sau fac- (fără TVA (lei) tala││ . ││ser- tu- TVA) (lei) (lei)││ ││viciu ra- ││ ││fac- re ││ ││turat │├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤│ ││ │├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤│Numar loc consum "i" ││Numar loc consum "i" │├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤│Denumire ││ │├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤│Tarif-tensiune ││ │├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────┤│ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ ││ Cod electricitate 14-4-10/aA ││ ││ │└──────────────────────────────────────┘└──────────────────────────────────────┘FACTURA FISCALĂ(pentru persoane juridice)(cod Electricitate 14-4-10/aA)Formular cu regim special de înseriere şi de numerotare.1. Serveşte ca:- document pe baza căruia se întocmeşte instrumentul de decontare a energiei electrice livrate consumatorilor, persoane juridice, a prestărilor de servicii efectuate şi a taxelor încasate;- document justificativ de înregistrare în contabilitatea furnizorului şi a cumpărătorului,2. Se întocmeşte: în două exemplare; de către compartimentul de furnizare a energiei electrice.3. Circulă:● la furnizor (exemplarul 2):- la compartimentul financiar-contabilitate pentru înregistrarea în contabilitate;● la cumpărător (exemplarul 1):- la persoana desemnată a consumatorului pentru verificarea consumului facturat şi acordarea acceptului pentru plată;- la compartimentul care efectuează operaţiunea de control financiar preventiv pentru acordarea vizei, dacă este cazul;- la compartimentul financiar-contabilitate pentru înregistrarea în contabilitate şi pentru efectuarea plăţii.4. Se arhivează:● la furnizor (exemplarul 2):- la compartimentul financiar-contabilitate;● la cumpărător (exemplarul 1):- la compartimentul financiar-contabilitate.5. Anexa la factura de agenţi economici:- se ataşează fiecărei facturi fiscale pentru agenţii economici, cîte o anexă pentru explicitatea datelor de facturare, pe produse şi servicii facturate şi pe locuri de consum. Datele totale pentru fiecare produs sau serviciu facturat şi totalul de plată se găsesc pe factura fiscală.- se întocmeşte, circulă şi se arhivează împreună cu factura fiscală.-------