LEGE nr. 73 din 4 mai 2000 (**republicată**) (*actualizata*)privind Fondul pentru mediu(actualizata până la data de 27 mai 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 889 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 27 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003; LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 mai 2005.**) Republicată în temeiul art. II din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 93/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 29 iunie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 293/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 7 iunie 2002, dandu-se articolelor o noua numerotare.Legea nr. 73/2000 privind Fondul pentru mediu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 11 mai 2000.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Se infiinteaza Fondul pentru mediu, instrument economico-financiar destinat sustinerii şi realizării proiectelor prioritare pentru protectia mediului, în conformitate cu normele şi standardele de mediu în vigoare. (2) Fondul pentru mediu este un fond constituit integral din venituri proprii.------------Art. 1 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 2Fondul pentru mediu se constituie, se gestioneaza şi se utilizeaza în conformitate cu prevederile legale.------------Art. 2 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Capitolul 2 Administrarea Fondului pentru mediu  +  Articolul 3 (1) Unitatea care raspunde de gestionarea Fondului pentru mediu este Administratia Fondului pentru Mediu, denumita în continuare Administratia Fondului, cu personalitate juridica, în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Administratia Fondului are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) urmareste alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu; b) întocmeşte planul anual de lucru şi bugetul de venituri şi cheltuieli; c) selecteaza proiectele propuse pentru finanţare; d) urmareste şi controlează implementarea proiectelor aprobate; e) pune în aplicare deciziile pe care le adopta Comitetul de avizare. (3) Structura organizatorica şi Regulamentul de organizare şi functionare ale Administraţiei Fondului se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. (4) Administratia Fondului are personal propriu care asigura functiile de conducere, de execuţie şi de control, potrivit regulamentului de organizare şi functionare a Administraţiei Fondului. (5) În indeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) Administratia Fondului are urmatoarele structuri de decizie: a) Comitetul de avizare; b) Comitetul director.------------A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare şi a structurii organizatorice ale Administraţiei Fondului pentru Mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 12 decembrie 2001.Art. 3 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 4 (1) Comitetul de avizare are urmatoarea componenta: a) cate un reprezentant, la nivel de director general sau director, imputernicit prin ordin al ministrului de resort, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) un reprezentant al confederatiei patronale din domeniul proiectului supus avizarii; c) un reprezentant al organizaţiilor neguvernamentale din domeniul protectiei mediului, desemnat de acestea; d) directorul general al Administraţiei Fondului. (2) Comitetul de avizare este condus de un presedinte, ajutat de 2 vicepresedinti. Preşedintele Comitetului de avizare este reprezentantul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului. Vicepresedintii sunt reprezentantii Ministerului Economiei şi Comerţului şi Ministerului Sănătăţii. Preşedintele Comitetului de avizare convoaca membrii acestuia şi conduce sedinta de avizare. (3) Comitetul de avizare analizeaza şi aproba prin vot: a) manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor; b) planul anual, inclusiv categoriile specifice de proiecte; c) proiectele ce urmeaza să fie finantate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director; d) modalitatile de sustinere financiară a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile. (4) Abrogat.------------Literele a) şi b) ale alin. (1) al art. 4 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Literele c) şi d) ale alin. (1) al art. 4 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (2) şi (3) ale art. 4 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (4) al art. 4 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 5 (1) Comitetul director este constituit din directorul general al Administraţiei Fondului şi directorii direcţiilor de specialitate ai acestuia. (2) Directorul general al Administraţiei Fondului este numit şi revocat, în condiţiile legii, de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului. Directorul general asigura conducerea curenta a Administraţiei Fondului şi o reprezinta în relatiile cu tertii. (3) Comitetul director are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza manualul de operare, inclusiv metodologia de selectare a proiectelor; b) fundamentează şi elaboreaza proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu; c) elaboreaza planul anual incluzând categoriile de proiecte pentru finanţare în anul respectiv; d) evalueaza şi prezinta prioritatile şi proiectele pentru care se solicita sustinere financiară din Fondul pentru mediu, pe care le inainteaza spre adoptare Comitetului de avizare, cu excepţia proiectelor privind gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, care sunt selectate de Comitetul director şi se aproba prin hotărâre a Guvernului; e) propune modalitatile de sustinere a proiectelor şi, după caz, dobânda cu care se acordă creditele rambursabile; f) aproba bilantul contabil pe care îl inainteaza autorităţii publice centrale pentru protectia mediului; g) urmareste alimentarea şi gestionarea Fondului pentru mediu;g^1) urmareste şi controlează implementarea proiectelor adoptate; h) întocmeşte raportul anual privind utilizarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public.------------Alin. (1) şi (2) ale art. 5 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Literele a), c), d), f) şi g) ale alin. (3) al art. 5 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Litera g^1) a alin. (3) al art. 5 a fost introdusa de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 6Cheltuielile curente şi de capital ale Administraţiei Fondului se asigura din Fondul pentru mediu, în limita a 3% din veniturile acestuia.------------Art. 6 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Articolul 7 (1) Operaţiunile financiare ale Fondului pentru mediu, care privesc constituirea, gestionarea şi utilizarea resurselor financiare, se deruleaza prin unitatile trezoreriei statului. (2) Fondurile financiare provenite din surse externe se gestioneaza pe baza contractelor incheiate şi în conformitate cu prevederile prezentei legi. (3) Disponibilitatile Fondului pentru mediu se păstrează în trezoreria statului într-un cont distinct şi sunt purtătoare de dobanzi.------------Alin. (3) al art. 7 a fost introdus de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Capitolul 3 Veniturile Fondului pentru mediu  +  Articolul 8 (1) Veniturile Fondului pentru mediu se constituie din: a) o cota de 3% din veniturile realizate din vanzarea deseurilor feroase şi neferoase de către detinatorii de astfel de deseuri, persoane fizice şi/sau juridice. Cota se va retine prin stopaj la sursa de către agentii economici colectori şi/sau valorificatori, autorizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare, care vor vira sumele respective la Fondul pentru mediu conform prevederilor prezentei legi; b) taxele pentru emisiile de poluanti în atmosfera, încasate de la agentii economici, în sumele prevăzute în anexa nr. 1; c) veniturile încasate de la agentii economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile, în limitele prevăzute în anexa nr. 2; d) o sumă de 5.000 lei/kg din greutatea ambalajelor introduse pe piaţa naţionala de producătorii şi importatorii de bunuri ambalate, cu excepţia celor utilizate pentru medicamente; e) o cota de 2% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, prevăzute în anexa nr. 3, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor; f) o cota de 0,5% din valoarea substanţelor chimice periculoase comercializate de producători şi importatori, utilizate în agricultura, prevăzute în anexa nr. 4; g) o cota de 3% din preţul de adjudecare a masei lemnoase, care se virează de către Regia Naţionala a Pădurilor şi de către alti proprietari de paduri, persoane juridice sau fizice; h) varsaminte, donatii, sponsorizari, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori straine; i) alocatii de la bugetul de stat, varsaminte, donatii, sponsorizari, asistenţa financiară din partea persoanelor fizice sau juridice, române ori straine; j) sumele încasate din restituirea creditelor acordate, dobanzi, alte operaţiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu; k) asistenţa financiară din partea unor organisme internationale; l) sumele încasate de la manifestari organizate în beneficiul Fondului pentru mediu; m) cuantumul taxelor încasate prin birourile unice la emiterea acordului/autorizatiei de mediu pentru activităţile cu impact redus; n) o sumă de 10.000 lei/kg anvelopa, de către persoanele juridice care introduc pe piaţa naţionala anvelope noi şi/sau uzate destinate reutilizarii; o) cuantumul taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi a autorizaţiilor de mediu. (2) În cazul utilizarii de către agentii economici a deseurilor industriale reciclabile în proportie de cel puţin 50%, sumele stabilite la alin. (1) lit. b) nu se platesc. (3) Suma prevăzută la alin. (1) lit. d) se va plati numai în cazul neindeplinirii obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 349/2002 privind gestionarea ambalajelor şi deseurilor de ambalaje, plata facandu-se pe diferenţa dintre obiectivele anuale prevăzute în aceasta hotărâre şi obiectivele realizate efectiv de agentii economici care introduc pe piaţa naţionala bunuri ambalate.(3^1) Din oblibaţiile datorate potrivit alin. (1) lit. d), agentii economici producători şi importatori de produse ambalate vor deduce cheltuielile efectuate pentru dotarea agentilor economici care desfăşoară activităţi de comert cu amanuntul de bunuri ambalate, cu utilaje de balotat şi maruntit deseuri de ambalaje, avizate de către Administratia Fondului. (4) Lista cuprinzand substantele chimice periculoase, comercializate de producători şi importatori, prevăzute la alin. (1) lit. e), se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu avizul Ministerului Economiei şi Comerţului. (5) Cuantumul valoric al sumelor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi n) se actualizeaza prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor. (6) Baza de calcul la care se aplică cotele menţionate la alin. (1) reprezinta valoarea încasată, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferenta. (7) Metodologia de calcul al emisiilor de poluanti va fi stabilita prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor. (8) Suma prevăzută la alin. (1) lit. n) se va plati numai în cazul neindeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate. Plata se face pentru diferenţa dintre oblibaţiile anuale prevăzute în anexa nr. 3 la hotărârea Guvernului mai sus mentionata şi oblibaţiile realizate efectiv de persoanele juridice care introduc pe piaţa anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizarii.--------------Literele a) - h) ale alin. (1) al art. 8 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (2), (3), (4) şi (5) ale art. 8 au fost modificate de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (6) şi (7) ale art. 8 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Literele d) şi g) ale alin. (1) al art. 8 au fost modificate de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.Literele n) şi o) ale alin. (1) al art. 8 au fost introduse de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.Alin. (3^1) al art. 8 a fost introdus de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.Alin. (5) al art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.Alin. (6), (7) şi (8) ale art. 8 au fost introduse de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Articolul 9 (1) Sumele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) şi n) se declara şi se platesc până la data de 25 a lunii urmatoare celei în care s-a desfăşurat activitatea, într-un cont de trezorerie al Fondului pentru mediu. (2) Obligaţia calcularii şi varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-g) revine persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară respectivele activităţi.──────────────NOTĂ:*) Având în vedere faptul ca prin Legea nr. 293/2002 au fost introduse noi cote procentuale pentru constituirea veniturilor Fondului pentru mediu prin art. 8 alin. (1) lit. a)-h) (fost art. 9), trimiterile de la art. 9 alin. (1) şi (2) privesc în prezent**) toate textele care prevad cote procentuale, respectiv lit. a)-h), şi nu numai lit. a)-e).--------------**) Nota explicativa a art. 9 a fost modificata de RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.--------------Art. 9 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Capitolul 4 Destinaţia Fondului pentru mediu  +  Articolul 10 (1) Fondul pentru mediu se utilizeaza pentru susţinerea proiectelor şi realizarea proiectelor prioritare pentru protectia mediului. (2) Categoriile specifice de proiecte eligibile pentru finanţare, ce decurg din preluarea aquisului comunitar, se stabilesc prin planul anual adoptat de Comitetul de avizare şi vizeaza: a) controlul şi reducerea poluarii aerului, apei şi solului, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii curate; b) protectia resurselor naturale; c) gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase; d) protectia şi conservarea biodiversitatii; e) educatia şi constientizarea publicului privind protectia mediului. (3) Din Fondul pentru mediu sunt susţinute proiectele prioritare din categoriile menţionate la alin. (2), prin una sau mai multe dintre urmatoarele modalităţi propuse de Comitetul director şi aprobate de Comitetul de avizare, cu excepţia proiectelor menţionate la alin. (2) lit. c), care se aproba prin hotărâre a Guvernului: a) finantarea sau cofinantarea proiectelor prin credite rambursabile ori nerambursabile; b) cofinantarea unor proiecte finantate din surse interne şi/sau externe prin credite rambursabile ori nerambursabile; c) susţinerea totala sau parţială a unor dobanzi ale creditelor acordate de bănci.(3^1) Fondul pentru mediu se utilizeaza şi pentru finantarea lucrărilor destinate prevenirii, inlaturarii şi/sau diminuarii efectelor calamitatilor, în domeniul gospodăririi apelor şi protectiei mediului, aferente obiectivelor din domeniul public al statului.(3^2) Categoriile de lucrari care se pot finanta conform prevederilor alin. (3^1), precum şi sumele destinate finantarii acestora se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.(3^3) Pentru achizitionarea lucrărilor prevăzute la alin. (3^1) şi a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice referitoare la situaţiile de forta majoră.(3^4) Finantarea lucrărilor prevăzute la alin. (3^1) se exceptează de la prevederile art. 11. (4) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului se reporteaza în anul următor, fiind utilizate cu aceeasi destinatie.--------------Art. 10 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (3^1)-(3^4) ale art. 10 au fost introduse de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 27 mai 2005.  +  Articolul 11 (1) Proiectele agentilor economici care nu şi-au achitat oblibaţiile financiare către stat şi/sau către Fondul pentru mediu, precum şi proiectele celor care sponsorizeaza activităţi cu efect negativ asupra mediului nu beneficiaza de sprijin financiar din partea Administraţiei Fondului. (2) Resursele Fondului nu pot fi utilizate pentru operaţiuni financiare speculative de orice fel.--------------Alin. (1) al art. 11 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 12 (1) Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, după caz. (2) Neplata sumelor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-g) şi lit. n) constituie contraventie şi se sancţionează astfel: a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei pentru persoane fizice; b) cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei pentru persoane juridice.-----------A se vedea nota de subsol corespunzătoare asteriscului de la art. 9.-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Partea introductiva a alin. (2) al art. 12 a fost modificata de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Articolul 13Savarsirea în mod repetat a faptei prevăzute la art. 12 alin. (2) constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale şi tranzitorii  +  Articolul 14 (1) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 12 alin. (2) se fac de către personalul imputernicit, la nivel teritorial, al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, al Ministerului Finanţelor Publice şi al Gărzii Naţionale de Mediu. (2) Contraventiilor prevăzute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.──────────────Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor a fost abrogata prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002. La art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 se prevede că ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face o trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.--------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 73 din 4 mai 2000 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 31 ianuarie 2003.Art. 14 a fost modificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Articolul 15Proiectul de hotărâre a Guvernului privind administrarea Fondului pentru mediu va fi elaborat de autoritatea centrala pentru protectia mediului, cu consultarea celorlalte ministere interesate, în termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Anexa 1                            SUMELE      încasate pentru emisiile de poluanti în atmosfera ce afectează                         factorii de mediu────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Emisii de poluanti Suma de incasat crt. în atmosfera────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1.1 Gaze cu efect de sera (dioxid 100 lei/tona de CO(2)    de carbon, oxid de carbon, echivalent    metan, protoxid de azot) 1. Pulberi în suspensie şi sedimente 100 lei/kg 2. Oxizi de azot 200 lei/kg 3. Oxizi de sulf 200 lei/kg 4. Poluanti organici persistenti 100.000 lei/kg 5. Metale grele:    - plumb 60.000 lei/kg    - cadmiu 80.000 lei/kg    - mercur 100.000 lei/kg──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------------Anexa nr. 1 a fost modificata şi inlocuita cu anexa nr. 1 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Pct. 1.1 al anexei 1 a fost introdus de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Anexa 2                                VENITURI           Venituri din utilizarea de noi terenuri pentru depozitarea              urmatoarelor categorii de deseuri valorificabile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Categorii de deseuri Venituri de incasat crt. valorificabile────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Provenite de la extractia şi prelucrarea titeiului 10.000 lei/mp /an 2. Provenite din prelucrarea primara a lemnului 3.000 lei/mp /an 3. Provenite de la producerea alcoolului 500 lei/mp /an 4. Slamuri carbonifere 10.000 lei/mp /an 5. Zgura de furnal 10.000 lei/mp /an 6. Cenusa de termocentrala 10.000 lei/mp /an 7. Cenusa de pirita 10.000 lei/mp /an 8. Fosfogips 10.000 lei/mp /an 9. Zguri provenite din metalurgie 10.000 lei/mp /an──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------Anexa nr. 2 a fost modificata şi inlocuita cu anexa nr. 2 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Titlul anexei 2 a fost modificat de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Anexa 3LISTAcuprinzand substantele chimice periculoase comercializate de producătorişi importatori, mai puţin cele utilizate la producerea medicamentelor1. 1,1-Dicloretilena (clorura de viniliden)2. 1,2-Dicloretan3. 1,2-Dicloretilena4. 1,2,3-Trimetilbenzen5. 1,2,4-Triclorbenzen6. 2-Etilhexil-diftalat7. Acetaldehida8. Acetamida9. Acetat de vinil10. Acetoncianhidrina11. Acetona12. Acetonitril13. Acid acetic14. Acid antranilic15. Acid cianhidric16. Acid picric17. Acid propionic18. Acrilamida19. Acrilat de etil20. Acrilonitril21. Aldehida benzoica22. Aldehida propionica23. Anilina24. Anisidina25. Antimoniu26. Antracen27. Arsen şi compusi28. Auramina29. Benzantracen30. Benz-a-piren31. Benz-b-fluorantren32. Benzen33. Benz-g,h,i-perilen34. Benzidina35. Benz-k-fluorantren36. Benzpiren37. Bioxid de sulf38. Brom39. Bromura de etil40. Butil mercaptan41. Butilamina42. Celosolv şi derivati43. Cianogen44. Cianuri de potasiu45. Ciclohexanona46. Ciclohexilamina47. Clor48. Cloralcani C10-C1349. Clorfenvinfos50. Cloroform51. Clorura de alil52. Clorura de benzil53. Clorura de cianuril54. Clorura de etil55. Clorura de metil56. Clorura de metilen57. Clorura de vinil58. Compusi tributilstanici59. Cumen (izopropilbenzen)60. Diclor/difenil/tricloretan (DDT)61. Dibenzantracen62. Diclorhidrina63. Diclormetan64. Diclorpropan65. Diclorvos66. Dietanolamina67. Difenileteri bromuraţi68. Dimetilanilina69. Dimetilformamida70. Dimetilftalat71. Dinitrat de etilenglicol72. Dinitrobenzen73. Dioxan74. Disulfoton75. Epiclorhidrina76. Etanolamina77. Etilamina78. Etilbenzen79. Etilenclorhidrina80. Etilenglicol81. Etilendiamina82. Etilmercaptan83. Fenilbetanaftilamina84. Fenilendiamina85. Fluor şi compusi86. Fluorantren87. Formaldehida88. Fosgen89. Fractii alcooli dioxanici90. Furfurol91. Glicidol92. Hexaclorbenzen93. Hexaclorbutadiena94. Hexacloretan95. Hexametilentetramina96. Hidrazina97. Hidrochinona98. Hidrogen sulfurat99. Indeno-1,2,3-cd-piren100. Iodura de metil101. Isodrin102. Izopropil glicidileter103. Maneb104. Mercur şi compusi105. Metilcelosolv106. Metilcloroform107. Metilizocianat108. Metilmercaptan109. Metiletilcetona110. Monoclorbenzen111. Monoclorhidrina112. Monoetanolamina113. Morfolina114. Negru de fum115. Nichel carbonil115^1. Nichel şi compusi116. Nitrobenzen117. Nitrotoluen118. Nonil-fenoli119. o- şi p-Diclorbenzen120. o-Toluidina121. o-Clorfenol122. Octil-fenoli123. Oxid de etilena124. Oxid de propilena125. p-Aminoazobenzen126. p-tertiar Butiltoluen127. Paration-metil128. Pentaclorbenzen129. Pentacloretan130. Pentaclorfenol131. Percloretilena (tetracloretilena)132. Perclormetil mercaptan133. Pirocatechina133^1. Plumb şi compusi134. Rezorcina135. Abrogat.136. Stiren137. Sulfura de carbon138. Tetracloretan139. Tetraclorura de carbon140. Toluen141. Toluilen diizocianat142. Triclorbenzeni143. Tricloretan144. Tricloretilen145. Triclorpropan146. Triclorura de benzil147. Trinitrotoluen148. Vinil toluen149. Xilen150. Xilenol--------------Anexa nr. 3 a fost modificata şi inlocuita cu anexa nr. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.Pct. 115^1 al anexei 3 a fost introdus de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.Pct. 133^1 al anexei 3 a fost introdus de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.Pct. 135 al anexei 3 a fost abrogat de LEGEA nr. 333 din 8 iulie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004.  +  Anexa 4LISTAcurpinzand substantele chimice periculoase comercializatede producători şi importatori, utilizate în agricultura1. Alaclor2. Aldrin3. Atrazin4. Carbaril5. Ciclofosfamida6. Clorpirifos7. Dieldrin8. Diuron9. Endosulfan10. Endrin11. Isoproturon12. Lindan13. Malathion14. o-Tolidina15. Simazin16. Trifluralin17. Zineb--------------Anexa nr. 4 a fost modificata şi inlocuita cu anexa nr. 4 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 86 din 25 septembrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 3 octombrie 2003.──────────────────