ORDONANŢA DE URGENTA nr. 95 din 20 iunie 2002 (*actualizată*)privind industria de apărare(actualizată până la data de 14 decembrie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 14 decembrie 2002 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic al activităţilor industriei de apărare referitoare la dimensionarea capacităţilor de producţie, corelarea acestora cu cerinţele forţelor sistemului naţional de apărare, asigurarea interoperabilitatii cu produsele NATO şi menţinerea numărului strict de personal specializat pentru asigurarea functionalitatii liniilor de fabricaţie de armament, muniţii, tehnica de lupta, echipamente de transmisiuni, optoelectronica, pulberi şi explozibili, inclusiv pentru cercetarea şi proiectarea în domeniul producţiei de apărare.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) industria de apărare este ramura strategica a economiei naţionale şi cuprinde: agenţii economici care dispun de capacităţi de producţie şi resurse umane destinate cercetării, proiectării, producţiei, reparării, modernizării, incercarii şi testarii sistemelor de armament, muniţiilor, tehnicii de lupta, echipamentelor, pieselor de schimb şi accesoriilor aferente acestora, pulberilor şi explozibililor şi altor materiale cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, necesare componentelor forţelor sistemului naţional de apărare; b) capacitatea producţiei pentru apărare, denumita în continuare capacitate, reprezintă ansamblul activelor unui agent economic destinate realizării uneia sau mai multora dintre activităţile de cercetare, proiectare, dezvoltare, modernizare, încercare, testare, producere şi reparare a sistemelor de armament şi munitie, tehnicii de lupta, echipamentelor şi materialelor cu destinaţie specifică apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a pieselor de schimb necesare, pulberilor şi explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri şi încercări, terenurile cu regim de spaţiu de siguranţă, precum şi infrastructura de utilităţi aferente; c) ministerul de resort este ministerul sau organul administraţiei publice centrale în al cărui domeniu de specialitate se încadrează obiectul principal de activitate al societăţii comerciale sau sub a cărui autoritate funcţionează regia autonomă ori compania naţionala; d) autoritatea de specialitate este organul specializat al Guvernului în domeniul pregătirii economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare; e) conservarea capacităţilor reprezintă ansamblul operaţiunilor de trecere în conservare, menţinere, paza şi repunere în funcţiune după conservare; f) inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare ale unui agent economic din industria de apărare, denumit în continuare inventar, reprezintă totalitatea imobilizarilor corporale şi necorporale utilizate de agentul economic pentru realizarea activităţilor prevăzute la lit. b); g) documentaţia tehnica reprezintă desenele şi documentele scrise care, independent sau împreună, determina componenta şi construcţia produsului şi cuprind, după caz, datele de studiu şi proiectare, execuţie, verificare, recepţie, exploatare, întreţinere sau de certificare, de propaganda tehnica şi comercială a acestuia. Documentaţia tehnica cuprinde documentaţia de studiu, documentaţia de baza - constructivă, documentaţia tehnologică, documentaţia de exploatare şi documentaţia de certificare şi auxiliara.  +  Articolul 3Lista cuprinzând agenţii economici şi capacităţile definite potrivit art. 2 lit. b) se aproba prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, la propunerea ministerului de resort, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Capacităţile se evidenţiază în Inventarul capacităţilor de producţie pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţionala. (2) Inventarul prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către agentul economic în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se avizează de ministerul de resort şi se aproba de autoritatea de specialitate. (3) Inventarul prevăzut la alin. (1) se actualizează anual, până la data de 30 septembrie, sau în situaţia modificării listei prevăzute la art. 3. (4) Răspunderea pentru păstrarea integrităţii fizice şi functionale a bunurilor de inventar revine fiecărui agent economic.  +  Articolul 5 (1) Documentaţia tehnica realizată din fondurile pentru apărare este proprietate publică a statului, se afla în administrarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi poate fi pusă la dispoziţie agenţilor economici pe bază de contract, potrivit legii, pentru executarea comenzilor transmise acestora, precum şi în vederea fabricaţiei de produse pentru o terta persoana din ţara sau din străinătate. (2) Documentaţiile tehnice primite de la partenerii externi sunt puse la dispoziţie agenţilor economici, potrivit legislaţiei în vigoare, regimului juridic al proprietăţii acestora, precum şi clauzelor din contractul încheiat cu partenerul extern.  +  Articolul 6Dimensionarea şi restructurarea agenţilor economici din industria de apărare, atunci când acestea afectează capacităţile definite la art. 2 lit. b), se face cu avizul autorităţii de specialitate şi cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Tarii, potrivit criteriilor stabilite prin strategiile şi programele de restructurare aprobate potrivit legii.  +  Articolul 7Asocierea agenţilor economici din industria de apărare cu persoane juridice române sau străine, prin care se creează o noua persoana juridică, se face cu avizul ministerului de resort, potrivit legii.  +  Articolul 8 (1) Capacităţile, în raport de gradul de încărcare, pot fi trecute temporar în conservare, conform metodologiei elaborate de ministerul de resort, sau pot fi folosite pentru desfăşurarea altor activităţi economice. (2) Amortizarea imobilizarilor corporale şi necorporale aferentă perioadei de conservare pentru capacităţile prevăzute la alin. (1) va diminua capitalurile proprii la data expirării duratelor normale de utilizare prevăzute de lege şi a casării efective.  +  Articolul 9Contractele de privatizare ale agenţilor economici din industria de apărare vor include clauze speciale referitoare la menţinerea integrităţii şi a stării de funcţionare a capacităţilor de producţie, dacă nu sunt precizate alte reglementări.  +  Articolul 10 (1) În perioada în care salariaţii încadraţi cu contract individual de muncă pe durata nedeterminată la agenţii economici din industria de apărare nu desfăşoară activitate de baza din lipsa de comenzi sau de contracte vor efectua activităţi de întreţinere, conservare, reparaţii, paza, activităţi administrative şi alte activităţi specifice. (2) Fondul lunar necesar acoperirii drepturilor salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) se determina luându-se în calcul 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul Naţional de Statistica. (3) Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (2), precum şi cele necesare pentru achitarea contribuţiilor datorate de angajator, potrivit legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi la Fondul de asigurări sociale de sănătate se aloca agenţilor economici, în conformitate cu numărul mediu maxim de personal aprobat, din sumele prevăzute anual cu aceasta destinaţie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei şi Resurselor.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 11Numărul mediu maxim de personal pentru fiecare agent economic din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 10 se stabileşte anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 12 (1) Personalul disponibilizat în baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a reorganizării unităţilor din industria de apărare beneficiază de indemnizaţie de şomaj, acordată în condiţiile legii, precum şi de un venit lunar de completare egal cu diferenţa dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii, comunicat de Institutul Naţional de Statistica, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare. (2) Venitul lunar de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, pe o perioadă de 24 de luni. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj persoanele disponibilizate în condiţiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizarii. (4) Persoanele care s-au încadrat în munca beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), de venituri lunare de completare în cuantumul stabilit în condiţiile alin. (1). (5) De prevederile alin. (4) nu beneficiază persoanele care se reangajeaza la agenţii economici din industria de apărare.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 12^1Sumele pentru acordarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 12 alin. (1) se suporta de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, din cheltuielile pentru plata indemnizaţiei de şomaj.----------Art. 12^1 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 12^2Venitul lunar de completare prevăzut la art. 12 este exceptat de la plata obligaţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat şi către Fondul de asigurări sociale de sănătate.----------Art. 12^2 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 12^3Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.----------Art. 12^3 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 12^4Prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 referitoare la art. 1, precum şi cele ale art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului producţiei de apărare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 403/2002, cu privire la luna ianuarie 2002, se extind şi pentru luna ianuarie 2003.----------Art. 12^4 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 12^5Repartizarea pe unităţi a numărului mediu de personal prevăzut la art. 12^4 se stabileşte prin ordin comun emis de ministrul industriei şi resurselor şi ministrul muncii şi solidarităţii sociale.----------Art. 12^5 a fost introdus de pct. 4 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 13Finanţarea activităţilor din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întreţinerea, conservarea capacităţilor de producţie şi securitatea acestora, se face din surse proprii ale agenţilor economici, din venituri extrabugetare constituite cu aceasta destinaţie conform legii şi, în completare, de la bugetul de stat.----------Art. 13 a fost modificat de pct. 5 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 175 din 27 noiembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 14 decembrie 2002.  +  Articolul 14Agenţii economici, precum şi celelalte persoane juridice care au în administrare sau în folosinţa terenuri proprietate a statului utilizate pentru producţia de apărare, depozite destinate produselor militare şi materialelor cu specific militar, precum şi zonele de siguranţă ale acestora, stabilite potrivit normelor legale în domeniu, sunt scutiţi de la plata impozitului şi taxelor pe clădirile şi terenurile evidenţiate în inventar.  +  Articolul 15 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă*) Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale vor elabora şi vor supune spre aprobare Guvernului normele metodologice de aplicare a acesteia. (2) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie. (3) În normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi prevăzute dispoziţii cu privire la regimul sanctionator al faptelor a căror încălcare constituie contravenţie, cuantumul amenzilor ce se aplică, precum şi autorităţile abilitate să aplice respectivele măsuri.-----------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:Conform art. 1 din ORDONANŢA DE URGENTA nr. 132 din 10 octombrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 octombrie 2002, "Termenul de intrare în vigoare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se proroga până la data de 1 ianuarie 2003, în vederea modificării şi completării".PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescu--------