ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 150 din 31 octombrie 2002 (*actualizata*)privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate(actualizata până la data de 19 mai 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 20 noiembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 19 mai 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003; ORDONANTA nr. 12 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA nr. 44 din 29 ianuarie 2004; ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004; LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005**).În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Conform variantei revizuite a CONSTITUTIEI ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, temeiul juridic al emiterii de către Guvernul României a Ordonantelor de Urgenta este Art.115. alin.(4).-----------**) Conform art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005, prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. I pct. 1 şi 3, care intră în vigoare la 15 zile de la publicare. În consecinţa, modificările determinate de punctele 1 şi 3 ale art. I vor fi incluse intr-o formă actualizata ulterioară.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Asigurarile sociale de sănătate reprezinta principalul sistem de finanţare a ocrotirii şi promovarii sănătăţii populatiei care asigura acordarea unui pachet de servicii de baza. (2) Asigurarile sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, pe baza urmatoarelor principii: a) alegerea libera a casei de asigurări de sănătate; b) solidaritate şi subsidiaritate în colectarea şi utilizarea fondurilor; c) alegerea libera de către asigurati a medicului de familie, a medicului specialist din ambulatoriu şi a unităţii sanitare; d) participarea obligatorie la plata contributiei de asigurări sociale de sănătate pentru formarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; e) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate; f) acordarea unui pachet de servicii medicale de baza, în mod echitabil şi nediscriminatoriu, oricărui asigurat; g) transparenta activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate. (3) Pot functiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situaţii speciale. Aceste asigurări nu sunt obligatorii.  +  Articolul 2 (1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare fondul, este un fond special care se constituie şi se utilizeaza potrivit prezentei ordonante de urgenta. (2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de sănătate, denumita în continuare contribuţie, suportata de asigurati, de persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum şi din alte surse - donatii, sponsorizari, dobanzi, potrivit legii. (3) Administrarea fondului se face, în condiţiile legii, de către Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, denumita în continuare CNAS, şi, respectiv, prin casele de asigurări sociale de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti, inclusiv prin Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti, denumite în continuare case de asigurări. (4) CNAS poate propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative care au incidenţa asupra constituirii şi utilizarii fondului.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei ordonante de urgenta, urmatorii termeni se definesc astfel: a) serviciile medicale sunt acele servicii şi produse furnizate de către persoane fizice şi juridice, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta; b) furnizorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate oficial şi recunoscute de către Ministerul Sănătăţii pentru a furniza servicii sau produse medicale; c) pachetul de servicii de baza cuprinde serviciile medicale, serviciile de ingrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii şi produse la care au dreptul asiguratii şi se suporta din fond, în condiţiile contractului-cadru; d) autorizarea reprezinta un control al calificarii şi al respectarii legislaţiei existente în domeniu, efectuat pentru toate tipurile de furnizori, necesar pentru a obtine permisiunea de a furniza servicii medicale în România; e) acreditarea este un proces de evaluare externa a calităţii serviciilor de sănătate, care conferă dreptul de a putea intră în relaţie contractuala cu casele de asigurări de sănătate, fiind o condiţie obligatorie pentru incheierea contractului; f) contractarea este procedura care reglementeaza condiţiile furnizarii serviciilor de către furnizori pentru cei asigurati de casele de asigurări; g) pret de referinţa este preţul utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru plata medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale, potrivit politicii de preţuri a Ministerului Sănătăţii; h) dispozitivele medicale cuprind materialele sanitare pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor, respectiv proteze, orteze, dispozitive de mers şi alte materiale specifice, necesare în scopul recuperării unor deficiente organice sau fiziologice. (2) Definiţiile care pot exista în alte legi şi care sunt diferite de cele prevăzute la alin. (1) nu se aplică în cazul prezentei ordonante de urgenta.  +  Capitolul 2 Asiguratii  +  Secţiunea 1 Persoanele asigurate  +  Articolul 4 (1) Sunt asigurati, potrivit prezentei ordonante de urgenta, toţi cetatenii români cu domiciliul în tara, precum şi cetatenii straini şi apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în România. În aceasta calitate au obligaţia platii contributiei de asigurare potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare inceteaza o dată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţa în România. (3) Documentele justificative privind dobandirea calităţii de asigurat se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea CNAS.  +  Articolul 5 (1) Calitatea de asigurat se dovedeste cu un document justificativ - adeverinta sau carnet de asigurat - eliberat prin grija casei la care este inscris asiguratul. Aceste documente justificative vor fi inlocuite cu cardul electronic de asigurat, care se suporta din fond. (2) Metodologia şi modalitatile de gestionare şi de distribuire ale cardului de asigurat se stabilesc de către CNAS. (3) Datele minime care vor fi înregistrate şi accesate pe cardul de asigurat sunt: a) datele de identitate şi codul numeric personal; b) dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sănătate; c) inregistrarea numarului de solicitări de servicii medicale, prin codul furnizorului; d) diagnostice medicale cu risc vital; e) consimtamantul referitor la donarea de tesuturi şi organe; f) grupa sanguina şi Rh.-------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.  +  Articolul 6 (1) Urmatoarele categorii de persoane beneficiaza de asigurare, fără plata contributiei: a) toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti şi dacă nu realizează venituri din munca; b) sotul, sotia şi parintii fără venituri proprii, aflati în întreţinerea unei persoane asigurate; c) persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, republicată, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii, în perioada 1950-1961, precum şi persoanele prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii; d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din munca, pensie sau alte surse şi se afla în ingrijirea familiei; e) pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari; f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din munca, pensie sau din alte resurse; g) femeile insarcinate sau lauzele, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara; h) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; i) persoanele care se afla în executarea masurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal; persoanele care se afla în perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri. (2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre urmatoarele situaţii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, în condiţiile prezentei ordonante de urgenta: a) satisfac serviciul militar în termen; b) se afla în concediu medical, în concediu medical pentru sarcina şi lauzie, în concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav în vârsta de până la 7 ani sau în concediu pentru cresterea copilului până la implinirea varstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la implinirea de către copil a varstei de 3 ani; c) executa o pedeapsă privativa de libertate sau se afla în arest preventiv; d) persoanele care beneficiaza de indemnizatie de şomaj sau, după caz, de alocaţie de sprijin. e) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane şi se afla în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii.-----------Litera c) a alin. (1) al art. 6 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Litera b) a alin. (2) a fost modificata de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera e) a alin. (2) al art. 6 a fost introdusa de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.  +  Articolul 7 (1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai altor state cu care România a incheiat acorduri, înţelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate între România şi tara respectiva. (2) Asigurarea sociala de sănătate este facultativa pentru urmatoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (1): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; b) cetatenii straini şi apatrizii care se afla temporar în tara; c) cetatenii români cu domiciliul în strainatate care se afla temporar în tara.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 1 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 8 (1) Obligaţia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sănătate revine persoanei juridice sau fizice care angajează persoane cu contract individual de muncă sau convenţie civila, precum şi persoanelor fizice, după caz. (2) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguratii sunt obligate să depună lunar la casele de asigurări declaratii privind oblibaţiile ce le revin faţă de fond. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi persoanelor care exercită profesii liberale sau celor care sunt autorizate, potrivit legii, sa desfasoare activităţi independente.  +  Articolul 9Abrogat.-----------Art. 9 a fost abrogat de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003.  +  Secţiunea a 2-a Drepturile şi oblibaţiile asiguratilor  +  Articolul 10 (1) Asiguratii au dreptul la un pachet de servicii de baza care cuprinde servicii medicale, servicii de ingrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale. (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru care se elaboreaza de CNAS pe baza consultării Colegiului Medicilor din România, denumit în continuare CMR, Colegiului Farmacistilor din România, denumit în continuare CFR, şi Ordinului Asistentilor Medicali din România, denumit în continuare OAMR, până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Proiectul se avizeaza de Ministerul Sănătăţii, cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu retea sanitara proprie, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. În cazul nefinalizarii elaborarii contractului-cadru în termenul prevăzut, Ministerul Sănătăţii elaboreaza şi supune spre aprobare Guvernului proiectul contractului-cadru până la data de 30 noiembrie. (3) Contractul-cadru reglementeaza, în principal, condiţiile acordarii asistentei medicale cu privire la: a) pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate; b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de ingrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asigurati aferente pachetului de servicii de baza prevăzut la lit. a); c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii; d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului; e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare şi actele necesare în acest scop; f) internarea şi externarea bolnavilor; g) criteriile de internare în spital; h) asigurarea tratamentului spitalicesc, măsuri de ingrijire la domiciliu sau de recuperare; i) condiţiile generale de acordare a tratamentului ambulatoriu; j) prescrierea şi eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor de mers şi de autoservire; k) modul de informare a asiguratilor; l) coplata pentru unele servicii medicale. (4) Ministerul Sănătăţii împreună cu CNAS sunt abilitate sa organizeze licitatii numai în vederea derularii programelor naţionale. (5) Prevederile alin. (3) lit. e) se realizează prin consultarea reprezentantilor legali ai furnizorilor de servicii medicale. (6) CNAS va elabora norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, cu consultarea CMR, CFR şi OAMR, până la 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi al presedintelui CNAS. (7) În cazul nefinalizarii normelor metodologice, Ministerul Sănătăţii le va elabora şi le va aproba prin ordin în termen de 5 zile de la data expirarii termenului prevăzut la alin. (6). (8) Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului vor elabora, cu avizul CNAS, norme proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale, care se aproba prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu retele sanitare proprii.-------------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (4^1) al art. 10 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (4^1) al art. 10 a fost eliminat prin abrogarea pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004, de către pct. 3 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 11 (1) Asiguratii beneficiaza de pachetul de servicii de baza în caz de boala sau de accident, din prima zi de imbolnavire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Asiguratii au urmatoarele drepturi: a) sa aleaga medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitaliceasca ce le va acorda servicii medicale, precum şi casa de sănătate la care se asigura; b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, dacă indeplinesc toate condiţiile prezentei ordonante de urgenta, suportand cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din alta localitate; c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 3 luni de la data inscrierii pe listele acestuia; d) sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii; e) sa li se efectueze cel puţin un control profilactic în fiecare an, în functie de sex şi de grupa de vârsta careia îi apartin; f) sa beneficieze de servicii de asistenţa medicală preventiva şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; g) sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi spitale acreditate; h) sa beneficieze de servicii medicale de urgenta; i) sa beneficieze de unele servicii de asistenţa stomatologica; j) sa beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare; k) sa beneficieze de dispozitive medicale şi alte materiale specifice; l) sa beneficieze de servicii şi ingrijiri medicale la domiciliu; m) sa beneficieze de asistenţa medicală în mod prioritar în cazul gravidelor şi lauzelor.-------------Litera m) a alin. (2) al art. 11 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.  +  Articolul 12Oblibaţiile asiguratilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 11 sunt urmatoarele: a) să se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat potrivit legii; b) sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari în starea lor de sănătate; c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru; d) sa anunte în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificarilor datelor de identitate sau modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati; e) să respecte cu strictete tratamentul şi indicatiile medicului; f) să aibă o conduita civilizata faţă de personalul medico-sanitar; g) sa achite contribuţia datorata fondului şi suma reprezentand diferenţa dintre tarifele acceptate la plata de sistemul de asigurări sociale de sănătate şi cele practicate pe piaţa, denumita în continuare coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.  +  Articolul 13Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cazul urgentelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.  +  Articolul 14Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care insoteste copilul internat în vârsta de până la 3 ani, precum şi pentru insotitorul persoanei cu handicap de gradul I internate se suporta de către casele de asigurări numai dacă, potrivit criteriilor stabilite de comun acord de către CNAS şi de CMR, medicul considera necesară prezenta lor pentru o perioadă determinata.  +  Articolul 15Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări, asupra serviciilor de care beneficiaza, a nivelului de contribuţie şi a modalitatii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.  +  Capitolul 3 Servicii medicale suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Secţiunea 1 Servicii medicale profilactice  +  Articolul 16 (1) În scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii şi al pastrarii sănătăţii, asiguratii vor fi informati permanent de către casele de asigurări asupra mijloacelor de pastrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de imbolnavire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun. (2) Serviciile medicale profilactice suportate din fond sunt urmatoarele: a) monitorizarea evolutiei sarcinii şi a lauzei, indiferent de statutul de asigurat al femeii; b) urmarirea dezvoltării fizice şi psihomotorii a sugarului şi a copilului; c) controalele periodice pentru depistarea bolilor ce pot avea consecinte majore în morbiditate şi mortalitate; d) servicii medicale din cadrul programului naţional de imunizari; e) servicii de planificare familiala, indiferent de statutul de asigurat al femeii. (3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. (2) şi modalitatile de acordare se stabilesc în contractul-cadru.  +  Articolul 17Serviciile medicale stomatologice preventive se suporta de către casele de asigurări, astfel: a) trimestrial, pentru copiii până la vârsta de 18 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la grădiniţa, fie la instituţiile de invatamant preuniversitar; b) de doua ori pe an, pentru tinerii în vârsta de la 18 ani până la 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenti şi dacă nu realizează venituri din munca.  +  Articolul 18 (1) Asiguratii în vârsta de peste 18 ani au dreptul la un control medical în fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate şi mortalitate, stabilite prin contractul-cadru. (2) Neefectuarea în mod nejustificat de către asigurati a controalelor medicale periodice preventive poate atrage obligaţia de a suporta, după caz, unele costuri ale tratamentului curativ şi de recuperare pentru afectiunea nedepistata în timp. Prin contractul-cadru vor fi prevăzute situaţiile în care aceste costuri se suporta de asigurati, precum şi stimulentele pentru asiguratii care efectueaza controalele medicale periodice preventive.  +  Secţiunea a 2-a Servicii medicale curative  +  Articolul 19 (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferintei, după caz. (2) Tratamentul medical se aplică de către medici sau asistenti medicali şi de alt personal sanitar acreditat, la indicatia şi sub supravegherea medicului.  +  Articolul 20 (1) Serviciile medicale curative ale caror costuri sunt suportate din fond sunt: a) serviciile medicale de urgenta; b) serviciile medicale acordate persoanei bolnave până la diagnosticarea afectiunii: anamneza, examen clinic, examene paraclinice şi de laborator; c) tratamentul medical, chirurgical şi unele proceduri de recuperare; d) prescrierea tratamentului necesar vindecarii, inclusiv indicatiile privind regimul de viaţa şi munca, precum şi igieno-dietetic. (2) Asiguratii beneficiaza de activităţi de suport constand în acordarea de concediu medical pentru incapacitate temporara de muncă sau ingrijirea copilului bolnav. (3) Detalierea serviciilor prevăzute la alin. (1) şi modalitatile de acordare se stabilesc prin contractul-cadru.  +  Articolul 21 (1) Asiguratii au dreptul la asistenţa medicală primara şi de specialitate ambulatorie, la indicatia medicului de familie. (2) Asiguratii primesc asistenţa medicală de specialitate în spitale acreditate. (3) Serviciile spitalicesti se acordă prin spitalizare integrală sau parţială şi cuprind: consultaţii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical şi/sau tratament chirurgical, ingrijire, recuperare, medicamente şi materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare şi masa. (4) Asistenţa medicală de recuperare se acordă pentru o perioadă şi după un ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare acreditate. (5) Servicii şi ingrijiri medicale la domiciliu se acordă de personal acreditat.  +  Articolul 22Serviciile medicale stomatologice se acordă de către medicul din cabinetul stomatologic şi din serviciul buco-maxilo-facial.  +  Articolul 23 (1) Tratamentele stomatologice se suporta din fond în condiţiile stabilite prin contractul-cadru. (2) În cazul copiilor în vârsta de până la 18 ani tratamentele stomatologice se suporta din fond în condiţiile stabilite în contractul-cadru.  +  Secţiunea a 3-a Medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice  +  Articolul 24Asiguratii beneficiaza de medicamente cu sau fără contribuţie personala, pe bază de prescriptie medicală. Modalitatile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevad în contractul-cadru.  +  Articolul 25 (1) Lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii cu sau fără contribuţie personala se elaboreaza anual de către Ministerul Sănătăţii şi CNAS, cu consultarea CFR, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) În lista se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.  +  Articolul 26 (1) Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi g) se suporta integral din fond. (2) Valoarea medicamentelor prevăzute la art. 25 alin. (1), prescrise pentru tratamentul afectiunilor persoanelor care beneficiaza de asistenţa medicală gratuita, în cazul categoriilor de persoane prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d), se suporta din fond. (3) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare şi dispozitive medicale pentru corectarea vazului, auzului, pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate, în scopul protezarii unor deficiente organice sau fiziologice, pentru o perioadă determinata sau nedeterminata, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fără contribuţie personala, în condiţiile prevăzute în contractulcadru. (4) Asiguratii beneficiaza de tratamente fizioterapeutice, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fără contribuţie personala, în condiţiile prevăzute în contractul-cadru. (5) Asiguratii beneficiaza de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi de alte mijloace terapeutice prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru.-------------Alin. (3) al art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (5) al art. 26 a fost modificat de pct. 4 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Secţiunea a 4-a Servicii medicale şi de ingrijiri la domiciliu  +  Articolul 27 (1) Asiguratii au dreptul sa primeasca unele servicii medicale şi ingrijiri la domiciliu din partea unui medic şi/sau cadru mediu sanitar, dacă este necesar şi indicat de medic. (2) Condiţiile acordarii serviciilor medicale şi a ingrijirilor la domiciliu se stabilesc prin contractul-cadru.  +  Secţiunea a 5-a Alte servicii speciale  +  Articolul 28Cheltuielile de transport sanitar, necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat, se suporta din fond. Asiguratii au dreptul la transport sanitar în urmatoarele situaţii: a) urgente medicale; b) cazurile prevăzute în contractul-cadru.  +  Secţiunea a 6-a Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 29 (1) Serviciile medicale care nu sunt decontate din fond, costul acestora fiind suportat de asigurat sau de unitatile care le solicita, după caz, sunt: a) servicii de sănătate acordate în caz de boli profesionale, accidente de muncă şi sportive, asistenţa medicală la locul de muncă, asistenţa medicală a sportivilor; b) unele servicii medicale de înaltă performanta; c) unele servicii de asistenţa stomatologica; d) servicii hoteliere cu grad înalt de confort; e) corectii estetice efectuate persoanelor peste 18 ani; f) unele medicamente, materiale sanitare şi tipuri de transport; g) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul sa cunoasca starea de sănătate a asiguratilor; h) fertilizare în vitro; i) transplantul de organe şi tesuturi, cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul-cadru; j) asistenţa medicală la cerere; k) costul unor materiale necesare corectarii vazului şi auzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere; l) cota-parte din costul protezelor şi ortezelor; m) serviciile medicale legate de eliberarea actelor medicale solicitate de asigurat; n) unele tratamente de recuperare şi de fizioterapie. (2) Serviciile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), f), i) şi n) şi cota-parte prevăzută la alin. (1) lit. l) se stabilesc prin contractul-cadru.  +  Secţiunea a 7-a Asigurarea calităţii  +  Articolul 30Asigurarea calităţii pachetului de servicii de baza pentru asigurati revine CNAS prin respectarea urmatoarelor măsuri: a) acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori acreditati conform legii, precum şi a medicilor, asistentilor medicali şi altor categorii de personal acreditat; b) existenta unui sistem informational corespunzător asigurarii unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicata; c) respectarea de către furnizori a criteriilor de calitate a asistentei medicale şi stomatologice, elaborate de către CMR şi OAMR; d) utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman; e) utilizarea materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.  +  Articolul 31 (1) Criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor se elaboreaza de comisiile de specialitate ale CMR, se negociaza cu CNAS şi se referă la: a) tratamentul medical; b) tratamentul stomatologic; c) actiunile de depistare precoce a imbolnavirilor; d) procedeele medicale de recuperare eficace; e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi transportul bolnavilor; f) eliberarea de certificate medicale necesare asiguratilor pentru a beneficia de ajutoare de boala şi de rapoarte necesare caselor de asigurări pentru indeplinirea atribuţiilor lor. (2) Criteriile sunt obligatorii pentru toţi furnizorii de servicii medicale care au incheiat contracte cu casele de asigurări.  +  Articolul 32În vederea respectarii calităţii serviciilor medicale furnizate asiguratilor, CNAS şi casele de asigurări organizeaza controlul activităţii medicale împreună cu comisiile de specialitate ale CMR, CFR şi ale OAMR. Controlul are la baza criteriile prevăzute la art. 30 şi 31.  +  Secţiunea a 8-a Acţiuni comune pentru sănătate  +  Articolul 33 (1) Ministerul Sănătăţii proiecteaza, implementeaza şi coordonează programe naţionale de sănătate în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică, cu participarea instituţiilor cu raspundere în domeniul realizării politicii sanitare a statului. (2) Obiectivele se stabilesc în colaborare cu CNAS, CMR, CFR, cu reprezentanti ai asociaţiilor profesionale stiintifice medicale, ai clinicilor universitare, unităţilor de cercetare, organizaţiilor neguvernamentale, sindicatelor, patronatelor, ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu retea sanitara proprie, precum şi cu reprezentanti ai populatiei.  +  Articolul 34Unele activităţi de invatamant şi cercetare din cadrul spitalelor, din unitatile ambulatorii de specialitate şi din cabinetele medicale sunt suportate de la bugetul de stat, în condiţiile legii.  +  Articolul 35 (1) Ministerul Sănătăţii organizeaza împreună cu CNAS licitatii la nivel naţional pentru achizitionarea medicamentelor şi materialelor specifice pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu, în vederea realizării programelor de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice, inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitaţie electronică. (2) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigura prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare prin care acestea se deruleaza sau prin cabinete medicale acreditate, după caz. (3) CNAS este autorizata sa incheie şi sa deruleze contracte de achizitii publice pentru medicamente şi materiale sanitare, componente ale programelor naţionale de sănătate, precum şi servicii medicale de dializa. (4) Ministerul Sănătăţii poate sprijini unitatile sanitare cu paturi din reteaua proprie în achizitionarea unor medicamente, materiale sanitare şi reactivi, altele decat cele necesare consumului pentru realizarea programelor de sănătate, precum şi pentru achizitia de servicii privind reabilitarea şi modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 şi a instalaţiilor de tip ISM. (5) Modalitatea de implicare a Ministerului Sănătăţii în activităţile prevăzute la alin. (4) se stabileste prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. (4) şi (5) ale art. 35 au fost introduse de ORDONANTA nr. 12 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (3) al art. 35 a fost modificat de pct. 5 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Secţiunea a 9-a Atribuţiile Colegiului Medicilor din România în domeniul asigurarilor sociale de sănătate  +  Articolul 36CMR are în domeniul asigurarilor sociale de sănătate urmatoarele atribuţii şi responsabilităţii: a) elaboreaza criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor şi participa la controlul respectarii acestora; b) elaboreaza ghiduri şi protocoale de practica medicală; c) elaboreaza criteriile privind calitatea asistentei stomatologice acordate asiguratilor şi urmareste respectarea acestora; d) participa la acreditarea personalului medical.  +  Secţiunea a 10-a Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale, de medicamente şi materiale sanitare  +  Articolul 37 (1) Pot intră în relaţie contractuala cu casele de asigurări numai furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, acreditati conform legii. (2) Procesul de acreditare cuprinde cabinetele medicale, ambulatoriile de specialitate, spitalele, farmaciile, furnizorii de ingrijiri la domiciliu, furnizorii de dispozitive medicale, furnizorii de servicii medicale de urgenta prespitaliceasca şi transport sanitar, precum şi alte persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens de Ministerul Sănătăţii. (3) Acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se face la nivel naţional sau judetean, cu excepţia spitalelor, care vor fi acreditate conform reglementarilor prevăzute în legea proprie de organizare şi functionare. (4) Comisiile de acreditare la nivel naţional sunt formate din reprezentanti ai Ministerului Sănătăţii şi CNAS, ai structurilor naţionale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din România şi Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, iar la nivel judetean comisiile de acreditare sunt formate din reprezentanti ai direcţiilor de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti, ai caselor de asigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti sau din reprezentanti ai direcţiilor medicale ori reprezentanti ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu retele sanitare proprii şi reprezentanti ai structurilor teritoriale ale CMR, CFR, Colegiului Medicilor Dentisti din România şi Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România. (5) Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se elaboreaza de comisiile naţionale de acreditare şi se aproba de Ministerul Sănătăţii. Standardele de acreditare elaborate de comisiile naţionale de acreditare se avizeaza de Ministerul Sănătăţii. (6) Metodologia şi nivelul de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, prevăzuţi la alin. (2), se elaboreaza şi se stabilesc de către comisiile organizate la nivel naţional şi se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii.-------------Art. 37 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (1), (4) şi (5) ale art. 37 au fost modificate de pct. 6 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Capitolul 4 Relatiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente  +  Articolul 38Furnizorii de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări, sunt: a) cabinetele medicale, centrele de diagnostic şi tratament, spitalele şi alte unităţi sanitare, medicii, personalul mediu sanitar şi alte categorii de personal, personalul sanitar din serviciile conexe actului medical; b) farmaciile, distribuitorii şi producătorii de medicamente şi materiale sanitare; c) persoanele fizice şi juridice autorizate de Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 39 (1) Relatiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări sunt de natura civila, se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract care se incheie anual. În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate şi stipulate în acte aditionale. (2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligati să prezinte, la incheierea contractului cu casa de asigurări, asigurări de raspundere civila în domeniul medical în concordanta cu tipul de furnizor. Societăţile de asigurări care ofera asigurări de raspundere civila în domeniul medical trebuie să fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor şi sa posede un contract de reasigurare. (3) CNAS poate stabili relatii contractuale directe cu furnizorii de servicii medicale de dializa. Contractele pot fi multianuale, în limita creditelor aprobate anual.-------------Alin. (3) al art. 39 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 7 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 40Furnizorii de servicii medicale incheie cu casele de asigurări contracte anuale pe baza modelelor de contracte prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru, în cuprinsul cărora pot fi prevăzute şi alte clauze suplimentare, negociate.  +  Articolul 41Refuzul caselor de asigurări de a incheia contracte cu furnizorii pentru serviciile medicale din pachetul de baza, denuntarea unilaterala a contractului, precum şi raspunsurile la cererile şi la sesizarile furnizorilor se vor face în scris şi motivat, cu indicarea temeiului legal, în termen de 30 de zile.  +  Articolul 42 (1) Casele de asigurări incheie cu furnizorii de servicii medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii şi pentru plata acestora, urmarind realizarea echilibrului financiar. (2) La incheierea contractelor părţile vor avea în vedere interesul asiguratilor şi vor tine seama de economicitatea, eficienta şi calitatea serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS, CMR, CFR şi OAMR.  +  Articolul 43 (1) Prevederile contractului-cadru sunt date publicităţii pentru informarea asiguratilor şi a furnizorilor de servicii medicale. (2) Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind şi oblibaţiile părţilor legate de buna gestionare a fondurilor, precum şi clauze care să reglementeze condiţiile de plată a serviciilor furnizate până la definitivarea unui nou contract între părţi, pentru perioada urmatoare celei acoperite prin contract. (3) Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor.  +  Articolul 44Casele de asigurări controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respecta clauzele contractuale privind serviciile furnizate, furnizorii având obligaţia să permită accesul la evidentele referitoare la derularea contractului.  +  Articolul 45 (1) Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi: a) în asistenţa medicală primara şi de specialitate ambulatorie prin tarif pe persoana asigurata, tarif pe serviciu medical, suma fixa negociata pe pachet de servicii medicale, după caz; b) în asistenţa medicală din spitale şi alte unităţi sanitare publice, în afara celor ambulatorii, prin tarif pe caz rezolvat, tarif pe zi de spitalizare, tarif pe serviciu medical sau pe bază de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli, la propunerea acestora, pentru servicii medicale pe bază de indicatori specifici, după caz; c) prin tarife pentru anumite servicii, stabilite prin contractul-cadru; d) prin pret de referinţa prevăzut în lista medicamentelor cu sau fără contribuţie personala;d^1) prin pret de decontare, pentru medicamentele la care nu se stabileste pret de referinţa, din lista aprobata prin ordin al ministrului sănătăţii; e) prin pret de referinţa prevăzut în lista de materiale sanitare şi de dispozitive medicale sau, după caz, prin suma de închiriere pentru cele acordate pentru o perioadă determinata. (2) Modalitatea de decontare a serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale se stabileste prin contractul-cadru.-----------Litera b) a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Litera e) a alin. (1) al art. 45 a fost modificata de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera d^1) a alin. (1) al art. 45 a fost introdusa de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.  +  Articolul 46Decontarea serviciilor medicale se face în baza contractelor incheiate între casele de asigurări şi furnizorii de servicii medicale, indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contribuţia asiguratului, pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul-cadru.  +  Articolul 47Asigurarea asistentei medicale şi a ingrijirii la domiciliul bolnavului se contracteaza de casele de asigurări cu unităţi specializate, persoane fizice sau juridice acreditate.  +  Articolul 48Asistenţa medicală de urgenta prespitaliceasca se acordă prin servicii medicale specializate, acreditate.  +  Articolul 49Serviciile de transport medical se contracteaza cu unităţi specializate acreditate.  +  Capitolul 5 Finantarea serviciilor medicale  +  Secţiunea 1 Constituirea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 50 (1) Fondul se formeaza din: a) contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice; b) subventii de la bugetul de stat; c) dobanzi, donatii, sponsorizari şi alte venituri, în condiţiile legii. (2) Abrogat. (3) În mod excepţional, în situaţii motivate, pentru acoperirea deficitului bugetului fondului, după epuizarea fondului de rezerva veniturile bugetului fondului se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.-----------Alin. (2) al art. 50 a fost abrogat de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003.  +  Articolul 51 (1) Persoana asigurata are obligaţia platii unei contribuţii banesti lunare pentru asigurarile de sănătate, cu excepţia persoanelor prevăzute la art. 6 alin. (1). (2) Contribuţia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra: a) veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit; b) veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii liberale sau autorizate potrivit legii sa desfasoare activităţi independente; c) veniturilor din agricultura şi silvicultura, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit. b); d) indemnizatiilor de şomaj şi alocatiilor de sprijin; e) veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobanzi şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit. a)-d). (3) În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. c) sub nivelul salariului de baza minim brut pe tara şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, contribuţia lunara de 6,5% datorata se calculeaza asupra sumei reprezentand o treime din salariul de baza minim brut pe tara. (4) Contribuţiile prevăzute la alin. (2) şi (3) se platesc astfel: a) lunar, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi d); b) trimestrial, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) şi la alin. (3); c) anual, pentru cele prevăzute la alin. (2) lit. e).  +  Articolul 52 (1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguratii au obligaţia sa calculeze şi sa vireze casei de asigurări o contribuţie de 7% datorata pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectiva; acestea au obligaţia sa anunte casei de asigurări orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor; (2) Persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia platii contributiei de 7% raportat la fondul de salarii realizat. (3) Nerespectarea prevederilor art. 51 alin. (1) şi ale art. 52 alin. (1) duce la diminuarea pachetului de servicii de baza, potrivit prevederilor art. 13. Diminuarea pachetului de servicii de baza are loc după 3 luni de la ultima plata a contributiei şi se stabileste pe bază de documente justificative, stabilite prin contractul-cadru.  +  Articolul 53 (1) Pentru beneficiarii indemnizatiei de şomaj şi ai alocatiei de sprijin contribuţia se calculeaza şi se virează, o dată cu plata drepturilor banesti asupra cărora se calculeaza, de către cei care efectueaza plata acestor drepturi. (2) Persoanele care nu sunt salariate, dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, sunt obligate sa comunice direct casei de asigurări în a carei raza teritoriala îşi au domiciliul veniturile impozabile, în vederea stabilirii şi achitarii contributiei de 6,5%, potrivit prezentei ordonante de urgenta. (3) Pentru cetatenii straini care se asigura facultativ contribuţia la fond se calculeaza prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru. (4) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contributiei sunt obligate, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa achite contribuţia legala pe ultimii 3 ani, începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale, calculată la salariul de baza minim brut pe tara, potrivit normelor elaborate de CNAS şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii. (5) Strainii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiatilor în România, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contribuţia legala începând cu data obtinerii respectivei forme de protecţie. (6) Strainii cărora li s-a acordat, anterior intrarii în vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România, una dintre formele de protecţie prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 323/2001, cu modificările ulterioare, sunt obligati, pentru a obtine calitatea de asigurat, sa plateasca contribuţia legala începând cu data intrarii în vigoare a ordonantei privind integrarea sociala a strainilor care au dobândit o formă de protecţie în România.--------------Alin. (5) şi (6) ale art. 53 au fost introduse de ORDONANTA nr. 44 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 93 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 54 (1) Contribuţia datorata pentru persoanele prevăzute la art. 6 se suporta astfel: a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), c) şi e); b) de către bugetul asigurarilor sociale de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b); c) de către bugetul asigurarilor de şomaj, pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. d). (2) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) şi pentru persoanele aflate în concediu pentru cresterea copilului se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentand valoarea a doua salarii de baza minime brute pe tara. (3) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. c) se stabilesc prin aplicarea cotei de 6,5% asupra indemnizatiei de şomaj sau, după caz, asupra alocatiei de sprijin.-------------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (2^1) al art. 54 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 8 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Alin. (2^1) al art. 54 a fost eliminat prin abrogarea pct. 14 al art. I din ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004, de către pct. 9 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera a) a alin. (1) al art. 54 a fost modificata de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.  +  Articolul 55 (1) Angajatorii şi asiguratii care au obligaţia platii contributiei în condiţiile prezentei ordonante de urgenta şi care nu o respecta datorează majorări pentru perioada de intarziere, egale cu majorarile aferente pentru intarzierea achitarii debitelor către bugetul de stat. (2) Abrogat. (3) Abrogat. (4) Angajatorii, indiferent de forma de proprietate, vor depune la banca sau la trezorerie, după caz, o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi a altor venituri pentru salariati, documentele pentru plata contribuţiilor datorate fondului, plăţile efectuandu-se simultan sub control bancar, respectiv trezorerie.-----------Alin. (2) şi (3) ale art. 55 au fost abrogate de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003.  +  Secţiunea a 2-a Utilizarea şi administrarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 56Veniturile fondului colectate de casele de asigurări se utilizeaza pentru: a) plata serviciilor medicale, a medicamentelor, a materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru; d) cheltuieli de administrare, functionare şi de capital în limita a maximum 3% din sumele colectate; c) fondul de rezerva în cota de 1% din sumele constituite la nivelul CNAS.  +  Articolul 57 (1) Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru: a) investitii pentru construirea şi consolidarea de unităţi sanitare; b) achizitionarea aparaturii medicale de înaltă performanta; c) persoanele fără venituri sau cu venituri sub salariul de baza minim brut pe economie, care necesita activităţi de prevenire, de diagnostic, de terapie şi de reabilitare în cazul afectiunilor transmisibile, prevăzute în programele naţionale elaborate de Ministerul Sănătăţii; d) măsuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se suporta de la bugetul de stat.  +  Articolul 58 (1) Bugetul fondului se aproba de către Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat. (2) Repartizarea pe domenii de asistenţa se aproba conform legii. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări se aproba de ordonatorul principal de credite în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul ministerelor şi al instituţiilor centrale cu retele sanitare proprii.  +  Articolul 59 (1) Disponibilitatile caselor de asigurări la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se virează în contul CNAS. (2) Sumele rămase neutilizate la nivelul caselor de asigurări la sfârşitul fiecarui an se virează în contul CNAS şi se utilizeaza pentru destinatiile prevăzute la art. 56. (3) Sumele rămase la nivelul CNAS la sfârşitul anului se reporteaza în anul următor şi se utilizeaza potrivit art. 56. (4) Fondul de rezerva ramas neutilizat la finele anului se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie. (5) Utilizarea fondului de rezerva se stabileste prin legile bugetare anuale.  +  Capitolul 6 Organizarea caselor de asigurări de sănătate  +  Secţiunea 1 Constituirea caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 60 (1) CNAS este institutie publică, autonoma, de interes naţional, cu personalitate juridica, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, care administreaza şi gestioneaza sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicarii politicilor şi programelor în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii şi are sediul în municipiul Bucureşti, calea Calarasi nr. 248, sectorul 2. (2) CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judetene, Casa de Asigurari de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti. (3) CNAS funcţionează pe baza statutului propriu, avizat de consiliul de administratie şi aprobat prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al presedintelui CNAS. Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu, care respecta prevederile statutului-cadru, avizat de consiliul de administratie al CNAS şi aprobat prin decizie a presedintelui CNAS. (4) Statutele prevăzute la alin. (3) trebuie să conţină prevederi referitoare la: a) denumirea şi sediul casei de asigurări respective; b) relatiile CNAS cu alte case de asigurări şi cu oficiile teritoriale, precum şi cu asiguratii; c) structura, drepturile şi oblibaţiile organelor de conducere; d) modul de adoptare a hotărârilor în consiliul de administratie şi relaţia dintre acesta şi conducerea executiva a casei de asigurări; e) alte prevederi.--------------Alin. (3) al art. 60 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.  +  Articolul 61 (1) Casele de asigurări sunt institutii publice, cu personalitate juridica, cu bugete proprii, în subordinea CNAS. (2) Casele de asigurări colecteaza contribuţiile şi gestioneaza bugetul fondului aprobat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, asigurand functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local.  +  Articolul 62Pe lângă CNAS funcţionează consilii de experti pentru elaborarea proiectelor de acte normative care se aproba de către Ministerul Sănătăţii, cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu retele sanitare proprii.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea administrativa  +  Articolul 63Casele de asigurări pot înfiinţa oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridica, la nivelul oraşelor, al municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 64 (1) Atribuţiile CNAS sunt urmatoarele: a) administreaza fondul prin preşedintele CNAS, împreună cu casele de asigurări, şi prezinta Ministerului Sănătăţii rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară; b) elaboreaza, implementeaza şi gestioneaza procedurile şi formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătăţii, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate; c) elaboreaza şi actualizeaza Registrul unic de evidenta a asiguratilor; d) elaboreaza şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor; e) îndrumă metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele de asigurări; f) raspunde pentru activităţile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în faţa Parlamentului, Guvernului, Ministerului Sănătăţii şi faţă de asigurati; g) elaboreaza proiectul contractului-cadru, care se prezinta de către Ministerul Sănătăţii spre aprobare Guvernului; h) negociaza împreună cu CMR criteriile privind acordarea asistentei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; i) participa anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuţie personala, pe baza prescriptiilor medicale, pentru persoanele asigurate; j) administreaza şi intretine bunurile imobile şi baza materiala din patrimoniu, în condiţiile legii; k) asigura organizarea sistemului informatic şi informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor şi pentru gestionarea şi administrarea fondului. Indicatorii folositi în raportarea datelor în sistemul de asigurări de sănătate sunt unitari şi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii, la propunerea CNAS şi CMR; l) negociaza şi contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, în vederea contractarii şi decontarii acestora de către casele de asigurări; m) acorda gratuit informaţii, consultanţă şi asistenţa în domeniul asigurarilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale; n) participa la licitatii naţionale organizate de Ministerul Sănătăţii pentru achizitia de medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate; o) incheie şi deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente şi materiale sanitare pentru derularea programelor de sănătate, precum şi contracte de furnizare de servicii medicale de dializa; p) reglementeaza în mod unitar sistemul de asigurări de raspundere civila;p^1) asigura logistica şi baza materiala necesare activităţii de pregatire şi formare profesionala a personalului, din cheltuielile de administrare a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. r) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii. (2) Realizarea atribuţiilor ce revin CNAS, potrivit prezentei ordonante de urgenta, este supusă controlului Ministerului Sănătăţii.--------------Literele j) şi o) ale alin. (1) al art. 64 au fost modificate de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera p^1) a art. 64 a fost introdusa de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Litera o) a alin. (1) al art. 64 a fost modificata de pct. 10 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera p^1) a alin. (1) al art. 64 a fost modificata de pct. 11 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 65Atribuţiile caselor de asigurări sunt urmatoarele: a) Abrogat; b) sa administreze bugetele proprii; c) sa inregistreze, sa actualizeze datele referitoare la asigurati şi să le comunice CNAS; d) sa elaboreze şi sa publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor. Acestea se avizeaza de directiile de sănătate publică judetene şi a municipiului Bucureşti, respectiv de directiile medicale ale ministerelor cu retele sanitare proprii, după caz; e) Abrogat; f) sa furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţa în problemele asigurarilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale; g) sa administreze bunurile casei de asigurări, conform prevederilor legale; h) sa negocieze, sa contracteze şi sa deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului-cadru; i) să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora; j) sa organizeze licitatii în vederea contractarii unor servicii din pachetul de servicii, pe baza prevederilor contractului-cadru; k) alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii.-----------Literele a) şi e) ale art. 65 au fost abrogate de LEGEA nr. 232 din 31 mai 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 373 din 31 mai 2003.  +  Secţiunea a 4-a Organele de conducere  +  Articolul 66 (1) CNAS are urmatoarele organe de conducere: a) adunarea reprezentantilor; b) consiliul de administratie; c) preşedintele; d) 2 vicepresedinti; e) directorul general. (2) Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României; b) să aibă calitatea de asigurat; c) sa nu aiba cazier judiciar sau fiscal.  +  Articolul 67 (1) Adunarea reprezentantilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde: a) reprezentanti ai asiguratilor delegaţi de consiliile judetene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în numar de unu pentru fiecare judet şi doi pentru municipiul Bucureşti. Desemnarea acestor reprezentanti se face în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta; b) 29 de membri numiti astfel: 2 de către Preşedintele României, 3 de către primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii, 3 de către Senat, la propunerea comisiei de specialitate, 3 de către Camera Deputatilor, la propunerea comisiei de specialitate, 5 de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, 5 de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional, 7 reprezentanti ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu retele sanitare proprii, respectiv cate un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apararii Naţionale, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Serviciului Roman de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicatii Speciale, şi un reprezentant al Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (2) Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care indeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată. (3) Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei, revocarii din cauze prevăzute de lege sau a decesului se numesc noi membri, aleşi în aceleasi condiţii, până la expirarea mandatului în curs.  +  Articolul 68 (1) Adunarea reprezentantilor se intruneste în sedinta o dată pe an, la convocarea consiliului de administratie, sau în şedinţe extraordinare, la convocarea presedintelui CNAS, a consiliului de administratie sau a unui numar de cel puţin 30 de membri ai adunarii reprezentantilor. (2) Adunarea reprezentantilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor. Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 69Adunarea reprezentantilor are urmatoarele atribuţii: a) propune modificarea Statutului CNAS; b) îi alege şi îi revoca pe cei doi membri în consiliul de administratie; c) analizeaza repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomanda ordonatorului principal de credite cu delegatie luarea masurilor necesare pentru modificarea acestuia, în condiţiile legii; d) analizeaza modul de utilizare a fondului, costurile sistemului, serviciile acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza şi recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguratilor.  +  Articolul 70 (1) Consiliul de administratie al CNAS se constituie din 19 membri, cu un mandat pe 4 ani, după cum urmeaza: a) 5 reprezentanti ai statului, dintre care unul este numit de Preşedintele României şi 4 de primul-ministru, la propunerea ministrului sănătăţii, a ministrului muncii, solidaritatii sociale şi familiei, a ministrului finanţelor publice şi a ministrului justiţiei; b) 5 membri numiti prin consens de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) 5 membri numiti prin consens de către confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional; d) 2 membri aleşi de către adunarea reprezentantilor din randul membrilor săi. e) 2 membri numiti de primul-ministru, cu consultarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice. (2) Prevederile art. 67 alin. (3) se aplică şi în cazul consiliului de administratie.--------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 70 a fost modificata de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera e) a alin. (1) al art. 70 a fost introdusa de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 71 (1) Preşedintele consiliului de administratie este preşedintele CNAS şi indeplineste şi functia de secretar de stat în Ministerul Sănătăţii. Preşedintele CNAS are dreptul la organizarea cabinetului demnitarului în structura CNAS şi în limita numarului de posturi prevăzut de lege pentru functia de secretar de stat. Preşedintele CNAS este numit de primul-ministru dintre membrii consiliului de administratie, la propunerea ministrului sănătăţii. (2) Consiliul de administratie are 2 vicepresedinti aleşi de consiliul de administratie prin vot secret. Vicepresedintii consiliului de administratie sunt şi vicepresedintii CNAS. (3) Preşedintele, vicepresedintii şi directorul general al CNAS se suspenda de drept din functiile deţinute anterior, pe perioada executarii mandatului, cu excepţia celor prevăzute la art. 75 alin. (1).---------------Alin. (1) al art. 71 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.  +  Articolul 72 (1) Consiliul de administratie funcţionează în mod legal în prezenta a cel puţin 13 membri. (2) Hotărârile consiliului de administratie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. (3) Principalul rol al consiliului de administratie este de a elabora şi a realiza strategia naţionala în domeniul asigurarilor sociale de sănătate.----------------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 73Preşedintele CNAS se deleaga în condiţiile legii, prin ordin al ministrului sănătăţii, ca ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea fondului şi reprezinta CNAS în relatiile cu tertii şi pe asigurati în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, componente ale sistemului asigurarilor sociale de sănătate.  +  Articolul 74 (1) Conducerea executiva a CNAS este asigurata de către directorul general. (2) Ocuparea postului de director general se face prin concurs, pe o perioadă de 4 ani, şi se numeste prin ordin al ministrului sănătăţii. (3) Organizarea concursului şi criteriile de selecţie sunt stabilite de ministrul sănătăţii şi de preşedintele CNAS.  +  Articolul 75 (1) Pe timpul executarii mandatului preşedintele şi vicepresedintii sunt numiti pe o perioadă de 4 ani. Acestia nu pot exercita pe durata mandatului nici o alta functie sau demnitate publică, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior. (2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, pe perioada exercitarii mandatului, nu sunt salariati ai CNAS, cu excepţia presedintelui şi a vicepresedintilor, şi nu pot ocupa functii în structurile executive ale caselor de asigurări. Acestia nu pot exercita activităţi la societăţi comerciale sau la alte unităţi care se afla în relatii contractuale cu casele de asigurări. (3) Salarizarea presedintelui şi a vicepresedintilor CNAS se stabileste după cum urmeaza: a) pentru presedinte, la nivelul indemnizatiei prevăzute de lege pentru functia de secretar de stat; b) pentru vicepresedinti, la nivelul indemnizatiei prevăzute de lege pentru functia de subsecretar de stat. (4) Indemnizatia prevăzută la alin. (3) reprezinta unica forma de remunerare a activităţii corespunzătoare functiei respective şi constituie baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu venitul salarial. (5) Salariul şi celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru functia de secretar general din minister. (6) Membrii Consiliului de administratie al CNAS, cu excepţia presedintelui şi vicepresedintilor, beneficiaza de o indemnizatie lunara de până la 20% din indemnizatia presedintelui CNAS, în condiţiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie.  +  Articolul 76 (1) Consiliul de administratie al CNAS are urmatoarele atribuţii: a) avizeaza statutul propriu al CNAS şi statutul-cadru al caselor de asigurări; b) avizeaza propriul regulament de organizare şi functionare; c) stabileste atribuţiile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui; d) avizeaza strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea şi utilizarea fondului; e) avizeaza proiectul bugetului fondului şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite cu delegatie, în condiţiile legii; f) avizeaza, în condiţiile legii, repartizarea pe case de asigurări a bugetului fondului; g) avizeaza utilizarea fondului de rezerva; h) aproba programul de investitii; i) aproba incheierea de conventii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internationale; j) analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor şi imprumuturilor; k) avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de preşedintele CNAS, contul de încheiere a exercitiului bugetar, precum şi raportul anual de activitate; l) avizeaza în baza raportului Curtii de Conturi bilantul contabil şi descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări; m) avizeaza proiectul contractului-cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia; n) avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii cu sau fără contribuţie personala; o) avizeaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor; p) aproba regulamentul de organizare şi functionare a comisiilor de acreditare şi avizeaza criteriile de acreditare a personalului medical şi a furnizorilor de servicii medicale; q) aproba criteriile de recrutare şi modalitatile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate; r) aproba planul anual de activitate pentru indeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sănătate; s) aproba programul anual de activitate pentru realizarea programului de asigurări sociale de sănătate; t) analizeaza structura şi modul de functionare ale caselor de asigurări; u) avizeaza organigrama CNAS şi organigramele caselor de asigurări teritoriale. v) alte atribuţii acordate prin acte normative în vigoare. (2) Consiliul de administratie se intruneste lunar, la convocarea presedintelui CNAS. Consiliul de administratie se poate intruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea presedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Consiliul de administratie al CNAS adopta hotărâri, în condiţiile prevăzute la art. 72 alin. (2).--------------Literele a), b) şi u) ale alin. (1) al art. 76 au fost modificate de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 38 din 12 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 19 mai 2005.  +  Articolul 77 (1) Atribuţiile principale ale presedintelui CNAS sunt urmatoarele: a) exercita atribuţiile prevăzute de lege, în calitate de ordonator principal de credite cu delegatie, pentru administrarea şi gestionarea fondului; b) organizeaza şi coordonează activitatea de audit în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atribuţiilor specifice ale CNAS şi ale caselor de asigurări; c) participa ca invitat la sedintele Guvernului în care sunt dezbatute aspecte referitoare la sănătatea populatiei; d) numeste, sancţionează şi elibereaza din functie personalul CNAS; e) prezideaza sedintele adunarii reprezentantilor; f) alte atribuţii stabilite prin Statutul CNAS. (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie, preşedintele CNAS emite decizii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate. Deciziile cu caracter normativ emise în aplicarea prezentei ordonante de urgenta se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 78 (1) Personalul CNAS şi al caselor de asigurări este constituit din functionari publici şi personal contractual în condiţiile legii. (2) Salariul şi celelalte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt cele stabilite de actele normative în vigoare aplicabile instituţiilor publice.  +  Articolul 79Organele de conducere ale caselor de asigurări sunt consiliul de administratie şi preşedintele - director general.  +  Articolul 80 (1) Consiliul de administratie al caselor de asigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti este alcătuit din 11 membri, desemnaţi după cum urmeaza: a) unul de consiliul judetean, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti; b) unul de prefect, la propunerea directiei de sănătate publică judetene, respectiv a Directiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti; c) 3 de asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens; d) 3 de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional, desemnaţi prin consens;d^1) 2 de consiliile judetene ale persoanelor varstnice, respectiv al municipiului Bucureşti; e) preşedintele, care este directorul general al casei de asigurări. (2) Consiliul de administratie al Casei Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este alcătuit din 5 membri, desemnaţi după cum urmeaza: a) unul de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) unul din partea confederatiilor reprezentative ale sindicatelor; c) unul din partea asociaţiilor reprezentative ale patronatelor; d) unul din partea Ministerului Sănătăţii; e) preşedintele Casei Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (3) Consiliul de administratie al Casei Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti se constituie potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 56/1998, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 458/2001. (4) Mandatul membrilor consiliilor de administratie ale caselor de asigurări este de 4 ani. Membrii consiliilor de administratie ale caselor de asigurări beneficiaza de o indemnizatie lunara de până la 20% din salariul directorului general al casei de asigurări respective, în condiţiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie. (5) Pe perioada mandatului membrii consiliului de administratie pot fi revocati din functii de către cei care i-au numit, iar pe functiile rămase vacante sunt numiti noi membri, până la expirarea mandatului în curs. (6) Atribuţiile consiliilor de administratie ale caselor de asigurări sunt stabilite de către CNAS, în concordanta cu prevederile prezentei ordonante de urgenta. (7) Consiliul de administratie ia hotărâri prin vot, în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor. (8) Sedintele consiliului de administratie sunt publice, cu excepţia cazurilor în care membrii consiliului decid prin vot ca acestea să se desfăşoare cu usile închise. Problemele legate de buget se vor discuta intotdeauna în şedinţe publice.--------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 80 a fost modificata de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.Litera d^1) a alin. (1) al art. 80 a fost introdusa de pct. 12 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 81 (1) Directorii generali ai caselor de asigurări sunt numiti pe bază de concurs, prin decizie a presedintelui CNAS sau, după caz, prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, respectiv în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 458/2001. Directorul general devine membru de drept al consiliului de administratie al casei de asigurări şi preşedintele acestuia. (2) Directorul general al casei de asigurări este ordonator de credite, în condiţiile legii. (3) Directorul general se numeste pentru un mandat de 4 ani, după validarea concursului, şi se suspenda de drept din functiile deţinute anterior, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior. Directorul general este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Atribuţiile principale ale directorului general sunt: a) aplica normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de functionare şi procedurile administrative unitare; b) organizeaza şi coordonează activitatea de control al executiei contractelor de furnizare de servicii medicale; c) organizeaza şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectarii contribuţiilor la fond; d) propune programe de acţiuni de imbunatatire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silita, potrivit legii; e) stabileste modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru; f) organizeaza împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguratilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora; g) supraveghează şi controlează organizarea şi functionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezinta anual rapoarte, pe care le da publicităţii; h) numeste, sancţionează şi elibereaza din functie personalul casei de asigurări.  +  Secţiunea a 5-a Serviciul medical al casei de asigurări  +  Articolul 82 (1) În cadrul CNAS funcţionează serviciul medical, care este condus de un medic-sef. (2) La nivelul caselor de asigurări funcţionează un serviciu medical, în raport cu numărul asiguratilor, care este condus de un medic-sef. (3) Functia de medic-sef al CNAS şi al caselor de asigurări se ocupa prin concurs organizat de CNAS, în condiţiile legii. (4) Functia de medic-sef al CNAS este echivalenta cu cea de director general adjunct. Functia de medic-sef al CNAS se salarizeaza potrivit legii.  +  Articolul 83 (1) Serviciul medical al CNAS urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări. (2) Criteriile privind acordarea serviciilor medicale pentru asigurati se elaboreaza de către serviciul medical al CNAS împreună cu CMR, se actualizeaza ori de cate ori este nevoie şi se prevad în clauzele contractelor de furnizare de servicii. (3) Atribuţiile serviciului medical sunt stabilite prin statut.  +  Secţiunea a 6-a Oblibaţiile caselor de asigurări  +  Articolul 84Oblibaţiile CNAS sunt urmatoarele: a) să asigure logistica funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sănătate; b) sa urmareasca colectarea şi folosirea cu eficienta a fondului; c) sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguratilor pe care îi reprezinta; d) sa acopere potrivit principiilor prezentei ordonante de urgenta nevoile de servicii de sănătate ale persoanelor, în limita fondurilor disponibile.  +  Articolul 85Oblibaţiile caselor de asigurări sunt urmatoarele: a) sa verifice acordarea serviciilor medicale, conform contractelor incheiate cu furnizorii de servicii medicale; b) sa deconteze furnizorilor contravaloarea serviciilor medicale contractate şi prestate asiguratilor, în maximum 30 de zile de la data raportarii, în caz contrar urmand a suporta penalitatile prevăzute în contract; c) sa acorde furnizorilor de servicii medicale sume care să tina seama şi de condiţiile de desfăşurare a activităţii în zone izolate, în condiţii grele şi foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi suplimentare, potrivit legislaţiei; d) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de contractare şi a negocierii clauzelor contractuale; e) sa informeze furnizorii de servicii medicale asupra condiţiilor de furnizare a serviciilor medicale şi despre orice schimbare în modul de functionare şi de acordare a acestora, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicarea modificarii; f) să asigure confidentialitatea datelor în condiţiile prezentei ordonante de urgenta; g) sa verifice prescrierea şi eliberarea medicamentelor în conformitate cu reglementarile în vigoare; h) sa transmita situaţiile statistice şi alte activităţi raportate de furnizorii de servicii medicale către instituţiile interesate, respectiv direcţiilor de sănătate publică şi centrelor de statistica, cu respectarea prevederilor art. 64 alin. (1) lit. k); i) să raporteze CNAS, la termenele stabilite, datele solicitate privind serviciile medicale furnizate, precum şi evidenta asiguratilor şi a documentelor justificative utilizate; j) sa furnizeze, la solicitarea Ministerului Sănătăţii, prin directiile de sănătate publică, datele de identificare a persoanelor asigurate, numai pentru bolile cu declarare nominala obligatorie, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul 7 Controlul  +  Secţiunea 1 Controlul de gestiune  +  Articolul 86Controlul de gestiune al CNAS şi al caselor de asigurări se face anual de către Curtea de Conturi.  +  Articolul 87Auditul intern se va exercita conform legii.  +  Secţiunea a 2-a Controlul serviciilor  +  Articolul 88CNAS împreună cu CMR, CFR şi OAMR organizeaza controlul serviciilor medicale care se acordă asiguratilor potrivit prezentei ordonante de urgenta.  +  Secţiunea a 3-a Controlul Ministerului Sănătăţii  +  Articolul 89Ministerul Sănătăţii, ca autoritate naţionala în domeniul sănătăţii publice, are urmatoarele atribuţii: a) asigura, raspunde, coordonează şi controlează, după caz, organizarea activităţii de asistenţa medicală - primara, secundara şi tertiara -, asistenţa de urgenta, curativa, de recuperare medicală, asistenţa medicală la domiciliu care se acordă prin unitatile sanitare publice şi private; b) stabileste principalele obiective de etapa pe termen mediu şi lung în domeniul sănătăţii populatiei şi al reformei în sistemul sanitar; c) asigura supravegherea şi controlul respectarii legislaţiei de către toate unitatile publice şi private care au responsabilităţii în domeniul sănătăţii publice, de personalul din sistemul sanitar, inclusiv de către sistemele de asigurări sociale şi private, colaborand în acest scop cu CNAS, CMR, CFR şi OAMR, cu autorităţile publice locale şi cu alte institutii abilitate; d) aplica masurile corespunzătoare în situaţiile în care se constata de către organele abilitate nerespectarea prevederilor legale; e) aproba şi dispune controlul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor sanitare publice din subordinea Ministerului Sănătăţii, la care plata serviciilor medicale se face pe bază de buget stabilit pe titluri, articole şi alineate de cheltuieli; f) poate institui controlul financiar preventiv exercitat prin reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate la instituţiile sanitare publice. Acest control se desfăşoară suplimentar faţă de controlul financiar preventiv exercitat conform reglementarilor legale în domeniu..-----------Partea introductiva a art. 89 a fost modificata de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.Literele e) şi f) ale art. 89 au fost introduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 48 din 12 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003.  +  Secţiunea a 4-a Arbitrajul  +  Articolul 90 (1) CNAS împreună cu CMR şi OAMR organizeaza Comisia centrala de arbitraj care solutioneaza litigiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări. (2) Comisia centrala de arbitraj este formata din 4 arbitri, dintre care 2 delegaţi numiti de către CNAS şi cate un delegat numit de CMR şi OAMR. (3) Preşedintele Comisiei centrale de arbitraj va fi un arbitru acceptat de părţi.  +  Articolul 91 (1) Arbitrii pot fi medici, juristi sau economisti, acreditati şi inregistrati de Ministerul Sănătăţii. (2) Regulamentul de activitate al arbitrilor se elaboreaza de către CNAS, împreună cu CMR şi OAMR, şi se avizeaza de către Ministerul Justiţiei. (3) Pe lângă Comisia centrala de arbitraj funcţionează un secretariat tehnic format din 4 persoane, care va fi asigurat de CNAS. (4) Pentru activităţile desfăşurate în cadrul Comisiei centrale de arbitraj, arbitrii şi membrii secretariatului tehnic beneficiaza de indemnizatie de sedinta. Indemnizatia de sedinta pentru arbitri este de 15%, iar pentru membrii secretariatului tehnic este de 10% din indemnizatia presedintelui CNAS. (5) Totalul sumelor cuvenite lunar arbitrilor sau persoanelor din cadrul secretariatului tehnic nu poate depăşi 30%, respectiv 20% din indemnizatia presedintelui CNAS. (6) Cheltuielile reprezentand indemnizatiile de sedinta pentru arbitri, precum şi pentru membrii secretariatului tehnic se suporta din cheltuielile de administrare a fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (7) Celelalte cheltuieli rezultate din activitatea Comisiei Centrale de Arbitraj se suporta de către părţile aflate în litigiu, potrivit Regulamentului de activitate al arbitrilor.-------------Alin. (3) - (7) ale art. 91 au fost introduse de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 91 au fost modificate de pct. 13 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.  +  Articolul 92Hotărârile Comisiei centrale de arbitraj sunt obligatorii pentru toate părţile ale caror litigii se solutioneaza de către aceasta şi se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedura civila.  +  Capitolul 8 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 93Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala, după caz.  +  Secţiunea 1 Infractiuni  +  Articolul 94Fapta persoanei care dispune utilizarea în alte scopuri sau nevirarea la fond a contributiei reţinute de la asigurati constituie infractiunea de deturnare de fonduri şi se pedepseste conform prevederilor art. 302^1 din Codul penal.  +  Articolul 95Completarea declaraţiei prevăzute la art. 8 alin. (2) cu date nereale, având ca efect denaturarea evidentelor privind asiguratii, stadiul de cotizare sau contribuţiile faţă de fond, constituie infractiunea de fals intelectual şi se pedepseste conform prevederilor art. 289 Cod penal.  +  Secţiunea a 2-a Contraventii  +  Articolul 96Constituie contraventii urmatoarele fapte: a) nedepunerea la termen a declaraţiei prevăzute la art. 8 alin. (2); b) nevirarea contributiei datorate conform art. 52 alin. (1) de către persoanele fizice şi juridice angajatoare; c) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale caselor de asigurări documentele justificative şi actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligaţiilor la fond; d) refuzul de a pune la dispoziţie organelor de control ale caselor de asigurări documentele financiar-contabile justificative şi actele de evidenta financiar-contabila privind modul de utilizare a sumelor decontate din fond.  +  Articolul 97Contraventiile prevăzute la art. 96 se sancţionează după cum urmeaza: a) cele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei; b) cele prevăzute la lit. b) şi d), cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei.  +  Articolul 98Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control ale caselor de asigurări.  +  Articolul 99Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei ordonante de urgenta constituie venituri la fond.  +  Articolul 100 (1) Contraventiilor prevăzute la art. 96 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicarii acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 97, agentul constatator facand menţiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. (3) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta referitoare la oblibaţiile faţă de fond se completeaza cu prevederile Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.  +  Capitolul 9 Dispozitii finale  +  Articolul 101 (1) Organele de conducere ale CNAS şi ale caselor de asigurări se constituie în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta vor fi organizate concursurile pentru ocuparea functiei de director general al CNAS şi de presedinte - director general al caselor de asigurări. (3) Până la ocuparea prin concurs a functiilor prevăzute la alin. (2) atribuţiile functiilor respective vor fi indeplinite de cei aflati în functia de director general al CNAS, precum şi de director general al casei de asigurări respective la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 102 (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări, precum şi personalul angajat al acestor case de asigurări, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese sau numite în cadrul CMR, colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, CFR, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale OAMR sau functii în cadrul societatilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic sau de aparatura medicală. (2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administratie nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie şi nici la adoptarea hotărârilor. (3) Persoanele care la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se afla în una dintre incompatibilităţile prevăzute la alin. (1) vor opta pentru una dintre functiile ocupate în termen de 30 de zile. (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, vor asigura numirea persoanelor desemnate în adunarea reprezentantilor. La nivel naţional intrunirea adunarii reprezentantilor va fi asigurata de către CNAS. (5) În cazul în care consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, nu pot desemna prin vot delegaţi în adunarea reprezentantilor, presedintii consiliilor judetene numesc persoanele în cauza în termen de 5 zile de la data sedintei organizate în acest scop de consiliul judetean.  +  Articolul 103 (1) CNAS gestioneaza şi administreaza bunurile mobile şi imobile dobandite, în condiţiile legii, din activităţi proprii, subventii, donatii sau din alte surse. (2) Autorităţile publice centrale sau locale pot transmite, în condiţiile prevăzute de lege, bunuri mobile şi imobile în administrarea CNAS şi a caselor de asigurări.  +  Articolul 104Structurile actuale de asigurări de sănătate aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu retele sanitare proprii îşi adapteaza organizarea şi functionarea la prevederile prezentei ordonante de urgenta, cu pastrarea specificului activităţii acestor autorităţi publice, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a acesteia.  +  Articolul 105În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar, pentru asigurarea serviciilor medicale consiliile locale pot acorda stimulente în natura şi în bani.  +  Articolul 106Persoanele care prin faptele lor aduc prejudicii sau daune sănătăţii altei persoane raspund potrivit legii şi sunt obligate sa suporte cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală acordată. Sumele reprezentand aceste cheltuieli vor fi recuperate prin grija caselor de asigurări şi constituie venituri ale fondului.  +  Articolul 107Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 6 alin. (1) lit. e) şi h), art. 50 alin. (2) şi (3), art. 51 alin. (2) şi (3), art. 53 alin. (2) şi (3), art. 54 alin. (2) şi (3), art. 56 şi art. 59 alin. (1), referitoare la reducerea contributiei de asigurări sociale de sănătate şi scutirea de la obligaţia platii acesteia de către unele categorii de persoane, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.  +  Articolul 108 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea asigurarilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare. (2) Până la data de 1 ianuarie 2003 rămân aplicabile prevederile Legii nr. 145/1997 referitoare la colectarea şi utilizarea fondurilor de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 109CNAS poate organiza activităţi finantate din venituri proprii.-------------Art. 109 a fost introdus de ORDONANTA nr. 93 din 26 august 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 30 august 2004.Art. 109 a fost modificat de pct. 14 din LEGEA nr. 583 din 15 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.--------------NOTĂ:A se vedea şi ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 464 din 29 iunie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul apararii naţionale,George Cristian Maior,secretar de statMinistru de interne,Ioan Rusp. Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Traian Panait,secretar de statp. Ministrul justiţiei,Alexe Ivanov Costache,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescup. Ministrul muncii şisolidaritatii sociale,Ion Giurescu,secretar de statBucureşti, 31 octombrie 2002.Nr. 150.--------