LEGE nr. 133 din 17 mai 2005privind înfiinţarea Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 24 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se înfiinţează Universitatea "Artifex" din municipiul Bucureşti ca instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Economu Cezărescu nr. 47, sectorul 6.  +  Articolul 2Universitatea "Artifex" din municipiul Bucureşti se înfiinţează cu următoarele facultăţi şi specializări acreditate: a) Facultatea de Finanţe şi Contabilitate, specializarea Finanţe şi bănci, cu predare în limba română; b) Facultatea de Management-Marketing, specializările Management şi Marketing, cu predare în limba română.  +  Articolul 3După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura universităţii înfiinţate potrivit art. 1 intră şi facultăţile şi specializările, altele decât cele menţionate la art. 2, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu prin hotărâre a Guvernului, conform legii.  +  Articolul 4Personalul didactic şi nedidactic din instituţia care a fost autorizată să funcţioneze provizoriu se preia prin transfer în interesul serviciului la instituţia nou-înfiinţată, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Universitatea înfiinţată potrivit art. 1 dispune de patrimoniu propriu, înscris în anexa care face parte integrantă din prezenta lege. (2) Patrimoniul prevăzut în anexă este proprietatea Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti, prin efectul legii.  +  Articolul 6 (1) Patrimoniul Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti rămâne şi va fi utilizat numai în cadrul sistemului naţional de învăţământ. În cazul nerespectării acestei prevederi, Ministerul Educaţiei şi Cercetării va propune încetarea activităţii de învăţământ şi desfiinţarea prin lege a universităţii. (2) În cazul desfiinţării Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti, destinaţia patrimoniului se stabileşte prin lege, numai în interesul învăţământului.  +  Articolul 7Cheltuielile privind funcţionarea Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti se suportă din veniturile proprii, dobândite în condiţiile legii, precum şi din alte surse legale.  +  Articolul 8Pentru a se asigura respectarea standardelor legale de calitate, specifice învăţământului superior, instituţia prevăzută la art. 1 este special monitorizată, pe o perioadă de 3 ani, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 mai 2005.Nr. 133.  +  Anexa
     
    PATRIMONIUL  Universităţii "Artifex" din municipiul Bucureşti, înfiinţată prin lege
           
    DenumireaAdresaValoarea*) -milioane lei-Titlul în baza căruia este deţinut
    I. Bunuri imobile, din care:   106.155  
    A. Clădiri, din care:      
    a) spaţii de învăţământ: clădire S+P+3, în suprafaţă de 3.800 mp.Bucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 657.872Certificat urbanism nr. 8 E 980/11.05.1998
    Contract realizare proiect nr. 5 C+M/1998
    Contract de antrepriză generală nr. 6 C+M/1999
    b) cămin studenţesc (P+8) în suprafaţă de 6.684 mp.Bucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 645.000
    Autorizaţia de construcţie nr. 6 E din 11.06.1999
    c) anexă tehnică (punct termic, hidrofor, post trafo, spălătorie, în suprafaţă de 294,77 mp.)Bucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 61.155Act adiţional nr. 3/29.05.2000
    Contract nr. 057/28.02.2001
    Contract nr. 457/01.03.2001
    Contract nr. 1677/25.07.2001
    Contract nr. 151/22.08.2001
    Contract nr. 197/25.10.2001
    Contract nr. 112/06.02.2002
    Contract nr. 15/07.02.2002
    Contract nr. 122/19.03.2002
    Act adiţional nr. 1/22.11.2001
    Facturi de achiziţie
    Situaţii de lucrări de construcţie
    Proces-verbal la încheierea lucrărilor de construcţie nr. 283 din 10.12.2003
    Decizia Biroului Colegiului Executiv al UCECOM nr. 40 din 21.07.2004
    Protocol nr. 10.077 din 17.08.2004
    Anexa nr. 1 la Protocolul 10.077 din 17.08.2004
    B. Terenuri în suprafaţă de 5.600 mp în folosinţă gratuită pe durata de existenţă a construcţieiBucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6   Decizia Biroului Colegiului Executiv al UCECOM nr. 40 din 21.07.2004
    Protocol nr. 10.077 din 17.08.2004
    Anexa nr. 1 la Protocolul nr. 10.077 din 17.08.2004
    Număr cadastral 3.805/2001
    C. AlteleBucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 62.128Contract nr. 145/25.05.2002
    Contract nr. 146/25.05.2002
    Contract nr. 325/14.05.2003
    Facturi de achiziţie
    II. Bunuri mobile, din care:   10.832  
    A. Tehnică de calcul (calculatoare PC, reţele, imprimante, programe)Bucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6478Facturi de achiziţie
    B. Birotică      
    C. Mijloace transportBucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6382Facturi de achiziţie
    Contract de sponsorizare nr. F/2976 din 19.09.1995
    D. MobilierBucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 63.235Facturi de achiziţie
    E. Disponibilităţi (fond bibliotecă)Bucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 66.530Facturi de achiziţie
    Acte de donaţie
    Contract de sponsorizare nr. F/2976 din 19.09.1995
    F. Inventar gospodărescBucureşti, Str. Economu Cezărescu nr. 47, sector 6207Facturi de achiziţie
    III. Imobilizări financiare:   12.000  
    A. Depozite bancare   12.000Convenţii depozit-BCR
    B. Fonduri speciale      
    IV. Active circulante, din care:   515  
    A. Titluri de plasament      
    B. Disponibilităţi   415Extrase cont BCR, ING, ABN, DAEWOO, MINDBANC
    C. Stocuri   100Facturi de achiziţie
    D. Creanţe      
    E. Alte valori      
  -----------    *) Bunurile imobile sunt evidenţiate la valoarea reevaluată la datade 15 august 2004; Bunurile mobile sunt evidenţiate la valoarea de intrarede la data achiziţionării şi, prin reevaluare, fondul de carte.Notă: Prezenta anexă are la bază Protocolul de predare-preluare a patrimoniului dintre Fundaţia Naţională Tehnico Ştiinţifică şi Social-Culturală "Artifex" a cooperaţiei meşteşugăreşti şi Universitatea "Artifex" din Bucureşti, care se înfiinţează prin lege.-------