LEGE nr. 130 din 17 mai 2005pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 18 mai 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15 din 3 martie 2005 privind unele măsuri pentru ocuparea prin concurs a funcțiilor publice vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea României la Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 10 martie 2005, cu următoarele modificări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 15 octombrie 2005, pentru cazurile prevăzute la art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005.2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Prin derogare de la prevederile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare, condițiile de desfășurare a concursurilor organizate de autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării concursului.3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Procedura de organizare și desfășurare a concursurilor este prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările ulterioare, cu următoarele excepții:a) autoritățile și instituțiile publice în organigrama cărora se află postul scos la concurs au obligația să solicite avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu cel puțin 20 de zile înainte de data susținerii concursului;b) Agenția Națională a Funcționarilor Publici are obligația să emită avizul prevăzut la lit. a) și să transmită numele, prenumele și funcția deținută de reprezentantul acesteia în comisia de concurs, în termen de 5 zile de la data primirii solicitării;c) autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului are obligația de a constitui comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor cu cel puțin 10 zile înainte de data susținerii concursului;d) autoritatea sau instituția publică în organigrama căreia se află postul scos la concurs are obligația de a afișa la sediul său, de a publică în presă și, acolo unde există, pe pagina de Internet condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, bibliografia și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii concursului;e) candidații depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs în termen de 5 zile de la data publicării anunțului prevăzut la lit. d);f) comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, în termen de maximum 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la lit. e);g) actul administrativ de numire se emite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care candidatul a fost declarat admis.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 17 mai 2005.Nr. 130.------