ORDONANŢĂ nr. 9 din 21 ianuarie 2005 (*actualizata*)privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2005 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică(actualizata până la data de 8 mai 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 28 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 8 mai 2005 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV.1 şi 2 din Legea nr. 602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Majorarea salariilor de baza  +  Articolul 1 (1) Limita minima şi limita maxima a salariilor de baza prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se majoreaza începând cu luna octombrie 2005 cu procentele prevăzute în anexa nr. VII. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi pentru functiile la care este stabilit un singur nivel al salariului de baza.  +  Articolul 2 (1) Salariile de baza majorate potrivit art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. I-V. (2) Indemnizatiile de conducere sunt prevăzute în anexa nr. VI. (3) Indemnizatiile lunare pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publică alese şi numite, precum şi pentru persoanele care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în anexele nr. VIII şi IX.  +  Articolul 3 (1) În anul 2005 salariile de baza individuale ale personalului salarizat potrivit anexelor nr. I-V se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita celor prevăzute, pe functii, grade şi trepte profesionale, în anexa nr. VII. (2) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din cresterea rezultata ca diferenţa între salariul de baza stabilit potrivit alin. (1) şi salariul de baza avut în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005. (3) Stabilirea salariilor de baza individuale se face de către ordonatorii de credite, cu consultarea organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate, cu incadrarea în cheltuielile cu salariile aprobate potrivit legii. (4) Indemnizatiile persoanelor care ocupa functii de demnitate publică alese şi numite, precum şi ale celor care ocupa functii asimilate cu functii de demnitate publică, prevăzute în anexele nr. VIII şi IX, sunt stabilite pentru luna octombrie 2005. (5) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din cresterea rezultata ca diferenţa între indemnizatia stabilita potrivit alin. (4) şi indemnizatia lunara avuta în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.  +  Articolul 4La instituţiile şi unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii şi subventii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite în condiţiile art. 3 se pot acorda în limita procentelor stabilite şi la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare.  +  Articolul 5 (1) În anul 2005 personalul contractual din sectorul bugetar salarizat între limitele corespunzătoare functiei poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit prevederilor prezentei ordonante, de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2004, potrivit reglementarilor în vigoare, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2005. (2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual şi acordarea salariilor de baza corespunzătoare evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2005.  +  Capitolul II Alte reglementari  +  Articolul 6 (1) Promovarea personalului contractual în anul 2005, în condiţiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmeaza să fie promovata persoana, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile. (2) Promovarea în condiţiile legii a persoanelor incadrate pe functia de debutant, precum şi a celor care au absolvit studii de nivel superior într-un domeniu care să cuprindă activitatea respectiva se face prin transformarea postului pe care acestea sunt incadrate într-un post de nivel superior.  +  Articolul 7Absolventii învăţământului superior de lunga sau de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigura o crestere cu până la 20% a salariului de baza avut.  +  Articolul 8 (1) În vederea stabilirii salariului de baza, în termen de 15 zile de la reluarea activităţii, persoanele angajate în sectorul bugetar, aflate în concediu platit pentru ingrijirea copiilor în vârsta de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, cele care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plata, potrivit legii, precum şi cele ale caror contracte individuale de muncă sunt suspendate vor fi evaluate prin examenul de testare a cunoştinţelor profesionale, organizat în acest scop de angajator, procedandu-se în acelasi mod ca şi în cazul persoanelor angajate prin concurs. (2) În cazul nepromovarii acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al functiei avute anterior.  +  Articolul 9 (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăşurată, ordonatorul de credite poate acorda în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, la inceputul anului bugetar, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de baza, care face parte din acesta şi care constituie baza de calcul pentru sporuri şi alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de baza. Salariile de merit se vor acorda personalului incadrat pe functii de execuţie în proportie de cel puţin două treimi din numărul total stabilit în condiţiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităţi bugetare cu un numar redus de posturi pot aproba ca incadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit şi în proportiile stabilite pentru functiile de execuţie să se faca la nivelul unităţilor respective luate împreună. Repartizarea numarului de beneficiari de salariu de merit pe unitatile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite. (2) Personalul care beneficiaza de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăşurată în anul precedent, apreciata conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificari ale functiei deţinute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea functiei prin promovare, acordarea acestuia se menţine până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se intrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salariu de merit, acestea se pot redistribui, de la data de 1 a lunii urmatoare, altor persoane care deţin functii de acelasi nivel, respectiv functii de conducere sau de execuţie, pe perioada rămasă. (3) Pentru personalul contractual nou-angajat salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puţin 6 luni de la angajare. (4) Personalul incadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit. (5) Personalul salarizat cu indemnizatie lunara ca unica forma de remunerare a activităţii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinarii numarului de beneficiari ai salariului de merit.  +  Articolul 10 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzut în statul de functii, cu incadrarea în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile urmatoare, în cadrul aceluiasi an bugetar. (2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat pentru personalul contractual din aparatul propriu şi din unitatile subordonate, fără a depăşi valoarea economiilor realizate. (3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale.  +  Articolul 11 (1) Sporul de confidentialitate se acordă personalului contractual din aparatul de lucru al Guvernului în cuantum de până la 15%, precum şi personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice pentru care, prin acte normative specifice, se prevede acordarea acestui spor. (2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidentialitate şi condiţiile de acordare se stabilesc în limitele prevăzute de reglementarile în vigoare, de către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat.  +  Articolul 12Personalul contractual beneficiaza şi de celelalte drepturi de natura salariala care se acordă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de către personalul incadrat în functii de execuţie sau de conducere este considerata munca suplimentara şi se compenseaza cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibila în urmatoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plati în luna urmatoare cu un spor aplicat la salariul de baza, după cum urmeaza: a) 75% din salariul de baza pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru; b) 100% din salariul de baza pentru orele urmatoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus saptamanal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementarile în vigoare, nu se lucreaza. (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata şi sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plati numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. (3) La locurile de muncă la care durata normala a timpului de lucru a fost redusa potrivit legii sub 8 ore pe zi, depăşirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situaţii cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.  +  Capitolul III Dispozitii finale  +  Articolul 14 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se suspenda ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de functii la data de 31 decembrie 2004. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite pot aproba ocuparea posturilor vacante, până la data de 1 septembrie 2005, în condiţiile legii, numai pentru: a) instituţiile şi autorităţile publice nou-înfiinţate, finantate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetele locale; b) instituţiile şi autorităţile publice finantate integral din venituri proprii; c) completarea numarului de posturi în cadrul compartimentelor implicate în implementarea angajamentelor asumate prin negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeana; d) ocuparea unor posturi unice devenite vacante în cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice; e) posturile vacante din cabinetul demnitarului, din structura Camerei Deputatilor, a Senatului, a Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale, precum şi a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii. (3) Concursurile pot fi organizate potrivit alin. (2), cu condiţia încadrării în fondurile aprobate, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, pentru autorităţile şi instituţiile publice finantate integral din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (4) Din numărul de posturi rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (1) se suplimenteaza în anul 2005, prin redistribuire, numărul de posturi aprobate, potrivit legii, Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale cu 3.100 de posturi, personal contractual, din care 3.000 de posturi destinate activităţii de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001 şi 100 de posturi pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale. (5) Pentru asigurarea numarului de posturi de personal contractual necesar Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurari Sociale pentru activităţile de recalculare a pensiilor stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum şi pentru activitatea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, Guvernul va aproba prin hotărâre majorarea numarului de posturi aprobat acestei institutii, prin diminuarea numarului de posturi aprobat autorităţilor şi instituţiilor publice finantate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor pentru şomaj şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (6) În termen de maximum 7 zile de la data publicarii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, ordonatorii principali de credite vor comunică Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei numărul de posturi de functionari publici sau personal contractual vacante la 31 decembrie 2004, cele care se pot ocupa în condiţiile alin. (2), precum şi numărul diminuat de posturi, potrivit alin. (5). (7) Pentru aplicarea prevederilor alin. (5) ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, sunt autorizati să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele acestora privind numărul maxim de posturi şi fondul aferent salariilor de baza şi cheltuielile cu salariile pe anul 2005. (8) Guvernul este abilitat sa modifice cheltuielile bugetului de stat, bugetului asigurarilor pentru şomaj şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, deficitul/excedentele acestora, după caz, precum şi veniturile şi cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat. (9) Posturile devenite vacante după data de 1 ianuarie 2005 pot fi ocupate în condiţiile legii. (10) Prevederile alin. (6) şi (9) se aplică în mod corespunzător şi pentru personalul incadrat în functii publice, potrivit legii. (11) Posturile aprobate suplimentar prin bugetul pe anul 2005 se ocupa în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3).---------------Litera e) a alin. (2) al art. 14 a fost modificata de pct. 1 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.  +  Articolul 15Aplicarea prevederilor art. 4^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspenda pentru anul 2005.  +  Articolul 16 (1) Indemnizatiile personalului din conducerea cultelor religioase şi a unităţilor de cult recunoscute în România, asimilat celui incadrat pe functii de demnitate publică, prevăzute la nr. crt. 1, 2, 3, 4 şi 5 din anexa 1.A.b) la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, majorate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vor avea valorile prevăzute pentru functiile de demnitate publică cu care sunt asimilate, de la nr. crt. 1, 2, 3, 5 şi 6 din anexa nr. VIII/2. (2) Salariile de baza ale personalului clerical, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 4/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 299/2003, din anexele nr. 1.B.b) şi 2.b), majorate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 123/2003, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se majoreaza începând cu luna octombrie 2005 cu un procent de 25%. (3) Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45% din cresterea rezultata ca diferenţa între drepturile stabilite potrivit alin. (1) şi (2), faţă de cele avute în luna decembrie 2004, iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005.---------------Alin. (2) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.  +  Articolul 17Salariile de baza ale personalului contractual incadrat în functii specifice care nu sunt prevăzute în prezenta ordonanţă se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu salariile de baza prevăzute în anexele la aceasta, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 18 (1) Pentru acordarea sporului de vechime în munca, angajatorul va lua în considerare integral şi perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decat cele bugetare. (2) Pensionarii pentru limita de vârsta care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul bugetar, potrivit legii, beneficiaza de sporul de vechime corespunzător vechimii în munca dobandite în întreaga activitate.  +  Articolul 19 (1) Personalul din sectorul bugetar are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii, în condiţiile legii. (2) Durata minima a concediului de odihnă este de 20 de zile lucratoare pe an. (3) La determinarea indemnizatiei de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de baza, şi sporurile de care beneficiaza, potrivit legii. (4) Concediul de odihnă se efectueaza în fiecare an. În cazul în care, din motive justificate, personalul din sectorul bugetar nu a putut efectua concediul de odihnă la care avea dreptul într-un an calendaristic, cu acordul persoanei în cauza, angajatorul este obligat sa acorde concediul până la sfârşitul anului următor. (5) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisa numai în cazul încetării raporturilor juridice de muncă. (6) Celelalte prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariatilor din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unitatile bugetare, republicată, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare. (7) Indemnizatia de concediu de odihnă se plateste de către angajator cu cel puţin 5 zile lucratoare înainte de plecarea în concediu.  +  Articolul 20 (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, până la data de 1 septembrie, în limita numarului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 şi la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, cu incadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui numar mai mare de posturi de nivel inferior sau de acelasi nivel, prin reducerea corespunzătoare a unui numar de posturi de nivel superior, precum şi modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Modificarea calităţii posturilor vacante se face şi cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. Fac excepţie de la aviz Administratia Prezidentiala, Camera Deputatilor, Senatul, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, Consiliul Concurentei şi Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii. (2) Prevederile alin. (1) privind modificarea în ceea ce priveste calitatea posturilor se aplică corespunzător şi ordonatorilor principali de credite finantati din bugetele locale, numai cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.---------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.  +  Articolul 21Drepturile salariale stabilite personalului bugetar corespunzător structurii organizatorice şi numarului maxim de posturi aprobate potrivit legii se vor acorda în continuare, corespunzător functiilor deţinute anterior, în acelasi cuantum şi în cazul în care structura organizatorica sau raporturile de subordonare şi numărul maxim de posturi se modifica, potrivit legii, în cursul anului.  +  Articolul 22 (1) Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de către fiecare ordonator principal de credite, cu incadrarea în numărul maxim de posturi şi în bugetele aprobate potrivit legii. (2) Salariile de baza şi indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se incadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale, pentru cheltuielile cu salariile.  +  Articolul 23 (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de baza, sporurilor, premiilor şi a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante este de competenţa ordonatorilor de credite. (2) Contestaţiile pot fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţa a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale. (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestaţiile în termen de 10 zile, cu avizul organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, al reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale. (4) Împotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana în cauza se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătorești competente, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii solutionarii contestaţiei.  +  Articolul 24 (1) Salariile de baza şi indemnizatiile lunare sunt brute şi impozabile, potrivit legii. (2) Salariile de baza individuale şi indemnizatiile lunare, calculate pentru prima etapa şi a doua etapa de majorare, potrivit prevederilor prezentei ordonante, vor fi rotunjite din 1.000 lei în 1.000 lei în favoarea salariatilor. (3) Anexele nr. I-IX fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 25Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare începând cu luna ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educatiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul afacerilor externe,Mihai Razvan UngureanuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 21 ianuarie 2005.Nr. 9.  +  Anexa I────────(la 01.10.2005)────────────────ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE(ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Administraţiei Prezidentiale*1), aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)I. Salarii de baza pentru functii de specialitate*)____________*) Salariile de baza stabilite pentru functiile prevăzute la cap. I. lit.B se utilizeaza pentru salarizarea functiilor de alta specialitate decat cele specifice din cadrul altor institutii centrale, precum şi pentru salarizarea personalului din aparatul propriu al prefecturilor, al consiliilor judetene şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, cu excepţia secretarilor prevăzuţi la cap. II din Anexa nr. II.A. Functii de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Secretar general S 24.004.000  2 Secretar general adjunct S 21.609.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA : Se utilizeaza în ministere şi în alte organe centrale de           specialitate.    B. Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade       profesionale 1 Consilier, expert, inspector de   specialitate, revizor contabil;   gradul IA S 5.207.000 11.898.000 2 Consilier, expert, inspector de   specialitate, revizor contabil;   gradul I S 4.747.000 10.402.000 3 Consilier, expert, inspector de   specialitate, revizor contabil;   gradul II S 4.365.000 9.422.000 4 Referent de specialitate, inspector de   specialitate, revizor contabil;   gradul III S 4.212.000 8.447.000 5 Referent de specialitate, inspector de   specialitate, revizor contabil; gradul IV S 4.135.000 7.590.000 6 Referent, inspector, revizor contabil;   debutant S 3.934.000 7 Tehnician-economist, secretar superior,   referent, interpret relatii, interpret   profesional, subinginer; gradul IA SSD 4.289.000 10.402.000 8 Tehnician-economist, secretar superior,   referent, interpret relatii, interpret   profesional, subinginer; gradul I SSD 4.212.000 8.448.000 9 Tehnician-economist, secretar superior,   referent, interpret relatii,interpret   profesional, subinginer; gradul II SSD 4.135.000 7.590.00010 Tehnician-economist, secretar superior,   referent, interpret relatii,interpret   profesional, subinginer; gradul III SSD 4.059.000 6.855.00011 Tehnician-economist, secretar superior,   referent, interpret relatii,interpret   profesional, subinginer; debutant SSD 3.723.000 -   b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios12 Consilier juridic gradul IA S 5.207.000 11.898.00013 Consilier juridic gradul I S 4.747.000 10.402.00014 Consilier juridic gradul II S 4.365.000 9.422.00015 Consilier juridic gradul III S 4.212.000 8.447.00016 Consilier juridic gradul IV S 4.135.000 7.590.00017 Consilier juridic debutant S 3.934.000 -  c) Functii de execuţie pe trepte profesionale18 Referent IA M 4.289.000 6.057.00019 Referent I M 4.212.000 5.268.00020 Referent II M 4.135.000 4.899.00021 Referent III M 4.059.000 4.290.00022 Referent IV M 3.983.000 4.074.00023 Referent debutant M 3.710.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Salarii de baza pentru functii de de conducere şi de execuţie de    specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administraţiei    Prezidentiale *1), Guvernului, inaltei Curti de Casatie şi Justiţie,    Parchetului de pe lângă înaltă Curte de Casatie şi Justiţie, Curtii    Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei,    Avocatului Poporului, Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al    Audiovizualului__________    *1) Administratia Prezidentiala poate aplica pentru salariaţii săi, prin    analogie, prevederile legale în vigoare, referitoare la sporuri,    indiferent de natura lor. Ordonatorul principal de credite va stabili,    în mod concret, salariaţii care urmeaza sa beneficieze de sporuri,    cuantumul acestora, precum şi condiţiile de acordare, cu incadrarea în    cheltuielile de personal aprobate prin buget.    A. Functii de conducere specifice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament, director general S 20.730.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Functii de execuţie de specialitate specifice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia*) Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────_________    *) Se utilizeaza şi pentru cabinetul demnitarului. 2 Sef birou senatorial, sef cabinet S 4.747.000 10.402.000 3 Sef birou senatorial, stenodactilograf,   sef cabinet, referent SSD 3.983.000 8.700.000 4 Sef birou senatorial, stenodactilograf,   sef cabinet, referent M 3.905.000 7.590.000 5 Sef birou senatorial, stenodactilograf,   sef cabinet, referent PL 3.905.000 8.700.000 6 Director de cabinet S 8.059.000 18.957.000**) 7 Consilier S 8.059.000 18.957.000**) 8 Expert S 7.809.000 17.257.000**) 9 Consultant S 5.338.000 11.630.00010 Secretar cabinet, secretar dactilograf M 3.905.000 6.364.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------------    **) Pozitiile nr. 6-8 din Capitolul II, litera B au fost modificate de pct. 4 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.    III. Functii specifice unor ministere    1. MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE    a) Functii specifice din aparatul propriu şi din unitatile teritoriale       Garda financiară - personal militarizat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei - crt. studiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar general S 21.849.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Comisar principal IA S 5.207.000 11.898.000 2 Comisar principal I S 4.747.000 10.402.000 3 Comisar principal II S 4.365.000 9.422.000 4 Comisar principal III S 4.212.000 8.447.000 5 Comisar principal IV S 4.135.000 8.210.000 6 Comisar debutant S 3.934.000 - 7 Comisar principal I S.S.D. 4.212.000 9.422.000 8 Comisar principal II S.S.D. 4.135.000 8.447.000 9 Comisar principal III S.S.D. 4.059.000 7.590.00010 Comisar debutant S.S.D. 3.723.000 -   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale11 Comisar IA M 4.289.000 6.367.00012 Comisar I M 4.135.000 5.634.00013 Comisar II M 4.059.000 5.143.00014 Comisar III M 3.983.000 4.655.00015 Comisar debutant M 3.710.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Audit intern────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Auditor - ofiter S 12.095.000 17.064.000 2 Auditor - expert S 8.422.000 13.398.000 3 Auditor - inspector S 5.973.000 10.950.000 4 Auditor - asistent S 4.747.000 9.730.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate.      Functii de execuţie pe trepte profesionale specifice unităţilor      subordonate Ministerului Finanţelor Publice─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Casier trezorier I M 4.059.000 4.907.000 2. Casier trezorier II;    agent fiscal, operator rol,    numarator bani; I M;G 3.983.000 4.297.000 3. Casier trezorier, agent fiscal,    operator rol, numarator bani;    debutant M;G 3.710.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             2. MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERTULUI─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Ministru consilier S 5.207.000 19.108.000 2. Consilier economic S 4.900.000 10.415.000 3. Secretar economic I S 4.442.000 9.438.000 4. Secretar economic II S 4.135.000 8.447.000 5. Secretar economic III S 4.059.000 7.590.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  *) Cuprinde şi indemnizatia de conducere.    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 1 Referent transmitere I M 4.135.000 5.275.000 2 Referent transmitere II M 4.059.000 4.784.000 3 Referent transmitere III M 3.983.000 4.297.000 4 Referent debutant M 3.710.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 3. AGENTIA NAŢIONALA PENTRU SPORT    Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul I SSD 4.212.000 8.447.000 2. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul II SSD 4.135.000 7.590.000 3. Instructor sportiv, referent sportiv;    gradul III SSD 4.059.000 6.855.000 4. Instructor sportiv, referent sportiv;    debutant SSD 3.723.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          4. MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR      Functii specifice Arhivelor Naţionale─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Arhivist gradul IA S 5.207.000 11.898.000 2. Arhivist gradul I S 4.747.000 10.402.000 3. Arhivist gradul II S 4.365.000 9.422.000 4. Arhivist gradul III S 4.212.000 8.447.000 5. Arhivist gradul IV S 4.135.000 7.590.000 6. Arhivist debutant S 3.934.000 - 7. Arhivist gradul IA SSD 4.289.000 10.402.000 8. Arhivist gradul I SSD 4.212.000 8.447.000 9. Arhivist gradul II SSD 4.135.000 7.590.00010. Arhivist gradul III SSD 4.059.000 6.855.00011. Arhivist debutant SSD 3.723.000 -    b) Functii de execuţie pe trepte profesionale12. Arhivar IA M 4.289.000 6.057.00013. Arhivar I M 4.212.000 5.268.00014. Arhivar II M 4.135.000 4.899.00015. Arhivar III M 4.059.000 4.290.00016. Arhivar debutant M 3.710.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                    5. MINISTERUL SĂNĂTĂŢII    Functii specifice din aparatul propriu şi din serviciile centralizate─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Asistent-sef SSD 4.618.000 9.977.000   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 2. Asistent-sef PL 4.312.000 8.739.000 3. Asistent-sef M 4.214.000 8.019.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998  +  Anexa II────────(la 01.10.2005)────────────────ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALAPrefecturi, consilii, primarii şi servicii publice din subordinea acestoraI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitateFunctii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier, inspector de specialitate,   revizor contabil, arhitect;   gradul IA S 4.365.000 9.035.000 2 Consilier, inspector de specialitate, revizor   contabil, arhitect; gradul I S 4.289.000 7.987.000 3 Referent de specialitate, inspector de   specialitate, revizor contabil, arhitect;   gradul II S 4.212.000 6.940.000 4 Referent de specialitate, inspector de   specialitate, revizor contabil, arhitect;   gradul III S 4.135.000 6.287.000 5 Referent, inspector, revizor contabil,   arhitect; debutant S 3.934.000 - 6 Conductor arhitect IA, referent IA,   inspector IA, subinginer IA SSD 4.212.000 6.419.000 7 Conductor arhitect I, referent I,   inspector I, subinginer I SSD 4.135.000 5.545.000 8 Conductor arhitect II, referent II,   inspector II, subinginer II SSD 4.059.000 5.000.000 9 Conductor arhitect, referent, subinginer,   inspector; debutant SSD 3.723.000 -   b) Functii de execuţie pe grade profesionale      din serviciile de contencios10 Consilier juridic gradul I A S 5.207.000 10.080.00011 Consilier juridic gradul I S 4.747.000 9.035.00012 Consilier juridic gradul II S 4.289.000 7.987.00013 Consilier juridic gradul III S 4.212.000 6.940.00014 Consilier juridic gradul IV S 4.135.000 6.025.00015 Consilier juridic debutant S 3.934.000   c) Functii de execuţie pe trepte profesionale16 Referent, inspector; IA M 4.212.000 5.895.00017 Referent, inspector; I M 4.135.000 5.502.00018 Referent, inspector; II M 4.059.000 4.980.00019 Referent, inspector; III M 3.983.000 4.588.00020 Referent, inspector; debutant M 3.710.000 -21 Agent agricol I M 4.059.000 4.872.00022 Agent agricol II M; G 3.983.000 4.588.00023 Agent agricol III M; G 3.905.000 4.214.00024 Agent agricol debutant M; G 3.710.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           II. Salarii de baza pentru functii din aparatul prefecturilor               şi al consiliilor      1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al         Municipiului Bucureşti───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza -lei -crt.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Secretar general al prefecturii 24.004.000 2 Secretar 24.004.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Prefecturi şi consilii judetene───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Salariul de baza - lei -crt. ────────────────────────────────                                               Categoria I Categoria II─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3 Secretar general al prefecturii 22.859.000 21.317.000 4 Secretar 22.859.000 21.317.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Salariul de baza - lei -crt. ──────────────────────────────────────                             Cu peste Categoria                             320.000 ──────────────────────────────────                             locuitori*) I II III                             ────────────────────────────────────────────────── 5 Municipii    - secretar 19.005.000 17.209.000 15.669.000 14.125.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────___________    *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti. 6 Oraşe    - secretar - 12.642.000 12.079.000 11.799.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Salariul de baza - lei - crt. ──────────────────────────────────────────                                                     Categoria                      Cu peste ──────────────────────────────────────────                       15000 I II III                      locuitori între între până la                                     7.001-15.000 3.001-7.000 3.000                                     locuitori locuitori locuitori───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7 Comune    - secretar 11.745.000 9.412.000 8.849.000 8.568.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.2. În cazul secretarului unităţilor administrativ-teritoriale, care în mod excepţional potrivit legii, are studii medii, salariul de baza prevăzut de prezenta ordonanţă, se diminueaza cu 10%.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa III──────────(la 01.10.2005)────────────────CONSILIUL CONCURENTEISalarii de baza pentru functiile de execuţie de specialitatespecifice ale Consiliului Concurentei─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector de concurenta gradul I S 7.887.000 17.883.000 2 Inspector de concurenta gradul II S 7.122.000 16.173.000 3 Inspector de concurenta gradul III S 6.355.000 14.467.000 4 Inspector de concurenta asistent S 4.595.000 10.397.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/1────────────(la 01.10.2005)────────────────CERCETAREUNITATI DE CERCETARE STIINTIFICA,DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI PROIECTARESalarii de baza pentru functiile de specialitate din activitateade cercetare stiintifica şi dezvoltare tehnologica─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   a) Functii de execuţie pe grade      profesionale 1 Cercetator ştiinţific principal gradul I S 5.688.000 17.308.000 2 Cercetator ştiinţific principal gradul II S 4.555.000 16.191.000 3 Cercetator ştiinţific principal gradul III S 4.049.000 12.626.000 4 Cercetator ştiinţific                                                   S 3.976.000 9.761.000   b) Functii de execuţie de specialitate      neatestate 5 Asistent de cercetare stiintifica S 3.904.000 7.681.000 6 Asistent de cercetare stiintifica stagiar S 3.714.000 -   c) Functii de execuţie auxiliare din activitatea      de cercetare stiintifica, pe trepte profesionale 7 Asistenti M 3.904.000 6.140.000 8 Asistenţii M 3.832.000 5.227.000 9 Asistent iii M 3.760.000 4.838.00010 Asistent stagiar M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Functiile prevăzute la pozitiile nr. 1 - 4, utilizate în unitatile de cercetare stiintifica ale Academiei Române, sunt echivalate cu functiile didactice din învăţământul superior, după cum urmeaza: cercetator ştiinţific principal gradul I cu profesor universitar; cercetator ştiinţific principal gradul II cu conferentiar universitar; cercetator ştiinţific principal gradul III cu sef de lucrari (lector universitar) şi cercetator ştiinţific cu asistent universitar.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/2──────────(la 01.10.2005)────────────────CULTURAUNITATI DE CULTURAI. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din unitatileteatrale, muzicale şi de cinematografie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Regizor artistic, dirijor, solist   (vocal, balet, concertist, instrumentist),   actor, pictor scenograf, consultant artistic,   coregraf, concert-maestru*), artist   instrumentist I; S   gradul IA 5.991.000 12.203.000   gradul I 4.193.000 10.769.000   gradul II 4.121.000 8.019.000   gradul III 4.049.000 7.186.000   gradul IV 3.976.000 6.347.000   gradul V 3.904.000 5.869.000   debutant 3.714.000 - 2 Maestru (balet-dans, cor, corepetitor),   dirijor cor, producător delegat, impresar   artistic, regizor scena (culise); S   gradul I 3.976.000 8.856.000   gradul II 3.904.000 7.419.000   gradul III 3.832.000 6.347.000 3 Sef orchestra, artist instrumentist II,   maestru de studii (balet, canto), secretar   literar (muzical, public relations),   operator imagine (sunet), sufleor opera,   artist liric opera,   artist circ, balerin opera S   gradul I 4.121.000 8.019.000   gradul II 4.049.000 7.186.000   gradul III 3.976.000 6.347.000   gradul IV 3.904,000 5.869.000   debutant**) 3.714.000 - 4 Artist liric, balerin, dansator,   acompaniator, corepetitor, actor manuitor   papusi, sculptor papusi, sufleor teatru,   artist plastic, machior, peruchier, montor   imagine, editor imagine; S   gradul I 4.049.000 6.826.000   gradul II 3.976.000 6.226.000   gradul III 3.904.000 5.869.000   debutant 3.714.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) La salarizarea functiei de concert-maestru se utilizeaza gradele       profesionale I, IA, II şi III.----------------    *) Nota de subsol de la litera a) a Cap. I din anexa nr. IV/2 "Cultura - Unităţi de cultura" a fost modificata de pct. 5 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.    **) Rubrica "Functia" de la nr. crt. 3, litera a), Cap. I din anexa nr. IV/2 "Cultura - Unităţi de cultura" a fost modificata de pct. 6 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Dirijor, sef orchestra, maestru (balet-dans,   corepetitor), concert-maestru, maestru de   studii balet, maestru lumini-sunet, impresar artistic;       I 3.904.000 5.869.000       II 3.832.000 5.030.000       III 3.760.000 4.433.000       debutant*) 3.503.000 - 6 Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist),   actor, instrumentist, sufleor opera, corist opera;       I 3.904.000 5.869.000       II 3.832.000 5.030.000       III 3.760.000 4.433.000       debutant 3.503.000 - 7 Maestru artist circ, artist circ, maestru   (acordor pian-clavecin, lutier), specialist   (orga, instrumente de suflat) ;       I 4.049.000 7.186.000       II 3.976.000 6.347.000       III 3.904.000 5.869.000       IV 3.832.000 5.030.000       V 3.760.000 4.556.000       debutant 3.503.000 - 8 Corist, balerin, dansator, corepetitor,   actor manuitor papusi, sculptor papusi,   sufleor teatru, artist plastic, machior,   peruchier, montor imagine, operator   imagine, editor imagine, regizor scena  (culise), secretar platou;       I 3.904.000 5.148.000       II 3.832.000 4.791.000       III 3.760.000 4.310.000       debutant 3.503.000 - 9 Regizor scena (culise), secretar platou; M       I 3.904.000 5.148.000       II 3.832.000 4.791.000       III 3.760.000 4.310.000       debutant 3.503.000 -10 Supraveghetor sala, controlor bilete,   garderobier, plasator M;G 3.615.000 4.074.000   c) Muncitori din activitatea specifică      instituţiilor teatrale şi muzicale11 Muncitor calificat I 4.049.000 5.115.000                      II 3.976.000 4.847.000                      III 3.904.000 4.518.000                      IV 3.832.000 4.246.000                      V 3.760.000 3.919.000                      VI 3.687.000 3.832.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------------    *) Rubrica "Functia" de la nr. crt. 5, litera b), Cap. I din anexa nr. IV/2 "Cultura-Unităţi de cultura" a fost modificata de pct. 7 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.    II. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din presa,        edituri, informare documentara─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1. Redactor de rubrica, redactor, lector,    publicist comentator, corespondent în    strainatate; S    gradul IA 4.121.000 9.574.000    gradul I 4.049.000 7.186.000    gradul II 3.976.000 6.347.000    gradul III 3.904.000 5.869.000    debutant 3.714.000 - 2. Sef agentie publicitate, administrator    (publicatii, editura), reporter    (fotoreporter, corespondent local); S    gradul I *) 4.049.000 6.942.000    gradul II 3.976.000 6.226.000    gradul III 3.904.000 5.746.000    debutant 3.714.000 - 3 Secretar (tehnic) de redactie,   documentarist, traducator, caricaturist,   desenator artistic, corector,   tehnoredactor; S   gradul I 4.049.000 6.826.000   gradul II 3.976.000 6.226.000   gradul III 3.904.000 5.869.000   debutant 3.714.000 4 Redactor, secretar de redactie; S.S.D.   gradul I 3.976.000 6.347.000   gradul II 3.904.000 5.869.000   gradul III 3.832.000 5.030.000   debutant 3.515.000 -   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 5 Redactor, secretar (tehnic) de redactie,   documentarist, traducator, caricaturist,   desenator artistic, corector,   tehnoredactor; M   treapta IA 3.904.000 5.869.000   treapta I 3.832.000 5.148.000   treapta II 3.760.000 4.791.000   debutant 3.503.000 6 Laborant foto, retusor foto, fotograf; M;G   treapta I 3.904.000 5.030.000   treapta II 3.832.000 4.433.000   treapta III 3.760.000 4.074.000   debutant 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────__________    *) Nivelul de salarizare nu se aplică functiilor de administrator      (publicatii, editura).       III. Salarii de baza pentru functiile de specialitate din            muzee şi biblioteci     Functii de execuţie─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei crt. studiilor ───────────────────────                                                        minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   a) Functii de execuţie pe grade profesionale 1 Muzeograf, restaurator, conservator,   bibliograf, bibliotecar, arheolog, arhitect;**)S   gradul IA 4.049.000 9.574.000   gradul I 3.976.000 6.581.000   gradul II 3.904.000 5.988.000   debutant 3.714.000 - 1^1. Biolog, fizician, chimist; principal S 5.303.000 9.405.000      Biolog, fizician, chimist; specialist S 4.605.000 7.430.000      Biolog, fizician, chimist S 4.036.000 6.191.000      Biolog, fizician, chimist; debutant S 3.840.000 - 1^2. Sociolog, psiholog;principal S 4.144.000 7.363.000      Sociolog, psiholog S 4.069.000 6.742.000      Sociolog, psiholog;debutant***) S 3.871.000 - 2 Muzeograf, restaurator, conservator,   bibliograf, bibliotecar-arhivist,   bibliotecar; S.S.D.   gradul I 3.976.000 7.186.000   gradul II 3.904.000 5.869.000   gradul III 3.832.000 5.030.000   debutant 3.515.000 -   b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 3 Bibliotecar P.L.   treapta I 3.904.000 6.500.000   treapta II 3.832.000 5.500.000   treapta III 3.760.000 4.900.000   debutant 3.503.000 4 Restaurator *), conservator,   trezorier, gestionar   custode sala; M   treapta I 3.904.000 5.869.000   treapta II 3.832.000 5.148.000   treapta III 3.760.000 4.791.000   debutant 3.503.000 - 5 Bibliotecar M   treapta IA 3.904.000 5.869.000   treapta I 3.832.000 5.148.000   treapta II 3.760.000 4.791.000   debutant 3.503.000 - 6 Supraveghetor muzeu, manuitor carte M;G 3.687.000 4.074.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi       incadrati şi absolventi ai învăţământului gimnazial şi profesional.---------------**) Rubrica "Functia" de la nr. crt. 1, litera a), capitolul III din anexa nr. IV/2 "Cultura - Unităţi de cultura" a fost modificata de pct. 8 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.***) Pozitiile nr. 1^1 şi 1^2 de la lit. a) a cap. III din anexa nr. IV/2 "Cultura - Unităţi de cultura" au fost introduse de pct. 9 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.IV. Salarii de baza pentru functiile de specialitate dincase de cultura, camine culturale şi alte institutii de cultura───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Referent; S       gradul I 4.049.000 6.826.000       gradul II 3.976.000 6.226.000       gradul III 3.904.000 5.869.000       debutant 3.714.000  2 Referent; S.S.D.       gradul I 3.976.000 6.347.000             gradul II 3.904.000 5.869.000             gradul III 3.832.000 5.030.000             debutant 3.515.000                 b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  3 Referent;       treapta IA 3.904.000 5.869.000       treapta I 3.832.000 5.148.000       treapta II 3.760.000 4.791.000       debutant 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    1. Persoanele incadrate în unitatile de cultura, care au rezultate    valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, în baza    criteriilor elaborate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi cu aprobarea    nominala a ministrului culturii şi cultelor, functii de specialitate fără    a avea studiile necesare postului.    2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, ai celor la    care spectacolele se desfăşoară preponderent în limba unei minoritati    naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale    şi ai Bibliotecii Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii    "George Enescu"- Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala    desfăşurată în aceste institutii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita    fondului de salarii aprobat prin buget, cu excepţia personalului de    specialitate artistica din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti    care beneficiaza în continuare de prevederile Legii nr. 102/2004.                                     x                                  x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/3----------(la 01.10.2005)---------------CULTESalarii de baza pentru personalul clerical*)   Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Preot       gradul I S 4.049.000 8.616.000       gradul II S 3.976.000 7.186.000       definitiv S 3.904.000 6.466.000       debutant S 3.714.000 -  2 Preot       gradul I M 3.832.000 6.226.000       definitiv M 3.760.000 5.988.000       debutant M 3.503.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Se utilizeaza pentru salarizarea personalului incadrat în unitatile      bugetare.    Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre    a Guvernului.    Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat sa certifice asimilarea    functiilor de la alte culte cu cea de preot.                                          x                                       x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului   care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/4----------(la 01.10.2005)---------------SPORTUNITATI SPORTIVE   I. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din federatii sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor*) ───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot     naţional **), expert sportiv; gradul IA 4.049.000 8.922.000  2 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot     naţional **), expert sportiv ; gradul I 3.976.000 7.634.000  3 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot     naţional **), expert sportiv ; gradul II 3.904.000 6.813.000  4 Secretar federatie, antrenor federal, antrenor lot     naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I 3.832.000 6.226.000  5 Secretar federatie, antrenor federal; gradul IV,     instructor sportiv gradul II 3.760.000 5.759.000  6 Instructor sportiv debutant 3.503.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  7 Instructor sportiv I, referent I 3.904.000 5.759.000  8 Instructor sportiv II, referent II 3.832.000 5.168.000  9 Instructor sportiv III, referent III 3.760.000 4.815.000 10 Instructor sportiv debutant 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc       prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea presedintelui       Agentiei Naţionale pentru Sport.     II. Salariul de baza pentru functiile de specialitate din alte         unităţi sportive───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor*)───────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Functii de execuţie pe categorii de clasificare**)  1 Expert sportiv gradul IA 4.738.000 9.170.000  2 Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I 4.261.000 8.507.000  3 Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II 3.870.000 7.273.000  4 Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III 3.870.000 6.991.000  5 Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV 3.870.000 6.467.000  6 Antrenor categoria V 3.870.000 5.765.000  7 Antrenor debutant, referent sportiv debutant 3.870.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc       prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport.    **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.                                         x                                      x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/5----------(la 01.10.2005)---------------AUTORITATEA VAMALADIRECTIA GENERALĂ A VAMILORSalarii de baza pentru functiile de specialitate  +  Capitolul I Aparatul central───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 6.717.000 15.728.000  2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 5.716.000 13.381.000  3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 5.314.000 12.445.000  4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 4.914.000 11.504.000  5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 4.516.000 10.565.000  6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 4.456.000 9.627.000  7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 4.383.000 -  8 Referent gradul I S.S.D. 4.613.000 10.801.000  9 Referent gradul II S.S.D. 4.215.000 9.861.000 10 Referent gradul III S.S.D. 4.133.000 8.922.000 11 Referent debutant S.S.D. 4.070.000 -        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 4.313.000 10.097.000 13 Referent I M 3.976.000 9.160.000 14 Referent II M 3.904.000 8.219.000 15 Referent III M 3.832.000 7.283.000 16 Referent IV M 3.760.000 6.342.000 17 Referent debutant M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul II Directia Generală a VamilorDirectia de supraveghere şi control vamal,Directia de supraveghere pentru zonele vamale specialeSalarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 8.019.000 17.603.000  2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 6.817.000 15.962.000  3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 6.416.000 15.023.000  4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 5.916.000 13.850.000  5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 5.414.000 12.678.000  6 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IV S 5.326.000 11.504.000  7 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 5.254.000  8 Referent gradul I S.S.D. 5.616.000 13.146.000  9 Referent gradul II S.S.D. 5.116.000 11.973.000 10 Referent gradul III S.S.D. 5.000.000 10.801.000 11 Referent debutant S.S.D. 4.926.000 -        b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 12 Referent IA M 5.314.000 12.445.000 13 Referent I M 4.813.000 11.271.000 14 Referent II M 4.411.000 10.331.000 15 Referent III M 3.976.000 9.392.000 16 Referent IV M 3.760.000 8.453.000 17 Referent debutant M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul III Directia regionala vamalaSalarii de baza pentru activitatea de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S 5.916.000 13.850.000  2 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul IA S 5.326.000 11.504.000  3 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul I S 4.516.000 10.565.000  4 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul II S 3.976.000 9.392.000  5 Inspector vamal, referent de specialitate;    gradul III S 3.904.000 8.453.000  6 Inspector vamal, referent de specialitate;    debutant S 3.714.000 -  7 Referent gradul I S.S.D. 3.976.000 9.160.000  8 Referent gradul II S.S.D. 3.904.000 8.219.000  9 Referent gradul III S.S.D. 3.832.000 7.516.000 10 Referent debutant S.S.D. 3.515.000 -     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Referent IA M 3.976.000 8.219.000 12 Referent I M 3.904.000 7.516.000 13 Referent II M 3.832.000 6.813.000 14 Referent III M 3.760.000 5.873.000 15 Referent debutant M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Capitolul IV Birouri vamaleSalarii de baza pentru activitatea de specialitateA. Functii de execuţie de categoria A───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert vamal S sau 5.314.000 12.445.000                                                şcoala                                                vamala  2 Inspector vamal principal S sau 4.312.000 10.097.000                                                şcoala                                                vamala  3 Inspector vamal gradul I S sau 4.049.000 9.160.000                                                şcoala                                                vamala  4 Inspector vamal gradul II S sau 3.976.000 8.219.000                                                şcoala                                                vamala  5 Inspector vamal gradul III S sau 3.904.000 7.283.000                                                şcoala                                                vamala  6 Inspector vamal debutant S sau 3.714.000 -                                                şcoala                                                vamala  7 Inspector vamal Şcoala 3.976.000 8.335.000                                                vamala                                                sau SSD  8 Controlor vamal gradul I Şcoala 3.904.000 7.283.000                                                vamala                                                sau SSD  9 Controlor vamal gradul II Şcoala 3.832.000 6.342.000                                                vamala                                                sau SSD 10 Agent vamal debutant Şcoala 3.515.000 -                                                vamala                                                sau SSD      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Controlor vamal I M 3.904.000 7.516.000 12 Controlor vamal II M 3.832.000 6.813.000 13 Controlor vamal III M 3.760.000 5.873.000 14 Controlor vamal debutant M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           B. Functii de execuţie de categoria B───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inspector pentru datoria vamala principal S 4.312.000 10.097.000  2 Inspector pentru datoria vamala gradul I S 4.049.000 9.160.000  3 Inspector pentru datoria vamala gradul II S 3.976.000 8.219.000  4 Inspector pentru datoria vamala gradul III S 3.904.000 7.283.000  5 Inspector pentru datoria vamala debutant S 3.714.000  6 Inspector pentru datoria vamala Şcoala 3.976.000 8.335.000                                                 vamala                                                 sau SSD  7 Controlor pentru datoria vamala gradul I Şcoala 3.904.000 7.283.000                                                 vamala                                                 sau SSD  8 Controlor pentru datoria vamala gradul II Şcoala 3.832.000 6.342.000                                                 vamala                                                 sau SSD  9 Controlor pentru datoria vamala debutant Şcoala 3.515.000 -                                                 vamala                                                 sau SSD       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Controlor pentru datoria vamala I M 3.904.000 7.516.000 11 Controlor pentru datoria vamala II M 3.832.000 6.813.000 12 Controlor pentru datoria vamala III M 3.760.000 5.873.000 13 Controlor pentru datoria vamala debutant M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                     x                                   x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/6----------(la 01.10.2005)---------------NAVIGATIEUNITATI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURISalarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comandant instructor S 4.049.000 9.392.000  2 Sef mecanic instructor S 3.976.000 6.813.000     a) Functii de execuţie pe nave maritime  3 Comandant S 4.049.000 8.572.000  4 Sef mecanic S 3.976.000 6.931.000  5 Capitan secund, sef mecanic secund,    sef electrician S 3.904.000 5.873.000  6 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter    electrician S 3.904.000 5.523.000  7 Ofiter aspirant S 3.714.000 -     b) Functii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale  8 Capitan dragor M 3.832.000 5.759.000  9 Capitan M 3.832.000 5.290.000 10 Sef mecanic M 3.832.000 5.168.000 11 Dragor-sef M 3.832.000 5.054.000 12 Ofiter punte M 3.760.000 4.815.000 13 Ofiter mecanic, ofiter electrician M 3.760.000 4.702.000 14 Dragor M 3.687.000 4.351.000 15 Ofiter punte, ofiter mecanic, ofiter    electrician, dragor; aspirant M 3.503.000 -       c) Functii de execuţie comune pe nave 16 Sef statie RTG M 3.832.000 5.054.000 17 Ofiter RTG I M 3.760.000 4.584.000 18 Ofiter RTG II M 3.687.000 4.231.000 19 Sef echipaj 3.687.000 4.935.000 20 Conducator şalupă, sef timonier, ajutor     ofiter mecanic 3.615.000 4.584.000 21 Electrician, motorist, motopompist,    timonier, marinar 3.615.000 4.351.000 22 Electrician, motorist, motopompist, timonier,    marinar; debutant 3.503.000 - 23 Scafandru autonom 3.760.000 5.523.000 24 Scafandru greu 3.687.000 5.054.000 25 Scafandru debutant 3.503.000 -        d) Functii de execuţie de specialitate din activitatea           capitaniilor de porturi           - Functii de execuţie pe grade profesionale - 26 Capitan de port specialist S 3.976.000 6.931.000 27 Capitan de port gradul I S 3.904.000 5.833.000      - Functii de execuţie pe trepte profesionale - 28 Capitan de port gradul II M 3.760.000 5.290.000 29 Ofiter de port gradul I M 3.832.000 5.054.000 30 Ofiter de port gradul II M 3.760.000 4.584.000 31 Ofiter de port debutant M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi functiile prevăzute la    lit. a) - c) din prezenta anexa, în functie de dotare şi de atribuţiile    acestora, stabilite conform prevederilor legale.    NOTĂ:    Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea functiilor prevăzute în prezenta    anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor    şi turismului şi se utilizeaza de către toate unitatile, indiferent    de subordonare.                                     x                                  x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/7----------(la 01.10.2005)---------------AGRICULTURALABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITATII SEMINTELOR,PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLULALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL STIINTIFIC ALPRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRUCARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITATI CU ŞI FARA PERSONALITATEJURIDICA SUBORDONATE DIRECTIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞIALIMENTATIE, DIRECTIILOR SANITAR-VETERINARE JUDETENESalarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); expert S 4.121.000 9.392.000  2. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); gradul I S 4.049.000 6.577.000  3. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); gradul II S 3.976.000 5.759.000  4. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); gradul III S 3.904.000 5.523.000  5. Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog,     pedolog); debutant S 3.714.000 -  6. Medic primar veterinar**) S 4.121.000 10.565.000  7. Medic veterinar gradul I S 4.049.000 7.516.000  8. Medic veterinar gradul II S 3.976.000 6.577.000  9. Medic veterinar gradul III S 3.904.000 5.523.000 10. Medic veterinar debutant S 3.714.000 - 11. Subinginer,asistent veterinar,conductor     tehnic; I S.S.D. 3.976.000 6.577.000 12. Subinginer,asistent veterinar,conductor     tehnic; II S.S.D. 3.904.000 5.290.000 13. Subinginer,asistent veterinar,conductor     tehnic; III S.S.D. 3.832.000 4.935.000 14. Subinginer, asistent veterinar,conductor     tehnic; debutant S.S.D. 3.515.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); IA M 3.904.000 5.641.000 16. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); I M 3.832.000 4.815.000 17. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); II M 3.760.000 4.351.000 18. Tehnician***), observator meteorolog     (hidrolog, hidrogeolog); debutant M 3.503.000 - 19. Asistent veterinar I, tehnician      veterinar IA M 3.904.000 5.641.000 20. Asistent veterinar II, tehnician      veterinar I M 3.832.000 5.054.000 21. Asistent veterinar III, tehnician      veterinar II M 3.760.000 4.584.000 22. Asistent veterinar, tehnician veterinar;      debutant M 3.503.000 - 23. Agent veterinar I Şcoala 3.760.000 4.351.000                                                profesi-                                                 onala 24. Agent veterinar II Şcoala 3.687.000 3.880.000                                                profesi-                                                onala 25. Agent veterinar debutant Şcoala 3.515.000 -                                                profesi-                                                onala───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în    activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi    altele). Cu acelasi nivel pot fi salarizate şi functiile de biolog    (chimist), dacă persoanele incadrate pe aceste functii desfăşoară    activitate în specialitatea functiei.    **) În functia de medic primar veterinar pot fi incadrate persoanele    care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de    ministerele coordonatoare.    ***) Specialitatea functiei de tehnician este cea care se regaseste în    activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie    şi altele).                                       x                                    x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/8-----------(la 01.10.2005)---------------OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUISalarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inginer cadastru gradul IA S 4.121.000 9.392.000  2 Inginer cadastru gradul I S 4.049.000 6.577.000  3 Inginer cadastru gradul II S 3.976.000 5.991.000  4 Inginer cadastru gradul III S 3.904.000 5.523.000  5 Inginer cadastru debutant S 3.714.000 -  6 Subinginer cadastru I S.S.D. 3.976.000 6.577.000  7 Subinginer cadastru II S.S.D. 3.904.000 5.641.000  8 Subinginer cadastru III S.S.D. 3.832.000 4.935.000  9 Subinginer cadastru debutant S.S.D. 3.515.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician cadastru IA M 3.904.000 5.641.000 11 Tehnician cadastru I M 3.832.000 4.815.000 12 Tehnician cadastru II M 3.760.000 4.351.000 13 Tehnician cadastru debutant M 3.503.000 - 14 Operator cadastru I M;G 3.832.000 4.351.000 15 Operator cadastru II M;G 3.760.000 3.880.000 16 Operator cadastru debutant M;G 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                       x                                    x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/9----------(la 01.10.2005)---------------PROTECTIA MEDIULUIAGENTII DE PROTECTIE A MEDIULUI, ADMINISTRATIA REZERVATIEIBIOSFEREI "DELTA DUNARII"Salarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Inspector de specialitate expert, inginer     expert*) S 4.121.000 9.392.000  2 Inspector de specialitate, inginer*);     gradul I S 4.049.000 6.577.000  3 Inspector de specialitate, inginer*);     gradul II S 3.976.000 5.759.000  4 Inspector de specialitate, inginer*);     gradul III S 3.904.000 5.523.000  5 Inspector, inginer *); debutant S 3.714.000 -  6 Subinginer I S.S.D. 3.976.000 6.577.000  7 Subinginer II S.S.D. 3.904.000 5.290.000  8 Subinginer III S.S.D. 3.832.000 4.935.000  9 Subinginer debutant S.S.D. 3.515.000 -       b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10 Tehnician, observator condiţii mediu; IA**) M 3.904.000 5.641.000 11 Tehnician, observator condiţii mediu; I **) M 3.832.000 4.815.000 12 Tehnician, observator condiţii mediu; II**) M 3.760.000 4.351.000 13 Tehnician, observator condiţii mediu;    debutant **) M 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Specialitatea functiei de inginer este cea care se regaseste în       activitatea de baza a unităţii    Cu acelasi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi functiile    de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele incadrate pe    aceste functii desfăşoară activitate în specialitatea functiei.    **) Specialitatea functiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu    este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.                                        x                                     x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului    care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/10-----------(la 01.10.2005)---------------AVIATIA SPORTIVAAEROCLUBUL ROMÂNIEII. Salarii de baza pentru functiile de specialitate1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionistFunctii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor*)────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Personal navigant şi tehnic navigant profesionist      clasa I 4.049.000 9.392.000      clasa a II-a 3.976.000 6.741.000      clasa a III-a 3.904.000 5.872.000      clasa a IV-a 3.832.000 5.523.000      clasa a V-a 3.760.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilesc     prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.    2. Personal tehnic aeronautic───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      a) Functii de execuţie pe clase profesionale  1 Inginer de aviatie S       clasa I 4.121.000 9.392.000       clasa a II-a 4.049.000 6.697.000       clasa a III-a 3.976.000 5.872.000       clasa a IV-a 3.904.000 5.523.000       debutant 3.714.000 -  2 Tehnician de aviatie M       clasa I 3.976.000 5.641.000       clasa a II-a 3.904.000 5.168.000       clasa a III-a 3.832.000 4.702.000       clasa a IV-a 3.760.000 4.351.000       debutant 3.503.000 -  3 Mecanic de aviatie Şcoala       clasa I tehnica 4.049.000 5.991.000       clasa a II-a de aviatie 3.976.000 5.168.000       clasa a III-a sau echi- 3.904.000 4.584.000       clasa a IV-a valenta 3.760.000 4.351.000       debutant 3.503.000 -  4 Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de M;    lansare la zbor (turn de parasutism, Şcoala    automosor, plior parasute, deltaplanism, profesi-    etc.) onala       clasa I 3.976.000 5.641.000       clasa a II-a 3.904.000 4.935.000       clasa a III-a 3.832.000 4.584.000       clasa a IV-a 3.760.000 4.351.000       debutant 3.503.000 -  5 Maistru de aviatie Şcoala                                                 de                                               maistri       clasa I aviatie 3.904.000 6.107.000       clasa a II-a 3.832.000 5.641.000       clasa a III-a 3.760.000 4.815.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                       3. Personal operativ aeronautic            Functii de execuţie───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Meteorolog aeronautic specialist S       gradul I 4.121.000 9.392.000       gradul II 4.049.000 6.697.000       gradul III 3.976.000 5.872.000       gradul IV 3.904.000 5.523.000       debutant 3.714.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  2 Meteorolog aeronautic M+curs           I de                                             calificare 3.832.000 5.054.000           II 3.760.000 4.584.000           debutant 3.503.000 -  3 Controlor trafic dirijare M+curs           I de                                             calificare 3.832.000 5.641.000           II 3.760.000 5.054.000           III 3.687.000 4.584.000  4 Controlor trafic operaţiuni auxiliare M+curs           I de 3.904.000 5.168.000           II calificare 3.832.000 4.702.000           III 3.760.000 4.351.000           debutant 3.503.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA    1. Criteriile de încadrare şi de avansare în clase a personalului navigant,    tehnic navigant şi tehnic aeronautic şi, respectiv în grade şi trepte    profesionale a personalului operativ aeronautic, se stabilesc prin ordin    al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.    2. În cazul pierderii licentei de zbor pentru calificarea deţinută, din    cauze medicale, personalul navigant şi tehnic navigant profesionist îşi    menţine incadrarea în clasa deţinută, ca instructor la sol.                                   x                                x x    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care    a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IV/11-----------(la 01.10.2005)---------------ASISTENŢA SOCIALAUNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALAA. Salarii de baza pentru personalul de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Asistent social, psiholog, psihopedagog,     logoped, kinetoterapeut, sociolog, educator     specializat; principal S 4.144.000 7.363.000  2 Asistent social, psiholog, psihopedagog,     logoped, kinetoterapeut, sociolog,     educator specializat S 4.069.000 6.742.000  3 Asistent social, psiholog, psihopedagog,     logoped, kinetoterapeut, sociolog,     educator specializat; debutant S 3.871.000 -  4 Medic primar S 5.991.000 12.203.000  5 Medic specialist S 5.129.000 8.740.000  6 Medic S 3.904.000 7.660.000  7 Medic stagiar S 3.745.000 -  8 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;     principal S 4.049.000 9.097.000  9 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;     specialist S 3.976.000 7.187.000 10 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 3.904.000 5.988.000 11 Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical;    debutant S 3.714.000 - 12 Profesor C.F.M principal S 4.144.000 7.363.000 13 Profesor C.F.M, S 4.069.000 6.742.000 14 Profesor C.F.M debutant S 3.871.000 - 15 Asistent social, asistent medical ***),    educator puericultor, educator specializat;    principal S.S.D. 4.069.000 7.094.000 16 Asistent social, asistent medical ***),    educator puericultor, educator specializat S.S.D. 3.994.000 6.345.000 17 Asistent social, asistent medical ***),    educator puericultor, educator specializat;    debutant S.S.D. 3.663.000 - 18 Profesor C.F.M. principal S.S.D. 4.069.000 6.991.000 19 Profesor C.F.M. S.S.D. 3.994.000 6.181.000 20 Profesor C.F.M. debutant S.S.D. 3.663.000 - 21 Asistent social, asistent medical, educator    puericultor, educator specializat,    pedagog de recuperare; principal PL 3.994.000 6.991.000 22 Asistent social, asistent medical,    educator puericultor, educator specializat,    pedagog de recuperare PL 3.919.000 6.242.000 23 Asistent social, asistent medical, educator    puericultor, educator specializat, pedagog    de recuperare; debutant PL 3.651.000 - 24 Asistent social, asistent medical*),    educator puericultor; principal M 3.994.000 6.491.000 25 Asistent social, asistent medical*),    educator puericultor M 3.919.000 5.494.000 26 Asistent social, asistent medical*),    educator puericultor; debutant M 3.651.000 - 27 Sora medicală principala **) M 3.897.000 5.843.000 28 Sora medicală **) M 3.824.000 4.872.000 29 Sora medicală debutanta**) M 3.562.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────---------    *) Se aplica şi functiilor de educator specializat, lucrator social,      instructor de educatie, instructor de ergoterapie, masor.    **) Se aplica şi functiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar,      operator registrator de urgenta, registrator medical, statistician      medical, instructor C.F.M    ***) Se aplica urmatoarelor functii: asistent medical specialist;      tehnician superior de radiologie radioterapie şi radiodiagnostic;      asistent medical specializat; asistent de fiziokinetoterapie; asistent      medico-social.    B. Salarii de baza pentru personalul auxiliar───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 Infirmiera, agent D.D.D. G 3.718.000 3.864.000 28 Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 3.532.000 - 29 Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,    ingrijitoare G 3.645.000 3.864.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA    Personalul medico-sanitar din Institutul Naţional de Expertiza Medicală    şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se salarizeaza potrivit prevederilor    aplicabile personalului de specialitate medico-sanitar şi personalului de    specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare din unitatile    clinice, institutele şi centrele medicale, preluand după caz şi alte    functii din domeniul unităţilor sanitare, altele decat cele clinice.  +  Anexa V/1---------(la 01.10.2005)---------------FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARECENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILECUPRINSE IN ANEXELE IV/1 - IV/11 ŞI DIN UNITATILEDE INVATAMANTI. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Consilier, expert, inspector de specialitate;    gradul I,    inginer, economist; specialist IA S 4.365.000 8.612.000  2 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul II, economist,    referent, inginer; gradul I S 4.289.000 6.889.000  3 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul III, economist,    referent, inginer; gradul II S 4.212.000 6.407.000  4 Referent de specialitate, inspector de    specialitate; gradul IV, economist,    referent, inginer; gradul III S 4.135.000 5.925.000  5 Referent, inspector, inginer, economist;    debutant S 3.934.000 -  6 Referent, subinginer , conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; I SSD 4.043.000 6.202.000  7 Referent, subinginer , conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; II SSD 3.970.000 5.739.000  8 Referent, subinginer , conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; III SSD 3.897.000 5.120.000  9 Referent, subinginer , conductor arhitect,    arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 3.574.000 -      b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 4.365.000 8.612.000 11 Consilier juridic gradul I S 4.289.000 6.889.000 12 Consilier juridic gradul II S 4.212.000 6.407.000 13 Consilier juridic gradul III S 4.135.000 5.925.000 14 Consilier juridic debutant S 3.934.000 -      c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15 Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 4.212.000 5.400.000 16 Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 4.135.000 4.952.000 17 Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 4.059.000 4.474.000 18 Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 3.983.000 4.097.000 19 Tehnician, merceolog, contabil, referent;    debutant M 3.710.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara             Salarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert-consultant IA S 4.289.000 8.612.000  2 Expert-consultant I S 4.212.000 7.537.000  3 Expert-consultant II S 4.135.000 6.678.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         III. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire medie                       şi centre de calificare şi recalificare                Salarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Expert gradul I S 4.289.000 7.537.000  2 Expert gradul II S 4.212.000 6.460.000  3 Expert gradul III S 4.135.000 5.925.000  4 Expert debutant S 3.934.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5 Instructor I M 3.937.000 5.641.000  6 Instructor II M 3.864.000 4.822.000  7 Instructor III M 3.792.000 4.411.000  8 Instructor debutant M 3.532.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi functiilor    de specialitate din şcoala populara de arta.                           IV. Proiectare            Salarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Proiectant gradul I S 4.365.000 8.399.000  2. Proiectant gradul II S 4.289.000 7.323.000  3. Proiectant gradul III S 4.212.000 6.353.000  4. Proiectant gradul IV S 4.135.000 5.817.000  5. Proiectant debutant S 3.934.000 -  6. Subinginer cartograf I S.S.D. 4.043.000 6.202.000  7. Subinginer cartograf II S.S.D. 3.970.000 5.688.000  8. Subinginer cartograf III S.S.D. 3.897.000 4.965.000  9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 3.574.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician proiectant I M 3.937.000 5.641.000 11. Tehnician proiectant II*) M 3.864.000 4.822.000 12. Tehnician proiectant III*) M 3.792.000 4.411.000 13. Tehnician proiectant debutant*) M 3.532.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta functie se utilizeaza şi la       functia de desenator tehnic cartograf.              V. Unităţi de informatica       Salarii de baza pentru functiile de specialitate───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor ────────────────────────                                                           minim maxim───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1 Analist, programator, inginer de sistem; IA S 4.442.000 8.612.000  2 Analist, programator, inginer de sistem; I S 4.365.000 8.182.000  3 Analist, programator, inginer de sistem; II S 4.289.000 7.323.000  4 Analist, programator, inginer de sistem; III S 4.212.000 6.353.000  5 Analist, programator, inginer de sistem; IV S 4.135.000 5.817.000  6 Analist, programator, inginer de sistem;      debutant S 3.934.000 -  7 Informatician, conductor tehnic; I SSD 4.043.000 6.202.000  8 Informatician, conductor tehnic; II SSD 3.970.000 5.688.000  9 Informatician, conductor tehnic; III SSD 3.897.000 4.965.000 10 Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 3.574.000 -      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11 Analist (programator) ajutor IA M 4.010.000 5.641.000 12 Analist (programator) ajutor I M 3.937.000 5.228.000 13 Analist (programator) ajutor II M 3.864.000 4.718.000 14 Analist (programator) ajutor III M 3.792.000 4.312.000 15 Analist (programator) debutant M 3.532.000 - 16 Operator, controlor date; I M 4.010.000 5.228.000 17 Operator, controlor date; II M 3.937.000 4.718.000 18 Operator, controlor date; III M 3.864.000 4.312.000 19 Operator, controlor date; IV M 3.792.000 3.937.000 20 Operator, controlor date; debutant M 3.532.000 -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────VI. Administratia publică localaServicii publice de salvamont din subordinea consiliilor judetene şi localeSalarii de baza pentru functiile specifice din serviciile publice de salvamont──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. studiilor *) -------------------------                                                         minim maxim-----    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a functiilor se stabilescprin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismuluişi al ministrului administraţiei şi internelor.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Salvator montan gradul I 4.121.000 8.130.000 2 Salvator montan gradul II 3.976.000 6.099.000 3 Salvator montan gradul III 3.976.000 5.033.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA    1. Pentru activitatea desfăşurată în condiţii de incordare psihică foarteridicata, personalul incadrat pe functia de salvator montan beneficiaza de unspor de până la 25% din salariul de baza.    2. Categoriile de personal, condiţiile de acordare şi marimea concreta asporului pentru incordare psihică, în limita prevăzută la pct. 1, se stabilescde către ordonatorii principali de credite, cu incadrarea în cheltuielile depersonal prevăzute în bugetul aprobat.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa V/2(la 01.10.2005)ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETARSalarii de baza pentru personalul din activitatea desecretariat-administrativ, gospodarire, întreţinere-reparatii şi de deservire*1)---------*1) Se utilizeaza în administratia publică şi în unitatile subordonateacesteia, finantate parţial sau integral de la bugetul de stat.Functii de execuţie pe trepte profesionale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei -crt. stu- ------------------------                                            diilor minim maxim────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Stenodactilograf IA*) M 3.904.000 5.332.000 2 Stenodactilograf I M 3.832.000 4.518.000 3 Stenodactilograf II M 3.760.000 4.139.000 4 Stenodactilograf debutant M 3.503,000 - 5 Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*) M 3.832.000 5.006.000 6 Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 3.760.000 4.411.000 7 Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 3.687.000 4.027.000 8 Secretar-dactilograf, dactilograf;      debutant M; G 3.503.000 9 Secretar, secretar-dactilograf; I**) M; G 3.760.000 4.246.000 10 Secretar, secretar-dactilograf; II**) M; G 3.687.000 3.867.000 11 Secretar, secretar-dactilograf;      debutant**) M; G 3.503.000 - 12 Administrator I M 3.832.000 5.386.000 13 Administrator II M 3.760.000 4.895.000 14 Administrator III M 3.687.000 4.411.000 15 Sef depozit I M 3.760.000 4.847.000 16 Sef depozit II M 3.687.000 4.411.000 17 Casier, magaziner; I M 3.760.000 4.735.000 18 Casier, magaziner; II M; G 3.687.000 4.246.000 19 Casier, magaziner; debutant M; G 3.503.000 - 20 Functionar, arhivar; I M 3.832.000 4.628.000 21 Functionar, arhivar; II M 3.760.000 4.246.000 22 Functionar, arhivar; III M 3.687.000 3.867.000 23 Functionar, arhivar; debutant M 3.503.000 - 24 Sef formatie paza, pompieri 3.615.000 4.246.000 25 Portar, paznic, pompier, ingrijitor,      guard, bufetier, manipulant bunuri,      curier; I 3.687.000 3.832.000 26 Portar, paznic, pompier, ingrijitor,      guard, bufetier, manipulant bunuri,      curier; II 3.615.000 3.760.000 27 Maistru I 3.760.000 5.226.000 28 Maistru II 3.687.000 4.847.000 29 Sofer IA***) 3.897.000 6.196.000 30 Sofer I***) 3.824.000 5.422.000 31 Sofer II****) 3.687.000 5.115.000 32 Muncitor calificat I 4.049.000 5.115.000 33 Muncitor calificat II 3.976.000 4.847.000 34 Muncitor calificat III 3.904.000 4.518.000 35 Muncitor calificat IV 3.832.000 4.246.000 36 Muncitor calificat V 3.760.000 3.919.000 37 Muncitor calificat VI 3.687.000 3.832.000 38 Muncitor necalificat 3.615.000 3.760.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-------    *) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale aleadministraţiei publice.    **) Se utilizeaza în activitatea de secretariat-administrativ din unitatilebugetare.    ***) Se utilizeaza în Parlament, în ministere şi în celelalte institutiicentrale ale administraţiei publice, în parcul propriu.    ****) Se utilizeaza în ministere şi celelalte institutii centrale aleadministraţiei publice, în parcul comun.    NOTA    În unitatile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte institutii ale administraţiei publice, incadrarea soferilor se face ţinând seama şi deautovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalarii categoriilor decalificare cu treptele profesionale, elaborata de Ministerul Muncii Solida-rităţii Sociale şi Familiei.xx xSalariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr.VIII/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VI/1(la 01.10.2005)INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Indemnizatia deNr. Functia conducere încrt. procente din                                                              salariul de baza -                                                                    % -                                                              -----------------                                                                limita maxima────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director general, inspector de stat sef 55 2 Director general adjunct, inspector de stat sef adjunct 50 3 Director, inspector sef 50 4 Director adjunct, inspector sef adjunct 40 5 Contabil sef 40 6 Inginer sef 40 7 Sef serviciu, sef secţie, sef serviciu contencios 30 8 Sef birou, sef atelier, sef laborator, sef oficiu 25 9 Sef formatie muncitori 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VI/2(la 01.10.2005)INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                              Indemnizatia deNr. Functia conducere încrt. procente din                                                              salariul de baza -                                                                    % -                                                              -----------------                                                                limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    A. Serviciile Parlamentului, Administraţiei Prezidentiale,        Guvernului, inaltei Curti de Casatie şi Justiţie,        Parchetului de pe lângă înaltă Curte de Casatie şi        Justiţie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ,        Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului,        Curtii de Conturi şi Consiliului Naţional al        Audiovizualului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Sef departament, director general 55  2 Director, sef sector, sef compartiment 50  3 Director adjunct, sef sector adjunct, sef     compartiment adjunct 40  4 Sef serviciu, sef secţie 30  5 Sef birou, sef oficiu, sef atelier 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi        unitatile teritoriale de specialitate din subordinea        acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        a) aparatul propriu──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1. Ministerul Finanţelor Publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.1. Garda Financiară - aparatul central──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Comisar general adjunct 50  2 Comisar sef divizie 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Indemnizatia decrt Functia*) conducere în                                                               procente din                                                              salariul de baza                                                                  - % -                                                            ------------------                                                               minim maxim-----    *) Se calculeaza conform art. 51 alin.(1) din Legea nr. 128/1997.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector general 45 55 2 Inspector principal de specialitate 45 50──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Indemnizatia decrt Functia conducere în                                                                procente din                                                               salariul de baza                                                                      -% -                                                                 --------------                                                                 limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        b) servicii publice descentralizate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1. Ministerul Finanţelor Publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.1. Garda Financiară - aparatul teritorial────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comisar sef secţie 40 2 Comisar sef secţie adjunct 30 3 Comisar sef secţie divizie 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.2. Direcţii generale ale finanţelor publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        - Administratia finanţelor publice a municipiului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director administratie financiară 40 2 Director adjunct administratie financiară 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        - Administratia finanţelor publice a orasului 3 Sef administratie 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       - Administratia finanţelor publice a comunei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4 Sef administratie 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Functia Indemnizatia decrt conducere în                                                                procente din                                                               salariul de baza                                                                   - % -                                                               ----------------                                                                minim maxim──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2. Ministerul Educatiei şi Cercetarii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2.1. Inspectoratul scolar *)---------    *) Se calculeaza conform art. 51 alin.(1) din Legea nr. 128/1997.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector scolar general 45 55 2 Inspector solar general adjunct 35 45 3 Inspector scolar de specialitate 30 40 4 Inspector scolar 25 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Indemnizatia decrt Functia conducere în                                                                procente din                                                               salariul de baza                                                                    - % -                                                                 --------------                                                                 limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        c) aparatul propriu al administraţiei publice           locale şi serviciile publice din subordinea           acesteia──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1. Prefecturi, consilii judetene, Primaria           Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al           Municipiului Bucureşti şi sectoarele municipiului           Bucureşti, consilii locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.1. La nivel de judet, la municipiul Bucureşti şi             la sectoarele municipiului Bucureşti, la             municipiile de categoria I────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef departament *), arhitect sef **) 55---------    *) Se utilizeaza numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.    **) Se utilizeaza la nivel de judet, la Primaria Municipiului Bucureşti,la sectoarele Municipiului Bucureşti, şi la municipiile de toate categoriile. 2 Arhitect - sef adjunct ***) 50--------    ***) Se utilizeaza numai la Primaria Municipiului Bucureşti 3 Sef filiala, sef corp control comercial I 30 4 Sef corp control comercial II 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.2. La nivel de municipii, altele decat cele de             categoria I şi la oras────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef corp control comercial I, arhitect - sef ****) 30-------    ****) Se utilizeaza la oraşe. 2 Sef corp control comercial II 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.3. La nivel de comuna────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef perceptie 25 2 Sef birou 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    1.4. Indemmnizatii pentru indeplinirea unor sarcini,         activităţi şi responsabilităţii suplimentare         functiei de baza, care fac parte din salariul de baza────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi 15   amenajarii teritoriului şi al autorizarii executarii   lucrărilor de constructii *****)---------    *****) Se utilizeaza la comune.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        d) din unităţi subordonate ministerelor şi altor           organe de specialitate──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Indemnizatia decrt Functia conducere în                                                               procente din                                                              salariul de baza                                                                  - % -                                                              ---------------                                                               limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1. Ministerul Culturii şi Cultelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.1. Functiile de conducere din activitatea redactionala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Redactor - sef 40 2 Redactor - sef adjunct 30 3 Sef redactie, secretar general de redactie 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        1.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini             sau activităţi suplimentare functiei de baza,             care fac parte din salariul de baza────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Artistii lirici opera, artistii lirici, coristii opera, coristii, 10    balerinii, artistii instrumentisti, instrumentistii, dansatorii,    care desfăşoară activitate solistica. 2 Artistii instrumentisti şi instrumentistii care desfăşoară 10    activitate de sef de partida. 3 Dirijor, concert - maestru, solist concertist, solist 15    instrumentist, dirijor cor academic──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2. Agentia Naţionala pentru Sport──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2.1. Functii de conducere din federatii sportive────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Presedinte federatie 30 2 Secretar general federatie 25──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2.2. Functii de conducere din alte unităţi sportive──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2.2.1. Cluburi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Presedinte club 20 2 Vicepresedinte club 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        2.2.2. Complex sportiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef complex sportiv 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.1. Unităţi navale şi capitanii de porturi──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Functiile de conducere din unitatile navale şi        capitaniile de porturi────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Capitan sef port 20 2 Sef grup scafandri 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.2. Pentru activitatea de imersiune, desfăşurată             potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea             Guvernului nr. 281/1993, se acordă o indemnizatie             de 25.000 lei/ora de scufundare.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.3. Aviatie sportiva──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.3.1. Functiile de conducere specifice activităţii               de zbor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Comandant detasament zbor 50 2 Comandant aeroclub teritorial 50 3 Comandant adjunct aeroclub teritorial 30 4 Sef sector zbor aeroclub teritorial 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.3.2. Functiile de conducere specifice activităţii               tehnic aeronautice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef grupa lucrari - reparatii (LR) 30 2 Sef sector tehnic 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.3.3. Functiile de conducere specifice activităţii                operativ - aeronautice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director zbor 40 2 Director tehnic 40 3 Sef serviciu informare zbor - meteo - navigatie 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        3.3.4. Indemnizatia de zbor pentru personalul navigant               şi tehnic, navigant profesionist, precum şi               indemnizatia de exploatare pentru personalul               tehnic aeronautic din Aeroclubul României──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Activitatea pentru care se acordă: Indemnizatia                                                                  până la:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Misiuni prevăzute în Codul aerian 23.000 lei/ora de zbor 2 Misiuni prevăzute în Codul aerian 16.000 lei/start 3 Salturi cu parasuta 80.000 lei /salt 4 Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizari 15.000 lei/aterizare    NOTĂ:    1. Indemnizatia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltăacrobatie aeriana va fi echivalata, astfel:       1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal       1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normal       Zborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.    2. Indemnizatia de zbor la baza, acordată personalului navigant şitehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituiebaza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.    3. Criteriile pentru acordarea indemnizatiei de zbor şi de exploatarepe functii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu pânăla 60% a indemnizatiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebitese stabilesc de către Aeroclubul României.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Indemnizatia decrt. Functia conducere în                                                                procente din                                                              salariul de baza                                                                     - % -                                                                -------------                                                                limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        4. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării           Rurale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        4.1. Functii de conducere din activitatea specifică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef oficiu *), inspector sef *) 40--------    *) Se utilizeaza la oficiile sau inspectoratele cu personalitatejuridica, după caz. 2 Sef statie, sef ferma, sef centru, sef circumscriptie 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        4.2. Indemnizatii pentru indeplinirea unor sarcini,             activităţi şi responsabilităţii suplimentare             functiei de baza, care fac parte din salariul             de baza:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        - Medicii veterinari incadrati în activităţile 10 % din        prevăzute în Anexa nr. IV/7 la prezenta ordonanţă, salariul de        autorizati sa exercite atribuţii de inspector al baza al        politiei sanitar - veterinare. functiei de                                                                   execuţie                                                                  indeplinite──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Marimea concreta a sporului se stabileste de organul        care îl autorizeaza.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        5. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        5.7. Functii de conducere din activitatea specifică────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Inspector sef *) 40-------    *) Se utilizeaza la agentiile de supraveghere a protectiei mediului.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        6. Academia Română──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        6.1. Functii de conducere specifice din             activitatea de cercetare stiintifica,             dezvoltare tehnologica şi proiectare.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director institut 50 2 Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut 40 3 Secretar ştiinţific, director centru 30──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        7. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        7.1. Functii de conducere specifice în unitatile             de perfectionare a personalului cu pregatire             medie şi centre de calificare şi recalificare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Director centru de perfectionare 30 2 Director adjunct centru de perfectionare 25 3 Director centru de calificare şi recalificare 30 4 Sef centru de calificare 15──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Indemnizatia decrt. Functia conducere în                                                                procente din                                                              salariul de baza                                                                     - % -                                                                -------------                                                                limita maxima──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    C. Autoritatea vamala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1 Sef birou vamal 30 2 Sef adjunct birou vamal 25 3 Sef tura, sef sector 20──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa VII(la 01.10.2005)PROCENTE DE MAJORARE A SALARIILOR DE BAZAPENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Domeniul Nivel Procentanexa Functia studii maxim de                                                                     majorare                                                                         %────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── I ADMINISTRATIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE 25% II ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA 25% III CONSILIUL CONCURENTEI 25% IV/l CERCETARE 18% IV/2 CULTURA 18% IV/3 CULTE 18% IV/4 SPORT 18% IV/5 AUTORITATEA VAMALA 18% IV/6 NAVIGATIE 18% IV/7 AGRICULTURA 18% IV/8 OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZAREA TERITORIULUI 18% IV/9 PROTECTIA MEDIULUI 18% IV/10 AVIATIA SPORTIVA 18% IV/11 ASISTENŢA SOCIALA                    UNITATI DE ASISTENŢA SOCIALA ŞI UNITATI                          DE ASISTENŢA MEDICO-SOCIALA                           A. Functii de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivel Procent crt. Functia studii maxim de                                                                     majorare                                                                         %──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;      principal S 23%  2. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat S 23%  3. Asistent social, psiholog, psihopedagog, logoped,      kinetoterapeut, sociolog, educator specializat;      debutant S 23%  4. Medic primar S 18%  5. Medic specialist S 18%  6. Medic S 18%  7. Medic stagiar S 18%  8. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; principal S 18%  9. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; specialist S 18% 10. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical S 18% 11. Fiziokinetoterapeut, bioinginer medical; debutant S 18% 12. Profesor C.F.M principal S 23% 13. Profesor C.F.M, S 23% 14. Profesor C.F.M debutant S 23% 15. Asistent social, asistent medical ***), educator      puericultor, educator specializat; principal S.S.D 23% 16. Asistent social, asistent medical ***), educator      puericultor, educator specializat S.S.D 23% 17. Asistent social, asistent medical ***), educator      puericultor, educator specializat; debutant S.S.D 23% 18. Profesor C.F.M. principal S.S.D 23% 19. Profesor C.F.M. S.S.D 23% 20. Profesor C.F.M. debutant S.S.D 23% 21. Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog      de recuperare; principal PL 23% 22. Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog      de recuperare PL 23% 23. Asistent social, asistent medical, educator      puericultor, educator specializat, pedagog      de recuperare; debutant PL 23% 24. Asistent social, asistent medical*), educator      puericultor; principal M 23% 25. Asistent social, asistent medical*), educator      puericultor M 23% 26. Asistent social, asistent medical*), educator      puericultor; debutant M 23% 27. Sora medicală principala **) M 23% 28. Sora medicală**) M 23% 29. Sora medicală debutanta **) M 23%                     B. Functii pentru personalul auxiliar 30. Infirmiera, agent D.D.D. G 19% 31. Infirmiera, agent D.D.D.; debutant G 19% 32. Brancardier, baies, namolar, spalatoreasa,      ingrijitoare G 19%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  V/l FUNCTII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITATI BUGETARE DE SUBORDONARE       CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE,       FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTITII DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE       IN ANEXELE IV/l - IV/11 ŞI DIN UNITATILE DE INVATAMANT                Cap. I. Functii din activitatea de specialitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivel Procent crt. Functia studii maxim de                                                                     majorare                                                                         %──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Consilier, expert, inspector de specialitate;      gradul I, inginer, economist; specialist IA S 25%  2. Referent de specialitate, inspector de specialitate;      gradul II, economist, referent, inginer; gradul I S 25%  3. Referent de specialitate, inspector de specialitate;      gradul III, economist, referent, inginer; gradul II S 25%  4. Referent de specialitate, inspector de specialitate;      gradul IV, economist, referent, inginer; gradul III S 25%  5. Referent, inspector, inginer, economist; debutant S 25%  6. Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; I SSD 20%  7. Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; II SSD 20%  8. Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; III SSD 20%  9. Referent, subinginer, conductor arhitect,      arhivist, tehnician-economist; debutant SSD 20%    b) Functii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10. Consilier juridic gradul IA S 25% 11. Consilier juridic gradul I S 25% 12. Consilier juridic gradul II S 25% 13. Consilier juridic gradul III S 25% 14. Consilier juridic debutant S 25%    c) Functii de execuţie pe trepte profesionale 15. Tehnician, merceolog, contabil, referent; IA M 25% 16. Tehnician, merceolog, contabil, referent; I M 25% 17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; II M 25% 18. Tehnician, merceolog, contabil, referent; III M 25% 19. Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutant M 25%    Cap. II. Unităţi de perfectionare a personalului cu pregatire superioara                   Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Expert-consultant IA S 25%  2. Expert-consultant I S 25%  3. Expert-consultant II S 25%              Cap.III. Unităţi de perfectionare a personalului cu            pregatire medie şi centre de calificare şi recalificare      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Expert gradul I S 25%  2. Expert gradul II S 25%  3. Expert gradul III S 25%  4. Expert debutant S 25%     b) Functii de execuţie pe trepte profesionale  5. Instructor I M 19%  6. Instructor II M 19%  7. Instructor III M 19%  8. Instructor debutant M 19%                              Cap. IV. Proiectare      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Proiectant gradul I S 25%  2. Proiectant gradul II S 25%  3. Proiectant gradul III S 25%  4. Proiectant gradul IV S 25%  5. Proiectant debutant S 25%  6. Subinginer cartograf I S.S.D. 20%  7. Subinginer cartograf II S.S.D. 20%  8. Subinginer cartograf III S.S.D. 20%  9. Subinginer cartograf debutant S.S.D. 20%      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 10. Tehnician proiectant I M 19% 11. Tehnician proiectant II M 19% 12. Tehnician proiectant III M 19% 13. Tehnician proiectant debutant M 19%                         Cap. V. Unităţi de informatica      a) Functii de execuţie pe grade profesionale  1. Analist, programator, inginer de sistem; IA S 25%  2. Analist, programator, inginer de sistem; I S 25%  3. Analist, programator, inginer de sistem; II S 25%  4. Analist, programator, inginer de sistem; III S 25%  5. Analist, programator, inginer de sistem; IV S 25%  6. Analist, programator, inginer de sistem; debutant S 25%  7. Informatician, conductor tehnic; I SSD 20%  8. Informatician, conductor tehnic; II SSD 20%  9. Informatician, conductor tehnic; III SSD 20% 10. Informatician, conductor tehnic; debutant SSD 20%      b) Functii de execuţie pe trepte profesionale 11. Analist (programator) ajutor IA M 19% 12. Analist (programator) ajutor I M 19% 13. Analist (programator) ajutor II M 19% 14. Analist (programator) ajutor III M 19% 15. Analist (programator) debutant M 19% 16. Operator, controlor date; I M 19% 17. Operator, controlor date; II M 19% 18. Operator, controlor date; III M 19% 19. Operator, controlor date; IV M 19% 20. Operator, controlor date; debutant M 19%                     Cap. VI. Administratia publică locala  1. Salvator montan gradul I S 18%  2. Salvator montan gradul II S 18%  3. Salvator montan gradul III S 18%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  V/2 ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Stenodactilograf IA M 18%  2. Stenodactilograf I M 18%  3. Stenodactilograf II M 18%  4. Stenodactilograf debutant M 18%  5. Secretar-dactilograf, dactilograf; IA M 18%  6. Secretar-dactilograf, dactilograf; I M; G 18%  7. Secretar-dactilograf, dactilograf; II M; G 18%  8. Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant M; G 18%  9. Secretar, secretar-dactilograf; I M; G 18% 10. Secretar, secretar-dactilograf; II M; G 18% 11. Secretar, secretar-dactilograf; debutant M; G 18% 12. Administrator I M 18% 13. Administrator II M 18% 14. Administrator III M 18% 15. Sef depozit I M 18% 16. Sef depozit II M 18% 17. Casier, magaziner; I M 18% 18. Casier, magaziner; II M; G 18% 19. Casier, magaziner; debutant M; G 18% 20. Functionar, arhivar; I M 18% 21. Functionar, arhivar; II M 18% 22. Functionar, arhivar; III M 18% 23. Functionar, arhivar; debutant M 18% 24. Sef formatie paza, pompieri 18% 25. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; I 18% 26. Portar, paznic, pompier, ingrijitor, guard,      bufetier, manipulant bunuri, curier; II 18% 27. Maistru I 18% 28. Maistru II 18% 29. Sofer IA 20% 30. Sofer I 20% 31. Sofer II 18% 32. Muncitor calificat I 18% 33. Muncitor calificat II 18% 34. Muncitor calificat III 18% 35. Muncitor calificat IV 18% 36. Muncitor calificat V 18% 37. Muncitor calificat VI 18% 38. Muncitor necalificat 18%──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  VI/2 INDEMNIZATII DE CONDUCERE SPECIFICE 18%        (pentru activităţi de imersie, de zbor şi de        exploatare, stabilite în lei)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA    Procentele maxime de majorare prevăzute pentru functiile din anexele nr.V/1 şi V/2 cuprind şi cresterea salariilor de baza cu 5% acordată potrivitprevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2002 aprobata prin Legeanr. 417/2002 şi ale Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 66/2002 aprobataprin Legea nr. 547/2002.  +  Anexa VIII/1(la 01.10.2005)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA ALESE  +  Capitolul I Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţie potrivit Constituţiei României──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Functia Indemnizatiacrt - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Presedintia României  1 Preşedintele României 65.469.000              Parlamentul României  2 Preşedintele Senatului şi Preşedintele Camerei     Deputatilor 60.410.000  3 Vicepresedintii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 55.649.000  4 Secretarii şi Chestorii Senatului şi ai Camerei Deputatilor 52.375.000  5 Presedintii comisiilor permanente ale Senatului     şi Camerei Deputatilor 52.375.000  6 Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului     şi Camerei Deputatilor 52.375.000  7 Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului şi     Camerei Deputatilor 49.103.000  8 Secretarii comisiilor permanente ale Senatului şi     Camerei Deputatilor 48.508.000  9 Senatori, deputati 47.912.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────xX XIndemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/1 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa VIII/2(la 01.10.2005)FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA NUMITEIndemnizatiile persoanelor din cadrul organelorautorităţii publice, numite în functii potrivit legii──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr Functia Indemnizatiacrt - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            Guvernul României  1 Prim-ministru 60.410.000  2 Ministru de stat 55.649.000  3 Ministru 52.375.000  4 Secretar de stat membru al Guvernului 47.912.000  5 Secretar de stat 45.830.000  6 Subsecretar de stat 38.688.000            Înaltă Curte de Casatie şi Justiţie  7 Presedinte 60.410.000  8 Vicepresedinte 53.269.000  9 Presedinte de secţie 49.103.000 10 Judecator 47.912.000            Curtea Constituţională 11 Presedinte*) 60.410.000 12 Judecator*) 53.269.000-------    *) Se aplica şi prevederile pct. 42 ale art. I din Legea nr. 232/2004 pentrumodificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi functionareaCurtii Constitutionale.            Consiliul Legislativ 13 Presedinte consiliu 52.375.000 14 Presedinte de secţie 49.103.000            Avocatul Poporului 15 Avocatul poporului 52.375.000            Curtea de Conturi 16 Presedinte 60.410.000 17 Vicepresedinte 53.269.000 18 Presedinte de secţie 49.103.000 19 Consilier conturi 47.912.000 20 Procuror financiar general 52.079.000           Prefecturi 21 Prefect al municipiului Bucureşti 42.259.000 22 Prefect (la judet categoria I) 41.069.000 23 Prefect (la judet categoria II) 38.688.000 24 Subprefect al municipiului Bucureşti 37.794.000 25 Subprefect (la judet categoria I) 35.713.000 26 Subprefect (la judet categoria II) 34.522.000             Secretariatul general al Guvernului 27 Secretar general al Guvernului 47.912.000 28 Secretar general adjunct al Guvernului 45.830.000 29 Consilier de stat 45.830.000             Presedintia României 30 Consilier prezidential 52.375.000 31 Consilier de stat 45.830.000             Parlamentul României 32 Secretar general la Camera Deputatilor şi la Senat 47.912.000 33 Secretar general adjunct la Camera Deputatilor şi la Senat 45.830.000             Consiliul Concurentei 34 Presedinte 60.410.000 35 Vicepresedinte 53.269.000 36 Consilier de concurenta 49.103.000             Consiliului Naţional al Audiovizualului 37 Presedinte 52.375.000 38 Membri 45.830.000               Cancelaria Primului-Ministru 39. Seful Cancelariei Primului-Ministru 52.375.000 40. Consilier de stat la Cancelaria 45.830.000     Primului-Ministru   Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii 41. Presedinte 52.375.000 42. Vicepresedinte 47.912.000 43. Secretar al Consiliului 47.912.000 44. Membri 45.830.000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────----------------Pozitiile nr. 39-44 din anexa nr. VIII/2 "Functii de demnitate publică numite" au fost introduse de pct. 10 din LEGEA nr. 112 din 3 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 5 mai 2005.xX XIndemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. II/2 la Legea nr. 154/1998.  +  Anexa IX(la 01.10.2005)FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICAIndemnizatii pentru personalul din institutii publice dinsubordinea Guvernului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr              Functia                                           Indemnizatiacrt                                                                   - lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Institutii publice din subordinea Guvernului *)-------*) Instituţiile publice şi denumirile functiilor de conducere utilizate sestabilesc prin hotărâre a Guvernului.1 Conducatorul institutiei                                     33.332.000(presedinte, director general, sef oficiu, etc.)2 Adjunctul conducătorului institutiei                      28.272.000(vicepresedinte, director general adjunct, etc,)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────xX XIndemnizatiile prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. III la Legea nr. 154/1998.--------