ORDONANŢĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2003 (*republicată*)privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 9 mai 2005    _____________ Notă *) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Promovarea şi utilizarea energiei nucleare în scopuri exclusiv paşnice constituie priorităţi naţionale în contextul aplicării programelor de dezvoltare durabilă a societăţii. Activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară cu respectarea standardelor de securitate nucleară în vederea asigurării unei protecţii corespunzătoare a personalului de exploatare, populaţiei, proprietăţii şi a mediului.  +  Articolul 2Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie promovarea şi organizarea activităţilor din domeniul nuclear pentru asigurarea resurselor de energie nucleară, prin stimularea cercetării, dezvoltării şi utilizării aplicaţiilor nucleare în scopuri paşnice.  +  Articolul 3Activităţile din domeniul nuclear supuse prevederilor prezentei ordonanţe sunt următoarele: a) cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică în domeniul energiei nucleare; b) cercetarea, experimentarea, proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; c) prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu pentru obţinerea concentratului tehnic; d) conservarea şi închiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor şi depozitelor de steril cu conţinut scăzut de uraniu; e) producerea, furnizarea, tratarea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor nucleare şi radioactive, inclusiv ale combustibilului nuclear, apei grele şi tritiului; f) colectarea, tratarea, condiţionarea, transportul, depozitarea temporară şi definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; g) evidenţa şi controlul materialelor nucleare şi radioactive, instalaţiilor nucleare şi radiologice, inclusiv ale materialelor de interes nuclear, aflate pe teritoriul României; h) protecţia fizică a instalaţiilor nucleare şi radiologice; i) managementul calităţii, securitatea nucleară, protecţia împotriva radiaţiilor ionizante a personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii; j) managementul accidentului nuclear şi/sau urgenţei radiologice în interiorul şi/sau în afara unei instalaţii nucleare ori radiologice, inclusiv pregătirea şi specializarea permanentă a personalului implicat; k) informarea şi educarea populaţiei şi dezvoltarea relaţiilor cu mass-media privind desfăşurarea activităţilor nucleare în scopuri paşnice; l) cercetarea ştiinţifică în scopul aplicării tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială; m) elaborarea reglementărilor la nivel naţional în domeniul nuclear; n) dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională privind proiectele şi/sau programele nucleare; o) asigurarea pentru incidente şi accidente nucleare şi evaluarea daunelor în caz de accident nuclear şi/sau urgenţă radiologică; p) producerea, furnizarea, tratarea, utilizarea, depozitarea temporară sau definitivă, după caz transportul, tranzitul, importul şi exportul dispozitivelor generatoare de radiaţii, al surselor radioactive deschise şi închise.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţilor nucleare  +  Articolul 4Activităţile prevăzute la art. 3 sunt activităţi de interes naţional şi pot fi desfăşurate numai în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5Amplasarea, construcţia, transferul de proprietate şi dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul III Planul nuclear naţional  +  Articolul 6În România activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară conform Planului nuclear naţional, denumit în continuare PNN, elaborat în baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear şi a Planului de acţiune.  +  Articolul 7În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear şi monitorizării implementării PNN se înfiinţează Agenţia Nucleară prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 8Agenţia Nucleară, denumită în continuare AN, elaborează Strategia de dezvoltare a domeniului nuclear, Planul de acţiune şi PNN, cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale din domeniu.  +  Articolul 9 (1) PNN este instrumentul prin care statul realizează politica generală pe termen lung în domeniul utilizării paşnice a energiei nucleare şi a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii. (2) PNN cuprinde politicile şi obiectivele referitoare la promovarea şi organizarea activităţilor din domeniul nuclear.  +  Articolul 10Strategia energetică nucleară se elaborează de Ministerul Economiei şi Comerţului şi este componentă a Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear şi a Planului de acţiune, aprobată prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 11 (1) Implementarea PNN se face pe baza unor programe sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung. (2) Programele sectoriale privind dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în diverse domenii ale economiei şi vieţii sociale sunt elaborate şi administrate de ministerele cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul respectiv.  +  Capitolul IV Coordonarea naţională şi cooperarea internaţională  +  Articolul 12 (1) AN coordonează promovarea activităţilor nucleare în România, pe baza Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN. (2) AN asigură stimularea dezvoltării parteneriatului internaţional prin colaborarea cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena, denumită în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii internaţionale sau regionale de profil, precum şi încheierea de acorduri şi contracte de cercetare-dezvoltare, de asistenţă tehnică, de expertiză, de specializare a personalului, cu consultarea ministerelor cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul nuclear. (3) AN promovează participarea agenţilor economici din domeniul nuclear la activităţile pe profilul de activitate şi la cele care se desfăşoară sub egida AIEA.  +  Capitolul V Controlul activităţilor nucleare  +  Articolul 13Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria PrimuluiMinistru, este autoritatea naţională competentă în domeniul reglementării, autorizării şi controlului activităţilor nucleare desfăşurate în România.  +  Articolul 14Pentru asigurarea controlului materialelor nucleare şi radioactive sau al combustibilului nuclear, în cazul în care agentul economic deţinător este în stare de faliment declarată, Guvernul poate decide, în condiţiile prezentei ordonanţe, transferul acestora la un agent economic român autorizat de CNCAN.  +  Articolul 15CNCAN acordă autorizaţii titularilor de instalaţii nucleare în urma verificării calităţii de "proprietar", "utilizator" sau "operator", după caz, a acestora şi face menţiuni în acest sens în cuprinsul autorizaţiei.  +  Capitolul VI Agenţia Nucleară  +  Articolul 16AN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, şi are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţă tehnică de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum şi promovarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România.  +  Articolul 17AN are următoarele atribuţii: a) elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului nuclear, a Planului de acţiune şi a PNN şi monitorizarea implementării acestora pe componentele organizatorice, tehnice şi financiare; b) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung; c) promovarea cercetării-dezvoltării în domeniul utilizării energiei nucleare în scopuri paşnice; d) monitorizarea implementării activităţilor de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii; e) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau urgenţă radiologică; f) analizarea modernizării continue a sistemelor de protecţie fizică a instalaţiilor nucleare şi radiologice; g) analizarea informărilor periodice, prezentate de CNCAN, privind securitatea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi a celor privind garanţiile nucleare; h) analizarea actelor normative care reglementează domeniul nuclear şi propunerea de măsuri corective în cazul sesizării unor deficienţe de ordin legislativ; i) avizarea documentaţiilor şi urmărirea investiţiilor privind amplasarea şi construcţia reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare; j) urmărirea armonizării legislaţiei naţionale cu legislaţia, standardele şi recomandările internaţionale în domeniul nuclear; k) monitorizarea sistemelor de marcare a surselor radioactive în conformitate cu cerinţele specifice internaţionale; l) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul nuclear; m) aprobarea participării României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul nuclear; n) monitorizarea, pe componentele principale, a producţiei de energie electrică de origine nucleară, de combustibil nuclear şi de apă grea.  +  Articolul 18 (1) Patrimoniul iniţial al AN se va constitui prin preluarea patrimoniului Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (2) AN este condusă de un consiliu de administraţie, ai cărui membri sunt reprezentanţi ai ministerelor cu atribuţii în domeniul nuclear. (3) Preşedintele AN este numit şi revocat prin decizie a primului-ministru.  +  Articolul 19AN îşi desfăşoară activitatea potrivit structurii organizatorice şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Bugetul de venituri şi cheltuieli al AN se aprobă în condiţiile legii.  +  Articolul 21Cheltuielile curente şi de capital ale AN se finanţează de la bugetul de stat.  +  Articolul 22Cheltuielile curente şi de capital cuprind categoriile de cheltuieli necesare finanţării activităţilor privind funcţionarea AN pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 23Pentru executarea unor activităţi de specialitate, AN poate angaja experţi din cadrul ministerelor sau al institutelor naţionale cu responsabilităţi în domeniul nuclear.  +  Capitolul VII Sursele de finanţare privind promovarea activităţilor din domeniul nuclear  +  Articolul 24Promovarea activităţilor din domeniul nuclear se face pe baza surselor de finanţare rezultate din: a) fonduri de la bugetul de stat; b) fonduri din activităţi de producţie şi servicii în domeniul nuclear; c) fonduri atrase de la agenţii economici cu capital de stat, mixt sau privat; d) fonduri provenite din cooperări în cadrul proiectelor şi/sau programelor internaţionale; e) alte fonduri constituite conform legii.  +  Articolul 25Ministerele, precum şi agenţii economici, care au responsabilităţi sau desfăşoară activităţi specifice în domeniu, vor prevedea în bugetul anual propriu fonduri privind promovarea activităţilor nucleare.  +  Articolul 26Ministerul Educaţiei şi Cercetării va cuprinde în bugetul anual propriu fonduri pentru finanţarea programelor de cercetare-dezvoltare privind promovarea şi utilizarea energiei nucleare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al AN se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (2) Consiliul interministerial pentru energie atomică îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 2 noiembrie 1974, Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 20 noiembrie 1982, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.----