LEGE nr. 510 din 17 noiembrie 2004 (*actualizată*)privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei(actualizată până la data de 18 martie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.082 din 22 noiembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 18 martie 2005, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta lege are ca obiect reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, denumit în continuare IGCTI, ca instituţie publică autonomă în domeniul radiocomunicatiilor şi tehnologiei informatiei, aflată în subordinea Guvernului.  +  Articolul 2 (1) În înţelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel: a) atribuirea unei benzi de frecvente - stabilirea serviciului de radiocomunicatii care poate utiliza o anumită banda de frecvente, în condiţii specificate; atribuirile sunt cuprinse în Tabelul naţional de atribuire a benzilor de frecvente, denumit în continuare T.N.A.B.F.; b) alocarea unei frecvente sau a unui canal radio - nominalizarea utilizatorului sau a categoriei de utilizatori ai unei frecvente ori ai unui canal radio, într-o zona geografică precizată şi în condiţii specificate; c) asignarea unei frecvente sau a unui canal radio - autorizarea din punct de vedere tehnic a unei staţii de radiocomunicatii în vederea utilizării unei frecvente sau a unui canal radio în condiţii specificate; d) statie de radiocomunicatii - unul sau mai multe emitatoare ori receptoare sau o combinaţie de emitatoare şi receptoare, inclusiv echipamentele accesorii, necesare pentru asigurarea unui serviciu de radiocomunicatii într-un amplasament dat sau într-o zona de deplasare precizată; e) radiocomunicatii - comunicaţii electronice care se realizează prin intermediul undelor radio; f) spectru de frecvente radio/spectru radio - porţiunea spectrului electromagnetic care cuprinde undele radio ale căror frecvente sunt situate între 9 kHz şi 3.000 GHz; g) serviciu de radiocomunicatii - transmisia, emisia şi/sau recepţia de unde radio, în scopul realizării de radiocomunicatii; h) echipament radio - un produs sau o parte componenta relevanta a acestuia, capabil sa comunice prin intermediul emisiei şi/sau recepţiei undelor radio utilizând spectrul alocat radiocomunicatiilor; i) echipament terminal de telecomunicaţii - un produs sau o parte componenta relevanta din acesta, care permite comunicatia şi care este destinat să fie conectat direct ori indirect prin orice mijloace la interfetele reţelelor publice de comunicaţii; j) compatibilitate electromagnetica - proprietatea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a funcţiona satisfăcător în mediul sau electromagnetic, fără a introduce el însuşi perturbatii electromagnetice prejudiciabile pentru orice aparat ce se găseşte în acest mediu; k) aparate - ansamblul dispozitivelor electrice şi electronice împreună cu echipamentele şi instalaţiile ce conţin componente electrice şi/sau electronice; l) perturbatie prejudiciabila - o perturbatie care periclitează funcţionarea unui serviciu de radionavigatie sau a altor servicii de radiocomunicatii destinate siguranţei vieţii sau care, în orice mod, afectează grav, obstructioneaza ori întrerupe repetat un serviciu de radiocomunicatii, care operează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. (2) În cuprinsul prezentei legi sunt, de asemenea, aplicabile definiţiile relevante prevăzute la: a) art. 2 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002; b) art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la reţelele publice de comunicaţii electronice şi la infrastructura asociata, precum şi interconectarea acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 527/2002; c) art. 1 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea IGCTI  +  Articolul 3 (1) IGCTI se reorganizează şi funcţionează ca instituţie publică autonomă în domeniul radiocomunicatiilor şi tehnologiei informatiei, în subordinea Guvernului, finanţată integral din venituri proprii. (2) IGCTI administrează spectrul de frecvente radio şi monitorizează benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala. (3) IGCTI controlează îndeplinirea cerinţelor esenţiale de compatibilitate electromagnetica şi de utilizare eficienta a spectrului. (4) IGCTI operează la nivel naţional sistemele informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizează servicii destinate guvernarii prin mijloace electronice. (5) IGCTI preia toate obligaţiile asumate anterior reorganizării.  +  Articolul 4 (1) Conducerea IGCTI este asigurata de un preşedinte şi de un vicepreşedinte, numiţi prin decizie a primului-ministru. (2) Preşedintele IGCTI este ordonator principal de credite. (3) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii. (4) Deciziile preşedintelui IGCTI, referitoare la administrarea spectrului de frecvente radio, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI are obligaţia să respecte principiile obiectivitatii, proportionalitatii, transparenţei, imparţialităţii şi neutralitatii tehnologice.  +  Articolul 6 (1) Organizarea şi funcţionarea IGCTI se aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi va cuprinde, pe lângă aparatul central, direcţii teritoriale, precum şi alte structuri specifice, necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) Paza sediului central şi a direcţiilor teritoriale ale IGCTI se organizează şi se efectuează cu efective de jandarmi.  +  Articolul 7 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale IGCTI se asigura din venituri proprii, care provin din următoarele surse: a) sumele încasate de la titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente radio pentru utilizarea acestuia; b) tariful de înregistrare a Sistemului electronic de achiziţii publice; c) tariful de reinnoire a înregistrării în Sistemul electronic de achiziţii publice; d) tariful de utilizare a Sistemului electronic de achiziţii publice; e) tariful de participare în Sistemul electronic de achiziţii publice; f) tariful de eliberare a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa; g) tariful de reinnoire a certificatului digital de înregistrare în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa; h) donaţii, legate şi sponsorizări în condiţiile legii; i) credite interne şi externe contractate în condiţiile legii; j) sumele provenite din amenzile administrative aplicate conform art. 56 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, şi conform art. 30, 31 şi 32 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare; k) venituri rezultate din certificarea semnăturii electronice; l) alte venituri ce se pot realiza în condiţiile legii. (2) Cuantumul sumelor datorate de către fiecare titular al dreptului de utilizare a frecventelor radio se stabileşte prin decizie cu caracter individual a preşedintelui IGCTI. (3) Decizia preşedintelui IGCTI prevăzută la alin. (2) constituie titlu de creanta, care devine titlu executoriu la data la care expira termenul de plată şi se executa conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată. (4) Pentru colectarea creanţelor IGCTI, organul de executare silită al acestuia, înfiinţat potrivit legii, a cărui conducere este asigurata de către o persoană desemnată de preşedintele IGCTI, este abilitat sa instituie măsurile asiguratorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit Codului de procedura fiscală, republicat. (5) În exercitarea atribuţiilor sale, organul de executare silită prevăzut la alin. (4) emite acte administrative cu putere de titlu executoriu, în condiţiile Codului de procedura fiscală, republicat. (6) Sumele încasate din sursele prevăzute la alin. (1) se reţin integral ca venituri proprii, cu titlu permanent, la dispoziţia IGCTI şi vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat în condiţiile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Bugetul anual de venituri şi cheltuieli al IGCTI se aproba de către preşedintele acestuia în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare. (2) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al IGCTI se reportează în anul următor. (3) IGCTI efectuează operaţiunile de plati şi încasări prin unităţile Trezoreriei Statului. (4) În vederea administrării eficiente a resurselor financiare, precum şi pentru garantarea obligaţiilor asumate, IGCTI are dreptul sa constituie depozite în condiţiile legii.  +  Articolul 9 (1) Personalul IGCTI este personal contractual, angajat pe bază de concurs organizat în condiţiile legii, în conformitate cu structura organizatorică. (2) Salarizarea personalului IGCTI, inclusiv a preşedintelui şi a vicepreşedintelui acestuia, se realizează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare aplicabile instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 10Pentru desfăşurarea activităţilor sale, IGCTI utilizează mijloace tehnice specifice, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Funcţiile şi atribuţiile IGCTI  +  Articolul 11În vederea îndeplinirii rolului sau, astfel cum este definit la art. 3, IGCTI îndeplineşte următoarele funcţii: a) de administrare a spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea şi monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala; b) de gestionare a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala conform T.N.A.B.F., prin alocarea sau asignarea frecventelor radio, în scopul asigurării unei utilizări rationale şi eficiente a acestora; c) de elaborare de proceduri şi norme cu caracter tehnic utilizate în activităţile de supraveghere şi control specifice; d) de participare în organismele şi organizaţiile cu activităţi la nivel internaţional în domeniile de activitate ale IGCTI; e) de supraveghere şi control al respectării de către utilizatorii frecventelor radio a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, licenţelor de utilizare a frecventelor radio şi licenţelor de emisie; f) de operare la nivel naţional a sistemelor informatice ale administraţiei publice centrale ce furnizează servicii publice destinate guvernarii prin mijloace electronice.  +  Articolul 12În vederea îndeplinirii funcţiilor sale, IGCTI are următoarele atribuţii:1. elaborarea, adoptarea şi publicarea de norme cu caracter tehnic şi administrativ în domeniul radiocomunicatiilor;2. punerea la dispoziţie Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei a datelor necesare în vederea elaborării T.N.A.B.F.;3. stabilirea prin decizie a preşedintelui IGCTI a sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecvente;4. acordarea licenţelor de utilizare a frecventelor pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice care utilizează spectrul radio, precum şi a licenţelor de emisie;5. încasarea sumelor datorate de titularii dreptului de utilizare a spectrului de frecventa;6. alocarea şi asignarea frecventelor radio în benzile cu atribuire neguvernamentala, exclusiva sau în partaj, prevăzute în T.N.A.B.F., cu respectarea reglementărilor tehnice şi administrative, naţionale şi internaţionale, a acordurilor şi protocoalelor interne sau a acordurilor internaţionale la care România este parte, care se referă la utilizarea spectrului radio;7. analizarea şi expertizarea tehnica a utilizării frecventelor pentru asigurarea compatibilitatii electromagnetice între staţiile şi reţelele de radiocomunicatii autorizate, precum şi pentru prevenirea apariţiei perturbatiilor prejudiciabile, în scopul evaluării posibilităţii de asignare a acestora, în urma solicitărilor;8. realizarea expertizelor tehnice necesare folosirii rationale şi eficiente a spectrului radio;9. aplicarea procedurilor de coordonare stabilite prin acorduri internaţionale pentru utilizarea frecventelor radio;10. alocarea şi asignarea codurilor de identificare pentru unele servicii de radiocomunicatii, certificarea personalului de operare a statiilor de radiocomunicatii, precum şi exercitarea activităţilor de evidenta conexe acestora;11. asigurarea evidentei permanente a utilizării frecventelor radio prin asigurarea evidentei asignarilor de frecvente, întreţinerea permanenta a bazelor de date specializate care formează Registrul naţional al frecventelor asignate/alocate;12. monitorizarea spectrului de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala;13. supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor cuprinse în licentele de utilizare a frecventelor sau reglementărilor din domeniul radiocomunicatiilor;14. urmărirea şi controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare şi în acordurile internaţionale, în domeniul radiocomunicatiilor, al comunicaţiilor audiovizuale, al echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, şi luarea de măsuri pentru prevenirea, înlăturarea şi sancţionarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competentei recunoscute de acestea;15. eliberarea de avize de confirmare a conformitatii cu cerinţele esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, pentru echipamente radio şi echipamente terminale de comunicaţii electronice, inclusiv din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice;16. eliberarea de avize necesare obţinerii autorizaţiei de construire a pilonilor şi clădirilor care pot afecta funcţionarea sistemelor de monitorizare ale IGCTI;17. operarea Sistemului electronic de achiziţii publice, a Sistemului electronic naţional, a Sistemului informatic pentru atribuirea electronică a autorizaţiilor de transport internaţional rutier de marfa şi pentru atribuirea electronică a traseelor naţionale din programele de transport prin serviciile regulate judeţene, interjudetene limitrofe şi interjudetene.-----------Pct. 17 al art. 12 a fost modificat de art. 20 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 18 martie 2005.18. poate furniza semnatura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat pentru administraţia publică centrala;19. asigurarea recunoaşterii în sistemele pe care le operează a oricărei semnături electronice extinse bazate pe un certificat calificat emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat;20. exercitarea altor activităţi stabilite în sarcina sa în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 13 (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, IGCTI are dreptul de a achizitiona din import instalaţii, sisteme, echipamente, aparate, autoturisme specifice desfăşurării obiectului de activitate, precum şi alte bunuri necesare realizării obiectului sau de activitate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, IGCTI va fi sprijinit operativ de autorităţile administraţiei publice locale, organele de poliţie sau de către alte autorităţi publice, în condiţiile legii. (3) Se exceptează de la supravegherea şi controlul efectuate de IGCTI activităţile autorităţilor publice abilitate din domeniul apărării naţionale, al siguranţei naţionale şi al ordinii publice.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, se modifica şi se completează după cum urmează:1. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenta, cu excepţia art. 8 alin. (1) şi (3), art. 9, art. 13 alin. (4), art. 45 lit. a), art. 46 alin. (1) pct. 21 şi 22, precum şi a art. 66 lit. c), d) şi e), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei/ministerul de specialitate" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".2. Alineatul (3) al articolului 62 se abroga.3. După alineatul 62 se introduce articolul 62^1 cu următorul cuprins:"Art. 62^1. - (1) Până la data de 31 decembrie 2005, IGCTI va analiza şi va revizui toate prevederile care se referă la drepturi de utilizare a frecventelor şi la obligaţiile conexe acestora din cadrul licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei secundare asociate pentru a asigura respectarea prevederilor cap. III din prezenta ordonanţă de urgenţă, ale Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvente şi ale reglementărilor în vigoare elaborate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Dreptul de utilizare a frecventelor radioelectrice şi obligaţiile conexe acestuia, inclusiv plata tarifului de utilizare a spectrului, se exercită, respectiv sunt asumate, în baza prevederilor menţionate la alin. (1) şi rămân valabile până la momentul revizuirii, cu excepţia situaţiilor în care titularii acestora renunţa prin solicitare scrisă la drepturile respective sau nu depun solicitarile de revizuire a drepturilor de utilizare a frecventelor în termenele stipulate în procedura de emitere a licenţelor de utilizare a frecventelor radioelectrice, prevăzută la art. 21. (3) Prin revizuirea licenţelor, autorizaţiilor şi acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996 se conferă titularului un nou drept de utilizare a frecventelor radioelectrice, însoţit de obligaţiile aferente, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă." (4) În cuprinsul Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 19 alin. (1), art. 67 şi a art. 69 alin. (1), sintagma "Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei" se înlocuieşte cu abrevierea "IGCTI".  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.594/2002 privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 28 ianuarie 2003.  +  Articolul 16 (1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformitatii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei, cu modificările ulterioare, vor fi modificate şi completate corespunzător. (2) Până la revizuirea legislaţiei secundare, actele normative emise de Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei rămân în vigoare. (3) Până la numirea în funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui, conducerea IGCTI va fi asigurata de către persoanele care ocupa în prezent funcţiile de director general şi director general adjunct. (4) Personalul existent la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează drepturile şi obligaţiile stabilite prin contractele individuale de muncă şi contractele colective de muncă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 510.______________