ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79 din 31 mai 2001 (*actualizata*)privind intarirea disciplinei economico-financiare şi alte dispozitii cu caracter financiar(actualizata până la data de 24 ianuarie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 7 iunie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 24 ianuarie 2002 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 59 din 16 ianuarie 2002.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În sensul prezentei ordonante de urgenta, regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este acţionar majoritar sunt denumite în continuare agenti economici.  +  Articolul 2 (1) În scopul rentabilizarii activităţii economice şi intaririi disciplinei economico-financiare, incasarii creanţelor şi platii obligaţiilor restante - arieratelor -, precum şi al evitarii sau, după caz, reducerii pierderilor în economie agentii economici prevăzuţi la art. 1 vor anexa la bugetele de venituri şi cheltuieli anuale programe de reducere a plăţilor restante către bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, programe de reducere a creanţelor restante, precum şi programe anuale pentru reducerea pierderilor. (2) Programele de reducere a creanţelor şi plăţilor restante trebuie să cuprindă indicatorii respectivi, exprimati în preţuri curente şi comparabile, în functie de indicele de crestere a preturilor faţă de data de 31 decembrie a anului anterior. (3) În programele prevăzute la alin. (1) se stabilesc limite maxime ale creanţelor şi plăţilor restante. (4) Consiliile de administratie ale agentilor economici prevăzuţi la art. 1, indiferent de subordonarea acestora, vor lua masurile corespunzătoare de punere în aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv la agentii economici ale caror bugete de venituri şi cheltuieli au fost deja aprobate, şi raspund, potrivit legii, de realizarea acestora.  +  Articolul 3 (1) Înainte de aprobarea, în condiţiile legii, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, le prezinta spre avizare comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora. Indicele castigului salarial mediu nu poate fi mai mare decat indicele productivitatii muncii, calculat în unităţi fizice sau, după caz, în unităţi valorice în condiţii comparabile, în functie de specificul activităţii. La stabilirea castigului mediu nu se iau în calcul sumele reprezentand premiul anual acordat conducătorului agentului economic. Începând cu anul 2001 fondul de salarii se corecteaza cu influentele rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. (2) Pentru anul 2001 bugetele de venituri şi cheltuieli se aproba sau, după caz, se modifica, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a acesteia.  +  Articolul 4 (1) Conducerea agentilor economici prevăzuţi la art. 1 se asigura de către persoane fizice în baza unui contract de performanţă, anexa la contractul individual de muncă, incheiat în condiţiile prezentei ordonante de urgenta. (2) Contractul de performanţă este acordul de voinţa incheiat între agentul economic, printr-un reprezentant al acestuia, desemnat de adunarea generală a acţionarilor, în cazul societatilor comerciale, sau, după caz, de consiliul de administratie, în cazul regiilor autonome, şi conducatorul agentului economic, care are ca obiect indeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de muncă. (3) La nivelul agentului economic, în contractul de performanţă, în afara indicatorilor de performanţă se prevad în mod obligatoriu obiective şi criterii cuantificate privind reducerea creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor înregistrate, precum şi cresterea productivitatii muncii, calculată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1). Contractul de performanţă se revizuieste anual.  +  Articolul 5 (1) Contractul de performanţă se poate incheia şi cu actualii conducatori ai agentilor economici prevăzuţi la art. 1. (2) În cazul în care acestia nu accepta indicatorii de performanţă, precum şi celelalte obiective prevăzute la art. 4 alin. (3), ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, stabilesc criteriile şi modul de selecţie a unui nou conducator.  +  Articolul 6Contractul de performanţă prevăzut la art. 4 se incheie în termen de 30 de zile de la data aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli, cu avizul ministerelor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, al organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, referitor la obiectivele şi criteriile de performanţă aprobate prin acesta.  +  Articolul 7 (1) Drepturile salariale ale conducătorului agentului economic se evidentiaza distinct în cadrul fondului de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Conducatorul agentului economic va fi remunerat, ţinându-se seama de volumul şi importanţa activităţii, cu un salariu de baza lunar care nu poate depăşi indemnizatia lunara pentru functia de secretar de stat prevăzută de lege. Lunar conducătorului agentului economic i se poate acorda, pe lângă salariul de baza, şi o sumă egala cu cel mult 50% din acesta, sub forma de sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natura salariala. (3) După aprobarea bilantului contabil anual, condiţionat de realizarea criteriilor prevăzute în contractele de performanţă, inclusiv a programelor de reducere a creanţelor şi plăţilor restante, a pierderilor, precum şi a altor obiective, conducătorului agentului economic i se poate acorda un premiu anual de până la 12 salarii de baza lunare. (4) Premiul anual se reflecta distinct în execuţie, în fondul de salarii al anului următor, după aprobarea bilantului contabil al anului expirat pe baza caruia se analizeaza realizarea criteriilor de performanţă. Cheltuiala respectiva este deductibila fiscal pentru agentul economic.  +  Articolul 8Conducătorii ministerelor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, au urmatoarele obligaţii: a) să prezinte Guvernului spre aprobare sau sa aprobe, după caz, bugetele de venituri şi cheltuieli; b) sa dispună măsuri pentru urmarirea lunara a bunei executii a contractelor de performanţă, precum şi pentru urmarirea modului de realizare a programelor prevăzute la art. 2; c) sa dispună măsuri de sanctionare, mergand până la mandatarea celor în drept pentru schimbarea din functie a conducătorilor agentilor economici care nu indeplinesc criteriile de performanţă; d) sa aprobe nivelul drepturilor banesti cuvenite conducătorilor agentilor economici, în limita prevăzută la art. 7 alin. (2); e) sa aprobe acordarea premiilor anuale în limita prevăzută la art. 7 alin. (3).  +  Articolul 9 (1) Pentru conducatorul agentului economic şi pentru celelalte persoane care ocupa functii de conducere în cadrul agentilor economici drepturile salariale se acordă integral, în fiecare luna, numai dacă criteriile de performanţă, inclusiv programul de reducere a plăţilor restante în preţuri comparabile, sunt indeplinite cumulat de la inceputul anului. (2) Drepturile salariale stabilite în condiţiile legii se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a condiţiilor prevăzute la alin. (1), dar nu mai mult de 30% din salariul de baza.  +  Articolul 10Urmarirea modului de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite, inclusiv incadrarea în fondul de salarii aprobat, stabilite în condiţiile prezentei ordonante de urgenta, se asigura astfel: a) de către ministere, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, pentru conducatorul agentului economic; b) de către conducatorul agentului economic pentru celelalte persoane cu functii de conducere prevăzute la art. 9 alin. (1).  +  Articolul 11 (1) Conducătorii agentilor economici au obligaţia de a transmite lunar ministerelor, Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organelor administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, până la data de 25 a fiecarei luni, situaţia privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioara şi cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducatorul agentului economic, situaţia indicatorilor privind evolutia creanţelor şi plăţilor restante şi a pierderilor, insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor prevăzute la art. 2, precum şi de măsuri pentru realizarea acestora. (2) Ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia de a transmite lunar Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice, până la data de 30 a fiecarei luni, situaţiile centralizate privind cheltuielile cu salariile realizate în luna anterioara şi cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, respectiv situaţia indicatorilor privind evolutia creanţelor şi plăţilor restante, precum şi a pierderilor înregistrate pentru agentii economici. Situaţiile de raportare intocmite în structura şi formatul solicitate de aceste ministere vor fi insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor respective pe fiecare agent economic, precum şi de măsuri pentru realizarea acestora. Aceste măsuri se aproba de către conducătorii ministerelor, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz. (3) Lista cuprinzand agentii economici pentru care ministerele, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, organele administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia de a transmite Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale şi Ministerului Finanţelor Publice situaţiile prevăzute la alin. (2) se stabileste prin hotărâre a Guvernului, cu consultarea comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora.  +  Articolul 12 (1) Constituie contraventii, dacă nu sunt savarsite în astfel de condiţii încât sa constituie, potrivit legii penale, infractiuni, şi se sancţionează cu amendă: a) de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea termenului prevăzut la art. 6; b) de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea obligaţiilor de raportare prevăzute la art. 11 alin. (1); c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9. (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac, după caz, de reprezentantii împuterniciţi ai Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale şi ai organelor administraţiei publice locale. (3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile referitoare la regimul juridic al contraventiilor. (4) Drepturile salariale platite fără respectarea prevederilor art. 8 şi 9 sunt venituri ilicite care se recupereaza potrivit legii.-----------Partea introductiva a alin. (1) şi alin. (3) al art. 12 au fost modificate prin art. unic din LEGEA nr. 59 din 16 ianuarie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 24 ianuarie 2002.  +  Articolul 13Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplică societatilor financiar-bancare şi de asigurări, precum şi agentilor economici la care stabilirea tarifelor, facturarea şi incasarea prestatiilor se fac de organismele internationale abilitate în baza unor conventii internationale la care România a aderat.  +  Articolul 14Organele de control abilitate de lege vor verifica, până la data de 31 decembrie 2001, agentii economici beneficiari ai facilitatilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat şi care, potrivit art. 15 alin. (3) din ordonanţa, au depus în termen la organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite şi taxe situaţia privind majorarile de intarziere calculate şi neplatite, pe feluri de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat.  +  Articolul 15 (1) Angajatorii care înregistrează obligaţii bugetare neachitate la scadenta, dar pentru care au obţinut inlesniri la plata acestora de la Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau ale administraţiei publice locale, după caz, pot acorda salariatilor tichete de masa, în condiţiile legii, începând cu luna urmatoare celei în care şi-au achitat oblibaţiile bugetare restante sau au obţinut inlesniri la plata acestora. (2) Începând cu luna în care înregistrează obligaţii bugetare restante sau pierd inlesnirile la plata acestora angajatorii nu mai pot acorda tichete de masa salariatilor pe perioada în care înregistrează obligaţii bugetare restante, în condiţiile legii. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi pentru anul 2001.  +  Articolul 16Contractele de administrare incheiate în baza dispoziţiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor naţionale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome, precum şi contractele de management incheiate în baza Legii nr. 66/1993, cu modificările şi completările ulterioare, la regiile autonome inceteaza la data incheierii contractelor de performanţă.  +  Articolul 17La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga alin. (2) al art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul Muncii şi Solidaritatii Sociale,Marian Sarbu-------