REGULAMENT-CADRU din 23 ianuarie 2003 (*actualizat*)de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala(actualizat până la data de 3 aprilie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 335 din 20 martie 2003.  +  Articolul 1 (1) Serviciul public de asistenţa sociala de la nivelul judetelor, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciu public de asistenţa sociala, se organizeaza în subordinea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Serviciul public de asistenţa sociala are rolul de a asigura la nivel judetean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţa sociala în domeniul protectiei familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. (3) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public de asistenţa sociala indeplineste, în principal, urmatoarele functii: a) de strategie, prin care asigura elaborarea planurilor de asistenţa sociala pentru prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale şi a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti; b) de coordonare, prin care stabileste măsuri pentru dezvoltarea strategiilor de interventie în sprijinul persoanelor aflate în nevoie şi de prevenire a situaţiilor de marginalizare şi excludere sociala la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; d) de colaborare cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţii în domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţa sociala, precum şi cu reprezentantii societatii civile implicati în derularea programelor de asistenţa sociala; e) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale, precum şi pentru solutionarea urgentelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti; f) de reprezentare, prin reprezentarea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pe plan intern şi extern în domeniul asistentei sociale. (4) Structura organizatorica, numărul de personal şi bugetul serviciului public de asistenţa sociala se aproba prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, astfel încât functionarea acestuia să asigure indeplinirea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii.  +  Articolul 2 (1) Serviciul public de asistenţa sociala de la nivelul municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumit în continuare serviciu public local, se organizeaza în subordinea consiliilor locale. (2) Structura organizatorica, numărul de personal, precum şi bugetul serviciului public local, se aproba prin hotărâre a consiliului local, astfel încât functionarea acestuia să asigure indeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 3 (1) Serviciul public local are rolul de a identifica şi de a solutiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege serviciul public local desfăşoară activităţi în urmatoarele domenii:A. în domeniul protectiei copilului: a) monitorizează şi analizeaza situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva, respectarea şi realizarea drepturilor lor, asigura centralizarea şi sintetizarea acestor date şi informaţii; b) identifica copiii aflati în dificultate, elaboreaza documentaţia pentru stabilirea masurilor speciale de protecţie a acestora şi sustine în faţa organelor competente masurile de protecţie propuse; c) realizează şi sprijina activitatea de prevenire a abandonului copilului; d) acţionează pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru inregistrarea nasterii acestuia, în vederea identificarii unei solutii cu caracter permanent pentru protectia copilului; e) exercita dreptul de a reprezenta copilul şi de a administra bunurile acestuia, în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de lege; f) organizeaza şi sustine dezvoltarea de servicii alternative de tip familial; g) identifica, evalueaza şi acorda sprijin material şi financiar familiilor cu copii în întreţinere; asigura consiliere şi informare familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului, asupra serviciilor disponibile pe plan local, asupra instituţiilor speciale etc.; h) asigura şi urmareste aplicarea masurilor educative stabilite de organele competente pentru copilul care a savarsit o faptă prevăzută de legea penala, dar care nu raspunde penal; i) asigura şi urmareste aplicarea masurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, precum şi a comportamentului delincvent; j) colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale în vederea identificarii situaţiilor deosebite care apar în activitatea de protecţie a copilului, a cauzelor aparitiei acestor situaţii şi a stabilirii masurilor pentru îmbunătăţirea acestei activităţi; k) realizează parteneriate şi colaboreaza cu organizaţiile neguvernamentale şi cu reprezentantii societatii civile în vederea dezvoltării şi sustinerii masurilor de protecţie a copilului; l) asigura relationarea cu diverse servicii specializate; m) sprijina accesul în instituţiile de asistenţa sociala destinate copilului sau mamei şi copilului şi evalueaza modul în care sunt respectate drepturile acestora; n) asigură realizarea activităţilor în domeniul asistentei sociale, în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin, stabilite de legislatia în vigoare;B. în domeniul protectiei persoanelor adulte: a) evalueaza situaţia socioeconomica a persoanei, identifica nevoile şi resursele acesteia; b) identifica situaţiile de risc şi stabileste măsuri de preventie şi de reinsertie a persoanelor în mediul familial natural şi în comunitate; c) elaboreaza planurile individualizate privind masurile de asistenţa sociala pentru prevenirea sau combaterea situaţiilor de risc social, inclusiv interventii focalizate pentru consumatorii de droguri, de alcool, precum şi pentru persoanele cu probleme psihosociale; d) organizeaza acordarea drepturilor de asistenţa sociala şi asigura gratuit consultanţă de specialitate în domeniul asistentei sociale, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; e) organizeaza şi raspunde de plasarea persoanei intr-o institutie de asistenţa sociala şi faciliteaza accesul acesteia în alte institutii specializate (spitale, institutii de recuperare etc.); f) evalueaza şi monitorizează aplicarea masurilor de asistenţa sociala de care beneficiaza persoana, precum şi respectarea drepturilor acesteia; g) asigura consiliere şi informaţii privind problematica sociala (probleme familiale, profesionale, psihologice, de locuinta, de ordin financiar şi juridic etc.); h) asigura prin instrumente şi activităţi specifice asistentei sociale prevenirea şi combaterea situaţiilor care implica risc crescut de marginalizare şi excludere sociala, cu prioritate a situaţiilor de urgenta; i) asigura relationarea cu diversele servicii publice sau alte institutii cu responsabilităţii în domeniul protectiei sociale; j) realizează evidenta beneficiarilor de măsuri de asistenţa sociala; k) dezvolta parteneriate şi colaboreaza cu organizaţii neguvernamentale şi cu alti reprezentanti ai societatii civile în vederea acordarii şi diversificarii serviciilor sociale, în functie de realitatile locale, pentru persoanele cu handicap şi persoanele varstnice; l) colaboreaza cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor în vederea dezvoltării de programe de asistenţa sociala de interes local; m) sustine financiar şi tehnic realizarea activităţilor de asistenţa sociala, inclusiv serviciile sociale acordate la domiciliu sau în institutii; n) asigura sprijin pentru persoanele varstnice sau persoanele cu handicap prin realizarea unei retele eficiente de asistenti personali şi ingrijitori la domiciliu pentru acestia; o) sprijina activitatea unităţilor protejate pentru persoanele cu handicap; p) asigura amenajarile teritoriale şi instituţionale necesare, astfel încât să fie permis accesul neingradit al persoanelor cu handicap; q) asigură realizarea activităţilor de asistenţa sociala, în conformitate cu responsabilitatile ce îi revin, stabilite de legislatia în vigoare;C. în domeniul instituţiilor de asistenţa sociala publice sau private: a) infiinteaza şi organizeaza institutii de asistenţa sociala, în functie de nevoi şi de numărul de potentiali beneficiari; b) finanţează sau cofinanteaza instituţiile de asistenţa sociala; c) asigura resursele tehnice, materiale şi de personal necesare pentru buna functionare a instituţiilor de asistenţa sociala, în conformitate cu standardele de calitate aprobate; d) evalueaza şi monitorizează activitatea desfăşurată în cadrul instituţiilor de asistenţa sociala, în conformitate cu responsabilitatile stabilite de legislatia în vigoare; e) controlează modul de utilizare a fondurilor acordate instituţiilor de asistenţa sociala de la bugetul local; f) dezvolta şi diversifica, singur sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, serviciile acordate în cadrul instituţiilor de asistenţa sociala, în vederea cresterii calităţii vietii persoanelor asistate;D. în domeniul finantarii asistentei sociale: a) elaboreaza şi fundamentează propunerea de buget pentru finantarea masurilor de asistenţa sociala; b) pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la prestaţiile şi serviciile de asistenţa sociala; c) realizează activitatea financiar-contabila privind asistenţa sociala; d) comunică direcţiilor generale de muncă şi solidaritate sociala judetene, respectiv Directiei generale de muncă şi solidaritate sociala a municipiului Bucureşti, numărul de beneficiari de asistenţa sociala şi sumele cheltuite cu aceasta destinatie, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, precum şi altor autorităţi centrale cu competente în implementarea strategiilor sectoriale din domeniul asistentei sociale. (3) Prevederile alin. (2) lit. A nu se aplică în cazul serviciului public de asistenţa sociala organizat la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.---------------Alin. (3) al art. 3 din REGULAMENT-CADRU de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala a fost introdus de pct. 2 din HOTĂRÂREA nr. 335 din 20 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003.────────────