HOTĂRÂRE nr. 90 din 23 ianuarie 2003 (*actualizata*)pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala(actualizata până la data de 3 aprilie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 7 februarie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 3 aprilie 2003, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 335 din 20 martie 2003.În temeiul art. 107 din Constitutie şi al art. 40 alin. (2) din Legea nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţa sociala,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 705/2001 privind sistemul naţional de asistenţa sociala, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare consilii locale, infiinteaza şi organizeaza serviciul public de asistenţa sociala. (2) Serviciul public de asistenţa sociala realizează la nivel judetean, respectiv local, masurile de asistenţa sociala în domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  +  Articolul 3 (1) Serviciul public de asistenţa sociala se infiinteaza prin hotărâre a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, respectiv a consiliului local, până la 31 martie 2003. (2) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale aproba, prin hotărâre, Regulamentul de organizare şi functionare a serviciului public de asistenţa sociala, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre. (3) Atribuţiile serviciului public de asistenţa sociala prevăzute în regulamentul-cadru se completeaza cu alte atribuţii, în functie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 4 (1) Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale infiinteaza serviciul public de asistenţa sociala prin reorganizarea serviciilor publice cu atribuţii în domeniu aflate în subordine sau, după caz, a compartimentelor din aparatul propriu şi prin redistribuirea personalului existent în cadrul acestora. (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică serviciilor publice pentru protectia copilului organizate la nivel judetean şi la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.---------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 din HOTĂRÂREA nr. 335 din 20 martie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 3 aprilie 2003.  +  Articolul 5 (1) În termen de cel mult 2 ani de la înfiinţarea serviciului public de asistenţa sociala se va asigura incadrarea în totalitate a acestuia cu personal de specialitate cu diverse calificari, care are competente, responsabilităţii şi atribuţii specifice domeniului de activitate. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) conducatorul serviciului public de asistenţa sociala întocmeşte necesarul de personal de specialitate şi solicita instituţiilor specializate formarea şi perfectionarea personalului existent în condiţiile legii.  +  Articolul 6Consiliile locale comunale vor incadra în aparatul propriu persoane cu atribuţii în domeniile de asistenţa sociala stabilite la art. 2 alin. (2), în raport cu problematica sociala din unitatea administrativ-teritoriala, fără a depăşi numărul maxim de personal din aparatul propriu stabilit potrivit anexei nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7În aplicarea prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 705/2001 consiliile locale ale oraşelor şi comunelor pot realiza acordarea de servicii sociale în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, pe bază de parteneriate, aprobate prin hotărâri ale acestora.  +  Articolul 8 (1) Finantarea serviciului public de asistenţa sociala se asigura din bugetele locale. (2) Finantarea activităţilor de asistenţa sociala se asigura de la bugetele locale şi din bugetul de stat, în conformitate cu legislatia în vigoare. (3) Finantarea activităţilor de asistenţa sociala se poate asigura şi din alte surse prevăzute de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 705/2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii şisolidaritatii sociale,Marian SarbuMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela Bartosp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 90.  +  AnexăREGULAMENT 23/01/2003