LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*)privind venitul minim garantat(actualizată până la data de 20 ianuarie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 20 iulie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 20 ianuarie 2003, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 6 din 30 ianuarie 2002; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 121 din 25 septembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002**); LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002, prevederile acestui act normativ se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2003.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, au dreptul la un venit minim garantat ca forma de asistenţa socială. (2) Venitul minim garantat se asigura prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (3) Instituirea venitului minim garantat se întemeiază pe principiul solidarităţii sociale.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi termenul familie desemnează soţul şi sotia sau soţul, sotia şi copiii lor necăsătoriţi, care locuiesc şi gospodăresc împreună. (2) Este asimilată termenului familie şi situaţia persoanei necasatorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. (3) În sensul alin. (1) se asimilează termenului familie bărbatul şi femeia necăsătoriţi, cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună. (4) Prin termenul copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unuia dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii. (5) Prin termenul persoana singura se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, locuieşte şi se gospodareste singura. (6) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi familiile sau persoanele singure, cetăţeni ai altor state sau apatrizi, care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, în condiţiile legislaţiei române.  +  Articolul 3 (1) Au dreptul la venitul minim garantat în condiţiile prezentei legi şi sotii despărţiţi în fapt, dacă ancheta socială justifica acordarea acestuia. (2) Beneficiază de reglementările prezentei legi şi persoanele fără domiciliu, aflate în situaţie de nevoie, pe baza declaraţiei pe propria răspundere că nu au solicitat drepturile de la alte primării.  +  Secţiunea a 2-a Nivelul venitului minim garantat  +  Articolul 4 (1) Nivelul lunar al venitului minim garantat este de: a) 1.328.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 1.845.000 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 2.285.000 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 2.728.000 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) câte 184.000 lei pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 416/2001.--------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002. (2) În situaţia persoanelor singure nivelul lunar al venitului minim garantat este de 740.000 lei.--------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.037 din 19 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 26 septembrie 2002. (3) Nivelul venitului minim garantat se indexează anual prin hotărâre a Guvernului, în raport cu evoluţia preţurilor de consum.  +  Secţiunea a 3-a Stabilirea cuantumului ajutorului social  +  Articolul 5 (1) Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţa între nivelurile prevăzute la art. 4 şi venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. (2) Dacă din calcul rezultă un ajutor social mai mic de 50.000 lei, se acordă 50.000 lei.  +  Articolul 6 (1) Familiile şi persoanele singure cu venituri nete lunare până la nivelul venitului minim garantat beneficiază de o majorare cu 15% a cuantumului ajutorului social pe familie, în cazul în care cel puţin un membru al familiei face dovada ca lucrează pe bază de contract individual de muncă sau convenţie civilă de prestări de servicii. (2) Persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigura venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igiena a muncii. (3) Obligaţia de a presta muncile prevăzute la alin. (2) nu poate fi transferata altor persoane.  +  Articolul 7 (1) Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi se iau în considerare la stabilirea numărului membrilor de familie pentru determinarea nivelului de venit pe familie numai dacă fac dovada faptului ca sunt în evidenta agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă pentru încadrare în munca şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională. (2) Nu are obligaţia de a face dovada prevăzută la alin. (1): a) persoana care are în îngrijire, potrivit legii, unul sau mai mulţi copii în vârsta de până la 7 ani; b) persoana care urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi, prevăzută de lege, până la împlinirea vârstei de 25 de ani sau de 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu durata de şcolarizare mai mare de 5 ani; c) persoana care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare; d) persoana adulta a carei incapacitate de muncă este dovedită prin acte medicale.  +  Articolul 8 (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei şi, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizaţia de şomaj, creanţe legale, convenţii civile de întreţinere aflate în executare, indemnizaţii cu caracter permanent, alocaţii de stat pentru copii, alocaţii suplimentare pentru familiile cu copii, alocaţii de întreţinere pentru copiii încredinţaţi sau dati în plasament, burse pentru elevi şi studenţi acordate în condiţiile legii, precum şi ajutorul care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu. (2) Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri, mobile ori imobile, la stabilirea venitului net lunar al familiei se iau în considerare arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea, precum şi veniturile care se pot obţine din valorificarea bunurilor respective, sub condiţia păstrării unei locuinţe minime şi a bunurilor necesare nevoilor familiale. (3) În cazul familiei sau al persoanei singure care locuieşte şi gospodareste împreună cu alte familii sau persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau la realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea cuantumului ajutorului social se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cat şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete realizate în comun de persoanele din gospodărie.  +  Secţiunea a 4-a Stabilirea şi plata ajutorului social  +  Articolul 9 (1) Ajutorul social, în condiţiile prezentei legi, se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor de familie. (2) Lipsa sau, după caz, existenta oricăror alte venituri decât cele care pot fi dovedite cu acte se menţionează în declaraţia pe propria răspundere a persoanei care solicită ajutorul social. (3) Cererea prevăzută la alin. (1) se face numai de către unul dintre membrii familiei, care are capacitatea deplina de exerciţiu a drepturilor civile. (4) În cazurile prevăzute de reglementările legale în vigoare cererea poate fi întocmită de curatorul sau tutorele persoanei îndreptăţite. (5) Titularul ajutorului social este persoana care a făcut cererea, iar beneficiarul ajutorului social este familia.  +  Articolul 10 (1) Cererea de acordare a ajutorului social, declaraţia privind veniturile realizate de membrii familiei, precum şi celelalte acte doveditoare se depun şi se înregistrează la primarul localităţii în a carei raza teritorială locuieşte titularul. (2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi documentele prevăzute la alin. (1) se depun la primarul localităţii în a carei raza teritorială aceştia au reşedinţa sau, după caz, domiciliul. (3) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (2) cererea se înregistrează la primarul localităţii reşedinţa de judeţ sau, după caz, la primarul general al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 11 (1) Cererea de acordare a ajutorului social se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării. (2) În vederea soluţionării cererii de ajutor social primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale, care constituie proba legală pentru instanţele judecătoreşti, în legătură cu deschiderea dreptului sau respingerea cererii. (3) Răspunderea asupra conţinutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat şi au semnat ancheta socială.  +  Articolul 12 (1) Stabilirea dreptului de ajutor social, a cuantumului, precum şi plata acestuia se fac prin dispoziţia scrisă a primarului, pe baza documentaţiei prezentate de personalul din serviciul de asistenţa socială de la primărie. Dispoziţia primarului se comunică titularului ajutorului social în termen de 5 zile de la data emiterii. (2) Plata ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea la primarul localităţii. (3) Creanţa beneficiarilor de ajutor social este o creanţa privilegiată.  +  Articolul 13 (1) Schimbarea, la cerere sau din oficiu, a titularului ajutorului social se face prin dispoziţie a primarului şi se comunică atât noului titular al ajutorului social, cat şi celui înlocuit. (2) În cazul în care schimbarea titularului este cerută de membrii familiei, dispoziţia primarului se comunică şi acestora.  +  Secţiunea a 5-a Obligaţiile beneficiarilor de ajutor social  +  Articolul 14 (1) Titularul ajutorului social are obligaţia sa comunice primarului, în scris, orice modificare intervenita cu privire la veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. (2) În cazul în care eventualele modificări nu conduc la majorări sau diminuări ale ajutorului social mai mari de 50.000 lei pe familie, ajutorul social stabilit anterior se menţine pe o durată de cel mult 3 luni.  +  Articolul 15 (1) Persoanele apte de muncă, pentru care se acordă ajutorul social, au obligaţia sa dovedească cu acte, din 3 în 3 luni, ca îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1). (2) Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage, după caz: a) suspendarea plăţii ajutorului social în cazul persoanei singure; b) modificarea cuantumului ajutorului social prin excluderea din numărul membrilor de familie a persoanelor care nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 16Neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) atrage, după caz: a) suspendarea plăţii ajutorului social în cazul persoanei singure; b) modificarea cuantumului ajutorului social acordat familiei prin excluderea din numărul membrilor acesteia a persoanei care refuza nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local.  +  Articolul 17 (1) Suspendarea plăţii ajutorului social şi, după caz, modificarea cuantumului se fac prin dispoziţia scrisă a primarului şi se comunică titularului în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia. (2) Suspendarea plăţii sau modificarea cuantumului ajutorului social se face începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite obligaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la art. 15 alin. (1).  +  Articolul 18Prezentarea de către titular a dovezilor prevăzute la art. 15 alin. (1), în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii ori a modificării cuantumului ajutorului social, are ca efect încetarea suspendării plăţii drepturilor şi, după caz, recalcularea cuantumului acestuia. Titularul ajutorului social va primi drepturile corespunzătoare perioadei în care plata a fost suspendată sau modificată.  +  Articolul 19 (1) Modificarea cuantumului ajutorului social, în condiţiile art. 15 alin. (2) lit. b), se stabileşte prin dispoziţie a primarului. (2) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) produc efecte de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii pentru modificarea cuantumului ajutorului social sau a emiterii dispoziţiei în cazul în care decizia s-a luat la iniţiativa primarului.  +  Articolul 20Plata ajutorului social încetează în următoarele situaţii: a) în cazul în care beneficiarii ajutorului social nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege; b) în cazul în care plata ajutorului a fost suspendată şi, în termen de 3 luni de la data suspendării efective a plăţii, nu au fost depuse dovezi ca sunt întrunite cerinţele prevăzute la art. 15 alin. (1).  +  Articolul 21 (1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de ajutor social, se recuperează de la beneficiar în termen de cel mult 3 ani de la efectuarea plăţii. (2) În cazul în care nu se pot recupera, integral sau parţial, sumele plătite necuvenit cu acest titlu vor fi recuperate, în condiţiile legii, de la persoanele vinovate de efectuarea plăţii, pe o perioadă de cel mult 3 ani. (3) Recuperarea sumelor plătite cu titlu de ajutor social se face prin dispoziţie a primarului, care se comunică în termen de 15 zile de la constatare. (4) Dispoziţia de recuperare constituie titlu executoriu de la data comunicării. (5) Sumele încasate necuvenit ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni se recuperează integral de la persoanele vinovate, în condiţiile legii.  +  Capitolul II Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  +  Articolul 22 (1) Pentru perioada sezonului rece, 1 noiembrie - 31 martie, persoanele singure şi familiile beneficiare de ajutor social potrivit prevederilor prezentei legi primesc, o dată cu acesta, un ajutor pentru încălzirea locuinţei. (2) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se cuprinde în ajutorul social, prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat, pentru perioada prevăzută la alin. (1), după cum urmează: a) cu 500.000 lei/familie sau persoana singura, în cazul în care utilizează pentru încălzirea locuinţei energia termica furnizată de sisteme centralizate; b) cu 250.000 lei/familie sau persoana singura, în cazul în care utilizează pentru încălzirea locuinţei sisteme de încălzire cu lemne, cărbuni, gaze naturale şi combustibili petrolieri. (3) Cuantumurile prevăzute la alin. (2) se indexează anual, dacă este cazul, prin hotărâre a Guvernului. (4) Sumele necesare pentru majorarea nivelului minim garantat pentru perioada sezonului rece, în cuantumurile prevăzute la alin. (2), se suporta din aceleaşi surse ca şi ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat.  +  Capitolul II^1 Ajutorul pentru încălzirea locuinţei în perioada 1 noiembrie 2002 - 31 martie 2003-------------Cap. II^1 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^1Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei energie termica furnizată de sisteme centralizate, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 980.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală;--------------Litera a) a art. 22^1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 588.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală;--------------Litera b) a art. 22^1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 294.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală;--------------Litera c) a art. 22^1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. d) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.638.001 lei şi 2.106.000 lei li se acordă o sumă de 154.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.--------------Litera d) a art. 22^1 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.-------------Art. 22^1 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^2Familiile şi persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuinţei gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează până la 1.053.000 lei li se acordă o sumă de 500.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală;--------------Litera a) a art. 22^2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. b) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.053.001 lei şi 1.287.000 lei li se acordă o sumă de 300.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală;--------------Litera b) a art. 22^2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. c) familiilor şi persoanelor singure al căror venit net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al unei persoane singure, se situează între 1.287.001 lei şi 1.638.000 lei li se acordă o sumă de 150.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea şi apa calda menajera, confirmate de asociaţia de proprietari/chiriaşi ori de factura individuală.--------------Litera c) a art. 22^2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.-------------Art. 22^2 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^3Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-(3), în sensul prevederilor art. 22^1 şi 22^2, prin familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane care au acelaşi domiciliu sau reşedinţa.-------------Art. 22^3 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^4Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major şi legal împuternicit de către proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.-------------Art. 22^4 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^5 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţa a acestora.--------------Alin. (1) al art. 22^5 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003. (2) Prin locuinţa de domiciliu sau de reşedinţa se înţelege locuinţa situata la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie şi ale altor persoane majore, precum şi ale copiilor care locuiesc efectiv cu aceştia şi sunt luaţi în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.-------------Art. 22^5 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^6 (1) Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza documentelor doveditoare privind componenta familiei şi a declaraţiei pe propria răspundere privind veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însoţită de actele doveditoare. (2) Veniturile pe baza cărora se stabileşte cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2). (3) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun şi se înregistrează la primăria localităţii sau a sectorului municipiului Bucureşti în a carei raza teritorială se afla locuinţa de domiciliu sau de reşedinţa, individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară. (4) Cererea şi declaraţia de venituri se completează potrivit formularelor aprobate prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) La elaborarea formularelor de cerere şi declaraţie de venituri se vor avea în vedere elementele cuprinse în anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.099/2001.-------------Art. 22^6 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^7 (1) Primării verifica veridicitatea documentelor depuse şi transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau beneficiarilor individuali de factura un borderou de plată în care sunt înscrise numele titularilor ajutoarelor băneşti şi suma de care poate beneficia fiecare titular. Borderoul de plată se semnează de către primar şi de secretar. (2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuinţei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociaţiei de proprietari/chiriaşi ori beneficiarii de factura individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnătura, coloana corespunzătoare din borderou cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bănesc. (3) Borderoul de plată se completează potrivit modelului aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 22^7 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^8Pe baza borderourilor prevăzute la art. 22^7 alin. (1) primării vor asigura achitarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, după cum urmează: a) dacă suma datorată este mai mica sau egala cu ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuinţei, primării vor achită sumele care se acoperă de la bugetele locale; b) dacă suma datorată este mai mare decât ajutorul cuvenit pentru încălzirea locuinţei, primării achită sumele care se acoperă de la bugetele locale, diferenţele urmând să fie achitate de către titulari la asociaţia de proprietari/chiriaşi sau direct la furnizor.-------------Art. 22^8 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^9Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuinţei privind consumul de energie termica sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum şi cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile de tip angajament scris în păstrarea unui terţ (escrow), deschise la bănci de către distribuitorii şi producătorii de energie termica sau de gaze naturale.--------------Art. 22^9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 2 din 9 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 26 din 20 ianuarie 2003.  +  Articolul 22^10Familiile şi persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuinţei lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei, în cuantum de 300.000 lei şi în condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) prin majorarea nivelului lunar al venitului minim garantat.-------------Art. 22^10 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^11 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 22^6-22^9 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Încasarea de către agenţii economici producători şi/sau distribuitori de energie termica a sumelor de la beneficiari şi a fondurilor de la bugetele locale, acordate conform legii, în alte conturi decât cele tip escrow constituie contravenţie şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizarii energiei termice şi a gazelor naturale pentru populaţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţii administraţiei publice locale. (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.-------------Art. 22^11 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 22^12Pentru anul 2002, în execuţie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2002, sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevăzute, cu condiţia încadrării în aceste proporţii la nivelul anului.-------------Art. 22^12 a fost introdus de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 121 din 25 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 724 din 3 octombrie 2002.  +  Capitolul III  +  Secţiunea 1 Ajutorul social care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu  +  Articolul 23 (1) Sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, care nu realizează venituri sau acestea sunt mai mici decât salariul de baza minim brut pe ţara, beneficiază, la cerere, de ajutor social lunar, pe perioada satisfacerii serviciului militar obligatoriu de către soţ, dacă se găsesc în una dintre următoarele situaţii: a) sunt gravide, începând cu luna a patra de sarcina; b) au copii în întreţinere în vârsta de până la 7 ani; c) sunt încadrate în gradul I sau II de invaliditate. (2) Stabilirea şi plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se fac de către centrele militare judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (3) Cuantumul ajutorului social lunar acordat în condiţiile alin. (1) este de 1.400.000 lei. (4) Cuantumul ajutorului social lunar prevăzut la alin. (3) se indexează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24Fondurile necesare pentru plata ajutorului social pentru sotiile celor care satisfac serviciul militar obligatoriu se suporta de la bugetul de stat.  +  Secţiunea a 2-a Alocaţia pentru copiii nou-născuţi  +  Articolul 25 (1) Mamele au dreptul la o alocaţie pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii, în cuantum de 1.400.000 lei. (2) Acordarea dreptului şi plata alocaţiei pentru copiii nou-născuţi se realizează pe bază de cerere şi acte doveditoare, prin dispoziţie a primarului localităţii în a carei raza domiciliază mama sau, după caz, unde a fost înregistrată naşterea copilului. (3) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se acordă o singură dată pentru fiecare copil născut viu. (4) Alocaţia prevăzută la alin. (1) se poate acorda reprezentantului legal al copilului atunci când mama nu este în situaţia de a beneficia de acest drept. (5) Cuantumul alocaţiei prevăzute la alin. (1) se indexează prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 26Fondurile necesare pentru plata alocaţiilor pentru copiii nou-născuţi se suporta din bugetul de stat.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Fondurile necesare pentru plata ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei se suporta din bugetele locale. La stabilirea criteriilor de repartizare a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţii administrativ-teritoriale se are în vedere şi numărul beneficiarilor de ajutor social şi de ajutor pentru încălzirea locuinţei, care se acordă în condiţiile prezentei legi. (2) Fondurile prevăzute la alin. (1) se evidenţiază distinct în bugetele locale şi nu pot fi utilizate pentru alte destinaţii.  +  Articolul 28 (1) Guvernul, la propunerea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi primării pot acorda ajutoare de urgenta, în limita fondurilor existente, familiilor sau persoanelor care se afla în situaţii de necesitate datorate calamităţilor naturale, incendiilor, accidentelor, precum şi altor situaţii deosebite stabilite prin lege. (2) Primării pot organiza acordarea ajutorului social în bani, în natura şi prin plata unor cheltuieli de întreţinere şi încălzire a locuinţei, la preţurile şi tarifele stabilite potrivit legii. (3) Primării pot dispune ca o parte din cheltuielile cu inmormantarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social să fie asigurate din fondurile alocate pentru plata ajutorului social, în limita sumelor cuvenite familiilor în cauza.  +  Articolul 29 (1) La stabilirea altor drepturi şi obligaţii nu se iau în considerare ajutoarele sociale şi alocaţiile prevăzute în prezenta lege, cu excepţia obligaţiei legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei. (2) Ajutoarele sociale şi alocaţiile pentru copiii nounascuti, reglementate prin prezenta lege, pot fi supuse executării silite în condiţiile dispoziţiilor privind executarea silită a creanţelor bugetare, numai pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit cu acest titlu, precum şi pentru plata obligaţiilor legale de întreţinere stabilite prin hotărâre a instanţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile Codului familiei.  +  Articolul 30 (1) Dispoziţia privind acordarea, neacordarea, modificarea, suspendarea, încetarea plăţii drepturilor prevăzute de prezenta lege, schimbarea titularului acestora, precum şi cea de recuperare a sumelor încasate necuvenit se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Cererile, acţiunile şi căile de atac privind drepturile prevăzute în prezenta lege sunt scutite de taxa de timbru.  +  Articolul 31 (1) Consiliul local are obligaţia să asigure, cu prioritate, prin bugetul local, fonduri pentru plata drepturilor prevăzute de prezenta lege. (2) Primarul răspunde de plată drepturilor stabilite în prezenta lege. (3) Primarul are obligaţia sa comunice, până la data de 10 a fiecărei luni, direcţiilor de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţiei generale de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, datele statistice privind numărul titularilor de ajutor social, plăţile efectuate şi drepturile băneşti aprobate cu acest titlu.  +  Articolul 32La solicitarea persoanelor direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale acorda gratuit consultanţa de specialitate.  +  Articolul 33Direcţiile de muncă şi solidaritate socială judeţene, respectiv Direcţia generală de muncă şi solidaritate socială a municipiului Bucureşti, verifica respectarea prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 34 (1) Prezenta lege va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. (2) În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va elabora normele metodologice de aplicare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 35Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga: Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 29 iunie 1995; Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 67/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 15 martie 1996; art. 5 lit. b), art. 6, 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999, cu modificările şi completările ulterioare; art. 10-23 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 743/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 6 septembrie 2000; art. 5-13 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 162/1999 privind instituirea preţului naţional de referinţa pentru energia termica furnizată populaţiei prin sisteme centralizate, precum şi pentru acordarea de ajutoare băneşti pentru categoriile defavorizate ale populaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 29 octombrie 1999, precum şi orice alte dispoziţii contrare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIU------------